Sunteți pe pagina 1din 5

ROMANIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 4.160.869


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Oradea 11.12.2017
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Exemplar unic
„Avram Iancu” Oradea

COMISIA DE CONCURS

GRILA DE NOTARE LA INTERVIUL


PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR
DIN CADRUL SERVICIULUI METODICĂ-PLANIFICARE

Nr. ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL CORECT PUNCTAJ PUNCTAJ ACORDAT


crt MAXIM Bodiu C. Gavruta A. Mos B. Rogojan A.
a) fondul care cuprinde până la 10.000 de 1
documente – o dată la 4 ani
b) fondul care cuprinde între 10.001-50.000 1
de documente – o dată la 6 ani
c) fondul care cuprinde până la 50.001- 1
1.
Cum se inventariază documentele 100.000 de documente – o dată la 8 ani
specifice bibliotecilor? d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de 1
documente – o dată la 10 ani
e) peste 1.000.000 de documente – o dată la 1
15 ani
a) cărți 0,50
b) publicații seriale 0,50
c) manuscrise 0,50
d) microformate 0,50
Care sunt categoriile de documente ce e) documente cartografice 0,50
alcătuiesc colecțiile bibliotecilor?
2. f) documente de muzică tipărite 0,50
g) documente audiovizuale 0,50
h) documente grafice 0,50
i) documente electronice 0,50
j) documente fotografice sau multiplicate prin 0,50
prelucrări fizico-chimice
k) documente arhivistice 0,50
l) alte categorii de documente, indiferent de 0,50
suportul material
a) Biblioteca Națională a României 1
b) Biblioteca Academiei Române 1
Cum este structurat sistemul națonal de
3. biblioteci, în raport cu funcțiile și c) Biblioteci universitare 1
atribuțiile acestora?
d) Biblioteci specializate 1
e) Biblioteci publice 1
f) Biblioteci școlare 1
a) prioritatea interesului public 2

b) asigurarea egalității de tratament al 2


Care sunt principiile generale care cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor
guvernează conduita profesională a publice
personalului contractual așa cum sunt c) profesionalismul 2
prevăzute în Legea nr.477 din 8
d) imparțialitatea și nediscriminarea 2
noiembrie 2004 privind Codul de
4.
conduită profesională a personalului e) integritatea morală 2
contractual din autoritățile publice? f) libertatea gândirii și exprimării 2
g) cinstea și corectitudinea 2
h) deschiderea și transparența 2
a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, 2
uneltele, substanțele periculoase,
echipamentele de transport și alte mijloace de
producție
b) să utilizeze corect echipamentul individual 2
de protecție acordat și, după utilizare, să îl
înapoieze, sau să îl pună la locul destinat
pentru păstrare
Care sunt obligațiile lucrătorilor c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, 2
5. privind sănătatea și securitatea în la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
muncă arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii,
în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor,
instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze
corect aceste dispozitive
d) să comunice imediat anagajatorului și/sau 2
lucrătorilor desemnați orice situație de muncă
despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea și
sănatatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție
e) să aducă la cunoștința conducătorului 2
locului de muncă și/sau anagajatorului
accidentele suferite de propria persoană
f) să coopereze cu anagajatorul și/sau cu 2
lucrătorii desemnați, atât timp cât e necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror
măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii
de muncă și inspectorii sanitari, pentru
protecția sănătății și securitații
1. Personalul contractual este obligat să 5
asigure ocrotirea proprietății publice și private
a statului și a unităților adminstrativ
teritoriale, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acționând în orice situație ca un
Care sunt obligațiile personalului bun proprietar.
contractual privind utilizarea resurselor 2. Personalul contractual are obligația să 5
6.
publice? folosească timpul de lucru, precum și bunurile
aparținând autorității sau instituției publice
numai pentru desfășurarea activităților
aferente funcției deținute.
3. Personalul contractual trebuie să propună și 5
să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin,
folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în
conformitate cu prevederile legale.
4. Personalului contractual, care desfășoară 5
activități publicistice în interes personal sau
activități didactice, îi este interzis să
folosească timpul de lucru ori logistica
autorității sau a instituției publice pentru
realizarea acestora.
7. Care sunt motivele care v-au 6
determinat să optați pentru acest loc de
muncă?
8. Sunteți dispusă să lucrați și după-masa 5
și, dacă apar situații neprevăzute, peste
program și în zilele libere?
a) evidența globală,prin registrul de mișcare a 2
fondurilor (RMF)
b) evidența individuală, prin registrul de 2
inventar (RI), cu numerotare de la 1 la infinit
c) evidența periodicelor, trimestrial sau anual, 2
Cum se face evidența documentelor ? prin constituirea lor în unități de inventar
9. d) evidența analitică, pe fișe însoțite de 2
imagini foto pentru bunurile culturale
constituite în gestiuni și care fac parte din
patrimoniul cultural național mobil.
a) în cazul unui ordin de transfer (definitiv) 2
b) în cazul publicațiilor uzate fizic sau moral 2
c) în cazul distrugerii lor prin neglijență 2
Cum se face scoaterea/eliminarea
publicațiilor? d) în cazul distrugerii lor prin deteriorare 2
10. e) în cazul dispariției prin efracție 2
f) la constatarea absenței acesteia; la inventar 2
(pe baza actelor de recuperare a pagubei)
g) în urma distrugerilor determinate de 2
calamități naturale
h) ca urmare a unei adrese de scădere, venite 2
din partea serviciului contabilitate (în cazul
deceselor sau a utilizării publicației de către
un cititor contaminați cu virușii unor boli
contagioase )
TOTAL PUNCTAJ 100

Întocmit
Comisia de concurs
Președinte: cms.șef de poliție Kiss Etelka
Membri: cms.de poliție Cojan Adriana
sinsp. Gall Gabriel
Secretar: ag.șef pr. de poliție Vidican Daniela