Sunteți pe pagina 1din 32

I

~ - - 'W,I

IEDltrliE S.APTAMANALAED 11 U RA:;. De' AGiO:ST I rN I H ~ LLAS. 5 R'IL

E nrre R: Pert ro s K~ pnistns

~vtAINAtGII:.R EC ON Q MIG: Fat is F'ntA 0 U

MANAG·ER. DE !REDACTIE ~II P'ROIJUCTiE: Virgin~a, Koutroubas

Elvis Presley

~ _ oW " "

ADRESA: VuUaglm,enns. 44.-46i '166,73 Atena

MARKETING, MANAGER: M iclh a Li'.s, Koutsoukos

PRO nu CT M A N,AS E'R:. N ~5.J~a Korte sa CQORDON,A10R DE flRODUGTI E: Garoli.na Poulidcu MA,NAGER DISTR1BUrl~: Evi Bo,z'a

MANlAGE,R 'LOGIISTICl $,1 OP'ERATII: Dirnltrls Pa.~akaUdrjs COQR:DONATOR LOS"ISTICA~'I OPERA-Til: A~t.,on~s. ioumrc$

AD.APTAR'E. PENTRIU UMBA IROM.ANA:

Fa st T ra IA5~ate.", 113 e Sit c..o m m IJ n.i c a'ttl [I n Me dial S R L.

D1P~ 'RAY

T'I PARlfR'E Si LiEGARE: NIK~ EKOOTU<I S .. A.

DIRECTOR 'DE: PR'ODUC IE TlPOGRAFJE: STEUOS KRIIT50TAKIS

- raseul de gL.ar~e ~i singur'at,a'te ,al ,.,R,~.g,eluiU Un talent ascuns

Visul prinde aripi

Nast'ere,2l1 unui erou

. i

IMPOR~TArOR: M'edlla S~rvice :Za,wada, S.R .. L Couo·try Man.ager: Marianal Mil1aLtan

M a rkaf n 9 tv,1 a n ~,g·e r~ .Ad i n1 a B'Oj i cil

Red CI-C l.or: Ga br~ e la M IJj nte,a n

Disbr:lb~Non Manager: Dan lordache .

AD R ESA~ str, Lo u is Pasteu r n r. 3 a. et, l. ~rp.;5) sector 5. Bucuresti, lRomi:ia

·le.lef'Ofi;: t+40] 11 3~ 8 '7398

DISr~i8UITalR! HiipilriC)~ $,.14, .

.,

- - - - -

. V~IATA 5·1 VREMUR~.LE: 16

... .

-- -- - - - -

....

I nrolarea in armatal

Draqoste si ura

. - "

e 2007 De' A6(,'.511 N I, He lla s

e 2QIJ3 K ,.K·, De AGO'STII N I JAPAN

10 revenire spectaculoasa o moerte subital

15SN: l' 79"1-0765

IFot)Qgt,afii!, Un tp hotc ,P~c$S, Co rbis J ape! n, De Agtlstill1i Picture l~bra ry

P('1e,u[ Ilumere- 0

PreJul p.rimului r.1lJ,malr':: 2.99lE! 11 ',50 MOL

Pt"e~lrJ L cetui d~- all. do ~tea nu m~,r ~i at tutu ro r celorlitlU·e in IJ me Fe: 5j'99 LE:I: /29,99' MDL

i~\''P ... W:'',-:l'''''--.·. -:-.a . .:.>~.:I:~":··?-J:-.-""L"j:J':"':f7.: ." " ~-::- ._' - ." ,- 'I • '. - .' I • .••.• . • •• - • _ - -.' - .. . r : ._ -.. -:: - '. . ... _". ": . -::"'_ .-.-. '.

!~.~: " V·I.Ell :-~'1:\,rt.A_I~,E,_~~: .: . . . . . .:~ .' '. 24~. " ':-

... . ..... 1.. . _.:, . ._ " '.' .... _... '. I • .. • ." • ..' • •

- -- ---

Pooiru oFrce i,nform,af~e sau Ilimurlre,

- .

(ofliactatl-ne la telefonul': [021]41)., 10.BBB sau t(mil@~f un e~maik la tnfo,fadeag9stini.f'O

Sepv'iGi~ ~,entfu f:Uen~i· de It;Jntpana vineri, intra orele ro:oo - 15.00

Pentru 0 rnai ilu:na ~eSil2rVI,re sobcitati Tn-to tleauna .pwb[j-c:aUa de ta 'a'~ela~,i punct de. vinzar@ ~i informaU va.nz.§toFul a~u'Pra 1:nten~iel de a cumpara 91 aparitilte urmatoare.

PentrY ence in~a' ma~ie.~ lamurire~ inlGcu'!lre d.e ex,emptarQ sau camen2L de nurnere anterioaFei SLHiatJi-rfe - a tel. 1021 ~ '0 10 818

·Pent U inform,aJii $i (cm~nzi JJe numsre anterio2W8, G:ititOfll tH RepubU€€i M,oldoVi pot sou, a [a (OZ2' 2·1.~07~'8 _. 'Param,edia, Qhl~ijnau.

- --

INFLUiENTE MAJ'ORE 28

~

- -- - ._- .. _-- -

Df'1eptur~te ru1tu.ror'texrelQIf sa afla 'sub copyn'ght. Este jill er'iis6 repliod IJJC~red ~ s~oc-ar~ail tran smitereasau utilizarea com er:~~Qlla a rn atena leta r, su b orice fO:rn"h~~ fa ra aco rout. sc ris a L editlJfului.

_. -- -

W'WW iO d 'e,ai 9 ost in i ~ ro

- . -

Edl,tolful. T$i' re:zerv.a dreptul de· a schirnba ordlnea pubK.icaril p ersn na [ital~:i ~Oi F sa II dI e ,til le in to cu~ eu aUel.e.

C" v·

urn a trai

. ". ~

, ,.~ .... ',', ~' ....... :.- "'. ..&, ~

N ANII 1950,- in America, la c.at'~va ani dupa sf,arsl~tul c'e,tul

. . s ,

. d e·-': .,..." a .. III 'D·. 10' .' ',ol' e. :, a· . Re.' a~ Z b 0." . m M,:_-,'] 0:"'] n" ... d 'I" a=-' l. a,~' m·e ..... p", u t e' a' .' V:' 10: .... r' . b i d ,e······ s·· .' p.-, rC.e·· "

.. " . ,.' ._. L _'.". .' " . . . ='. ,'.. 'cc' '~ . '., " , . I! '" . '. 'C'_' . -: ... C.:._· , ••.. " . '. ~ '.. . .' .' ..

o prap astie 7ntre! mentaltitatle,a adultilor care lau prins s~

I I,

P-- er·i,oad,a. de d'i'nalnt'e de razboi SI mentalitatea adolescentilcr;

I .I

I ~

Tn aceste timpuri I In America a luat nastere rock and roll-uL .

Acest nou stit rnuzical, foarte ritmat, reprezenta 0 cornb.natie Tntre muzica afro,~"amerj;,cana sil ce'a a albilor

}' iI. _ r

, '" d' f'" · ,,... '" i '"l ~ 'il- l l

t r e" Z'I n" ' I! 0: r ~I JII'n' C In B rn I e s· I t, ru P"=- IU rl" e':' C"__' e" 0" r- c a r"e" 0::-:' a: 5-' C· 'U ta u

: ,.=:: ." ~I]:,,' l~ .'.' III', .. ,~, '_ .. '.... ,,' ' .. JI·.. ..'= _.. .:",' ..•. : ... _. .: ..:_ ' ". ._::: _~ .,,'

sjj'l 'r'n acelasi tirnp, depas.nd harierele rasiale Chiar daca

i " I I

n U e·=· r' ,a: .. ,a" f' r 0, _, a'·: rr . e~ '. r '"I" C;·· a" n u n t a~ n' a~' r c': , a'~ n'" t a~' r:-'e: ... t' o Ib, i' s n-' U' -I a s·_·, ,a~ 5'· e-

'_. • j .' .,_" -: " • .._ '.:.._ I, rr .'.1 .... . - I. ' - I-:_ .. ~~ . "." BI /. I : ." :._~ .. _' .....

Tmbrace In genul acestora ~i a devenit In curand liderul

• ir 'V!

ac' ·e'·"C'···s'·, te ~I m""'I"S" c····a·· rl

I... ,c.,·. "I' . ~ "~ .: .' I: ~ , I I ~, '"

I

Elvis Presley

E lv -I' 5-' 'n" IU' - t "'I n e-' a' C''''' o n t d e" p .. , r-e····J~ 'U d e-'" c a~ t ;; l- e 5'- o . c .. ~i e'''''' t a~ t ;, ii a rn e' r- ~I' c a' n -'. e

~ ," ,.. '. ... i' ", .. ~. . - , .' .I '_: . " I' ,. '. :._ .'.: ' .. '. ~ : -" :: i. I~ - ... : .: ,:.::. " I .; .-: : I m I~ ., I , ~ .' .. I~', . I ~ ..

5 e· .. AI~·m'· b't r-"- a~ ca d u p a b un ul p ia C 5-' 'I" c an. - ta do arc' e' ._. a c e 7~1 ~-'la~ , . e a

. .. / J' ... I ' .••••....• , . " .: .r .,., ... _. .' c_. I' •. ,.. .~. t'l ': ••. ,. n I ,.. ". I. :. c 1'''''-''' e ':....."- .' ". 'I _ IP· ~.~ c .• ,,:;.

re" 'U s· in d a,'·· :, s:c-::tfe"-'" l s:'la: I'm' ",,:. p: ,l," n Ie' "',a-~ 5:' C' a'~' 'V", :,'1" S::' IU l a~,,::' 'm'-- Ie·': r' 'I" c:C='a" n: de' e:'" S."";;I d·· e" - a:-'

. '.. . ,-. ~I I .' , : _.., .. . ~, I' . I ..~..... ,.I _:.:..:: . .. '. >' ""'.' ~:_::.. "I~ I ..... . ..]

I . I " "

iunqu; timpului, s-a confruntat ~i cu multe priviri critice.

Acum, dupa mai bine de un sfert de secol de la moartea acestuia, lumea Inca rnai danseaza pe muzica lui. A fast supranumit .Reqele rock and roli-ului'

Sa atlarn, asadar, mai multe detalii despre viata tui Elvis

6 I

Presley!

1'91 9 U
"9,3,5 I~
1936 U
I'~" • ~ • <, .:",
19'4!5, U "

Se naste Elvis,!, intr-un apartarnent cu dou.a carriere din Tupelo, 'Mississippi. Fratele SBlJ g,eam'an Jesse Garon mcare la nastere,

Tatal lui Elvis est,e ccndamnat La: lnchisoare

r neepe ce l, d e-al Do i lea R,az,boi M and] a l.

Elvis participa La un concurs de talente

'~ 9',53 ~ ELvi,s a bsolva Li ceu l H 'LJ mas

Face prirnele lnreqistrar] La, Sun Studios L~My Happiness" ~~ .That's When Your Heartaches Beqin"]

195).4

1 g'S-I!;

7" .~

19',56, ~ D'ebute,az,81 la nivel national

Primull. sau: elburn, este intitulat pur si sirnplu "Elvis Pres.[,ey·' sl este laln:SC1rt de, RCA", Acesta va devenl primul 5au. Album, d€ Aur;,

Este racrutat pantru satisfacerea staqiului rnilltar

M,oare 'mama sa de hanatita acuta, E!Lv~s reuseste ,s"a aiunoa cu:asa oentru a 0 vedea lnainte de' rnoarte.

n-: 'Ill l~:=I pr'

'1 961[]1 ~ Elvrs este La sat la v,atra "Tn m ad ofic ia L Revi n e i'n, 'in dust ria d ivertismentu lui

Apa re 7n show- u Il die va ri etat iI ,81 [ lu i Fran k Sf na tra si prim as te on a ra ri u u i mitoa rea su rna del ,25,.00101 de, d (1 la ri

III iI~' ill

1964,

...

U lnceps Beatles-rnanla

196,5

196'7

RCA lanseaza eel de-at doilea album gospel al Lui Elvis, .. How Gre',Cllt Thou Art". Acesta i,i va aduce lui Elvis primul prerniu Grarnrny.

19108 DI M,art:~n Luther Ki ng 'est,€, asasinet

La nou a lu n ~ de La n unta lor; IP rl sc ~ lla dana sta re un ei fetite·: l.isa M a rh3' Prsslev

• Ii! ill ;,

19'69 n
'19!701 U
'19'71 ~
1 97:2 ~
" 973 ~ Pri sc.i lla se dies parte d e' Ellv:i's~ lu:al nd- 0 cu e,a ~i pe lisa Marj,e,

Spectaculul din Hawaii este transrnis la n·~v,e.1. rnondial prin satelit, Cclonelul Parker vinde c.a'[re R:(::A, drapturile complete asupra intreqului catalog de "in'uegl'ilstrari apartinandu-i LuI Elvis, panal in acel moment.

11974 ~ inca un concert CUI excedent die public, La Houston Astrodome. Pentru prima oars d~n 19611 Elvis spare pe scena in Mremphl~s". lnterpretaree live de ls ;. How Greo,t Thou Art" va ca~tiga un prerniu Gramrny,

1 9'76 ~
:~ ," ".: .. ,
1 '9~l7 D
1, 97'7 ~
11 980 U
'19"91 ~I
" 9'92 ~
1 '995 ~ Moare in M,emp,hi.s ca urrnare a unui stop cardiac

S ra ce La II1d este 'iJ ntro d LIS· In patrirnon lu l n atlona L

. ~

MedIcuL personel all lui Elvis, Dr. George ,Ni'chopou.Los~ i,~,i pierde licerrta Ide a rnal practice, pe considerentul ca, ar fi fost rnult prea tiberal atu nci ca n d ~ -8 prase ris ved ete i m ed TCE3I'm e rite ce co nfe·ra de pe'n d enta

~.. -- .. _--

, 5·

g-

.

.

,

I~:

~. ,s

.'1. a s e u

,,~ . . " ... : : .

" :" "I " ': . .... . ~, ',_.

.. '_,,' - .

a

.

.

..

Pre sley s-a ascut intr .... un orasel din sudu Statelor Unite" intr-o falllilie Ides ~ ul de, modesta, care I .... a inconjurat C.'U multi dragoste, Muzica i-a cucerit inima Inca idle: la '0 varsta frag - ,da~, Dupa primele inregist rari, di - vremea adolescentei, a ajuns rapid la statutul de vedeta, dar a mu it subit lao va'-:sta de. ·42 de ani, ;,R,egele:

k d' 1'-111 1~' C I·' d bi ..

. oc ,an~_ ra Jl-UlUl a. rost ·u.n om SO.lt:ar .. " :a T~'~.m.I·.·.lt]OS.

~ ,

to 'Pola de rnmiUe din ~ '3'7" Ve rnor ,i IS l1uJlys fug is e ri fmpmu:f;l,8i in tume in 11'933:. Amafn d @ i le'lr,alllJ d a stu l de

etrasi, 'Ifa:pt ce' ,a determlnat net ILl ra i ntrQYJert ita a lu i Elv~ s

u

talent

U .') drwdl~'

n C·--O··"~. 'il --. 'ago •. 7: l~~

- ' .. ·,·,a . .;:'; I' ~

. ~

A 8 [AN UARLE 1 {'3'5,~ Tntr-o (aSU'~a di n Tu p 9,Lo I -M ississippl. 0 ta,na ra farneie a nascut dol qerneru. Primut copil a, rnurit La nastere, iar eel de-al doilea a fnst adus de urglenta ta spital impreuna ClJ marna sa. alnata de aserrrenea irrtr-o stare destu ~ de g rav8:. Cop llu l a fest b otezat IElv'ts Aa'r'lon Presley. Pe: tot parcursul viefiii E~'v"s, a Incercat sentiments de vjnovatJe, gand]ndu~s,e Cra a fost sinqurul dintre eei dci copii care. a supravietuit.

Tat~H SahJ'H Vernon. ere unul dintre nurnerosii

. .

barbati' din or as care aveSIu, a conditie modeste,

~ rll ~

9i nu reusea sa asiqure un venit regutat. farniliel,

Totusl, era un 'om, fcarte reliqios s'ii cblsnula s,a Itsj

" _:_ ~ til •

duca sotia si copilul la bi.serical in fiecare dumi-

nic~L Aici, Presley a indragit csntecele interpretate de corul biserlcii.

,"" ~

ln '193811 a avut loc un evenirnent care le-a

schirnbat vlata. Vernon a fest Ig:. asit vinovat nan-

~ - r

tru fa lsifica re de ce CIU Iri s~ a fest co nda mnat Lairn.chusoare" Pe parcursul celor B luni petrecut'8: de

V1ernon in spstele grat.~ilori tarnllia s-a allat lntr-o situatie fi nancia ra foarte dH~ci~a. All fest nevo Iti sa

•. .

...

se mute d.emailmuLteor]..ll.nt.ot.acestt~mp.c.re~

dinta in Dumnezeu nu 81 fest zdruncinata, iar drago:stea pentru fiul Lor S=iEJ pastrat ~nte1lcta. M~rmla tui ELvis, G!ladysil era atalt de at.a!?Clrta de el, 1ncalt

... Lncul Ich~ na~,t_.efie al h.J1' Elvi~ ,din Tupelo, re'staUirart 'Vernon

S-re: i.m,p'f umuta S@I p'entn.Q 8 p U te a construl eU::e,~sti casuta psntru farm illia, sa.

, .... Cert.i'fka,~u [ Ii e f'l,1 ,~ere ,a'R lu i 1::.[vI5. A avut un fra,~:e ge'arn'nlin, inlsi dQar 'Elvis a ~ulpnivi;e~u·ut.

nUl ii ,d,adeal ijJ1o,i'e' ,sa se joace prea mutt leu prietenll. Ta,n~,rut ELvIs era dezamagit~ dar respecta cerintele mamei pantru ,a nu 0 netaJ~' era un f~u res e= ponsabil ~,i iubitor:

Situatia nu 5,~·,a, schlrnbat nici In momentul In

~

care !?r,~a inceput studllls La scoala pr~'mara~ unde

nu a test nearparat un elev eminent. Co'l,e'g''j;i nu ii acordau pres ImluLta atentie, insit La vlarsta de. 10 ani, un profesor j'-a remarcat vocea ~i l,-a indernnat sa participe La un concurs de talents pen= tru copii. Era pentru prima oara (and interprets un calntec in fata publicului. A. cant,at muz:'ica gen c:.otJrrtry sl, conform ulnar surss, se pare c-a a ~e!?it P€ lccul dro~ in tirnp ce alte surse sustin ca ar 'fi iesit p,e~ tecul 5,.

Dupa trei luni, c2Jlnd a Irnplinit unsprezece ani, a prj m it in dar 0 c hitara, '~~'~a r fi do rlt a b ici cleta dar s~a 1r11dra'gostjt repede de chitara s,a ~,'~ petrecea are In sir ca,ntand s~ ascultand radioul,

~ ~

1~ fat€'8 atat de rnults pta cere sa c,a nte, ineat

a inceput s,a ial chita ra ClJI el la scoala. Unul dintire f:ratn mai mad' a'~ u nui pristen era chitarist s,j avea prop- rlul ,Slau sp seta COl.I ass ca. Tntr-,o Z.iJI

:fl - II

dupa spectacol, ElVIS s'~a dus ,s,a vorbeascf cu

e.t sperand sa 'Invete cate ceva, Se indraqostlse de rnuzica.

Un llcean excentric

in urrna CEdlJI de-al doilea R,alzholi Mo[']diaL, Statele Un~tle au devenit caa mai mare putere econornica din turne, -in5~fi fa m ilia Prestle,'y Inta m pi na d ificu t,-, ) flnanciars, Intrucat Vernon nUl i!?i gasea- un loc d€! "'~~~~~~~iii rnu nee'" Elvis i ='a U nl 9'U't: ,. N U v,a fcH:,e.~:i 9 rij ~~

zi Ii 10 sa val curnpar un CadHL21c:.'"

in septernbrle ,. 948~ familia ,S=C) rnuta tvte,mphis~ ~'n partaa die vest dln Tennessee,

tru a 0 lua de [a capat, lar in septembrie, , incaput sa frecventeze l.iceul Hurries. Era un a,

lesce nt ti mid s Ii nu si-a facut ni ciodats p rea rn

III III

prieteni, fapt perrtru eare unii cotegH ill ne:c,aJ

m ereu, Totusi ~ lncetu Leu in cetu l~ s'-·a a oro piat

Ir. r _

cativa b~iiie-ti din cartierul saUl cu care, obisnuia

iI! i!! • !

se joace dupa ore"

SF' Ik" ~I' me-· II... '!i r,ga m' a ~n r··~ .!""~ reo ~ a' m" ~ rcat ~..-I1i"'\

,'.: ~!I ~ .. ' .' dUO ~.~ ,.,".~ JIU _ 0 ~lo.J ~"_ Ijl~':_. 0 _ ~J!O l~ ~jtl u .

cents 2J, avut lo c. La va rsta de '16, ani. 15 i

r. t

parul cu gel, i~~ lasase perciunf sa creases ,!?i

cu m p~a rase cants lo n i ,eVSlZ,9Iti cu be n i i C,8.5,ti eati

~ ~, ~ ~ j

el. Acesta era sti lul vesti me nta r al ad ote,sce:nfi

"

a fro-am erica ni ~ 1 era (on side rat nea decvat p G_l:~~""'"iI--"Ji!!II!ii!ii""",,

A '" ,

tru copiii alcilnr I n liceul S,8U, frecventat It],e; _,

se purtau bluqii ~~ pafu[ 'tuns scurt, Aspectul Pres Ley refle cte 0 tran sfo rrna fie ~ nterioa r,a ~ Aca

M EM P!H 1:5, 0 RA:$ U L MUIZICII

d~iscriml~',n.al'ri~ ,ala t(a radloul pur :~i slrnplu ~terg@,a di'IDenen~e'l@ dinrre rase,

'Pre~5~·ey nu era r::asist~, lar pe'nt~u el mUZli:C:Ja era dOiJlr mUZiiC'a~ Nu 'f~k::e~, d'~scr'~mi nalr'i in p:rh/li F1¥J m'lJI~i'Cll i pel care 0 ascu~taj: j' p~ia,(ea orlce gen de mUZih:a., (um i DeLI h:J aproape de (-entru~: MU_zD'= rai~ al a ra-~u ~u:i,~ me ~g ea deseort 121 maga.zjflnele de mui~di :~] la loea lu rl ,sa ,CDcSCUne m uzifa ~i've\f ch i(l'u d a,ca ii rnre'EiJ plaoeoo' sa: ascu lte ~~ :mu;zieal la rad le. IPetrecaridlID-~'~ tilmlPul cu precade'~e in ca rtierele de· afro-a M:erica n it a d~,venlt foo rte ata~at de m uzlca acestora

ID i n pers pe ct h/,al m uzka la ~ ~ u i E,ivi,s, i-,al ~dI U~, noroc m uta rea in MreM ph hi" Aces1t Om',BI$ e CU 11 oscut ca .I.~alga nu I sti ~ u I ui m uzka I blues, M u It'~ m IJ zlden i valorosl !hl!J u rema rest aid

.' "if

in IpedOad(3J anlm110r 'S,O .= '~60 a'i .5e((dulllui tre s=

cut ~i au danJliit ~umii unele dlntre cele mal indlr,a g~te Ime.~ od ~ i"

in ,Mernp'ihis aJU inffortt '~i 'SI"'ClU cl'firmat~ de-a iungulll twmpu:~uiJ numerosi c~nt~lIli'let~i afro-a m e ri ca n i. Prlod ucatoru I spectaool u I u~j de muzka ,gos[pe'l la Gal~e ime:w,gea famJ~i'a Pre·-

'~~~\I era ~t"iIt"~ un ~;IIIu... "lL'~ ~~:!!:ii~t~~ 1l..·~'~~r~I'C'~' und ~ ;jJ.i~~'l'!~ . II 11.-)-!1;!I, , ·I~, QI u. £!I!m ~g:"". GIl ullb~ II, !alj' .. U I, I;;;:;.

"Y Un b,ar d~' j;azz pi! St r,a d a El:e,~ l~~ Pe' a ~e.a

:S[r:la d'~ ,se ,aUa u nu me f"Clial5e ~oca'[(.wlvi' iJj nde aveailY lo ~ sIPe.ftalc(;)ll,e del m u zh:a lhre I ,ia,jj 'in p reo:z.'en t

:a tJe!illsta s!Jl1"'adal es~e uln p!J net li:h~ al~lraclme' tUlliis;tk:,a.

rn ~'I;liO· .. rltatsa enorlasllor erau albl 'numeroass

!liIJJ ~ - Q ~og ~"v~ ""'!t-- . II' '1;;'_ Y!Io'! Q_U_1 __ I!.J!_ ,,'1:;;:_ !i;l!!,;iIo1O;;

(a 11 rece: era lJl ~ nterpretate. E!!lxd u:s~iiV' de ca:tr'e. .~,~bi, P,a rte·a de s,u d al State,low U n'it€ ,@J3 dl€stu I de cn n.servata-a·I"e', a ~a cal m ~joritate~, lJia men i lor considera IJ mnaccepta bU sa i r'nivirte per= soa rn e d~ eLI I oa r,e·l'n biser-lei I e klW.

in c'iuda ra:si~smu~u'i vehement: man'lifesrtat tn Sudr,' m U]tO'f perso'a ole de Ir[alsa a I ba 1e fa (Ed] P I,a cere .sa as C lIlte m uzica afro-it.meri(811 a dl[r~~zata la r~d i ('I; ~JJln de ~e radio! nu faic'

ti ... '" t ~ hit .... rh ticina l .... '

con rnua sa cante ~a c, utara '91 parncipa irnprauna

cu familia la spectacele da gospel.

Chiar ,si dUril,a! ce coLeg_ ii Sra~ ;8'U 'ftr1C'etat ,sa=,s~'

,~~. .

rnai bata icc de' now L Sat.!1 stil, nu au inteles nici o~

~ ~

data C'~HJla acestsi .. transformari". L~au etichetat

drept ci ud at ~i n i c i maca r prieten ii ,sa i ,81P ropiali n LJI aV€N3U nicl ~~a rnai vagla Idee despre ca'[ d'e mull iubea IElvbs rnuzlca sl chltsra Atunc~ csnd nurnele

,.

lui Elvis ,a aparut pe llsts interpretllor ta serbarea die, absolvire, toats lurnaa la, 'fast tu,ata prin surprind T·· ~..... iI:o ti .... n, ~ ~ hit "... '" .

ere: ... , I pu IL asta 5: I e sa cante ta C 11\3 ra 5,1 [13 rs 5,1

- k!" • - ~ ;r- . . . ·;!II #

~"';"'!;Ir'e' ?'¢ "'I"'n ""~ I, Ila' :8" b' , ~,i"i,L"'Al~ 'r'~~1 :=JII, I' ,jt;;'l1C"t ii'l ~ rti"'iit~ "I' ov+ rom d· ,i:!;, 'it !;;;II !L. .. , " LV Y, .,,;:;1, 61 . 'Ii' II V," iGI U ~ V ~. "--!WII ~,u" ~ 1G ... ·,db.![; , " c; ~

surpr'in~i die ~nterpnet8fie'a sa !?i ,~U c:erut un I,.b~:s,"" UU,tterior; Pn='s'~ey ~~'~a c:a!?t~gBt rap~d (]I reputatie in ~Jco.a~a ~~' era cla-r c:a perdru at ,~H:ea· :;d a repr~:~' z,e~ntat un mi(Jlment cu ad~varat lmpl()rtan,t.

l~'u~, ;a,bsoilvi'rii tui Ebi~s a 'fast cea mai fer'k;it~: z:'il d:iin vi:a't:a Ina ri nti'lo r sa i I ac:esta fi i nd nri m u l d i' f'11

~ ~ ~ ~'

fa mlUe care' r€n.J~ea S~I b?rm·i ne Lic'eu l. Cu si'g:u =

ra nt~'111 pe Elvis it d~t'e pta U fi \6 ito r p rom,~tato r:

Ambil,'" • '.' I!! 1 d'- JIi;. [!II

, llt a. sr sesrunue ',Jle, ,lnreO'ISJttac-e

) ~ ~

IME.o]A'T 'D'urA, A'BSOl\JfREI Presley a 'inee'put sa Iucreze la (] fabrh:a. Devenise In mod oficial adult. 'TO[U~i. 1n scurt tirnp, s-a notarat sa dlevllna un rnuziC1,8 n profesion ist. A, debutat int f-O sa mb~Ha i 'in anu l 195'3~ Ulterku-~ nici rnscar el nu-si rnai amintea data...

in ziua resoectiva, lsi iuase chitara 51 a msrs

~ ~ l;r

La Sun R:ecord,sJi din centrul orasului M[e'mphis,.

Sun Records era 0 companie specieuzata in Rhythm&Blue:s:F unde, :~)e,ntru surna de '3111'9[[8 de

d- Iari .., t '..... ,A • tra d"

o an, orieme pu,e;a SCl-!?1 Inregls I eze un msc (:ILJ,

• '!WI' ~

mUZH:a proprie.

Aslstenta directorului, Marion Kiesker; l-a Inted!Bs

'I!

irnediat pe t,§narul care irH:eJrc81 .sa 19i 'Tnregistr,e:ze'

piese rnuzicale propril pe ch[ettu'ilaLa sa. L--a lntrebat ce stil de m uzi (al~nterp reteaza I La. ca re raspu nsu t a fast: .. U n sti l cu totu l dife r~t de ce 5-,8 cSlntat pans acurn", Cand a ~~ceput. s[a c.ant.e balade in stud io I M arion Kiesker si -e dat sea rna ca ta na rul [d,veal ceva special, Nu era talentat din cale af,i3,raj dar Iasa o irnpresie de neuitat, Chiar si pc resedlntelui CQ,m-

i! .1

paniei, Sam Phillips, ~ s-·aJ parut toarte interesat sti-

tul abordat de tanar. .. Te' vorn contacts curand." 1-81 spus, notand numele ~i numarul de telefr:[on ale Lui Elviis.

Se spu rre ca PresLey s ... a strad u It sa~~i iln.reg];strezs propria ImlJ:l~c.a pentru a-l daruj rnamei salle un disc CLJ ocazia zilei de nastere, dar aceasta abta

. Sa.m l?~iIIi.ps"r direct[orlJ'~ calsei de dlscuri Sun Re,cQ[rds,. se situra:se de, IDormatiile ()Jb~<nUi~te.

~ 't

calr[e aveau talent, dar carr[ora le lip.s'ea persona-

I~itatea., Era 'in ciuta rea u nru~; amlst: care sar"~'i ira 11 s~· pu n a proprla perso na ~itat,e in 1m IJzi ca ,~i eli re sa c;aptjv[e~e [a.ud~ien~:a,. A ~ucra.t ,ocaijonal~ la un post de -radh'Jl ~j ,al ajlJrlsJ la conduzla ca ar1i~t~~ str,adaU puneau m!J~t mal rmuha pasiune in rnunca lor~ Totusl, ac,e~,t.[i ola,mieni nu ,aVIIlJSeSelf,a, o ~ansi r,eala de a-,i rnreg~st~a /prop j,aJ ImlJzh:a. in consec.'inJat in. '1950,.. a Iuat ho:tanJIm"'ea sa lnfl'in~ezf IIMe,mphls r~(ording service' ((a·sa. de inregistr,ari din M,em.phi;s)t unde otich"H~' put-eEl

1:1,;1 ~ • ~ Oil dill .;;; lio.ii

sa I~il Inreigli~strele run ." isc cu propna rnuzlca,

Studiou I capatase fa i m:a,~ dar pe ntru Sam deveni~e obosltor intrUrcat mal lucrra, ~'i la pas .. tUi~1 de, radio, lar mU~iti' dlntre coi[eg.··ii sa,i t~ evnau

~ .

pentru c,1 perm'itea S'j [oamlenilor d~ culoare

Si ~II t·n- '~g"l~tll'!e 'n m' uz'+' -"'"n ii"tud~o' -I e; . p!.an3. . 'llJIf-f,' I ~ . rll!':;·:'.j, IIi, l~ .11 !..!Ilea ~III ~i. u I_ U ,;;~.u" ~. g

~a urmi'i sl-a inchis studtoul, j'ilJlr t'n anul urmator, 211 in_Hnlat casa de, di:scUlri' Sun Records. in ac.ela~~· ani stilul mutical Rhythm,&B,lues, a [a,~uns . $,a, fi'e' foarte la modi 'rn m'ntre,a,ga Iurne,

Dupe Presle:y{ Sun Records: a jndle'iat (ontracte ~i CU carm Perk'ins". Jeny Lee Le,wis ~i John ny' Cash, pentru [a, nU'mli; doar cit~va. Imuzi[cieni ~erlumiJi, '~'i a de'Vleni:r eglida rock~n.r,roil-u·luw '~n intreaga. ~Iumle. Totusl, sJrtua,¥ia[ ccmpaniel s-a inraluti~ ~;it In a ni;~i '"601,. la r in 1 969" al fest ~a[n duta ,. De-~,i camp: ~n,ia a fost desnintatal, Irel~d~z,aJ'rffi~e lui

J ~

S~ ,. d b'· 1m

' am au avut un Irnpact :' ease· "It Ili'e

tn dati ce Beck ;a.nd Ro[1I Ha U of Fa mea fast con stru it in 1986~, Sa m a frost rrulmit producator: A decedat I ~ data de 3 a lu U:e 2003." I,a 'varstal d eJ eo. de an~;:

peste cSltva tirnp. Oe asemenea, Ehris a declarat: ;.Vcl'amJ sa~mi aud vocea i:nreg'~5tra'ta pentru a mi dal mai bine searna Clilml suns", dar dac.a acesta arf fest uniculssu Sc.oIP, putea :sa[ mearga la un maqazln care' i-ar f perrnls s,a-,!?~ lnreqistreze mleLod'jlne contra. sumsi de 2'5 centi per ~·nregh;trare'. Sa spune 'Cia a Biles special casa die discuri Sun Records pentru a-l irnpresiona pe Sam Phillios ..

~ Sam, ,i IPrres'lleYti mtr-e pOla dln 1'9~55. 5arm, lt cons id ~ ra p e Pn~s.~ey· Imlu:zicua~ iJJJ~ 'sa u fal"liJ rlt,

... Sun Wt!e'C1oms. Sta,m a hifiii1'~at. in 195Cj pr'~m~ r;~s.a de dlscurt (a re pe rm i J3 a ln relg i,s,tra r ii persona Le" dar a bi a IIfD 11 9,52" 5 ~ n R:ec:~rd$ a devenU: intr'-adevi'lr 0 c:I!si IP,roch.lcai@,i;!u'ie ~ij vanzatQ'are de d'f SiC: IJj ri,

U lterio rj obisn uia Sa se ~'ntoan:a' la Su n Records ~li' in ianuarie anuL urrnstor 81 mal jnreg~s;t 'at un disc, Totusi, Sun Records L-a contactat de albia dupe un an

. ,

de La prima 51a inre.gistrare"

inire tirnp, a solicitat postul de rnernbru al cvartetulu i La blserica sa s~ de asernenea a sustin ut o

~ -- -- IP If!

probe, pentru a deveni rnernh u ail torrnatiei din clu-

burile locale, dar arnbele efnrturl s.-au soldat ell un e~ec" A decis 581 lucreze la 0 cornpanie de electricitate si a 'fast incurajat 5la d€vina inqinar atat. de superioril sai cat 51 de farnllie. Salmi l-a contactat tocrnalcsnd incepuse sa=~i piarda orice speranta de a face

o cariera j- muzics,

Un d,e'.-, ut slUpri:nzlto'f

Salm it chernase pe Elvis 5,a interpretsze un cantee scris de, un alt cornpozitor; Era de parers ca voce C3 lu i E.tv is. s e' pat r live 8' p e rte ct, ca nte ce lo r t riste, I nterpreta real Lu'~ Elvis nu s'-a doved it a f prea 'fedc'it;~t dar Sam a recunoscut ,ca ,"' -Lvis avea ceva aparte .;.", Apoi, dup,a aproape 0 saptamana. l-a ruqat pe Elvis .sa cante alaturi de chitaristul Scottie [Moore ;.'ii basistu l B:ill 8l~,ck.

N'it:~ lnterprsta real ,ca ntece lor' eou r1trY' nu 'j -a reu~'rt prea bins, D,ar Tn rnornentul in rare Pr'e51,ey~ sirnJ'i ndu-se frustrst, a Inceput sa, c.alnte un bLu es vech L .Jhat's AU IRigt'" I rnaqia 5~al produs, Scottie si [BfJU au avut 0 revelatie cand au auzit vocea Lui ELvis .. .Asta

,~

e!" Sam, care in tot. ecest timp cautas€ un canr.sr,et

...!I .... Lb.... ....... - '..... d··'· Il""" f

ue' rasa a, ' a: care, sa (ante' muzu:a tra:-' It10naa a, ro-

amlericana,. era Tn aL noualea (er~

Dup~ dOU81 zile. pe 7 iuli1e'- unul dintre' pdetenn ~ul' Sam ~ [DJ. Dew'i SI Ph ~Ui PSI a ros,'t de d,corc sa d ihJzleze

. 5 eoUje M gO re [stihl Q,iI ~ ,if [8 i n B:lal!: ~ ~dreap,~,a][ af~mp,aniind'u"l pe' Elvh~, ~ten~r'IJl. C.ei do,~ (olf'llst~hiidIU ,dej;a 0 fermatle dar au devenitrenurnltl ilI,bia

-~ ----'. -I -_. II

dupa ~Ie ti s-a ,alatuilliat, :El'lii.s., 5~,att~e era

U d e r u l ,S 11 lrn f'ilrE!'Sa rul f[l rrn atla L

. ~ ~

5' ... · l d' ,,", .~, ~ e y S

,;j;;, 'ctuu!OiJJ,., :_Ie ~nlfegms~lian aIL :·'UrrI

Records. Primul sing~e al lul ElvIs ,~ fest inregistra,t aiel.

iI"'i, vers iune dern O· "=ii c:-a~nc te eli th II~ 8-=-'ru'~'11'"" talefoanals au

v. v.'r~ _'. :..:_l. I~ . ~ ", [Y, ',' _ ... : U' U~[1l " . .;J~I - tL ' .-. ,,-._ ':",:.,:_

Tnc,eput sa .zbarnaie. iPre'sL'E!'Y ,8 ratat prima difuzare a c:a'nh::cullui sa ,. Sam ~l anuntase din UmiPI~ dar Elvis a T'OSt: aiat de spariat de mod ul in care va fi recaptat cantacul .5aIU,~ incat a preferat sa vada un film in du~pa=amfa:z81 aceea. in cele din urmali a fast convocat de catre Dew~e La post, de radio, in tirnp ce ernislu nee era 1n di rect, A aiu ns la pos .ul die radlo tre-

"'"

rnurand si a dat prirnul ssu interviu, In csdrul Inter-

, -

viului, Dewh:!: l-a intrebat ce llceu ,8, urrnat. Era qreu

de raspu.ns la 0 astfel de lntreba 'e. Daca a r f r,~s .. , puns .Humas High School", ascultatorii si-ar 'ff dat

~ ..

ssarna (,a ere alb. ln acele vrernuri, Liceul Hurries

elva nurnai pentru capiiii: de albl, Palrla sa'''; auda rasP U ns U l, m u L'~ i a sc u ttiit 0 r:[ pre SIU p U se'5Ie'r,8 C8 era 0 persoana de culoare. Era exact pe S081:a pe care a cautase Sam,

La 19~u~ie!, s-a vandut sinqle-ul saUl de debut .That's Alt, Right"'" Cantecull devanise deja un hit la radio rasa ca le'r,a. clar c~ discurile se' vor epuiza rapid,

. , ~

De asemenea, lncepuse s,a, dea spectacole aLai uri de

Scottie '~Ii Bill. Pcrnind de la aparitii pe scena m~ca a cluburitor locale, qrupul 91 ajuns in cele din urm~ ,5,a: participe la concerte de rnai maim anver9urEi, Cei trsi erau extrern de speriati, da-r Elvis, ca re 7~i rnisca provocator TrntreguL corp in: ritrnul dansului, Tn timp ce canta, a avut un succes irnens sl toate tinerele Idin

,

Public 81U seas tinete de adrniratie. Multi! cantare~.l'

rfI lr ill ~ r

ren u rniti a ~ o rasu [ui Me',m-p, h iis. p lecasera ratn:: alte

~ .

state, s'il" P' ana La ,slfralrsitLlIL ve,ri ~ aceLu i an i ELvis star-

jI iI' -

nIse interesul mariLor case "e d~scuri. Continua sa,

Lucrez,e ILa comlpania de eLectricitate., dar leT,a (tar ca' pe primu[, plan se ,sna cariera sa muzicab~L N'imeni nu banu:i,(3 ce 'fi re:Z8'INa vifbJrt~l t;§nalrutui Elvis.

u

Doui desp·~.irt,iri.

~

PRO'GRAMUL RADI[Q ~G.[1,:· < D I, LE (JPRY\ difuaat in Nashville. Tennessee, locul unde a luat nastere

..

rnuzica de' tip country era considerat Q adi e'valra tal

,.

rampa die Iansare pentru tinerele talente ~In octorn-

brie 1954~ Elvis a participat ta aceasts ernisiune, Sam it cunostea pe directorul prnqrarnului ~I l-a rugat sa -I Lase pel Elvis sa i nterpreteze macsr un calntec. Dln pac,ate. rnetodia nu a tost apreciats atund. Totusl ~a nurnai daus saptaman~i in cadrul spectacolulul "Louisiana Hayrlde'" p din Shreveport, Lou isiana. reactia 'fata de rnuzica bii EhAs a fost total d~~eriUL TanElra

. ~

, e

ermsrune.

Ac'ea.sta pa rt i c i pare I ca re pre 5 U pu n ea tat rna ~ d ese deplasar~ 'in Louisiana pe parcursul tunn noiembrie,

¥ Pre..sloey inconjuf'al de 'fanL r ncerea sa dea a utog rarfEl' ttl! turer; da r 'pie m a 5;U ["a ce de¥enea [tot mai cunoscut, acest iucru ii erre d~,n ce in ceo m,a~ dHic:.iL

l-a deterrninat sa renunte tal slujba sa de tal cornpania de electricitate, in 195:5 a avut Ioc 0 alta schi mba re rna]' oral In viata lui Preslev, atunci tand a hot.arat Sal .se

. ~I [Ii

desparta de doua persoane toarte important:e pantru

el. La, inceputul anului, a pornit intr-un turneu de~a lungul coastei de sud a Stateior U nite, impr:eunSi cu renurnitul (antaret H[cHlk Snow sl 5='aU bucurat de un

. _, . .

su.cces rasuna"tor: Noul 'S.au still. de via,!a i-a acaparat in totalitate. ;3ljungand sa petreaca foarte pu~in timp . . I'ogod- nica . ~ Dixie Locke po (-are A C i""Il""Iscu- -SE' C:U lj·I';·1 _I~.g .so.~ .. - [~ 'Io..)''l.. .. I~" ._:, [~,i·.uI:I,[~_l-., ~ .•

inainte de debut, Pe Imasura ce faimsi tu~ Presley crestea, cei dci O):ve8JU dln ce in ce mal putIne In cornun, ~n cele dir urrna, Dixie ,8 Injeles c:a tr!iilesc 7n dOlwa lurni diterite. a a nulat nunta si L-a r;,laral's~t Abla rna ~ tarziu,

. .I Ir'

ELvlis a resirntit efectelle acestei desp airtl ri.

• .' II

Cea de""'~ deus persoans ilmportanta din vlata tui

~ -

Presley a fast Sam .. ln Luna noiernbrie. impreuna cu

doi instrurnentisti a oar~:sUt casa de discuri condusa

- • iF

de Sam ~i a inc.heiat un contract cu RCA, Q irnpor-

tanta cQ~p'aFl~e die inre'gistrari. C[el care L'-8 convins sa ateas a scni.m.qare a tQst eel care avea .s,a devlna, SBMJllui Etvr$,. al~nelLJJ'lom Parker Sa'm n~·a

sa- lase s'" pLece~ da era evident. chier !?~: pentru "Jr\U ,8 de'venI renurnit, E'lvis avea nevoie de un

. ct CU 0 companie rnult rnai mare,

t t Pi. • ~ ..... n....lf· i - ~ a· f· - ~ 1,;;::. d - .~ .......... 'i os' neJJu II~: sa I a u ~ec'~z] e· ~. I C.I ~ ~ . ,el, r pan a

j ... a propus ~sei d discuri RIGA sal curnpere drs t rite afer.e~ e muzHiH lui E~V'~5 pentru exorbitanta ~.um~~lde: '35_rOOO tt·-, doLart. pe care R.CA ,8 acceptat-o "~a ~ . 'lte negocis:ri;,

'lvis Ipleca: e dSi) Salmi dear 1n mod format ~nt.ru-· n Goi au camas fosrte bu i prieteni. Anul urma 10 r.anu8lde 19156, Presley s-a inters La Memphis pa pfiimele inregistra[ri cu RCA in Nashville si a petrecut mutt timp cu Sam. AV1u:s'9se 0, p~rio8lda in care nu a rnai 'facut lnreglstrari ~i a decis sa i!?~ v:dda vechiut prieten int§tnirea cu Sam a avut darul de -c _I~ linisti rnult pe Etvis. [MemphlrS fiind unul dintre

u . nate' tocu ri u 'nd e s imte a ce S8 R utea relaxa

J ~ ~

.'

audienJ@ a "fast irnpresionata, Ascultstorii acestui proIgram erau dornici sa auda voci not asig~urand astfel partie! pares regu tata a lui Elvis. ~i a formatiei sate la

II

Un. vi,rt,ej Ide critici ,i laude

La 2S, ianuarie, Ia 0 zi dupa lansarea primului sau sin= 9 La In re 9 istra [ la ,R CAl'" H ea rt b rea k Hate l" Iii Presley I~ apalrut psntru prima oa-ral i'n ernisiunea de- televlziune Stage Show Ila CBS din New York,. Apari·tia la o em·iJ ss · si u ne nat i 0 na La de tetevI zi un e era 0 no U a ex peri e n~a ;t¥t~i't psntru Presh=r\f si instrurnentistii sal i c~t si p en-

_ II i!' I' I! _

tru OJ Fontana. Au mal avut tnca vreo 6, em'is'iulril~ pi,rna

lC11 ,5,fi rsltul lun 1 i ma rtie, iar entuziasmul fanilor cres-

• - lil'

tea i f~ind din ce in c:e 'rna i renurn ~~i., 'V:anz;ari [e sinqle-

ulul .Heartbreak Hotel" au crescut at-alit de rnult, inc-at p'e ,2,1 aprilie, au ajuns pie primul loc rn dasementul revistei .Billbcard", Prl rnele 5 sinqle-uri pe ca re E~vis le-a lansat la inceput pri n intermadiul easel de discuri Sun IRecords. precurn ~,~ primul sau. album lansat in. rnartie, S-'a1U vandut ca p'aline,a calda A Incheiat de asemenea un contract CLlI companla de 'f~Lme Paramount Presley devenise cu adevaralt 0 figlura rna rca nUB, a 5 how b u si ness- u lu ~.

Totusi, la !5 iunle, in ernlsiunea ,JM~ lton SerLe Show"

~

difuzata de NBC, .. Pn~~lsu.ey sl ce~ tre,j rnuzicieni careil

acornpaniau pe- Presley' au purtat hsine extrern de st r~ den ta, dec la ns tEll n d critl c.i ve h e men te d i r11 pa rte a pub U c u lu ii in zi ua u rm it'C)ta re, .. M i~ (.a ri le ta le de !?o ld sunt prea sugestive' ... .Nu-! rnai irnita pe dansatcrii de culoara", .Esti irnoral". au fest doar cateva

, .

en lo n ol'l'u' ~l"l Iom Pa rlll"_'r F~'I"'Q :~ 'dOlJ~ I"'ii;'i!i' ! m !ni!'O, l!i ..... v' ',1, .'i;; , :.:.. ~ Ilv', . g 'lr.u::'1f :';"',.;111",..;;' €.I I.' ~V'~! III m, 'II.. I' Ufr-:. ~~

,sarUi~ ,lllI'i ,EI\,~;s, Win 1 $l5S:" s,us,tlilnea ca provine (~~n We5'[ Virghli,a. E'n:11 de fapt d~n DI!a~da; ler numel1e sau ,~devar,a-t el~a Andlre~s v,an C.ouic'.,

S-a nsscut pel 28 iuniil~ 1909 in .;)ra~.L~I~ Brend al ~Ii s...a muter iln Stalte le Ur .. lte I a v'a rsta de 1;8 a ni~~ IUII!te'r:ilor~ a petrecut o perioada de tlmp I ulcri ndl I a un c] rei h, 1929" s-a, tnlr'o'lat .~ i a Ir.ii mla:s ,4 ,allUi i Tn cad ru ~ a~m art'~"i SUA per1l1~' tru a obtmn,e cetilen i e' ,iiJlmelui c:allrl,al_, i,alu d u pa Ii be-ra rei" 51-a into rs '~a ,ei re. 'f n .::i r-!O~ 'Vr.';Cl'm c ,~

t . --" -" ... ~ .... ~""'" . I!I''''; ~i!' ~

~ ul prowtu rilor rea II'I Z 2Blte' de It Ivi SCi

tn ,ii3I(,ela Vren"ile:~, P,r)e~~dey ,a fest foarte entuzlasmst del pthfilrl u:1 pe I U rigla d U lr,dltal a I Co 10- ned Ui~ ui de a-l t r.~;M1 sforma i1niltrz un nCi nta ret-

, ,

'lied Eta de cl nema" ('oi~on~~;u I a a p ~:ila1t dIS

asemenes la p,adnlli lui E~vi:5~ rUlgandu-'j sa-I CD fiivi 1119 a s~ p Ieee de Il.a S urn R'eoJ rds i CJ R)CA,. l:n C~ lie d m n ulrma,~ totu I s;'-a des~a~u rif~ confo rim pta n uri 10 r -Go'~onel~'U i 1I i, ~'n (ur,alrld Ilo b a 'Iost C'O n (le(Uatj i en C(don e I u,~ a wi rna 5 :~ m preS,dlluU! lui E,lvi s. rPer~ftru tOI[ reslUl!11 Vh:'B lU :s;ah!., ,"Omu~! care; I-a c:realt pe' Presley~ a m IJ Irit 1131 dat~, de, ] ia,n ua Mile l' 997 I la va r:sta de 18:7' de (n~,~ ~

p:re:llua.t nu me lie un IJ& a d i ntn~~ superi cui i s~ it Tha,m i3IS An d rew Patkier. In a nli 1 940 a 'lnG~put: sa 'li:otheteze cu mll~Jz:'~caJ glen oountry,'i s,a ilmpr,e.sar~'ez€. Pri mill I 'i rnpres;al~ aJ I u'~ ~res-' le:y~ Bob Neill a fast eel Ci3lr,e' ~'e=.a: facut 'cumo~'tti n1r·a tel,oJ do j,. Rob co nsrde-r-CJ se ca ,ar fu: ~l~~ci-

~ ,

' .... 1l?llies~ey ~,'i (;;0 [0 n e'w l, ~a,rke:li" ierme Iil LlIl

•• ,Colon'e!'" nu rerfLecU31 d01ar' Uri IQrad i!l!1 ~rm~ta, t'i1 ~] !(Ii porecLa ai~~d.l!!,!jasa, raslPindiltti§1 rn ,Sudi 'In ~Ice~ Vre me.,

Iproc aVB ntajos ca cei d o.i ,sa se (u.no alsea" deo,a"r€(,e Co ItC~nle:1 Uti, ,eta c;ell: ,ea re-I :i m,pre.S8!~· ri,asl! ~'[ pie renumitui c.anta're~ IHank Snow., []Ia.rr in mom sntu'~ lin ,ea re '~:ei' do~i ,~a U cUlm 0'$= cut~ (oilianel u ~ a fost 'foiailne, lm pres;i'o nat. de' Elvis, ~~ aJ hoti"rat sa-I eii'miine pe Bob dlh1 ,ata" ce-re'~ As1:fe~,~ Tom! a ,ajuns sa del~in,a m,ona'P0~

,a •• Iij'racelam:r'l" (a,SCII spal~ica:sa I~ Lu~' ELvi:!\li. F'usese bote~ijti ~sUel de 'L itr~ p ro,P rieta rut ante rl or; Ch la r ~ii' du pa ex.fulffld e F,e.a ca sel , El:V'i~ j'-;a pastr,at: fIlumele, ..

~ E'lv~'s 5 e 'mand r,eal eu 1[3 ra ea It! nd ~ 1II ndle iJ; -·a :$,'j ml it iJlrI'hJi'td ~.aIU n a fer kilt

dintre pU3ngerlle primite. Presley a ramas perplex, Considera ca rnodul in c8lre:i~li rnlsca trupul Tn tlrnp (I~' can ta e FSI OJ bs 0 lut norm at si n IU, Tnte leq €,(3 de ee ,a r

~ ~. "

trabui sa existe discrirmnara Tn rnuzica. Ob~$111Ui'a sa

, .

rnai tachi Ini'e'l"e' d'~n cand in (a,nO' fernelle, dar In g:rH"H~:= ra l ,5 e. co m porta La fel de e le g,a- nt cu toa te pe rso a n e ~e

...

si nu obisnuis sa be,a sau s! fumeze, lsl iu bea farn ilia

III ~ oil -

~;i era 0 p e rs ea [1 a loa rte re Ug l ossa '. C e p utea f i i m 0,=

ral in aste?

U~ter~lori emisicnile TV ~nc)felpuse'F'a ~sa imrpuna anumite restrictii, La 19 septembrie, cand au ap,[3 rut. 'fn emls'unes .Ed Sullivan Show" ,Ufu za tal de ,CBS, cotele de audienU31 au atins fia bu losulprocerrt de' 8:2:!6~1 dar 'fn rnornentul in care IElvls incepee sa danseze .. opera-

torul rnuta camera de. 'f~tm,8t Tn anul urrnator [,~ 6 tanualr~',e'rn Tn t~:mpu l pn=:stat~ei .sa h~ t:u oca.z~a tCelle·~ de,-,a tr,e,Ia a p;31 r~l~ i' la i@'lm i.5 i U F1J1t::8J Ires p e!ct:iv'sl! ca.,m e re le 1ij f~ L - mau lFuJimai p,artea sUIP~rI'claral a c:orpu lui" Gu to-ate IS cestelta I~ Ed Su [[,iva ~I ie1 'I3'XC l81 m,alt ta sfa.rs it u l. s ~e eta-

i! ~.

cotu ~u i:, ; .Ac,e'st· tai na r I~'s,t,e un -0 m pri n cii p ~a·l ,~,i bun''-"

1M 81 m a lu i P resleYi' Gila dys~ (:~I fif€l' U. rm a rea de a cia sal em is 1 un ea! at fast eixt r-e m de: m i 5,cat~. 'T ra ~'a u a c:u m

. ~

lir1ltr'=(), ca.sa Tn v,alc'are de 40,0010 de dolad, pe care

ELVIS Le=,a ('um,parat-,o fn ~llJ lie .. r n plus., [e. mai cum=

p,~ ra SiS 0 mas~' nEil 5 ~ ,a na rat u ra e lie ctra n i (a d ~ mid re

, '" j r .

va Loa reI dalr ilLl aceta!?i tim p .stiLu L Lor lini9t'i't de viatal

fusese cl'freciat ,Numero!?~ fan:i ~Ii reporteri ~='au dsal~ tat I a,5~ G8 familia a hotarat sa .se mute' fn aLt~ n'arte

~ ~

in ,acea va Ira" ,Au 0 ptat pe ntru 0 casa s pa'~'i O~ sa s'~t LJIlat~1

u nde,va Tn pa diU re., Acesistal u rma sa fIle [j ~',Umu t. c~lmi n a[ Ilui ELvis~ cunos(ut drept ,,"Graoell.and"~.,

11

Carie:ra §i datJori.e

S'UCCESUL LUI 'PRE: ,I EY era i'n continua cres ,er.ein 19'57 si a lnceput s.a 'he cunoscut drept .. Reg

at rock and! roll-ului". Cur toate acestea. criticile nu S'~dU atenuat. Din contra, unele persoane (fin anturajul saui cum ar f basistul BiH s,:j: chitaristul

, ~

Scottie, chiar ,au incsput sa,,-l. poarte piea pentru

succesul sau. Dupa ce Tom Parker' a devenit irnpresarul lui ELvis", l-a convins pe acesta sa reduca nurnarul Trnn3gIstradlor !?j s,al se orienteze

- fi -

mal mult spre cinema. In septemhrie, BHt ~,'i

Scottie, nernulturniti die, rnodul in care eraur trata]i, .s~lau hot,arat sal rezilisze contractul, Considerau ca vechiul tor- priaten ii tradase,

..

h ri'

...

~ nsa E1vijs se contrunta (U 0 problema ~~ mai

grava in acea pericads, '~,i anume staqiul mRitar:

IDupa controlu! medical d~n 1957, era fcarte prebabil ca va f chernat sa,-~i satisfaca st.aghJt ml~i'-

j1i,

tar: ln mod normae stagiut milltar se intindea poe

a per'loada de 2 ani. I ntre tirnp, ar f'1 putut sa se nasca noi staruri, 'jar fanii sa--t UI~lte., Acest g,infi it infi ora pe P -esley. Tn octorn b rie, La co nfe rinta dre~ pre,sa de, dup,a Iansarea celui de-al tre:ile,a filml a't SZlU ,.Jailhouse Rock." ~ a fest asaltat cu int'rebari din partes reporterilor Ieqate de staqiul rnllitar, Ca de obicei. Presley a reusit ,sa-~,'~ rnaschaze sentimentete de nesjgurant.a si a dsclarat presel ca intentione sa-si trnde'p·. Hneasca datoria,

~ "

L 1- 9 d L.' b "fl'..... d' 1i,;iII h'

_B . <,i~e"ceml[jrH='i~ aza miutara r In I'V~empl. .I_,S, a

tri m 1 s ape lu t de C'OnVOc.,d re m u It ts mut de Elvis.

.... FHmul .. Jailho'liJs.e R~f:'k"" (Qlnlin~ mutte scene de 'r,ock iJllll rotl ~i .e'ste in~:a foart1e b~n.e COi,~at~ dar ij tre,z,e,~ ~ui IElvis arnlntiri desp Ire perl @,adal /petl!fecrut.a d~ ~a ~il 5 iu ta pu~c.a rle,

. - - .

~ s a inmanat ~u; Elv1:S ordlnul De 1nlO()rporare, con'form carui"a trehuia sa se prezinte l.a baza in termen de 0 tun.a~ Totul se petrecea tocrnai fn perioada in care Pres~,e'Y urrna s.a participe ls f~l-

,--:~-' -,'_- " .... -, '-e t n ... ' .... ,--,-_ .... ' l.n .,--,1,- ..J)\ __

man, asa era a C _ ru v pasu.~re. ~ H CEh,'e u Ull

urmla~, a fast Inrolat I'n armata. In mod ofi-

;iIS

cial, pe 2 .. 4, rnartie. ~n ace a zi marna sa

l~a condus La autobuzut care' pLe'csl spre

"-

DaZal. Tn ziua urmstoara, frlzerut arma-

'tei t=,a tuns scurt, m~Ut.a.reste .A .,... d .. d

. tunci can~ art~stl . e renum'E!' e.rauJ!OIIi'"'O.Clt-:O~ depu'l!l and j l!I,rallil'ila ntu I, dupi jMfQr~IOlrare,", A la'rlilJt parte de ac@ea$1 if:istrlJe~~,e Cil ~i c,ole,gii $~aip a impartit cu e:i a~ee,a~m miincir~ ~~ ~ 1d€ve'nmt urn ~IQlda,t rnedet.

Mo'artea mamei sale,

fn co. rporatl I pentru a se ,evi ta reclama neg.· ativ8. se 0 bi 5 nul 81 ca acestia sa f'le

_ - (I' rII

'feriti de sarcinile Imali d1Jfllc.ile", IPrestefY','

~ .

oi'L ... """ , d .... ,r:" Co t ~d

~ ns.a 15'11 area sa i ~ e 'rata!' ca U In SOL at

"

...'J .... ",.(1 ...

'lUe rano II asa ca Sr--,a SUP,',U,SI antrenarnen-

. -

tului ohisnuit is 01 o,aza, m~Utara din Texas .A devenit ln curand un sxernptu de cornportament.

... La o z~ c!l.Jipa in co rp orere II' a 'fost tuns stss un stllut rnllitarilor armerkanL Ulterior; IiiIUlm,enJSm

- .

capri d~n lintr,eag,a Iurna au

Ii ilIlopl~at acea sta tu ns o~Jre~

III

-

12

ai [unga de tirnp, asa c.a j' S='d facut rapid dor de, .lR...;_r:-: ........... """',e~,ti'a d u pal lrrcorporare. N ic 1 GLadys n u putea .•. zi sta sa stsa depa rte d e b~datu l ei I' aSC31 ca ea si

~ ,~

sotul s,au si-au curnparat 0' casa Langa baza rnili-

tarr~1 d ~ n Texas pent ru aJ= [, putea 'led ea in z:i t"e'le S8 ~e .Ii bere. "[ n acee perioada .. G ladys s,-a lrn bo Lnav'it., A pretlns ~~ s~~ sirnte bine pentru a nu-s] inqrijore flul, dar La ffii:jlof2u!l. lui august nu se mai putea pre-

face, S=a 'Tntors In :Mem,phis! unde a fost diaqnosti. cata cu bepatiHl d'tuta, Sta rea ~i' s-a in ra ut.~r~:it d ~ n . ee 'in C~. ,mai rrrult, iar pe 14 auqust a murit.

M [)81 rt@a iubitei sale m erne a lost 0 lovitu r:l3 pe n = tru ta na rul Elvis, ~Ii -,a. i nvitat fnsta pristen a u pe Cli~ie .. La i"r1'mIOrm,antarrea rnarnei sa le ]1 in incercar.ea de a urnple cumplitul glo~ sufletesc lasat de

,A

mama sa, ln nirnani altclneva nlJI rnai putea avsa

inc red ere ln ma S,U ra ~n care avu 51~:S1~ Tn rn a m a sa. ""M u tri CH~ m en ~ se bazeaza pe m i ne, da r FlU rna pot lntoa (:18 La stilul rneu de viat.a anterior ... ." Dixie se

. . "

ca:clitotis'e deja si devenise mama. i1nt.~ln~rea [U

~, ,~

l!:~. ::hi 8 r :s~ 'in con diti i le date Iii l-a fa CU'[ s,~ co nsti =

~ ",'",' II

enf[ze~e rolru L ~m po rb:1 nt 'pe care D ixie' Il ,avusese

ira viats l.ui. 1J~~i' eTa 'iln(:onj'LJrar[ de 0 multime de oameni~, Elvis .5·12 si;mlea sing;ur~

iii.

.I. n septem,~ ri e'i d 99i era Ifllca foart~ afe·cratg a

pornit t,atre Germani"~i d~, V~st'i' in timp C'G nUlme.:ro:s~ 'rani lsi tua u ram~s bUlri de La le,L., Tat~H ,sau

. ~ ~ -

l~a Tnsotit si s'~ ... a inc:~~ut 0 lno'Ua 'VidlI'a,. Ap~ oL dup'-c.a

I!' jI! <J' if" I!.'

1 B I,ll n L Il~ 8 rna rth~ 19'60,il a tin ut [) co nfe-ri n'ti die

. ~ .

"'" -l G'-" l' d- d· - '..... 'f' ,- - - l .... - - ., l- - - . _'!;i'

i'ilr~s~'~ r~ PO ~lln· U p~ ra. '. 'U CICiIC1·e· I ~ c; ~t, ~'~ ~~ *'ra

,f'" 'I;;;'iUl .g : a!i...!i;;;',!l;;I,II.·,.· ',I;;i II;..;,~ I' ;;;1'1;;;.;;[1,- .. r:;.!:.;;!!I;;.;!IL II;;.!! 'III;.;II!..' ,

N LJlmlarul de repor[I~'ri partk:ipanl'i la c:anferin~a a dove,dlt faptul ca popularit~rh~'a 51a ramasese' ii Frt.actsl ch i ~ i d ac:a ELvls 'fusese plec,at in .5tr,~H na'tate. O,e: fa pt (0 nti n ua~e sa inre'9 istn9',ze h it- u ri ~~

REN'UM'tTA UN:IIF'ORMA IMILITARA

I~ ra tncon jurat perm a nent die fanl, lEI vi s a n~spu ns: ~l De loc, M i'e' ch la r fm'i face pi i= cere sa fl:u Tn m ij locu I 'fa n ~! or" De~'i e'~a un rarspun's previzlbll, pentru Elvi's:] acesta era puru I adieva r; Pre,zenita fa nil or in j u ru ~ staru rll 0 r 'race pa,rt-e din vi alta acestora. la r I!J~' Elv~ s c:h[lC) r V~ p 11a.~ce~ vi ~1Jla de sta r .

'f~n~lnd cont die toate acestea, sfatul pe Cal re iI dad @ia1 t~ ne rirll,o r in p r'ag de i'n ro ls Ir,e pa re faa rte pertl nent, irDalca vle,~~: mae rca sa va, p u net.i 'Tn evl de ~ta persona I i'talte'aJ veli avea pa rt-e de' d o i a n~ d € CO§ m arlf;' Purta hams obi~nuit~ del scldst ~.i rill lncerca sa ia'S'B ln IEviden~a s'a!U.sa cna:te ca e dfftr~it ~'i ~.j=a p,a,s.t.rat CU :S'U (ICeS, ,s,tatliTulll de: sta r,

t, in fete. d.i'nl llln·m,a .. Elv!':; a "fost

pr'Olm,ov-a~ tal lraJfI'1!9 u t de se !J!Sil,ent., U 11~'~@ rm a sa e,~,t,e ex,p U 9a: la

G fa Clela nlcl~1 Tn 'M em ph~:s.

Prima 581 arpar~'~.ie de dup,a, Uberare ,0 'fast ,aLa~, turi de Frank. Sinatr,i3i 1n :s,psctacotul d~ valrleta~~' ,.W,f!j .. lc:om,e, hame~, E~vi',s;·. C,a'l~d Sinatra' v~z~'orllase fi~lmlut lui Ebii:s~, "Jaiilhouse Rock"', it etichetas€ pe

E'l"d'IS ...jllrii:'lp· t p' U IF'Jj k"' 'Ia'r g- E!J'n ~ ~ II IFOIi""'k": :51 iF'I d-- r~,r; III ~, ~i 'n

_ ' ,,~ ~ U 1_ ~. "_". rU _ -- I ~ .' ,. ;<:. ~ .y ~ II U~,'< ~ I 11 .. !Ii.J ~I Y

in armata" Co~onetuL it ruga ~p.e El~d'5, S~I -rnreg~,s,=, treze noi Ip1ies1e' 'in timpuL p1~rmisHLor ,~i olbiiinuila sia Lansez,le' pe rilo,dic s~n g''le''=uriLe,~ astfel In(,~t' renu =,

me~1t"\ c"~n't:;:;ri!!i'!Iolllllu'l f"':; nu ~v·~.J':~;

. ". !Lc;~a .. 011 ~ld .. .lI '. ,;;] D '. :,;J! ;;_':a 'UI g .

.. ,_ .- -- ,- -jl' - .

E~'Iiis, erial' permanent 'inconjur,at de :ziJari~ti pe t@l€!'I1U! de 'i [1 structie. Tn acea v rerne erau foa rte ra s pa ndi~'te poze lie CIJ el in U nlfo rlm,a M] lita ra" Facea parte din ,€iSCadlron u'~ A, di n ;31 doua d lvlzl e allumata,. inti m pu I rr,izboi u lui: purta un i~Qrmla de ta nc h Ist,

U n ui~ d tntre rnetlvele pentru care voi'a 5~ fie tratat ca un so ldat 0,0 i ~ nu it era dorl !1la de a-si proteia statutu I s au de: sitar. p~ pa rcu rsu I stalg i u,i ui mil ita r Era (r1Ut~,Ca.lt 11 neon pentru c.i ar f ca ntat ,~i d iMl sa:t In cadru I bezel ~i' se temea !ea va 'tn' evltat ~,i de cole- 9 II'~ ,sa'i: da (Ji s-ar fi bucu rat de tratament prefef1~ n1ial!., D upal pa rerea u nora, Elv~ s fusese cenvocat perrtru a 'fi' iJ'n rolat nn a:rnl,ata, toe = m a i pentru ea ,e ra p rivit: eli un ochl crit:~c de ,catre co nservato rt (eli Cin: se ,ana,~ in P01:i'= fi"i lie en e;i,e a I e Ita rmatel,

La tntre ba rea repcrt;e:rri I or d aca vwata sa era rna i u ~aa ra tn ,ilumlatajj 'illtrucat n u m a[J

gen die' mu,zica obscen. Cu taate acest,ea'i ple pa1rCLJJrsuL s.pectacolLJIlui. o~'i doi au cantat impne,una ",Love me' 'h~'nde.r·".

... Fta,n Itt S,i r:iJ~tr~~,. III lU:.tUlil

ILu; PresLe.y ell Sin a tra, C;;3 re' . :li1ij"'ll,~gfl!e~~le pe IP:re~U~y[,

d ove,de Sih~' c iii E liJ~:s t recli :s:e'

- ---,!'l- ---- --- -

'iit" P re~ [~y, § wtu r 1: de pa r'fJ ntl ~ ~,a'U" ih~ r-{J ~ a d i ~tn~, 'P'e r mij:$ i ~t~ din i u f'1I~ e '1'9'59., iN u -~ i 'jim til g ~ fi.a Coil e'ra u plf''Oba b~ l 'ILl U ~mlele Iii le p'e,t,reH: u be, a ~it!J Iri de "rna m a sa,.

'ili'rtr-o no'Ua eta pia ,a ~il.ejtii ,iate'. C'i'~ i¥~ din tr'€' 'f~iln'~ Ii ~~I~: g u '~g~,t d el,a'mi g i ~i.,

Al)easrta dO\N~~,de:ste nu flU rna i

"

cal inl ~ eri oad,a pe't recut§ d e Elv~s

in stra~n;;Hate ,nivle,Lul criUcHor s,ca,,2:use. dar si (8 Elvi~s insu:s'i'

- - - - - " - - :if - ~

5,e :sch]moa,s,e., Se' hotar,~,s~, sa

d,evIn"al un allrl~'maltOrr ca Sincrtral,~

<in Locu L t:a na ru lui ,artist d ® r1()ck and roU de aLtadat.~L

D · 'W . ragos,el.1 ura

LA TREl L. N] 'DupA II R',f]lARE" ELvis ,2) lncheiat fll-

..... "L I-L --l..Jj Il . lle :I!"n· G'~ lUll . ,!.

man e ja ceo JiJle=a cmcuea turn, ,/'1 blLues I

~:~ 5-81 Inters din HOUYW'(Hld la Grraloeland" 'Tala~ sau, Vernon III Iocuia acurn acolo lrnpreuns c::u 0 anume Davada I[Dee~ Sta leYI pe care 0 curioscuse in Germani,a si care lsi adusese eel tral fii cu

, .

ea. Cand ,8 cunoscut-o, aceasta ere casa't,or'ita cu

un of:ij~'eri dar a intrat Intr-o relatie arnoroasa ell

'"

V,ernon" ~nca, de ia lncepu ~ E ilvi ,5, nu a fast de acard

cu relatia lO~11 iar cand Dee a 1nclen:alt::sa redecoreze

.'

lccuinta, Elvis a izbucnit 51 a dat-e aiara" Ulterior s ,i3'ljl

, .

c,asatorit, iar Elvis a acceptat Intr-un finaL relatia

tor; Vernon In:5a nu a ma~ lncuit ta G'rdlc:eLand~ Presley ClHl0SCU5[e de asernenea 0 f'alts lin Germania., Aceasta fat.a se numaa Priscttta si

,M

.... GW e lu as" I Lan~ at 'un 196,1].

D u pa a r maUl i Pn!H~jLley a 'in blErp ut :$,ij ]o.a,ce. In m uU~e ilUe fJlmle.

era tata unui of iter al tortelnr aeriene Un prieten

~ ~ -

de-al lui le-a f,acut cunostinta in noiernhrie 1959,~

... .

pe cand [e,l ~i Verlnon locuiau Intr-o baza rnilitara

americana din Gerrnania, Pe' atunci, Priscilla avea nurnal 14 ani, dar era suficient de matu ra sa cucerea SCSI inlrnlle barbatilor.

~

Tn acea pericada, Presley avea 0 relatie cu

Anita Wood in Memphis, sl rnulti credeau ca se

- _ L'

vor (asatlo[ri~ Colonelul inS231 nu era de acord, iar

E~vi5, oricurn nu intentione acest lucru. in cele din urrna, s-au despar¥itr ln '1961 . iar du pa lihera re $-,CI rein'taln~t cu Priscilla in Los AngeLe,s. Pe parcursul celor doi ani devenise sl m .. ai trurnoasa,

....

i a r Elvis s'-a 'fndralg[olstit de ea. ~iI1 a rUJL aoela~ a 'invi,-

tat-e sa~5li petreaca Crac"unul La Graceland. eel,

"

care i-au VBz,ut 1'mpreuna. au declarat .Este pen-

.. ' P'fi2'stey In ti m pu l u i'1I,~ i

d. G'm 0. n strat~I~' 0 e' k a rate. De.

fi e. ca re data c.~ ndl incerc:~ (,@,va 'liUUJ. se dedh:a ln ifiltfegim~ ,i i~i punea i'n jo,t taat,e resursele,

,MARELE FA,: AL, SPOR )'U'LUli

'Ii,- ,- . -I·' , . ·J_·ft' I-oil. '"; .. 1 " .. +nfl - d· .• . '- p. ---; .. '1-: " {; ~m i piac spo U n ~e vln en""=,, a "ec~ arat res e.y.

Apr(lp~:at ~[~ sa i cun o,~te',a,u falptu I ca, Ii p~ aceaJu fotba/~ u I am erka n ~w a rte~e rna n:i a ~e.,

~ ..

FOltbalu~ american este Uri sport deoseblt de apr,€!(Jliat "'n S,tate~e Unite. Baseball-ului este de'stul de walspandit la randul siu" dar ce~i ma~ p:opul,afli nc_,een'~ sunt mlai degraba Jucatorli de 'fotba! ,_ n.u (€!~ de ba se ba! ~ ~ Pan a ~:i Imla!jorn~tel~e a,d,29[m,a, ma i pute'r n i c in Urn p U11~ jocu fil~lo:r de fot~ ba,~, am e( ca n· Pres,1 ey a fost ij,nteresat de, a c:est sport ~,i cJhiar :s-a ,aJaturat echilpe'i de fot:ba,1 in t]mp'u'~ lic,eului, insa nu :s~a in.l,e~es cu co~€"(h'iipierlU :5.~H ~. a renut1'i,at Dupa parerea uno,ra, co-echip:ielrii, sai ar f~ fnce.n:alt sa-I forte'ze sa se till nda, Durpa ce a deven it \f\edeta ~ :~~~,a ~o rmat.

II.'

-

I 1.4

prepriasa ech'ipa ~~'ft' din cand ~'n (and, 'ob!~,nui'a s;a,Joaoe cate: un rned,

A, inv,a,J!at ka r.crte pe lea nd era 'i'n a rmata i'j a deVEn~t obsedat de ,a (est sp crt, 'Dupa ce a fost ellberat din lIrrm,atat ,C! (,aJ~fgat (jentura neagra" ~ar 1n filme :e sah!' d~n 196{l' i~i eta,J,eaza ,aJJilitatUe sale in scene de laqiune,. Yin anil 19'70 a tnceput 5 a SiS d uca i,B un dqj,o ,{sa I,a de antrena'm,en1e)1 ~'I sa co're.g'lf,alifire'ze' ~ce;Jileie de karate ~'i pe s!cen~L De ilse·mlenea, pe .s.cena purlta ha'i~e caire ad uce,a LW ClILI un e(h~''Pa m e nrt de ka rate' .. fin ultimlul 'timp ob~:'inuse grade inalte [1[1 ie'rarhila de kaJ,a,re~, da'r instnJct:O[rLWI~ s-arU su'Sti,nea cal:

. ~

uabiHtat,lIe sal~e erau s,itrliict la nlveh . .II nece:saJ'

. j

pentru a (uregrafia se,ene·le' de arte mar~]ale:J

.. 'p ri scilla, ea F'e u rrna ,sa d ev.;~'Iii,i s oliJal sa .. ,$ ~a mutat IL~ G ra,c€ l!!;!! nd ~,i illU

trait all cJolLo ... aprn a I=n: ICa $'01, ~,i s ol:ie·· j, P i'fn,i La ta sato rla 10 r din ~;'67.,

tru prima da.ta calnd l~ am va.ZlJ[ pe Elvis asa

,-

de 'f.er~(it dupa rncar-

tea rnarnei sale".

in anul urrnator; ~ Prisci ila .s,--a mutat La tJIjf11 liceu din M,emphis~ locuind In C81sa lUI Vernon, Elvis $~ Priscilla

- - h .If.' .... ""1"" _""' .... t

au OILCI rat sa se casal 0--

rease,a de indata Cia ea sjunqea

le Via rsta rna] oratu lu i.

Declinul p .. o'P'_ . aritidi

- ,).

Presley 81 considerat Intotdeauna Memphis orasul s,au de suflet, da'f in anii 19[60 a locuit mai mult La HoUywo,od, ;ntruc:at incepuse s,a i~i dsdice din ce' .... • I ti tori ',,J '" t .' ., 'T ~ l In cs mal rnuu I' .p- 18c.onSJ ceca muzicn. e'd.Jl·

~,

~ui era s,a d,evljn,a .actor si canta,n:,t ren.umit"'re-

- ",~.-

cum Sinatra sau Bing: Crosbv A na,usft g,8-si rea'-

. J" •. II

lizeze visu l cu rnu It,s LJ!~U ri nta ~ Ju ca 'in a proxi rnativ Z -3 filme pie, an, care d,e,v,eneau ij rnediat rna ri nit-uri printre Ianii saL

Totusi ' cu cateva rnicl exceptii, filrnele sate erau mai delglralba nij'~,tle f'iltme ,§ij,rolpoase pentru adole·'S= centL Pelr1'tru Elvi.s fiLmele e!rau do,ar Q ocup~ atie

. . ~

sec.u nd a ra m Avea d ralg' oste :sl' Imu'zica Tn viata S,8 s'i

, -;II ~ f.

asta n era 5 'u'fl,c'iIe.'nt., Pe La [m~'jlo.cuL anHor 196,D~ d

Vnceput sa ma,ni'h:~ste 0 Up,sa de en'tuziasm /p,entru ro~,urHe tipl:ce pe car,e le juca 'fn fUm.

Dt~:pa, '1961, mlajorltatea t~mpuLur ,~I'-O petrecea 'i:'nregIstrand ('oil,cane sonor,e sa'U fi~nd 'j[mp[ticat fn alteactiviUUli muzh:,ale'. Tnc€Ir)[u's.e ,Sal int'eflp"reteze, batad'el

~ F I

9j muzi ca eu ro pe'ana,~ Lalrg~'ndu'-~~ astfel r,epe rtorii urL

s~ multi altii s,-'[3U rernarcat in acea perioads.

j ,;

lln pu n ct de cotitu ra in i sto ria m uzici ~ ,8 fost

m a rcat de a IP a ril~ a tru p e i B eatles i'lil '19 6l~,. C red: pat r Ui mernbri ai Iormatiei, CLJ tunsorile Lor mop-top, au sfidat prejudeca,~~~e conform canjlra .Muzica britanica nu este populars Tn A,m,erica'·, ceea ce a dus La ralsp,§,ndirea rnultor piese rnuzicale s.traline in Statele U n ite, M ulte fa rrna t ~ ~ din Am erica si a rtisf

j ~;

IF! oU~OQd: '" ~ l,1Jj e' H i3w~;i i ". Miaio r'iita te'!::!' filme ~o Ii fn fa rei a ,Iu cat. ~n .;alceasta pis! ri oadal sle ad resa u a d ijll,escen~l te r.,

Ultima aparitle In public a avut [,0(' in

" .

rnartie 1961 in cadru L unui evenirnent

car ita b it To t us i ~ n u me le S,2i' u n u a dis _,

. '.

pa rut d ~ n clasa m ente. M LJ l te dint re h itu =

rf le sa le faceau pa rte din co loa na son 0 ra a filmelor sale. Ghlar d,aca Elvis considers C~l filrnele ca atare nu aveau prea man:'

va [0;3 re a rti sti c~~L era. de p a re re [~ acestea

'il oferea U ocazia de, a crea rnu zi ca.

N urneroasele schlrnbari care au evut LCH~ in societate si rnuzica Tn arrii 1960;, i-au atec-- .. ""_ - d f" - . . l .,' -. -: _ ..... [. _ - t L - _ .

,t-~,~ 11'1rI1 mo···· 1'- I' ras r: '""'0' !flU ::JI ntate ~ n' .r1cp ~ II U ::!i n 1,-

ILl";;! ,b II ~ I .. ' ._ _ ~~ ..... I"" .• I"" .... ~ I;lI llO;O'I;lI. _ ..... ~_ y ... c '1;;iI

lo r · 010 este C u n oscut drept epa ca de au r ,a muzicf pop" N u rncroosc forrnatii Ieminine. Pa u ~ An ka, Peter Ba til. cSlnta ret de muzica fo lk ilu ~ IEJv~ s i~ p laces m uzica ca re aim en ~ n'~a sa-l lnloculasca. Colonelul a hota'fat sal orn a ni zeze 0 corrlnrnta re Intre Presley." ,sd

~ ~I

forrnatia Beatles. La 27 aug ust 1196:5, ce i

catru memhri ai formatiei 8ealtles au

I"'" ,.

sosit pUnl' de nersbdare acass La Elvis. ~,i

91~-a u c unoscut i d 0 lu l.

Lu cru ri''l,e au ince put b~ n e~ da r n u a [recut mult pana (8 nd sa rcasrnul Lui John Lennon a iesit La suprafata. ELv'i's n u prea a a p reciat acest 9 en de at itu = dine si atrn oste ra a lnce put sa ,se [len = SI on eze.

Ul'teri[H~ 'ElvJS nu i='8 rnai pU3CUt pe rnernhrf 8eatles ~,i mail ales pe Lennon. Pe ~masura ce trupa Beatl .. es devenea tot rnai apreciatal popularitatea L[Ji Elvis s('ald~~L

.'

Iii;. ~- I l ,~, ,i.,... E:', -- : - .,.,;i]:-:;I!-. ...:i" ,i-, ~

I!!'" r,j31i!.1., ,~Jl l"iIia,. I;:;; ra ve~Ie.'l!,g, Y! e; .,@ Pi

,a eIP'i)( iT de a ur p.i fiI i [a' a pa ri ~:i',a mrma'~;i~~' B ~,at [,~:s,.

.... F~ fma·~:i ~ B,eaU,e's'il buc u ra nd I!J ""se de !D

pr'i m'jire ,SIF.N~:ctatJu lQ,i;I,!;1j,a

in timp.ul~ une.:iJ 'vi:zih~! Tn ,Am€!!r1ical~, cHn 1964,. Au atra 50 ite'n~i Ii p ubllc 1I! lu i

..lila n.1E!i ;0;.,-; ... !lfr"" n'l 'II Iii n leb ,,",'I' na

y,~: r-'~~ ~ ~ ~!L . ~j~ ~ ~ ~ ~ILI ~[ ~,~I

Pia rcur,su:l ,al~Ie.I~U~: B n ,8 U 6(;05 un total de~ 30 hlturf ..

,: 1,6,:

!!'-

,

... ,reve

...,

spec acuio. 5-

I

I,.... Re I-"~ "I

ntoar cerea ' '"we 01'

, " - ,', "":bl - -,

_,

IN MAl ] 967 I Priscilla ,~i Presley S-8U casaiorit: in cete d~n urrna, Data asia s-ar f 'inta,mp~c3rt cu 1 01 ani ina ~nte ~ fa nil ar f fast contra r~ati I 1insa acu m E~v1s. avea 32 de a ni, Fanii era u deja de a corn cu acest gest. Cur-and dupa (,asatorie, Priscille a ra,mas insan:jnata'il ceea ce t-a bucurat enorrn pe sotul el, Tn schirnb, popularitatea sa in lurnea rnuzicf incle-

...

pea sa ,scad~i IlnDet Incet, filrnele ~)i rnuzica lui Elvis

nu rna] erau La moda,.

TO' U91~ noul producator at easel de discurl RCA, Filto n Jarvis, ave a: Tncred,erre Tn geniuL m uzica t al Iu i Elvis. La indemnut sau~ ELvis a In' erpretat rnuzica country qospel si rock a nd roll pentru a~,~i redoba.ndi popularitatea. llnele dintre acests cantece i-au adus rnici success. iar unul dintre cantecele sale qospel a ca~:Ugat chiar un prerniu Grrammy. in urrna acestcr reusite ELvis a obtinut mai multa

~

incredere iin cariera sa rnuzicals,

Bruse, era invitat din nou sa participe La ernisiu ni die televizi une. in '196r8~, N Be a an untat c:a Elvis va fi 'VIed eta pri nci pa [18, '~n spectaco lul TV organ lzat cu ocazia Craciunului.. Colcnelul, lmoresarul lui Elv'ISJ, dorea era respectivul program sia prezinte irnaqinea unui Elvis ... vedleta die cinema sl cantaret insa reni-

iI • . ~

zorut si prcducstorul ernisiunii. Steve ,BiIn de.r., a hots-

rat sa-l. ·inf~i~:r$e.,ze publicului pe Elviis eel plin de viats din ann ,50. Ac:eErta trebuia Sial apalra plin de enerqie $I~ entuziasrn in respective ernisiune. Binder a nascccit un plan inteliqent pentru a-l rnotiva pe Pres'~ey.

...

In ziua in care urrna sa se desfasoare sp ecta-

. ~

colul, l~~l, chemat pe Elvis in biroul sau $11 i-a spus:

".Jtl suqsrez sa ie~iJ In oras, sal te p li rnbi pe strl3.z.i I sa o bservi reactia pe ca Fe 0 :sta rnesti, "II Elvis a fest de acord si pentru prime data, dup,a 1 ro ani, S-'B plirnbat sinq ur 'n:e' strazite rnaralui oras, Totusi, trecatorii nu

, ~. ~ ~

~ b""" ~..... ... P L.. I;.. "j ii erau ob

t-au oaqat nil searna, rooacu, camenn erau omsnu-

it:j sa vada VedlE!'terl, dar Elvis 8 luat-o personal. .Mi-a trecut deja vrernea?' s-a intra 'at, Nu PUh;!,d accepts gandul ca devsnise din nou un om simplu asa c:a s=a, hotalrat s.a arninteasca Arnericii die ce e'rSI iubit,

La 3 decernbrie, ernisiu nea .Elvis" a ati ns Uri mitea rea cota de au'dlienta de 72°/0. C,~,nt8se dln i ni ma j fus,ese chiar rnai emotionant ch~~'cat ln urmsi cu 1 0 sni

'.

A, Ceremoni,i3 de easa,torile a lui IElvi s ,ii; a P'ru Sib i [lei', ill e s f.a,i u Falla in Hl1ltetul Las Veg,as, [a da't,a d~

1 rnai 1196,'. Dupra di5,atorie, c:eir d a i s-a LiI m utat ta 0 'fie rma dI~ n MissijS$,ippi ~,i ;i .. au lnceput vh.~,a d~ Uneri falsittolf"'il Ii,.

si chiar a reusit 5,a irnprssioneze persoane rare inainte nu-l pb3ceau~ Planul Colonelului si at Lu'ii Binder de a-i redobandi popularitatea a avut mare succes, i1nsa ELvis lnsusi a 'fast eel care a reusit sa recuce-

~ ~

reasca p ubli cull. a rnerica n.,

A ales sa interpreteze mellodi,a: ".I'f ~ can dream" In cadrul ernisjunil, 'in locul meLodiHD'r de' Crac~,un. Acest cantec cornernora viata Lui IMa· tin Luther Kingi care fusese asasinat ln luna aprilie. MeLodia fusese

....

investita (U conotatii din cele mal profu ····de., In tirnp

c:e E~vi:s ta nta .. 1 f yOrlLJI h ave a d rea m , ... ;, I IP u b U cull. a ccnstientizat laptu [ C:8 Etvts. era Intruchiparea perfe(j:~ a visului american"

Din, non pe culmile succesului

S pre sf,s r~ it u t, Lu n ~ ~ decem brie ~ P res ley S'='GI int~rs La IMelmphls. impreunei cu fet~!a lui de 10 luni,

ia r La Inceputu t anului u rlmator a 'inlreg istrat un nou album, Era prima oan311 de La deb [JJ[.U L sau nationa t cand inreg istra Tn Mle'mpihis.

iii. OIiI"'lfii.eI;I!D'IiJ! ~n ""l· II 1"""1.. - ril:"\i"!o 10• '~I" • I!!'" r~ I";';:o! ;"'",;, I~ i'~ 'mu .. , ,.!I..o'I.ld ~. wi •• ,~!

~chimlba se i magiiinedi~ j u ca nd pentlFu pr'~[mJa, oa:lia un pi! rsona] se rlilo. 5;, '~ar:a n ic;'iio 51eerveniii mu,zi,caILia. l@tu.5i'i ai['i i i sa~ de,

. .

vedet.a de eJnetliTita trBcLisera, dejiaJ,.

,..., ICopilu[ cuptutul, Lisa Mafie.! iI1,a:stuttal La 1 feb rlil iii r'~e 196,8,. Ellvii's. lellial '~~,a rte 18l11tuzrasmat sal de-vina tiati,.

Fiind acompaniat de' rnuzicieni locali care au crescutfn acelasi rnediu rnuzical, a pus fcarte mult suflet in acest nou album, care a devenit unul dintre le me i bune a lbu me a lie, sa Le. U null. d:i ntre si nqleuri'~e albumului, .. Suspicious mind", a ajuns pe locul i'nt§i all clasernentelor; ceea ce nu I se rnai intamplase Lui Ellvis tirnp de 6 ani.

I';. ..... .... '... I d Il

In p,rlm,avara urmatoare a juca lin cer c e-a,

31 -Iea fUm,. Ulterior; contractul ssu cu Hollywcod-ul s~a terminat. iar Elviis si-a 0 rie ntat atentia exclusiv

I! i' ii'

asuora rnuzlcil Eral exact ceea ce-si dorea .si chiar

~ ~ ~

51 Celonelul fusese de fltarer-e ca acesta ar 'fi un

# ~

pas inteLigelli1t in cariera sa. A ho arat ca relansarea

Re'ge[,ui: sa eliba lee in Las Veglas", Chiar daca nu rnai

~iii{Z",~avusese prestatii live tirnp de peste 8 ani, spectacole_le sa le din Las 'Va gi[a s a IU av ut faa rte mare S LJI ((,8.'5.

La sfa,r~itut lunii auqust, La unul dintre 57 de spectaf.QL-e realizate de' Elvis, a . partlcipat 100,000 de perscene stabitin du-se un no L.J recc rd. pentru Ve'g,as., in snul urmitiO~ 1970. a lncap t un nou iurneu, care $-81 dovedit de foarte mare succes, ULter~ar. spectaCOL~®'11le di n Las V:elgas ~~ (.e~e dii n ti mpu t, tu rna u lui ,C] U devenit preocuparile lui principale,

Pe lang,a succesul rnuzical. in ianuarie 1971 i a etlat CUi bucurie ca fusese ales printre prirnii 10 ([eli! rnai inn.uent~ tinsri ai Almeri'cii', de catrel Camera de Cornart, Era prima oara (and primes 0 distinctie din partea unei i nstitutii publica. Fusese salectat alatu ri de ourne irnportante de acadernicieni si tineri econnrnisti sli se sirntea foarte rnandru de realizarile

~ - - ~ .

sale, in august ~' s-a acordat prerniul Sing Crosby de

ca tre 0 rg eli n~ zato r'ii i p re n11 ll L[Q r G r,a m my.

~ n

I atea rcerea spectaculoasa ,a lu i E~\I'i:.s! Imp reu na cu

reeunoasterea sa. in randurile publicului au roercet ani! .sai de glorie., Dar aceasta periosda de 9 lorie nu a du ram rnult, ,S'far~itu l ca rJ',erel se a propia,

:4] Las V~9as [,a sfsllr-?,itul SJ'i:l i [0 r · 60. P res ley (:intas e fJI~ ace asta sceni in 1i'9.5bi dar 0 ahandonase ln urma criticllcr prltmJte'. ill1 rnornentut liievel1lir~ii salei s.e. ternea d~ lPo$~lblLa Ii[e.a'(~~el a publleulul,

1956 Heartbreak Hiotal./ Hound Dogi/ Don't be cold! 'l.F;l 1111' "~ Illo':' v' ,0, m· e· ' 'ton" d i1'::i'r'

lUI I) 1111~1 ( ••• rw.: .. :. ~ ._ ~

1963

1957

'1958

Don't l Too Muchl Cold Woman I All shook u .

1959

1960 The wonder of you I lts now or never I Are you 'Lonesome toni ht

(la5~m,eli'ltul cantec,el~or din revlsta r/Billtu)ardn Ir~prezjnta un barorne ru al performan!.ei artlstulul In mod r[emarcaibilt 181 di'ntre singl!e~url]h~ um Presley au ,ajlJos pe p~]mu~ lee ']'n dasament, Ac:esta e·ste alii do'~~'ea record stabi'~~t 'Vreodl~a

MEl!] erttatea acestor melod~i au fost scoase in an n ~6o.. 'i n ,ani i i]O, n~~c'iun La I dli ntre hiturille sale nu a ajun:s pe prlmlulloc" de'ji' se aflau. in dasamente, Un total de 104 die' cantece' au ajulls 'in cla.samentele de 40 de locuri, Ac.est record nu a rust oiiitut de nillme'ni de,~~: a trecut un ,swelt, de secol de la moa rtea Ib~ E vis.

'De asernenea, a aJuns pe lOCUli 1 cu 9t diintre ldbum·elle, sale" iar pana in 2,{)G3~ acesta este eel de-a doilea record stabH~t vr,eQda,ta~ Chlar ~i in aniifJ )'70, (,and

.' '. -I d'" . ~ -I 'II • ., II I .. I '*' 3 d·· .

n~'(iIUlIi1U 1;,IIMr;e sHlg~'e-uri e saie nu a ZlJuns, pe pnmu~ ,0(: ,n (aSamelil[I~e~, s cmtre

'1962

but lovi

albumele sale au ocupat prima pozi't11e, in topurl, Unell:e dlntre (antece'lel ~~' album;e:11e sa~:e.' all fost la 11 sate dupa, moertea sa ,a ~ada,r~, avem i'n totel 93 de a Ibume' care au ,ajuns in dasamente, A-cesta reprezil1ta~ [n mod ,evlder~t~ IJI1 record mOI1= d~ al ~n()onitesta bi L

GI .. i dr .,

0' re sr .-0'0'01'"1

.:Ii ,;r,-

.,...

IN ]ANU'AJUE 197 • Elvis ~J-.a sarb~t.orit cea de-a

37-81 aniversare La Graceland, Priscilla disparuss. Cand turnea a lntrebat de ea, Elvis a ra:s1pluns: ,.Va sta in California 0 per~oada de timp' H dar de f'aasta lnsernna ca 0. luasera pe drumuri diferite,

....

H. Insel ase sl plecase Irnpreuna cu. fetita lor c

. . .

:IIi. II LI\ _ - r .. .iIij

un an rnarnte. In trrnp ce E1v~s. era lin turneu ea

apropiase de instructorul el de karate, deoa se' slm Is'a nernulturnita de constrain · erile vietii d

II II! [- i'

ferneie madt.ati, Orica ar f vrut Priscilla sa In[~

pri dai fie c.a era verba de 0 cariera in modelllngr cinema sau dans, Elvis obisnuia ,sa refuze, far aceasta nu putea supcrta sa fie' tratata ca os,jmpla p,a,pu.~a. Elvis !parea ca se simte bine, dar in rsalitate. coplesit de: stresul despartirii si at procedurilor de' dlvort, a inceput Sal ia dl:n ce in ce rnai multe droquri.

~ -

In 1970. Presley' a participat La 0- carnpania

irnpotriva drcqurilor; unde t ,;3 intaLntt chiar ~i pe presedintele Nixon. Tin fapt, el consurna opium in modi raqulat iru:s, din anii ',6,0 pentru ,a-~i contro'!"a starile anxioase. Din 191"1 incepuse .sa ia cantital'~i din ceo in ee rnai rnari, iar 'in rnartie '1971 a inceput sa i:a medicaments pentru qlaucom ~i alte bof cauzste de droguri. Sanatatea, sa tot mel precara, stresul, drcqurile sl netericirea au avut ca rezuttat in 9 r21.?a rea so b rusca in 19'72~ U lterio r, a in ceput sa ia pilule de, sta bit. lusnd si rnai m _ lte drogur·~ pentru a inUHura efecteLe s,ecundare' ale celorlalte d roq u ri,

A

In ce puse die asame nea s[a, 'fie' d ep ri mat pe n=

tru c.a simtea c.a=i scazuse antuziasrnul i'n privintareintoarcerf sale. Se sirntea fcarte bine pe scena

:~1 era convins c·~ rnuzica reprezenta rnenlrea sa ln viata, dar dUlpa cateva sure de spsctacole incepuse sa se plictiseasca. 1- ipresarul saUl Colonelul, a hotarat CaJ Elv:is sa cants in prirnul spectacol de televiziurre de mare anverlgur2l, transrnis prin satetit 1n ,sf§r:f?ij't, aparuse ceva care sal~'~ trezeascs

~nt.eres;uL A. incetat sa m,a~' ia droqur] 0 periioada de tim Pili ,a lncercat sal s~,albea5ca, ,~1 prin urrnare spectacolul TV ,.A~aha 'from, Hawaii" - difuzat pe 14 ianuarie, 197',31 a avut mare succes, Aproape 150 de rnilioane de oarneni din :36 de ·tari au u -malr~t erni-siunea pentru al~l auzi cantand. Dar acesta ,9 fost

ultirnul sau moment de 'Q'lorie",

A irrceput s,a d'rp.ar,a din nou in spectacole ~i :sa mea rg a, din nou in turne"e', ,Ar f~ vrut $,a particlpe La spectacole orqanizate 7'rr'1 alte terri' ~I .sa joace de asernenaa in flLme rnuzicals dar imprssarul salu a i nterve n it, c i1tand cla uzs di n co ntract privind 'tax8,le ,~,11 alte aspecte, Lu i Ebi~s i' a r f fost faa rte 9 Feu sa ~~j incalce ccntractul cu Colonelul,

.. Am ajuns 5~ nu-mi rna' placa nirnic' ~ a declarat ELvis la varstal de 40 die ani in 11975,. Din cauza sa'nata!ii sale pracare a fest nevoit sal anuleze rnulte spectacole, iar ca' d reuses .sa 2Jlpar,a pe scenall, voces sa nu rnai surra IlC3i fel de hine. Pana atunci, nirneni nu reusise sa-l convinq a sa renunte

If , . •

La drcquri, Nl~ci chiar Linda Thompson, noua prie-

'tena a lui Elvis dupa plecarea Priscillei, nu a putut face' nirn!c in acest sens, Era 0 persoana pliina de vitalitate ~i a fest atat iubita lui Elvis, (i~li't ,~j persoana care avea grija de acesta, dar exact ca

.... Li liI,d g Th'OIffiIIPS em ~i Pres ~ey" A, lc st d la Q no sticat CUl gh:. u ca m 1'1:1 1 '971 ~~: a trsbult sal poarte ochetari de soars 'in mod perm,anen1L

; 18,_

!

, .... , Illnsigna une~ c:amp,anii

,alliltid rn 51 Pie: c.a re Elv'j;s ii-a tri m is..-

0. r:n rased i r1I te LIIJ'j N i::l<o I1l de La un

f" ..

hoteL Ava ndi in ve d IS) re P re p ri a sa

ex pe ri e f1[~~ c u d rc 9 1II r:~ t.e. a ded s sa pred,ea ins'igna !P,£l car'e guvernuL ~-o daduse.,

.' S,ing@'fj Olden. I!Jl.Hma iubiUi a lui E ~~'ms. Av,eal doa r 20 de' a FtI i sl III U .~

,

p u tea. inle!t1elg e p n:dl te meb!~ ta rps ma5ur,a ce tr-elL~ea tjmpul~ au ili!l c.e put s..a s e carte dlh, c-e. in ce mai des.

EST -, DARE E,L'V,~S iNC.A. f VIA '.A?

Una dintre foste'~e iubrtle a~le IUJ~ Elvis, a :pri'm'~t flo r"i' din Arnerica de, Sua I,~ doar doua sa ptama n i de la rnoartea ace stu la Ex ped itoru~, s-a sernnat (1.1 un nU1ml€! stlut doar de' ce'ii dol,

La: (ateva ore de la m oa rtea ~ u i Prles.~e:y~ cineva a plecat (11 arvionu~ catre Buenos Ahe':$ folosind un nurne pe care E~vis n utiI lza tn mod ftreevent. E oa re POlS i b ilea acesta sa fj supravletult ~j: sar se f ascuns undeva in Ame'ri'car de Sud?

La 11 arni de' la moartea lUi Presl,eYi GaU Brew@r-=GhJrgl0' a publlcat ,0 carte' bazata pe aceste zv,onuri ~;~ ,a 'illtituiat-o l/Is iE,I'v~'s ,ali've?1ir {J~Mai este oar]! Eh,iils in vi]a'la1~)~ provocand mare valva in initrearg,alr lurne, Publlcarea car .. til a irntirit zvo:nul conro]rm caruh~ Elvi's ar fl'

iP

a II!ocull de odihna., Un~:~ su.stltn ell in s,i(:riluse afl a, 0. a Ita p e rsoa na. T otu ~ l, m u ltl P rie-·

ten i a p ro:p[ ati .~ i rude :n ea ga po slbl I ltatea ca Elllvi5. :sa fi e inca in vi a.l.a ~~. sustiiin (;j. 0 a men:Ii'i se amra g·e's.(. (JJ: aceasta idee pentru ca i i,i doresc pres rnult eel Elvi's] sa nu f murlt,

l"otu~]~. din perspectlva fin a ru:h:llr.al, aces! zvon a fest 'faa rre profitabl I. Potri vit rev lstel Forbes; E~vi.s: a c;~$1i gat in tota I 40 de m i'~ iioane de dolarl pentru drepturi de autor in ,2003. lata un adevar,at record pentru 0 persoana deceda'tal Se pare ca EJlivis este inca ~Jhe' K'ingn.

Priscil ,a, a dorit probabil sa ,a~ba .51 0 vlata

:I - ~

personals ~i l-a par]a,~ sit pe Elvis In nolernbrie 1976"

Du p,a l.i nd a r. 'in viata lui ELvis a aparut Gi'W]QI€r OLden. in

varsta de 201 del ani. Faptul c:a iesea cu o i ernele tanara si frurnoasa, i-a amintit lui Elvis de anii

. "

tineretii, Frlind totusi mai in var,sta. trehuia sa fie

l ~

rnai atent in privinta stari~ sale .- e~ sanatate decat

a:ttadat~ "

Apoi, purr sl sirnplu s~a Intarnplat. La 16 august 1977', Presley tocrnai enutase un turneu care era

Prog:: rarnat sa i1'nC:le,ana ,8 .~ Qua zi si ]9 avut 0 sedintal

-_. r i! _ tr-

cu echipa sa. Mal tarziu~ s-a lntors acasa, a jucat

squash toaUj noaptea cu Ginqer si inca un c plu pana la 7::30 AMI. Ginger a rners i rnediat La culcare. dar Elvis nu era fnca obosit, elsa ca a rners La bale

" .

.sa se relaxers citind 0 carte. Era ora 8 AM., Pre' La

2 prvt Gf nqer; care tccrnai se trezise, l-a glas;rtr pie'

E]l . dea i bai N . Ad'" <,

. VIS pe pc: sa In oare, '. U se stre can' lSI prer-

1 ill I' i! ~

d use cunostinta, La spital a fost declarat decedat

j'n jurul ore! ,3 PM. dar era mort deja cand l-a gas[t Ginger. Cauza ofic~aLar a rnortii a fest stop cardiac u, Cu toate acestea .S€ vehiculeazs Ij'd,eeal Cia Elvis ar f rnurit ca urrnars 81 unei supradoze de droquri.

,~

" .IElvi's e.ste oalfe inc"a iin vflaiti?;' 0

'!II -

inrl1!gistrare a Utnei

p fiE!SU puse convorb I rI t,@Lefclni'!::e, eu IElv.i~,

d UJJ'I m10i!3,ri]eal

a ce'stu ~a ,::1 ar~a'~a t

c U ri o':zH~tegl m l!I tora dintr~ fani.

inica in vwata. Zlarele de, scendal scriu i.n mod'

..

e: d 'b"11 I I "" '"'

'II re event ~ espre pas I n ~ e e oc:atJI~, rn ca re s-a r

putea afla Elvislr lar ca]teodalta oamen]! trimit poze, pvetiirnza~d lea ar f poze C.iJ E~vi5_ Aceste ba n u iei i apar deoarece n lrne n i nu al fost prezent 'in rnornentul mortii IU'j EI~vi'S1 ialF trupul aoestuia a fest foarte rapid depus

~,

tl u pi d:o ula zi le, a proxirnativ 810.000 de fan i si ntrrneroese persQ·r1Jal]'tat·i 5=au reunit La Inrnorm,e!,] tarea sa. Corpul sau a fast transportal In r-o

L~ .'... ~ b '!&o! ., t it l · d

'I" " I " ',1 ,~ I' -':'.: - .~~ [:- •. '--', r, ,'",.: .j' I·"'·_'·', .,' .",

IrrlUZl.na a _ a~ c~ea ce a amln.J. ce or prez.en!1 . e

c:elJum:1 u[ sa'u canb~c ",Mystery train'· ..

....

Ifj tine~re,te Presley phrc:as.e intr-o ca~~aorie pen-

trul ,a·-si lin pti n i cauta ri le j' 0 calat() ri e fa ra to est~ n,e-

t _. r'" C'~~~I ]~up· ~ .... '··-n· 'm"': a - ..... ;rIo •. i!-.,. ·····"1 '~'a' !Iorll ~li'IuL ',--

)8 p, B .id!al~ U ., g .. I. Irm.,a rha rea, .;;]j", lb 1LIIj"1.. a

fest a~ez8lt S,8 Ise odihneasca Langa eel al. mamel "sate (jlaldy5'~ i,s.r saJflet-ul sa'U ~i·=a C.Olnt~ r; u a t. si ng u r ca latb r'ia.

11

R ·k· ,

.

." "'. ." • I .. ' ." ".

ocr n

M I. ~' b '~\J

.e , , , ~~ ~_//-; -. ,,'"

.. , ZlCare .. ea

Od'·· ~,.,~, ," .. (1'11... I' ,Y', d·· '. ·d'· '. b '. H'·"·· b·:·: . , k H' I, '.'. s-; ·'1"1 P> .esle .,. ""1 ". . '·~"I··"]· .. n .. -u :""- e- ,"',-. ~ ~::, iile ,- ,~,' eril .. ····"·- 'dFI "'" ~:" - '1,· . '-I"

, ata cu SlntiJLe.-lt. sau ne ue our " .. earn reas .. orei ~ ,- res ey a cap[~va.t, irurnne nneruor I, In InrIeaga iume

~ d ~ 'R: 1-' l' j! l-l- I"):) T!'~' .... -.... EI 0; d ~ A '" l' ~

, . .. - .. ;- . ,,' ,.',.. . 0 ;- ,-, :-". " . . 'or " .-ii,,'. ,= " ,_ '.. . I' I" , " , .. ', I'''' " ... ", " . ". ': ',' ....~ . .' , :-. . :"1 .. " '. --;-1 .'. , ,- - . . c, . . .. ,', '-.:' .. ' '; , . :. I .' .

,~1 a 'a, ..•. everut cunoscut ca ~} l:e"If:'_ e roc ~ n riO, I, -u. ui ,,. , otusi, pe masura ce ~ . vis avea c In, ,ce 111., ce mai .IT1.l1t:1

admiratori, mulri adu ti au ajuns sa condamne acest nou stil die muzica ~i l-au copl .. l,e'~~it ell critici .. Daca

" , :. "t ::;

celelalte stiluri de rnuzica erau :a.ccep·.i[late" de ce D'U si rock and, roll-ul? Dare ce se ascundea in spatele acestor

~ ,

contlicte de idei privind rock and roll- .. ul ca sri 1 muzical?

,Mnzici de,mna de: dispretr

- ,~

...... k d ll l

D '-::~'~""i,-' ", -, - ;",.,-~ ",""', . - -i - .. c. '-.' ': :C,:C ';--. -"

ESEOPJ SE MEN J ,[ONEAZA ca mel an ro cU·

, ests un stil rnuzica l ca rei .Jm D,i na sf lu ri-le ritrn ~,ii blues cu rnuzica country adiaug,ind un ritrn

" .-,' . I, ,': =- - - - t ",.+" A·:· c· st ~ .. ' - 1"',:::';- d ,:c. ~m'" - ~-;:"'j'i"',,"! r~rl~'

m,dl pronun,.a Il. ,. .. ces nou gen.e uz.~'!.,.,aj ~'l;l!,. ~

imb'~rlla stilurile rnuzicale alba' albilor CUI cele ale neqrilor a aparut in anii '410 :~i; 211 devenit reournlt 'in ~ n 'I'; 1"1' '·,r;;Ir1 ~ 1n··- ,'- CDIS'1' . i'nl ~·I· n ci n nati 0 h~ 0 _ DJ ,Al:~ n Fried

t;U I' _~ ;J. u. ~ 7' . III ~ I; ~ lJ _ ~. _ .. _ ~ __ II - - • ~ ~ 11 . _ ~ 0 _ _ _ _ .. ~ __

fest, lntr-o a nurn ital mlarSU ra ~ p reluat de rock and roll,

Pe 'masural ce rock and roll-ul 81 dle,ve n ~ t pop u ILalr~1 s ... a confru ntat C1J lefv,alll.u,a ri criti ("e j; r ar a pa ritla lu i Elv]s .81 inte nsificat aceste pa reri. Oarnenii condarnna u rnodul Tn care aCE!"staTsi m'IiSCC31 scldurile in

- - - i! ,~ tfl

timp ce dansa, iar lH1H au ajuns

en ia r sa 5US'~ in:,~, ca Elvis, I@: un stri pp1:!r (E'e~~e po,arta haine. Nici un alt

1!anraret arnerlcen nu a rnai sU~!:rr1i'tasern en sa d i sp ute In ce Feu ri te in te le ctuale, D~r. S8 pare c~ exista (1 problema Fn u:Lt. .rna i 'J.J ro fu np a ca re a Lim ~ n ta a c este ". ~c.:i: f/rtiIJ ~f=r~a fdSI.S m u lu i 'in Am eri Ci3i<>

Adultilor de rasa ne,agra li se parsa "hJsrtel ciuc :,fF~~ .Curn reuseste ernul acesta sa ~iba 1.H1 impact li3ta,

. ..

de lp· uternic esupra cornunitstii noastre, desi lest-

~ ~

a rlb 1"' I s'e intreba lUI acestia.

,

Un sinzur om

. -. ". tJ-- - .

.'!!!!!. B uliddy HIeD n,y" s p [",e dees e b i re d e E Lvi S I' er~ IU n ti p serlos 'C,Ilile p u ria; u theta rl. '195 9 ~ .a iii ill L. iin ea r'~ a c~sta mur hSii! 'i:!:l U r rna, un u i accident d,~ a'vionlll TUS'!Se numlt •. anul in care Iii marit reek andi retl-ul",

Rock and roll a atins punctul culrnlnant in 1'57 A[p-;'arusera tot mai multi catf'ltareti rock and roll 51

~ ~ ,

majoritatea h~lurilrQr de pe parcursul . nului era

rock and' ro U .. 8[ n einte les (8 pe p ri m u l IL~H: at, ciasa m ente lor se ana P resley, Secratu L po pula ritafN sale era opinia publicului cum ca viata lui ELvIs t sine era tri3ita Tn stil "rock and roll".

Este i'mposdbiL sa-l separi de. rock and rmll LOrCuL sau de Irlal~teJ1e era lealg,alnuL muzj€n CIQun try. ApOlt" co. adolescent. s-a mutat Tin lccul una

.... ,

luat nastere stilul R&B~ M1e'mphis,. ln pLU5., pa ·

tii erau sirnpli rnuncitori de, culcare alba. E~a dentin constient de p. ozitia Iarniliai sale si tntl-"~~

~.. "I i!

geal cu adevarat sensul profund al rnelodiilor

~~~ tate de afro-arnericeni, ald'Qptandu~[t in rnuz:

De aceea Sam 1~ ptacuse atalt de multi pe era .un canta'Wie't alb care exp rima sentirn

,f

neqrilor' "

in fu ncr!' e de cat de b i ne putea u da nS;31 pre' respec-

,n, .

tlvul qen de' rnuzica. ! D anii 'SOy, atat persoanele de

culcare albs, (at '9i persoanele de culoare nealgra au inceput sal mearga Ia concerte rock and roll. Totusi, in Sud, cs urmare a eqilor discriminaterii persnanele de ras·a aU)la si ce:lle de, rasa nea-

- 1 III

gra nu avsau vole Sal danseze in acetasi lee. Astfel,

salile Ide concert destinau prirnul eta] nl~g:dtor ~,~ ce L d e ... a d oilea a lbilo r; Tot LJI!?i ~ U n ~ ii d i ntre a lbi I cup- rinsl de fshra dansului, eobOFISU s~ ta celalalt

• •

eta], Org. anlzatorii si' politia incercau sa p":revina

:... ~ III

astfel de cornportarnente, ceea ce ducea La con-

frunt.arl violente.

Tinerii din acea perioada nUJ rnai voiau sa traiasca In lurnea pannt'ltior lor; Adultil, care eredeau in discrirninare rasiala, g,le terneau c.al lucru-

...

rile s-ar putea schirnba Tn Amer~ca, Il cnnside-

rau pe Presley 0 mare arnenlntare La adresa societati i 9 ~ a u in re p ut sa -l trateze ca ,~:i cu m air fi fest ne'gr~. Considerau ca orice pelrs,oalna de rasa alba

t .... · d .... ' .....

care ·s,e' comports ca una . e rasa neaqra nu Clv,eal

rnandrie ..

Totusi, ~:n ciuda a ceea ce spuneau adultii, noua generaj[e iL .sustinea pe Presley, Spectacolele erau iI·ntatd,e,a.un,a foarte animate. Tipetele fanii'lorfac;ea u ca rn uzica sa s,~ 'f:i e 9 reu d e a uzit chi a r si

die cei aflati In apropi e rea seen ei. Pasi u nIS'B pentru m uzrc~ sea rna na faa rte mutt cu Beatles- rna n ia ,tnn 1960m dar din punct de vedere rasial, cele doua sunt toarte diferite a- La lnceput majoritatea fanilor forrnstiei Beatlas erau albi, dar Presley i-a 'inv81t.at pe neqri 'c,a era in regula sa asculte si rnuzka 8Ib~~L

t ChLJt[~k Blerry, care' c.inta multe c:ante'c:,e Ifit:.ck, and roU

l ..iI- - .......11 l n..il'" • ~

a m ilj! na a ~ ra n~ u. pers C,fJ11il e Il.@ r ,~~ rasa ca ILl c:a:2! ~ana,!

prefndea ,~,a el este' tatalL nlck trlnd ir"oU~ullliJi,.

"!Ii!' Presley a plecat In h;!lr~.e'l~ ell Bill Haley·I~~len_-t.n.d Ump de' 0 ~iptimalnill' fnainte' de l@r1ISiIlili,e.al pr~lmli.Jlu~

_. • I ... , - l Ir" ~ d ~ .J ... ...1 '"H~'

sa U 5 i n g Li:. fila~! I) nil. cu ra nrc s - SIi u'nQ ra's OiS,t It lYle st Edj~

tle viatal dus de B~U,. caire. era eel alt lU'1le~ vede,te.

--

21 :

Tinerii afrQ-am'erh:an~ can: ti ascultau pentru prima oaral canteeele ta radio. nu si-au dat searna daca, Elvis era alb sau neqru,

Totusi, Presley nu air 'H putut deveni n~,gfele topurilor dear 'in virtutsa talentulul sa,u muzical, Ceea ce i'ii conferee unicitate era dorinta sa puternicf

'" ,

de a-si exprirna sentirnentele, C,a licean, '151 cum-

~ , .

para haine tipice stilului ccplilor afro-arnericani,

ia F' rna i ta rzi u ca i nterpret r ca uta In p erm 8,Jl e n't'a rnoduri de a--9i' exprirna personalitatea. N,u f!?~ calrula cuvintele irn tirnpul lntarviurilor si nici gest.urile, dar un lucru era cla Incla Ie' csnd debutase:

ELvis, era, Cd ~1 .Jarnes Dean, .sxponentul tine-rei fj e nerati i",

~ "

lrneqinea sa a avut priza La rriajoritatea carne-

nilor de pel g,l(lb. La 10 ani dupa eel de-al Doilea R§zboi, M!ondiiaL, s-a remarcat in rnai rnulte U~rI' 0

~

dJ i;fer,entSI de' m entalitate intre OEd ca re aut r~H't Ina-

,;

inte de razboi si (lei care s-au na5cut dup a raz-

..

bol Cei care S-,aiIIU nascut Tn perioada postbelica

S=8U hotalrat sa-l sprijine pe Presley si rniscarea rock and roll, revoltsndu-se irnpotriva rnentalitatil perirnate a p)arintiilor sau a eutoritatilor din SCQU~

I' • ill

Ca urrnare. rock and rolt-ut a devenit cunoscut ca

un ,.st~t rebel de muzica",

.Tinerii noi qeneratii" erau caracterizatl de 0 anum~ta dozla de egloi'sm~ incercau sentimente de neli-

.... ' .Ja mes Dean - 0 Leg enda prin re i'nerrifl d~n unl,realQjdl Iume.

niste si erau solitari. Spre deosebire de g" eneratia

., II ". iii!

anterica ra, nu 51e ~ nteg ra u in societate. De aserne-

n ea, Ralzbo i ul Rece tccrna i in cepuse, A,Stfel tin eri r

f .Ij." •• II ..J 'W", d 'II ••

P LJ teau i mrrusi ta mea rte LJ,e catre a: U l,~.11 pe ca re

nu-l respectau, Dansau cu prietenii pentru a uita de

,

grIji ~i de 5'~nguratate .. Vocea [,ui Presley te, venea in

s] . tor; ,~,j' el era 0 victirna a mediutui in care traia.

Totusi, epoca rock and roll-ului nu a durat foarte m u lt, Ti m p de u nan Little Iii icha rd al pSlralsit seen a, primind crdin de, 'itncorporarel! in timp ce Chuck, Berry a fast Imp icat lntr-un scandal, iar Buddy Harry a murit lntr-un accident de avicn. Astfel principalii reprezentanti ai rock and roll-ului disparusers, iar Presley a fast sinqurul care: a continuat pe acest drum, Ileoarece rock and roll ul nu rnal era ln expansiune, Presley s,-.a hotarat sa place la Hollywood dupa liberare,

""

~ n acea vrerne, ce rnenii conslderau C@ .rnck

and rnll-ul est'€! dear 0 rnanifestare rnuzica la

,. A

te m pora ra", Totu si i lu c ru ri le n u sta tea U asa, II n

~ ~

anii 51D~ Ide,~,~ num,8lrul die spectacole scazuse,

conceptul de , .. rnuzica rebela" ~I eel de exprimare U b e ra. ca sl ste rg e rea d ~ fe re nte La r ras ia le pri n muzlca au fest corrtinuate de qeneratille ulterioars die rnuzica. Astfel, Elvis a deven it 0 tegenda chlar din tirnpul vietii si nu si-a csdat titlu de.

i'.1!! iI-

.. Rege'''' nici dupa rnoarte.

.... Tlneri d,ans~nd in tijm,pu[ antler i15;(lI. Gener,a't~al mal In varstii e'lra de pi;ren::! lea nit rnu l roc Ii< ia.nd roll Fefte eta fnll st r,~Uiea, lor $,e(XuaLi" a ~a a a r re's,p ~ll!l 9 e;iUJ ,a,es~ st-i:ll m lU,z:i em t

-

- ~

~

or - ." ..

~ - .' ~

- . "

De'za = rabare din partes celor de culoare

.A,

I n 1957. revista .. Jet" a publicat un

zvon conform caru i'a Elvis a r fi decla ra ca "toate pcrsoancle de culoa re n-ar trebui sa faca a ltceva decst sa-rnl curnpare d iscu rite si sa-m i lustru iasca pantofii .' ·

NIIJ se sf e cu ex:a ctitate ci rre ar-aspandit acest ZVOri. dar sunt evi-

den "e ca uze Le ras pa rid i ri i sa le, Numeros. cantareti R&_B 5i' can=

~ ~

talreti rock land roll de culca e nu-l

~

su porta u pe Elvis ,in cauza succe-

su lui ~i ~ im plicit, all venitu rilor obt~nu te Little Richa 'd era. un astfel de exernplu perfect, Acesta se autointitu lase tat~H rock and roll-ului SIdecla rase- .Daca E~vis interpreteaza

tre i cantece Intr-un lilrn. ca'~,tiga 25.0010 de dolari, iar 8'U nurnai 5.000 de' dnlari. Des!. daca eu n-as exists II

. ~

eta r m LJ ri de 'fro a me'" .

Pe de alta parte, rnu It'l artisti de CLJlOC3ne il sustinesu. Mai ales cei careLitUe Ric;.n,iiJ rd I 1(; e ~ ea n~ 5 = a all!Jk~:rntitu la " tati , roc k din d re ll--ulu . I ,e ra de'-a d,reptlu l furins pentru ca Elvis avea mali mutt

S I!J eees dedit: e ~

Di'rerenta dJ ntre venitul sau si eel

j •

A

cipat La aceasts rniscare. In tl nerete

.1 !I til

dec arase intr-adevar ca rnuzica nu

discrirnineaza niciodats, dar nu si-a

~

expri mat opinia asupra draptu rilcr

egale- ,5-a Irn prietenit cu Pr'le,~e .. =, dintsle Nlixon. ea re era Irnpctrive

m Iscarii sf a devenit cunoscut ca

. ..

.Interpretul conservator' ,

....

I ntr--adevar; unele dintre af rrna-

tiile sale susti n aceasts parere,

~ ~

.....

I nsa La feL de bine se pcate a rg lj'_'

menta si ca nu era conservator. Era imipotriva inroLalrli scldatilor sl a tost faa rte deza mag, it ca nd

~ - .

a prirnit ordin de rncorpora re', Pel

langa Nixon, era de asernenea prieten ~i; cu presed i n'~n democrati yn= don Johnson si .Jim rny Ca r' er. Ar fi

~ . ~ . ~

mai coree sa, susunern ca nu p rea

era interesat de mi9ca rile sau activ~ta ,t i le p oliti ce.

Totusi, du pa reven f rea spectaculcasa pe scena, El.v~s a 7 caput sa i rl terpreteze cantece despre cat de minunata era America. Intrucat Le perm itea oa men i lor .sa i~d ImpUneascs visele. Persoa nele de rasa a~bal puteau .sa se re'gaseasca in aceste versuri, insa nu si cei de

, I'

culoare. Au Inceput s@ protestsze

1?i rna i vehement irnpotriva :i nega = litatilor d i n cadrul societstl I SI sa

ill • :I.!i -

il cuncscusera erau de pa'rere Cal .ere un tl p 'carte enerqic ~'i prietencs' ca re a contribuit La qloria rock. and roll-u lUI,. lar in privi nta zvonului, considerau ca .. sub niciotorma Elvis n-ar

al canta retilor de culoare 58 datora

~ - ,

In mare parte diferentei de venit dint 'e alb! sl neg ri in generaL in acea perloada de tirnp, Fa ptu L ca era alb re prezenta un rna re avanta] din pun ct de vedere al ccntractalor die inreqistre re ~r all inviteti llor La spectacolele de taleviziu ne. Presley era

it d ..... t'"

suprariurru ue asernenaa can .ars-

! LJ L de ra sa a Lb,al ca re ~ n te rp reteaza rnuzica r1eagr~~L Totusi, acest renomen nu era luat In considerate de nurneroase persoane de culoare din aces vrerne,

""

r ntrucst era alb, Presley era vszut

ca un erou in Sud. Un exernplu in acest sens iL cons au ie sarb5' ari = rea. .. Zilei ELvis Presley' In 'Tupelo. orasul ,521 u natal, Pe de alta pa rte, a rtisti i de ell Loa e, putsa LJ i nterpreta nurneroass hi lu ri fEir'a a avea parte. de 0 astfel de receptie. De fapt! le' era Igreu chia r ~li :sa i~1 gas1easca note,luri in care sa s e'a pe parcursu l turneeloc,

considers ca Elvis a devenit renumit pentru ca le-a Iurat versurlle si.

mU2IC,@.

AstfeL albii si

~

- ~ rw·

neqru avsau paren

diferi e i'n privinta lu i. E~V'i5. Se pa re ca oamenii uita-

~ ~ r

sera ca eel car-e

n sustinusera in r-

"

tial pe Elvis fuse-

set a perscanete de culoare. transferrna'nd rnaledia de debut a ace stu ia Intr-un mare h~t

.1,

5p:'Une asa ceva .

, .

Bineinteles! [ELvis lnsusi nega vehe-

ment zvonul, Totusi. uttertor multi

~ ~

dlntre 'fanii S~JI de culoare L-aLJ acuzat.

... 201. CI il [I de pie rS011B n€' S'-,BU ,cui U'nar~ in 'lupe1bo fn 1956, p e ntru a :sa rbi ~or:i z~'ual 'Elvi $., Acest n IlJ m a'r' delil(Jita 'popl.ll:la'liitat~a sa" alr'llandi fn vedere' fa,ptruL di ilntrelguL ota~, nu ave,a lmai' mull de 22,.0010 de to. c'u'i'tolri

01 'pe_-'sonalitat:le cOnJservatoare 1m an"i · 60 a Tnceput m i~,care,a pentru dreptLJ rile c:i'vrle., 'PresLey nu ,a parti=

t, E:l"",~~, Pre 51..e:y ,§J Qlpa rut. intr"· to Ie mils i III n e in '19'10 pentru a 1m pallrLar, i pu:bUculUl~i des:~re crum se pO~l'te Iill1depl'uin" vij:suL am,eric:an.

d I

'~- "., • Ie • Ie ,.""', . .., • ,.' '. . "

' ,., .• ," '. ' ,', .. , """,,~_.,- ,/ •. ~' ,-- ,- ,- "" ','-,-, ". ". '- .. ' '~- ,_" (' /','_1-- ,",' ·· ··· •. ·1···· " "<.',.', 'i "., ,".' .'.

Muzicienii erau ascmati e artistul

,

a'

. .

le'·· .. ' "

"'~.' ",

• I •••.. ", ..•••.

e ca Ie Elv'·,s il auora

James Dean a murit [a varstsl de ,2,4 de ani d1upa c~iteva roluri rnernorabila, Caracterul sau rebel 81 cucerit inirnile tinerilor din aniii, ":5~,. PresLey I-a admirat fcarte mult Pl~ Dean, ccnside,randu ... l un .. om ideal" i,

La 310 septernbrie 11931. ~i'~a p ierdut marna La v,a rsta de 9 a n L De"Cla rece t,alt~ l s,a u era ocupat ln rnsjoritataa tirnpului, [h~an a fest: crescut de mama sa vitn~gla ,~i s-a dovedit inca din f:ralg'eda co p ~ta ri e ai fi rnenit p e ntru actorie, lalt~H s~ I.J nu era d e aco rd (6 0 ean sa, ia pa rte la spe'ctacote deactorie S,BIU la spectacols muzicale. dar In 19,52 James a plecat la 'New' York

pent ru a stud ia Ia Actcrrsl Studi (J ~ unde a ~~ a p;arutt. pie scens pentru P ri mal oa ri. Tn 195,.5. pri m u t 5~~ film, "La r~isarH Ide Edlen·· a 'fast foarte aprecist de catre t.~~u1ara ge~ner~ti~'11 care 59: identifica perfect c u erou l p rlnclpa L Ilu pal lanse rea celui de -a t do! lea ~i celu i de-al trellea f lrn 8 t sa LJ ~ .. R'~b@'l f,ar~ cauza" ~ respectiv ,,,.G~,ant.s·· i O'ean a, devenit 'clelebru., Totusi, La 1l{) sapternbrie s~,a 1[1tt,ampL~t 0' t raqed i e. Vial~'~ sa a fest ell rrnata Tn IJ rma unu'j accident rutile r tn care. mutt indlr,ag~tu l Porsche a~ ~~i DI[N31ir1 cl intrat In pUn~ viteza intr-un Sedan.

Pr~sl:~y avea 2~ de ani In aces vreme, R:eu~;iis.e sa devii'na deja ,0 lege'nd,8 ln Sud~ llrrna s,al sernrreze ,cur.alnd un contract cu Werner Brothers sl sa ~par.a i~ numeroase 'f~~m,e~ dar

,

se p,an! ca James Dearl era motivul pentru care f$i dorea asta. Obl'~nu~a $,13 i~:i privea.scal chipul i~ ogL'inda ~'i; s,al lncerce .sa irnite rniscarile ,~i rnimica lui Dean. Cand 5-;] int;;Hn'i:t ell rsqlzo rul tu i ,J1:,e bet fara cauza" II Ekvils ,aJ incercat .s~ vorbeasca '~n sti lul lu i J a rnes

""

D aan. lsi dorea u n rol 7n filrnsle pe ca rs u rrns S,fjl le reo izeze acesta si se zven este c'a

~ ::J..! I'

a avtlt chiar si o relatie cu una dintre fostele j'tj bite ale lui [lea n,

- _ ... --. _. ~ -'.r - . _. .. - .

. .Rebel ta ra cs u.za '.~, 'film, d ifuzat La 0 Luna dIU pai m cartes lu ~ Dee n ~ s._ai bucu rat de 10 po pula ritate fa rE' precedent Fa rmecul pe rsc na [ al lu i [)ea [1 l-a trs nsto rrnat intr-o Lelgend:3 printre ti nerii d i n tntreaqa lume, ceea c'e u rma s,a d s!vi n:i3 ~ 1 Presley rnai t:a rz ~' u. u

- -

·W .

RETEAUADE LEGATURI PERSONALE .

I. . ..

i _. __ __ _ .. _

C ...

, one u mnta

... . -' !!I'-

Oame n'i pe C'1a re-II' resp ecta

Pnieteni Paln'eneri de alf,aiceri'

Cf rsctc ru [ SUr! 'Re(ord s, L~a auzlt Pel' IElvi's; C~lnt~l1cl 'in 1m Q)m,ent.l<]l 'l'n (;8 ra 'i ntra in sturHo. 'ii.i t-a ru 9 ~t .sa

fa t~ 10 in rreglistra reo iar m a i lirz~u sa sernneze un eontract cu S un,

P d· - l · I-I it W'

--' ." _ I I ..• _) : _ .. :-~ -- -_ :' I -- ".' I

es mte e c_ r, a II UI _ C I

••

Ce te,b ru t implfie:5ar all Lu i Pres ley" El -. 'ms c:e· care l-a ~ocuni!j~ : pe Elvl s ,5~~5 i d ive'iiSRf~ ce. adiviUjt:iiLe' a rtislke. "'tr~ nsfonnalfil'c u-l Bs'UeL. Illttr~o. Leg~ Iildi: sa 's~ une ~~ Parker a 'lince-rcat '~ctusi .sa limi.tez,e. m:H~rtate·a, ti'l! e.1xplFimare a [UJ~ El'!l~ 5 •.

AIU tei I'lt i t,W la r; g pir'j nte[e rock and! retl-ulul", Era fu rtcs pe E ~~i:s I~H! I"IltrtlJ ca diev@nlse mam ,cetebrWJ (;h:!cit e l ~ i pe fllti1.!l c~ .se bucu rs de' 0 ,C!llJd j enta

mull mal l~rga, .

Ed S~Uivan (1 i"02-197'4~1

III nd,a, TlmloMpson In, 195;11

lubi.la h.d P.r~:sl~y d'in tH'lli'i ma tu rita tl L l ~a .Si,P- rlj Ilrii ~t limp die 5~~o'I' d'Up~ ,[HvorruL ~ce~'~l!i.~., Inc-~ mai:.alpare~ in, ~! lm e, ~~ :S~H~ic:taco,~,le de "tiii!'~e'!ll ZI u ne,

- ea exploata ren. mele

Spre 5fiF~aul an ului 1970. Ehiis i-a scris [lui R;i'c"hard Nh(on o scrisoare in ca re declara. .. Vres,iU .58 sprijin salvarsa '~arii de la proliferarea droqurilor; miscarea hii'PP[:le ~Ii alte 'mi~calri destabllizatoare, Daca m,a ang,ajat:i in cadrul personalului durnneavaastra voi contrlbui cu persleven~n~a La

tl I,\.. t Il b II • d . n • " ... .... . ...' hlrnb l· + t

men merea sun controi a pro :.·,~e'ml'el:_;_rC~Urlll)li $1 VO.~ .I1ll'Vatel cum sa Sf: urn manta ·Ill,s.:e.'a cornu-

~ ~ ~ ~

nistilor", Dupa! Ice a fost ales prelsed.l1nte, 2 ani mai tarz:iU-1 .' lxon 5=·8 hotalralt sa se foloseasca de

~ ~ --

tanalra vedeta.,

6 ._

] 11 cele din urrns s-au intalnit la 21 decernbrie si au dlscuta posn bile m'"i"jloace prin care $Ia

convinga tanara qeneratie sal nu mai ia droquri ,!?IJ sa nu rnsi iasa i'n .strada atalt de' des, PI_eslley aria de. parere (a forrnatia Be'8t~es era una d~ ntre cauzele prob lerrelor americans, deoarece ca nteeels Lor instiqau ~al rnvoltal, asa ci l-a .sfatuii pe NiJ)t'on sa ~nterz1"ca rnuzica scestora ~n mornentul t~ care Pre 5 lev is'li c·a.stig,'sl un renurne, carlt,aretuL Frank Sinatra 11 critlcase vehement, ij'a r acurn,

II ill! 1I!,.1 ..

cand tormatia Beetles devenea ma,i! poputara decat Presley~, acesta 81 c~n(eput sa se s~mtal La fe[

cum se simtlse si Sinatra 'fn trecut, Presley·· le-a nurtat p:~ca rnernbrilor formatiei Beatlss muLta,

~ . . ~ p

vreme in special [lui John Lennon, La irltaln·'rea. dintni~ ["lei dot Nlxon i-a dat lui Etvh:;, '0 linsigna

prin care ill face.a responsabil cu p rotejarea cetaltenil,orilmnotrhl',a narcoticetor si a altor substante

- - II! ~ ~ ~I

interzise ~I l-a ruqat .sai [lec:;a~'tige increderea t~n[le.re·~ generaltiI. Presley a fast fnarte recunoscator

sl, Jat randuL lui, 'n'~8 facut cae ou lui N ixon un pistol Colt si (ateva fotografli de familie,

Nixon $.=C) nS!5cut in 11913 in Californa I ia r in 19,46 at dev,en~i senator d iifll partea Partidulu ~

...

RepubHcan. [n anii · 60~1 a cand idat pentru postul de presedinte .~I~ g'uvernator all Califomiei dar a

pierdut ambele curse electorate. ·lotu~,i. Til 19'68,8 participat din rou ta aLe.gerUe' pre,zidirenjialLe §~,

. . .

a 'fast: a las. A fost reales ln 19'74~ dar ulterior a dernisionat dlJp,a scanda lul Wa' ergale .. A rnurit fn

~ 9'94~ La varsta de 81 de ani.

--

25

e

la 27 auqust 1965, 0 lirnuzina a oprit iinfata easel ltd Pre.sley, Din e,a au coborat cai 4 mernbri a~ 'form·atiei Bsatles. Acesta a fost rnomentul inta[nirii istorice d~ ntre reqele r-ock and rnll-ului ~Ii lsqenda ra formati'e.

in 19410, John ennon 5-(31 nas(ut la Live'rpoot AngHa ~~ si-a ~orm,at prima, sa trup,a rockin 19'55. Membrii Paul Mc::Cartney ~Ii Georgie Harrison s-au alaturat 'rormatiei, care' s-a ournit .,Si~ver Beatlles" ~ Ulte(o~ in 19l)2 IRlngc Starr a devenit eel de-al patrulea rnernbru al formatiei ?~ asttel a lust nastere 'formcf~ral Beatlss, Au de.venit din ra in CE! rnai pcpulariin Ang[·ia.~ iar 'in '1964 succssul LOI . s~a raspandit :~i in Stateb:~ Uni el astfeillua,nd nastere Baa tes-rnania ~ Intaln'irea i.slo6ca, dl'iintre

Pre5h~y si ce~ patru a IClVLJi lee doar cu un an mai talrziu.

Presley si memboi Beatles au lnterpratat impn:una cateva ~mprov~za~i~, liar Elvlis ~1' John au jucat fotbal

. - .: - - - "!on t"" r'I ate le' c U' rt ""I J b' - d _ I'~I -,~ t II'"'~ P'·~51 .... :u este "I do lu ~ no' stru ID- a c; Ii"'ii ~ r ji;"I' fa' e.if· el p r"" !-..~ b 'I L 1."";

a merllG31~ '1 ci~>.~ .ur ] .... or'ln a .. ec Qr~, . IbICl .,1 C'- u:; l' Ii;. 1,.:0' .:;', "_~' ,'!, ~ ~... 01 _' :'.';' C II ~-~ If.;il e I : 'YlIJ~ c. 'i..,[]

formatia Beatles n-ar f existat" ,. otusi, ce~ dlo~ aveau cOl'1vingeri politiee toa e d~feri~e .intr-o aserne ea m~isllra Tneat Elvis a lncercat sa-l (cnving.a 7n secret pel presedintele Nixon !?i pe c)o~ducatcru[ FIBI~ IEdglsr Hoover sa-L expulzeze din '~ara pe Lennon U~tand de faptul ca el 'insu~i se droqa, I-a acuzat pe John ,c;a

sr distrihui droguri adolescentiler amerlcani. John ta randul saui ill considera pe Elv~5 U~ conservator american tipic (are sprif nea razboi ul din Vietnam,; Dupa de-stra mar rea formatiei Beetles in 19'10111 John a pa rti d pat ta n u m eroas e de man strati ~ irn pot rlva ra zb oi u lu i imp reu n a cu sofia 5 a Yo'ko;. De asernenea a . ansat un solo nu mit .Jmagl ne "111 dar La r8 decembrie 19801 a fost impu9cat de un fan in fa~6 easel sale I" in New York, Moart~,a sa a socat intn:talga lurne, dar muzica sa inca mal cuceresta inirnile iutul~or.

. .' ~

e prletenle

A. orutorecoce.cara av cu Reuet

Truman Capo-,_e 1:1912',-,1198,")1

La fnceputUil ani- or 19701 Ebis, care i1~,i dest3?ura ,acthritatea La HoUyvvood~ a hotarat sa plece 'iia,ri~f 7n turneu rncepuse~ sa a,jbal din nou succes 9'1: 0 multlrne de oa men i' se ad u I'll a u La corn ce rte le sale, 111 tre ti m p! re ~ar~ ial cu sofia 58, Pri sc i lla ~ ,;3 -r noa p ut sa se d eteri oreze din ce In ce m aim u lt, prnducandu-i a ,star,€! perrranenta de' t.'e~5·· une,

in 5patleh~ gtoriaase,j 5a~,e cariere rnuzicale se ascundea Imulta tristete ~Ii a il1ceput sa se rntrraga dl~n ce in ce mal m ult tirnp la casa sa din Palm Sprinqs, u nde putea s.a-~~: petre8!d3, tirnpul in Uni·~te .. A.colo! ,9 cunoscut un persons] interesarn: a uto rut T ru mall Ca pote,

Ca pote s-a n esc ut in 1 '9 2l~YI in Lou i siena Pa ri nti j a restu i a au d ivortat i a r Ca p ote era U§ sat dese a rl si ng LJ.r de rna rna Sdll care mcepuse sa se intaLne.dsca, cu numsrosi barbC3~i. astf,el inc:at Truman a crescut in neslgur:an~a 9'1: Tiara prea

'--:--:"'~'~""'d":' ioste D ,'" .~-.,I'··:-··-:'l~·'" I~··· ...... , ... ,~,.""-::.:--2·,::. -- , le n t "I-".···'·t;"': ",-.,-:,[ .:'I····t d .. ·····2'·'2:'d····· ,·,'~---·f·,-··~t

m U ua ::_ raqos e. LJ pa cl iJSOILV~ Fe a "I ce IJ 'UJ I, a I nee ~ U:~. sa sene 11 uveis p e 111 ru 0 Irl~VI.s1 alii lid r ~a varsta .' e - I €! an I ~ a os .

...,

acordat prerniul O. Henry pentru culeqeraa sa de nuvele denurnita .Miriarn' ', In 19148i ,8 puhlkat rornanul "Other

voices, other rooms" L.AUle glasuri, alta Incaplsr(]1 ~i d. fOist eonsiderat Ull g'eniu [I:b:~r-ar precoce, ULterior. a publicat nurnerosse opere cam' au devenit be5t~sel1er, indusiv .. S.rea'~fast at ·Ti'ffa~y'.s;~ LMic; dejun La Tiff'any") .~Ii alte lucrsri

'-:". -.' f" f ,': . .' ,;. II· C" ':, -ld BL . o.-d'" ( C I . ~ . ' ,.', ... 'U p. e" ..40, alt a"': P-' .. 1""'''' -. -, .... nc"'!" sxtrem de" 5; '"' r . ~ ,,- ti -: nher

nan- lC)UnE", prec_m .,' ~D.'. _::'cQl~ .•• U sange rete .' u~ :_c _.8 I e,~ se Slml~ea I . a c,,..~c;_ ... ' :llngur ~~ s.!ng ,r.

S~ngura,ia,te.a sa din c.opilarie t-a 'imp~ns in rO~[.€! drn urma sa devina alcooUc ~~i dependent de d1rogurI.

Se·ntimentele de· neliniste ale bJi C8jpOl"le efa~ comparabiLe, CLJ eels, al'e Lu't ELv~s. Presley i-·a povesti't acestuia des p rn m a m ~ sa i d esp re frate~e. 9 ea Ima n n ascut m.ort. ~:t rJ es p re s€ n ti mente Ie de vi n ovatile u t tie rioa.re ~ despre frii ca de a ti abandon;:rt si desp.re: clim cceste sent1:mente de ne[l niste si ~fng:. uratate nu Clill disnalrut nic:iodate~

rtI _ II ,. • r;-r.

i nd ifem: nt de cate h ftu r'ii a r 'f i Ila nsat sau de, datj fa ni, a r fi~ fust 1 rl .. uru llu j ~ C:~ pate t~a f nte Les pie neet pe' IE ;vis.,

De.asupr-ar v~etiLor pUne de 5~.U:Ce.·5. a lei cetor dQli, pllanal 01 ulm'bral de .sfngurs,tatle, 'fair ne[ini9tea nu avea sa~~ 1P~lra5easca nkiodata.

la ~apte ani de la mea rte'Ci Ilu'~ Elvis~, Ca pote a 'fest gla s ~t rna rt Tn a pa rta.:me lilt u l.sa u ~ la 25 aug U st 198,4 .. o cant "tcne' mla re de droguri a fo..st galsita Langa truipul sau lleTnsuf[e!it. ~ata c.um pana ~'i' i:mprejurarUe i1~ care au Imurit cei doii' sE'amanaJ In mod b~zar.,

- ur . ct ita c

.Ii

.An·1 Mar·grlet In, 19'11)1

at L l Ii E v 51~ film

Dupa terrnina rea stag~ului rnilitar; Elvis a decis sa sa cancentreze exclusiv asupra fRmelof, urrnand sfatul irnpresarului sau Ajucat Tn rnulte fiLme pentru adolescenfi, 'in care apalrea intsrpretand c3ntece, in calitate de persons] princioal, A obtinut un mare SLlC(18S [U aceste filme, actrita Ann Ma.rgret, partsnera sa din mal mu lte pfiodllJCli~ ~ bucurandu-se, alatud de Elv~.s!1 de a-clela~'f1 g.en de. apreciere a,

Ann s-a nasctjl' la .2B aprilia 1 '941 In Stockholrn, Sued'iat ~Ii s-a rnutat impreuna cu familia sa In Statele Unite in '1946 .. ,A Invatat sa danseze Tn scoala nrli:m,ara sii a renuntat la liceu oentru lei devenl dansatoare, A

11 iI r' I! ~ r

apsrut in nurneroase spectacole de tetev~zjune ~.i 'In nurneroase piese, ln cele dfn urrna a fost remarcata de reqizorii din Ho[llywood ~i a jucat 1n primulsau ilrn din 19611: .. Pocket ful of miracles" La poveste ca in filrne "l. De asernenea, a jucat, lin '1963, intr-o parodie reaUzara dupa stag r u l m mtar a l Lui E~yi's, nu mital .. [Slye, bye Birdie", in urrna careia ell devenit renumita. A,poiL a [ucatirnpreuna cu Elv~5 pentru prima data in .. Vflva Las Vegas" l, Dragoste la las Vega.s··t deven~nd unul di tre sex-s·iimbotudl.e america ns a, Filrnul prezenta poves-

tea un lJ~' nilot de curse sarac care incearca sa castig ., e ,at§t cu rsa c-~t, sJ in irna fe1tei. Scenels de. dans dintre ea si

~ ~ . ,j ~

- .

Elv~:s devi n tipice pentru filrnels ctasice, LAnn este considerata ca fii nd una dintre persoanels tare au contribult

la sporirea popu la rita,!ii Lui Elvis cal ec or si nu a flost niciodata c:cns'i!derata un persona] secundar; eli ea ~i Elvis au fast intotdea una tratati egral pie platourile de f,j"~mare.

Zvo n LJ r i [.e des pre acto ri ca re lavea u re [aIU'i' ~ j 1r~ aJarral p latou ri lo r d e f lrn a re era ceva 0 b isn Ul it ta Hollywood. La ru b rica

de barfe dintr-o revijsta de' 5c8H~daL au aparut to ate perscane e cu care ,Ann ci avut 0 leg1atura romantical~ iar printre acestea era enurnerat ~i Elvis Pr-esLey. Ca'~~va an~ mall tarliu, la 18 august 119177111 ea a fost una dintre cele '200 d@ persoane invitate la ceremonia priv8Ita de Inrnorrnantare a lui Elvis ..

r .C :.., a

~ ~

. n rPledoadal an~ lo r · 40~·· 5011 tel rna ~ po pu lar ICal flta nal din State'Le Un ita era fara in do~ ala ~ Fra nk 51: natra, La! d ebut ~ [

n~:r~~an8l al [luI PresLey, popularitatea ~lIi Sinatra atinsese ,Bpcgeut la'ihclepLJt! Sinatra era considerat ~n cantaret .~ n tell gent, cu voce suava I deve n i nd i d olu [ ti ne re lo~ is r u lte rio r era i u b it de persoa ne d 91 toate va rste [e.

Sinatra s-a nals,cut'i'n l' 915 Ii'n New Je.r.sey. in tim :~ul Prirnului 'Razboi Mondiat Parintii Lui proveneau din

. ~

S[cillla,~, ~8J,r e:l simtea se sirntea profund ega1t de: radac~niLe, 5a'~e italiene, In 1!9'3Sj a (a~tllg~t un concurs La 0

em,rrs i IJ n ~ ra die I ceea ce l-a 'i'nde m n at ,sa devi n ij ca nta Fe$ profes 10 r1 i st. Tn 1191,40 s-a aU3tu rat in rm at j eI [u i To m lmy [Jorsey, unde a fost foarrt£! apreciat, Ulterior; a inceput sa ca:nte solo ~,i a tansat nurneroase hituri care' s-au ciftat in topul classmentelnr;

Fata del IFHl u L st il de " m uz ieal re b e lat a b a rdat de Blvi 5 Pres Leu,' Si natra s-a pro Ill! ntart: ,. Este vu l., a r s i I ~ esi t

.. }-i ~ ~ ;II If"

de sti lin toate P fiiivi nrt'e Let ~ Era 0 rea ct i e til pice ·21 ce lor vre m ur i ~ d 08 r fa n i i Lu~ Elvis 'fa eta nd e;xcepti e die La a cs asta ,. 'Iotusi, pare!reallu;[ Sinaltra despre Elv~s, Si~la schimbat dupa te' Presley si-a .satisi,ac:ut. sta'giull miLitar. Presley se transformase dl'iin conducaterul miscarii revolutionare lntr-un artist, care-si castigase sdmiratia generata~

iI ~ i! 111', II' ."

Prima aparitia TV a lui Presl,eYM dup'a eliberarea d~n armata avusese [or La spectacolul de variets'!i al lui

Frank Sinatra Sinatra a cantalt hit-ul tLaI PresLey:: ",Love mle t'lender"·'.~ 81 'Plo.i1 cei' doi au cantat U~ duet. IDe atunc.i, societat.es L-a accel~tat pe Precsle~~ c:a rte un I~H1i.st p'al5n~cl~ exact: ceea ce isi dorea, sj aCBstai., lmpacarea cu

lfi" l' r ~ _ ii'

S~'n,atr8 a man:at aoeasta trar1SformaIFB, dar pe de alta partie, 110US generatie care r~i aam,frase at~'t~d:inea p~ii:n,a

de apJomb, C~, ved~ita, de rock and roH~ a ince~ut sa-'siJ c.aut.e I~lti' ·lido~i: ..

r" til II'

Sinantral ,a r,ama.s ace~asli arHst' pO'IP'ular chiar 5J du~a moartea [ui PresLeu~ A trecut in ru:,fiinta Tn 1998",

ill I! r- J- II'

27 - . .,

I I

M'

'. ,

.

I .~

. ..., . . .

zrca a expres,e ae s e, p~ln

I. I_ .. .. ·

Ina rta e ~ sp- .11_" rovatrv

I' 1 i d 11 ~ . ~ I i ~ al d ~., f" ~ A t.\ . 'I .. El ~ p': - - '1' - - d" - ,. - - . ., . - - . - . .. ..13. . ...... , iO

DO'" an .... ro u !C't"11 '~";11 rn uztca . I even .it 'a' rm O"S' In' m .. treaza urne plfiln - "V·'IS" ""r'B's PY' a 'a .. tt nastere un I' ..:=iiI' var ieta .. n

.N '" ' '_. . ", . '" -', ;) r~ ~jlL .1"'1:. i, ,,~.JL_~., 1_. ',"",""'~:,. _- " . .ll .... :.._: .~' '. '._: " ' 51't'JL .. ' '. !!I;;.,.I JL . .. ':, ","'. . !!i;...:!!!;;.;r,' "C, .'.' ... , "j;' .'" .'.' ~'.'. I,,W,I!!;,.. '. ~_ ~I,[l,

de stiluri de muzica rock, Muzica rock, impulsionata de originalitatea lui Elvis, s-a transformar pentru 'a. reflecta valorile sociale ale t::irii: La ap.rOI~p,e: 0 jumatate Ide sccol de la inflorirca rock. and roll-ului, aceasta muzica i~i pastreaza acelasi rol In societate, p;e clare l-a avutinca de: : a inceputuri: uncste oamcnii, ind.iferent: de' sex, clasa social a~ rasa san r ationa itate.

~ ~ )or' I'

" '.~ '" -',

-, ..

RegeIe, deschizator de drumuri

~~~ ~·~~~~~~~,_~ti~~~i~~:~i~:o~~:a:~~!:

sf lu ri II (U noscute in gene ra l d re pit 'I" m uzica rock", IMuz.~ca rack. dif,era de' alte stiluri ln rnulte privlnte.

~ ~ . - - - - -

~ r1I prirnul randj, origin,alit~!te·a ~,'~ spiritul inovatlv

.su nt sse ntia le 113 i n elnteles, c.a nt.a reti i trebu ie sa

ill .," ~

l~'e~t~!v,a lit .. t, 'Woo,d ~to~k~, olrg a nlzet in 19'i6'~,. ,~ble:s.t: ge: n I[;h;~ mU;z'utal ers d1~'~,e'r-it de, 1'101(; k an d roR- ul an i lo r "'5;0! da r p,i lil.a la' !J rmi E'ste do a r IU iii, a lit e'l(,@'mp lu in lea re Un,e;iri ~

g m e rh:a n~' se f~l~l~EN~j,(: ~e IT!! u~ic;i pent.ru ~ se rEi!'\i!\o:~tiil.

ire creativi c.a nd i51 scriu ca ntecele, dar 51' ert8,i care

iIJ ill

l nte rp reteazs me [.odlli scrise de a lti autorl trebu i eELvis a daf~ f\~srt,e (car spirit ~novator 'ti.,artd a a

... ' d" II' I-.. :A. t·

9 ra ~I le,:~ II e rs a LL:J , rn r ... o '.~':::;~~~

un:i te rests teo era, U t~a rte :·nIU!i~·P.

n WI merosi a rtlsti albi, nr __ ~''''':LlI

,I! oil ~

rnuzica ne,(3:"gra tr,c-diliana~~~

m u Lin tr u era t n u ficea I'IT,e;~~

rile rnuzicale, a conri'M m uzica le en ia r ,~i d tlJia ce~.~·a~~

and roll renurrdta .. Astfet ,L ' .

w

. u cret c_ 19lre,~esc

cucev

,~ .Join n n)l' lottlO n, sollstu L f,(!! nm ;:r~i el ··'s'i!X Pistons," i reprezentant at

Sit:ih~ lu i pun k rc (; k. Vie,r5ulii te lor prez~-nt,a muL!e lprob:~eme C~ fiI,~fOfvle rs.rai~e ,3 l~ ,soc! etit,i ~ rncdarne,

,& Tlin ani'~ "'60, numerease persoane !lii-dU sU's~~'nU't punctele de vedere .. In v:edrerea, l!l'fl,e,ii sehirnbarl $,OCi,id,@. Mu:zilc,e rock a fost rntOr~dea,Uina [p'rezenti' in leeu ri la unde aveau lee prutaste,

varia ,a, Presley devenmd un mode, pentru nurnero 5 i art i sf u lte ri Or ri,

- ,

Elviis 50- a doved it a fi un g e n~ u sl in tra n s m iterea

ImesajeLor salle prln alte mijloace, M!i1~(ari:l'e, salle din solduri si stilul sau vestirnentar transrniteau

il - - " - . .. _

un mess] putsrnic tinerilor din aces, pedoaaa ... N u

cred ca g~ resesc" .. a deelarat Prssley s: , Ole,s I. aceste

, " ". • of

cuvinte rn.ll pareClu a a'Vsa un sens aparte, arau un

repros d puternic La adresa celor rnai in

v,arstal ca eau ca .. Rock and oll-ul este

un gen d neadecvaf"',

Astfet ' ck and retl-utul' dadea dovada

. a.tat d na ifatea .~ spiritul inovetor nece'-

interpretilor de mJjzica rock, cat si da inteqriitsrli rnessjului Salt

muzlca reck din anii "60 - 70

e buna ~i av,aa foarte putini fani . noua g-e er.a~ie.

41 A in 199'21 '9 U 'lie rnu I a me rlcan a IliuJtailrat sa em i ti flmibire cu imaglilln[e.a tul E[vis,. 5,-,tltJi ereat doua 1gerii diferi't'1! de 'Hmbre CIUl ·jimagilili·.a [u:r: IElvi:5 pi! fallld eF,i!1I tanall~ .

• ' $a m p 0 n ~LIJ hlHlg m n eB ~u,i; Elvi.$,.

NhJ me Il"Oa se pro,e us e de ta tiEl eensum,

.' . tul E I . f III >I!o .JI' 'If

CU I m·iII[Q I'lilea lIIl =. V ts au 'g,$'L 'V,fiI ~ ~ 1.:11 ~e

in, intrea'ga Ilu, ~ e.

pe carle' copi n din respective g e n eratie ~~ ~L ami ntesc, P,ar' icipa aprnape nUlma~ la concertale d~n Las, Vegas,,, Ulterior; au test facute publica CJ parte din scan datu rlle sa le sexua le .~] despr e. d rog u i, DtJ pa rncartea sa ~i sfar~'iitul perioade] rock and roll-ului, Elvis parea cal face parte din trecut,

Tot !?i,r. p. uterea m uzicii sale I-a pastrat pe tj nerii fa nil de partea lui, in anii "'BO' - '90. nurnerosi adolas-

, ~

de taptul c:a rnajoritatea consurnatorllor de rnuzics s u nt de. obi (led obseda·t.i de a rtistii contern porani, Astfel, rnuzica LU~' Elvis con "inu,a .sa Tncante Igene[-· ra iile,

centi au inceput sa-l asculte calntecele .. Desi aveau

i' ~

cu ,otifl 0 irnpresie proaste despre Presley, au ince-

Put sa~:r ascults cantecele duna ee si-au auzit artis-

. ,,~"!II

ti i favoriti spu na rid ca ELvis este 'lido lu L Lor .. Astfel,

I _

I~U descoperit ca acel barbat cu aspect dez8gln:~a-

blt, aflat Intra dou.,ij V8lrste'l era: capabil .s,a craeze 0 m uzi c:a deosebit de deli c,at,a ,S~ valorcasa. Ch ia r in'..... · d"- ' d l ..-

aceasta penoaoa, numerus: a'" 0 escent! arro-arne-

ricani au fast. de assrnenea, atrasi de rnuzica sa.

Fanii autenticl nu erau toarte numerosl dar fap-

"

tuL ca ereu rasp~jndlti' .... n in trea 'gl 81 lume a deter-

rninat 0 crestere [;3 adrnlratorilor rnuzicii lui Elvis,

,

A .r. iii! >Ii,

Aracerea un.W VIS,

Dupa rncartea Lui Presley, rock-ul, impreun,a c:u filmele, a devenit 0 afacere profitabils. Vanzarea CD-UIUi;loi eu muzica rock, a 1nreg'f1strar~'Lor; a drepturilor de proprietats intelectuals etc. a devenit rnult rnsi p'rof~tabila decst cea a alter genuri de muzica. iD,e asernenea, artlstii rock iSf:'~ vindeau cu succes

~ .

inreg ~5t:r,i3,rille,. T oate acestea s,e datora u lUI Elvis.

Pie, Langa faptul ca 51€! ccupa de programul tui Elvis, lansarea disc. irller sl apa itnte in .concerte irnore-

~ ~ ~

sarul Tom Parker Incureja ~i va nzarsa de articote

prornotionale cu irnaqinea artistului, Aceste artico. le se a dress u ado lescentilor 9i cu prj' nd e,Ci U p roduse ccsrnetice, snacks-uri, bauturi, timbre etc. 'Valilza rile SE!' rid iCEI51e ra La 2:.2: de m ilioa ne de dolari in pri m ele sase lu ni, Motivu ~ pentru ca re Elvis, nu i'~i pierduse popu La ritatea, 'fn ei uda eritici Lair primite, eta p robab il tocrnai ace as tal co mer-cia liza re a i rna g~ n H., ,AtaJ't easels de d iscuri ~ cat si televizi un i ~'9' i1~ i nvi a UI sa cante, i r1 diferent de mod ul in care era perceput La acel moment

S:i! in prezent, artistii moderni de muzica rock obisnuiesc sal vanda articole p' ersonalizate. INu

'.

rnai vand snacks-uri si bauturi, c,alr i·s.~ exoloateazs

J . flo r'

irnaqinea lor ca artis ,~ pentru a-si spori popularita-

'le a ~ U n eXI~l m p lu P IE! rfe c t in ,8 c est s'e n s este to rm a t i a Rollinq Stones", Tricourile cu Rollinq Stones si-au pus puternic arnprenta asupra industrial medal.

'T 'PoIP-Ula'F~tateQ' lui Ehtits in Asia nu lfil 5ciilUt La 2~5 de ,ani dIJpa rneartea acastuia, 'in 2.0 [)2'il f,an eluburila Etv:rs din Asia s-au

II"'eU n it: in j apon jiBI pent ru ~,-~ i com e m I} fa e 1"0 u L

. 30:

Alat. Tin t Ilffi'PIU l vi e!i'i1111 ca t: ~i d UI~:a m ea Iibe,1rj c!8lnt.slreilU tul, f,).tf~Ii.sQ,anel@' cafe 'Qri:J vij'zitat. Glrdfc:elan~ 'i=il'" scrls mesa!je ILlll'~' [Elvis, pe unliJ[ rUntlFe p'en:r~ii easel

.,...The §unda1 Mirror" .anUlI11,al1lpc de - e h ldarea pent ru pu b hc.1IJ l lLatrg a 'fie~edin~iei GJracelLaIilQ •.

o ve.ste' fa n~a sti"ca pi e.·nt ru miUca;Iil,eLe de. fanli ai tu] IEtvi,s

a i iii 'm t:re,agal LIJ me'.

ln afClral de artistil rock, locuitorii din Memphis. Tennessee, au avut de c:a,sHg: at de pe urrna lui! Elvis."

~1 r.'.

Casa acestuia, Graceland. a T'O'St: inclusa in patri-

rnoniul national. fUnd vizltata de p' este 700.0010 de

.' .

tu rr$t~ d i fll Intrea 9181 lu me Tn tieca re 18 n. Si ng ura cLa,-

d i re-obi ectiv tu risti c care' este rna i viz:[tat,a decatr Graceland, este CS:S8 Alba. iar in cadrul c,a.selor memo riale II ncu pal bi neinteles loc ut int~ i. De as@,meneajmuttumitaLuiElviSII raputatia orasu-

t!I J ill fll

lui iMe'mph"is, ca centru muzical s·~·a raspandit in

lntreaqa lurne, iar Beale Street, lncuits i'n rnajoritate de (,21 nta reti de cu loare p .. e cand IElvi:s. era inca

.,

licean, este acurn invadata de turisti,

~

Nu se stie cu exactitate Clat de rnult S-'ia castlcat

f • ~

direct sau indirect de. ne urrna existentei lui Elvis.

~ ~

Un lucru este clar; atsta tirnp cat melodiile t.u~ Elvis

continua sa fle 0 surss de inspiratie pentru tana:ra

""'I t"1 - - d "," zi - ... k - - D··

gene r til, le~, In - LJ s,~ rraJ m U . IeII' roc' ••. va prospera. . e~1

r,,~scut 1ntr-'o farnllle del oarneni rnodesti in rnediul rural, [Elvis a reusit 58 demonstreze ca p-, rin rnuzics

"

Iti p'ol'[ realize visurile. Del fiecare data I(and un cooil

LlI • r-

aude muzica lui IElVllS si se hotaraste sa-il calce pe

.. . )

urrne I transrnite mali departs ~,'it 0 partie din sufle-

tuta tistului.

S-ar putea să vă placă și