Sunteți pe pagina 1din 17

Subiecte Examen CECCAR Aptitudini _ Examen Oral

1. Enumeraţi principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile


şi dezvoltaţi principiul Acceptării expertizelor contabile.
2. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Concluzii” din raportul de
expertiză contabilă.
3. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Introducere” din raportul
de expertiză contabilă.
4. Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare
la expertizele contabile?
5. Ce prevede încheierea de şedinţă prin care organele îndreptăţite să dispună
efectuarea expertizei contabile judiciare, numesc expertul desemnat să efectueze
expertiza.
6. Comentaţi necesitatea calităţii expertizelor contabile întocmite în scopul soluţionării
cauzelor aflate pe rolul instanţelor sau altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.
7. Clasificarea expertizelor contabile funcţie de cele două criterii (scop şi natura
obiectivelor).
8. Care sunt categoriile de debitori, şi în ce stare se află, pentru a li se aplica procedura
generală reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei?
9. Cui poate delega adunarea generală extraordinară exerciţiul atribuţiilor sale privind:
mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, majorarea
capitalului social?
10. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarei afirmaţii “Deschiderea procedurii insolvenţei
are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare – constând în dreptul de a-
şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de
acestea”. Întrebare: Adevarat sau Fals? Dezvoltaţi răşpunsul.
11. Un acţionar care nu a votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale are dreptul
de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor sale de către
societate. Cine stabileşte preţul acţiunilor şi cine va suporta costurile de evaluare a
acestora?
12. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei şi ce trebuie să asigure acestea
pe perioada desfăşurării acestei proceduri?
13. Care sunt caracteristicile lichidării judiciare a întreprinderii din punctul de vedere al
evaluării?
14. Ce reprezintă rata de actualizare a capitalurilor?
1
15. Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi?
16. Ce este actualizarea?
17. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi?
18. În ce constă separarea bunurilor dintr-o întreprindere în bunuri necesare şi bunuri
nenecesare?
19. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi?
20. Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit
într-o cauză de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei.
21. Ce se înţelege prin procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei?
22. Când o societate pe acţiuni îşi dobândeşte propriile acţiuni în condiţiile legii, cine
exercită dreptul de vot pentru aceasta?
23. Ce trebuie să cuprindă raportul întocmit, în mod obligatoriu, de administratorii
societăţii pe acţiuni care participă la fuziune sau divizare?
24. SC XY SRL în calitate de creditor a SC ZK SRL a primit de la fidejusorul (garantul)
acesteia o plată parţială, înainte de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. Înscrierea în tabelul
de creanţe a creditoarei SC XY SRL se va face la întreaga valoare a crenţei. Cum îşi
va recupera fidejusorul suma de bani plătită creditoarei?
25. De cine va fi convocată adunarea creditorilor în cadrul procedurii insolvenţei?
26. Care sunt termenele de executare a planului de reorganizare a activităţii debitorului?
27. Un acţionar s-a adresat din nou instanţei de judecată cerând dizolvarea societăţii pe
acţiuni pe motiv că s-a redus capitalul social sub minimul legal de 90.000 lei, cu toate
că până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, societatea
comercială şi-a reîntregit capitalul social. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi.
28. La constituirea prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social a societăţii
comerciale “Lira” SA, acţionarul A.C. a achitat 30% din capitalul subscris,
reprezentând aport în numerar şi în natură. Tinând cont că înmatricularea societăţii s-
a făut cu data de 1 februarie 2008, de la ce dată poate fi somat A.C. să-şi execute
obligaţia de vărsământ pentru restul sumei subscrise? Motivaţi.
29. Creditorul unei societăţi pe acţiuni s-a adresat instanţei judecătoreşti cerând
dizolvarea societăţii respective, pe motiv că numărul acţionarilor săi s-a redus la unul
singur – sub minimul legal – cu toate că după 11 luni de la această reducere,
societatea şi-a reconstituit numărul de acţionari. Ce soluţie va formula instanţa?
Motivaţi.

2
30. În ce termen de la data depunerii cererii de convocare a adunării generale, de către
un acţionar ale cărui acţiuni reprezintă 31% din capitalul social, este obligat consiliul
de administraţie, respectiv directoratul să convoace adunarea generală a acţionarilor,
dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării?
31. În ce termen de la comunicarea somaţiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de
executare silită să nu continue?
32. Este obligatorie declarare în Romania a sediilor secundare din străinătate ale unui
contribuabil cu domiciliul fiscal în Romania? Si daca da, în ce termen.
33. Ce document trebuie să însoţească mişcarea intracomunitară a produselor accizabile
cu accize plătite?
34. Ce reprezintă produsele accizabile în înţelesul codului fiscal?
35. O persoană fizică deţine de la 10 iunie 2008 un teren arabil în intravilan de 10
hectare. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 20 lei / ha, iar
coeficientul de corecţie este 3.00.
36. Cine are obligaţia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobânzi obţinute de
persoane fizice?
37. Explicaţi interesul public, potrivit prevederilor Codului etic national al profesioniştilor
contabili.
38. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii, în sprijinul Codului etic naţional.
39. Ce obligaţii are CECCAR faţă de profesioniştii contabili angajaţi în industrie, comerţ,
educaţie, sectorul public etc.?
40. Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili.
41. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o societate comercială pentru a deveni membră a
Corpului?
42. În ce constă pregătirea stagiarilor în sistem colectiv?
43. Care sunt obligaţiile de raportare ale membrilor?
44. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare
şi desfăşurare a cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS?
45. Ce înţelegeţi prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de
membrii Corpului?
46. Ce înţelegeţi prin obiectivitate?
47. Ce înţelegeţi prin independenţă?
48. Ce înţelegeţi prin respectul faţă de normele tehnice şi profesionale?
49. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil ?

3
50. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat ; dintre contabilul
autorizat şi contabilul salariat ?
51. Cine este contabilul autorizat?
52. Prezentaţi cel puţin 7 caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul
contractual.
53. Arătaţi categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare a
activităţii debitorului aflat în insolvenţă, potrivit Legii nr. 85/2006, şi care sunt
termenele în care pot propune planul.
54. De cine poate fi exercitată acţiunea în răspundere contra fondatorilor,
administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de
administraţie, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate
societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate?
55. Care sunt condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică sau
juridică pentru a fi desemnată ca administrator judiciar în cadrul procedurii
insolvenţei?
56. Definiţi starea de „insolvenţă” potrivit Legii nr. 85/2006 cu privire la procedura
insolvenţei.
57. Prezentaţi componentele ratei de actualizare atunci când e înţeleasă ca şi rată de
rentabilitate a investiţiilor alternative.
58. Prezentaţi caracteristicile generale ale unui cash-flow.
59. Care sunt situaţiile în care, în contabilitate, se apelează la evaluări economice ale
activelor?
60. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare.
61. Prezentaţi 3 metode de determinare a ratei de actualizare.
62. Definiţi valoarea de piaţă.
63. Care este rolul dignosticului în evaluarea întreprinderii?
64. Explicaţi diferenţele dintre preţ şi valoare.
65. Explicaţi necesitatea evaluării economice şi financiare a unei întreprinderi.
66. Explicaţi semnificaţia datării raportului de audit.
67. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statuar.
68. Structura dosarului exerciţiului.
69. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului.
70. Controlul de calitate la nivelul organismului profesional.
71. Prezentaţi pe scurt conţinutul secţiunii a 8-a din Codul etic naţional al profesioniştilor
contabili din România.
72. Obligaţiile etice ale expertului contabil în cursul unei misiuni de consultanţă fiscală.
4
73. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România?
74. Protejarea independenţei prin măsuri interne cabinetului.
75. Protejarea independenţei prin normele legale şi profesionale.
76. Manifestări de familiarism – ameninţare la adresa independenţei.
77. Definiţi valoarea justă.
78. Explicaţi legătura dintre scop şi metodă în evaluarea întreprinderii.
79. Clasificaţi diferitele tipuri de evaluări.
80. Explicaţi rolul bilanţului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi.
81. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive, mod de prezentare.
82. Opinia defavorabilă: motive, mod de prezentare.
83. Structura dosarului permanent.
84. Rolul şi importanţa dosarului permanent.
85. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.
86. Explicaţi scopul şi obiectivele controlului de calitate al serviciilor de audit.
87. Cum explicaţi responsabilităţile etice ale altor profesionişti utilizaţi în cadrul unei
misiuni de audit, de bază.
88. Obligaţiile etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, salariaţi.
89. Investigaţii şi sancţiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.
90. Protejarea independenţei prin clauze contractuale cu clientul.
91. Acţini de intimidare – ameninţare la adresa independenţei.
92. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra situaţiilor financiare condensate?
93. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale?
94. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune
de audit statutar?
95. Împotriva societăţii Alfa S.R.L. s-a emis o decizie de impunere reprezentând diferenţe
de impozit pe profit aferent anului 2007 în sumă de 2.123.000 lei. Care este organul
competent la care societatea poate introduce contestaţie împotriva deciziei de
impunere?
96. Conform prevederilor legale nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal
să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume
datorate bugetului general consolidat. Din ce moment are organul fiscal dreptul de
stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului
general consolidat în această situaţie?
97. Care este codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice?
98. Ce document trebuie să însoţească mişcarea produselor accizabile în regim
suspensiv?
5
99. O persoană fizică achiziţionează automobile din Germania şi apoi le revinde în
România, realizând acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care
obţine venitul său principal. Trebuie această persoană să se înregistreze în scopuri de
TVA? Argumentaţi.
100. Care sunt termenele de depunere a declaraţiei recapitulative de TVA?
101. Care este documentul în baza căruia se colectează TVA în cazul unei livrări
către sine?
102. S.C. Alfa S.R.L. se înfiinţează la data de 19 iunie 2008. Cu această ocazie
estimează că nu va realiza o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi, ca urmare,
nu se înregistreaă în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru
întreprinderi mici. La 31.12.2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de
60.000 lei. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro = 3,3817 lei, mai poate
păstra S.C. Alfa regimul întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi
răspunsul.
103. S.C. Gama S.R.L. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România
transportă trei imprimante, produse de acesta la o expoziţie de tehnologie ce are loc
în Franţa. După expoziţie imprimantele sunt aduse înapoi în România. Ce obligaţii are
S.C. Gama S.R.L. din punct de vedere al TVA pentru această tranzacţie?
104. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în
scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia
şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din
Portugalia în România de către Gama, existând documente de transport în acest
sens. Ce operaţiune realizează S.C. Alfa S.R.L. şi cum va înregistra TVA-ul aferent
acestei operaţiuni ştiind că fructele achiziţionate vor fi utilizate pentru operaţiuni care
dau dreptul de deducere a TVA-ului?
105. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în
scop de TVA în România vinde către societatea Beta, stabilită în Ungaria şi
înregistrată în scop de TVA în Ungaria, fructe care sunt transportate din România în
Franţa. Beta îi comunică lui S.C. Alfa S.R.L. un cod de TVA valabil emis de autorităţile
din Ungaria, S.C. Alfa S.R.L. deţinând şi documente de transport care atestă
transportul bunurilor din România în Ungaria. S.C. Alfa S.R.L. facturează această
operaţiune cu TVA 19%, conform cotei din România, argumentând că nu poate
factura „scutit cu drept de reducere” întrucât Beta nu îi furnizează un cod valabil de
TVA emis de autorităţile din Franţa, locul unde ajung bunurile. Este corect?
Argumentaţi.

6
106. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în
scop de TVA în România vinde către societatea Beta, stabilită şi înregistrată în scop
de TVA în Ungaria, fructe care sunt transportate din România în Ungaria de către
Beta. Ce operaţiune realizează S.C. Alfa S.R.L. şi care sunt condiţiile pentru ca S.C.
ALFA S.R.L. să factureze operaţiunea „scutit cu drept de deducere”?
107. O persoană fizică deţine de la 10 aprilie 2008 un teren arabil în extravilan în
zona A de 10 hectare. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 36
lei/ha.
108. O persoană deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1820 cmc
începând cu luna decembrie 2007. Determinaţi impozitul pe mijloacele de transport,
aferent anului 2008, în condiţiile în care impozitul unitar este 60 lei/200 cmc.
109. Precizaţi trei tipuri de venituri ce nu intră în baza impozabilă în scopul calculării
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?
110. Ameninţări legate de intimidare – descriere.
111. Onorariile şi independenţa – descriere.
112. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă?
113. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea
nu este autorizată?
114. Calităţile membrilor, condiţii pentru menţinerea acestora.
115. Ionescu Ion este un contribuabil persoană fizică, plătind impozit pe venitul din
salarii. Nemulţumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat el solicită rambursarea
impozitului plătit în anul 2007 considerând că suma plătită nu este echivalentă cu
serviciile publice de care a beneficiat. Este această solicitare întemeiată?
Argumentaţi.
116. Mărimea impozitelor datorate de fiecare persoană trebuie să fie certă, nu
arbitrară, iar termenele, modalitatea şi locul de plată să fie stabilite fără echivoc pentru
a fi cunoscute şi respectate de fiecare plătitor. Acesta este enunţul cărui principiu al
impunerii formulat de Adam Smith?
117. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională
continuă?
118. Care sunt condiţiile pentru a deveni auditor de calitate în cadrul C.E.C.C.A.R.?
119. Ce înţelegeţi prin integritate?
120. Ce înţelegeţi prin competenţă profesională şi prudenţă?
121. Ce înţelegeţi prin comportament profesional?
122. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil – autorizat?
123. Cine este expertul contabil?
7
124. Cum se obţine calitatea de expert contabil?
125. Care sunt lucrările ce pot fi executate de contabilii autorizaţi?
126. Care sunt relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii?
127. Ce este C.E.C.C.A.R.?
128. Rolul bilanţului în dignosticul de evaluare.
129. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale dignosticului de organizare,
management şi resurse umane.
130. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare
131. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de
consilier fiscal?
132. Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R.?
133. Care sunt categoriile de debitori în stare de insolvenţă cărora li se aplică
procedura simplificată instituită de legea nr. 85/2006?
134. Ce obigaţii au filialele Corpului pe linia comunicării cu membrii?
135. Conflicte de interese – Circumstanţe de care trebuie ţinut seama. Descriere.
136. O societate comercială a înregistrat în cursul anului 2008 o sumă de 2.500 lei
reprezentând cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavând însă contract încheiat
pentru această prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit această
sumă i s-a considerat ca fiind nedeductibilă întrucât reprezintă o prestare de servicii,
deşi s-a constatat că acest serviciu a fost necesar şi existau toate documentele
justificative care să demonstreze că serviciul a fost efectiv prestat. Controlul a
procedar correct? Explicaţi.
137. Cum se rezolvă conflictele de etică potrivit Codului etic naţional al
profesioniştilor contabili?
138. Ce sunt serviciile profesionale? Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei
profesii contabile?
139. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic şi de
exploatare.
140. Care sunt organele cu atribuţii de control în cadrul C.E.C.C.A.R., la nivel
central şi teritorial?
141. Raportarea unei misiuni de compilare.
142. Ce conţine Declaraţia Consiliului Superior al Corpului privind punerea în
aplicare şi însuşirea cerinţelor etice?
143. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei C.E.C.C.A.R.
144. Obiectivele şi mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil.

8
145. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile
din lei în euro în scopul verificării, pe parcursul anului, a condiţiei de a avea venituri
anuale sub 100.000 euro ce trebuie îndeplinită de plătitorii de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor?
146. O societate comercială îşi trimite directorul general într-o delegaţie în Ungaria
cu autoturismul proprietatea societăţii comerciale. In Ungaria directorul alimentează
autoturismul cu benzină, după care se reîntoarce în România. Trebuie declarată
această operaţiune în declaraţia recapitulativă de TVA? Argumentaţi.
147. SC Alfa SRL, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România, închiriază o
clădire lui SC Beta SRL, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Romănia. SC Alfa
SRL optează pentru facturarea acestei operaţiuni cu TVA, începând din chiar data
închirierii, 10.05.2008. Realizând că pentru a putea face acest lucru este nevoie de
depunerea unei notificări de taxare a operaţiunii la Administraţia Financiară, SC Alfa
SRL depune notificarea la data de 30.11.2008, precizând în notificare că data de la
care îşi exercită opţiunea este de 10.05.2008. La un control realizat la SC Beta SRL,
inspectorii fiscali constată acest lucru şi apreciază că SC Beta SRL nu avea dreptul de
deducere a TVA pe perioada dintre momentul închirierii şi momentul depunerii
notificării de taxare, astfel că exclude de la deducere TVA-ul aferent facturilor de chirie
din perioada mai – noiembrie 2008. Este corect?
148. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei
întreprinderi.
149. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a Filialei?
150. O societate comercială se înfiinţează în anul 2007 ca plătitor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor. Execiţiul financiar al anului 2007 înregistrează o
pierdere de 2.000 lei. In anul 2008 trece la regimul de plătitor de impozit pe profit.
Poate societatea să-şi recupereze, în scopul calculului impozitului pe profit pe anul
2008, pierderea înregistrată în anul 2007?
151. Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere?
152. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2.620 cm3 ,
achiziţionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este 60 lei/200 cmc. Determinaţi
impozitul de plată în 2008.
153. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic?
154. Explicaţi principiul competenţei în audit.
155. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu
suspendare?
156. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
9
157. In ipoteza în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că,
în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii,
activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor
acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris,
va convoca adunarea generală extraordinară. In situaţia de fapt prezentată ce va
hotărîadunarea generală extraordinară?
158. Care sunt criteriile în funcţie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o
întreprindere în vederea determinării activului net corijat?
159. Care sunt obligaţiile de comunicare în cazul aplicării de sancţiuni disciplinare
membrilor?
160. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei,
amortizat în sumă de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008 societatea casează bunul,
obţinând în urma valorificării prin vânzare a părţilor componente suma de 2.000 lei.
Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea
rămasă neamortizată a mijlocului fix.
161. Explicaţi în ce constă stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini în
vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.
162. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului?
163. Societatea ALFA SRL, societate de expertiză contabilă, plătitoare de impozit pe
profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16.000
lei. Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestei
cheltuieli, ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3,6 lei.
164. Arătaţi care sunt principalele atribuţii juridicţionale ale judecătorului sindic în
procedura insolvenţei.
165. In ce comstă metoda substractivă de calcul a activului net corijat?
166. Enumeraţi 4 elemente intangibile care pot fi evaluate distinct.
167. Ce va putea să prevadă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Ce va
indica şi va trebui să cuprindă planul de reorganizare a activităţii debitorului?
168. Care sunt potrivit legii atribuţiile C.E.C.C.A.R.?
169. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului?
170. Precizaţi şi explicaţi infracţiunile de natură penală în contextul efectuării
expertizelor contabile.
171. Conceptul de independenţă în audit.
172. Care sunt tehnicile de actualizare.
173. Explicaţi relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea
acesteia.
10
174. Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprinderi? Explicaţi
semnificaţia acesteia.
175. Care sunt elementele principale pe care le conţine “Declaraţia anuală” depusă
de membrii CECCAR în vederea obţinerii vizei de exercitare a profesiei?
176. Care este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (101)?
177. Care sunt sursele de finanţare ale CECCAR?
178. Ce este rata de actualizare?
179. O societate comercială a realizat în anul 2008 venituri totale de 250.000 lei şi
cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sumă de 20.000
lei reprezentând asigurări de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10
angajaţi ai săi în anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat. Determinaţi suma
deductibilă a cheltuielilor cu asugurările de pensii facultative, ştiind că pentru cursul de
schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3,6 lei.
180. Explicaţi ce reprezintă “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.
181. Un acţionar al unei societăţi pe acţiuni supusă divizării a contestat proiectul de
divizare în 2 societăţi pe acţiuni supus aprobării adunării generale extraordinare,
invocând absenţa din proiectul de divizare a raportului administratorilor societăţii care
participă la divizare. Este întemeiată contestaţia acţionarului? Motivaţi.
182. Faţă de societatea comercială XZ S.R.L. s-a dispus deschiderea procedurii
insolvenţei în condiţiile prevăzute de art. 33, din Legea nr. 85/2006. După această
dispoziţie administratorii debitorului, persoană juridică, au înstrăinatnfără acordul
judecătorului sindic părţile sociale către o altă societate comercială Z. 1.Este legală
înstrăinarea efectuată prin hotărârea administratorilor? 2.Ce va dispune judecătorul
sindic în acest caz?
183. Definiţi valoarea actuală a unui bun.
184. Riscuri legate de interesul propriu – descriere.
185. Ce reprezintă stopajul la sursă? Exemplificaţi.
186. Societatea comercială X S.R.L. virează în luna aprilie 2008 suma de 120 lei
reprezentând impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa Andreescu Andreea.
Identificaţi subiectul şi obiectul impozitului pe veniturile din salarii în acest caz.
187. Precizaţi care sunt cheltuielile ce pot fi scăzute din baza impozabilă în scopul
calculării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
188. Care sunt răspunderile profesioniştilor contabili?
189. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic
naţional al profesioniştilor contabili.
190. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?
11
191. Care sunt drepturile membrilor C.E.C.C.A.R.?
192. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili?
193. Expuneţi elementele de compunere ale costului de înlocuire net – valoare sau
procedură de evaluare a activelor.
194. Care sunt condiţiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de către
membrii CECCAR?
195. Ce conţine jurământul pe care un membru îl depune la înscrierea în Tabloul
Corpului?
196. Care este structura organizatorică (organigrama) unei filiale a CECCAR?
197. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic.
198. Care sunt principalele orientări strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 –
2010?
199. Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului
profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în cazul unei expertize contabile
judiciare?
200. Care sunt atribuţiile Comisiilor de disciplină de pe lângă filialele Corpului şi ale
Comisiei Superioare de Disciplină?
201. Ce este şi cum funcţionează Comisia de disciplină a unei filiale CECCAR?
202. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a CECCAR?
203. Ce se înţelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
204. Listaţi 6 situaţii de incompatibilităţi şi conflicte de interese în exercitarea
profesiei de expert contabil şi contabil autorizat conform normelor etice ale Corpului.
205. In ce constă metoda aditivă de calcul a activului net corijat?
206. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidenţialitate.
207. Ce înţelegeţi prin Supravegherea Publică?
208. Care sunt lucrările ce pot fi executate de experţii contabili?
209. Care sunt atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe
lângă consiliile filialor?
210. Care sunt răspunderile membrilor CECCAR? Dar sancţiunile disciplinare care
se aplică acestora?
211. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu
interdicţie?
212. Care sunt competenţele Comisiei Superioare de disciplină?
213. Care este logo-ul CECCAR şi ce conţine sigla CECCAR?
214. De ce este obligatorie evaluarea în cazul privatizării unei întreprinderi?
215. In ce constă procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?
12
216. Care sunt condiţiile pentru a deveni expert contabil; precizaţi nivelul de
pregătire teoretică şi practică necesare.
217. Prezentaţi 3 momente din viaţa întreprinderii în care este obligatorie evaluarea.
218. Care sunt regulile de etică aplicabile contabililor salariati în industrie, comerţ,
transport, sector public?
219. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?
220. Cum este structura organizatorică (organigrama) CECCAR la nivel central?
221. Care sunt principalele 4 obligaţii ale unui membru CECCAR?
222. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului?
223. Ce este şi cum funcţionează Comisia Superioară de Disciplină?
224. Care sunt organele şi structurile Corpului cu atribuţii de investigare, judecare şi
tragere la răspundere?
225. Explicaţi termenii de previziuni şi proiecţii în audit.
226. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, încredere, cinste,
decenţă şi bun gust pentru o acţiune de promovare?
227. Care sunt atribuţiile preşedintelui CECCAR?
228. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial.
229. Societatea ALFA S.R.L., societate de expertiză contabilă, plătitoare de impozit
pe profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de
16.000 lei. De asemenea ea se înscrie în Asociaţia Internaţională de Fiscalitate, o
organizaţie non-profit cu scop cercetarea în domeniul fiscal, pentru care achită o
cotizaţie în anul 2008 de 18.000 lei. Determinaţi suma deductibilă la calculul
impozitului pe profit aferentă acestor cheltuieli, ştiind că pentru cursul de schimb se
foloseşte valoarea 1 euro=3,6 lei.
230. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
231. Relaţiile personale, familiale şi independenţa – descriere.
232. Care este locul şi rolul reprezentantului MEF?
233. Ameninţări legate de familiarism sau încredere – descriere.
234. Raportul asupra unor rubrici din situaţiile financiare.
235. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament
contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal?
236. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei,
amortizat în sumă de 20.000 lei. La data de 15.05.2008 societatea casează bunul,
obţinând în urma valorificării prin vânzarea părţilor componente suma de 7.000 lei.
Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea
rămasă neamortizată a mijlocului fix.
13
237. Activitatea de consultanţă fiscală, conform prevederilor Codului etic.
238. Slăbirea autocontrolului – ameninţare la adresa independenţei. Renunţarea la
convingeri – ameninţare la adresa independenţei.
239. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat?
240. Enumeraţi ameninţări şi riscuri care afectează independenţa.
241. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei
contabile?
242. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra
profitului impozabil. Ce fel de tip de cotă de impunere este aceasta?
243. Ce se înţelege prin competenţa expertului contabil?
244. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat?
245. Detaliaţi principiul general referitor la “Examinarea regularităţii documentelor
financiar-contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea
expertizei contabile.
246. Ce este Etica?
247. Enumeraţi cel puţin 5 cauze care ar putea conduce la situaţia în care stocul
faptic al unei unităţi depăşeşte stocul maxim posibil al acesteia.
248. Enumeraţi cel puţin 6 metode şi tehnici extracontabile folosite de experţii
contabili în efectuarea expertizelor contabile.
249. Detaliaţi principiul general referitor la “Alegerea metodelor de cercetare” pe
care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.
250. Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă în cauze civile şi penale.
251. Enumeraţi principiile generale aplicabile în orice verificare şi expertiză
contabilă.
252. Erori şi delicate în tehnica expertizelor contabile.
253. Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdicţia/suspendarea dreptului de
exercitare a profesiei de expert contabil.
254. Drepturile expertului contabil în activitatea de expertiză judiciară, în cauze
penale, conform prevederilor legale.
255. Precizaţi cazurile de abţinere a experţilor contabili în cazul expertizei judiciare
în procesul penal.
256. Expertizele pot avea ca obiect diferite especte ale vieţii economice, juridice sau
administrative; enumeraţi 5 dintre acestea.
257. Precizaţi care sunt infracţiunile de natură civilă în contextul efectuării
expertizelor contabile.

14
258. Enumeraţi particularităţile raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în
raport cu cel de expertizăcontabilă judiciară.
259. Cine şi în ce condiţii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, cine
numeşte expertul contabil ş ice elemente trebuie să cuprindă Incheierea de
şedinţă/Ordonanţa prin care se dispune efectuarea expertizei contabile.
260. Precizaţi incompatibilităţile expertului contabil în demersul efectuării
expertizelor contabile.
261. Detaliaţi procedurile depunerii raportului de expertiză contabilă.
262. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Desfăşurarea
expertizei contabile” din raportul de expertiză contabilă.
263. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind
documentarea expertizelor contabile.
264. Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.
265. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul funcţiei financiar-contabile” pe
care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.
266. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul preliminar al organismului
întreprinderii” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei
contabile.
267. Enumeraţi cel puţin 6 metode contabile folosite de experţii contabili în
efectuarea expertizelor contabile, omologate de doctrina contabilăşi reglementate prin
norme juridice şi metodologice.
268. Detaliaţi principiul general referitor la “Fixarea unui plan de lucru” pe care
expertul contabil trebuie să îl respecte în efectuarea expertizei contabile.
269. Determinarea naturii şi obiectului lucrării ca principiu general în expertiza
contabilă (desemnarea expertului contabil).
270. Considerente privind valorificarea lucrărilor de expertiză contabilă.
271. Radierea unui membru al Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi
din Tablou.
272. Baza juridică a expertizei contabile.
273. Obligaţiile expertului contabil la efectuarea unei expertise contabiler judiciare în
cauza penală.
274. Modalităţi şi proceduri privind plata experţilor judiciari.
275. Considerente care stau la baza utilizării lucrărilor altor profesionişti în cadrul
expertizelor contabile.
276. Condiţiile de redactare a capitolului “Considerente personale” din raportul de
expertiză contabilă judiciară.
15
277. Precizaţi situaţiile în care expertul contabil poate fi recuzat conform prevederilor
Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală.
278. Prezentaţi 5 situaţii de ameninţare la adresa independenţei.
279. Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit.
280. Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit.
281. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit?
282. Normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire).
283. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire).
284. Interesul propriu – ameninţare la adresa independenţei.
285. Până când sun obligaţi contribuabilii să depună opţiunea de plătitori de impozit
pe veniturile microîntreprinderilor în situaţia în care îndeplinesc condiţiile şi nu au mai
fost niciodată plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
286. O societate comercială care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management” poate fi plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor?
287. Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire).
288. Misiunea de examinare a informaţiilor financiare previzionale: caracteristici.
289. Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare
condensate?
290. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor
contractuale?
291. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?
292. SC Alfa SRL se Rnfiinţează la data de 19.06.2008. Cu această ocazie
estimează că nu va realize o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi, ca urmare,
nu se înregistrează în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru
întreprinderi mici. La 31.12.2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de
72.000 lei. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro=3,3817 lei, mai poate
păstra SC Alfa regimul de întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi
răspunsul.
293. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop
de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia şi
înregistrată în scop de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia
în România de către Gama, existând documente de transport în acest sens. Ce
operaţiune realizează SC Alfa SRL şi în ce declaraţie trebuie raportată această
operaţiune?

16
294. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop
de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia şi
înregistrată în scop de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia
în România. Care sunt condiţiile în care Gama îi poate factura lui SC Alfa SRL cu
condoţia “scutit cu drept de deducere”?
295. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop
de TVA în România vinde către societatea Beta, stabilită şi înregistrată în scop de
TVA în Ungaria, fructe care sunt transportate din Buzău, de la sediul lui ALFA, în
Oradea, la un sediu permanent al lui BETA. In ce condiţii poate SC ALFA SRL să
factureze această livrare intracomunitară cu condiţia “scutit cu drept de deducere”?

17