Sunteți pe pagina 1din 6

Scopul: învăŃarea numeraŃiei.

Obiective operaŃionale: să numere oral înainte şi înapoi până la 100, să


numere din 10 în 10.
Desfăşurarea jocului
Participă toŃi elevii clasei sau echipe, iar cei care vor greşi la preluat sau la
numărare vor
trebui să stea în picioare, până ce, dacă vor fi atenŃi, vor corecta greşeala altor
colegi. Se stabi-
leşte de către propunător până la ce număr se va număra şi cum: „înainte”,
„înapoi”, din 2 în 2,
din 10 în 10 etc.
Primul elev începe numărătoarea până este oprit de cadrul didactic (printr-o
bătaie din pal-
lme sau „Stop”). Elevul se opreşte, se aşează (dacă n-a greşit), iar următorul
continuă ş. a. m.d.
Se poate relua numeraŃia. Se declară echipa câştigătoare aceea care are mai
puŃini copii în
picioare.
Jocul „Cine urcă scara mai repede?”
Scopul: fixarea şi aprofundarea operaŃilor de adunare şi scădere.
Obiective operaŃionale: să rezolve corect şi rapid exerciŃii de adunare şi
scădere.
Resurse didactice: o scară dublă desenată pe tablă, pe fiecare treaptă sunt
scrise exerciŃii de
adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării, un
steguleŃ aşezat în
vârful scării, cretă, caiete, creioane.
Desfăşurarea jocului
Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Clasa este împărŃită în două
grupe echilibrate
din punct de vedere al potenŃialului intelectual.
Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un elev să rezolve
exerciŃiile de pe
prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exerciŃiul va pleca următorul
coleg de echipă
să rezolve exerciŃiul scris pe treapta a doua. Continuă următorul coleg de
echipă să rezolve
următorul exerciŃiu şi tot aşa până se termină toate exerciŃiile grupei sale. Elevii
care nu sunt la
tablă rezolvă în caiet exerciŃiile repartizate grupei sale.
În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exerciŃiile, propunătorul
spune „Stop”, chiar dacă cealaltă grupă mai are de rezolvat exerciŃii. Se va
verifica corectitudinea exerciŃiilor rezolvate, împreună cu clasa. Grupa care are
cele mai multe exerciŃii rezolvate corect este de- clarată câştigătoare şi primeşte
steguleŃul din vârful scării.
B ) JOCURI PENTRU ACTIVITĂłILE DE COMUNICARE ŞI DE CITIT - SCRIS
Jocul „Telefonul fără fir”
Scopul: dezvoltarea auzului fonematic şi a capacităŃii de concentrare a
atenŃiei.
Obiective operaŃionale: să recepŃioneze corect mesajul şi să-l transmită mai
departe.
Desfăşurarea jocului
Copiii sunt aşezaŃi şir, unul lângă altul, stau în picioare sau pe scaune. Cadrul
didactic spu-
ne primului copil din şir, la ureche, un cuvânt. Acesta, la rândul lui îl transmite
următorului
copil şi tot aşa mai departe până ce, mesajul ajungând la ultimul copil din şir,
acesta îl rosteşte
cu voce tare. Tuturor copiilor le place acest joc, pentru că, de obicei, la ultimul
copil din şir
ajunge un mesaj distorsionat, care îi face pe toŃi să râdă.
Sunt recomandate cuvinte uzuale, simple, cu un număr de silabe nu prea mare,
de exemplu:
mama, masa, lopată, maşină, păpuşă etc.
Pe măsură ce cresc şi îşi sporesc achiziŃiile, copiii vor fi capabili să
înŃeleagă şi să transmită cuvinte mai lungi, mesaje formate din două sau trei
cuvinte (propoziŃii scurte cu conŃinut con- cret).
Jocul „Cum face?”
Scopul: Formarea deprinderii de a rosti corect sunetele şi de a emite
onomatopee.
Obiective operaŃionale: să recunoască în imagini diferite animale şi să ştie
cum fac.
Resurse didactice: ilustraŃii cu diferite animale.
Desfăşurarea jocului
Se împart elevilor ilustraŃii cu diferite animale ca:şoarece, pisică şi câine, (pot fi
introduse
ilustraŃii care să reprezinte şi alte animale).
Cadrul didactic numeşte elevii care să spună ce reprezintă ilustraŃia primită şi
cum face ani-
malul respectiv.
Jocul poate continua cu următoarea poezie în care elevii spun onomatopeele:
„Ursul a pornit uşor
Iar cocoşul lui bunicu’
Chemând puii: mor! mor! mor!
Îi răspunde: cucuriguu!
Pe crenguŃă-n fel şi chip
Capra cată nu ştiu ce
Vrăbiile zic: cip! cirip!
Şi tot strigă: be! be! be!
Din ogradă şi gâsca
Iar bălŃata vacă – acu’
Parcă-mi strigă: ga! ga! ga!
Strigă pe viŃel: mu!mu!
Jocul „Eu spun una tu spui multe”
Scopul: însuşirea corectă de către copii a formelor de singular şi plural a
substantivelor, pre-
cum şi a deprinderii de a le include corect în propoziŃii; dezvoltarea atenŃiei şi a
memoriei
vizuale.
Obiective operaŃionale: să aleagă corect jetonul cu una sau mai multe
imagini şi să exprime
corect singularul şi pluralul.
Resurse didactice: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru
sau fiinŃă şi alte-
le reprezentând mai multe obiecte sau fiinŃe de acelaşi fel.
Desfăşurarea jocului
Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un
singur element iar altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din
cartonaşe va fi pe catedră iar celălalt repartizat elevilor în aşa fel încât să existe
atât pe catedră cât şi la copii cartonaşe care conŃin un singur element şi care
redau mai multe elemente.
Pe rând câte un copil vine la catedră şi alege un cartonaş. De exemplu,
ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş
mai multe flori”. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi
spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”. Apoi co- pilul formulează propoziŃia
despre floare. Elevul care se află la catedră trece la plural propo- ziŃia
respectivă.
În partea a doua a jocului propunătorul (sau un elev) spune un cuvânt la
singular (sau plu- ral), iar elevii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural –
respectiv la singular. În continuarea jocului se vor alcătui propoziŃii în legătură
cu cuvintele folosite în joc. De exemplu: „În grădi- nă sunt flori multe” sau „Ionel a
văzut o pisică”.
Jocul „Cine face?”
Scopul: îmbogăŃirea vocabularului.
Obiective operaŃionale: să-şi însuşească cuvinte care denumesc(ocupaŃii)
profesii.
Resurse didactice: imagini care reprezintă diferite profesii.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic va arăta elevilor imagini care reprezintă diferite ocupaŃii şi va
cere elevilor
să spună cum este numită persoana care face acel lucru.
Cine mână caii?
- Vizitiul
Cine conduce tramvaiul?
- Vatmanul
Cine conduce locomotiva?
- Mecanicul
Cine conduce automobilul?
- Şoferul (şoferiŃa)
Cine conduce avionul?
- Pilotul
Cine conduce vaporul?
- Căpitanul
Cine conduce tractorul?
- Tractoristul (tractorista)
Cine vinde cărŃile?
- Librarul
Cine împrumută cărŃile?
- Bibliotecarul (bibliotecara)
Cine vindecă bolnavii?
- Doctorul (doctoriŃa) etc.
Jocul „Basmaua înnodată”
Scopul: însuşirea sinonimiei ca fenomen de vocabular, activizarea
vocabularului, îmbogăŃirea
acestuia.
Obiective operaŃionale: să spună un cuvânt cu acelaşi înŃeles, cu sens
asemănător cu al cu-
vântului dat.
Resurse didactice: o basma înnodată.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic spune un cuvânt şi aruncă o basma înnodată printre elevi. Cel
la care ajun- ge basmaua trebuie să găsească un cuvânt cu acelaşi înŃeles.
Dacă cuvântul spus de elev este corect atunci aruncă basmaua(cu ghinion) mai
departe, dacă nu, elevul este depunctat şi „pe- depsit” de către ceilalŃi copiii (să
recite, să execute diferite mişcări, să imite etc.)
Exemple: elev – şcolar
vesel – bucuros
supărat – trist
zăpadă – nea
Ńipă – strigă etc.
Jocul „Dacă nu-i aşa, cum e?”
Scopul: însuşirea antonimelor, îmbogăŃirea vocabularului şi activizarea lui.
Obiective operaŃionale: să spună cuvinte cu formă diferită şi cu sens contrar.
Desfăşurarea jocului
Doi câte doi, pe rând, copiii spun cuvinte, iar celălalt (din pereche) trebuie să
găsească cuvântul cu sens opus .Cel care are mai multe răspunsuri corecte
continuă jocul cu un alt câştigător.
Câştigătorii iarăşi se cuplează doi câte doi, jocul continuând până rămâne unul
singur , care
este şi învingător.
DACĂ NU –I
CUM ESTE?
harnic
leneş
curat
murdar
mic
mare
duşman
prieten
vechi
nou
sănătos
bolnav
rece
cald etc.
Jocul „De-a cuvintele”
Scopul: activizarea şi îmbogăŃirea vocabularului.
Obiective operaŃionale: să spună cât mai multe cuvinte care încep cu un
anumit sunet.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic va scrie pe tablă, una din literele învăŃate până la data
respectivă. De exem-
plu: litera „r”.
Se cere elevilor să spună cuvinte care încep cu sunetul r. Cuvintele să fie
alcătuite dintr-o
silabă, două sau mai multe silabe (r – rar – ramă – ramură – rândunică).
Jocul se poare desfăşura şi sub formă de competiŃie. Câştigă elevii care pot
spune cuvinte
cu sunetul indicat respectând toate cerinŃele formulate de propunător.
„Jocul literelor”
Scopul: formarea capacităŃii de a recunoaşte literale alfabetului.
Obiective operaŃionale: să formeze cât mai multe litere de tipar din
beŃişoare.
Resurse didactice: cutia cu beŃişoare
Desfăşurarea jocului
Fiecare elev are pe bancă cutiuŃa cu beŃişoare. La comanda propunătorului
„ÎncepeŃi!”
elevii vor forma pe bănci literele alfabetului , pe care le-au învăŃat (majuscule de
tipar).
După un timp, la latitudinea propunătorului – acesta va spune: „Stop!”. Elevii
încetează
jocul.
Câştigă cel care a format mai multe litere.