Sunteți pe pagina 1din 12

S.C. PERFECT CAR S.R.

L APROBAT,
J40/8806/2003 ADMINISTRATOR
RO 15547813 BOURGHAL MAZEN

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU ARHIVAR

IPSSM 02

Art. 1.
Prezentele instrucţiuni proprii cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului.
Art. 2.
Instrucţiunile proprii au ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a
lucrătorilor. Prezentele instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie privind activităţile de birou desfăşurate la sediul social, au
aplicativitate în cadrul activităţilor desfăşurate de unitate.
Art. 3.
Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a
modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru şi
particularităţilor metodelor de lucru care urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă.
Art. 4.
Pastrarea si depozitarea arhivei se va realiza in incaperi asigurate impotriva incendiilor.
Art. 5.
Rafturile vor fi montate paralel cu directia fluxului de evacuare, iar culuarele de trecere si usile vor fi lasate libere.
Art.6.
Podul cladirii va fi permanent liber, intretinut curat, cu usile si luminatoarele inchise.
Art.7.
Curatirea dusumelei si a hainelor de protectie nu se va face cu lichide inflamabile.
Art. 8.
Pulverizarea insecticidelor pentru dezinsectizarea incaperilor, se va face numai dupa inlaturarea tuturor surselor de
foc sau scantei si scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice.Instalatiile electrice de iluminat vor fi executate si
exploatate in conformitate cu prevederile normativului I 7-98, iar intretinerea si reparatia vor fi facute numai de catre
electricieni calificati.
Art. 9.
Se interzice utilizarea resourilor electrice, radiatoarelor, fierelor de calcat etc., in depozitele pentru arhiva. De
asemenea, este interzisa folosirea sobelor metalice.
Art. 10.
In camera de lucru se pot folosi sobe de teracota sau sobe zidite, cu conditia ca alimentarea cu lemne sa se faca din
exteriorul incaperii.
Art.11.
Depozitele si celelalte incaperi ale arhivei vor fi prevazute cu stingatoare portative, incarcate cu CO 2 si praf si se vor
asigura toate celelalte conditii necesare stingerii incendiilor. De asemenea, vor fi prevazute cu mijloace de alarmare in
caz de incendiu.
Art. 12.
În cadrul unităţii, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează: executantul,
sarcina de muncă, mijloacele de producţie, mediul de muncă, locul de muncă.
Art. 13.
(1) În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor,
inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. Informarea lucrătorilor se realizează prin procedura de informare
care cuprinde: informarea iniţială, materialele necesare de informare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
comunicările făcute de conducerea unităţii.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele principii generale de
prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor
de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii
efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Art. 14.
Realizarea efectivă a măsurilor dispuse revine atât lucrătorilor, cât şi persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului
de muncă, în baza prevederilor art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, pentru a nu expune la pericol de accidentare propria persoană,
alţi lucrători sau alţi participanţi la procesul de muncă care pot fi afectaţi de acţiunile sau omisiunile lucrătorului în timpul procesului
de muncă.
Art. 15.
Consultarea lucrătorilor se realizează prin intermediul procedurii de consultare stabilite la nivelul unităţii, conform căreia orice
lucrător, reprezentant al acestuia, îşi poate aduce contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi la creşterea gradului de
asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, prin propuneri concrete formulate în scris, adresate conducerii unităţii, aplicabile
condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii în cadrul unităţii.

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 16.
Întreg personalul este obligat să respecte prevederile prezentelor Instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile
de birou desfăşurate la sediul social al unităţii.
Art. 17.
Activitatea de prevenire şi protecţie reprezintă un ansamblu de activităţi care are ca scop:
● asigurarea condiţiilor optime de muncă;
● prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
● acordarea primului - ajutor;
● stingerea incendiilor;
● evacuarea lucrătorilor;
● stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul - ajutor, serviciul medical de
urgenţă, salvare şi pompieri, printr-un sistem unitar de măsuri şi reguli, realizat şi prin informarea şi consultarea lucrătorilor, care
acoperă activităţile desfăşurate în procesul muncii şi toate categoriile de persoane fizice şi juridice angrenate în acesta.
Art. 18.
Instrucţiunile proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile de birou, sunt reglementări cu aplica-bilitate internă care
cuprind prevederi obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate a muncii.
Art. 19.
Adecvat condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor se pot prevedea şi asigura ulterior şi alte măsuri de securitate a muncii,
în completarea celor existente, în funcţie de condiţiile specifice de lucru.
Art. 20.
Structura acestor instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile de birou, are la bază abordarea sistemică a
aspectelor de securitate şi sănătate în muncă, conform legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare.
Art. 21.
Reglementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în cadrul prezentelor instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie,
vizînd global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, se realizează prin tratarea
tuturor aspectelor de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcină de
muncă – echipament de muncă – mediu de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiectul de
prevenire şi protecţie.
Art. 22.
În contextul general prezentat, instrucţiunile proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile de birou desfăşurate la sediul
social al unităţii, au fost elaborate ţinînd cont de reglementările existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă, identificării şi evaluării riscurilor existente la fiecare loc de
muncă, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevedere la nivelul fiecărui element component al
procesului de muncă.
Art. 23.
Structurarea acestor instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile de birou este făcută pentru fiecare activitate,
prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

Capitolul II

Măsuri organizatorice
Art. 24.
Participarea la instructajele de SSM, însuşirea instrucţiunilor proprii de prevenire şi protecţie şi aplicarea corespunzătoare a
prevederilor acestora reprezintă o obligaţie de serviciu.
Art. 25.
Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime, personalul are obligaţia ca la începerea programului de lucru să se prezinte
apt pentru lucru.
Art. 26.
În timpul programului de lucru, exploatarea echipamentelor de muncă se va face numai conform instruc-ţiunilor de utilizare de
către personalul care le are în dotare.
Art. 27.
Personalul unităţii îşi va desfăşura activitatea în aşa fel încât să prevină accesul neautorizat al altor persoane la echipamentul pe care
îl are în dotare, în special în cazurile în care, prin accesul neautorizat, s-ar putea crea prejudicii, de orice natură, celorlalte
persoane sau chiar unităţii.
Art. 28.
În cazul în care se constată anomalii în funcţionarea echipamentului de muncă din dotare sau care pot împiedica buna funcţionare a
acestuia, personalul este obligat să întrerupă activitatea, să anunţe persoana desemnată pentru astfel de situaţii şi pe superiorul
ierarhic, fără ca prin aceasta să pună în pericol sănătatea şi securitatea în muncă a propriei persoane, a celorlalţi lucrători sau a altor
participanţi la procesul de muncă.
Art. 29.
Intervenţia altor persoane decât a celor autorizate pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor de muncă sau utilizarea
echipamentelor de muncă care prezintă improvizaţii constituie abatere gravă de la prezentele instrucţiuni proprii de prevenire şi
protecţie.
Art. 30.
Blocarea căilor de acces/evacuare cu materiale, mobilier, aparatură sau orice alte obiecte, chiar şi temporar, este interzisă.
Art. 31.
Lucrătorii au obligaţia să-şi însuşească măsurile de prim - ajutor şi să-l acorde în caz de accidentare a unui alt lucrător sau a altui
participant la procesul de muncă şi să pună în aplicare măsurile stabilite pentru astfel de situaţii.
Art. 32.
Instrucţiunile proprii de protecţie a muncii pentru activitatea de birou cuprind măsuri minime de prevenire a accidentării şi
îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă
în condiţii de securitate.
Art. 33.
Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate se vor realiza în conformitate cu
prevederile Normativului - cadru de acordare şi utilizare a echipamentului de protecţie.
Art.34.
Componentele sistemului de muncă
1.Executant
Toţi participanţii la procesul muncii, care desfăşoară activităţi de birou şi prelucrare automată a datelor,din organica unităţii în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.Sarcina de muncă
Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzatoare funcţiei şi postului ocupat în organigramă, deplasarea în teritoriu cu mijloace
auto proprietatea unităţii sau alte forme de deţinere şi/sau publice pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

3.Echipamente de muncă utilizate (echipamente şi materiale folosite)


Dotări ale birourilor cu mobilier de birotică şi echipamente tehnice adecvate activităţilor (după caz, calcula-toare cu accesoriile
aferente, copiatoare, aparate pentru telecomunicaţii, etc.).
Materiale de lucru utilizate (produse de birotică – papetarie - specifice activităţilor de birou ).
Mijloace de transport auto (persoane sau marfă) aflate în proprietatea unităţii sau alte forme de deţinere puse la dispoziţia
salariaţilor pentru realizarea sarcinilor de muncă.

4.Mediu de muncă
Spaţii de lucru amenajate şi compartimentate în birouri, dotate în funcţie de destinaţie şi lucrări aferente activităţilor prestate.
Utilităţi comune clădirii (energie electrică, încălzire, gaze naturale, apă şi canalizare, grupuri sanitare, sisteme de climatizare, etc.).
Activitatea se desfăşoară în mediu interior, spaţiu închis, iar în unele cazuri activitatea presupune depla-sarea cu mijloace auto.
Art.35.
In contextul prezentat anterior, continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, în funcţie de domeniul de
activitate, cumulat cu alte instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice domeniului de activitate respectiv.
Art.36.
Prezentele instrucţiuni proprii se aplică lucrătorilor din cadrul Primăriei Comunei Creaca, care desfăşoară activităţi de birou.
Art.37.
Prezentele instrucţiuni proprii pentru lucrătorii ce prestează activităţi de birou, cuprind măsuri specifice de prevenire a
accidentelor de munca şi a bolilor profesionale.

Capitolul II
Măsuri organizatorice. Instruirea lucratorilor
Art.38.
Instruirea personalului se va face in conformitate cu prevederile din L319/2006, legea securităţii si sănătăţii în muncă cumulate
cu prevederile din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006.
Art.39.
Activităţile care fac obiectul prezentei instrucţiuni proprii, trebuie efectuate numai de către lucrători care au fost instruiţi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi care deţin calificarea si/sau autorizarea necesară realizarii sarcinii de muncă.
Art.40.
Instruirea periodica a lucratorilor care face obiectul prezentelor instructiuni se va face conform periodicităţii stabilite de conducerea
primăriei.
Art.41.
Dacă instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru, in acest caz conducatorul
locului de munca înainte de inceperea efectivă a lucrului pe acea sarcină de lucru, va aduna toate persoanele implicate în
rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal:
 pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;
 cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pana la finalizarea ei;
 materialele si masurile suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcinii de lucru;
 organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare.
NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii, inseamna o activitate
considerata îndatorire de seviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele decat cele normale, dar care nu incalca in mod
evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor.
Amenajarea locului de munca şi pregătirea lui pentru lucru
Art.42.
Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi organizat si amenajat in conformitate
cu prevederile din Hotararea nr.1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de muncă.
Art.43.
Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort şi libertate de mişcare şi să diminueze in
măsură maxim posibilă riscurile de natură vizuală, mentală şi posturală.
Art.44.
Posturile de muncă trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită unor persoane diferite să realizeze o gamă diversă de
sarcini de muncă, într-un mod confortabil şi eficace, la nivelul de performanţe cerute a posturilor de muncă, trebuie să permită
adaptarea acestora la schimbări de cerinţe şi situaţii.
Art.45.
Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale ale utilizatorilor şi munca lor prin
asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.
Art.46.
Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activitătii.
Art.47.
Dacă utilizatorii se deplasează de la un punct de lucru la altul, este indicat să se prevadă elemente de prindere sub planul de lucru,
pentru a uşura mişcarea (de ex. o canelură sub birou cu adâncime suficientă pentru prindere).
Art.48.
Distanţele şi unghiurile de vedere trebuie să fie in raport cu cerinţele sarcinii de muncă şi în conformitate cu poziţia de lucru
standard.
Art.49.
Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:
a) Să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;
b) Să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
c) Să fie posibită fixarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de rănire:
d) Să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
Art.50.
Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuia realizată astfel încât să se asigure:
a) accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locurile de muncă;
b) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice,
fară întreruperea activităţii in destăşurare sau cu o întrerupere minima;
c) un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi de intimitate.
Art.51.
(1) Conductorii electrici şi cablurile electrice trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
b) să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajări
a încăperii;
c) să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fâră întreruperea activităţii;
d) cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.
e) conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi impotriva deteriorărilor mecanice.
Art.52.
Menţinerea condiţiilor sănătoase şi sigure de muncă în birouri impune angajaţilor respectarea următoarele cerinţe şi măsuri de
securitatea şi sănătatea muncii în birou:
 Pardoseala să fie în stare corespunzătoare (fără găuri sau obstacole).
 Microclimatul să fie corespunzător (temperatura, radiaţia solară şi circulaţia aerului) să fie conforme cu opinia experţilor
sau consultarea lucrătorilor.
 Dimensiunea încăperii să fie corespunzătoare numărului de persoane care lucrează în ea (minim 3,7 mp/om ).
 Biroul să aibă şi iluminare naturală.
 Să nu existe zgomot care perturbă atenţia şi comunicarea verbală.
 Să nu existe fire sau cabluri care împiedică deplasarea liberă a lucrătorilor, şi crează pericol de împiedicare.
 Lucrătorii trebuie să dispună de suficient spaţiu pentru a-şi putea schimba poziţia în timpul lucrului.
 Biroul trebuie curăţat şi întreţinut în mod corespunzător.
 Trusa de prim ajutor să fie disponibilă, agrementată şi cu conţinut neexpirat, iar lucrătorii să fie instruiţi în scopul
asigurării primului ajutor.
 Căile de evacuare şi ieşirile de urgenţă, să fie semnalizate corespunzător şi neblocate.
 Să manipuleze cu atenţie şi răbdare bibliorafturi şi dosare care pot avea şine, ace, agrafe tăioase şi ruginite;
 Să nu deschidă brusc uşa unui birou deoarece pot lovi grav un coleg;
 Să nu citească documente în timp ce coboară sau urcă scările, se va merge încet, unul după altul, în şir simplu, se va sprijini
de mâna curentă, acordându-se prioritate celor care urcă, bătrânilor, femeilor, nu se merge distrat sărind două sau trei
trepte deodată, vor fi îndepărtate toate obiectele care ar putea provoca alunecarea;
 Fiecare lucrător trebuie să cunoască şi să aplice normele de securitatea muncii în biroul în care îşi desfăşoară activitatea;
 Lucrătorii sunt datori să semnaleze orice accident ori incident de muncă, precum şi toate pericolele deosebite de
producere a unui accident;
 Orice deplasare se va face cu faţa înainte şi cu atenţie;
 Să nu ridice greutăţi peste cele prevăzute în norme;
 Să păstreze ordinea în aria de lucru;
 Să raporteze şi să înregistreze accidentele corect, complet şi clar, în concordanţă cu procedurile stabilite;
 Când trebuie luat un obiect de la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură, fiind interzis să se recurgă la improvizaţii
cum ar fi scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele, deoarece se pot răsturna;
 Să urmeze instrucţiunile de folosire pentru echipamentele şi pentru accesoriile din birou;
 Să folosească metode aprobate şi sigure pentru ridicarea şi pentru manevrarea obiectelor grele şi voluminoase;
 Nu se vor transporta în braţe obiecte voluminoase care împiedică vederea;
 Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut de muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui;
 În timpul lucrului, trebuie să se folosească o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident;
 Pardoselile din încăperi trebuie să să fie întreţinute iar urmele de apă sau ulei se vor şterge imediat;
 Defecţiunile din pardoseli, mochetă, linoleum (rupturi sau denivelări) se vor semnala şi repara imediat;
 Cioburile de sticlă se vor strânge cu mare atenţie, cu făraş, mătură sau lopată şi se învelesc astfel ca să poată fi
identificate cu uşurinţă;
 În locurile în care sunt afişate semne convenţionale de avertizare, se va intra numai în prezenţa personalului autorizat,
care va lua măsurile corespunzătoare de securitate;
 Fumatul este interzis în toate încăperile cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate pentru fumat.
Art.53.
Reguli de securitatea împotriva electrocutării
 utilizarea de circuite electrice cu accesorii in stare perfectă de utilizare;
 cabluri electrice continue, fără înnădiri sau crăpături ale învelişului de protecţie, sau după caz, izolate corespunzător
împotriva atingerilor directe ;
 prize, ştechere, întrerupătoare complete fără crăpături, cu toate clamele şi şuruburile stânse bine împotriva atingerilor
indirecte;
 este interzisă cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher) sau direct în
tabloul electric.
În situaţii de necesitate :
 se întrerupă alimentarea consumatorilor de la butonul de comandă;
 se scoate consumatorul din priză ;
 intervenţia la tablourile electrice şi circuite este permisă numai lucrătorilor calificaţi şi instruiţi cu utilizarea
echipamentului individual de protecţie, acordat conform prevederilor legale.
Conductorii electrici şi cablurile să nu prezinte risc de electrocutare, să aibă o lungime suficientă. Conductorii electrici nu vor
traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorărilor mecanice.
Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere,cordoane de
alimentare .
Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul
Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ .
Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personal autorizat în acest scop.
La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot duce la incendii .
În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon .
În cazul unui început de incendiu la calculator, se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon.
Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de electrician
 Prizele trebuie să fie bine fixate în perete, să nu fie sparte şi să nu aibă fire neizolate, să aibă legătura la pământ.
 Ştecherele trebuie să nu fie sparte, să nu aibă fire neizolate .
 Să nu se introducă în prize , aparate (nestandardizate) fără CS sau CE.
 La scoaterea ştecherului din priză , cu o mână se ţine de priză şi cu cealaltă se va trage de ştecher. Nu se va trage de cordon
!
 Reparaţiile instalaţiilor de curent electric se vor face numai de către electricieni autorizaţi.

Art.54.
ECHIPAMENTE - APARATE
 Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de folosire;
 Închideţi butonul de pornire şi debranşaţi de la curent echipamentele nefolosite;
 Învăţaţi cum se întrerupe curentul electric în caz de urgenţă;
 Evitaţi îndoirea cablurilor de alimentare ale aparatelor;
 Stabiliţi şedinţe regulate de verificare şi de întreţinere pentru echipamente;
 Anunţaţi fără întârziere defectele apărute la aparate;
 Verificaţi dacă părţile periculoase ale maşinilor sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie, în special aparatele de tăiat
hârtie;
 Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică, fară să se folosească ştecherul, aceste improvizaţii
putând duce la accidente grave prin electrocutare.
 Aparatele de birou trebuie astfel plasate pe mesele de lucru încât să se elimine posibilitatea alunecării lor.
 Se interzice angajaţilor să lucreze la echipamente pe care nu le cunosc şi nu au instruirea necesară.
 Aşezaţi echipamentele în locuri sigure, pe birouri sau pe mese.
 Poziţionarea şi aşezarea echipamentelor să se facă astfel încât să se prevină blocarea căilor de acces.
 Exploatarea echipamentelor de calcul şi a instalaţiilor anexe, se va face cu personal de specialitate, instruit şi cu obligaţia de a
respecta reglementarile de securitate şi sănatate în muncă şi PSI.
 Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase putând provoca accidente prin electrocutare, deoarece izolaţia poate fi
deteriorată atunci când piciorul unui scaun sau mese metalice este aşezat deasupra conductorului electric. Se va evita
bararea trecerilor cu cordoane electrice. Consumatorii electrici vor fi aşezaţi cât mai aproape de prizele electrice.
 Trebuie semnalată orice uzura sau defect care apare la cordoanele electrice. Acestea vor putea fi reutilizate numai după ce
au fost reparate sau înlocuite.
 Este interzis să se atingă ori să se ţină cu mâna ţeava sau radiatorul caloriferului în timp ce cu cealaltă mână se introduce
ştecherul în priză.
 Se recomandă evitarea expunerii prelungite a ochilor la lumina puternică a aparatelor de multiplicat;
 Lucrătorul la aparatele de multiplicat se va spăla pe mâini înaintea de servirea mesei ori la termi-narea lucrului;
 În sertarele birourilor sau în dulapuri, obiectele tăioase sau înţepătoare, vor fi păstrate în comparti-mente separate pentru a
se preveni eventualele răniri.
Art.55.
MOBILIERUL DIN BIROURI
 Inainte de folosirea unui scaun, trebuie constatată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se
aşezarea pe marginea lui.
 Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se răsturna sau lovi altă
persoană.
 Este interzisă urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la înălţime. Pentru aceasta se recomandă un taburet solid,
un podium sau o scară corespunzătoare.
 Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise.
 Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor ori uşile
caselor de bani.
 Este interzisă deschiderea în acelaşi timp a mai multor sertare din partea de sus a clasoarelor, deoarece ele pot aluneca şi,
prin cădere, pot provoca accidente.
 Pentru a se asigura o stabilitate bună a clasorului, este necesar că lucrările grele să fie aranjate în sertarele de jos.
 Trebuie semnalată personalului de deservire orice defecţiune apărută în bună funcţionare a pieselor de mobilier, cum ar fi:
muchii crăpate, părţi lipsă la scaune ori dulapuri, etc.
 Este interzisă urcarea pe scaunul ergometric pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru aceasta se recomandă utilizarea
unor scări adecvate.
 Totdeauna trebuie să se privească în direcţia de mers, pentru a evita coliziunea cu o altă persoană aflată în mişcare, sau cu
elemente de mobilier.
 Atunci când se transportă pachete în limita maselor admise, se va privi înainte iar acestea nu trebuie să impiedice
vizibilitatea.
 Materialele depozitate în birouri vor fi astfel dispuse încât să nu împiedice :
0 a) distribuţia normală a luminii naturale sau artificiale la locul de muncă;
1 b) exploatarea corectă a echipamentelor de calcul;
2 c) folosirea nestânjenită a căilor de acces, a trecerilor sau a zonelor de trafic;
3 d) funcţionarea şi deservirea în bune condiţii a echipamentelor pentru stingerea incendiilor, a tablourilor electrice, prizelor de
curent şi a altor instalaţii specifice.
4
Capitolul III
Masuri generale de prevenire si protectie de SSM
Art.56.
Înainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni, in conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006, este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente
de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune.
Art.57.
Imediat dupa evaluarea riscurilor, se intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin.2 din Normele
metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006, pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei
instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile, materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii care
desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.
Art.58.
Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in
conformitate cu prevederile din Hotararea nr.1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate
pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.
Art.59.
Conducătorii locurilor de munca au obligaţia de a verifica, înainte de începerea activităţilor, dotarea lucrătorilor din subordine cu
echipament individual de protecţie adecvat si de a urmării utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.
Art.60.
Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu
standardele si normativele in vigoare.
Art.61.
Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind
interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.
Art.62.
Conducătorii locurilor de muncă au urmatoarele obligatii:
a) să verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a aparatelor de masura, a dispozitivelor de protectie, a aparatelor
de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;
b) sa repartizeze lucratorii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai
dupa instruirea tehnica si de SSM;
c) sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre lucratorii aflati intr-o stare pshio-fiziologica
necorespunzatoare;
d) sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, a
instalatiilor de ventilatie si a conditiilor de microclimat;
e) sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;
f) in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare aprimului ajutor si sa anunte conducerea
Art.63.
Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie corelat cu
specificul sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfăşurarea proceselor de munca in conditii de
securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii, sunt obligati:
a) sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele de munca pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica
corespunzatoare;
b) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;
c) sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitate a muncii la locul de munca;
d) sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;
e) sa mentina curatenia la locul de munca;
f) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;
g) sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;
h) sa respecte disciplina la locul de munca;
i) sa acorde primul ajutor in cazul producerii uniu accident de munca;
j) sa înştiinţeze imediat conducătorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe
starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune.

Capitolul IV
Utilizarea echipamentelor de prelucrare automată a datelor
Art.64.
Utilizarea echipamentelor de prelucrare automată a datelor se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr.1.028/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
Art. 65.
Lucrătorul va fi instruit de către conducătorul locului de muncă în utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea
activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
Art. 66.
Amenajarea posturilor de lucru într-o încăpere se va realiza astfel încât sa se asigure:
 accesul facil al lucrătorului la locul de muncă;
 accesul rapid al lucrătorilor de întreţinere la toate părţile echipamentului de muncă, pe cât posibil fără întreruperea
celorlalte activităţi aflate în desfăşurare;
 spaţiul de lucru necesar facilitării comunicării între persoane şi asigurării confidenţialităţii lucrărilor executate.
Art. 67.
Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze
revizia sau reparaţia confirmă în scris că echipamentul respectiv este în stare bună de funcţionare.
Art. 69.
Cordoanele de alimentare trebuie să respecte următoarele condiţii:
 să nu prezinte risc de electrocutare prin atingere directă, la trecerea pe planul de lucru sau pe pardoseală;
 să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta nevoilor reale şi previzibile ale utilizatorilor, fără a fi supus la eforturi de
întindere nejustificate;
 să asigure accesul uşor pentru întreţinere sau verificare.
Art. 70.
Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul:
 să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice;
 să îndepărteze dispozitivele de protecţie;
 să permită intervenţia neautorizată asupra echipamentului de muncă;
 continuarea lucrului, atunci când constată o defecţiune.
Art. 71.
Înaintea începerii lucrului se verifică starea tehnică a echipamentelor din dotare, precum şi existenţa şi funcţionabilitatea
mijloacelor de stingere a incendiilor.
Art. 72.
Nu se permite nici unui lucrător să acţioneze echipamentele de muncă din dotare fără a respecta instrucţiunile de folosire ale
acestora şi prezentele instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie.
Art. 73.
Este interzisă efectuarea de către lucrători a altor activităţi în afara sarcinilor de muncă (de ex.: schimbarea becurilor arse de către
personal neautorizat).
Art. 74.
Remedierea eventualelor defecţiuni depistate va fi executată de către persoane calificate.
Art. 75.
(1) Este interzisă efectuarea de improvizaţii pentru fixarea echipamentelor.
(2) Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fără împământare.
(3) Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces.
(4) Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.
Art. 76.
Se va crea unui spaţiu de muncă ce permite accesul sau/şi evacuarea rapidă la/de la locul de muncă al utilizatorilor şi al
personalului de întreţinere.
Art. 77.
Nu este permisă prezenţa animalelor şi a copiilor în cadrul birourilor.
Art. 78
Se interzice fumatul în sălile cu volum mare de documente.
Art. 79.
Se interzice consumul de alimente pe masă, pe suportul calculatorului sau deasupra tastaturii.
Art. 80.
În timpul folosirii videoterminalelor se va evita folosirea ochelarilor coloraţi pentru evitarea reflexiilor.
Art. 81.
Lucrătorul are obligaţia de a cunoaşte necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului de muncă şi a mobilierului de lucru
în funcţie de caracteristicile psihofiziologice individuale. Se vor regla de către lucrător, în principal:
1) luminozitatea ecranului, contrastul dintre caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare);
2) înălţimea şi înclinaţia suportului pentru documente.
Art. 82.
Transportul manual al maselor, atunci când este cazul, nu va depăşi 25-30 kg (funcţie de vârstă) pentru bărbaţi şi 12 kg pentru
femei.
Art. 83.
Suprafeţele căilor de circulaţie pentru lucrători trebuie să fie netede şi nealunecoase.

Ecranul de vizualizare
Art. 84.
Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între
caractere şi între rânduri. Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă, fără fenomene de scânteiere sau alte forme de instabilitate.
Art. 85.
Strălucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie să poată fi uşor de reglat de către operator şi uşor de
adaptat condiţiilor ambiante. Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat cu uşurinţă.
Art. 86.
Trebuie să fie posibilă utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran. Ecranul nu trebuie să prezinte
străluciri supărătoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul.

Tastatura
Art. 87.
Tastatura trebuie să fie înclinabilă şi separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziţii de lucru
confortabile, care să evite oboseala braţelor şi a mâinilor.
Art. 88.
Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea mâinilor şi braţelor operatorului. Pentru a evita reflexiile,
suprafaţa tastaturii trebuie să fie mată.
Art. 89.
Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii. Simbolurile tastelor trebuie să prezinte contrast
suficient şi să fie lizibile din poziţia normală de lucru.
Masa sau suprafaţa de lucru
Art. 90.
Masa sau suprafaţa de lucru trebuie să aibă o suprafaţă puţin reflectantă, să aibă dimensiuni suficiente şi să permită o amplasare
flexibilă a ecranului, tastaturii, documentelor şi a echipamentului auxiliar.
Art. 91.
Reglarea înălţimii biroului trebuie să se facă fără risc de coborâre bruscă sau de basculare pentru evitarea riscurilor de
accidentare. Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată pentru a se evita reflexiile şi pentru a nu antrena o conductivitate excesivă a
căldurii sau frigului către corpul utilizatorului.
Art. 92.
Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie poziţionat astfel încât să diminueze mişcările
incomode ale capului şi ochilor.
Art. 93.
Trebuie să existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabilă.

Scaunul de lucru
Art. 94.
(1) Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să asigure operatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabilă.
(2) Scaunul trebuie să poată fi reglat pe verticală.
(3) Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticală.
(4) Spătarul trebuie sa fie convex şi să sprijine zona lombară, pentru a deveni plat sau concav în zona umerilor şi în partea
superioară a toracelui. Suprafaţa de şedere trebuie să fie antiderapantă şi să aibă o mărime suficientă (minimum 45 cm lăţime şi
adâncime de minimum 35 cm).
(5) Un reazem pentru picioare va fi pus la dispoziţia celor care îl doresc.

Mediul de muncă
Art. 95.
Instalaţiile de ventilare a aerului nu trebuie să antreneze o creştere peste 3 dB a nivelurilor sonore din încăpere.
Art. 96.
Resturile menajere sau rezultate în urma operaţiilor de igienizare a spaţiilor se vor colecta în saci din material plastic, în recipiente
etanşe, confecţionate din materiale rezistente, evacuarea făcându-se de o unitate de specialitate, agreată de Primărie, înainte ca
acestea să depăşească capacitatea de depozitare şi să intre în descompunere.
Spaţiu – prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului un spaţiu suficient, care să îi permită
să îşi schimbe poziţia şi să varieze mişcările.
Iluminat – iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un
contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător, ţinând seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale
utilizatorului.
Art. 97.
Strălucirile şi reflexiile supărătoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate prin amenajarea locului de muncă şi a
postului de lucru în funcţie de amplasarea şi caracteristicile tehnice ale surselor de lumină artificială.
Reflexiile şi strălucirile
Art. 98.
(1) Posturile de lucru vor fi amenajate astfel încât sursele de lumină, cum ar fi ferestrele şi alte deschideri, pereţii transparenţi sau
translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de culori deschise, să nu provoace străluciri orbitoare directe şi să antreneze cât
mai puţin posibil reflexii pe ecran.
(2) Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare pentru a atenua lumina naturală la
postul de lucru.

Zgomotul
Art. 99.
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de echipamentul care aparţine
postului/posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea atenţiei sau perturbarea comuni-cării verbale.

Căldura
Art. 100.
Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie să creeze disconfort lucrătorilor prin producerea de căldură în
exces.

Radiaţiile
Art. 101.
Toate radiaţiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile în ceea ce priveşte
protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.

Umiditatea
Art. 102.
Trebuie să fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător. Microclimatul va fi strict controlat (să nu se creeze curenţi de
aer supărători, umiditate mai mare de 40% pentru evitarea uscării mucoaselor). În cazul în care în spatiile de lucru, temperatura
depăşeşte valoarea de 250 C, se va asigura o viteză de mişcare a aerului de cel puţin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului
fizic.

Interfaţa operator – computer


Art. 103.
La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru definirea sarcinilor care implică utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să ţină seama de următoarele principii:
a) programul trebuie adaptat sarcinii de muncă;
b) programul trebuie să fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, să poată fi adaptat nivelului de cunoştinţe sau experienţei
operatorului; nici un dispozitiv de verificare calitativă sau cantitativă nu poate fi folosit fără ştirea lucrătorilor;
c) sistemele trebuie să furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor;
d) sistemele trebuie să afişeze informaţiile într-un format şi într-un ritm adaptate operatorilor;
e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, în special în cazul operaţiilor de prelucrare a datelor de către operator.

INTOCMIT,

SERVICIU EXTERN SSM

INSPECTOR BOGDAN PATRU

S-ar putea să vă placă și