Sunteți pe pagina 1din 32

EDmrU;: ,SAPrANA ':, ALA

ED~lUR:A~ De AG05T~N ~ HE LAS, SRL [EDITO:R~ Petros Kapnis,l(J!sMANAGEIR ECONOMIC,:: Fobs Fotiou

MA "AGER DE RE'CJ.ACTIE :~I PR,QOUCTIE:; Virginiia K,outroubals ADRESA. VuHagm[en'i,s 44-,46", 166 "l3 Atena

[ji.JlARK'ET-j'N-G' ~,A ,A, MAif:"'ER" Iii til " h ~. K k

'I:';~::'" 11.:,' I,Y.I'~I''''')~;!!_ rv: ~"'IIC 'i3IlJS [',rOutS'l)U, os

PRODUCT' MANAGER:: N~5ita, Kortese COORDO!NATOR DE PR'ODUGI~E: Caroli'na Poulldcu MANAG E.R 0'11 STR ~ B ur I,IE: E vi BozaiMAiNAGrER lOGliST1CA ~~ OPERATII; Di:m;tris, Pasakalidis GOORDONAJOR LOGIST~CA Sri OPER.'ATII!I; Antonh; Uoum'is

~ .

Adollf Hitter

ADAPTARE !P ENTR U LlMBA ROMi NA:

Fast Translate, s,e'st Communication Medira SRL

DTP': RAY

T'IPARIRrE ~,! LEGARE: NI!KI EKDQlT!K,~ :5,A.

DlR:ECfiO~ IJE PR£JDUCrIE T~POGRAFIE~· STEUOS :KRITSOTAKIS

Dlstruqere ~ii utopie tin viziunea temut lui dictator Prejudecatiie copilarioi

Adolescenta tenebroasa din Viens

'"

1 M PO~lA-r:OR: Media Service Z-awada S.R .. L Co. u ntrv M,trna Q e r: M a riana M ~ hal ta n

M,a rke;t~ng Ma na g e F':: Ad i n!3 B[o] i c,al

IR eda eta r ~ G,i3l bri e La M u rrte dl n

011 stri b. ution Man a g'e r: 0 an 10 rda che

AD IRESA: str, Lcul s Pa steu If n r, :3 8, et 1 • ap, 5. sector 5, Bucuresti, Romani'a

Tele'fan: (+40'121 318 7398

[HSTRIBU'10R; Hiparicn 5.A.

-- - -- - --.

VIATA SI VREMURJL:E ,6

~ ..

---_ -- - - . -- - -- -

Un razboi Ibinevenit Accederes in lurnea politics venirea la putere

AlTreilee Reich si Fascisrnul

,.

Ultimele clips ale dictatorului

© 2008 IDe AGOST~NI HeUas

© 2003 K.I(" De AGOST~N~ JAPAN

~Dt:Q gtra~ii .. Uni photo Press

- - -- - --- - - -

;'~''''':-E'VEN~'MENTE MAR'C'ANT'E '. -- '-" ',,'. ,'., :' ".," "20: ,:

,.'. • I '. • .' • .' •

- - . - -_ - - ---

Plre!U.'L nume relo r'

_ ratu tip, rirrtu luij nu rna r: 2'199 liE'!: 114.50 M'Dt

. ,

Hetecaustut

Sacrif'icilul vlsutui lasclst

Pretu[,celuli de-a l d oitea numar ~1 at tuturor cetorta lie nu mere: 5,9~ LEI I :29,'99 MOIL

- - - - - - . - -- -

~;: ,: ·VI Eli ,!PAj~Al,ELE ' .' ;.' "" " .' , : ."':, :24 '-

.' I • ~ • • • •

- ----- - ----_ -- - --

Din ruine se naste 0' naui era

,",

~ - ,- -'. .

':"-. _.',. _.' : .

- -- - -

rNFl:UEN'TE MAJ'OIRE 28

.!I

"_"'_ --

Nu ratati bibliorafturile specials 111 care puteti cetections seria 100 de personalitatil, 8ibliora,fturILe SlJ nt d lsp on ibite la ch,o?cu ri l~ de ziare la pretut de 6,99 lEI/35 MDL.

De,Agostir.i va anunta datete de publicare a bibliorafturilor in seria de reviste.

IDreptu iii Ie tu uror text~Lo.r se aM sub -C~'Pyrig hi" E5te i ntEl:rzisa

re produce rea , stoCi3irel. tra nsrnitarsa salu utilizarea corne reia l:a Q rnaterl alLeto r; sub orlce 'f.orma,. fat:a ,aco.lFdu,L scris at ed ~torl;J lu I.

Edltcrul 1~1 rezerva, dreptul de a schirnba ordlnea publicarii p e rse nl'6lita ti lo r sa IU de a 'La ln to cu i ell! a lte [e.

--- ----- --_ -- -- . - --- -

www.deaqostirri.rc .

. _.- . - - --

o

.

I-e

uMARANDU-SE PRl':,TRE perdantii Primului Razboi M ondial, Germania a fast condarnnat'i la plata unor

da un': e' :'. d .. e.~ 'r·a~z .. ·: bo •. i exorbita nte Ec·.:-lo···1n···o··- ... .mia s:·····~a::·. prabusit sub

'. . - .. ' .:!. .. . -.' . .. .... I . .'. ..,' _ .' : i It . . ._. _".. Ii . " _' . _ ," ',' It .' . . ." '. '_'. " .', :. . . _. .... .

I I

presiunea sornajului si a inflatiei galopante, frarnantari

m U ito r' 9' e·': rrn ··a·~· n ~I a' inc e" p u t'· sa 5:· e:' d ezvolte U' n r 'e:' 5':;- Ie' .n ·tl" m e~' nt

., .':" . ,: I , . I~ ': '.: .. a, , _.. . .' I. . ';" '. c_ ,: 1 .' '.. _ I·. . .

c· : I

-

puternic irnpotriva tarilor care aUI castiqa: rEizbojul~ ca si

# :J. : .. ' "

impotriva evreilor care reusisera In cea mai mare parte s,a

" J

...... I-··~ ".' '~'., t-·· .:. .... . .: .. " "Il·-·" A":' .' ... "" :-. t,,·· .:- ·,·t··, ..... :. :-. t····:· xt Il A "'_- ",'. '.' ., ... : .. '~:, I't ....

I~I pas ,reze aVlerl.e,.,· ces a. ese con11ex"u, !n caire ,a ,aparu 0

anurnita tactiune p"olj'tjca c'e' aVlea s,a f'ie condusa de 0 f~g:I'ur,a

. '. '. I , :' , _'. :-'. ~ '.. . .... ..'.... _ '. ' .: .' • ..... ..' . '. I. :.... _ ._, ,. '.: _" '.' _ ... " .. _... .... ,I ." '.' . ._

extr a" 0',' .rdin a ... :· r d e" c '·a·,,' risrn atic 'a~

'.'.. ':_' " ... :... '. ", - - ":._-' ".' ":-" ~ . . . . I~ .. - .. •

Adlol,f _ itler'~

Tara ~i-a pus sperantele Tn el, aducandu-I In fruntca

,~ .... d de si A ;; l l d d-

tar II, .. e u n e 91- a as U mat Ins curt t r m p ro u ..- e let a tor,

ducand Germania pe un drum fara lntoarcere. A pornit in cautarea .. guvernului ideal", fapt ce l-a determinat sa

porrieasca eel de-at Doilea Ra,zboi Mondial $i HolocaustuL :;;i-a lasat amprenta pe paginile istoriei drept reincarnarea diavolului AS"ad'-'a"r- ce fel d'"e" viata a' dus HI itler?

I. ..•.• •. '., ! _. '. ..,. . .... 11. I:.. ..·1 . . I, II ' . .,.-", .1.'.· [~ ..' I..' :-_. _ . . '. • 1 i. . •.. ~.

· [7[101

,...,

In fi I n ta rea regatulu i Prusie i

'1748

R:evoluti.a de, tre i' luni de la Viena sl Bertin

~ ~

R· .... · boi d 7 ' aznonn cc. aru

1756

1862:

18;70

Raz.bo·IIU L franco-qerrna n

lB71

i'I".

Intem.e~ere·a Gerrnaniei

Nasterea Lui [H itler

lJ

1[900

Este insc ris La sea a la[ [a L ~ nz

..

11901

Este respins La ad rniterea La universitate I Hitter se muta La Viena

1913

1191!4

19201

Partidul muncitoresc qerrna n lnce pe sa fie cu noscut d rept partidu ~ nazist

~\

Crea rea rnilitiilor ,SA

1921

19'22

Mussolini instituie un nou quvern

19.2.3

Pu ne in scena 0 rn iI cal revolts La IMIUnc.hen

D·· .... M . 'K f"

icteaza .. :: eln <arnpr

1'9,2,5

Crearea rnilitiilor S5

I

'1[933

Devine canceler

1[934,

'193.5

Iintra In viqoare l.eqile del La Nurenberq

1938

1939

194,0

Caderea Pa risu lui I Crearea a liantei dintre IGe mania Jap10niia si lta lia

" .j

'194.5

Casatoria c. Eva Brau n I Hltler se' sin ucide

'194.5

Cadi e re a '8 e rli n u ttl i IIG er rn an', a s e pre dl a n eco n d il i onat

1'945

1 [9.55

.....

II ncepe constructia Zidu tu [ BerLinu lu i

1989

Sfa r.s~tLJIL R:azboiu Lu i Rece

~

Caderea Zidului Berlin u lUI

Distrugere ~. utopie A, vizi . nea temut . 'ui dictator

Adol"C Hitler a condus miscarea nazisra, ce a ficllt 0 lurr e Intreaga sa tremure de frica~, S,-a folosit ,d haosul care p'usese sti.p.an·~ re pe G'ernl,ania Ide dupa Primu Razboi Mondial P : entru a :acap.ara. p.·utlerea rorala, read.ucand tara

. ' "

1111 stare de razboi, In copilarie a fo,st un sustinai or Iervent al artelor, dar

,.

un eveniment necunoscut l-a smu s de pe aceasta linie, Vorn explora viara

dictatorului singuratic care a incercat ~),~i conduci umea,

· d

. -.

. .

eJI! .... :,

I .

Piedici ~i jus;t"Scari

E'OWAl=tI) [-1 U 1\11 A; profeso r l.a Scoa La d e .~ti ii nte' , Practice din l.inz. Austria. era Ing r1.] orat CtJ privi re La unul dintre elevii s.aL Desi gen'iiaL orejude-

"'" . L - - - ...... ",.A.- f - ce d: . if- d a ';inv'" lJ-

ca I e ajunsasera sa II su 0 :,e . onnd3i.ei I ·ch.a.

~' i! II!

Orator tara eqal, sustinea c.a ... nu vede absolut

niciun rnotiv sa stu. ieze lirnbile strains sau stlin-te Le ca sa aj u n 91a a rti st" .. Cat a t.ra it La tara I a fest

un elev excelent de g'~mnaz;ju~ dar cdata CIiJ pteCi:lrea La oras s-a confruntat cu. prirnete piedici,

Tat2H. sau Alois. functiona r varnal, dorea car

, .

baiatul sa ij calcs pe urrne ~~ a incercat sa-t con-

vinga cu fnrta purn nu lui 5";3 renunte la pasiu-

A

nea pentru a r'lt.a '" II n aceste co n d it ii, f u L a ca utat

cu bu na stiinta sa, obtina rezultate slabs la inva-

II! ~ •

tat u r,a I' pe nt ru a·- si b loca a ccesu L La 0 carle ra die

" J'

tu n cti on ar p u bli c. 5 ituati a l-a Intu riat pe tat.a A ca re

a Inceput sa T;;i bat.a bl3~atuil ell bncancii .. Ado~.f a lndurat bataia., fnvatand ca violenta si tearna

II., ~ III!

reprezi nta m ad a.litalt~ toarte eficace de ,0 centro La

carnenii. 3;0 de' ani mal tarrziu; aves sa lsi inscrie

~ .

, nurnele in analele istoriei .drept unul dintre ce;~ rnai

, ',afrOG8 djc~:ator~ pe ca re i -a cu n oscut orne n irea ,.

A.ceasta relatie viotenta tata-fiu nu a durat foarte

,

mutt. Callrld Adolt era in aL doilea an. de studiu, tatal

sau a decedat pe neastaptate, dwpa ce 5-,.21 prabusit inexplicabil Tn timp ce bea un pahar La car-' ciurna. Teate incercarile de a if~ resuscita au ost so rtite es .. ec u lu i. A t re~ a soti e a lui Alois n Kla ra!

rJ: ' •

casnica, era CLJ 23 de ami rnai ttanara dec,at el,

Dincolo de lebilitatea psi"h~('a! aceasta ajunsese sa acce pile, a b lJIZU ri Le repetate ale sotutu i. ID u pa decesul Lui Alois, abuzurile au contir uat, a'vandu.-L de data aceasra ca autor pie, Adolf, care preluase rolu [ tatatu i sa u.

Ajuns 7n ultirnul an de liceu, Adolf a decis c.a nu vrea sa Ii~i sacrifi ce Li bertatea die drag u l sti i nte i, asa Ga a ren u ntat ta scoala. S-a muta t Tim IP'; reu 11 ,a

JI "II!!'

cu marna sa vitregla, ducand '0 v~a~a foarte cornods

si Upsital de evenimente neprevazuts .. Banii c.a.~H~ gla!i din valnzarl8"a easel tatatui dupa rnoartea ,ace5~' t uia le .. =·,a. a j u ns pentru a susti ne' stilu l die, vi ata al be iatulu i trand avo

0. bed i;'e nta rna me i si averea tat~Hui i- au parmi s

• •

Luj Adolf sa creases cornplet rupt de realitate, obis-

..... AdoU H ltle r s -,a nis rc.lII t in ora'~elul. 8raun.a'U~ la granile dintre Glell!man ioa ~.~ A ~ stria, i III 11 9,89.. 10 e· ceUillatlt mal al r'au[uiJ caire separa cele' d I) II a stata .. Ad ol f putea s.a vada IG erma n~ iII tu i '8 ism a rck ..

Lecul nesterf lui Adol'f" in Braunau, Loeul de' munc,a SI( 'tata;tUljl irnplica mutairi frecventa, asUe.l [ea al apucat s.a [da!i'asca, nurnal :3 ani in d,ceasta casa.

nuindu-se sa prirneasca tot: ce i9~ dorea, Protesorul E ward Hurnail descrie ('8 fiind coplesit de prejudeca!,i pe care le acurnulase In cursul copilariei, Ori de cate ori curnoara un bilet la loterie se astep ta sa 51

~ ~ ~

castiq e, pentru COl apoi, cand casHg- ul nu se materia-

Il . ~ ,r -

liza, sa ,se' manifeste violent, Chiar si du al ce a. reve-

~

ni in contact ClJ rsalitatea H a conti nuat sa crea da ca

a r trebui sa (,a~tige La loto de fieca re data ca nd j uca, Dupa ce a convietuit timp de :2. ani c.u mama sa vitreqa, ducand 0 viat,a materialista, indestulata, a

Llnz a 'fast prlmul eras p@ care It-a, viimtatAd[oU. de La na ~te rea ~~ in m e d i lit ru ra:U, la IS ra unau. A,c€.\a.s;ti· dadi ra ilB'sb:~, si m b e lu ~ e ra ~u tu ~, eenst ru ital in secelut all XV~II=le,a de lecultari In cinstea ter'mlinarmi 'u,azboiulu~ ~'ii at. erad'iicalrim epilidert:niei de du.ma bubofl"~ca.

,A,R,BORELE: GENIEA,lOGIC AL LIUI HITLER

acea farnille, Daca astfel stau lucrurile, Hitler ar avea pe sfert sa n ge '~s rael lt, suf dent pentru a f con si derat i'n mad of eta ~ evreu,

Totusl, lea acea vreme nu se oblsnula sa se em ita: ce rtlflcate de, na~te're, la r evrel lor ,lie €'ra lnterzl 5, sa ~ ocu i asca in G raz, astfe I in cat este poslbll [a Anna S,al nDJ fi lucrat nklodara pentttl 0 'fa m ll ie de evret Jeorta conform ca re i;a Hitler ar putea aves ,ori'gh,i semite nu a fast respl nsa de ce rcetato rH m oderni, ln sa ld entttatea tatalu I lui' A~'oi,s ramalle 0 necunos,cllta. Unn lstorld ,a,firma ca, tatal !llui adevarat [era cumnatel tatalui of ida I,. Johann Hiedler, Daca a stfel sta u I ucrurl I e, epa r a serle de probleme nol - marna ;;'~ tata~ lu(~ Hi[rt~er aT! f unchi ,~ F"N.o poata '.,...,,' 'H Ttl' , - Io"D""7U It,';:I] d" '; ntr or. ii'e I ~ t~ ~ "t~ ,U Il.c" !l:JI,a:Ji~ IrOilr u .er ar ~~' .... ,_'IQ . : ~~ II I" '-v i,' '!IJI,)e:

d,e lncest, H~,tler a ,avut mu1li frali ~,i suron una dintre st rorile sale murlnd ~.a 0 viirsta, fraqeda, fara a fi in totalltatea raeultatilor rnlntele, P'o01:t[e

.'

a testa este ~~' rn otlvu i persona I ita'ti i d ezech i i i~

brate a lul Hitler,

Hitler este oelebru pentru rnasacrui a mifioane de evrel, der ex]s ,a unele dovezi (a avea el' ii1su~i Iradac[ni semite. Tat2U sau a rust co:pU

dl'" flori ...£' ~ . ~

lin ion, asrre Cal nu I se cunoaste qeneaio-

qla, Mama lu~' Aillo.isir Anna, 'II-,a, nascut 'in tlmp (,e luera ca ferneie de servidu pentru 0 familie de' e'vrefi dl n G saz" A,u stria, a stfel ca u nii isto riel m:nailrrlteaza i'de'ea c~ tat~111 ,ar putea desdnde din

decis sa plece La Viena, capitala A~strie~j pentru a-si indeplini destinul. A dat exarnenul de adrnitere la Academ ia de' Arte F'ru rnoase di n Vie na u' 0 i n stituf efoarte prestiqioasa. INu era deloc rngrijorat cu pri-

vire la rezultat, pentru ca tusese un elev stralucit in liceu si avea talent artistic. Cand s~atJ atiset

~ .'

rezu ltatele si a aflat cal n u a fast ad m i 5., s~,al in na-

..

[9 r,i t de fu rie, a In ce put sa, tre rnu re ,~t a pa rasit i me-

diat Academia. La ace a vrerne, Adolf Hitler '"'mlpUnise 18 ani.

,&. H'iiUe,r (in medatlnnl, p@ c2Ind era E!'lHV. in gllfimnaziu a fost Uri elev s,tr,i3lJU cit. t h la r ~'ii in a ce'il:s,t.i tcto g raHa de 9 ru PiP a re S a a i Ib a ceva d i iii aUrt,;3 !lJnu'~ dictator.

. ... Al,ots H~'t[,eli, desi FlIJ.D abselvlse g]ilrnnalzi ul, a reuslt s·a devi na,

fu JIll c'~i 0'111 a r 'va ma L. pozi t~ e re Is ti'v. Tnalta La acea vrerne,

'" ' '" "'"

~~'U·-!-.iL1 ca p:_ 'ri,Ie __ ',1_ asa

T a a ut ur ·,I~

-

nUl

. 01 1 • Ie. 'j ,aJ d il~ : le n _'. ! rud,e, Ad 01 f

' . .1': ceroane ,'.' t IJ un bUel ',1 sp: .t . '.:. :- ,aICI.- "tIr' ne, '. :le'r,:::Ii s n U ~ a '. rl - 't'fli P '~ i nele mod" Ht:,''' r . e pet f:"\ecer _ a lm pu luil ib r,

.. , l.N'ULUI

d:i ul r I·ce

. .

rrnua

. me~nlr ~ '"U . lnd

sd . iterii t lien'

fie sl . a 'i 'j arunce ori j'r ,:

.. J ,r ~

de ' rt i,

,..I s. I.' 08: ' : ~ a Ii t. ,Ile . I t

',e. a pur ~I . imp u n inst i' u tt~ '.,.

,

. ·f· ." !E,: ofe 'r' -I·t'~ l ~ .~ -I it

. "~' U ,-,I U U

- ' ... ~. - £11 II' H· ...

r- .. th,ll~a cu '.: OL t e· In

> nt . I .:' C _. sute n ci n i-" rrna, t, ....

ra 11 decises ·~I die .. exarnen p ••.. ent u .'. cti. ' ructi i.. Cu toate ':.5 l~ rs zu t -',. ul n 1I!

,

b ", De,'-" ia cJ·' " '

• • ' . 'j '"

'1- c·: ':n-'

'. -' '. -

.. o··a-' ,a 5-

,. io..P

. .0 n'lun uma

p rii 'i m _ T-· .

men de

. .e pi 'am

C .' . cer- . ' ist,nt

..

'~,a de L3 p'"'

.. ' ~ ,a tia de orfa n '. c,a. . f'" .:'.: a, tor- a ile . u ttriece. ins m~ deL rn~ ..

...

nu a II .

.

mar are

m '. "IP,8i arne' t .. : P', strada 5 _ dumper tc a Li.za.:'" intr-u n c' . .ier .. a r: c din ca pitala a rtelo ~

.'. '~fu dat II', ecS~(~~V~f1IIhW '"' le, c it I.. • 0·· .

UrH20rr S8 pierdea: 'in rnultimile care incercau sal patrunda lin clsdin~'a parlamentului qerrnan, A'~'ezat T~ public, asculta indelu rllg dezbaterile senatorilor; .A.ces.Ha au cazut

,

die acord La un moment dat sa afi-

seze un sernn glig.ant~c: prin care' sa se interzica accesul ca:in;i~.or si sl

,

evreilor fapt care ~ndiid3 amploarea

.... a...... . v II. jll II n.

crescan ra a rruscaru annserrnte m

~

Viena, Prirnarul socialist at. V:i,e!ne'~,

IK,a rl l.ue 9 e r" era, Tn fru ntea a ceste i m'i'~d3irI, ave',rti.zalnd populatia asu-

P ra fa otu lu i da ta ra avea de' sufs rit

~ ~

de pie! urrna cornerciantilor ecvrle~ care acurnulasera

j'

ave ri se mn ificative.

Locuitorii Vli,e'n.ei deja inceousere sa prornoveze

L- , 'I!, d t"!10 L

a unqarea tuturor evrenor c e pe connnenru euro-

pea n. 1 n aceas t~i peri oa d a,! Ad a It a intrat pentru p ri rna oara In contact: cu un evreu Acestia locuiau In nurnar

,

foarte rnic in Lii nz, orasul in care si-a petrecut an ~i

III 11_

de gilmlnaziu ~ :9i msjoritatea fusesera cornplet asimi-

lati in c u l tu ra locala ~ astfe L ca Ad 0 L f nu era, n i: c ~ m,a C8l: rco n s,t i e fit de exi ste rita [0 r; Evre u L r)le ca re l ~ a cu n 05-=

L!I iI ~

cut Adolf cersea pe strazi, in fata unui rnaqazi n, fiind

in cele din urm,a rid icat de politie, Hitler citise multe dintre operele lui Stewart Chamberlain, care aflrma C:;]I. In timp ce qracii au pus bezels f~ losofiei 9i artei ia r rornanii au rnventat politics ~~ justitia, evre~.i: ,- poporul care' L -a tradat pe lisus ~ ar fi evut un impact negativ asupra socistati]. D'e asernenea, primarul orasului aderase recent [a o orqanizatie a ntisernita.

Em hle ma orqa nizati ei era zvast iCc!11 sern n ca re avea

... d . . - "". . II;... l 'l rti ...JI ~ -" '~, S" ~ l - " b ~ .

sa . evma simnoun pa: .. to utu I nanst. Siqta 51:m.J ouza

50 a rele, p ... recu m s i s u 11~'e r j CJ ritatea s i Pi uri ta 'tea ra se i

~,~ ~

... Soen,a din 'opera .Parsifal" de 'Wa,g rh? if. As:D:5.ta Ii1 d tal reprelef'iltal~~ e .. AdoU a slrn U t

. .

ca a r put ea cond U ce 1nt filea,g:a

luma.

secti u n i le rlle ca re le co n sj ,-

o t'

dera Ire leva nte. Nu [.e cites

die placere, eli doar pentru a -.5 i co ntirm a 'Ie ri d ic i ta tea

~ - --

viziunii sate despre turne,

o ~ ntrs a ceste' ca rti,

~

,. l.eqendele eroi lor ~'i zsilor glermanI" 58 nurns ra

p ri n tre p referatele Il u ~.

10 ca.zi 0 na l r~'~ pet recea seri le u rm a r~ n d 5 pie eta colele Operei din Viena, in special creole care puneau In scena compozitiile lui Richard Wagner: Era pasionat d € m u zl c13 ~ da ri ava rUJ ln ved ere COt rid it ia sam 0 d es tal ..

"

nu I~,i perrnitea d ecst locurile I'n picioare de sub loja

regl,a'lal. Pre·fenata sa era .Lohenqrin ",1, povestea unui barbat care tar1je~te dlupal draqostea neconditionata a unei fete"

V~en.fl: in [:'e p utu Ru ~ de s EH;:OI[ .xx. Aces t 0 ri3i~, a l a rtelo r a ,g,ald u it nu r!iH;~ W'oa,$,e 9 e'nq i -f i $'- ~ P [~sa t in CEl'ntrtll m~~ca.ll"lin antisemIte.,

.. Chiar ~i W'agfiler~ unul dintre id 0 [I i hili ~ 'I tiler;" a fost a ntls e mi t,

I de·e a :u nei '~;a rl to c u~ teo exclu slv de g,e rma fll i C u 0 51 e frI e a lo 9 i a n ea ~terata laJ ~ nUl!! e'n'~it pute rn i c ad 0 la,$ce Iii ~a

m • LlII·· *IL "

II.U i ,r:! I: I! Ja::F';,

.. Ca,tedlr.a!La Id U Iii Vi a n a ,5.- a n u ma,r'dlt P iii n tre p!J~il ne l,e [0,(: U r:i' ~r~ ~ve ntat a die H'flU'e,F i~ ti m p lit ~ e de rl i sa le ln Vi,en.8. Ace.agtta, cU~d.fI're leg'li;'nd.aJ r,~

,f]l repreza ntat suhiectu ~ m ultn Fa

d i ntre :schil tete sa le,

IN CE COINST.A IR,AS,A GEIRIM,ANA1'

Adolf Hit~ er a viS(1t: (a ge',rm.d f1 I'i vor <cuceri IIUlmea~ Er,o cOllvins <ca rirllsa germana lera s.upeirioalra celorla ~tei ~i iCU ac:ea sUi credin~,a in s,u1l1 e't 2d1 i ~spirat t~arna !ILl nei' ~um[ i~treg i.. S u.sl~fiea cu fleca re prUej ,C'a ~adeva r,a.tiii; Ig e:rma.l1 I sUint 1rnall;~D:J' ,all oi' ~i blorrzili; A02~st'eill ,(arac~ teri:stici era ~ specifh:e, Ic;£:uitoM~k'r :nordu ~uiii Ge'rm:2]r n ie'~t ca we n u 'j ,se apl'iea U ltitid m a,(:aw ~ ui lnsu~t,

ta inCreputlJ~iil' g,e:rm,a ni~~' le;r,dU un tr]b (al~e .a un ig f,al d i:n:spre ·ta rUe Europei: 'Oc(Jden:tali:e ~i :5-aJ a,mesterat .elL! '~ocuito~~~: 'Genman'iej de cl!star.;.d, dandi fla.~te.r'e' rBllse'j germane~ a~a 'Ctl m 0 cUlnoa~re\m 1n zi~ e lie, noa,str'l€'. Adolf cn~deai (:a~, pentnJ a palstra pur'ntatea ra5le~i era i mpe r,dltiirv necesar La aoaalstai sal nilL wntre iln contact' [u 'Singleile a~tor lra'Sf .. Binei~e-

r .,~

r ,!-.-"_- I

.• , Gierm,a fa i i 'Vlifelm.uri l~ r nOiil:S~lre., M e'm b f1'i Blcesteli f':;~m'i:[ii preI;~ifl't,i 0 divelisitat.'e de cl!.Il(Jr~i c.dPU~lre.,

les~, pentru a-t1 demo n-stra. ca Ut.ate,a de glerman p u r_r, ,era rnecesar ,sa ilij sondgci: trecutu'11 CJU mi'i de ani i'n

- - - - - So - - - -- -- - . - -_. - • - - •

urmal deme'rs, im POiSI b~ I a fi cor~cre,tiz~t.

l:5toricu~: roman anti'-C' CorneHus CacitlJls.~ referiiind Ulr-se iln ca.rtea ,sa ~Ge·rm,a,nia,~r l,a po-poru I ger~' m~n il ,d- iC,.~.rrt~ ii"";;;IJ -llii'n'd,',-, d,- II.n· ,i""'~ll'f!-afara de· m and ru-,

!;;Il 11'. • 0;; ~y_."",,, ""I!;!! I i~~ ~,I."'~. . I. . ,r

OLi r,aJos ~,i ,sofi',sticat. H itl,@r ,2a: reg~ls.it ~J ,a ac-c,entua!t: .ac-este calutati i'n g,erimaniii' ViremiUr~~Qr ,salle" A tnc.er-· cat .sa re~nvi',e' mand ril',a I~ler,ma ni 10 r 'in ·t1ntelepd u rn.ea popu ~aW'a~, petrec:and ore ill delu n.'ga~e cutind des:~re, tr,a.d~'~[i Ie ~i (ultuW'a germanii. A. 9 re~,~t tin s.ch~:mb~ 'fa'rand cc;nruzH,a mtre '(U.~tll ra :~[ ra sa~

:9 '

E.· It. y., ••

vrtarea IDCOl'p'Orarll

S ~ NC'U RA~rlC U L ADIIO F H 1 fLER d u (',ea 0. vi atal

~

bo,em.a lin Viena, dar libertatea de ca e se bucu ra

.av,ea Iirnitele sale. Tocrnai Implinise 2·4 de ani, (and a primit ordinul de incorporare in armata austriaca. A iqnorat ordinul In [mod repetat. Nu putea accepts ideaa ca armata Ii'n care era chernat sa se inroleze continee 5il naqri ~ sl

., II! ' • II

evrei, si 0 varietate de alte rase .. Fi:ii I1d inclus

,

pe Iista celor care nu S-8U prezentat La incor-

po ra re,~ a Tn ce nut sa sch i m be ire event rese-

~. J'

dintele, ~tergalrlidu-~i, cu grr~j'a urrnele, in spe-

.....

ranta ca m va fi gaslt. In 191: 3 intuind ca este

in pericol, a decis .sa p,aras,easca Vierra. in favoarea orasului qerman M'~ nchen.

AdoU .a aju ns La MU nchen 'in luna rnai.

De9,i qerrnanli ~i austriecii '1mparteau aceeasi limba, 'German:ia era totusi a tara, stra-

.I- II! "

ina. l.a gr;3n~ta, a bitat In forrnularul vernal

u, id' . 'b·ll

casuta "".a pa trid I pre ntru a evita posi .Iie sus

,..

iciuni din partea oficialitatilor austriece. ln cele

din urma, taptele sale au fast descopsrite. !?ii' 'j s'~a ordonat s,a se prezinte la Linz pentru investiuatii.

...

·'1 n acel moment le~a adresat autoritatilor locale 0

;

lu ng al scri 50a re em oti o na nta T

, .. Pret die doil ani, am dus 0' v~ata nelericita si

~ • II'

instabila, tipstt ·de prieteni. Siriqurul rneu tovaras

de v'iata a lost foamea."

~

Aceasts epistoLa st.a rnarturie pentru via~a tragl~ca si sinquratics pre care a cunnscut-o La Vierra artistu L In deven ire.

La Munchen a dus 0 viala de pribeaq. Dupa ce a fast ~uata declzla ca ancheta privind dezertarea sa din serviciul militar sa se 'tina La Salzburg,

bi

..... Arta 9 erman a n u pe at e fl

r. nta te a's i lin l~ IPsa un e i v idle t8J MUr1Iclhen'P, avea .5a afirme A.do[f ,r;:.a'~iva ani man talr~iLl. Cbi~~u~a sa facB, sc h it:e aLe c liB d i rllor celabra din (Jrra~ ~i sa ~e v:anda pent ru a,-~ i as Ilg IlJ ra SoU bzist @ n ta, ZiIle:le pet rae uta cl ti nd calr1 i sau des e ni n~ schi ~e era l,JJ des,t IlJ l de ~; nn]$Ute,.

-, il- t

. I, '.

Cal urmare a pierderii Prl'mulLuri'

N R.a:zbcD'1 Mondiiial, Ig'erm,arQii au fOist C~ n d at m n ali :5 i3 p [at:eas,~:a

I cornnensatii de r~·zboi ennrrne,

r' :I ~

ea fie. HU dilstnu s eco nom la ~,i au marcat fnceput,u l un e,. ,epoc] die

'" i film-la~~ e ri[d ~ cata :l?,1 se maj,

I'n apropiere de MDrnchen~ folosindu-se d-e talentul sau 'Oratoric. Hitter a reusit sa "ii cOrlvinga pe anchstatori ca nu era apt. din punct de vedere fizic sa se inroleze in: armata, i realitate, motiv rl pentru care nu voia 5,a taca parte din armata austriaca era unul si nqur acela ca devotarnerrtu l sau se

indrepta rnai deqraba cstrs a rrnata qerrnana.

M- , .'

, .. -- ... - ".:' ·c' C I ~ i'· : I

unca a e currerat

La '1 auqust 19l4~ tn Plata Odeon din Miinchen, se adunase o rnasa de oarneni cane frernata de entuziasrn, Germanla tocrnai declarase ra,zboi' Rusiei, dup,a ce armata russ invadase Austria. Acest moment .a rnarcat Inceputul Prirnu lui [Raz.bo~ Mond:ial~ Gerrnanii au stiut cal devin inarni-

.i'

cii Frantei II Anqliei si ad celorlalte superputeri ale lu m iii da r 0 facea u av,a n d can v'i' n g'. erea ca vor ies i.

!'

din rszbo! victoriosi,

~

Adolf Hitler 51e nurnara printre cei peste m,as,ura de fericiti de Incep Ie rea razboiului, mai ales fn con-

,P

ditiile Tn care vic lma invaziei era tocmai Austriasa nata l~i. T e ma nd u -,se ca razbo - u l 58 va inc heia prea repede, a lncercat irnediat sa se inroteze ~n armata qerrnana,

.Pantru tara ~~ cornpatriotii rnei, sun- gata 0('1:,,and sa-rni dau viata ..... "

. '

Pentru lnrolare a solicitat perrnisiunea rege[lui Bayern-ului, Friedrich al lll-lea I' care' ;d~a dat

d ~ fv..... • ...

acor ut rara ezuare,

Odata devenit soldat, a parcurs noua saptamani de instructie dura .. ~ft a fost trirnis in tandra sa lu pte lm potriva brita n ~ci La r.. IDle-7~ pri mise n urns i' un post de curler Tn regll rnentul sa,u, a reusit tctusi sa ca ptu reze rna i rna i m u tti soldati inarn lei. f~~ no decorat ClJI CrucEN3 de Fier; Clasa a Doua, DUipa ce a luat coni actul pentru pri rna oars cu razboiul, Hitter

~ Hitler I:d red pta J. care a lu pt aJt pent ru IGerm'gfilia de pe p02i~i"rl de ,",.s~ira In '''''II s-a sillm~il in elemeli1ltlJl~ Lui In tlrn pu Il ra.l:'o 0 i u h u i,

S u perior m Ii sa~' l~,a u

ca ra etertzat d re pt .,U i1I b'aribal llnistit dispus .sa sacrifice muhe pantru a contlriblJli La efort u rule de' ra zb 0 l",

r

H"f1tler, ~upsit: de, pnetenl .apir,opiiat:m i'n1 (opHarle, nu a avut nild'odata Intredere in ceila:~~t dar .·-a coplesit CUi draqoste ~~' ,OJfe'(~iuIIl'H~ pel (el mall' bun prleten al s.arti ._. un caine,

~e (and lucra ca mesaqer, la 2.4 die ani, a

gasit un caine abandonat pe Ci3Jn:~' l-a nurnit

'H' '1 Il... k I 1J' ~ ~. ~;" t'"

~ . ItlS'C I'~ '.' le~, Cd,ir,e 1 n sa .1-·01 lost I n sell rt . II rm p

furat de carte a [I'ji' soldati, (and a aluns in fruntee partldulut nazlst, a cumparat un ciobanesc gle rima n,

$,i amanta sa litva, avea dOri ic:ain~', care i~: allnau slnquratatea cat tlrnp Hitler nu era lang!a ea. Se pare, :ca in perioada pe care o petrecea UI la casa Ev.e i din rnu ntii~, calhl i i ei se bUCUWI[!tJ de mal rnulte PJliiV'ille9'i'~i deca·t dobanescul german cal lul Adolf

Chlar ~iii spre sfar$ntu~ reqlrnului, Adoff era mere II Insotlt de no u II: Seal U. (a i ne, Blon die .

..

IDe aJtle~, Hithe:r :?~i EVe au testat pe aceasta

c:a:te lu 'Ii;,al otrava cu ca re i 11 te rrti 0 Ii a u .sa se

~ w ~

sinudda (,alt1ev,a, minute rnai t~rz:nu.

iJ!.Cah,ii mu te tradieaza nic~'odata,; ei sun!' lntotdeauna de' partee stapanuluil ~.i II sprij i n.a~ Ille sp u nea H iird er a pro p iali lor .. i nco n ju~

r·~~t d c .~ In ~I m' . " ..... , p.;., ........ ~ c:i en n 9 IJ' 1I":t ',' i!""~ lI"~ ~I a! j

, a _ :. Ii;;; ~ ~ ~ Y !fg, I ... : gill Ito :.~ iIi:J ~ ~ ~ II " .,' .!tll ~ Ifs.J~ ~ ~ -- u,

ra m as [I,oj a[I'j a IJ fo.st CaJ i n iiI

.... H it [,e Ii i u b,ea toate rase te de ca in i, :~,i die

m 1I tie 0 ri putea f1, su ifpd n 5 za m b. i ril d ca ndl eral s'inguclf tiJ ,ca'ine,[e sau.

si-adat seamaca

..

.~i-a gasit. meniirea Tn vrata. Desi

I' i

La tel de neadap-

· at si In Ie i nd·e,mla-natic, cu dificul-

ta'd in relationa-

ill II

rea CLJ ceilalti, pe

campul de bataie si-a indeplinit cu

. .' es rolul die' ~ 5UCG.,- I. . IL I:.: .:. Iell

duce scrisori [a M.unchen SJ ina-

..

poi, stiind cat: de

important era In de ralzboi.

Totusi, dincolo de cat de bine s~~a falcut date-

• •

ria ln armata, nu a depa9it statutul de (U rier, pla-

sandu-se pe picio die egaUtate cu soldatul de ra n d .. ,A. Inteles ca. fa pt u L ca n u era gle rrna n nativ, coroborat cu nefin lizaree studiilor; n VOl impie-

dl'" ""' ..... d i I ..... A'. "'"

,1I(:a sa avanseze rn gra .. In armata. "pro,ap!e ca

,. duse ori ' ........ d .... boiul fl f· ...

pier 'use once speranta, can ' .• raz. 'OIUl a luat 5,' ar-

sit. Germanii pierdusera, Hitler si-a dat seama ca va tre DU i sa r9 alsea sea 0 a lta mod OJ litate die a d eve n i 0 persoa na i m po - tanta si de a intra in istorie. Gerrnania a fest condarnnata La plata unor cornpensatii de razboi encrme, care au dus in curand la colapsul econorniei. Tara era bantuia de inflatia qalopanta ~~ de sorrtaj.

.... Gelrma!lfIi ~ lptallnd in Pr~m.ul[ Razboi MondiaL Ralboriul s~'a tr"an:s.for·mat j"nt r-'(ij' l u pta .pe iflt ru res. u rse ~ Ii, 0. data (Ill t re.,cerea UmnlJLIJ·i numan .. L. martillorr cre.s:hea eXrlonenUaL

~ ~ I ~ ~

. --

11

_ Una dintre putinele ~magini a[e partldutu] munclterese gerlil1lan. Pe. atu r1I em i Ad o -J ,[ SUI nga J ,e ra lln1sartinat C:U1 pubLh:ltate'a.

Partidul muncito esc german

A

I', 1920. Adolta psrasit armata, d,e'~ii acolo se sirn-

tea ca acasa. A porn it ~r1J era utarea U nu i no LJi m tJid de a se realiza. A decis ca talentul sa,u oratoric H va putea propulsa intr-o cariera de politician,

La \1'8:rsta de 3D de ani, partiduL rnuncitoresc german a devenit nou, camin al lui Adotf. Circula m u lte povssti des pre cu m ,[3 ,8 j U ns H itle r sa d ev~na mernbrual acestui partid. Se spune chiar ca dupa Prirnul R'a,zblfJi Mond~all si-a pastrat statutul de

.'

oa me n ii cu forts cuval ntu ~LD i.

. -

si to u pa 5 p use lie lui Ecka rt,

.. ni ci m,acar a rnitraliera n-ar f putut sa H reduca La talce-re"' .

.....

I n f r § n 9 e re a d j' n P r ~ u l

Razbo~ MnncHa l a aru neat Germe nia intr-un (on de' umbra. dar ceea ce a izolat elect j,v ta ra de restu L lurni i aust Tratatul de La Versailles.

Prin acest tratat ,S,I€' impunea Germaniei plata unor daune

rnernbru In armata germana sii ,8 p rirnit instruc-

- .' I

tiuni sa spionsze partidul, rnotiv pentru care' s-a

inscris 'in qruparea politics. Aceasta pentr ca 9 uvern u l de La Bayern d area sa rno . itori zeze toate orqanizatiile politics care prornovau paced. socialisrnut sau cornunisrnut, idei pe care lie privea d rept .'. pe ricu lease". Se ma i pries u p u ne ca I u lterior; armata l-a desernnat pe Hitler sal se infiltreze

" +- • ...:J l ,.,

In paruou rnuncitoresc glerm,an.

~ n d ilerent ca rs este rea litatea, d u pal terrni In area razboiului. Hitler s-a reinventat pe sine, transfer-

'" d ..... d

," .-, '. I' i !!!!!!!!! I .! -~ _. 1_1 I " " I ,- ~-.'._ .• ' •

man .. U se intr un uernaqoq.

Partidul muncitcresc qerrnan era 10 mica asociatie politica avand nu rnai mutt de 50 de ederenti,

·r " ~ -

cu sediul central [a Munchen., L-'dU prirnit cu bra-

tele deschise pe t3lnaJ!rul. dernaqoq, care a adus cu sine 0 adlere de ae'r proaspat in parbd. Cuvintete sa le stalrnea u ne',a cti i putern'j ce' din pa rte'a c~'lo rLalji membr'~~ pentru ca in cele din lIirma sa se s~mta .dICc.eptat:e grup,. Partjdul a ca;;ti'gat treptat t.ot ma i m u hi ad ere nti.,

~ ~

,.T;oa'ta Lumea sa 'it urmarealsca pe HitLer., Eljoaca, dar pe cantecul pe careelU l=am comandat 1'·

Un m,e'mbru aL partidullui, poetul Dietric.n Eckart

. d- '" d' ..... H· Il

51 ~a ·~at cu ra n,· sea rna ca It' er' nu este U III D,m

,.

I '12,

H ttl er :~ ILl b ea, ma,~ i nne. i n t~ m p ce era ocu .. , pat cu conducerea 'tarii" se intampl,a, sa i asa Ilia pM m ba re (:U m~a~ in a Cia 'sa i:~'i llm pezeasca g,a!ndurile,. M,a~,ina preferata era un Mercedes. Benz. Unul ,orin-ire rnotlvele pentru care t:i p[aceal ace,dsta marca ,@'ra acela cit a fest lmpl kat I a un moment dat ffi'ntr~ un "i!IF.....,·ld t d ~ oli,..·- istetea m' ~ . ' .. III c ''Ii- . ..li~I';"!!;. r -r en " .. ar 'f .: o.u;;!:~,~,c:u I iQ~lnll I~-a, len~, ri..;u,€

traumatlsrne. Mai U!'rzhJ nu a :mai condus a Ita rnasl l1a deem' Beoz,-,ul~, sa u, lar in . t impul cal1mp,aniern electorate pentru presedlntie din 19'32 a defllat p:,rin oras lntr-o deca-

,.'

p .... ,t:=ilb~liim',;. ~!b- ''''iI''t'''tra~u tJl' .1~U,!t:l rOil : ... ~~ . .c •

Paslunea sa pentru m,a~,inm a influentat ~~: mod ul~ sau de a face p ol~~t~;cilm Pentru a se

.!I!. in 19',3:9 ~ H'~trllier a p'fiezetniaitt m,a:~i ndl 'VoLlks,walglen, dr--e:pt Ima,~ina ofi,cJ ·ta· nalljiunii.

FOHRERUL$IVOLKSWAG'EN

m,a ndrl CUI P uterea Gerrna n'ie~ 'in fata flntreg Ii lumi, a promovat s~:o9anul,rro ma~ina pentru flecare gos.podari,e~ tnde'm na nd toata IUlmlE!<J sa cumpere ma~~ni. La expozlna auto di n 11933 de I a Betflii n, avea sa decla reo: j,Pe vHto ~~ n u vo m m~~.i 'fiI cu noscutl doa r pentru . caUe ferate, cl ~,i pe ntru sosel el e' noastre" A red us i mrpo\Zi:teh~ 8ipl i c;),bi! E' I,a cum pa rarea, unel m:a~iini" ~~ a 'increput sa construlasca

fe rvent auto st razi. A pro pu s de asernenea conceperea IJ~· e'~ ,p{ma'~inI popu!~are~~, solki-

ta n d eonsillerea prieten ull u i sau, Ferd'~n a nd

Po rsche, pe ,atun ci 1trn va rsta de 38 de ,CD nl, I. Acesta a creat ma'~i na Vol ksw,;a,g,e n Sport. Se spu ne ci, Hide u a fost foarte i rnpres lonat cu noua cr,eatie,,~· at 'E!x.cia!mat:"lExtraordinar.r esre de-a dreptulqenlall''

11111 1 '93'9, ma,~ i na a fast Ilia nsata pe pi alta ~,'i Httler a ordon,af si fie plrodusai ]'n masa. 'eu toate acestea" odata (u in ce p,e'rea cel,u~ de'-al, Doiireal IR,amo,i Mondialj n~5ur,seJe au 'fest red'i re(.~'ionate in ,5COpU ri mi'! itare. 'Fuhlre'rut uim;~t de inventia lu] Por- 5rc,ne'.r jma cerut sa CO!rH:@ilpa tancuri per1ttru armata iglerm a rn a b1 t'~ m p u [I r.iibo,l Uil~U t, I roni(~ ,m,a,[ca Volks,w'agen $i'-a di~.tig'at popu-' I~a.rffitate,:a, abi,a dupa fi1chei~r.ea razboiulu'j ~,i m'oa rtea hoJ i HI it;1 er.

..

I

de razboi irnposibil de s. portat, motiv pentru care populatia a Inceput sa se revo te,.Tin cele din urrna, Germania s·-a vszut nevoits salon sernneze, la,s.and usa tarn deschisa inflatiei qalopante si soma-

j'I ~ 1I:::l II [II

jului, Pe terenul tertil al unei societati eferves-

cente a inceput sa ia arnploare tsnomenul antisemitismului. Germanii au lnceput sa creada ca 18 baza infraln 9!e rii !a ri i La 'in rszboi s ~ a red actari i T ratatu lu i de [a Versa i tles a u stat u nslti rii le evre.i-, lo r, 2JJ] u ngalJl d sa d ea vi nap e toti evrei i pe ntr . e~,ec uri ~e suterite,

Ca lider al rnicutului partid rnuncitoresc gler-

m'"=I n U·j. er a ~ - t . l-' 5- .... u putea s~ Ictose asc;;

. d , IilI I'll .'., ,.. In", e e':. C ,a ~ ', .. ' .. ~ ~.::. I!.. -. : .- '.' . .' .. 'D

a ntlsemltisrnu l spre proprio [ ava ntej, pentru a-~,i transforms partldul intr-unul de nivel national, Un ziar local din MUnchen L-a criticat, calificandu-l drept .. un sirnplu dernaqoq labil psihic a_ lat in fru tea u nu i pa rtid a ntise m it". Cu toa ". e' acestea!, Hitler a, participat la nurneroase (onven~iii ~,i1 La alte evenimente si .. ilars in vederea popularlzarii partiduluL promova 'd fn acelasl timp violenta impotriva evreilor, Nu putini au tost aceia carle' au fost sensibi lizat ide' cuvl n te le lu i s~ ca re au dec is sa se a l.a,=

,iI •

""II 1),.11 ,"" :(''''..,'' .,I I[ H·t' 11..' . ..11" .: t tid l .

~ Ila;u~(!IU mratrsanuu- ee _ . mer v@rli.il~nY lin 'uiELiEIi ',narr jl- til ,1Jj1

ill ~ ~ II ~

mu nci tore sc g elrma!l1. 18 t,e IlItLU l :5,6 U d e,m,arg'olgIc deve n ~ se elI@'ja

'evident .

a intra Hristos 1tll lerusalirn".

Eckard, perfect constient de qsniul de Lider poli'tIC al Iui Hitler; a incsput sa se teams de directia in care se indrepta partie ul pe care II conduces. Mutti dintre rnernbrii care ss alaturasera pe ca nd partidul era. 'Inca irnplicat I'n activitati pasnice au plecat, sirntind ca nu il mai pot sprfjini pe Hitler, Din inchiscare. Adolf a inceput redactarea unei noi strateqii, pe care i-a dictat-e LUI Ru_doLf Hess. Mai tarziu, a ceasta Luera re avea sal f e cu noscuta d rept .. IMe,j n Kampf' l.Lupta mea"],

"Ceea ce spera sa vada .. ultirnile este distru-

~

g-erea celor slabi ~i triumful calor puternici' i scria

Hitler Tin. Mern Kampf.

H it ler 5,~a fo losit de ou tare s.~ de se nzatia de

1JW' .. "1 fIl'

tearna pentru a controla rnintea celorlalti, ducarid

Germania intr-una dintre rete' mar negre perioade di n ~ stori e.

ture partidului. Printre acestia nurnarandu-se ~i Josef Gobb e LSI ce L ca re avea sa se oc u pe cu p ropaqanda in C2L ru. partidului nazist.

U lterio r., Hi itler i-a ada uq a t pa rti d u lui 0 d i me nsiune militarists. A asiqurst unora dintre mernbri 0 i ns ructi e spe c;i f ca so ld ati lor; 13' una n d bazele

of :I I

unei miUtH cunoscute sub nurnele de SA, fermata

din soldati i cei m a ~ loi OJ U . Tat atu nci a L at naste re.

,. .

...... AUs nazust an[~semH:. N!azmstii

. .

se recornandau dirept .. un partid

Iusl t l d ..

exc USII\( pen I1"U C8.'1 . e ongm@

g elrmana P IJ ra, In d ife,rent de rel i1gh~'" E'vreii iIlIU sunt ge'r;man~··.

sirnbolul nazist, zvastica lnscrtsa intr-un cere alb .. in 1923. a pus in scena 0 dernonstratie violents irnnotriva autoritatilor si a tost arsstat.

It' ~ ..

. "Era ceva ciudat in comportarnentul [lui AdoLf.

Tipa In continuu ca voia sa int e i'ri Berlin aSCII cum

• •

.... Ml~lsete din G e Iima'lil ia a u cer IiJ , respl ngFErif'ea Tratat u lu ide ta 'VersaiUes diin 19 ~ 9,. ,Ad~U Ii:fj reuslt si transforme evre'ii in rnenvut care :5ta ta baza tuterer prebtemelor eu care se

C'ORllffuntta Se mianial, c:a~tigand m:U.~~iadell~:i lIil1 cmrs,ui -acestJllJi-- -

• ... I 1

~ p1roll:,es. ,"-- , ~ .. v

k Ii --IlC Brei

Controlul naz,ifrllor :as'up'ra parlamentnlui

P ARTI O'UL M"" 'c. 'CITORES'C N a t.i' 0 no l- S DC ia List

'"

G erma n - (:0 nfo rm d en u m i r~'~ of ci a lie, a partid u LLJll condus de Hitler _, si-a inmultit numaru! de adep tl

z, jI ~

tn Germania. IMai era cunoscut sub numals de partidul nazist, Ca urrnare a demonstratiilor de La Munch en ~ H itle r a d eve n it ti nta a utorits ti lo si i s=a

LI! ..II!

interzis sa 7.5i continue actiunile In cadrul partidu-

;I ~ ~

Lui, pentru cain decernbrie 1,924,.sa fie eliberat din

'"

inchisoare. In cursul anulu i urmatcr, in februa-

riel a orqanizat 0 adunare at partidul i nazist ;;: a reinceput sa conduca qruparea, Prirnul punct pe agenda I-a reprezentat accederea Tn randul parla menta rii Lo r,

La a leg erii lie, din 1i 928~ nazlstii au obtinut 2,8,0/0 din voturi, ca9[igandlu~~i dreptul la 12 locuri in

.aPi.

parlarnent. ln 19'30 acest procent a crescut La

181.3%, avand 107 Iocuri, iar ln 11932 Hitler a ca nd i da la oresed i nti e. le.sua nd in fata LUI Pa u L

~ ~ ,iI" i1

von Hindenburq .. Hindenhurq era un locotenent

bine cotst in armata In tirnpul Prirnului Razboi

.....

Mondial. I n cursul ollleg!erHor partarnentare orqa-

nizate in acelasi ani, nazistii au obtinut 3,7",4,,"0 din

" Jl II' -

tre sufragii, respactiv 230 de locuri, Naz:~~ti'i devle'~·

nisera cei mali mare par-tid at Gerrnaniel ~ cu un total de peste '1,.5 rnilioane de mernbri - 0 orqanizatie irnensa,H itler a catatorit cu avionul catre rnulte reqiuni

din Gerrnania in cursul carnpaniei electorate. A captivat rnasele cu discursurile sale carisrnatlce,

.... M eo m bri i celu ide -,a l Trei lea R'ei ch s u st:i nea u ci§ i pent Ii"U ca adraslele 5~ fie puternice. :?i marnele acestora trehuiau sa, He p utern i ca i pro maya iii d in co n sec ~ nt,a sp 0 rtu rl te fe mln in e. A('est fa pi S·· d d ovedl:t a 'U !1!:Nt.1iI efie la [) U rnpia dad e' tal Be rli rli d j n '19:36,.

dar in spatels cortinsi, qrupurile sale pararnilitare, SA ~i SS~ toloseau violenta irnpotriva opcnantiler Igruparii. Pentru a acapara puterea, s-a folosi de aceste rnilitfi d '""'iI-

on .: Ie ca'ILe

on nsca sa f e c riti (at de catre eei din jur

.. Da cal 5 u sti n et II ca. Iac asta pe ntru

, .

rea Icc itorii aceste m ta ri 5U In t sa raci lieu va spu n

asa: Daca toata lurnea 21r f tericita, nu ar mai

~

2J'V,e',d nevoie de mine. N u as rnai f astazi aici, ~n

.'

Iata voast ra."

..

Apoi, la 3D ianuarie 119331 Hitler a reusit in

l d" - .... ' ~ d ...... I IP d" - ~

ere e .: rn urma sa . evma canceiar; ,; 'resecu .telLe

~

Hind en bu rg nu putea sal i-g no reo a scensiu n ea La

""

putere a lui Hi ler; si nl'c'~ intarirea nazistilor; In

cele din u r,mai Ad(JLf reusise .sa obtina prima sa

" ~ III ~

pozitie de putere,

,. ,

La douazeci :?:i: cinci de ani de la exarnenul pier-

dut la Viena, La 25 de aIT1~' dUP2i rnornentul in care hotarase s.a dev~n,a cineva, reusise sa Isi atiing:'a

11 jIJ .',

A . _ _

scopul, In varsti3 de .44. de' ani. Hitler tocrnai i·~.i

lasase arnprenta in analele istoriei.

, .... , Port retu ~ (l He ia'L a l lu i H itler, lntr-o pozitia cdlrcu:terist'jca pe ca rn a i iilve ntat ~ ~ la (rea rea SA:-l! lu i" 1 nt i:n d e re.a Ibra!u lu i dept, lnainte· era un airnbel al respactu h . ri, ~ d r dee as,t.i p·oz:i ~i e· a'vea sal f e asec iaUil pe 'Vi it-or c u pers,(!,a'li1,a sa .

Nasterea Ffihre~rului .

Desemnarea lul Hitler ln functia de cancslar a:

..

fost foarte irnportanta pentru membrii partidului

nazist. Mernbrii SA si SS s-au Intrunit si au defilat

II! I!

in jurul Porti~ Brandenburq si pe Strada, Wrthelm I

Pre d ru mu l. catre no ua sa resed Ii If1t~L A1JI sarbeto rit

_ !!! 'r.

a stfel 0 noua e'poca di n istoria G erma n ij e i, Acest

m orne nt a rna rcat incep utu l celu ~ d e-a l T re ilea R,ekh'l' irnperiul care dlveai sa le urrneze lmperiului Ro rna n s~ ce lu i Ge rm an.

,

Fostul rnesaqer rnllitar Erich l.underdorff scria

lntr-o e'p~,stol.al catre prietenul sau H indenburq, pt.a,ngandu-se cu privire la stares de fapt.

.. Nurnirea Lui Hitler drept canceler plaseaza tara noastra :iub~ta in maini'~e' unui demaqoq. Acest barbat inqrat ne va distruqe patria ~~ nu va aduce

O· a' m eni lo r a ltceva d eca ..... · t 91 U stu l trag e' dl n' 'I.

.• ::",6" IL .. t','6'C;'.·j'·!C;·",' ,. '"I· •.•.... , .: c::;i.,

'~' La 2, ,alul£I ust 19 34~, H 1 t le Ii [r,a n d u l dE' j es, a l t,re,j lea d i f'I .sta ngla,) d ev [.n,e FO h re r a [ Ge!F:''frH:~ ~ i e ~ n rn't F- U n m ~ me flit i ste ric. A lc l, este feU c ~tdt ch? me lin brii parts men tu h . .n'ii"

~ Pa'r-I lid u [ na zist ~n/,ea, m LI L'~ i: Sill P I) fite rl ~ii in

fa ~ d ul tem e i le f. Pe teritoriut intregH ~ar;ii se 01 t:"'gI;tllln i1Zd U nu an e. rna se

Ii lilt ru ill i ri de stl iii ate

exc [U~ iv Fe ",H~ ilor;,

~~ • 1 __ '

• A:fli~ prin care se' adu (E!\,U!"! ta Cl!I n o~'t i n ~ a P 1lI1b [i,CUII Lui posturi le vacant e Idj'lin a rmats

g er mid n:a. Ace,a:s:tii

strs tegle' p u bUc,itaili'a ge'ni'alBI a ajutat enorrn pdrtildut

Un an mal tarziu, Hindenburq a. murit ?'ji Hitler a deverdt p resedinte s~ Fuhrer; acap arand corrtrolul

, ,

inltegralasupra statului. Previziunile Lui l.undendorft ~~ii1.~j~.::t..:,;/~~J:~ ~~IlIlB~.1 cu privi re la acesta deve n isera realitate,

• Hit ['e iin oda Ui ,aj LI riI S la :pu't e re, a c,a Ii torl ~ prln 't,oata ta ra ~

'fTlnd ~i,ntam;~ii~'i3Jt CI!J mutt entuztasm, ,Era ilil'b:'li~:de'auna tns'o'~'i't indeaproarp'e de (j'obbels ~dreapta:~'i' ~eful[ propalgClinde~ ern eadeul parUduh]~ .

un u I d lntre acela Cia re' t-au aj utat pe Hitler odata aj u ns I,~ putere, Josef Gob be,l s, era in sard n at CUI propag'and a 'in cadru ~ p,aJr1tidu-'

. I _

lui' n azlst, 'm lnd prirn u I Ci3 re til i ntrod U S con-

oeptu I ,ole ~ pub lidtate" in proossul po:muuc

T&n"'~~III"'ii+1Eii de '~ Id .: evenl rn em . brl de part id nazis-

g ~ ~illl!;:;: '." I;:;, ().~ V!~I Gl, . Iii LIt. _)[]II, I: . OL'- '~

til~: @rBU privi~~ drept un grup mr,e ~!~ i'r'tsi'gnifi= ant de terorlstl, Du pa cum 0 i I1ldica poreda sa, ~,m leu I do ctO!rf~ 0 bth~ use' LU n doctorat ~] era un O,~,a:tor de ,S UCGes" ta I ent pe care l-a ·fu~IIQ;.sIDt' pentru a i~d dlseml 11 a '~de;~II'e in rand u I mase lor. Una, dlntre p8Jrt'icu;~a!ritati'lle ca re au contr'ibu:~t I a fa rrnecu I acestula era, i~stet:]me,a sal.' alto nd

. .

ca nd vorbea In publ k, coroborata! (U un lim-

baill: fOaJrt.e 'expre Shl a II tru pu i u i..

M,onor-u'll pl~opaJgandmstic a~, '~IU'i G obbels era sa fac:i totul :sa pailra simplu, A. facut fmm"e de propag'anda, ~m a transmis m esajie' prl ra rad lo pe nrtru a-~5[ fa,~e m.esa]1L1 I CUIlr:1()S;(ut de (:at mlaiiJ mu~1t Ger,man]a naiis'Ui a fost prim'C} ;a'ra caire 3 wrn'fllat :servidu: de 'te~€v'izlune pen-' 'fru p Opt~'~ a~ie. Pe 1;3 ngs' p'rnpa ga I1rda V~',ZiLIa I'~j' G9biJel.$ era joarte prh:eput in diom,eniul pS[r~ h oll:c')g h~:~ de, gwup~. ~,i ,~, ~!U1ventat nu ffi,elroaSle

... 'GIQbbel5~ 'su'lrazind imlplreu:lila (:!JJ fli'lJcal Sal. ,A, '~ost II!J iii, ta'ta 1m ~ f'iiU n at.

pozi;m~: corpora le ~.i sloqa nu rl, precu m ce11Ie=· brui~ ~ Hen H rtler~f~ ca re putea '~: pus in pract:~cal de toaita I;u mea la u n~:son. Acea sta a fest doer ,0 metoda de a contro la In mod ,etl'(j-, ent rna sele,

{;'olbbe~ s avea 0 sotle fru m oasa ~i sase

• .. ~ ~J

oop'i:i ~i' l~,i cJLi~tiv,al ~:mag i nea de. fa mmUst Cu toate ,a cestea, in z~ ~ele ca re all u rmat ,mnr- 1i i ~ Ui~ H~tI:@r, ,so~']a $i copi i i ~:-au fostt r,a p'it~ de ~'an91la E t fa ptr ca re :I-a det,elrm i nat sa='~l: p ~a~ nifkiE propfilaJ ,s·iIT1ucide·n:'~ Il-a iiidoia!truzat pe' H'rdelU~ (e~ (atu]a ~;-a de'v()tart it~,itJ'eag a sa vbj~a+

~ . .

"'" n1 19:J8. Hitler ~,i 5'taUn au semnat un acord. IGermBni'ii:. £ij,=a,

iii ngalji; t, sa nu 'i1nvdld eZIe. R:u.s,i,a. ea Fe con s ldera ca ri z'l~!i) i u l d intre statele ca:pij'talis'te era de ~dtur,al sa Wi (IH150Ude~e' po,zi1ialll ca ~ara comunlsta. Acest pact. prin care se accapta tacit faptul d3 va

. b . ~ I;-.. - .If""t t' ".... h d lin It io ij,

~ z: uc ru u n raz ulQ,m ~ a :5 tartur u rte In ran 1I .cetcrta .Ie s !J.dllJ.e.,

Su b iectu L co n fe ri n te i 5-,a, t ral n sfo rima t ra pi d intr- 0 sedinta die planificare a ra!zboiuLui',,, German a se retrasese din l~'ga Natiuniior; La care abia aderase, si a reintrcdus ssrviciul rnllltar obliqatoriu, PrimuL obi ectiv a [, lu i H it ler; in sensu l aca pa ra ri i rna i m u ltor terenuri pentru poporul sau a fost unifica-

""-

rea Austriei 51 a Cehoslovaciei, In rnartie 1938~

. -

Oerrnania a anexat Austria si a inceput sa pUFllal presiune asupra Cehostovaciei, incercand sa convinga, multi nativi qerrnani d~n reqiunea sudets c13 cehii trebuie sa se predea tar,a tupta. Arnbitiile lui Hale r era u eta re, C U toate acestea i su pe rpute rfi La lurnii, precum iMare,a Britanie, preferau sa nu se imp lice pent r ... m orne nt, (0 nvi rise fill" n d ca ~ itle r se va rnulturni C'U anexarea Cehoslovaciei, DestuL de

"

Nu se ~t~e daJca Hitler a mlai avut ,~'~ alte rela'li i in efa ra de cea (; u IEv,a IB ra u n, a,ia1tu ri de Cia re s-a s i nu ds, ~ i de ceca (]J nepoata sa Geli Raubal. in '192$" Hitler a avut '0 ~dna cu Geli, [U care lobi~,nuial 's,a me',arlga la Pli'(]1'h:ur~:~ dar curn se pare ca lubirea nu n: era i'miparta~ita, Gel i s-a Inters aca:sa,. A, do u a zj a fest g,a.sita, mO~;Mta~ lD,e~~' of eta I s-a si nu cis, d reu I,a ma i mu lte teorii cu privailrle la acest deces, Slnquratlcul Hitler nu a avut nkmodata 0 famine', da r in an ull " '978 a a pa rut u 11 b~Uait care SIU sti neal eli '1i este f u.

@

Acesta, pe Ii1 U m e J ea n ,Ma rle Ro~ let, era

ira ncez. I 5tO rku I 'Werl1 e r M,a hzer a in ltiat 0

,.

ancheta pe aceasta tema, sl, dupa discu;,i i cu n u[mero~i ex pertl, a a~u ns I a conC'~ u zla ca Ro II et era intr-adev OJ r flI u I I u'i H ide r, fapt devenlt public in 11978 .. Intrucst multi nu

, ~

su nt de acord cu acest deznod allma nt, n i cl

pana in :zJU3J del astazi nu se cunoaste adeval~ul La 301 de anl de la rnoartea lui Hitler, 'i meres u~ pwi'vi nd vi ata fostu lui dlctator n u .s~,a' disipat, ~~ nurneroase persoane continua sa af rm e ca sunt descen dentll I u Ii; :H ltler,

"

.. ta:b ~o. u sern nidi t de H itte. f. CIIl nforrn iLl:.!'!' M,a h ze r~ Hit la r B realU%at a ce\~st,i plctu ra lin 1Iil ~ rd 1JI IL

Fra ntei I in , '916'1 l.a'r;" 'fem ela i~bJl st rilUi i!'ste

mama LuI RolLet~ Cu toaba' aceatea I veridicltatea po\!'e~tii I'1IU a fos ccnfirmats.

....

curand a-·'u int eles c ...... a Hitler rnintise I . anul urrnf

IL. U. '. I; II :... .. . . '_ _ ' , '.- :,. ·1 . t.lt; I J IJ I t, a . .' ,I;, D, .. _. _ . _ _ i' 1 :.''-;

~ .

tor; armata qerrnans a pus st3palrliin~' pe Praqa si a

invadat Po lo n ii: a. F'ranta si Anqlia au dectarat ime-

;II ~ :::J

diat razboi Gerrnaniei. Hitler tocmal declansase

"

eel de-a II Do'~ Lea R.a zboi IMo nd if al,

'4 An~, ,ad 'rlil)'rtelolr

'"jj!. cs nazt ste ,.;I!~'.,

ID ra 9 0,111 u:[ strallPu ns de' cele doua S-uni: repreze nta An giUa ~ i iFr-alntdlul *~ pu Fife, la gat sh!aJua elbr;~ ~ca ,8 lu i Ca:vi d. •

'.' IH~Uer:, inf,alti~at fm Par'ls., La (I lllJoi de. ta iilnva dia re a Fra rnte,i ln 1 '940, Turn ul[ E iHe l, in fu nda t s-a: n u ma rat Iprintr@, tl.ad1Jri~e pe care HaUer ~i'=a dorit I( U ,a rd ~are s:a le, co IilItro le,ze_

Attirita Au d re.Y' Hie p burn diVe a

:n, __ ,,,,,,,

. r 4 ami ta, m~m~fJ1h,!lt ,c,and

til CiiiI p'a rat p lU terea. Lo (1..1 ii d! mala.,~'i $'=,a m·~tat il'mpnH.lInal Sta te.[e U 1"1 i t:e, de

azH. MuLti oamtirili ,au ~~g S'I.lAj al~ntea inceperli

! i, mul~i dinbre ab'B~,tia no i'n c~le difii urmal

- •

_'

- ---

-'17" '. :'. .:

.. - ~', '. . . .

•• I' •• :_,:",:",:,,:,._:,:,~_

-- - ~ ...

- .-

~ . .

"'" n1 19:J8. Hitler ~,i 5'taUn au semnat un acord. IGermBni'ii:. £ij,=a,

iii ngalji; t, sa nu 'i1nvdld eZIe. R:u.s,i,a. ea Fe con s ldera ca ri z'l~!i) i u l d intre statele ca:pij'talis'te era de ~dtur,al sa Wi (IH150Ude~e' po,zi1ialll ca ~ara comunlsta. Acest pact. prin care se accapta tacit faptul d3 va

. b . ~ I;-.. - .If""t t' ".... h d lin It io ij,

~ z: uc ru u n raz ulQ,m ~ a :5 tartur u rte In ran 1I .cetcrta .Ie s !J.dllJ.e.,

Su b iectu L co n fe ri n te i 5-,a, t ral n sfo rima t ra pi d intr- 0 sedinta die planificare a ra!zboiuLui',,, German a se retrasese din l~'ga Natiuniior; La care abia aderase, si a reintrcdus ssrviciul rnllltar obliqatoriu, PrimuL obi ectiv a [, lu i H it ler; in sensu l aca pa ra ri i rna i m u ltor terenuri pentru poporul sau a fost unifica-

""-

rea Austriei 51 a Cehoslovaciei, In rnartie 1938~

. -

Oerrnania a anexat Austria si a inceput sa pUFllal presiune asupra Cehostovaciei, incercand sa convinga, multi nativi qerrnani d~n reqiunea sudets c13 cehii trebuie sa se predea tar,a tupta. Arnbitiile lui Hale r era u eta re, C U toate acestea i su pe rpute rfi La lurnii, precum iMare,a Britanie, preferau sa nu se imp lice pent r ... m orne nt, (0 nvi rise fill" n d ca ~ itle r se va rnulturni C'U anexarea Cehoslovaciei, DestuL de

"

Nu se ~t~e daJca Hitler a mlai avut ,~'~ alte rela'li i in efa ra de cea (; u IEv,a IB ra u n, a,ia1tu ri de Cia re s-a s i nu ds, ~ i de ceca (]J nepoata sa Geli Raubal. in '192$" Hitler a avut '0 ~dna cu Geli, [U care lobi~,nuial 's,a me',arlga la Pli'(]1'h:ur~:~ dar curn se pare ca lubirea nu n: era i'miparta~ita, Gel i s-a Inters aca:sa,. A, do u a zj a fest g,a.sita, mO~;Mta~ lD,e~~' of eta I s-a si nu cis, d reu I,a ma i mu lte teorii cu privailrle la acest deces, Slnquratlcul Hitler nu a avut nkmodata 0 famine', da r in an ull " '978 a a pa rut u 11 b~Uait care SIU sti neal eli '1i este f u.

@

Acesta, pe Ii1 U m e J ea n ,Ma rle Ro~ let, era

ira ncez. I 5tO rku I 'Werl1 e r M,a hzer a in ltiat 0

,.

ancheta pe aceasta tema, sl, dupa discu;,i i cu n u[mero~i ex pertl, a a~u ns I a conC'~ u zla ca Ro II et era intr-adev OJ r flI u I I u'i H ide r, fapt devenlt public in 11978 .. Intrucst multi nu

, ~

su nt de acord cu acest deznod allma nt, n i cl

pana in :zJU3J del astazi nu se cunoaste adeval~ul La 301 de anl de la rnoartea lui Hitler, 'i meres u~ pwi'vi nd vi ata fostu lui dlctator n u .s~,a' disipat, ~~ nurneroase persoane continua sa af rm e ca sunt descen dentll I u Ii; :H ltler,

"

.. ta:b ~o. u sern nidi t de H itte. f. CIIl nforrn iLl:.!'!' M,a h ze r~ Hit la r B realU%at a ce\~st,i plctu ra lin 1Iil ~ rd 1JI IL

Fra ntei I in , '916'1 l.a'r;" 'fem ela i~bJl st rilUi i!'ste

mama LuI RolLet~ Cu toaba' aceatea I veridicltatea po\!'e~tii I'1IU a fos ccnfirmats.

....

curand a-·'u int eles c ...... a Hitler rnintise I . anul urrnf

IL. U. '. I; II :... .. . . '_ _ ' , '.- :,. ·1 . t.lt; I J IJ I t, a . .' ,I;, D, .. _. _ . _ _ i' 1 :.''-;

~ .

tor; armata qerrnans a pus st3palrliin~' pe Praqa si a

invadat Po lo n ii: a. F'ranta si Anqlia au dectarat ime-

;II ~ :::J

diat razboi Gerrnaniei. Hitler tocmal declansase

"

eel de-a II Do'~ Lea R.a zboi IMo nd if al,

'4 An~, ,ad 'rlil)'rtelolr

'"jj!. cs nazt ste ,.;I!~'.,

ID ra 9 0,111 u:[ strallPu ns de' cele doua S-uni: repreze nta An giUa ~ i iFr-alntdlul *~ pu Fife, la gat sh!aJua elbr;~ ~ca ,8 lu i Ca:vi d. •

'.' IH~Uer:, inf,alti~at fm Par'ls., La (I lllJoi de. ta iilnva dia re a Fra rnte,i ln 1 '940, Turn ul[ E iHe l, in fu nda t s-a: n u ma rat Iprintr@, tl.ad1Jri~e pe care HaUer ~i'=a dorit I( U ,a rd ~are s:a le, co IilItro le,ze_

Attirita Au d re.Y' Hie p burn diVe a

:n, __ ,,,,,,,

. r 4 ami ta, m~m~fJ1h,!lt ,c,and

til CiiiI p'a rat p lU terea. Lo (1..1 ii d! mala.,~'i $'=,a m·~tat il'mpnH.lInal Sta te.[e U 1"1 i t:e, de

azH. MuLti oamtirili ,au ~~g S'I.lAj al~ntea inceperli

! i, mul~i dinbre ab'B~,tia no i'n c~le difii urmal

- •

_'

- ---

-'17" '. :'. .:

.. - ~', '. . . .

•• I' •• :_,:",:",:,,:,._:,:,~_

-- - ~ ...

- .-

lti " ele ic a lor

ate

II!!'

Iubitul erern

HA1-LER A R.AM:A.S necasatorit palna cu doua zile fnaint,ea decesul ~ sa1u. Dupa ce a devenit Fuhrer. a declarat: ,.1 m 1 V() ~ d ed i ca intrea 9 a en e rg i e ce lu i de-aL Treilsa Reich, Prin urmare, nu 7mii voi lnterneia o familie".

ell doua zile Inaintea sinuciderii, s~a cununat cu Eva Braun, cu 23 de an~ rnai !anara die,cs - el, A fost sinqu ra sa iubita ~n acesf sa isprezece a ni.

S-au c noscut pentru prima oara in 1929. cand nazistii au 'inceput S8 ocupe tocun in parlarnent, pe cand Hitler implinise .40 de ani. In tirnpul unei vizite La otoqraful sau person-at, Helnrich Hoffman. a surprius umbra unei tinere plins die, vialla .. Este verba de, Eva Bra in, pie, atunci in varsta de 17 ani,

N ascuta lntr-o fa mtlie de prcfesori, aceasta s-a anqajat la studioul lu" Hoffman pentr a scapa de restrictiile irnpusa asupra sa 'in sanul familiei, Hitler i-a oferit 0 case ~"n Munchen, ~ji apoi au inceput 0 relatie, In 19.3.61 .AdoLf 's-a i'ng rij it sa se mute la Berqhof, In sudul Gerrnaniei, unds tocrnai curnparase 0 cssa in rnunti,

~ I:".

In ultirn i i ani de vi,at~i. Hitter si-s petrecut tea mai

i ..

'mare parte a tirnpului irnpreuns cu ea. lEva Luera cs

A ina UgIIUS.· 11944. P uteri Le allied eo a Wi eU b e Ij,at P·a.ri.sulL t.eeu l'to'r'il~ (Jlra.~uhii au Iintamp~nat so'lda~ii cu bratele desehlse,

' .... L~ 28 a pnUe 19'.4,5, d lctato rut i ta lia n 1M U 5$·0. [i n~ lee nt ru ~ ;;II fost exscutae, lmpreuna lEU iubita sa ,I' C [a ra Pettee h i ~ d rea pta] ,.

secretara sl, chiar si cand eei doi erau irnpreuna,

,. ,

Hitter avea grija ca ea sa ~tie ca 51e afLa acoto pentru a rnunci, Iotusi, ln viata privata, Hitler nu avea acelea~,ii m,anMe.st~ir·i de barbel excantric :;d periculos, A avut "1190~ rte m· ~r,e glr·l~a""" d D e- a· d a ... · nd lntotdeai IIIf'I ':l dov . d .... ·

..... IJ.. 'l.orCll·1":: [,~i!l'-' '. jI_" i,._1 .'1' ~ _ (_ I' I . [u· ... ; 'Ullilici tu a. a

de onestitate.

Fortele sovietice derna reaza, Q contraolensiva

puternica,

i ntaln, re La Quebec; in vede rea pla n ,fica ri i debarra rii 1n Norma n d ia

Allig U st

Pri rna tnta In i'r·e 'intre ~.ef~i de stat britan ic, american I, ~i sovietic. la Teheran. in i rail;

Noi ern brie

l-_l~~sen h ower da unda 'v-~_rd,e pent n.u in~~p~!ea 0[· eratr@ i _'.. ' Forte le Atiate debaifd§ in N2:!:f!1andia

M,A.REA IB,A'TALI'E

Este eli berat Cherbo . - u l. Fra rita

La 6 lunk~ 1 944~ la ora OtJ:,15! in Nonmandila, FranJa~. au fost rpa r,a~utate tfiupe britan Ie·e·, ,a rnencane ~i franeeze, Toc;ma~: incepu5..e oea rrnai ]rnportantal ba,1l:ali e a arestu~ ra~L Aoeasta, supranumita "Opsra)ul1lea Ovefi~ord: a:vea scopu ~ de a a IJunga naz]~-· tr din Franla,

p~ na in zlua premergatoare debarcaw'~ir vremea a fest ne'mvorabila, astfel (a m;~slrUnea rera in p:erico~ r dar condiucatnnd FOf1!'Elor Aliate" Dwtght Eis.enhowe~, ~ti~nd ca aceasta este singlura lor .?ansa, OJ deds sa contB'nue· conform, plan u IJut, d U1pa [a amSna.re de 0 zi, La era 5 dj'mineata tolD para~u.tj~tU aternz,asera $1 'i~] ocupasera pozi~~ile, liar navele' si alv~oaJne e a~ late lau inceput sa bo mbii.3lrd e:ze :insta lati HII,e m i 1m tare

~

gelmane' del pe 'tal1l1., La ora 6~30

Trupale germane se retraq din Franta" ~,i Parisul este eliberat

25 aug U st

'~nvaZll:eJ dar nu :~tu:a u exact unde· va avea lac" Fe:1 dmare~a~ u I Ro:mlmell, cornandantu ~ fortelor g~: ermane di:n nordul Frantei, avea c;onving- erea ca .AHa,tii vor debarca rn Nor-

!!I .. J'

rrand la, dar autOrilta~D Ie' de n ived in,a'~ de· '~a ~Berli 11 iI contrazlceau PH=SJU pu l1,a n d 0

debarcare in Caleis, orasul francez eel mai apropiat de Berli'n.liIi1v.az'~a AU.atilor a . dus ,au~oritatill:e germane in stare de ~oc Ace·rtia tocrnal st.abi~isera c:a 0 ~inv~,e aliata Wn NOm1a!nd~a, nu ,a,vea (um .sal a~ha lac in lIirmatoare~,e cateva zi~e. Pri n urmare, 'germanlii IiliUl erau gata de Ilupta ~i nu all avut nicio ~a.nsa tn momentul in (are A~iatlii ~i~u eta lat intreaga folr1,a.

TOt:LI~il' Hider nu a fost 'inicumat de la tnceput ru prhiilre la aceasta linvBZlTe. ]'rttnJ~ cat prefera sa stea treaz noaptea, obi~,nuia sa doarma in cea mla~ mare-parte la. du pa:-ami·eze'i.n ,a:~a ca s-a I uat decizi[a sa nu fie' tni!·zit din somn" cand s-a sCl.llat di 11 .somn fntf-un tarzJu-J a ''DJiansm is im€d~a,t ord~ Ii e. ratre, tru pele de'sfa~uirate, da:r er,a de] a. prea tarzji:!J. Pe pa rcur.su~ U I"matoarel or 1 01 zite;, An,ali~ au deba!fcat peste 600.000 de snlda~r ~.'i; t911J inceput:sa preseze retragerea armate~. naziste Icaltre Genna nia;. T rei lun iJ Imai' tarziuf Paristd era [IJiber. A.ceast,2J bataUe esential,a a pecedu;t soarta raZlboiu~~i '~n

.'

faIVoarea pU1Eerlllo:r A late'.,

"

d~:m ineataj aprot>dmati'v 160.,000 de

mi.l~talri deba rcasera.

Genman~i prim~'se-ra ijinfO'rmatia (orn.fonn car€ll,a AI~;a~im p'lanuiau 0

5 'II~ .... ~. t' ",. ...... Ii..II' .... "

..... rI)[IoUlirll,:1I ,iEhliELI af~enleaza En 1'\I.Olrmanul,i3

I' II

... l' ·S· :1

. . . I

.' --- ----:

La acel moment. Ioarte p e- ut.i,na lume stia de Eval,

. ,

Intrucat IH itler incercase sa pastr,e,z'e' secrstul (u pri-

'lire la existents ei,

J

.. Eva este prea tanara ~,I irnatura pentru a 'fi' prima

doarnna. Este totusi sinqura ferneie din viata mea. Daca voi putea sa Ina Tnton.: Ila l.inz dupa sfar~ituL rszboiului, s-ar putea sa ma casatoresc cu ea", le-a decla rat Hitler in cursul razboi u [ui celor rnai apropiati consi lied ai sa I,

"

S~ ~d

Inuctd erea

Atunci cand Hitler a decis sa 518' ridice impotriva intregii' lumi, a dedarat. .De aceash3 datall G,erman~a fie va castiqa, fie va rnuri",

,. -

In iunie 1944,1, Puterite AUalte au debarcat in

Norrnandia, pecetluind soarta razboiului. Tratatul de pace CUI sovieticii fusese La randut sau inca kat. iar rusii presau retraqerea qerrnanilor din est Tn fJebnJad,e 19451 Roosvelt, Churchill SI Stalin

..

s-au i'nt§tnit la Yatta pentru a dezbate viitorul

A

Germaniei+ ln rnartie ~ H itler a ordonat distru-

qerea a ceea ce mali ramesese din industria, comunicatiils ~i sisternele de transport gler= ma n e ,. Fo rte Le a l La te deja a j It] n sesera La gl ranita G,ermanli'e,~ ~I~ era dear 0 chestiune de tirnp p~lnal aveau sa ajunga ta Berlin, dar Hitler voia sa Le ingreune,ze cu orice pre! ina inta rea,

La ,30 a pri lie, Tierqarten-ul lcartierul din jurul gradinii zooloqice], situat in centrul Berlinului, a cazut ~n lmlal [lite sovietici ~or:, De la resedi nta oficia ta

. ~

a lui Hitler puteau f vazute apropiindu-se fortele ali-

ate. Hitler a luat pranzul impreuna cu cei mai apropiati consjlieri, ca de obicei, A, ap arut s'ii Eva ~ irnbracats

r. j'l

Intr-o rochie neagra~

"M:3 voi sinucide irnnreuna cu sofia mea, Am

. ,~~

... Pr~'z('J n~ erl evr~ l, u ~ur,!3J~r sal a nil: ,c,a :a u f~ st e Ubera,t~. Pe~te, 6 me lle a iii e' d e ev.r'e~ a IJ fest u e i:?i ifJ1 't i m:~ u l t"li ollociil ustutu l,

Japonia sau in Argent~n8lj dar decizia [.ui Hitler era de neclintit, Prima v1ctim,a a acestei hotarEr] a fast cainele sau. lDupa aceea, Hitler a luat otrava .si si-a sees p istolu [~ L -a Ind reptat spre

r- r-

. ..... t ;jf,..... "

cap $~ a a pas-a pe(ragaCi.

.5 0 deal n i mai tal rz i u I!l ex i sta incal voci ca re r:j'drca sernne de intrebare privind circumstantsle rnortii sale. Conform aprop iati lor; cele doua

.r. ~ lI- I!

.J f t d - "L l"-

cacsvre au ros arse, car puten e' a Jete nu au

.,.. . t d ..... t "" ...,. "t- ~ .," " L· p.

g,as~ '.' ecat ram,a9'I~el'e came ur .. ' rm urrnare,

exista posi bilitatea era sinuciderea Lui Hitler sa fie dear o inventie, iar acesta sa f plecat in exil in alta

J

ta ra .. Chia r d'aca Hitler n lJ ,~!-'a gasi'[, sfa rsitul tn acea

zl I astazi a r f a v ut 1, 1 0 ani :11 asa. ea ~ i nd ife re'n t de tau za

- :-

,.;j" Stalin, R~ooseve['t ~:ii Churehlll '~ntrun~ti: la y~ ltd ~ ln c'r'uil"n'e'E!'il'I ~ p e rrtru a dlii;5(JJll:a stat III lu'l Germalfl ied' pos'tt'be li cs. Pre da jj\ea germ a no l,oF era doe r Q chest i I!J ne de 'limp.

decesului. mall' mutt ca siqur ,a stszi nu mal este printre noi,

S-a af lat in fru ntea ta rii ti rnp den u rna I 1!J ant. "at

~ ,

atata tim n a oetrecut s~ hoinarind fa rEi t~ nta·E··:~ri[r'V~e;;rYa,

~J l~- II .. ~ - -.--

., .

s'i MLInchr:n~ dup.,'a, ce a renuntat.la sC€hsLa, fara .a'teu~,i .- .. ,

-'!' Jl; .,.. _.--(.

sa fie ad rnis La univers~t~tti... :~. 1

,Adolf H ',' ~r-~f,.g f€~b ~ jj@;,:_- ..... ''''.u<~.'I"i!I

·x..":' "

~':I"~~

ruqamintsa ca,li dupa moarte, sa, ne incinerati cadavrele, Nu vreau sa ajurlg exponat prin vrsun rnuzeu

iiiii

rusesc,

Seful aviatiei qerrnane i-a cerut lui Hitler sa se rnai gandealsca~ .5us'~'inand ca air putea sa ple'(.-@. in ,exit'in

_..._ F otlllQ raJ De CI!J Eva B,r,a un,. f,ij)'L u~a de H (rflmalifl" E:r'a 0 '~,e,me~ e v,e's,~ la~ ca re' a 'r,a mal:; a li§t iJJ (I die I~ ~tlelr p,a In a R;a m oa [te'.

... 0 :p'l!):;?;a r~'ri (U !H :i~Ue r~1 '~ac'IiJUi ;(;~ d oat - CBrIe"lll,a ore In a I illite' de' ,d'e c!e:s lB L ~-alu ~ ~Udi~~: . ...,. _. n,e fu iii:s d ~ 0 f'em e jle de 5Iei'rVlIC"i U. r.:ItI-l.t!;ll"~d

IIr" r ~

e IJla gloUti de orke EL,(' !I::'~'lllt::: __

~1i~'~ f~' .a clLelPtal~ pII"G'pl"":~a

.'

'. s······c· ·-t··, S'" .. '

'" I ..' _ I'

.. :" '. ". ..... ..'j .... '.

Inca din copilarie, visullui Hider era diferi de al celorlalti. Era convins ca va rcaliza or-ice si-ar fi putut do 'i, Cand a devenit dictator, si-a

itlemen a.t polidcile. pentr. u a i§i pune in practici propriile ide .. ,i,j Pentru

ac .. st lucru, si-a redus la tacere criticii ~i a inceput sa actioneze lea ~i cum ar

fi fost mana dreapta a diavolului, A sacrificat intregul continenr europ:ea.n,

. '" ;; I'·' ... '1- I'..... ~ 1 ,.,ii d u£'-' \II d

plenrfU a "~1 rea tza VISU .' . n sp'eCla, evren au avut enorm .. e st te lt t, I€ .pe

urma existentei sa e.

"

Exduderea evreilor

PERSECU1~,]A APLI'CATA EVREU.'OR In tirnpul lui

1

. Hitler in tirnpul razboiului poarta numele de

Holocaust Cuvantul ca atare sernnifica .. .ofranda adusa zeilor",

Odlata ce Hitter a t ansforrnat partidul nazist in partie unic in anul 19'3:3~, a facut publica si earn-

, did -u ,.. L il d L

parua sa oe "eXClUI ere a evrenor '. eque ne a

N ilrenberq. considerate' drept extrern de nedrepte de cstre evrei, au dernonstrat fara drept de apel acest lucru, Hitler ii redusese la statutul de cetateni de mana a dous si i-a orivat de 0. serie de

I' ,.'1 ~

drepturi,

l.a l' noiernbrie 19'38~, un tanar evreu OJ ucis un anqajat al arnbasadei Gerrnaniei La Paris. La a uzul acestui lucru, Hitler a actions f·ara ezitare, cera n d u- Le co. ncetatsn i lo r sal sal se razbu n e pe evreii care locuiau in Germania.

De pe 9 p~ina pe 11 noiembrie, evreii din Gerrnania au trecut prin cLipe de persecutie tara m a. rg:i In i., Peste 7.,500 de p rava U~ ~,~ case au fost distruse, peste 100 de oarneni au rnurit, ,;;1: mai rnu It de ,30~OOO de evre~ au vos. arestati 'fars, rnotiv .Hitler a mali cerut surna die 1 millard de, Imlalrc~, drept cornpensatie pentru rnoartea anqajatului, ~n acsa noapte, cioburile de, stic~a rezultate din dis= truqerea caselor au stralucit I'n Lumina lunii, conferindu-i nurnele de .. noaptea de cristal",

Pentru a face un imperiu din rasa glermana.

Hitler credea (a teritorlile pe care le ocupa Gerrnania La acel moment erau insuficiente, asttel ca in '1'93:9 a invadat Polonia, In Polonia locuiau peste 3,3 rnilioane de evrei la acea daITa,. Hitler i-a ohliqat sa poarte Steaua lui David pe heine plen-~ tru a putsa f identificati, multi dintre acestia fiind UCI'si de soldatii nazistl. in " [9401 au 'fast construite

r: , I

ca rti e re se pa rate pentru evrei ~ ca re a u fost fo rjat'r sa, se m ute In aceste e nclave.

~.

, .... Noapte'd de ertstat sim.bolizealla 'viioUen!;a oamenilor- die

ri n d: fm potriva eVU1e i [0. r~ C etil enii a I!J utl l iizat v~o.len~al pent ru a

10 istrul9,e p rifival[i i leo ,~[: case ['e 'evreii lbor:,. ca ,~ cum ,Si Ii fi fo,s~: pi 0 seda ~I' de dlavol.

- '"

J,n,ch_isorile iadului

M - lib ..... " ..

.. __ unca: e eubereaza ...

Aceste cuvi nte ereu Inscri sire d aasu p ra intra rf in AuschWiit2:, laglaruL de concentrate ln care au test

_ _.-,v~-, -,,_~saGC-ati nenurnaraf evrei, 2.5 rnilioane de p r~,-

II! .11 !"

zon i eri a u calcat praq u t. acestel lnchisori, da r

toarte p-utin~ au scapa cu viata,

i J

La gau Ls -deve nit si m bo lul i3J ntise m itisrn u lu i

nazist, Wi i nd s ituat la sou d-vest de' 'Va rsovla, Polo n ii8i ~ lntr- u nora S C'lJ. 1:2.000 d e ~O( u itori .. A fast. co nstru it

..

..

intr-o zona urat-mIf~I,$:,~tBere'j _ ~le·lQc.uita, Inconjurata de mtas-tinL

"

in febiuarie 194'1 au inteput s'a soseasca P.F~~

mete victims. La acea vrerne, prizonierf erau exec utati 'eu ajutoru l galu Lui CY,cLo,tl 8, Fu n ctio na u in tota [. 4 ca m e rs de. gala re, f~~ n d executati zi lnic pana La 6,.00'0 die prizonieri.

Tn fieca re~ in c:a pere era u ing h esu ~'~i 250 de,

oarneni, tirnpul necesar psntru uciderea scestora fi i nd de aproxi rnativ 30 die, m i nute, Ap- a i era u dezbracatl sil rasi in cap,

oil iil II!

Parul era folosit La fabricarsa del

p·atu ri pe ntr - soldati i qerm aniMulti di ntre eel ucisi erau batrani,

i!" ill

tern ei si co oi i.. Gardi en ii Ile extra-

~ ,11'"'"

gleau dintii de aur; tar apoi aruncau

cadavrele int =0 9lnJo[pa g'l g,8 - tica, La LagaruL de la Birkenau exists CD camera de incinerate g~'gantical in

.~ - .

care se aruncau corpurile neln-

sufletite

..

,.. ,.AL l'reHea Reich ... · allui Hitter .. Sr tan'sat -'0' cam,pani e p~lbli ~ta ra int1ellsiv,a. Un.ele diilt:~e ',9JCe.ste rna ter ira le prUl11tj [j clta re 'I . i lust (,i::U!I [Pie, :H :~~ler;

~ FRm ill L m~aHldlilfl

.. La vita e bella'· LV~ar~.a e frl,;lllm!Oasa"'~ de scrie La 9 a ta-Le' de (Ii) 111 cenltrare na zi ste ~ A ca~1 gat trel di5tincH~ La edil!~lra.

til - - -,,--

din 1999 iii Premiilor

O~Ic;ar ..

. .

Eve,n'i merrtemsrcants --- - --

'.. •• __ ••••• • • • '_ • • • • .' ._, I ••• '._ ._ ... • •

• .' ": .•.. .. •• ' • .' .• I . .

. . J' • . . ..' :._ .'_--_ '. • .' .

- ------_ --- . -- -- -

In 19142111 in aprcpiere de Auschwitz au fest const ruite 0 seri e de fa bri (iJ de a rrna rnent, astfe [. incat prizonierii evrei s~i poata sa produce arrne pentru soldatii qerrnani, Fiecare astfel de fabrh::a era In concur errta cu celelalte, asttel incat muncitoriilucrau p~ina la epuizare. Nimeni nu se ing'rij,ea de

e j' can d lesi n a U I a cestia ra rna n,a n d fa ra sutlara pe j os p,a na . i se gasea un in locu ito r,

Rati,lLe de hrana erau die asernenea insuficiente.N. exista mic dejun, liar La pranz, prizonierii pri-

rneau crenqi de copaci ~Ii' larba'l sau supa de cartof stricati. La (ina U 58 dade-a. paine cu rnarqarina, astfel ca multi mureau die rnalnu ritie ..

, .

~ .

in ianua rie 19451!' c8 nd devenise evident cal

Germania va pierde razboiul trupele sovietice au patruns in Auschwitz si au eliberat prizonierii. Aceto au gas~t hain te a 385.000 de barba] i ~i a 877.,000 detemei, pracum ~1: 7.010'0 kg de par urnan. Se spume cal numai La Auschwitz ,au rnurit peste 2.5 rnilioane de prizonieri, Aproximativ 6 milioa ne de, evrei au fest ucisi ~n tirnpul Holocaustului, 0 treirne dintre acestia dandu-si ultima suflars a

• •

>4 H~Uer a ccrnandat prod u c.e rea m ulte r

, filma, mrulte. dlntre acsstea fU'nd r·egi· ate de, Len'j iRiedenstaht.

... C [to p etut 9 ilganti C din .Ju r nu It Fiihrerului" ~ constrult Pie. Stadlonut Otimplc din 8lerHri. Carntar-e§:l.e 5,4

~ e n e sl, (ill n d SILl na, le raa md ntea tUIILIFor celcr cars n puteeu auzl de forta naaisrnulul.

Auschwitz. Laqarul de exterrninare a con i uat sa fun ctie nszs pa,n a In 1 '9 45~. can d G srrn a ni a s -a p r'e'dat, Tn csle diin urrna, An tata fortelor alia e.,

- j ~

Dupa razboi, restul lurnii a aflat despre magl-

- itud i n i2',d rnasacru lu 111, ia r cuva lilt LJ, l, "d ia bali c' n u poate descrie crimele irnpotriva u mlanita!ii comise 'in a ceasta peri oad a neag ra a isto rile i. H itla r era ce't care dadea ordinele, dar cet care ·0 supervizat rnasacrui a fest sefu L SSM Heinrich iH im rn ler .

...

ln afara lnchisorllor, populatia obisnuita lsi con-

Jj-i' I' I!! f.

tinua atacurile asupra evreilor, Tn tirnpul razboiu-

Lui II crimele cetate'nH.or ge-rman~ cuprinsi de isteia d3Zbo~ullui indrsptate irneotriva evreilor arata atrocits t ~ Le de cal re su nt capa b iti oa rne n iii.

Pr.op:aganda, §i armament

IH itle r a incercat sa I ~ i imp u na vi z1 u nea a su p ra tut u ro r cetate n i lor; IN azistii rea lizau fil me, afise,

jI iI! ~ •

folosind orice rnijloc de care dispuneau pentru a

face p u bli citate fen 0 me n u lu i, facto r ca re a contribuit (U siqurarua La crestersa popu Ia ritari."i: LuI Hi tler; IM,a~ rnult, submarinele U -boats au fast esentiale pentru victorille tirnpurii din razbol repurrate de nazisti In tirnp ce rachetele V1 ~~ V2w considerate de Hitler drept arrnele miraculoese care puteau schimba cursul razboiuluL nu au avut tot usi efectu l sec. ntat, 'fii nd i ntro d U Sf? prea fa rzi u i"n prod u ctia de 'mi8JS;8 ..

)L.~ die ri i treb L.J ~ e s,a. fi e vizi ona ri" ~ spu n ea H itler, ~i visul sau era s,a creeze pe ruinele distruqerii o lu me uta p~ ca I da r a cest vis s-a n,a ru it odata c u e~ec.u l Gle rrna n ie i in raz boi. IDa ca "in vizi u nea sa ~ Europa. urma sa stea la bsza unuii irnperiu ideal, Tn urrna sa nu au rarnas decat ruinele unui continent prosper.

)0, IRae to e-h~ Ie V2: d e'ZVij lta teo de' nazh~t ~ era u ra ~ h ete eu rrazal lu n gal de glcl'!tumlei fara persenal de

de se rvlre, de, ca re [0 cui to,ri i la 111 drei SE' tern ea u t e rl bl L

sa exper~en!a romantics cu Peter; fiul sotilor von Daan .Dacal la inceput, Peter nu era

altceva decat .. un P' usti inde-

I

- ~ ..

CIS care nu vrea sa se josce

cu mine", mai tarz:iu, sentirnentele Anne'i fata de acesta

,

aveau sa se schirnbe ... Am

ajuns sa ma gandesc la el de ('and mla trezesc palna vi'ne vrernea sa mal cule. Tl iubesc atat de m LJ Lt I neat este 'i nsuportabil", scrie Annal declarandu-si drag': ostea 'rata de

~, ~

Peter

.A-

I- n toiul celui de-al. Doilea Razboi

Mondiai, politicile Lu'i Hitler irnpotriva evreilor s-au transforrnat in ordine de axterrninare a fntreqii rase semite. .Este nedrept ca rnajoritatea sclda,tilor qerrnani de elilta sunt trirnisi La mcarte In razboi, iar in tot acest timp cea rnai mare parte a e itei evreiior sup reviet uieste acasa."

.. ,_

Pentru Anne, 0 "alnara evreica, nascuta in Germariia .. pericolul era imens.

,..,

In 1'9.42, pentru a scapa de perse-

cutie, tatal sau le~au dus pe ea. pe mama sa Edith si pe sora M'argot Tnt t~~ m ascunzatoare din Arnste rda rn, Olanda .. Anne, careia i s-a interzis sa

.......... 1 ...... d'..... L·j; l .... A ."..

paraseasca ;3:' apostu II asttel meat sa

nLJ fib gasita de' nazisti, a inceput sa '~'rna un jurns! la varsta de '13 ani.

.. Sirnt eEl pot avea Tncredere in tine .;;~ ca iti pot spune orice. E;;ti un bun prieten, ,~~ 'imi' oferi sprljinul de care am atata nevoiein aceste vrernuri gwe e."

A '

lsi boteza s12 ju rna lu [ Kitty; si scri a

pasaje ca si cum ar fi campus scrisori catra 0 aLta parte din sine,

Traiul ~n acea locatie ascunsa era

,

deosebit de pli cticos pentru Anne, ia r

zilele treceau -fara a f impregnate cu teams. Familia von Daan, care traia de asemenea 'in secret in Olanda. le-a asiqurat Anne,ir ~i familiei sale, carsia i~ era tot mai gr,eu sa evite nazistii, sprijinul moral necesar; A.nne a trait prima

\ t;.. ~ c'- 2 0' L.e t ~ r.1 •

h ,If'- Irr. ""d.'~ "v.i 'ID·~ ~l e

- ,l,

,0.·-1, ~

'Il CJt+" /. a»,

[: ... " I!Il~Ul1,:I]

::~-_..:.~ ~!I I i!'D1.e l-! :J::lh • -:"' .. :" ':_ ,~~~~ :: ~ t~I" ~ t ~(,d ~'hln

~ . -..H,:;-~ ... ~': a II ~'!" ... o.;n,.;,o l~O

:"":II • ::: "::"':t.[I.~~! . iii

.0,:_'1 :--"=i:. 1.:J ~L, lr...4.i!

Sperante disperate Idle

,,",,, h ~ ...,. ~,.

me neiare al pac ~

fn fie-care zi, Anne detalia evenirnentale care s-au petrecut de La ultima Insernnare din jurnal, precum ~i propriile sentiments. Visa sa devins jurnalist, sa i~l i'nt.emeieze 0 farnilie, se lntreba de ce s·-a na:scut evre'ica, si

..

m a i aile" 5, de c,e' 'e· ,Ir:::llLJ P e rs e' c u te rt 'I

' _" ", , ' " . II !!,.,I! - ':'"", l , ...

.. ~ n d iferent da ca s u ntern ola n dezi sau britanici, suntern cu totii avrei.Am speranta ca vern putea f cu totii

liberi."

Anne SI8 mandrea cu faptul ca era eyre [ ca., Era co nvinsa ca n U ,exista niciun rnotiv pent! ILl care evreii erau persecutati,

.. Consider ca toti oamenii sunt prin natura lor buni. Peate ca intr-o zi se

va restabili pacea .. ."

Dar scest vis nu a aiuns sa se' materializeze, in ceea ce o priveste.

Tn 1944" Anne si familia sa au 'fast

I'

descoperiti de, nazisti, .dupa ce acestia

au prirnit o Informara anonirns. si au fost trirnisi La Auschwitz. f"n 194.5~ Anne ,~r Margot au fost transferate I'n lagalrul Berqen-Belsen, unde Mar'got a rnurit de malnutritie. La scurt tirnp 5=8 stins din vi a tal si Anne; cu nurnai 0 Iluna, Ina-

" ...

intea eliberarii IlagaluLui' de catre for-

tele b rita nice.

,.

Dups razboi, jurnalul a fast descoperit ? publicat de tatal sau, Otto, astel ca lurnea sa nu uite niciodata atrocitatile Holocaustului .. A fest tradus In

,.

50 de lirnbi ;;i s-au vandut peste 50' de

rnilioans de exernplars.

.. Tata~, OU01

p. ri zo.'nij €'r' [La A,uschwmtZIl a :Sl!lplravielu~:t p®na l,a eli b e Fa rea La ga IIU.tUl i' dle c.atre' t rup e le savi'@t.i C'le,.

,A Prim a d ra 9 0 ste, ,9 An nel, Perh~ r von Daan, Aces'ta a 'fbst uc is lntr= u n tagJalir de conCleliltrBre aHJ:striiac l,a 5 mali' 1945~

,41 Malma sa, 'Ed,ithl' a m u,! r iit LaJ AU5,chwitz.

~ Casa dl,i1lFl Ams:te'rd~m in tare au trait Anne ~i fami[ia sa.

e

.

. .

'e"

, I

,

" .'

Hitler a incercat sa, fac~i dill intreaga EUf,o'pa 'I In, camin pentru rasa g'erm·an,a,. Av,'" nd in vedere starea precara a, societati i ~i economiei germaIl.e dupa Pro mul Razboi Mondial,

'" '" ,C' jIi, ......... ~ .... d 1" 11 ,.... c' d '" 1 '"'l~ d '"

vizrunea sa a rost rmpartasita .t e mu n ann 51 a atectat 1'1 es .me e a, rrunoane .' ,e oamem,

".) ;jl" ~, ,iI'

. A I ,"' A ........... '" "" :Iii. . '" 1 . A ~ ~. A" -'~

atat a tie or care t-au Imp·~ •... artasir vizrunea cat sr a ce or care 1 s-au Imp··.otrlvlt ... ices vis

I ~ ~ ,

d- d """ ,", I !!' • oI, .... '.' '1- 1 1 "X···'· X':" 1.... Ad"" '!.' .. f··... r ....

a ac us :' upa sine ce e mar man atrocrta!l ale secoiu ui x .... ) asanc m urrna un ,~lr ' ara

.cA it d d

srarsn : e ca· •.. , ,avre~

i'

L' '.'gVt--

.1

I, C·

Festivalul die fum dill '1938H de la V'enetia. a rnarcat eel 1m a 'i; 'i'rh3ltt moment al carierai lui l.eni

,p

~ .

Ri,efenstalhL. I n vi rsta de 36 del an L aceasta a prod U 5 pelicu la pp o lyrnp ia" ava rrld ca temal

Olimpiada de La Berlin, ca~figand Pramiul MussoUni.

1 n 1926 a dsbutat ca 2l ctrita ~n pelicuta i; 0 e. r heili qe Berq .. ' l. M u ntsle sfant" ]1,,, A reqizat primLJ~ sau 'film la '!,arsta de 3.0 de, ani'. .Das blaue LIcht" l.Lumma elbastra"], tiind recunoscuta de pu blic ul qerma n d re pt u r] reqizor extrern de' ta lentat, L _.,a cu nos-cut pe Hitler ca u rrnare a unei scrisori pe care ~-a adresat-o, Fiind in~iiltata de un prieten sa ascutte unu. dintre disif"" M 'I rs u r '11' tEl. l LJ 'II H' -If Il - f - -!j. "'ii 41,~ t oJ,o m is (~"fI,; d e ~ - ~ il II Z ',oJ! n '"'I n c'; "" '".:I ....lI iOi .... ; c: ca""" no; S r- r 'I Jfii H " "" Ilo I:"" r":!! ro

6U ". .' le. 1- I ~.' erl, a _ OSl ;,j l.6 ue n t •••••• 6Jllt:J ,: . I c.e~,e I);iI y c ~:c ,". a l. 01 ~ ~~'II:~ ~~" I ~ ~ :~ ... ~. ~,.~'~ i 6ciJ, I~

~

aprecia operele reqizoarei, ~-a raSpUln5~ :~'ii astfel au inceput sa ccrasaondeze.

r n , 9"34. H itler a ruqat-o sa, 'faca un film pe rnarq inea adu nalriJi p~ rtid u lu i nazist di n NUr,enberg .. Initial, aceasta a refuzat, pantru c.a nu 0 interasa problernatica prom ova -'8, de partid, dar Hitler a convins-o .,.sal i~ acorde l) ore din viata,'", l.eni ,8 acceptst, ell conditia eta pe viitor sal nu 'i; S,'8 rnai solicite sa rea lizez e' fitrne politics. Ge:i 11701 de al1galjcr~i pe care iii coerdona a u produs, in n LJ rna i 5 luoi I .. V~ctor'i;a sutletu lu i' II pelicuLal loa rte aprec.~alta de g e rrnani, Mai: tarziu avea 5,a devina, cetebra rnulturnita filrnului .. Olymoia", a carui productie a fest de ase menea cornandata de H itler,

Totusi, d u p~,al razbo: i RI,e,fens:ta ~ [ a traversat 0 psrica dal su m b ra+ Oamenii asociati cu

• ~ ~ ,1'1

nazistii erau pedepsiti in irr~re,ag.;a lurne. De asemenea, iesise La IIveaU3 un scandal dintre ea ..

ill II! - III

H itler si Gobbets.

"

.Este sdevarat, am avut lncreders in Hitler .. pentru eel am crezut lea ne va fi tuturor mai bine dacs Ii urmarn .. Habar n-arn avut raJ este irnplicat fn activiitEiti : e spe!lal atat de joasa.'

Confruntata CLj un asern e nea va t, de crith: ill a trebu it sa lsi dov,edea.sca n evi nov,a·tia., A, 'fast obliqata sa lsi netreaca u rrnatorii 3 a ni.de viata

If! II! -:__.' II! ~ tI'

A

in a rest La d om id l.i u !?i .. in procesu [ ca re a u rrnat, a, neqat o rice teg,atu r'8 CUI nazisti i, II n cele din LJ rma a fest achitata si a inceput Q. noua via!A

ca fotoqrat A murit in anul 201103.

: ~ ·24·

i·:' . '.. .

Miti.lralr I PQli1kia iI"I~S.Cut la 'To kyo_ A fost ~'eful ~tat~Luii ~ClJjClr ja,~on~:(: ~i apoi a d1e·'\fe·rJ III prim mllillst ru I m petri Oil ea In care con[li c1u I cu .s stete lJ nite escala da. A Ineercat Sa comclucB JapOIilf.i;I [CiI! didator. dla r cum r~~bill,Ll!.ll nu evelua illl 'f'avo area sal, a renuntat la purtere_ MaJi taliz~u i;!! fost· a cuzat de crime· de razlbo i ~m eXe'Clna t

----===4._ Co.rrlslferi I

PatH iic ie FIJi I.Adle p Ui

Oaime n i die. ca r'e s-al f'o,Lo'5,mt Hnt [e r

--.......... Oaml!eni pe care Hitler l-a

IP €:r5'~·C U tat

~-----I.. lin a nil lei

·llywoo' Mar.~lenlle Di;,etrich 119011-1992)

,,·,t,' ~'a-'" U '_ ,

'1 _ ". J.'_

Olfln de a rrne .~i pciltlclan america n ,. A eerne nda t Iortele armere americane. ,al iIllV,ad'i;lft:

N!Jln:lut Ahiicii sl a. coneus invazllill al~at~ diilf1J Norm a ndia. D!J pa f";~lb~i" ,a devenit 11I:l t'FeIZi@Cli ·~r pa;trruL~dI p re~e ali rrte a l Arne ricii.

Celebre actrli'~,a Malrtene Dietrich S·-a. numarat printre rei care [2JU p[sralsit: Oerrnanie deoarece nu

A _ n

erau de acord C~ ide,ile prornovate de partidul nazist, I~ 1930 a aparut In filrnul qerma .Jnqerul

albastru", iar apoi ln pelicula holUywocdliana .Marcc", A captivat publicul din intreaqa lume cu ",,~D ld u He sa Le de m ili oa ne';;'~'~ (LJ d u tcea,'~al d ~ n qlas,

"

ln 193:3 a revenit In Gerrnania, "In concediu, ~l~ a auzit pentru prima oara VQC8[,a lui Hitler tla

rad io, in ca. de pe ca n d se· ana in (a pe vasul cu eel re trave rSI(3Se ocean ul, Cei ~attI pasaqeri au reactionat c:u bucurie la auzul acestuia, §,; au inceput sa fluture drapele _e naziste, exdarnand .Heil Hitler!", Dietrich a simtlt tearna din tara sa nata!la .si s~a intors faln§ iflt:arz:h~re 1n Stdb~Le Unite· ..

iI £I' •

SuccesuL de care se bucu s, in Amer'i'ca a ajuns Ila (U1no~t:in!a gerlmlan'ilor. ~i: chiar ~ii a illJi Hitller.,

n _ _

In 19.39, a tr~mis un (Ur~eT la re·~.ed·~n}a acest'e'ia pell'tru a iii propune .5[a .],Qace! 7ntr-un fi[.m de pra-

A

m[Qv,are' a partidutu~ nalllst. M·arLe'.nre a refuzat sec. ~ntre timp'F deve-~~se c:etatean amlerican., HHler

s=al infu' iat s~ i ~a ars f lm.eile[i dec'laraln d'=Q tr[adato[are.

. '

Cand Statete' Unite au intrat in eel de·-al [)ol~[lea Razboi iMond~aL a cont.ribuH c~it a putut del

m~[t l.a eforturi[le de ralz:ibo'L A fost tr'im~sa in Europa sal ddice m~ral~[ trupe{or amer·[cane. Iro~ia a fa[cut ca Miarlene sa tnvesleleasc:al soldatili a.Uati canland to.cmai cante'ce traditionalle n1ermalne .

.j! • I!' ;:j

Dupa r~h:bo~ ~~-·a petrecut c'ea mla~ mare partie atim~ului in .Amedca ~I a debut.at ca mluz~[ci·an in 1953. Urud dintre ce,le mali' de suc:ces cSlnbece ate sale e,st.e' 0 piesa germa~a pie care a fnterpretat-IC) forte·lor armate. Tn 1960 a reVlen~t in ora'9l1L S@IU natat l8eril~n .. S~,a st~ns d'in v~at.a La V'8lrsta de' '92 die an~. Ila Pa ds.

Jo.s@f G;ai·b,be~ '~ 189'1- ~ 9".5;:1

Clhartie C..Im,apH 111 1'1 :e.89-·~ 917J

.Anne Fl"alnlk [ ~: '2[9-19~51

Com€ dia d@ ori'gli ne brita n ~c.~, De ~lse'm.enea I reg ilor s.~ mirn. A. avut iexp eriente e~ke m ,d@ ·\.I'~riate pie s,e'ena! ;;i" a jueat en ~a r ~i retut lu ~

H it\e:F In prod U cJia .. 10 i ctatorul", ca re s - a bucura t de u n mi31~' .SI;,! cess ,

AU:H~lrt Eii!1ste'i1n ~ 18"'=1 '55}

RurJoL'f Hess (1 :1!!94-19S"lJ

P'Oli ~F,cii;i n germalf!j. A fast .sed, s de· C'II.!"i n tete lui Hitler. davenind rnembru al parhdului nazist, Sl(i'~alr1! l.s.~ u era.

"' Ge rrnenia este Hltlsr;

H- j '...... "'A !hll2!l" esta !.;I'll;! rm aln~a.' "

t ranserls o;pera ~ui iiU.err" ~ M ei n Kamp ~- I.Lupta mea"], Tm Umpul d[etenJiei 'Vi~loruLu~ dlctator;

CJ m de ~~iirr!~ evre u nal5cut'ln G !Zrrmani~ _

Fizici a III tecretie ian. A

C9 g,ligat: IPrem iul N!J bel .pentrtr: tecri a re:LarUv~ta pi. In 1 '933 a emig[f';rlt Ii"1l StateLe· Unite pIE ntru a e!Vit~ parsacu] la na'l i_gli lor. A fos~ ii m:pUca t' ~r in pliodllJJc~ia d €! ;1Ilrm~ rn ent nuclear;

Tana[ra ley,rek~ ifIi!iscutiil in

Ge rrn enia, Pentru a .sci·pl;! de F ersecutia, g,-;a ~I~ta} Impr[eunj cu lamlha In

Orand a. In urrna unei

j:fl ~o.r1malri C!11i1 0 n 1 me. na·zi stii i'-a u d[escop erit si i-au trl m hs ilil lagan~. unde Anne a murlt, UUe ri 0 r, j u rlfJIalul 5~ u a 'ftJ5~:

P!ulbUcat ~i a deven it ceteb ru 1111 tail, 21 lllJmea ..

Palitidan geim[al'i. In 1922 a deY-e'iI ~t membru al pa r~nd!l,l [u i 91e rma rt. La r-e 00 nnandia rea (.'ui HiUer. a aljuns· 11i1 fruntea

SY(;.!J rSa le'r berli nsze ~ p artl du lui nazlst. Tn 1928.a de-:'{enit mernbru al partamentutui. fi~nd in:sllrdnlfLt cu p~:p;a9.;a n d a pa rtldulul, _ Pa:rb=~ pa Ia p r(llg ra me rad to, fo'lo:sea mmeUe ca mijloc

pld)l[i cita If: contri bui nd SI,,! bs.t:aln~ia l l~ '!l!E·n i rea la p ute re a Lu i H~t le t,

Ev,a 1B1I!'·a!II!U!!I

~ 191 ,2-19,45:1

5 - a f'la S(;IIJ t'ln Germs IiIlf.1iI ,. A fost iubita/SCI·ti a lu~ Hit leI. l-a c~rMJs(,u l pe Hiller prin intermediut Ioti'J!Jlr~hJtui personal a] aJcj!!stllJli9 •. Hoffman .. :$- (nil

d l!veoit j WI biti .. In 19'45.. ('h~ar 'inalntea cidle rfi iBeriinulu l. St~S L.!I dilS9:tO rit. pentru Cifll ~ PQ~ sal se sin. chja.

25 ' , ,

- ...... '-:1

-

.:'. -:' "'2'6' .

: :. I.'

,'.. .' .

,_.' ..,_ .... f"il •• - :. - y

IH'tl "II Pi. ~ L" II b .... b I • ~. • I· ,. .....,i'

I. II" ter se' re rerea ta ~"lll USSO I ru ca ia .. u n na r iat care nu t raieste rstona, C~ care 0 ere eaza ..

•.

Mussolini a fost un jurnalist Jtalian, dar d1upa Prirnul Ralzboi Mondial, in '1919! a initiat rniscarea

/~ /

;i'!.;

fascists. lin "1'92:1! dupe ce a Iost ales rnernbru at. Carnerei lnterioare. a devenit presedinte.

Ce I do r lide ri s-au Tntall.nlt in tirnpu L u nei vizite (3 lu i' H itler Tn lta lia d~ II 1'9.34. Hitler era fe ricit ca are ocazia sa il inti2Hnea,sca pe par~nteLe fascismulul, dar Mussolini nu a V@lzut in Hitler nirnic rna! rnult decat un clovn,

;j.A

T otusi, relatia lor a evoluat in ti rnp, I n 19'37'~ M ussolini al vizitat Ge rrna nia sl S-a d eclarat Ina rte

irnprssionat de parada nazista la care a asistat. Mu[timi[,e de carneni care striqau nurnele lu! Hitler, randurile feria sf.ar~,[t de, soldati qerrnani, rnuzica si culorile vibrante.. Mussolini, a fost profund rnisCot die ceea ce a \i',azut. si a declarat: .. Val lupta de parte-a ta p,ana La siarsit."

Dup:la izbucnirea r',~izboluluL Ib31l1a 5=al alaturat Gerrnaniei in 1940~ iM~sso[ird nu se sirntea pn:~g.:,at~t

j - "

.Jtalia nu are nirnic de, casUg·. at privind de Ipe tuss" .s'~ si-s lrnoticat tara In conflaoratie.

... . I ill 1Il;,l· rt' jI ~ III!

lnU§t.u rat de la putere .?:~ a restat d e qru parile anti-fascists. tvtai ta;rZ~U'i a fast sa lvat de H itler, dar; ca nd Gerrnania a pisrdut razboiul, a fest executat, impreuna cu iubita sa, Clara Pettachi.

l-rtei

Pablo Picasso i~tamp:ina diificuUati in Ell S€!' decide asupra ternei pe care sa 0 abordeze in picturils salle La Exoozitia lnternationala din 1937 del [,[3 Paris.

~.' ~

, .

f?licasso a fest LHl artist spanhJ l care, ln cepand di n a nu l 1904'11 a tr!a~t [a Paris, Ope rele sale au parcurs rnulte perioade distincte, precum psrioada albastra, psrioada rosie etc, In 19~8 OJ pus bazele unui stil cornplet no u. cubisrnul. care' a arras foarte m u lta at.e'nt~e' asupra sa.

A

La 2'0, aprili e. pe ca n d se a pro pia data. expozitiei, Picasso i'ncal nu alesese terna, 'I n acea zi,

m icu lora ~ spa rn io [ Guern~ca~ a yost ~ nvadat de 'fortete germa ne, Caa rna rima re pa rte OJ o ras u lui a fost distrusa, si 3.000 dintre cei "1 ~,.OOO de locuitori au fost ucisl, Traqsdia a lost rezultatul aj utoru lu i cerut nazistilo r de catre cond ucatoru l Spani ei, Francisco Fra Ii1CO ~ pentru a ca lrnarevctte le toea [e '"

I ----;~,

.1 -- ",.~

,

I ij

j

La aftarea aceste i vesti di n 'zia re. Picasso s-a retras fn studio ~i ell Inca put 5,;3 pictsze frenetic, Ci ncizeci die zi le rna i tarz~ u, realizase 0 p ictu ra de' 3.4,9,3 em x 77'6;,6 emil 1 ntitu lata "Guernica·· I pri n ca rle. 'i:;;,I exp ri rna frustrarea si TU ria cauzata de tra ged is acelui eras, Picasso a afirmat ca .. Ra:zbo 1 u I din Spania este u 11 tla,z:bo'~ pentru U bertate, A[lest ta blou lmi axprirns ura '[,ats de umbra. rnortii care planeaza Tml prezent asupra ~,ari~ mete". N1u aves sa 'Ii ierte llic~od.aUa pe Hitter ~l pe nazlsf psntru ceea ce au facut cu tara sa,

.. Guernica" aV'lea sa fie expusa 'lin rnuzeul de artal din New' York .. pana cand Spania va f din nCHJ guverllata die popor". La opt ani dupa rnoartea lui Picasso, pacea a Iost irl sfarr?it repuss in drepturi Tn Spania, ~,'i ope-ra sa a. lost transferata la rnuzeul de arta Prado din Madr'id.

- -

_---?""I

- ..... --~___.......- .... , ..

~ '.,1.1

... ./

'"

'~,

Hitler considers rnuzrca drept esentiala pentru propaganda nazists, L-a desernnat pe Karajan sa cornpuna imnul oficial at pa idului,

Nascut in Austria I' Ka rajan a asp irat ln itia l. ,s,a devii n,2I pia nist, de r cdata aj u ns la V~ef~a a deprins arta de a f dirijor; a~~flgarJd sa conduce orchestra din lHml ill 1927'~ La nurnai '19 ani.

"'-

In 1933~ cand nazistii au preluat controlul asupra Germaniei, .saUle de concert erau decorate

cu zvastici, Ulterior, Karajan a devenit la r'rBlndiu sa,u rnernbru de partid, Ma~ degraba. i s~a spus cal' pen TU a-'~i continua cariera de partid, va trebui sa adere [a partido

.. Pentru mine. calitatea de rnernbru al partidului nazist e sirnilara c:al,itatii de membru lntr-un club de 5 chi " . a afirmat Karajany, intrucat nu aves niciun fel de interes fn dorneniul politicii .. ,At§t timp cat putea sa dirijeze 0 orchestra care sa producf mu,z~ca frurnoase, era fericit. .. Nu consider ea intrarea Tn par .idul nazist a Iost a gre~eaLa. [)aca ar trebui sa 0 fac din nou~ n U mi -as sch irn ba optiunea .,,~ avea sa declare, . 'i rIJ· oru l..

~ ,

A

In 19341 Kar,ajan a devenit dirijorul orchestrei din Aachen, ,A di'rij81t nurneroase cantece

pentru partidul nazis '~ si ill particula pentru Hitler. Spectacolele sale erau foarts bins primite' de' public. iar unii critici spuneau despre eL cal este ,,,divi:nn•

",",

Dupa 'razbQ~~ ~i=a sistat irnplicarea Tn activitatile leqate die, partidul nazist, reluandu-le ~n 1947; III 1955 a fast nurnit dirljor 0[, prestiqioasei

o rchestre Filarmon ice d'i n 8 erli ~.

U lte rior; a conf nuat s:a d i riJ' eze spectaco ~e 7n sala nationals die cancer Ie din Viena, si a fonda! concurs ul de d lrlJ" ori care fi poe rta n u mele.

~ ~ ,

S-a stins din viatal in Austria natala, La va' sta de 89 de' ani.

r '

e

"

.. Nu avem deca,t un singrtjr !:eL, sal iL i -genullchem pe Hitler ~~ sa distruqem partidul nazist, I . diferent ce se 'Ini'amplal~ nu trebuie sa u,irtam acest lucru. lndiferent de ce sle I'ntamptal nu trehuie sa negrociem vreodata cu H itler" Ang:[ja, at fost victims rsidurilor aeriene ale qerrnanilor; astfsl ca Churchill vorbea la emisiunile radio si sust" neal disc u rsu ri catne m ase, p entru a Le c reste rno ra lu L" La in cs put, Hi tler evea Tn vede re 0 pas i b ilal a l'i a nta (u AngU81. Cu toate acestea, Churchill a refuzat, in 1940 H i;Uer hotarand sa foloseasca aviatia irnpotriva Angliei.

in 190~ a fast ales deputat d'iin partea partidului conservator; carieraa sa poliiti(a cunoscand rnai rnulte fluetuatii nana Tn 1940i, (and a obtinut p ozitia de prirn-rninlstru, fiindu-i lncredintata securitatea t~ri~" A, fest cunoscut

II F jI II ~ II iI

crept politicianul .. care a pierdut ceLe rnai rnults aLeged'·.

Angr~a a reusit sa reziste bornbardarnentului av~a!iei glermane~. si rnai tarziu rolurile aveau sal Sf! irwerseze, Britanicii au . acu prog;r:ese rnsjore in . omersul tehnoloqiei an i-aeriene, reusind sa rsziste cu succes bornbardernentelor rnasive, Oda;ttal ce' au fest instituite masurile de aparare necesare, Churchill a trecut [.8 urmetorul punct pe ag,~nda: raalzarea unei .aLian~e cu Rusia,

.~Vom incheia aliante CUi oricine se OPIJ ne nazistilor; indiferent de tii pul de reg~m"·!'~ a afirmat Churcbil L

l-a lrnnlorat p. e arnericani s.a se alatu re eforrului de razboi sf a format 0 coalitie de' succes d'i n care' faoeau

Irr- r r!'

Dup"a razbo,j Churchill a fast' un promotor esential a~ miscarij~ p_: acifiste, lotre 119'51 5i 195.5 a fast reales

_ .r ~ ~

prlrn-ministru, iarin '1953. a ca~hgat Premiul Nobel pentru literatura, d rept incunurere a scrierilor sale istorice pno'U. ice,

- - - -- -

27 '<' ."','."

_______ :"" --=- __ t..,1_

nDin ruinele distrugerii voi consrrui 0 utopie ~~,.,

Aceas a, credinta a dus la crearea unui imp .. rill" in Ern ea caruia s-a asezat dicraroru Adolf Hitler, Acesr vis s ... a spulberat in faza u e ' distrugere" si, ln cele din urrna .. a dat nastere unei noi erie in istoria umanitatii, Rcsturilc all fost curatate,

~ ~ " :Ii ,2-

acestea fiind inlocuite de v asta'~le 110i~ Puterile aliate si-au pierdut it' amicul COn1_Ufl,

P- entru c:a mai rarziu sa se divizeze intre , sst si Vest. dand nas ere unei noi serii I Ie

~ ~ ~

contruntari.

.' Eforturile de reccnstructie ~lIff ~~_ ~~.,... ~i reinteqrare a Ger'mani,e:ji i1'n

'CQm un ita ~ea i nte rm,afiionaL.a .aIU fost sprijliilite puternk de Ad~rial,;ler; prlmul iL:ancel,a~ ,a ~ Germa In ieT de 'Ve st.

termen lung. Aliafi au inchis rnulte dintre fabric lte G erma n ie i 9i au ti rnitat p rod uc~~ a de otel a stIel lncat .sa se Irnpiedice fabricarea de armament ~i au pus In practice 0 serie de ~.'egJi' de standar-

....

dizare a productiei ~ndustriialLa". In toe sa impuns

plata unor daune de razbot, AlJa!,n au decis sa 58 Ioloseasca de cei rnai inteliqenti cameni de sti-

o ~ •

ilnla qermani,

Arnericanii ;;.1 sovieticii au anqsjat oarneni de stiinta qermani care au conceout rachete avan-

if ill • ~

sate, si le-au tolosit psntru a c@,stig.OJcursasna-

- r- I .r. [~NUMoARU'L VICTIJ\4ELOR celui de-al Doilea H13.zb 01 M on d ~ at a. lost e no rm ~ ia r Eu ropa a iesit din aceasta conflaqratie complet distrusa. Gerrnania nu era 0 exceptie. Dup"'8 Proclarnatia

II' II

de La Potsdam din 945,1 America, Franta, Anqlia

~i Rusia au divizat Gerrnania i'n patru partLI fiecare urrnand sa fie controlata de una dintra tari[,e

j

aliate, Aliatii au cautat 0 metoda de aJ reconstrui

~

Gerrnania dupa moartea Lui IH itler,

Era evident ca unul dintre principalsle motive p entru ven i rea ~a p ute re ,a lu i H itle r l-a u con stitu it reparatiile de razboi nedrepte irnpuse German~e~ dupa Prirnul Razboi Mondial, Pentru a preintarnpina situatii sirnilare, era necesar ca Germania sa fie, asistata in procesul de rsconstructie An eg,aLa rnasura cu celelalte state europene.

La Inceput, Aliatii au avi t "in vedere transforrna-

ea Germaniei intr-un stat aqricol. Totusi, s-a renuntat La aceasta idee dup,a ce s-a decis ca tara nu va

., ;I

aves de ca~b gat de pie, u rrna acestei masu ri pe

Let 1 (] ianuarle 194'0, Na!,illlnile :Unite au organlz:at prima intrunire. Puterea

't- ~ d- ...!I' d 'f II'" ~, l ~..lI L' N' , "II ,,; f .,.. ~

:m rutara -: Ie ca lie !!JI ~ S I'iIU naa a, i en:-n'1i. rat -a co m riI er Y If' I i"iI a_ atiu In U to r, In ;1'.1 ntat!i3

F Il r ~. 101

ina lilt aa r'alzbo~ u lu L

\III

.a

• • I I ".

. -

'...,

Zij'du IBerUU1Iullui a tost ridlcet in 196'1 ~ ,ptec,andu-,se de Ia pea rta 8 Fa nden b u n.3 Tilm p de,

o '

30: de ani, 'Q,ermal1ii au fos!

d iv j'za U iurt re G er m,~H' lira d eo 1E::st SH

I' !'

...

, .... 5' rad,a din B,er[n" dup,a terrnjnarea rszboiutui. lFi e C i3I fie ceta'~,ean a co nt ri b til it ttil e rOlrt u L, de

Il:,eCIO nst ru dJe~ tra nstor ma nd tin cele d l n :u rm a Germl~Hllla Intr-o putere econornlca.

.. Trebule s,a construlm 0 tara: astfet

- - ~

A ,A.·. •• '"'_

Incat aceta care ne 'VIZI'teaza sa

renunte lmedlat La orice prejudecati pe care te-ar putea avea La adresa

..

t~'al2L Rusir au construit rnodulele Sputnik, in tirno

'r. ,. ~

ce a me rica n i i au dezvolta t rno du le le Apo llo. M.o rea

Britanie a beneficiat de asernenea de cunosti ntele

• •

savantitcr qerrnani pentru a asiqura revirirnentul eta no m ie i d u pa razboi ~ lot acest 'g e niu sti i ntif c p e care l-a cultivat Hitler in scopuri distructive a 'fast pus in slujba umanitstii de catre celelalte t,ari.

Hater considers ca .a 'fij sanstos si activ sunt ete-

- ,

mente esentiale pentru a readuce msndrie poperului", De' aceea,~, era toarte interesat de Jocurile Olimpice, si ,8 decis sa le foloseasca In avantajul ssu politic. Hitler a adus 0 serie de modificari su b,~ stantiale Jocurilor care au fast orqanizate La Berlin 'in august '1'936. Tn zilele noastre. este absolut normal c:a jocurils sa 'f~e transmise in intreaqa lurne, dar aceasta practice i'~~ are oriqinile in Berlinul i nterbelic. Fa ii m oasa apri n de re a 'fta cairn o ti mp ice este Ide asern en ea 0 p ra cries il Dii,t:~ata la 0 li m piada die, la 8erL~n.

""",' Ri zb e i u l Re c:e d n nt re U 11 i ~ n e·a :5lovi ~Uc,i§ :?'Ii State [e Un it e .81 afeetat p refu nd i"nt rea 9 a lu me. 'J n 1989. ,Zld ul S,er[~ nu lu Ii a c:a:z,Mt, iar Germallrimd, 13 fosr Ire'lJln'ifiTcata_

, .... Ceremon'ia de deschldere a Olimpia,de~ de ialrna de Ita CaLgary di n 19S~l Joe III rHLe 0 II m·p.~ ceo moder Iil e ,SUI nt flo. a rite din it) m h;;e I' transferrnandu-se lntv~o adevarata afacers.

o alta tehnica folosita pentru p irna oaral La 8 e rti In pe ntru ste b i l.i rea c.a~t i,g,a to ru lu I u ne i CUI rse a tost photo-finish-ul, M ulte a lte elements introduse La Olirnpiada din 19.36 de La BerUn se rnai folosesc si ln zilete noastre, Gerrnania a castiqat

~ ~ ,

La aceste jocu .~ 33 de - edaUi die aut surclasand

Statele Unite [24 de m eda Li i'j si d arne nstra n d ast-

'"

tel forta tarii.

,iI ~

., Lurfthalilsa. 0 cornpanie a'eriana datailnd dinainu@a c.e lui d a-al iC)~ i~e.,a R: azb ((!i M ~ ndi:a l, III n T[ilc:t'OIi important lin durnenlut tre nsportu ri'h:rr ae ri e III e.

A U III a u [Om 0 bi l M erceN:i@$ IB en z ex pen entul c la sii', a l rna ~mn'~hH' II errn a ne- .. Com,pa nla (:0 iii cep e PI er mane. nt modele no. r ~ i (om petltive,

Practica prornovarii Olimpiadei psntru scopuri pO ~j fee a co nti ruat s ~ d u pa rnoartea lu i, H itle r. C ele rna i i rnpo ta nte astfel de le'xe m p e S,U nt Joe urile Olimpice din 1980 de la Moscova si Jocurile des-

,

ta~ u ra te la Los Anqe les tn 1 984 .. Sovleti c 1 ~ rli u le-a u perrnis natiunilor occidentale sa participe In 19[801 in timp ce arnericanii au hlocat accsst l esticilor La Olirnpiada din "1984.

tn prezent, Jocurile Olimolce 5-,au transforrnat Intr-o afacere care se poats dovedi extrern de profitabila a, Peate ca 51 acesta este un elect indirect atG 'ii! dE' "d 'v.,.,

I . ".,' . ,"". . ".' . ,-',: . I . i

ermama ,_,e, . "st. ,~.l I e est.

'"

II n tirnpul ra:zbol,u~ui, qerrnanii au fast CUI tori;

uniti lmpctriva unui inarnic cornun: puterile aliate. Acest lucru nu a fost Tlr1sa suficient de puternic pentru a elirnina difersntele de opinie dintre Iactiunile cornuniste 51 canltallste din tara .. Prin

ill !Ii ~ II'

urrnare, Gerrnania a fest divizata In doua parti ..

Treptat, tensiunile dintrs arnericani si britartici, care doreau S,iil faca din German ia Q tara capita-

L~5·l?I'11 :-5,,'~ R U., ,5_ ia ,", ca re do rea 5.)5 ·re .. ~ -I - ....."'. _ - _

~ h.J u Cl ~.;;J! Imnuna VIZlunea.

, .. C"'.

cornunista, au escaladat,

.... Trenul rapid [g'ermafll. ICE,.

C:Q n e ct ea za ee [e. rn fa i mari eras e. 9 e rim a n e. Astfet, rc.i UH:~ ri i le T'ntre acestea au devenlt rapIde ~ii cemode.

y Una di'nb-e' ITw.~tenirne tUI H itte r: re~e.a u all ,ex' i nsi de

alii bl st ra,z i a Germa!i1 i e. L Ac)e:st elern e nt a f.Bic'f1'[itat reconstructia economuei germane, ..

I

... Cent rut E u roped n,

~nJ.mla eccnernlel berllneze. La ju mlB ta te de sece l de

ta s'fa r sit u t, ,[",az.bo ~u L!!J i,

G,€ rma iii i a est e di n nou ILl na di nt r-e econornl i le d €i' fru irnt@' d,Le tu mii, t:FQi ns hI! rrn 21 !!I au - se intr-o ~,ar.a p,a~,ni'~;a !?U' bog.ata.

S=(;J decis ca tara :sa fie i"mnartlita intre Germani:a

.I! Ir'" jI

de Vest si G'ermalriiha de Est. astfel 7ncat sa se evite

,j! -

conflictul dintre cele dOU8! superputeri ale lurnii,

In mod iron i [I' rszu ltatu L [nee rcari i tu ~ H itle r de a un ifica lu m ea Intre 9 ra n iteLe un u i i m peri u qerman a dus la separaraa tarii ~nt.re cornunisti si

~ r- ;I

ca pita list i.

Cu sp rijin u l. tal rile F' ca pi ta [,] ste d' G'e rma n ia de Vest si-a org a n izat p r~ rnele a b998 ri U be rei ,~,i ~ i".n septernbrie 194·9\ ~,i:-a decis prirnul canceler, Konrad Ade nau er, Pe de altai pa rte I sovieti c H eu aj utat la raconstructia German'irei de Est Lupta dintra cel.e, do ual su pe rpute ri eco no m ice a [e lu m iii State le, Unite s'i Uniunea Sovietica .. transoarea in mad evi,-

~ . ~

dent In divizarea Gerrnaniei in cele doua t.ad.

,

Berlinul a fest de asemenee sectionat chiar

,

pri n c:e ntru l sa u. Multi a u in cercat sa fuga din Gerrnenia de Est, ca.uta,nd a 'V~ata rnai buna inOccident, astfel ca in 1961 a fest construit zidul

Berlmului, pentru a separa cornplet cele d(HJa

PartL Zidul care a desnartit cele deus natiuni tirnn

,ill ~ !I ,~~

de '30 de ani a rama,s, un sirnbol al Razbolullui Rece

dintre Statele Unite si U RSS_

,~ .. --

.. La ~a:5·e· ani de La c.aJde[re-~ narlsmulul. in SE'rmanTa perslstau .a!m,~nt,i ri~,e sumbrs ,a[e cartidului hitlerist, PFintre aeestea se

~ .

nu mara n a,?t~'r-e\a !m,~ ~carr i u neo- U'iI a:z'list,~,. N u m a ru [ ti nertlo r

Tim pres i enati de disc U FSU rl te tu i HI lit te ii a C resc U t, d a Ii d na,~terB u nel p re b le rn e so ciale de p roporti L.

Scarta cslordous !.ari a difaritfrapant, Beneficiind de un influx. de' capital dinspre America, G,ermarda de Vest a infLor~t Industria chirnics a crescut rapid si, deia in 195nJ, P~B-,u~ revenise La nivelul interbelic,

l~ J

iarin 19'60 sel triplase, indicand 0 revenire mira-

culcasa. Pe de' ~I~ta parte, Oermania de Est SU·f'.t2'-· rea sub opresiunea cornunista, depasind rnai difieil aceasta perioada neagra din istoria sa.

;,-;

In 1989~, est-qerrnanii au prirnit ln sfar~it. sansa

. .

unei vieti mai bune, dupa sr,ars'ituL R,i3zboiuLui

!II ''''

Rec,e,., C,et.a~le'n~~ s-au orqanizat In mi~(ari ample, ~i

~'n urmstorii ani au daramat Zidul Berlinulul. reunificand Vestul ~j EstuL German'~ei.