Sunteți pe pagina 1din 7

TEST DE AUTOEVALUARE

1. Care din următoarele formulări corespund accepţiunii restrânse dată conceptului de finanţe şi sferei
sale de cuprindere :
a) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice in formă bănească
b) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice prin care se constituie şi distribuie fonduri
banesti pentru satisfacerea diferitelor neceşităţi
c) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice in forma baneasca din sferele productiei şi
repartitiei produsului national
d) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului
creat
2. Intre premisele directe care au stat la baza apariţiei finanţelor ca o categorie economică distinctă pot fi
menţionate:
a) dezvoltarea producţiei şi schimbului de mărfuri în natură
b) indeplinirea de către bani a funcţiei de mijloc de prezervare a valorii
c) amplificarea intervenţiei statului în viaţa economică şi socială
d) prima diviziune socială a muncii
e) aparţtia monedei din metal preţios
3. Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispoziţia statului pot fi
menţionate:
a) dările în natură şi prestaţiile în muncă pentru funcţionarea armatei
b) impozitele în bani
c) cheltuielile cu plata soldelor militarilor
d) tributurile în bani încasate de la popoarele învinse
4. Care din următoarele formulări corespund accepţiunii extinse dată conceptului de finanţe şi sferei sale
de cuprindere:- niciun rasp corect
a) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea
şi reconstituirea continua a tuturor resurselor băneşti necesare desfăşurării diferitelor activităţi in care sunt
implicate autorităţile publice
b) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce au loc intre participanţii la procesul
reproducţiei economice şi sociale
c) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce vizează constituirea, distribuirea sau
utilizarea fondurilor băneşti pentru funcţionarea diferitelor entităţi, incluşiv a entităţilor publice
d) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce au loc intre participanţii la repartiţia
produsului intern brut
5. Mijlocirea de către finanţele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilităţi publice,
creată pe seama resurselor financiare ale autorităţilor publice, exprimă, în opinia economiştilor Richard
Musgrave şi Peggy Musgrave, conţinutul funcţiei de :
a) distribuire
b) reglare
c) alocare
d) stabilizare
6. Caracterul obiectiv al funcţiei de control rezidă în :
a) existenţa finanţelor ca procese şi relaţii economice în formă bănească
b) metodele şi tehnicile de control folosite
c) operaţiunile ce se supun controlului
d) exercitarea controlului de către persoane din afara entităţii controlate
7. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
a) funcţia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzătoare decât funcţia de repartiţie
b) necesitatea constituirii si distribuirii de fonduri financiare conferă funcţiei de repartiţie un caracter subiectiv
c) modalităţile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor conferă funcţiei de repartiţie un caracter obiectiv
d) in faza circulaţiei produsului naţional controlul financiar vizează viteza cu care mărfurile circula de la
producător la consumator
8. Intervenţia reglatoare prin instrumente financiare a autorităţilor publice în faza de supraîncălzire a
economiei se poate realiza prin :
a) majorarea impozitelor ( directe şi/sau indirecte)
b) diminuarea cheltuielilor publice de consum şi/sau de investiţii
c) întocmirea de bugete extraordinare
d) acceptarea deficitului bugetar si finanţarea acestuia din resurse extraordinare
e) întocmirea de bugete ciclice
9. Rolul finanţelor în dezvoltarea societăţii, ca expresie directă a îndeplinirii de către finanţe a funcţiei de
control asupra activităţilor economico sociale, se concretizează în :
a) atenuarea oscilaţiilor ciclice ale economiei
b) îmbunătăţirea modului de administrare a resurselor
c) redistribuirea resurselor între unităţi administrativ-teritoriale
d) redistribuirea resurselor între diferitele persoane fizice şi juridice
10. Fondurile asigurărilor sociale de stat se încadrează în categoria:
a) fondurilor (financiare) de înlocuire şi dezvoltare
b) fondurilor (financiare) descentralizate
c) fondurilor (financiare) publice constituite în ipostaza de autoritate publică
d) fondurilor (financiare) centralizate
11. Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un
moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux
financiar:
a) multiplu
b) decalat
c) autonom
d) de contrapartida
12. Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt
destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
a) fondurilor (financiare) de inlocuire si dezvoltare
b) fondurilor (financiare) de rezerva
c) fondurilor (financiare) de consum
d) fondurilor (financiare) de asigurare
13. Expresia "economie de indatorare" :
a) semnifica faptul ca economia unei tari este indatorata peste posibilitatile sale financiare
b) semnifica faptul ca in economia unei tari, sursele de finantare se procura, preponderent, de pe piata de capital
c) semnifica faptul ca in economia unei tari satisfacerea nevoilor de finantare indeosebi prin participarea
intermediarilor financiari, bancari si nebancari
d) semnifica faptul ca in economia unei tari resursele de finantare se procura in cea cea mai mare masura prin
emiterea si tranzactionarea titlurilor de valoare (actiuni, obligatiuni
14. Bugetele (publice ) functionale:
a) se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an (bugetar)
b) cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
c) sunt similare cu bugetele institutiilor publice
d) se mai numesc si bugete de obiective
15. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori
ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):
a) bugetul de stat
b) bugetul program
c) balanta financiara a economiei nationale
d) bugetul economiei nationale
16. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi parţial necesitatile de dezvoltare pe seama
profitului defineste:
a) autofinantarea integrală netă în sens restrâns
b) autofinantarea integrală brută în sens larg
c) autofinantarea parţială netă în sens restrâns
d) autofinantarea parţială brută în sens restrans
17. Necesarul de fond de rulment se determină :
a) prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele
de regularizare.
b) scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt
c) adaugand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt
d) prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate
18. Ca surse de finantare externă a intreprinderii se pot menţiona:
a) resursele financiare atrase pe termen lung
b) capitalul social subscris si varsat
c) datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
d) creditele bancare contractate pe termen scurt
19. În categoria veniturilor financiare realizate de o întreprindere se includ:
a) sumele încasate ca despăgubiri din contractele de asigurare de bunuri
b) veniturile realizate din diferenţele favorabile de curs valutar
c) sumele încasate din vânzarea unor active fixe
d) veniturile realizate din creanţele imobilizate
20. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
a) eliminarea impactului inflaţiei asupra încasărilor din impozite şi taxe la dispoziţia statului
b) finanţarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare mobilizate la buget
c) depersonalizarea veniturilor bugetare
d) gruparea clară a veniturilor, în funcţie de sursa de provenienţă
21. Elaborarea şi utilizarea fondurilor speciale reprezintă încălcarea principiilor bugetare ale:
a) realităţii
b) specializării
c) unităţii
d) anualităţii
e) neafectării veniturilor
22. Aplicarea sistemului de gestiune in execuţia bugetului presupune:
a) prelungirea perioadei de execuţie a bugetului şi în anul bugetar următor celui încheiat
b) întocmirea de bugete extraordinare
c) reportarea şi înscrierea veniturilor şi cheltuielilor rămase nerealizate in bugetul pe anul următor
d) aprobarea contului de execuţie bugetara odată cu sfârşitul anului bugetar
23. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:
a) constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
b) emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
c) transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre persoana (fizica sau juridica) careia i
se cuvine
d) intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
24. Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publică reflectă ipostaza acesteia de
bancher al statului:
a) exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberării resurselor bugetare către entităţile publice
b) gestionarea datoriei publice
c) elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor bugetare
d) deschiderea şi administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operaţiunilor băneşti ale instituţiilor
publice
25. In sens economic larg, global, conceptul de cheltuiala publica se refera la:
a) ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
b) cheltuielile bugetare(ale statului)
c) ansamblul activitatilor cu caracter public
d) toate platile legate de infapturirea activitatilor cu caracter public
26. Volumul cheltuielilor publice exprimat în preţuri constante intervine în calculul:
a) modificării (creşterii) reale a cheltuielilor publice
b) coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu PIB
c) indicelui creşterii relative nominale a cheltuielilor publice
27. Cheltuielile publice virtuale:
a) se transforma dupa o anumita perioada, automat, in cheltuieli definitive
b) sunt cheltuieli efectuate numai pe baza de contraprestatie
c) reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
d) sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei
28. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la cheltuielile pentru servicii publice generale sunt
adevărate:
a) în structura acestora acestora se regăsesc cheltuielile publice ale organelor puterii judecătoreşti
b) se particularizează prin faptul că, în cadrul lor, cheltuielile curente deţin o pondere neglijabilă, ponderea cea
mai mare având-o cheltuielile de capital
c) au un caracter indivizibil
d) sunt acoperite in principal pe seama fondurilor cu destinatie speciala
29. Imprumuturile de stat (publice) :
a) se incadrează în categoria resurselor financiare extraordinare
b) se deosebesc de emisiunea (inflaţionistă) de monedă, ca resursă financiară publică, prin caracterul temporar
al preluării resurselor băneşti la dispoziţia statului
c) se particularizează prin caracterul facultativ al transferului de valoare
d) sunt considerate ca fiind "impozite amânate"
30. Resursele financiare mobilizate prin emisiunea şi plasarea de certificate de depozit se încadrează în
categoria:
a) resurselor fiscale
b) resurselor nefiscale
c) resurselor împrumutate pe termen mediu şi lung
d) resurselor de trezorerie
31. Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune:
a) dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
b) obligatia ca toţi cetăţenii care deţin sau realizează materie impozabila să plateasca impozite
c) lipsa consimtamantului cetatenilor la instituirea impozitelor
d) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru toti cetatenii
32. Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza:
a) marimea impozitelor
b) rolul impozitelor
c) functia de repartitie a impozitelor
d) functia de reglare a impozitelor
e) functia de control a impozitelor
33. Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului
este:
a) suportator
b) platitor
c) destinatar
d) subiect
34. Certitudinea impunerii presupune:
a) corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata ale contribuabililor
b) cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul datorat
c) cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
d) asigurarea echitatii fiscale
e) eliminarea arbitrariului in materie de impunere
35. Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc:
a) corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata ale contribuabililor
b) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru fiecare individ (contribuabil)
c) diferentierea sarcinii fiscale suportate de contribuabili doar pe baza puterii contributive a acestora, fara a tine
cont si de situatia sociala si familiala a acestora
d) asigurarea unui tratament egal pentru rezidentii si nerezidentii statului respectiv
36. Majorarea cotelor de impunere la impozitele directe poate avea ca efect:
a) atenuarea tendintei de supraincalzire a economiei
b) relansarea economiei aflata in faza de recesiune
c) diminuarea inflatiei
d) accelerarea inflatiei
37. In cazul impozitelor indirecte:
a) destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
b) subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
c) nu pot fi respectate principiile de politica financiara (fiscala) in impunere
d) nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
38. Care din urmatoarele afirmatii sunt false :
a) impozitele indirecte reclama cheltuieli modice de asezare si percepere
b) impozitele indirecte au caracter voalat
c) in sfera impozitelor directe nu se pot respecta cerintele de nediscriminare fiscala
d) in sfera impozitelor indirecte nu se pot respecta cerintele de echitate fiscala
39. Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
a) taxei pe circulatie
b) taxei pe productie
c) taxei pe valoarea adaugata
d) impozitului cumulativ pe cifra de afaceri neta
40. Taxele speciale de consumatie:
a) au numai rol de ordine (interventionist)
b) se pot calcula numai ad-valorem
c) manifesta sensibilitate sporita la conjunctura economica
d) au caracter inflationist
41. In relatiile economice internationale, nivelul cel mai scazut al tarifului vamal este specific:
a) taxelor vamale in conditiile clauzei natiunii celei mai favorizate, cu un nivel consolidat
b) taxelor vamale autonome
c) taxelor vamale antidumping
d) taxelor vamale preferentiale
42. In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate ca fiind:
a) piete ale valorilor mobiliare
b) piete de capital
c) piete monetare
d) piete primare
e) piete secundare
43. Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot
mentiona:
a) acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o scadenta viitoare
b) valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
c) se emit in vederea mobilizarii si majorarii capitalului propriu sau pentru atragerea unor resurse cu titlu de
imprumut
d) valoarea lor nu depinde de raportul dinte cerere si oferta
44. Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare
bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
a) sa emita un numar de actiuni si sa fie constituita dintr-un numar de actionari variabil de la un an la altul;
b) sa detina un capital de un anumit nivel;
c) sa obtina profit in cel putin ultimele doua exercitii anuale;
d) sa nu permita accesul public pentru o anumita pondere din actiuni;
45. Ca trasaturi specifice doar pietelor interdealeri (OTC) pot fi mentionate :
a) condiţiile de acces, respectiv capital, număr de acţiuni şi alte condiţii sunt mai puţin elastice
b) nu au localizare
c) tranzacţiile de vânzare sau cumpărare a titlurilor se negociază prin intermediul firmelor de broker
d) preţurile titlurilor nu diferă de la o firmă la alta, deoarece nu se negociază în raporturile directe ale firmelor
de dealer cu clienţii
46. In acceptiune limitativa (restransa) conceptul de politica financiara a statului semnifica:
a) politica finantelor publice
b) politica fiscala
c) fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
d) ansamblul optiunilor privind metodele, mijloacele si institutiile cu caracter financiar antrenate de procurarea,
alocarea si utilizarea resurselor banesti, la diferite nivele de organizare, inclusiv influentarea activitatii
economico-sociale in sensul dorit
47. Optiunile privind emisiunea de moneda pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate
specifice:
a) politicii finantelor publice
b) politicii bugetare
c) politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
d) politicii monetare
48. Strategia financiara se defineste prin:
a) decizii financiare pe termen mediu sau lung
b) decizii financiare pe termen scurt
c) decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
d) decizii financiare referitoare la obiective majore
49. La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii)
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate
in exercitiul anterior:
a) politica de stabilizare
b) politica de participare directa
c) politica reziduala
d) politica oportunista
50. Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic :
a) maximizarea efectelor obtenabile la o marime data a resurselor ce pot fi utilizate
b) cresterea valorii intreprinderii
c) cresterea dividendelor distribuite actionarilor
d) cresterea rentabilitatii financiare

S-ar putea să vă placă și