Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________T.Vizdoagă

TEST nr. 1

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Istoria apariţiei și dezvoltării criminalisticii


1.1(3) Prezentați condiţiile istorice şi premisele apariţiei cunoştinţelor cu
semnificaţie criminalistică.
1.2 (5) Determinaţi aportul cercetătătorilor și practicienilor care au stat la leagănul
consolidării ştiinţei criminalistice.
1.3 (7) Evaluaţi principalele etape de dezvoltare a criminalisticii.

Subiectul II: Tactica efectuării prezentării spre recunoaştere


2.1 (3) Definiţi noţiunea şi tipurile prezentării spre recunoaştere.
2.2 (5) Specificați regulile de bază privind pregătirea prezentării spre recunoaştere.
2.3 (7) Proiectați elementele pregătirii spre recunoaștere a persoanelor vii ca
acțiune de urmărire penală și de tactică criminalistică.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 2

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I.Cercetarea criminalistică a urmelor de mâini


1.1. (3) Prezentați noţiunea de urmă în criminalistică şi importanţa urmelor
papilare depistate la fața locului.
1.2. (5) Deduceți tipurile și proprietăţile desenelor papilare.
1.3.(7) Estimaţi posibilităţile expertizei dactiloscopice şi a materialelor ce trebuie
puse la dispoziţia expertului, în situaţia, în care de la locul săvârşirii unui
furt prin pătrundere au fost ridicate trei amprente digitale şi există
informaţii, ce permit a bănuii că infracţiunea a fost săvârşită de către
cet.Laşco Ion.

Subiectul II. Expertiza judiciară


2.1.(3) Definiţi noţiunea şi nominalizați temeiurile dispunerii expertizei judiciare.
2.2.(5) Determinați clasificarea şi procedura de dispunere a expertizelor judiciare.
2.3.(7) Evaluați criteriile de apreciere a raportului de expertiză de către ofițerul de
urmărire penală și instanţa de judecată.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 3

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Traseologia criminalistică.


1.1. (3) Definiţi noţiunea de traseologie şi specificaţi sarcinile acesteia.
1.2. (5) Clasificați urmele lăsate de infractor la fața locului.
1.3. (7) Evaluaţi regulile generale de fixare, ridicare şi ambalare a urmelor
materiale ale infracţiunii.

Subiectul II: Planificarea ca element al organizării activităţii de cercetare a


infracțiunilor.
2.1 (3) Definiți noţiunea de planificare și organizare. Nominalizați tipurile
planificării ca activitate criminalistică la cercetarea infracțiunilor.
2.2 (5) Deduceți elementele şi conţinutul planului de cercetare a cauzei penale.
2.3 (7) Proiectați etapele și principiile planificării cercetării criminalistice a
cauzelor penale.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 4

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Evidenţele criminalistice


1.1(3) Definiţi noţiunea de evidenţe criminalistice și sarcinile acestora.
1.2(5) Determinați elementele componente (Registrele) ale Sistemului
Informațional Integrat automatizat al organelor de drept din RM.
1.3(7) Estimaţi tipurile și nivelurile de evidențe criminalistice din sistemul
organelor de drept din RM.

Subiectul II. Cunoştinţele speciale utilizate la cercetarea infracţiunilor.


2.1 (3) Definiţi noţiunea de cunoştinţe speciale şi numiţi formele de utilizare a lor
la cercetarea infracţiunilor.
2.2 (5) Deduceţi rolul și sarcinile specialistului în cadrul efectuării acțiunilor de
urmărire penală.
2.3 (7) Evaluați sarcinile generale ale expertizei judiciare, deosebirea acesteia de
constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 5
Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I.Evidenţa dactiloscopică.


1.1(3) Reproduceţi rolul și sarcinile evidenţei dactiloscopice. Specificaţi procesul
de formare și conţinutul evidenței dactiloscopice.
1.2(5) Deduceţi premisele ştiinţifice ale evidenţei dactiloscopice.
1.3.(7) Evaluați categoriile de persoane care sunt supuse înregistrărilor
dactiloscopice conform prevederilor Legii RM nr.1549-XV din 2002.

Subiectul II. Metodica cercetării infracțiunilor de omor


2.1 (3) Prezentați modelul (caracteristica) criminalistic al infracțiunilor de omor.
2.2 (5) Determinați situațiile tipice de urmărire penală și versiunile criminalistice la
etapa inițială de cercetare a infracțiunilor de omor.
2.3 (7) Proiectați și caracterizaţi acţiunile tipice de urmărire penală desfăşurate la
etapa iniţială de cercetare a infracțiunilor de omor

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte
Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 6

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Fotografia și audio-videoînregistrarea criminalistică


1.1(3) Prezentați noțiunea și clasificarea fotografiei criminalistice.
1.2(5) Determinați metodele fotografiei operative și procedeele de fotografiere la
fața locului.
1.3(7) Evaluaţi utilizarea fotografiei și audio-videoînregistrării criminalistice la
efectuarea altor acțiuni procesuale și de tactică criminalistică.

Subiectul II. Tactica audierii martorului


2.1. (3) Reproduceţi esența și sarcinile audierii martorului, stabilind importanţa
declaraţiilor acestuia în procedura de urmărire penală.
2.2. (5) Distingeți procesul psihologic de formare a declaraţiilor martorului şi
numiţi factorii care influenţează conţinutul acestuia.
2.3. (7) Proiectaţi măsurile de pregătire ce urmează a fi întreprinse către audierea
martorului.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 7

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Metodologia ştiinţei criminalistice


1.1(3) Definiţi noţiunea de metodă şi clasificaţi metodele ştiinţei criminalistice.
1.2 (5) Argumentaţi necesitatea aplicării în ştiinţa şi practica criminalistică a
metodelor general – ştiinţifice.
1.3 (7) Analizaţi metodele ştiinţifice ce urmează a fi aplicate la descoperirea
urmelor slab vizibile şi invizibile de mâini.

Subiectul II. Interacţiunea organelor de urmărire penală cu serviciile operative


în cadrul cercetării infracţiunilor grave şi deosebit de grave.
2.1. (3) Prezentați esența și baza legislativă a interacțiunii ofițerului de urmărire
penală cu serviciile speciale de investigații, ministere și departamente în
cadrul cercetării cauzei penale.
2.2. (5) Identificați etapele și principiile interacţiunii ofițerului de urmărire penală
cu serviciile speciale de investigaţii.
2.3. (7) Analizați formele interacţiunii ofițerului de urmărire penală cu serviciile
speciale de investigaţii la cercetarea omorurilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 8

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Tezele generale ale tehnicii criminalistice.


1.1 (3) Definiţi noţiunea și determinați sarcinile tehnicii criminalistice.
1.2 (5) Determinați principiile aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-
criminalistice la cercetarea infracțiunilor.
1.3 (7) Evaluaţi structura tehnicii criminalistice şi prezentați clasificarea
mijloacelor tehnico-criminalistice.

Subiectul II : Tactica efectuării confruntării în procel cercetării cauzei


penale.
2.1. (3) Prezentați conceptul criminalistic al noţiunii de confruntare în procedura de
urmărire penală.
2.2. (5) Argumentaţi situaţiile în care confruntarea este contraindicată.
2.3. (7) Proiectați problemele tactice și structura confruntării între un martor și
învinuit.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 9

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Noțiunea și caracteristicile scrisului


1.1. (3) Definiți noțiunea și nominalizați proprietățile scrisului.
1.2. (5) Determinați importanța criminalistică a scrisului de mâmă și principalele
cauze ale modificărilor survenite în scrisul unei persoane.
1.3. (7) Analizați caracteristicile topografice, generale și speciale (particulare) ale
scrisului

Subiectul II. Organizarea şi planificarea cercetării infracţiunilor.


2.1.(3) Prezentați esența organizării și planificării activităţii de cercetăre a
infracțiunilor.
2.2.(5) Deduceţi elementele și sarcinile organizării cercetării infracțiunilor.
2.3.(7) Evaluaţi şi caracterizaţi tipurile și etapele planificării activităţii de cercetare
a infracţiunilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 10

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Conceptul şi sarcinile criminalisticii.


1.1(3) Definiți noţiunea şi determinați obiectul de studiu al ştiinţei criminalistice.
1.2(5) Specificaţi sistemul criminalisticii şi rolul ei la prevenirea, cercetarea și
descoperirea infracţiunilor.
1.3(7) Estimaţi principiile fundamentale și legăturile științei criminalistice cu alte
științe.

Subiectul II. Planificarea activităţii de urmărire penală.


2.1 (3) Prezentați noţiunea de planificare și nominalizați tipurile acestei activităţi
de urmărire penală.
2.2 (5) Determinați principiile planificării activităţii de urmărire penală.
2.3 (7) Proiectați structura și conținutul planului de cercetare a unei infracțiuni
concrete.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 11

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Conceptul tacticii criminalistice


1.1. (3) Definiţi noţiunea de tactică criminalistică, structura și conținutul acesteia.
1.2 (5) Determinați și sistematizați categoriile de bază ale tacticii criminalistice.
1.3 (7) Analizați temeiurile, esența, sarcinile și legitimitatea acțiunilor de urmărire
penală și de tactică criminalistică .

Subiectul II. Modelul (caracteristica) criminalistic al categoriilor


(grupurilor) de infracțiuni.
2.1 (3) Definiţi noţiunea de model criminalistic al categoriilor de infracțiuni.
2.2 (5) Deduceţi rolul modelului criminalistic la cercetarea infracțiunilor de o
anumită categorie.
2.3 (7) Proiectați structura modelului criminalistic al categoriilor de infracțiuni și
corelația acestuia cu caracteristica infracțiunii concrete.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 12

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Fotografia și videoînregistrarea criminalistică.


1.1(3) Definiţi noţiunea şi sistemul fotografiei criminalistice.
1.2(5) Determinați regulile şi procedeele de fotografiere a locului faptei.
1.3(7) Estimați procedura aplicării video-înregistrării la fixarea mersului şi
rezultatelor acţiunilor de urmărire penală.

Subiectul II. Tactica ridicării de obiecte sau documente


2.1 (3) Prezentați conceptul criminalistic și temeiurile ridicării de obiecte sau
documente.
2.2 (5) Determinați procedura și particularitățile tactice de efectuare a ridicării de
obiecte sau documente.
2.3 (7) Proiectați actele procesuale care trebuie întocmite pentru ridicarea de
obiecte sau documente și cazurile când pentru această acțiune procesuală și
de tactică criminalistică este necesar acordul judecătorului de instrucție.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 13

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Cercetarea criminalistică a urmelor împuşcăturii


1.1 (3) Definiţi conceptul criminalistic a urmelor aplicării armelor de foc la
săvârșirea infracțiunii.
1.2 (5) Clasificaţi urmele împuşcăturii şi argumentaţi importanţa lor în cercetarea
infracţiunilor.
1.3 (7) Analizați modalităţile de stabilire a direcţiei, distanţei şi locului de unde s-a
tras din arma de foc.

Subiectul II. Activităţile de urmărire penală desfăşurate la etapa iniţială de


cercetare a infracţiunilor de corupție.
2.1 (3) Prezentați elementele modelului (caracteristicii) criminalistic al
infracțiunilor de corupție.
2.2 (5) Distingeți acţiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigații
care se efectuează la etapa iniţială de cercetare a infracțiunilor de corupție
2.3 (7) Proiectați caregoriile de martori care pot fi audiate la etapa inițială de
cercetare a infracțiunilor de corupție.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 14

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Cercetarea urmelor create de corpul uman


1.1(3) Prezentați rolul şi importanţa criminalistică a urmelor de picioare.
1.2(5) Determinați elementele caracteristice ale „carării de urme”.
1.3(7) Estimaţi posibilitățile și necesitățile utilizării unor urme reieșind din
următoarea situație: „La locul săvârşirii unei infracţiuni de poluare a
mediului prin descărcarea gunoiului într-un loc în pădure, echipa de
cercetare a locului faptei a descoperit pe sol (două) urme de încălțăminte
care reprezintă în profunzime suportul relieful părţii de contact a
încălţămintei”. Specialistul criminalist a efectuat fixarea şi ridicarea lor.

Subiectul II. Tactica efectuării percheziţiei


2.1 (3) Reproduceţi noţiunea și nominalizați temeiurile și sarcinile percheziţiei.
2.2 (5) Determinaţi deosebirile procesuale şi tactice dintre percheziţie şi ridicare de
obiecte sau documente.
2.3 (7) Analizați sarcinile, metodele şi mijloacele tehnice de căutare a obiectelor în
cadrul percheziţiei la domiciliul unei persoane, bănuite de săvîrşirea
infracţiunii de corupție.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 15

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Dactiloscopia criminalistică


1.1. (3) Nominalizați tipurile și proprietățile desenelor papilare. Nominalizați
elementele structurii desenului papilar utilizate la identificarea persoanelor
după urmele de mâini.
1.2. (5) Determinați locurile, obiectele și metodele unde pot fi depistate urmele
de mâini ale infractorului la fața locului.
1.3. (7) Estimați regulile și metodele de fixare, interpretare și ridicare a urmelor
de mâini la fața locului.

Subiectul II. Metodica cercetării infracţiunilor contra patrimoniului


2.1 (3) Definiţi noţiunea şi elementele modelului (caracteristicii) criminalistic ale
infracţiunilor contra patrimoniului
2.2 (5) Evidenţiaţi situațiile tipice, versiunile de urmărire penală și acțiunile
caracteristice pentru etapa inițială de cercetare a infracţiunilor contra
patrimoniului
2.3 (7) Analizați particularitățile tactice de efectuare a unor acțiuni inițiale de
urmărire penală la cercetarea infracțiunilor contra patrimoniului.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30
Noiembrie 2018 Examinator_______________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 16

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Identificarea criminalistică


1.1. (3) Definiţi noţiunea și premisele științifice ale identificării criminalistice
1.2. (5) Evidenţiaţi genurile şi obiectele identificării criminalistice.
1.3.(7) Evaluaţi procesul și etapele identificării criminalistice.

Subiectul II. Etapele cercetări infracțiunilor


2.1.(3) Prezentați noțiunea de etapă a cercetării și determinaţi limitele acestora la
cercetarea infracțiunilor.
2.2.(5) Deduceţi sarcinile etapei inițiale de cercetare a infracțiunilor.
2.3.(7) Estimați acțiunile procesuale și măsurile speciale de investigații
caracteristice etapei inițiale de cercetare a infracțiunilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 17

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Identificarea persoanelor după scris.


1.1. (3) Prezentați noțiunea de scris și caracteristicile acestuia.
1.2. (5) Determinați sarcinile ce pot fi soluționate prin intermediul expertizei
grafoscopice.
1.3. (7) Evaluaţi tipurile şi rolul modelelor de comparaţie necesare identificării
persoanei după scrisul de mâină.

Subiectul II. Tactica criminalistică – parte componentă a științei


criminalistice.
2.1(3) Definiţi noțiunea și prezentați categoriile de bază ale tacticii criminalistice.
2.2(5) Distingeţi cerințele înaintate față de procedeele tactice criminalistice.
2.3(7) Analizați principiile specifice tacticii criminalistice.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 18

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului.


1.1. (3) Prezentați conceptul criminalistic de fixare a procesului şi rezultatelor
cercetării la faţa locului.
1.2 (5) Distingeți tipurile de anexe ce pot fi întocmite în cadrul documentării
cercetării locului faptei.
1.3 (7) Analizați elementele obligatorii de descriere în procesul-verbal privind
fixarea şi ridicarea unei urme izolate de încălţăminte.

Subiectul II: Tactica audierii persoanelor în procesul penal.

2.1 (3) Prezentați noțiunea, sarcinile și regulile audierii persoanelor în procesul


penal.
2.2 (5) Determinați etapele audierii persoanei și procedeele tactice necesare de
utilizat în cazul în care martorul sau partea vătămată nu face declarații veridice.
2.3 (7) Estimaţi modalităţile de utilizare a probelor existente în dosar pentru
demascarea audiatului.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 19
Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Semnele falsului material în documente


1.1 (3) Prezentați noțiunea și identificaţi semnele falsului prin ştergere şi corodare.
1.2 (5) Determinați sarcinile examinării prealabile a actelor suspecte de fals.
1.3 (7) Proiectaţi tipul de expertiză criminalistică ce se impune a fi dispusă şi
formulaţi întrebările în faţa ei în sitiaţia în care în litigiu există un contract
a cărui rechizite (impresiune de ştampilă şi semnătură), precum şi data de
încheiere se contestă a fi veridice.

Subiectul II: Particularităţi tactice de organizare şi desfăşurare a percheziţiei


în încăperi.
2.1 (3) Reproduceți noțiunea, temeiurile și sarcinile percheziţiei.
2.2 (5) Deduceți etapele și principiile tactice generale ale percheziției.
2.3 (7) Estimaţi procesul și particularitățile tactice de desfăşurare a percheziției în
încăperile de locuit și de serviciu.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 20

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Microurmele infracţiunii


1.1. (3) Interpretaţi noţiunea de microurmă a infracţiunii şi importanța
criminalistică a acestora.
1.2. (5) Determinați cei mai răspândiți purtători ai microurmelor infracţiunii.
1.3.(7) Evaluați regulile ridicării microurmelor.

Subiectul II. Procedeele tactice aplicate la audierea părții vătămate.


2.1. (3) Definiţi noţiunea şi nominalizați procedeele tactice aplicate la audierea
părții vătămate.
2.2. (5) Deduceți etapele procesului de audiere a părții vătămate şi indicaţi
procedeele folosite la animarea memoriei acestuia.
2.3. (7) Proiectaţi măsurile de pregătie pentru audierea părții vătămate.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 21
Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Urmele mijloacelor de transport


1.1. (3) Prezentați tipurile de urme a mijloacelor de transport la locul
accidentului rutier.
1.2. (5) Deduceți informaţia ce trebuie inclusă în partea descriptivă a procesului-
verbal în situaţia cercetării la faţa locului a urmelor lăsate de pneurile unui
mijloc de transport.
1.3.(7) Evaluați tipurile de expertize ce sunt necesare pentru stabilirea
împrejurărilor accidentului rutier.

Subiectul II. Metodica cercetării omorului


2.1. (3) Nominalizați elementele modelului (caracteristicii) criminalistic al
infracțiunii de omor şi circumstanţele ce urmează a fi stabilite în astfel de
cazuri.
2.2. (5) Distingeţi situaţiile de urmărire penală și versiunile respective în cazul
depistării unui cadavru şi consecutivitatea acţiunilor de urmărire penală realizate la
prima etapă.
2.3. (7) Estimaţi rolul circumstanţelor negative (împrejurărilor controversate) în
cazul înscenării unei sinucideri prin împuşcare cu pistolul.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte
Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 22

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Tactica colectării mostrelor pentru cercetarea comparativă.


1.1.(3) Prezentați noţiunea şi tipurile de mostre pentru cercetarea comparativă.
1.2.(5) Determinați măsurile de pregătire și condițiile pentru obținerea mostrelor de
la anumite persoane în procesul penal și de la unele instituții, organizații.
1.3. (7) Estimaţi procedeele tactice de colectare a mostrelor și cerințele înaintate
față de acestea.

Subiectul II. Metodica criminalistică.


2.1.(3) Prezentați noţiunea, sistemul şi obiectul de studiu al metodicii
criminalistice.
2.2.(5)Evidenţiaţi izvoarele şi principiile pe care se bazează metodica
criminalistică
2.3.(7) Evaluaţi etapele și sarcinile cercetării infracțiunilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 23

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Tactica prezentării spre recunoaştere.


1.1 (3) Prezentați genurile prezentării spre recunoaştere şi apreciaţi formele de
recunoaştere a cadavrului.
1.2 (5) Determinaţi persoanele, ce pot fi chemate să recunoască cadavrul
necunoscut şi măsurile pregătitoare necesare a fi realizate în acest sens.
1.3 (7) Analizați posibilitatea şi procedura prezentării spre recunoaştere în situaţia,
în care au fost depistate următoarele părţi componente ale unui cadavru
dezmembrat: membrele inferioare, mâina dreaptă, craniul.

Subiectul II. Metodica cercetării infracțiunilor de corupție


2.1. (3) Nominalizați elementele modelului (caracteristicii) criminalistic a
infracțiunilor de corupție.
2.2. (5) Decideţi asupra situaţiilor de urmărire penală și versiunilor criminalistice
generale în cazurile de corupție ce urmează a fi verificate.
2.3. (7) Estimaţi acțiunile procesuale și măsurile speciale de investigații care
necesită a fi efectuate la etapa inițială de cercetare a infracțiunii de corupție.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30
Noiembrie 2018 Examinator_______________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 24

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Urmele biologice de natură umană la fața locului


1.1. (3). Definiţi noţiunea de urmă și prezentați clasificarea acestora.
1.2. (5) Determinați direcțiile principale și locurile de căutare a urmelor de natură
umană la fața locului.
1.3. (7) Estimați metodele de depistare, regulile de fixare și ridicare a urmelor
biologice de natură umană.

Subiectul II: Rolul expertizei judiciare în cercetarea omuciderilor.


2.1 (3) Nominalizați expertizele criminalistice tradiţionale efectuate în cadrul
cercetării omuciderii.
2.2 (5) Distingeţi circumstanţele ce urmează a fi stabilite prin intermediul altor
clase şi tipuri de expertize posibile în cazul omuciderii.
2.3 (7) Proiectaţi sarcinile expertizei medico-legale în situaţia descoperirii unor
părţi de cadavru uman de gen feminin.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 25

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I: Rolul tehnicii criminalistice la cercetarea criminalistică a


infracțiunilor
1.1.(3) Definiţi noţiunile de tehnică și mijloc tehnico-criminalistic şi prezentați
clasificarea lor.
1.2.(5) Specificaţi mijloacele şi metodele tehnico-criminalistice utilizate la
căutarea şi depistarea urmelor şi altor materiale de probă în condiţii de teren.
1.3.(7) Estimaţi trusa criminalistică și laboratorul criminalistic mobil în activitatea
de combatere a criminalităţii.

Subiectul II. Modalități speciale de pregătire și efectuare a audierii


martorilor și altor persoane protejate.
2.1 (3) Prezentați baza legislativă și măsurile care pot fi întreprinse întru asigurarea
securității persoanelor protejate.
2.2 (5) Evidenţiaţi cadrul tactic, locul și modul audierii persoanelor menţionate.
2.3 (7) Estimați drepturile și obligațiile persoanei protejate într-un proces penal.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30
Noiembrie 2018 Examinator_______________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 26

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare.


1.1 .(3) Prezentați noţiunea și sarcinile gabitoscopiei criminalistice.
1.2.(5) Specificaţi situațiile de aplicare a metodei „portretului vorbit” în activitatea
de urmărire penală şi caracterizaţi grupele de semnalmente folosite la crearea
portretului-vorbit.
1.3.(7) Estimaţi regulile de bază de descriere a persoanelor după metoda
” portretului-vorbit”.

Subiectul II. Situațiile de urmărire penală

2.1. (3) Definiţi conceptul criminalistic al situațiilor de urmărire penală și


determinați elementele componente ale acestora.
2.2. (5) Clasificați situațiile de urmărire penală și determinați importanța acestora
pentru planificarea și efectuarea cercetării infracțiunilor.
2.3. (7) Evaluaţi factorii care influențează situațiile de urmărire penală.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 27

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Diagnosticarea criminalistică


1.4 . (3) Prezentați noţiunea și bazele științifice ale diagnosticării criminalistice.
1.5.(5) Specificaţi sarcinile și formele diagnosticării criminalistice.
1.6.(7) Estimaţi subiecții și categoriile diagnosticării criminalistice în activitatea de
depistare, cercetare și descoperire a infracțiunilor.

Subiectul II. Tactica cercetării la fața locului

2.1. (3) Definiţi noțiunea și sarcinile cercetării la fața locului.


2.2. (5) Evidenţiaţi etapele și conținutul acestora la cercetarea locului faptei.
2.3. (7) Evaluaţi genurile cercetării la fața locului și modurile efectuării a acestei
acțiuni procesuale și de tactică criminalistică.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 28

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Falsul în documente

1.1 .(3) Definiţi noţiunea de document şi de fals în documente.


1.2.(5) Determinați regulile de manipulare cu documentele corpuri delicte.
1.3.(7) Estimaţi metodele și procedeele de falsificare a documentelor.

Subiectul II. Tactica verificării declaraţiilor la locul infracțiunii.

2.1 (3) Prezentați noțiunea și sarcinile verificării declaraţiilor la locul infracțiunii.


2.2 (5) Specificați regulile de bază și pregătirea către verificarea declarațiillor la
locul infracţiunii.
2.3 (7) Evaluaţi particularitățile tactice ale efectuării verificării declarațiilor la
locul săvârșirii infracțiunii.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 29

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Cercetarea criminalistică a armelor albe.


1.1(3) Definiţi noţiunea de armă, armă albă și armologie criminalistică.
1.2(5) Determinați caracteristicile constructive generale ale armei albe unde pot fi
depistate urme ale infractorului.
1.3(7) Evaluați clasificarea armelor albe și nominalizați care pot fi urmele utilizării
acestor arme.

Subiectul II. Examinarea exterioară a cadavrului la faţa locului.


2.1 (3) Nominalizați sarcinile și etapele examinării cadavrului uman la faţa
locului.
2.2 (5) Deduceți procedeele de fixare fotografică a cadavrului descoperit.
2.3 (7) Estimaţi momentele principale care urmează a fi fixate în procesul-verbal la
examinarea exterioară a cadavrului.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 30

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Metodologia criminalisticii


1.1. (3) Definiţi noţiunea de metodă și metodologie criminalistică.
1.2. (5) Clasificați metodele care se utilizează la cercetarea infracțiunilor.
1.3. (7) Evaluaţi metodele speciale criminalistice utilizate la cercetarea
infracțiunilor.

Subiectul II. Expertiza criminalistică.


2.1 (3) Prezentați conceptul și rolul expertizei criminalistice în probatoriul penal.
2.2 (5) Determinați măsurile pregătitoare pentru dispunerea expertizei judiciare.
2.3 (7) Analizați genurilor și tipurile de expertiză criminalistică.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 31

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Indentificarea persoanelor după voce şi vorbire.


1.1. (3) Reproduceți acţiunile de pregătire a prezentării persoanelor spre
recunoaştere după voce şi vorbire.
1.2. (5) Determinați mijloacele tehnice criminalistice şi condiţiile în care este
indicată aplicarea lor la prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire.
1.3. (7) Analizați procedura și tactica prezentării spre recunoaştere după voce şi
vorbire.

Subiectul II: Tactica cercetării la fața locului.


2.1 (3) Definiţi noţiunea şi analizaţi sarcinile cercetării la faţa locului.
2.2 (5) Deduceți regulile, etapele și procedeele tactice de cercetare a locului faptei.
2.3 (7) Proiectați succesiunea și modalitățile de cercetare a locului faptei în cazul
în care la fața locului este depistat cadavrul unei persoane necunoscute.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 32

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Cercetarea urmelor create de corpul uman.


1.1 (3) Prezentați proprietățile urmelor de măini și locurile, obiectele unde ele pot
fi depistate la fața locului.
1.2 (5) Determinați tipurile (formele) clasice ale desenelor papilare și metodele de
depistare și relevare a acestora.
1.3 (7) Evaluaţi detaliile caracteristice ale desenelor papilare.

Subiectul II. Versiunile criminalistice

2.1 (3) Reproduceți conceptul criminalistic privind versiunile criminalistice și


clasificarea acestora.
2.2 (5) Clasificați subiecții și regulile de elaborare a versiunilor criminalistice.
2.3 (7) Estimați regulile de verificare a versiunilor criminalistice.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 33

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Modelul (caracteristica) criminalistic al infracțiunilor


1.1. (3) Prezentați conceptul de model (caracteristică) criminalistic al infracțiunilor
de o anumită categorie.
1.2. (5) Determinați elementele modelului (caracteristicii) criminalistic al
infracțiunilor.
1.3. (7) Evaluaţi rolul modelului (caracteristicii) criminalistic al grupului,
categoriei de infracțiuni la cercetarea și descoperirea infracțiunii concrete

Subiectul II. Tactica utilizării cunoștințelor speciale în procesul penal.


2.1 (3) Prezentați noțiunea și formele cunoștințelor speciale utilizate în procesul
penal.
2.2 (5) Specificați instituțiile de expertiză judiciară din Republica Moldova.
2.3 (7) Analizați rolul și locul expertizei judiciare în probatoriul penal.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 34

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Organizarea cercetării infracțiunilor


1.1. (3) Prezentați conceptul de organizare a cercetării și sistemul de decizii și
activități procesuale și tactice.
1.2. (5) Determinați situațiile tipice de organizare a cercetării și sarcinile acestora.
1.3. (7) Evaluaţi elementele și scopul organizării procesului de cercetare a
infracțiunii concrete.

Subiectul II. Etapele și sarcinile cercetării infracțiunilor.


2.1 (3) Definiți noțiunea și estimați etapele de cercetare criminalistică a
infracțiunilor.
2.2 (5) Distingeți sarcinile fiecărei etape de cercetare a infracțiunilor
2.3 (7) Analizați conținutul procesului de cercetare (investigare) criminalistică a
infracțiunilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

APR O B

Şef Departament__________ T.Vizdoagă

TEST nr. 35

Pentru examenul de curs la disciplina CRIMINALISTICA

Subiectul I. Tactica audierii bănuitului, învinuitului


1.1. (3) Prezentați principiile tactice generale și regulile de audiere a bănuitului,
învinuitului.
1.2. (5) Determinați situațiile tipice de audiere a bănuitului, învinuitului și
procedeele tactice aplicabile în cazul când acesta face declarații false.
1.3. (7) Evaluaţi elementele organizării procesului de cercetare a infracțiunii
concrete

Subiectul II. Metodica criminalistică


2.1 (3) Prezentați noțiunea, structura și conținutul metodicii criminalistice.
2.2 (5) Specificați esența activității de cercetare a infracțiunilor și etapele acesteia
2.3 (7) Analizați elementele și rolul metodicilor particulare în cercetarea
infracțiunilor.

BAREM PENTRU CALCULAREA NOTEI LA EXAMENE


(TESTE CU DOUĂ SUBIECTE)
Subiectul 1 se notează cu 3 puncte
Subiectul 2 se notează cu 5 puncte
Subiectul 3 se notează cu 7 puncte

Barem de notare
Nota Punctaj maxim
5 6–8
6 9 – 11
7 12 – 18
8 19 – 25
9 26 – 28
10 29 – 30

Noiembrie 2018 Examinator_______________