Sunteți pe pagina 1din 16

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.

– Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice
submăsurii 6.2.
– Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin
Planul de Afaceri.
– În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proportional în raport cu obiectivele
realizate.

TITLUL PROIECTULUI:
SERVICII DE CONSILIERE ȘI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ŞI MANAGEMENT

Durata de execuţie efectivă a proiectului: 57 luni

1. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

 Denumirea solicitantului/ Forma juridică a solicitantului


XXXXXXXXXXX PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

 Date de identificare ale solicitantului


Sediul profesional:

 Obiectul de activitate - conform Cod CAEN înregistrat la ONRC astfel:


Cod CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

 tipul activităţilor finanţate prin proiect, în conformitate cu Lista codurilor CAEN


eligibile pentru sub-masura 6.2 disponibila pe site-ul AFIR:
 activităti de producţie: -
 servicii: Cod CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management.

1
 Tipul activităţilor autorizate la momentul depunerii Cererii de finanţare şi care nu
fac obiectul finanţării:
Codul CAEN activitate agricolă: - Nu este cazul
Codul CAEN activitate neagricolă: - Nu este cazul

 Responsabil legal:
 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
Planul de afaceri a fost elaborat pe cont propriu de solicitant.

 Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifează corespunzător


situaţiei solicitantului)
- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun
activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data depunerii cererii de
finantare 
– Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii cererii de
finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali care nu au desfasurat activitati pana in
momentul depunerii acesteia (start-ups) 
– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îsi diversifică activitatea prin
înfiintarea unei activităti non-agricole in spatiul rural, pentru prima dată, in cadrul
intreprinderii deja existente. 

 Forma juridică a solicitantului (se bifează corespunzător situaţiei solicitantului)


– Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008) 
– Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008) 
– Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008) 
– Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990) 
– Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu
modificările şi completările ulterioare); 
– Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meşteşugăreşti şi de
consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul
constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi non-agricole; 
– Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004) de exploatare şi
gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale); 
– Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) 

2
- Poziţia solicitantului în întreprindere: responsabil legal (administrator)

 Competenţe profesionale (dacă este cazul)


- Diplomă de studii în domeniu:
- Diplomă de licenţă Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea
Management;
- Diplomă de Master - Marketingul Afacerilor Comerciale;
- Certificat de calificare în domeniul: Manager proiect.

I. SITUAŢIA ECONOMICĂ INIŢIALĂ A BENEFICIARULUI (descrierea)


Istoricul activităţii
Fiind nou înfiinţată (start-ups) nu a desfăşurat activitate pănă la acest moment
şi drept urmare nu are înregistrate în evidenţele contabile date semnificative pentru
prognoza economică.
Pentru îmbunătăţirea activităţii rurale, solicitantul şi-a propus să efectueze
alternative ocupaţionale în sectorul neagricol din zona rurală prin dezvoltarea serviciilor,
crearea de locuri de muncă în spaţiul rural şi obţinerea de venituri suplimentare.
Datorită faptului că studiile absolvite sunt toate în domeniul economic astfel:
diplomă de licenţă specializarea Management, diplomă de master specializarea
Marketingul afacerilor comerciale, certificat de absolvire Manager proiect, certificat de
absolvire Inspector (referent) Resurse Umane, certificat de absolvire Formator, statutul
profesional fiind de manager cu aptitudini de iniţiere a afacerilor, de administrare
eficientă, de promovare şi asigurare a calităţii serviciilor, mi-am propus să realizez
proiectul ,,SERVICII DE CONSILIERE ȘI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ŞI MANAGEMENT".

III. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI


NEAGRICOLE PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2

Obiectivele proiectului corespund sub-măsurii 6.2 - ,,Sprijin pentru înfiinţarea de


activităţi neagricole în zone rurale", contribuind la diversificarea economiei rurale şi
crearea de alternative ocupaţionale în zonele rurale, la dezvoltarea serviciilor şi crearea
de locuri de muncă în spaţiul rural, la absorţia de forţă de muncă neremunerată,
3
excedentară din agricultură, în vederea unei dezvoltări economice durabile şi reducerii
sărăciei în spaţiul rural.
Obiectivele proiectului sunt în concordanţă şi cu prevederile Ordinului MADR nr.
1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea activităţilor economice neagricole".

Obiectivul general
Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul neagricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, prin crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative
pentru populaţia din mediul rural, reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul
agricol, precum şi a reducerii sărăciei în spaţiul rural.

Obiectiv obligatoriu de îndeplinit


Activităţile prestate (veniturile din servicii de consultanţă) vor fi în procent de minim
32% din valoarea primei tranşe de plată, procent ce va fi atins înaintea solicitării celei
de-a doua tranşe de plată.

Obiective specifice:
Descriere obiectiv Modalitate de indeplinire a Procent aferent
Nr (se vor preciza actiunile obiectivului (se vor descrie obiectivului (se
crt Obiectiv specific urmarite pentru actiunile si documentele suport acorda pentru
atingerea obiectivului si justificative care atesta fiecare obiectiv
numarul acestora) indeplinirea obiectivului) specific asumat)
1. Creşterea
competitivităţii  Achiziţia de  Se vor achiziţiona
echipamente IT: echipamentele IT necesare
3 desfăşurăeii activităţii, respectiv:
- sistem portabil (laptop şi
imprimanta termică);
- copiator multifuncţional;

4
 Campanii de  Se va face promovare prin:
promovare: 2 - distribuirea de pliante şi
fluturaşi,
- crearea unui site propriu.
Documente suport:
Adresă site, pliante şi fluturaşi,
precum şi alte materiale
promoţionale. 40%

 Se va achiziţiona mobilierul şi
2. Crearea/întărirea  Asigurare logistica necesară desfăşurării
capacităţii de mobilier -logistică, activităţii 20%
administrare a birotică, papetărie,  Se vor achiziţiona
activităţii întreprinderii consumabile: 2 consumabilele, birotica şi
papetărie pe perioada de
implementare.

 Cursuri de  Reprezentantul legal va urma


calificare/ un curs de calificare care are
perfecţionare: 1 legătură cu activitatea
desfăşurată prin proiect (curs 40%
expert accesare fonduri
structurale şi de coeziune
europene sau similar).

3. Dezvoltarea resursei
umane

5
Creare de locuri de - Se va crea un loc de muncă
muncă: 1 Documente suport:
- Contracte individuale de
muncă inregistrate in REVISAL
Ștate salarii pentru perioada din
CIM şi documente de plată a
impozitului pe venit şi a
contribuţiilor la bugetul
asigurărilor sociale şi fondurile
speciale (ordine de plata
/extrase cont sau chitanţe)

TOTAL: 100%

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activităţii neagricole

Scurtă descriere a paşilor implementării proiectului:


 Înregistrarea la ORC Gorj a obiectului de activitate nou, respectiv a codului
CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management şi preluarea
dreptului de folosinţă pe termen de 15 de ani prin contract de comodat, a camerei 1
din imobilul brutărie în suprafaţă de 125 mp, a cărei destinaţie va fi schimbată în spaţii
de lucru;
- Depunerea cererii de finanţare şi a planului de afaceri;
- Demararea implementarii planului de afaceri in termen de maxim 9 luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului prin:
 Autorizarea funcţionării activităţii de consultanţă pentru afaceri şi
management (cod CAEN 7022) la Oficiul Registrului Comerţului;
 Dotarea şi utilarea corespunzătoare a spaţiului în folosinţă prin achiziţia
echipamentelor IT, a mobilierului şi logistici necesare funcţionării;
 Demararea campaniilor de promovare a serviciilor de consultanţă;
 Efectuarea cursului de calificare/perfecţionare – curs expert accesare
fonduri structurale şi de coeziune europene sau similar;

6
 Contactarea potenţialilor clienţi persoane fizice sau juridice şi oferirea de
servicii cât mai atrăgătoare ca şi raport preţ/calitate;
 Comercializarea a minim 32% din valoarea primei tranşe de sprijin.

1. Motivarea afacerii

Prin implementarea proiectului ,,SERVICII DE CXXXXXXXXXXXXXX” se realizează o


alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a
activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale.
Solicitantul, datorită domeniului pe care la absolvit, şi-a propus să efectueze
activitatea de consultanţă în afaceri şi management contribuind astfel şi indirect la
dezvoltarea economică durabilă în mediul rural. Pentru a realiza obiectivele propuse,
proiectul îmbină dotarea corespunzătoare a spaţiiului de lucru cu dezvoltarea activităţii
de consultanţă, ducând şi la crearea de locuri de muncă prin desfăşurarea activităţii
propuse.
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii afacerii ,,SERVICII DE
XXXXXXXXXXXXXX”, este dată de faptul că în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 au fost instituite o serie de ajutoare de minimis adresate mediului
rural, astfel prin serviciile acordate voi putea îndruma şi ajuta persoanele interesate de
accesarea fondurilor nerambursabile.

2. Analiza pieţei pe care activează/va activa întreprinderea în contextul


dezvoltării afacerii
o Descrierea ofertei şi a cererii (concurenţa, clienţi existenţi/potenţiali, beneficiarii finali ai
produsului/serviciului – dacă aceştia diferă de clienţii descrişi),

În prezent în satul Stăneşti, comuna Stăneşti, judeţul Gorj, nu există concurenţă în


acest domeniu de activitate. Singurii concurenţi sunt persoanele juridice care au
punctele de lucru în Tg-Jiu.
Clienţii potenţiali vor fi persoane fizice, persoane juridice şi instituţii publice, în
principal din mediul rural, care accesează fonduri nerambursabile şi cărora le vom realiza
proiecte de finanţare şi le vom asigura managementul implementării lor.

o Descrierea pe scurt a politicilor de:

7
o Produs: Aspectele de Managementul produselor şi Marketingul produselor se ocupă de
specificaţiile bunului sau produsului în cauză, şi la modul în care relaţionează la nevoile şi dorinţele
utilizatorului final.

Solicitantul îşi propune să efectuze servicii de consiliere şi consultanţă în afaceri şi


management de cea mai bună calitate astfel că produsul oferit o să răspundă la toate
nevoile şi dorinţele celor care îl solicită.
Conducerea activităţii va fi asigurată de către Boian Dana-Elena – responsabil legal,
care îşi propune administrarea raţionala a activităţilor desfăşurate prin găsirea şi
aplicarea unor soluţii eficiente pentru promovarea serviciilor.

o Preţ: Se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs, inclusiv reducerile de preţ.

Solicitantul îşi propune să îşi stabilească preţurile la produsele oferite în funcţie


de preţul pieţei. Ținând cont că în comuna Stăneşti nu există concurenţă în acest
domeniu la stabilirea preţurilor se vor lua în calcul cele practicate de instituţiile similare
din Tg-Jiu sau din alte localităţi limitrofe. Pachetele de servicii oferite cuprind consiliere şi
consultanţă pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi pentru implementarea
proiectelor realizate. La aceste pachete vor fi oferite reduceri de minim 15%.
o Promovare: Include reclama, relaţiile publice, publicitatea şi vânzările personale, şi se referă la
diferite metode de promovare a unui produs, brand sau companie.

Cea mai importantă modalitate de a intra pe piaţa cu produsul tău este de a realiza
o campanie de promovare a acestuia. Solicitantul şi-a propus ca această promovare să se
realizeze prin împărţirea de pliante şi fluturaşi, prin realizarea unui site unde sunt
precizate toate informaţiile referitoare la serviciile prestate, preţuri, etc. şi în timp prin
recomandarea serviciilor primite de clienţi şi altor persoane.

o Plasament sau distribuţie, se referă la modul în care produsul ajunge la client; spre exemplu,
plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul. Plasamentul sau distributia face
referinţă la locul unde produsul sau serviciul este vândut, exemplu regiune geografică sau ramura
industrială, şi segmentul căruia se adresează(tineri adulţi, familii, companii, oameni de afaceri,
femei, bărbaţi, etc.).

Serviciile de consultanţă vor fi livrate potenţialilor clienţi astfel:


1. În mod direct, la sediul profesional, prin prezentarea directă către potenţialii
turişti.
2. În mod indirect, prin publicitate pe site-ul propriu, prin pliante şi fluturaşii unde
sunt prezentate serviciile oferite.

8
o descrierea fluxului afacerii (aprovizionare, furnizori) .

Pentru a realiza obiectivele enumerate în proiect este nevoie de achiziţionarea


produselor necesare de la furnizorii existenţi pe piaţă pentru fiecare domeniu în parte
astfel:
- Utilităţile necesare: energie electrică, gaze naturale, sector în care suntem clienţi
captivi, vor fi contractate şi furnizate de către CEZ Vânzare S.A. şi DistriGAZ S.A.
- Servicii telefonie, internet şi cablu vor fi contractate cu furnizorul de
telecomunicaţii care operează pe piaţa din zonă şi care va oferii cele mai bune servicii şi
cele mai accesibile tarife.
Potenţiali furnizori sunt următorii:
POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produse/servicii oferite
Nr. materii prime/materiale
crt auxiliare/servicii
.
1. SC PROFI IT EXPERT 2013 SRL Furnizor pentru echipamente IT, consumabile, servis
2. DEDEMAN S.R.L. Furnizor de mobiler etc.
3. SC PAIDEA SRL Curs de calificare/perfecţionare
4. S.C. ZEUS S.R.L. Produse de papetărie şi birotică
5. CEZ Vânzare S.A. Energie electrică

6. DistriGAZ SA Gaze naturale

7. RDS & RCS Tg.Jiu Servicii telefonie, internet, cablu tv

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire şi Valoare (Lei) % din
adresa) Total Total Total Total Total Total vânzări
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 general
0 1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8

1 Persoane fizice 0 700 1.050 1.420 1.830 5.000 10%

2 Microintreprinderi şi 0 4.900 7.350 9.940 12.810 35.000 70%


IMM-uri

3. Instituţii publice 0 1.400 2.100 2.840 3.660 10.000 20%


TOTAL: 0 7.000 10.500 14.200 18.300 50.000 100%

9
3. Descrierea activităţii

o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului.


Serviciile care urmeaza a fi oferite potenţialilor clienţi sunt următoarele:
- Servicii de consiliere şi consultanţă în accesarea fondurilor nerambursabile
(realizarea cererii de finanţare, realizarea planului de afaceri, a studiilor de fezabilitate,
studii de piaţă, realizarea analizei economice, consilierea în etapa de contractare);
- Servicii de consiliere şi consultanţă în implementarea proiectelor (realizarea
dosarelor de achiziţii şi coordonarea achiziţiilor, întocmirea rapoartelor
tehnice/financiare trimestriale şi finale);
- Servicii de consultanţă monitorizare proiecte;
- Servicii de consultanţă şi consiliere în domeniul contabilitate şi financiar/fiscal
etc.

o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare (se vor descrie orientativ resursele financiare utilizate in
desfăşurarea afacerii – suma forfetară obţinută prin proiect cât şi altele)

Resursele umane
Prin implementarea proiectului vor fi create 2 locuri de muncă, respectiv: un loc
de muncă permanent şi unul pe perioadă determinată (sau pentru timp parţial),
conform tabelului de mai jos:
Forţa de munca
Personal Specialitate/ Permanenti/sezonieri
Meseria Nr. Nr.
angajati
1. Consultant economist 1 Permanant
2. Expert contabil economist 1 Pe perioadă
determinată sau timp
parţial

2
Total, din care:
- permanenti 1
- perioadă determinată sau timp 1
parţial

10
Resursele materiale
Existente la data întocmirii planului de afaceri şi pentru care a fost preluat dreptul
de folosinţă pe termen de 15 de ani prin contract de comodat: camera 1 din imobil
brutărie, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu instalaţii electrice şi de apă,
suprafaţă utilă de 125 mp, compusă din 3 încăperi şi grup social, a cărei destinaţie se va
schimba pentru desfăşurarea activităţii de consultanţă.
Prin compartimentare spaţiului de 125 mp se vor creea următoarele : o încăpere
va fi amenajată şi dotată ca şi birou (spaţiu de lucru), una ca sală de primire, în care se
vor desfăşura discuţiile şi întâlniri de lucru cu clienţii şi ultima ca arhivă documente.
Prin implementarea proiectului se va realiza dotarea necesară pentru crearea unui
mediu de lucru în care poate fi desfăşurată activitatea de consultanţă, dotăril ce constau
în următoarele:
- echipamentele IT, respectiv:
- sistem portabil (leptop şi imprimanta termică);
- copiator multifuncţional;
- tehnică de calcul tip PC, format din unitate centrală şi monitor;
- mobilier pentru birou, sală de primire şi arhivă, logistica şi birotica necesară;
Toate aceste dotări noi, împreună cu cele existente la data întocmirii planului de
afaceri, vor constitui resursele materiale ce vor fi utilizate pentru desfăşurarea afacerii
(servicii de consultanţă).

Resursele financiare
Pentru desfăşurarea afacerii vor fi utilizate următoarele resurse financiare:
 suma forfetară obţinută prin proiect - valoare prima tranşă – 35.000 euro x
4,4111 = 154.388,50 lei;
 încasări din activitatea de servicii de consultanţă – total preconizate 50.000 lei;

Notă: Curs BCE EURO/RON la data de 25.09.2015: 4,4111

Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri


o Scurta descriere a derularii activitatilor pentru implementarea PA;

11
Demararea panului de afaceri se va face încă din prima luna de la semnarea
deciziei de acordare a sprijinului financiar. Implementarea se va face în următoarele
stadii:
 Autorizarea funcţionării activităţii de consultanţă pentru afaceri şi
management (cod CAEN 7022) la Oficiul Registrului Comerţului şi
pregătirea/amenajarea spaţiunul preluat ăn folosinţă prin contract de
comodat;
 Dotarea şi utilarea corespunzătoare a spaţiului în folosinţă prin achiziţia
echipamentelor IT, a mobilierului şi logistici necesare funcţionării;
 Demararea campaniilor de promovarea serviciilor de consultanţă;
 Efectuarea cursului de calificare/perfecţionare – expert accesare fonduri
structurale şi de coeziune europene sau similar;
 Contactarea potenţialilor clienţi persoane fizice sau juridice şi oferirea unor
servicii cât mai atragătoare ca şi raport preţ/calitate;
 Comercializarea a minim 32% din valoarea primei tranşe de sprijin.

o Descrierea modalitatii de desfăşurare a activitătilor comerciale, astfel incât productia


comercializată sau serviciile prestate (vanzari previzionate), sa fie în procent de minim 30% din
valoarea primei transe de plată inainte de solicitarea celei de a doua tranşe de plata;
Se vor aborda mai multe metode de contractare cu clienţii, respectiv:
- Contractare servicii de consiliere şi consultanţă în accesarea fondurilor
nerambursabile (realizarea cererii de finanţare, realizarea planului de afaceri, a studiilor
de fezabilitate, studii de piaţă, realizarea analizei economice, consilierea în etapa de
contractare);
- Contractare servicii de consiliere şi consultanţă în implementarea proiectelor
(realizarea dosarelor de achiziţii şi coordonarea achiziţiilor, întocmirea rapoartelor
tehnice/financiare trimestriale şi finale);
- Contractare servicii mixte de consultanţă monitorizare proiecte;
- Contractare pachet servicii mixte – consiliere şi consultanţă în accesarea
fondurilor şi implementarea proiectelor;
- Contractare servicii de consultanţă în domeniul contabilitate şi financiar/fiscal.

o Durata de implementare a planului de afaceri şi de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA :


57 luni

12
Implementarea planului de afaceri se va face începând cu prima luna următoare a
lunii în care se va semna contractul de finanţare, durata de implementare fiind de 57
luni, perioadă în care vor fi realizate toate angajamentele asumate la depunerea cererii
de finanţare.
În primul an de implementare nu vor fi realizate venituri, acesta fiind anul în care
vor fi realizate obiectivele specifice astfel încât să poată fi desfăşurată activitatea de
servicii consultanţă.
Începând cu anul 2, după ce se va realiza şi un site propriu şi se vor demara şi
acţiunile de promovare prin publicitate şi reclamă, vor fi realizate venituri din serviciile
de consultanţă, acestea fiind previzionate într-un trend ascendent în următorii ani ( 3, 4
şi 5).
La baza realizării previzionării vănzărilor/încasărilor au stat: numărul potenţialilor
clienţi, preţurile practicate şi preţurile promoţionale oferite, trendul ascendent de la an
la an, urmare acţiunilor de promovare şi publicitate ce vor fi realizate.
Pentru realizarea tabelului următor - «Prognoza veniturilor si evolutia activitatii
propuse prin proiect» au fost luate în calcul următoarele preţuri/tarife:
- Pachet 1 - consiliere şi consultanţă în accesarea de fonduri nerambursabile -
1.500 lei/pachet;
- Pachet 2 - consiliere şi consultanţă în implementarea proiectelor – 1.500 lei
/pachet;
- Pachet 3 - consultanţă monitorizare proiecte - 1.000 lei /pachet;
- Pachet mixt – consiliere şi consultanţă accesare şi implementare - 2.000
lei/pachet;
- Consultanţă în domeniul contabilitate şi financiar/fiscal – 20 lei/oră.

13
Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect
Nr. Pret in Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. LEI/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari fizice previzionate
1 Pachet 1 - consiliere şi consultanţă
în accesarea de fonduri
nerambursabile 1.500 pachet 0 1 2 2 3
2 Pachet 2 - consiliere şi consultanţă
în implementarea proiectelor 1.500 pachet 0 1 1 2 3
3 Pachet 3 - consultanţă
monitorizare proiecte 1.000 pachet 0 1 1 1 2
4 Pachet mixt – consiliere şi
consultanţă accesare şi
implementare 2.000 pachet 0 1 2 3 3
5 Consultanţă în domeniul
contabilitate şi financiar/fiscal 20 ore 0 50 50 60 65

Vanzari valorice previzionate


1 Pachet 1 - consiliere şi consultanţă
în accesarea de fonduri
nerambursabile 1.500 LEI 0 1.500 3.000 3.000 4.500
2 Pachet 2 - consiliere şi consultanţă
în implementarea proiectelor 1.500 LEI 0 1.500 1.500 3.000 4.500
3 Pachet 3 - consultanţă
monitorizare proiecte 1.000 LEI 0 1.000 1.000 1.000 2.000
4 Pachet mixt – consiliere şi
consultanţă accesare şi
implementare 2.000 LEI 0 2.000 4.000 6.000 6.000
5 Consultanţă în domeniul
contabilitate şi financiar/fiscal 20 LEI 0 1.000 1.000 1.200 1.300
Total venituri /incasari din activitatea propusa prin
LEI 0 7.000 10.500 14.200 18.300
proiect
Valoare prima transa: 35.000 euro x 4,4111 = 154.388,5 lei
Total venituri previzionate 50.000,00 ≥ Transa I x 32 % (nu mai puţin de 30%)
Curs BCE EURO/RON la data de 25.09.2015: 4,4111

14
IV. DETALII PRIVIND ACŢIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII
NEAGRICOLE, CUM AR FI INVESTIŢIILE, FORMAREA SAU CONSILIEREA, INCLUSIV
CELE LEGATE DE UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
Activităţile prvizionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri:

Demararea implementării planului de afaceri se va face înca din prima luna


următoare lunii în care se va semna decizia de acordare a sprijinului financiar.
Primul an va fi destinat autorizarea activităţii de consultanţă, pregătirea spaţiului
şi dotarea cu cele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii de consultanţă în afaceri
şi management.
În anul 2 se va demara campania de promovare prin crearea unui site propriu,
prin distribuirea de pliante şi fluturaşe, campanii de promovare ce vor fi duse pe toată
perioada de implementare a proiectului. Începând cu lunile 15-18 vor fi create şi cele
două locuri de muncă.
Tot începând cu anul 2 şi în continuare în anii 3, 4 şi 5 vor fi realizate venituri din
activitatea prestată (servicii consultanţă) în procent de minim 32% din valoarea primei
tranşe de plată, procent ce va fi atins înaintea solicitării celei de-a doua tranşe de plată.
În vederea administrării cât mai eficientă, pentru asigurarea de servicii cu un grad
ridicat de calitate şi pentru creşterea competitivităţii, solicitantul doreşte să se
perfectioneze prin înscrierea şi urmarea unui curs de calificare/perfecţionare, respectiv
cel de expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene sau similar.

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (nr. de luni de la semnarea


contractului de finanţare – maximum 57 de luni)

Obiectivul Perioada propusa Observatii


Autorizarea activităţii, pregătirea Luna 1 – luna 12 de implementare
spaţiului şi dotarea cu cele
necesare funcţionării
Campanii de promovare Luna 13 – luna 57 de implementare
Creare şi menţinerea locurilor Luna 15 – luna 57 de implementare
de muncă
Curs de Luna 18 – luna 24 de implementare
calificare/perfecţionare
Comercializarea serviciilor în Luna 18 – luna 57 de implementare
procent de minimum 32% din
valoarea primei transe de
plata
15
V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Pricipalele riscuri ce pot să intervină pe parcursul desfăşurarii activităţii sunt


generate în principiu de contextul mediului de afaceri viitor.
Astfel o creştere a nivelului inflaţie la preţurile consumabilelor şi utilităţilor
(energie electrică, gaze, etc.) sau scăderea nivelului cererii pot afecta negativ situaţia
economică a persoanei fizice autorizate.
Modificările legislative frecvente, dau o instabilitate din punct de vedere financiar
pentru orice agent economic, iar o impozitare excesivă (taxe, contribuţii şi impozite) a
activităţii de consultanţă, poate afecta negativ şi situaţia economică a solicitantului.
De asemenea, situaţiile de forta majora, independente de voinţa solicitantului
(război, embargou, fenomene naturale cu caracter catastrofal) reprezintă un risc pentru
orice întreprinzător.
Eventualele riscuri interne la nivelul solicitantului persoană fizică autorizată, pot fi:
blocaj financiar, neadaptarea managementului la cerinţele şi oportunităţile de pe piaţă,
decizii manageriale eronate.
Spiritul intreprinzător al beneficiarului este un element esenţial în luarea
deciziilor privind activităţile pe care le va desfăşura, determinarea şi priceperea în
domeniul turismului, participarea la cursuri de calificare/perfecţionare, evidenţa şi
urmărirea permanenta a veniturilor şi chetuieloilor de exploatare vor facilita obţinerea
unui randament ridicat, valorificându-se astfel oportunităţile pieţei.
Eventualele riscuri ce pot să apară sunt legate de:
- evoluţia pieţei şi a preţurilor, creşterea preţului la consumabile şi la utilităţi
(energie electrica, gaze, internet etc.);
- impozitarea excesivă, prin introducerea unor noi taxe şi impozite sau
majorarea celor existente;
- situaţii de forţă majoră, independente de voinţa solicitantului (razboi,
embargou, fenomene naturale cu caracter catastrofal);
- neadaptarea managementului la cerinţele şi oportunităţile de pe piaţa.

16

S-ar putea să vă placă și