Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ (model E.N.

)
Clasa a VIII-a
Semestrul I, an școlar 2017-2018
Limba și literatura română

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
Subiectul I (40 de puncte)
Citește, cu atenție, textul următor:
S-a înserat. Ușor se-nalță fumul
De prin ogeaguri către bolta vastă,
Domol coboară turma de pe coastă,
Umplând cu larma de talange drumul.

Blând, florile, în liniştea lor castă,


Îşi dăruiesc văzduhului parfumul,
Şi noaptea-şi cerne peste toate scrumul...
Ici-colo numai licăre-o fereastă...

Un clopot plânge-o clipă, şi-apoi tace...


Luceafărul în alba-i strălucire
Răsare sus... Şi-atâta sfântă pace

Domneşte-acuma peste-ntreaga fire,


Că sufletul aripile-şi desface
Ca să se piardă în nemărginire...

(Șt. O. Iosif, Înserare)


A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos:
1. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 4 puncte
2. Precizează două consecinţe ale folosirii cratimei în structura se-nalță. 4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor domol și numai. 4 puncte
4. Transcrie și numește două figuri de stil diferite prezente în cea de-a doua strofă. 4 puncte
5. Menţionează tipul de rimă și măsura versurilor din prima strofă. 4 puncte
6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia versului: Un clopot plânge-o clipă, şi-apoi tace....
4 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să-ţi exprimi opinia privind semnificația
titlului poeziei Înserare de Șt. O. Iosif. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să formulezi o opinie despre semnificația titlului poeziei citate;
– să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând fragmentul citat;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Probă scrisă la limba și litaratura română


Pagina 1 din 2
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citește, cu atenție, textul următor:
ORA PĂMÂNTULUI este un exemplu de practică. Departe de a fi țintit să salveze planeta doar prin
economisirea obținută în intervalul de o oră, în care stingem luminile, Ora Pământului și-a propus să aducă
oamenii aproape unii de alții, propunându-le un gest comun, pe cât de simplu, pe atât de puternic: stingerea
luminilor. Pe 28 martie 2009, la 20,30, construcții emblematice precum Turnul Eiffel, Colosseumul din Roma,
Sfinxul și Piramidele din Giza, Acropole, Biblioteca din Alexandria, dar și Palatul Parlamentului din București,
alături de alte câteva clădiri din întreaga lume au rămas pe întuneric pentru o oră – Ora Pământului. (...)
Și totuși, de ce să stingem lumina?
Iluminatul reprezintă 15% din factura de electricitate. De ce să aprindem lumina atunci când nu avem
nevoie de ea și să plătim în plus pentru asta?
Unele electrocasnice, cum ar fi boxele digitale, consumă aproape la fel de mult ca să funcționeze în
modul stand-by, ca și atunci când sunt pornite. Nu ar fi mai economic să le scoatem din priză, pur și simplu?
Înlocuind becurile normale cu cele ecologice putem economisi până la 70% din costul pentru lumină. E
un gest atât de simplu, care ne-ar scăpa de facturile costisitoare pentru electricitate!
Și toate acestea la un loc ar aduce un câștig comun: noi am economisi bani, iar planeta ar economisi
resurse.
(Ioana Bețieanu, Ora Pământului: de ce să stingem lumina?, în revista Bioplanet nr. 13, martie 2010)

A. (24 p.) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– gestul propus oamenilor de Ora Pământului;
– cât reprezintă iluminatul din factura de electricitate. 4 puncte
2. Precizează titlul articolului și denumirea publicației din care a fost extras textul. 4 puncte
3. Menționează modul și timpul verbelor subliniate din fragmentul: Nu ar fi mai economic să le
scoatem din priză, pur și simplu? 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică și partea de vorbire a cuvintelor subliniate din secvența:
Înlocuind becurile normale cu cele ecologice putem economisi până la 70% din costul pentru lumină.
E un gest atât de simplu, care ne-ar scăpa de facturile costisitoare pentru electricitate!
4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Unele
electrocasnice, cum ar fi boxele digitale, consumă aproape la fel de mult ca să funcționeze în modul
stand-by... 4 puncte
6. Alcătuiește o frază formată din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
atributivă care să aibă ca termen regent substantivul lumină. 4 puncte

B. Redactează o compunere descriptivă de 150 de cuvinte în care să descrii un peisaj de iarnă.


12 puncte
In compunerea ta, trebuie:
– să prezinți cel puțin două trăsături ale peisajului de iarnă;
– să utilizezi un limbaj expresiv, creând cel puțin două imagini artistice diferite;
– să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3
p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Probă scrisă la limba și literatura română


Pagina 2 din 2
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
An școlar 2016-2017
Limba și literatura română
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului acordat pentru lucrare.

Subiectul I (42 de puncte)

A.1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a două cuvinte sau grupuri de cuvinte folosite cu sens
figurat, de exemplu: petală, sădite, se încheagă, salbă etc. 2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea a două consecinţe ale folosirii cratimei (de exemplu: elidarea
vocalei ,,î’’, rostirea în tempou mai rapid a structurii date, micşorarea numărului de silabe, păstrarea
măsurii versului, evitarea hiatului etc.) 2x2p=4
puncte
3. -câte 1 punct pentru precizarea mijlocului prin care s-au format cuvintele: domol – conversiune;
numai - compunere; 2x1p=2 puncte
-câte 1 punct pentru explicarea modului de formare, de exemplu: domol – conversiune, adverb de
mod provenit din adjectiv propriu-zis; numai – compunere prin alăturarea adverbului nu și a adverbului
mai. 2x1p=2 puncte
4. -câte 1 punct pentru transcrierea a două structuri expresive din a doua strofă, de exemplu:
liniștea...castă; noaptea-și cerne ...scrumul; 2x1p=2 puncte
-câte 1 punct pentru numirea corectă a fiecărei figuri de stil, liniștea...castă – epitet; noaptea-și
cerne ...scrumul – metaforă; 2x1p=2
puncte
5. -câte 2 puncte pentru menţionarea tipului de rimă folosit: (Rima versurilor este îmbrăţişată.);
- câte 2 puncte pentru precizarea corectă a măsurii (Măsura este de 11 silabe); 2x2p= 4 puncte
6. prezentarea adecvată a semnificaţiei versului-3 p./ prezentare parţial adecvată sub aspect logic şi/sau
ortografic-2 puncte/ încercare de prezentare a semnificației versului dat-1 punct); 1 punct pentru
respectarea indicației privind numărul de cuvinte; 4 puncte
B. – formularea adecvată a unei opinii privind mesajul fragmentului citat 4 p/încercare de formulare a
unei opinii privind mesajul fragmentului citat 2 p. 4 puncte
– susținerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul dat 8 p/susținerea opiniei
printr-un singur argument, valorificând textul dat 4 p/încercare de susținere sau de argumentare, fără
valorificarea textului 2 p. 8 puncte
– adecvarea conținutului la cerință 2 p/ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute (de exemplu: Gestul propus
de Ora Pământului este stingerea luminilor; Iluminatul reprezintă 15% din factura de electricitate.)
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea titlului articolului și a denumirii publicației. (de exemplu: Titlul este
Ora Pământului: de ce să stingem lumina? iar publicația este Bioplanet) 2x2p=4 puncte
3. -câte 1 punct pentru menționarea modului verbelor subliniate (nu ar fi – condițional-optativ, să
scoatem – conjunctiv) 2x1p=2 puncte
-câte 1 punct pentru precizarea timpului (nu ar fi – prezent și să scoatem – prezent)
2x1p=2 puncte
4. -câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărei funcții sintactice (un gest – nume predicativ și care
– subiect); 2x1p=2 puncte
-câte 1 punct pentru precizarea corectă a părții de vorbire (un gest – substantiv comun și care –
pronume relativ) 2x1p=2 puncte
5. -câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziții subordonate din fraza dată (cum
ar fi boxele digitale, ca să funcționeze în modul stand-by ); 2x1p=2 puncte
-câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei subordonate: cum ar fi boxele digitale – subordonată
atributivă; ca să funcționeze în modul stand-by – subordonată circumstanțială de scop (finală)
2x1p=2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să exise o propoziție subordonată
atributivă, al cărei termen regent să fie substantivul lumină 4 puncte
– construirea corectă a unei fraze alcătuite din două propoziții – 1p
– construirea corectă a propoziției subordonate indicate, dependentă de substantivul lumină:
respectarea tipului de subordonată indicat – 2p; respectarea termenului regent lumină – 1p.

B . – prezentarea a cel puțin două trăsături ale peisajului de iarnă 4 p./ prezentarea unei singure
trăsături ale unui peisaj de iarnă 2 p. 4 puncte
– utilizarea unui limbaj expresiv, prin crearea a cel puțin două imagini artistice diferite 4 p./ utilizarea
unui limbaj expresiv, prin crearea unei singure imagini artistice 2 p. 4 puncte
– adecvarea conținutului la cerință 2 p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 p. 2 puncte

Notă:
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei (câte 1 punct pentru fiecare compunere) 2 puncte
– coerenţa textului (câte 1 punct pentru fiecare compunere) 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p./ parțial – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0-1 greșeli: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4 greșeli: 1 p.; 5 sau mai multe greșeli: 0 p.)
3 puncte
– punctuaţia (0-1 erori: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4 erori: 1p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– aşezarea corectă în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

S-ar putea să vă placă și