Sunteți pe pagina 1din 32

5

Curs 1.
ƒTerenul de fundare (I)
ƒ Investigarea terenului de fundare în vederea
lucrărilor de consolidare.
ƒ Stabilirea categoriei ‫܈‬i riscului geotehnic.
Terenul de fundare 6

Investigarea terenului de fundare


ƒ Investigarea terenului de fundare are drept scop:
ƒ ob‫܊‬inerea datelor: geotehnice, a elementelor geologice,
hidrogeologice, seismice
ƒ ob‫܊‬inerea datelor referitoare la antecedentele amplasamentului
ƒ descriere adecvată a proprietă‫܊‬ilor esen‫܊‬iale ale terenului
ƒ estimarea în domeniul de siguran‫܊‬ă a valorilor parametrilor care vor
fi utiliza‫܊‬i în proiectarea geotehnică a terenului de fundare.

ƒ Investigarea terenului de fundare:


ƒ trebuie să ia în considerare exigen‫܊‬ele de execu‫܊‬ie ‫܈‬i de comportare
a construc‫܊‬iei,
ƒ trebuie să asigure cunoa‫܈‬terea proprietă‫܊‬ilor esen‫܊‬iale ale terenului
de fundare cel pu‫܊‬in în limita zonei de influen‫܊‬ă a construc‫܊‬iei.
7
Terenul de fundare
Investigarea terenului de fundare
ƒ Zona de influen‫܊‬ă a construc‫܊‬iei:
ƒ este volumul din teren în care se resimte influen‫܊‬a construc‫܊‬iei
respective sau in care pot avea loc fenomene care să influen‫܊‬eze acea
construc‫܊‬ie.

S – suprastructura,
F – funda‫܊‬ia,
I – infrastructura,
B – substructura,
TF – teren de fundare.
8
Terenul de fundare
Investigarea terenului de fundare
ƒ Zona de influen‫܊‬ă a construc‫܊‬iei:
ƒ Influen‫܊‬a amplasării unei construc‫܊‬ii având o funda‫܊‬ie directă sau a
unei sprijiniri a unei excava‫܊‬ii de adâncime situată lângă o construc‫܊‬ie
existentă.
Terenul de fundare
9
ƒ Importan‫܊‬a investigării
terenului de fundare
10
Terenul de fundare
ƒ Etapele investigării terenului de fundare

ƒ Investigarea terenului de fundare se realizează, de regulă, în


următoarele etape:

ƒ Investigarea preliminară;
ƒ Investigarea pentru proiectare;
ƒ Investigarea de control (de monitorizare geotehnică a
execu‫܊‬iei).
11
Terenul de fundare
ƒDin investigarea terenului de fundare trebuie să rezulte:
1. Succesiunea stratelor geologice care alcătuiesc
terenul de fundare;
2. Parametrii fizici (pentru identificare ‫܈‬i caracterizare) ‫܈‬i
mecanici (de rezisten‫܊‬ă ‫܈‬i de deformabilitate) ai
stratelor;
3. Distribu‫܊‬ia presiunii apei din pori în cuprinsul profilului
terenului;
4. Condi‫܊‬iile hidrogeologice ‫܈‬i permeabilitatea straturilor;
5. Stabilitatea generală ‫܈‬i locală a amplasamentului;
6. Pământuri ca comportament special: pământurilor
sensibile la umezire, cu umflări ‫܈‬i contrac‫܊‬ii mari,
lichefiabile, pământuri loessoide etc.;
12
Terenul de fundare
ƒ Din investigarea terenului de fundare trebuie să rezulte:
7. PrezenĠa, în apropierea suprafeĠei terenului, a faliilor,
golurilor carstice sau antropice ori a altor discontinuităĠi;
8. Încadrarea amplasamentului din punct de vedere al
seismicită‫܊‬ii;
9. Sensibilitatea la înghe‫܈ ܊‬i adâncimea maximă de îngheĠ;
10. Posibila agresivitate chimică a terenului ‫܈‬i a apei
subterane;
11. Posibilită‫܊‬ile de îmbunătăĠire a terenului;
12. Încadrarea terenurilor în categoriile prevăzute în
reglementările tehnice privind lucrările de terasamente;
13. Identificarea posibilelor gropi de împrumut, dacă este cazul;
14. PrezenĠa de‫܈‬eurilor ‫܈‬i a altor materiale produse de om.
13
Terenul de fundare
ƒInvestigarea terenului de fundare se efectuează pe baza
unei teme de investigare care trebuie să cuprindă:
ƒ Precizarea zonei pentru care se realizează investigarea;
ƒ Planul de ansamblu ‫܈‬i secĠiuni ale construc‫܊‬iilor proiectate,
verificate sau expertizate, cu indicarea principalelor elemente
structurale, a construc‫܊‬iilor învecinate, a conductelor ‫܈‬i a
instala‫܊‬iilor proiectate ‫܈‬i a celor situate în zona învecinată;
ƒ Date generale asupra construc‫܊‬iilor: categorii de importan‫܊‬ă,
clase de importan‫܊‬ă, caracteristici constructive, dimensiuni,
încărcări transmise terenului sau la cota zero, tasări ‫܈‬i deformaĠii
admisibile din punct de vedere al structurii de rezisten‫܊‬ă, diferite
variante de construc‫܊‬ie ‫܈‬i montaj tehnologic, date despre
procesele tehnologice care ar putea influen‫܊‬a terenul de fundare
(acĠiuni dinamice, surse termice, de umezire, de agresivitate
chimică etc.).
Terenul de fundare 14

ƒ Investigarea terenului cuprinde în mod obligatoriu următoarele


categorii de lucrări:
ƒ Documentarea ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea amplasamentului;
ƒ Prospectarea terenului de fundare;
ƒ Încercări în laboratorul geotehnic, pe probe prelevate în cadrul
lucrărilor de prospectare;
ƒ Prelucrarea ‫܈‬i prezentarea rezultatelor observa‫܊‬iilor ‫܈‬i a
încercărilor, precum ‫܈‬i concluziile, în cadrul studiului geotehnic.
ƒ În func‫܊‬ie de particularităĠile terenului de fundare ‫܈‬i de tipul
structurii, se pot include ‫܈‬i alte categorii de lucrări:
ƒ Încercări pe teren (”in situ”);
ƒ Încercări de laborator pe roci stâncoase;
ƒ Determinări chimice;
ƒ Cercetări hidrogeologice;
ƒ Sondaje ‫܈‬i relevee la funda‫܊‬iile construc‫܊‬iilor alăturate.
Terenul de fundare 15

ƒ Volumul lucrărilor din categoriile indicate mai sus ‫܈‬i


complexitatea metodelor utilizate depind de faza de realizare
a investigării (preliminară, pentru proiectare sau de control) ‫܈‬i
de categoria geotehnică a lucrării.

ƒ Se consideră că efectuarea cercetărilor asupra terenului de


fundare la construc‫܊‬ii, nu este obligatorie pentru:
ƒ Construc‫܊‬ii neafectate sau u‫܈‬or afectate,
ƒ Construc‫܊‬ii care nu prezintă afectări care ar putea fi
datorate condi‫܊‬iilor necorespunzătoare de fundare,
ƒ Construc‫܊‬iile pentru care se admite stabilirea deciziei de
interven‫܊‬ie fără evaluarea analitică a siguran‫܊‬ei la ac‫܊‬iuni
seismice.
16

ƒTerenul de fundare
ƒInvestigarea terenului de fundare în vederea
lucrărilor de consolidare.
17
Terenul de fundare
ƒRezultatele investigării terenului de fundare
ƒ Rezultatele investigării geotehnice se regăsesc în studiul
geotehnic sau în expertiza geotehnică

ƒStudiul geotehnic va cuprinde:


ƒ Date generale:
ƒ Încadrarea lucrării într-o anumita categorie geotehnică;
ƒ Sinteza informa‫܊‬iilor ob‫܊‬inute din investigarea terenului de
fundare:
18
Terenul de fundare
ƒRezultatele investigării terenului de fundare
ƒStudiul geotehnic
1. Date generale:
ƒ Denumirea obiectivului, adresa amplasamentului (poziĠionarea
pe planul de situaĠie), clientul, faza ‫܈‬i scopul cercetării, date de
tema, lista documentelor tehnice furnizate de client (sau
proiectant);
ƒ Caracteristicile topografice, geomorfologice, hidrologice ‫܈‬i
seismice ale amplasamentului;

2. Încadrarea lucrării într-o anumita categorie geotehnică:


CG 1, CG 2, CG3, în func‫܊‬ie de criteriile stabilite de NP 074;
19
Terenul de fundare
ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare
ƒ Studiul geotehnic:
3. Sinteza informa‫܊‬iilor ob‫܊‬inute din investigarea
terenului de fundare:
ƒ Volumul de lucrări realizate;
ƒ Metodele, utilajele ‫܈‬i aparatura folosite;
ƒ Datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren ‫܈‬i
de laborator;
ƒ Metodele folosite pentru recoltarea, transportul ‫܈‬i depozitarea
probelor;
ƒ Informa‫܊‬ii ob‫܊‬inute în faza de documentare ‫܈‬i de recunoa‫܈‬tere a
amplasamentului, cantitatea ‫܈‬i calitatea datelor preexistente privind
parametrii geotehnici ai straturilor ce alcătuiesc terenul de fundare;
ƒ StratificaĠia pusă în eviden‫܊‬ă;
ƒ Nivelul apei subterane ‫܈‬i caracterul stratului acvifer (cu nivel liber
sau sub presiune);
ƒ Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane ‫܈‬i, eventual, ale
unor straturi de pământ;
20
Terenul de fundare
ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare
ƒStudiul geotehnic:
3. Sinteza informa‫܊‬iilor ob‫܊‬inute din investigarea
terenului de fundare:
ƒ Eventuala existen‫܊‬ă a unor presiuni excedentare ale apei în porii
pământului (faĠă de presiunea hidrostatică);
ƒ Rezultatele încercărilor în laborator ‫܈‬i pe teren;
ƒ Fi‫܈‬e sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis: descrierea
straturilor identificate, rezultatele sintetice ale încercărilor de
laborator geotehnic, rezultatele penetrărilor standard (SPT) sau a
altor încercări pe teren, nivelurile de apariĠie ‫܈‬i de stabilizare ale
apei subterane;
ƒ Releveele sondajelor deschise ‫܈‬i eventuale relevee ale
funda‫܊‬iilor construcĠiilor învecinate;
ƒ Diagrame, grafice ‫܈‬i tabele cuprinzând rezultatele lucrărilor
experimentale;
ƒ Buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice;
21
Terenul de fundare
ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare
ƒ Studiul geotehnic:
3. Sinteza informa‫܊‬iilor ob‫܊‬inute din investigarea
terenului de fundare:
ƒ Planuri de situa‫܊‬ie cu amplasarea lucrărilor de investigare, hărĠi
cu particularităĠile geologico-tehnice, geotehnice, geofizice ‫܈‬i
hidrogeologice ale amplasamentului sau ale unei zone mai
extinse (dacă este cazul);
ƒ Sec‫܊‬iuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-
diagrame;
ƒ Alte date rezultate din lucrările întreprinse.
Terenul de fundare 22

ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare


ƒExpertiza geotehnică:
ƒ Documenta‫܊‬ia geotehnică care se întocme‫܈‬te pentru o clădire
existentă, stabilind caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare.
ƒ Obiectivul general al expertizei geotehnice, îl reprezintă expertizarea
unuia sau a mai multor elemente geotehnice ale unei lucrări noi, în
faza de proiectare ori în faza de execu‫܊‬ie, sau a unei lucrări existente.
ƒ În cazul unei lucrări existente, expertiza geotehnică se diferen‫܊‬iază
după cum lucrarea este fără avarie sau cu avarie.
ƒ lucrări fără avarie: obiectivul expertizei geotehnice îl reprezintă, de regulă,
expertizarea unui element geotehnic specific al lucrării, cu luarea în
considerare a studiilor geotehnice realizate în diferitele faze ale proiectării,
precum ‫܈‬i a observa‫܊‬iilor făcute pe parcursul execu‫܊‬iei ‫܈‬i exploatării.
ƒ lucrări cu avarie: obiectivele principale ale expertizei geotehnice le
constituie investigarea cauzelor geotehnice ale avariei constatate ‫܈‬i
evaluarea remedierilor ce trebuie avute în considerare.
Terenul de fundare 23

ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare


ƒ Expertiza geotehnică:
1. Documentarea ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea amplasamentului:
a. Încadrarea în zonă a amplasamentului,
b. Elemente specifice antecedentelor terenului ‫܈‬i comportării
construc‫܊‬iilor existente
ƒ Existen‫܊‬a unor zone cu umpluturi, hrube, funda‫܊‬ii, construc‫܊‬ii dezafectate,
exploatări miniere, cariere etc.
ƒ Existen‫܊‬a degradărilor (fisuri, tasări) ale construc‫܊‬iei analizate sau ale
construc‫܊‬iilor din vecinătate ‫܈‬i corelarea acestora cu evenimentele
naturale sau antropice (cutremure, inunda‫܊‬ii, lucrări la construc‫܊‬iile
analizate sau învecinate, avarii etc.)
ƒ Varia‫܊‬ii importante ale nivelului apei subterane sau alte surse de infiltra‫܊‬ii,
ƒ Apari‫܊‬ia unor fenomene locale de instabilitate a terenului.
2. Prospectarea terenului de fundare prin foraje geotehnice sau
sondaje deschise din care să rezulte probe tulburate sau
netulburate de pământ.
3. Încercări de laborator pe probele prelevate din stratele de pământ
din zona de influen‫܊‬ă a construc‫܊‬iei.
Terenul de fundare 24

ƒ Rezultatele investigării terenului de fundare


ƒ Expertiza geotehnică:
4. Încercări pe teren, executate pe amplasament pentru determinarea în
condi‫܊‬ii naturale a parametrilor mecanici ai stratelor de pământ sau
pentru determinarea modului de conlucrare între teren ‫܈‬i elementele
sistemului de fundare:
ƒ Încercări de forfecare ‫܈‬i de compresibilitate la scară mare pe pământuri macro-
granulare ‫܈‬i pe roci stâncoase,
ƒ Poligoane de impermeabilizare ‫܈‬i de consolidare prin injectare sau prin
tratamente speciale.
5. Încercări chimice pe pământ sau apa subterană.
6. Cercetări hidrogeologice:
ƒ Cartări hidrogeologice,
ƒ Nivelul apei subterane,
ƒ Direc‫܊‬ia de curgere ‫܈‬i caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune),
7. Dezveliri ‫܈‬i relevee la funda‫܊‬iile construc‫܊‬iei ‫܈‬i la funda‫܊‬iile
construc‫܊‬iilor învecinate.
25

ƒTerenul de fundare
ƒStudiul geotehnic.
ƒExpertiza geotehnica.
Terenul de fundare 26

ƒCategoria geotehnică
ƒ În vederea stabilirii exigen‫܊‬elor proiectării geotehnice se introduc 3 categorii
geotehnice: 1, 2 ‫܈‬i 3.
ƒ Încadrarea preliminară a unei lucrări în una dintre categoriile geotehnice
trebuie sa se facă, în mod normal, înainte de investigarea terenului de
fundare.
ƒ Categoria geotehnică poate fi verificata ‫܈‬i eventual schimbată în fiecare
fază a procesului de proiectare ‫܈‬i de execu‫܊‬ie.

ƒ Încadrarea unei lucrări într-o categorie de risc geotehnic sporit impune


necesitatea realizării investigării terenului de fundare în condi‫܊‬ii de
exigen‫܊‬ă corespunzătoare ‫܈‬i implicit a proiectării infrastructurii, folosind
modele ‫܈‬i metode de calcul perfec‫܊‬ionate, spre a se atinge un nivel de
siguran‫܊‬a necesar pentru rezisten‫܊‬a, stabilitatea ‫܈‬i condi‫܊‬iile normale de
exploatare a construc‫܊‬iei, în raport cu terenul de fundare.

ƒ Categoria geotehnică este asociată cu riscul geotehnic.


ƒ Riscul geotehnic este:
ƒ Redus în cazul Categoriei geotehnice 1,
ƒ Moderat în cazul Categoriei geotehnice 2
ƒ Mare în cazul Categoriei geotehnice 3.
Terenul de fundare 27

ƒ Categoria geotehnică
ƒ Categoria geotehnică 1 include doar structurile mici ‫܈‬i relativ simple:
ƒ Pentru care este posibil să se admită că exigenĠele fundamentale vor fi
satisfăcute folosind experienĠa dobândită úi investigaĠiile geotehnice
calitative;
ƒ Pentru care riscurile pentru bunuri úi persoane sunt neglijabile.
ƒ Metodele Categorie Geotehnice 1 pot fi suficiente doar dacă nu sunt excava‫܊‬ii
sub nivelul apei subterane.

ƒ Exemple de structuri sau părĠi de structură care se încadrează în


Categoria Geotehnică 1:
ƒ Clădiri de locuinĠe, social – culturale úi agricole simple, cu 1-2 niveluri, cu o
încărcare de proiectare pe stâlp de maxim 250kN úi pe ziduri de maxim
100kN/m, având fundaĠii obiúnuite de suprafaĠă;
ƒ Ziduri de sprijin úi lucrări de susĠinere la care diferenĠa de nivel nu depăúeúte
2m;
ƒ ExcavaĠii mici pentru lucrări de drenare, conducte de canalizare etc.
28
Terenul de fundare
ƒ Categoria geotehnică
ƒ Categoria Geotehnică 2 include tipuri conven‫܊‬ionale de structuri ‫܈‬i
funda‫܊‬ii fără riscuri anormale sau condi‫܊‬ii de teren úi de solicitare
neobiúnuite sau excepĠional de dificile.
ƒ Se impune ob‫܊‬inerea de date cantitative ‫܈‬i efectuarea de calcule
geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerinĠelor fundamentale;
ƒ pot fi utilizate metode de rutină pentru încercările de laborator ‫܈‬i de
teren ‫܈‬i pentru proiectarea ‫܈‬i execuĠia lucrărilor.
ƒ Exemple de structuri sau păr‫܊‬i de structură care se încadrează în Categoria
Geotehnică 2:
ƒ fundaĠii de suprafaĠă;
ƒ fundaĠii pe radier;
ƒ fundaĠii pe piloĠi;
ƒ ziduri de sprijin;
ƒ pereĠi îngropaĠi úi lucrări de susĠinere pentru excavaĠii până la 6m ;
ƒ pile úi culee de poduri;
ƒ umpluturi úi terasamente;
ƒ ancoraje úi alte sisteme de tiranĠi;
ƒ tuneluri în roci tari, nefracturate úi la care nu se impun condiĠii speciale de
impermeabilizare sau de altă natură;
Terenul de fundare 29

ƒ Categoria geotehnică
ƒ Categoria Geotehnică 3 cuprinde structuri sau părĠi de structură care nu
se încadrează în Categoria Geotehnică 1 úi 2, reprezentate prin lucrări
foarte mari sau ieúite din comun úi prin structuri implicând riscuri
anormale sau încărcări excepĠional de severe, amplasate în condiĠii de
teren dificile.
ƒ Proiectarea structurilor din Categoria Geotehnică 3 se bazează pe date
geotehnice obĠinute prin încercări de laborator úi de teren realizate prin
metodologii de rutină úi speciale úi pe metode perfecĠionate de calcul geotehnic.
ƒ Exemple de structuri sau părĠi de structură care se încadrează în Categoria
Geotehnică 3:
ƒ clădiri foarte mari (cu mai mult de 10-12 niveluri);
ƒ poduri mari;
ƒ excavaĠii adânci (> 6m );
ƒ terasamente în terenuri moi;
ƒ tuneluri în terenuri moi sau foarte permeabile.
ƒ Încadrarea în una din cele trei categorii geotehnice se face, de comun acord,
de către proiectantul structurii úi specialistul geotehnician.
Terenul de fundare 30

ƒ Categoria geotehnică
ƒ Riscul geotehnic depinde de două categorii de factori:
ƒ Factori lega‫܊‬i de teren, dintre care cei mai importanĠi sunt condi‫܊‬iile de teren
‫܈‬i apa subterană,
ƒ Factorii lega‫܊‬i de structura ‫܈‬i de vecinătă‫܊‬ile acesteia.

ƒ Condi‫܊‬iile de teren
ƒ Pentru definirea categoriei geotehnice, condi‫܊‬iile de teren consideră
gruparea terenurilor de fundare în:
ƒ Terenuri bune, conform STAS 3300
ƒ Terenuri medii, conform STAS 3300
ƒ Terenuri dificile: nisipuri afânate, nisipuri saturate susceptibile de lichefiere sub
acĠiuni seismice, pământuri fine cu consistenĠa redusă (IC<0.5), pământuri
loessoide aparĠinând grupei B de pământuri sensibile la umezire, pământuri
argiloase cu umflări ‫܈‬i contrac‫܊‬ii mari, pământuri cu con‫܊‬inut ridicat de materii
organice (peste 6%), terenuri în pantă cu potenĠial de alunecare
31
Terenul de fundare
ƒ Categoria geotehnică
ƒ Apa subterană
ƒ Din punctul de vedere al prezenĠei apei subterane pe amplasament, se
analizează 3 situaĠii:
ƒ ExcavaĠia nu coboară sub nivelul apei subterane ‫܈‬i nu sunt necesare
epuizmente;
ƒ ExcavaĠia coboară sub nivelul apei subterane ‫܈‬i se prevăd lucrări normale de
epuizmente directe sau drenare, fără riscuri de degradare ale unor structuri
alăturate;
ƒ ExcavaĠia coboară sub nivelul apei subterane, în condi‫܊‬ii hidrogeologice
excepĠionale, impunându-se lucrări de epuizmente cu caracter excep‫܊‬ional.

ƒ Clasificarea construc‫܊‬iilor după importan‫܊‬ă


ƒ Se utilizează clasificarea construc‫܊‬iilor în 4 categorii de importan‫܊‬ă:
ƒ ExcepĠională;
ƒ Deosebită;
ƒ Normală;
ƒ Redusă.
Terenul de fundare 32

ƒ Categoria geotehnică
ƒ VecinătăĠi
ƒ Categoria geotehnică depinde ‫܈‬i de modul în care realizarea
excavaĠiilor, a epuizmentelor ‫܈‬i a lucrărilor de infrastructură
aferente, poate afecta construc‫܊‬iile ‫܈‬i re‫܊‬elele subterane aflate în
vecinătate.

ƒ Se pot distinge, din acest punct de vedere, 3 situaĠii:


ƒ Risc inexistent sau neglijabil al unor degradări la construc‫܊‬iile sau
reĠelele învecinate;
ƒ Risc moderat al unor degradări la construc‫܊‬iile sau re‫܊‬elele învecinate;
ƒ Risc major de degradări la construc‫܊‬iile sau re‫܊‬elele învecinate.
Terenul de fundare 33

ƒ Categoria geotehnică
ƒ Pentru a încadra lucrrea într-o categorie geotehnică se recomandă
folosirea următoarei metodologii:
ƒ se atribuie fiecăruia dintre cazurile aferente celor 4 factori prevăzuĠi în tabelele
anterioare un număr de puncte, specificat în dreptul cazului respectiv;
ƒ se însumează punctele corespunzătoare celor 4 factori;
ƒ la punctajul stabilit pe baza celor 4 factori se adaugă puncte corespunzătoare
zonei seismice, având valoarea accelera‫܊‬iei terenului pentru proiectare ag,
astfel:
ƒ două puncte pentru zonele cu ag • 0,24 g;
ƒ un punct pentru zonele cu ag = (0.16 ... 0.20)g;

ƒ Încadrarea în categorii geotehnice se va face în func‫܊‬ie de punctajul total:


Terenul de fundare 34

ƒ Categoria geotehnică

ƒ De regulă factorul cel mai defavorabil determină nivelul riscului geotehnic ‫܈‬i
încadrarea în categoria geotehnică,:
35

ƒTerenul de fundare
ƒStabilirea categoriei geotehnica ‫܈‬i a riscului
geotehnic.
36

Curs 1.
Posibile intrebari pentru examen
ƒTerenul de fundare
ƒ Investigarea terenului de fundare în vederea
lucrărilor de consolidare.
ƒ Stabilirea categoriei ‫܈‬i riscului geotehnic.