Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA:

SANTIER: DUDESTII NOI PUNCT DE LUCRU: COM. DUDESTII NOI, JUDEȚUL TIMIS
OBIECTIV: SALA SPORT SCOLARA, COMUNA DUDESTII NOI, JUDEȚUL TIMIS

PROCES VERBAL DE CONTROL


AL CALITĂȚII ÎN FAZE DETERMINANTE
Încheiat astăzi ...................................

La obiectivul.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................ce se realizeaza in baza Autorizatiei de Construire
nr.........................valabil pana la data de........................obiectul...........................................................
ce se executa pe baza proiectului nr...........................elaborat de ..........................................................
verificat de:...................................................................................atestat nr.......................in domeniile
..............................Responsabil tehnic cu executia lucrarii....................................................................
atestat nr.................... in domeniile............................. la faza determinanta.........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
in prezenta executantului..............................................................................................., reprezentat de
.............................................................. avand calitatea de Sef de Santier si de responsabilul cu
Controlul Calitatii .................................................................................... autorizat nr. .................... cu
participarea beneficiarului .................................................... prezentat de................................. avand
calitatea............................si dirigintele de santier....................................................................autorizat
nr........................ si a proiectantului................................................................................ reprezentat de
.......................................................................... avand calitatea.............................................................

In baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificarile ulterioare,
a Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta
mecanica si stabilitatea constructiilor – indicativ PCF 002,, aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1.370/2014, a reglementarilor tehnice in vigoare, a
controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a
elementelor de constructii si a instalatiilor puse in opera, privind calitatea lucrarilor ce devin
ascunse, privind calitatea lucrarilor constatate de investitor, executant si proiectant cu prilejul
verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale, se constata ca:
- sunt (nu sunt) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor,
- sunt (nu sunt) respectate detaliile de executie prevazute in plansele
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- sunt (nu sunt) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
MENTIUNI SPECIALE: La baza prezentului proces verbal de control au stat procesele verbale
de lucrari ascunse / receptie calitativa....................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

In baza celor aratate mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA


CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentul proces verbal a fost intocmit in ...................., cate un exemplar pentru fiecare semnatar

Beneficiar, Proiectant, Executant, Responsabil Responsabil


Control Tehnic cu
Calitatii, Executia,

Nume ...................... ...................... ...................... ...................... .....................


.
Prenume ...................... ...................... ...................... ...................... .....................
.
Semnatura ...................... ...................... ...................... ...................... .....................
.