Sunteți pe pagina 1din 11

GHEORGHE MOHAN

ATLASUL
plantelor
medicinale
din
România

9
C ORINT
A floarea-paiului, ghioc, iarba-frigurilor, m\turic\,
potroac\, t\t\i[\ vân\t\, vine]ea.
Ecologie [i r\spândire: frecvent\ de la câmpie la mun-
AFIN ( Vacciniumm myrtillus L.) te, în culturile de cereale p\ioase, prin locuri nisipoase.
Fam. Ericaceae Organul vegetal utilizat: florile marginale (Flores
Alte denumiri populare: afin-de-munte, afin-negru, Cyani), antodiile în întregime (Flores Cyani cum recep-
asine, coac\z\, cucuzie, pomu[oar\. taculi).
Ecologie [i r\spândire: întâlnit în p\duri montane Perioada de recoltare: florile marginale (VII–VIII),
r\rite, t\ieturi de p\dure, tuf\ri[uri de jneap\n [i antodiile (VII–IX)
ienup\r, paji[ti montane [i subalpine, pe întregul lan] Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: afec]iuni
carpatic, mai ales pe versan]ii umbri]i [i umezi. renale, veziculare, anorexie, insuficien]\ cardiac\,
Organul vegetal utilizat: frunzele (Folium Myrtilli) [i flebit\, edem, dischinezie biliar\, dispepsie. UZ EXTERN:
fructele (Fructus Myrtilli). boli oculare, conjunctivit\.
Perioada de recoltare: frunzele (V–IX), fructele la
maturitate (VII–IX).
ALUN ( Co orylus avellana L.)
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: diaree, enterite,
Fam. Co orylaceae
diabet, uremie, infec]ii urinare, calculoz\ renal\, gut\,
Alte denumiri populare: alunel, fundici, rânz\, tuf\.
reumatism, oxiuriaz\, eczeme, hemoroizi, colite de
Ecologie [i r\spândire: cre[te în toat\ ]ara, de la
fermenta]ie [i putrefac]ie, acuitate, presbi]ie.
câmpie la munte (în etajul fagului), prin tufi[uri,
UZ EXTERN: faringite, stomatite, afte.
t\ieturi [i margini de p\dure, tuf\ri[uri, grohoti[uri [i
chiar prin poieni.
AGLIC| ( Filipendula vulgaris Moench)
Organul vegetal utilizat: frunzele (Folium Coryli),
Fam. Rosaceae
scoar]a (Cortex Coryli).
Alte denumiri populare: anglic\, aglis, agrice, bala-
bon, barba-caprei, cârti]e, coada-mielului, fere- Perioada de recoltare: VI–VII.
gea-alb\, ferigea-alb\, iarba-cuforilor, iarb\-neagr\, Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: antihemoragic
iglice, m\rg\ritar, m\rcu]ele, smeoaie, taul\, tei[or, [i dezinfectant pentru r\nile deschise, sudorific, he-
tetrici, turi]\-alb\. moroizi, varice, edeme de la picioare, eczeme, avita-
Ecologie [i r\spândire: întâlnit\ în toat\ ]ara, pe minoz\, emfizem pulmonar, silicoz\, astm bron[ic, he-
paji[ti uscate, coaste însorite, prin stepe, poieni, lumi- patit\ epidemic\. UZ EXTERN: ulcera]ii, periflebit\, pecin-
ni[uri de p\dure, tufi[uri rare. gine, bube dulci, eritrocianoz\ a membrelor inferioare.
Organul vegetal utilizat: floarea.
Perioada de recoltare: VIII–IX. AM|REAL| (Polygala amara L.)
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: astm, m\rirea Fam. Polygalaceae
diurezei, diaree, hemoroizi. UZ EXTERN: dureri hemoro- Alte denumiri populare: iarb\-l\ptoas\, seceruici,
idale, eczeme. [erp\ri]\, [opârli]\, t\mâioas\, uleioas\.
Ecologie [i r\spândire: comun\ prin paji[tile mon-
AGRI{ ( Ribes uva – crispa L.) tane.
Fam. Gro ossulariaceae Organul vegetal utilizat: r\d\cina (Radix Polygalae)
Alte denumiri populare: agri[-s\lbatic, agrasle, sau planta întreag\ în perioada înfloririi (Herba
agrazerie, agru], agurid\, bische, bobi]\, bolghi]ari, Polygalae cum radicibus).
coac\]\, coac\z\-s\lbatic\, cozmete, floco[ele, Perioada de recoltare: V–VI.
pomu[oar\, r\[i]\, razachie, ri[i]\, smirdar, strugur Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: astm bron[ic,
spinos, struguri domne[ti. hipogalac]ie, provocarea vomei, reumatism, tuse.
Ecologie [i r\spândire: întâlnit în p\duri [i tufi[uri, UZ EXTERN: cicatrizarea urmelor de v\rsat.
din regiunea montan\ pân\ la cea subalpin\.
Organul vegetal utilizat: fructele. ANASON ( Pim mpinella anisumm L.)
A Perioada de recoltare: VI–VII.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: atonii digestive,
Fam. Apiaceae
Alte denumiri populare: anason-românesc, anis,
stomahic, inflama]ii ale c\ilor urinare, litiaze, reuma- anos, anison, chimin-dulce, chimion-de-gr\din\, ha-
tism, gut\, stimuleaz\ func]ia hepatic\. nus, hanos, molotru, molur\, onis, sec\rea, tarhon.
Ecologie [i r\spândire: plant\ cultivat\ în jude]ele
ALB|STRI}| (Centaurea cyanus L.) Br\ila, Constan]a, Dolj, Ialomi]a, Giurgiu, Teleorman,
Fam. Asteraceae Timi[.
Alte denumiri populare: agl\voc, clopo]el, coroba- Organul vegetal utilizat: fructele mature (Fructus
tic\-albastr\, dioc, droc, floare-de-grâu, floare-vân\t\, Anisi).

4
6

7
5

1. AFIN (Vacciniumm myrtillus L.)


2. AGLIC| ( Filipendula vulgaris Moench)

A Ribes uva – crispa L.)


3. AGRI{ (R
4. ALB|STRI}| (Centaurea cyanus L.)
5. ALUN (Coorylus avellana L.)
6. AM|REAL| (PPolygala amara L.)
7. ANASON (PPim mpinella anisumm L.)

5
Perioada de recoltare: VIII–IX. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: febr\, diaree,
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: anorexie, dureri de stomac. UZ EXTERN: pentru oprirea secre]iei
balonare, bron[it\, colic\ abdominal\, dispepsie, ente- de lapte la sfâr[itul l\uziei, ulcera]ii ale pielii, leucoree,
rocolit\, helmintiaz\, hipogalac]ie, insuficien]\ pan- tonifierea mucoasei bucale [i a gingiilor, hemoragii
creatic\, grip\, r\gu[eal\, tuse, dureri de cap, sughi] externe, reumatism, transpira]ie [i op\reli la picioare,
(se consum\ câteva fructe). UZ EXTERN: se folose[te la dureri de m\sele, gingivite, ulcera]ii.
tratarea sciaticii [i a mu[c\turii de [arpe, sub form\ de
cataplasme, cu past\ de fructe. ARMURARIU ( Silybum m marianum m L.)
Fam. Asteraceae
ANGELIC| ( Angelica archangelica L.) Alte denumiri populare: argin]ic\-de-gr\din\,
Fam. Apiaceae armurar, buruiana-armur\rii, cr\pu[nic, scaiul-Sf.
Alte denumiri populare: aglic\, antonic\, bucini[, M\rii, scai-pestri].
cucut\ mare. Ecologie [i r\spândire: plant\ cultivat\.
Ecologie [i r\spândire: cre[te spontan în etajul Organul vegetal utilizat: fructul (Fructus Capsici).
montan [i subalpin (500–1 500 m altitudine), prin Perioada de recoltare: când fructul este la maturi-
locuri stâncoase [i umede, în chei, malul pâraielor, în tate.
turb\rii, la margini de p\dure. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: avitaminoze,
Organul vegetal utilizat: rizomul cu r\d\cini alcoolism. UZ EXTERN: combaterea oboselii coardelor
(Rhizoma cum radicibus Angelicae). vocale, reumatism, deger\turi, alergii, angin\ pec-
Perioada de recoltare: prim\vara (III–IV), sau la toral\.
sfâr[itul verii – începutul toamnei (VIII–X).
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: anorexie, dis- ARNIC| ( Arnica montana L.)
pepsie, balonare, enterit\, tuse, tratarea isteriei, Famm. Asteraceae
nevralgii, reumatism, erup]ii tegumentare, astenie, Alte denumiri populare: carul-p\durilor, carul-zâ-
vomismente, anemii. nelor, ciud\, cujd\, iarba-soarelui, podbal-de-munte,
roit, tabacu-câmpului, ]â]a-oilor.
ANGHINARE (Cynara sco olym
mus L.) Ecologie [i r\spândire: în regiunea subalpin\, rar în
Fam. Asteraceae zona alpin\, prin fâne]e [i p\[uni umede, rar prin
Alte denumiri populare: anghin\, angin\. poieni [i tuf\ri[uri, în tot lan]ul carpatic.
Ecologie [i r\spândire: plant\ cultivat\ numai în Organul vegetal utilizat: florile (Flores Arnicae).
sudul ]\rii – Ilfov, jude]ele Ialomi]a, Teleorman, Perioada de recoltare: VI–VIII.
Giurgiu, Olt, Dolj. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: dischinezie bili-
Organul vegetal utilizat: frunzele complet dez- ar\, insuficien]\ cardiac\, metroragie, antidiareic,
voltate (Folium Cynarae), când au 30-35 cm. cicatrizant, ac]iune sedativ\. UZ EXTERN: laringit\, tra-
Perioada de recoltare: VI–IX, [i se usuc\ imediat. heite, contuzii, dermatoz\ inflamatorie, plag\.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: angin\ pec-
toral\, angiocolit\, anorexie, ateroscleroz\ cu sau f\r\
hipertensiune, ciroz\ hepatic\, colecistit\, colic\
abdominal\, colit\, constipa]ie, diabet, dischinezie bili-
ar\, dispepsie, enterit\, enterocolit\, febr\, hemoroizi,
hepatit\ cronic\, hipercolesteromie, hipertensiune
arterial\, insuficien]\ cardiac\ cu edem, intoxica]ie,
nefrit\, pielit\, prurit, uremie, urticarie, vom\.

ANIN-NNEGRU ( Alnus glutinoosa L.)


A Fam. Betulaceae
Alte denumiri populare: anin, alin, aninis, arin-negru.
Ecologie [i r\spândire: întâlnit în lunci, depresiuni,
v\ile râurilor, în zona de câmpie [i dealuri, de unde
urc\ pân\ în etajul montan inferior.
Organul vegetal utilizat: scoar]a, amen]ii, mugurii,
frunzele tinere.
Perioada de recoltare: în func]ie de organul vege-
tal utilizat, din prim\var\ pân\ toamna.

6
9 11

12

10
8

8. ANGELIC| ( Angelica archangelica L.)

A
9. ANGHINARE ( Cynara scolymus L.)
NEGRU ( Alnus glutinosa L.)
10. ANIN-N
11. ARMURARIU ( Silybum marianum L.)
12. ARNIC| ( Arnica montana L.)

7
B BR|DI{OR ( Huperzia selago
Fam. Lyco
opo
o L. Bearth)
odiaceae
Alte denumiri populare: br\du], chedica-ursului,
B|NU}I ( Bellis perennis L.) corni[or, laba-ursului, natote, netoat\, [oldin\,
Fam. Asteraceae stru]i[or.
Alte denumiri populare: b\nu]ei, blid\rei, Ecologie [i r\spândire: în lan]ul carpatic prin
boglard\, boglari, bumbi[ori, bumbuscu]e, burculi]e, p\durile umbroase, pu]in umede, prin turb\riile sub-
coco[ei, floare-frumoas\, floarea-gâ[tei, floa- montane [i montane, în jnepeni[uri [i locuri înierbate
rea-pa[telui, frumu[ic\, iarb\-frumoas\, m\rg\rit\, din regiunea subalpin\ [i alpin\.
minu]e, n\stura]i, ochiul-boului, p\r\lu]e, p\scu]e, Organul vegetal utilizat: planta întreag\, p\r]ile
scânteioar\, stelu]e. aeriene (Herba Huperzii) [i sporii.
Ecologie [i r\spândire: cultivat\ [i spontan\, prin Perioada de recoltare: p\r]ile aeriene ale plantei
fâne]e, p\[uni, pe lâng\ drumuri, în regiunea de (VII–VIII), sporii (IX–X).
câmpie [i montan\. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: calculoz\
Organul vegetal utilizat: planta întreag\ [i frun- renal\ sau vezical\, alcoolism, tabagism, litiaz\ renal\,
zele. litiaz\ vezical\, constipa]ie. Uz EXTERN: dermatite,
Perioada de recoltare: III–IV. eczeme, op\reli la copii, psoriazis, alopecie.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: dureri de cap,
como]ii cerebrale, gaze intestinale, ascit\, u[urarea BRÂNCU}| ( Sisym mbriumm officinale L. Scop)
na[terii la femei. Uz EXTERN: vindecarea r\nilor. Fam. Brassicaceae
Alte denumiri populare: bubolnic, buruian\-de-râ-
BOZ ( Sammbucus ebulus L.) ul-b\ie]ilor, frunza-voinicului, micsandre-s\lbatice,
Fam. Caprifooliaceae mu[tar-alb, rapi]\, sâmcu]\, usturoi]\.
Alte denumiri populare: boj, bozii, iboziu, scai-m\- Ecologie [i r\spândire: în locuri ruderale, neculti-
runt, soc-mic. vate, pe lâng\ drumuri.
Ecologie [i r\spândire: frecvent\ la câmpie [i deal, Organul vegetal utilizat: frunzele, planta întreag\
mai rar în zona montan\, pe locuri unde se [i semin]ele.
depoziteaz\ gunoaiele de lâng\ stâne, marginea dru- Perioada de recoltare: V–IX.
murilor, pe lâng\ garduri, locuri necultivate. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: tuse,
Organul vegetal utilizat: întreaga plant\ (Herba r\gu[eal\, afonie faringian\, scorbut.
Ebuli).
Perioada de recoltare: rizomul [i r\d\cina (IX–X), BRÂNDU{A-D DE-TTOAMN| ( Co olchicumm autum mnale L.)
fructele (VIII–IX). Fam. Liliaceae
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: afec]iuni Alte denumiri populare: b\lur\, blându[\,
renale, r\celi, ascit\, constipa]ie. Uz EXTERN: dureri de ceapa-ciorii, crinul-mâ]ii, ghicitoare, gâgâ]ele, jio-
rele-de-toamn\, ruscea-de-poian\, [ofran.
m\sele, febr\, periartrit\ scapulo-humeral\, r\ceal\,
Ecologie [i r\spândire: paji[ti în zona colinar\ pân\
reumatism.
la munte (unde este frecvent\), prin locuri a[ezate,
mai umede [i cu sol profund, mai rar prin poienile
BRAD ( Abies alba L.)
p\durilor de câmpie; este întâlnit\ frecvent pe terito-
Fam. Pinaceae
riul jude]elor Cluj, S\laj, Maramure[, Covasna, Har-
Alte denumiri populare: brad-alb, brad-nemes,
ghita, Bra[ov, Prahova, Dâmbovi]a, Arge[, Vâlcea,
barad\u, br\daic\, bread, buhaci, cepi, ha[c\,
Gorj [i nordul Moldovei.
h\ciug\, pin-alb, porod, sihl\. Organul vegetal utilizat: semin]ele (Semen
Ecologie [i r\spândire: pe soluri profunde, reavene, Colchici) [i florile.
fertile, în sta]iuni ad\postite la 600-1 200 m în Carpa- Perioada de recoltare: VI–VII.
]ii Orientali, la 700-1 500 m în Carpa]ii Meridionali. Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: gut\, tumori can-
B Organul vegetal utilizat: cetina [i mugurii de brad
(Turiones Abieti).
ceroase. Uz EXTERN: deger\turi, reumatism, diferite r\ni.

Perioada de recoltare: cetina se recolteaz\ în tot BRUSTURE ( Arctiumm lappa L.)


timpul anului în parchetele unde sunt t\ieri; mugurii Fam. Asteraceae
se recolteaz\ prim\vara (III, IV, V). Alte denumiri populare: blustur, brusc\l\u, brus-
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: afec]iuni pul- tan, catfalan, calcoceni, capitalei, captalan, ca-
monare, boli nervoase, nefrit\, faringo-amigdalit\. pul-c\lug\rului, ciulin, cârcel, clococean, ghimpoas\,
UZ EXTERN: reumatism, nevroz\ cardiac\, laringit\ iarba-boierului, lapuc, lipan, n\dai, scai-m\runt, sca-
acut\ [i cronic\, diferite r\ni. iul-oii, sgae.

8
3

1. B|NU}I ( Bellis perennis L.)


2. BOZ ( Sambucus ebulus L.)

B 3. BRAD ( Abies alba L.)


4. BR|DI{OR ( Huperzia selago L. Bearth)
5. BRÂNCU}| ( Sisymbrium officinale L. Scop.)
6. BRÂNDU{A-D DE-TTOAMN| ( Colchicum autumnale L.)

9
Ecologie [i r\spândire: lâng\ case [i garduri, lâng\ BUSUIOC ( Ocim mumm basilicumm L.)
drumuri [i gr\mezi de gunoaie, pe d\râm\turi etc., în Fam. Lam miaceae
întreaga ]ar\. Alte denumiri populare: basic, b\sileac, biesnioc,
Organul vegetal utilizat: r\d\cina (Radix Bardane) bizilioc, borjolic\, bosioc ro[u, bosiog, bosioace,
[i frunzele (Folium Bardane). bosoioc, busioc-de-gr\din\, busiloc, m\l\cin\,
Perioada de recoltare: r\d\cinile se recolteaz\ m\t\cin\, mejioran, v\sileac.
prim\vara (III–IV) pentru plantele de 2 ani [i toamna Ecologie [i r\spândire: preten]ios la c\ldur\ [i
(X–XI) pentru plantele de un an. Frunzele se recol- lumin\, se dezvolt\ bine pe locuri semiumbrite.
teaz\ f\r\ pe]iol (V–VI) înainte de înflorire. Organul vegetal utilizat: tulpinile [i ramurile tinere,
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: acnee, calcu- acoperite cu frunze, cu sau f\r\ inflorescen]e (Herba
loz\ biliar\, diabet, diaforez\, eczem\, enterocolit\, Basilici).
luxa]ii. Perioada de recoltare: VII–IX.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: anorexie,
BRUSTURE-D DULCE ( Petasites hybridus L. Saertner) balonare, bron[it\, cefalee, colic\ abdominal\, colit\,
Fam. Asteraceae diaree, enterocolit\, grip\, hipogalac]ie, insuficien]\
Alte denumiri populare: brustur-ro[u, captalan, cardiac\ cu edem, infec]ii urinare, r\ceal\, vom\.
captalaci, clococean, cucurez, cucuruz-ro[u-de-capta- Uz EXTERN: aft\, seboree, congestionarea urechilor,
lan, floarea-ciumei, gul\-de-balt\, iarba-p\l\riei, iar- guturai, r\ni cu puroi, rinit\.
ba-p\rului, lipan, podal-mare, r\d\cina-ciumei, smân-
tânic\, sudoarea-laptelui. BUSUIOC-SS|LBATIC ( Prunella vulgaris L.)
Ecologie [i r\spândire: frecvent pe malul pâraielor, Fam. Lammiaceae
`n viroage umbroase, umede, `n jurul izvoarelor, `n Alte denumiri populare: buruian\-de-bub\-rea,
toate zonele de deal [i munte, pe alocuri [i `n regiunea busuioc-de-câmp, coroab\, gluga-ciobanului, iarba-lui-
de câmpie. Antonie, iarba-lup\riei, iarb\-neagr\, iarba-[opârlei,
Organul vegetal utilizat: rizomul (Rhizoma izm\ s\lbatic\, plesc\i]\, rupturi, [opârli]\.
Petasites), frunzele (Folium Petasites). Ecologie [i r\spândire: în fâne]e, p\[uni, poieni,
Perioada de recoltare: rizomii se recolteaz\ prim\- tuf\ri[uri, p\duri, livezi, pe malul apelor, de la câmpie
vara de timpuriu (III), sau toamna (X); fructele se pân\ în zona subalpin\.
recolteaz\ la maturarea lor complet\, `nainte de a se Organul vegetal utilizat: p\r]ile aeriene (Herba
`ng\lbeni (IX). Prunellae).
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: epilepsie, astm, Perioada de recoltare: VI–VIII.
tuse, r\gu[eal\, artrit\, febr\, adjuvant `n tratarea Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: furunculoz\,
cancerului. Uz EXTERN: hemoroizi, diferite r\ni, dureri vindecarea r\nilor, afec]iuni bucale, hemoroizi.
de picioare, combaterea migrenelor, entorse, luxa]ii.

BUBERNIC ( Scro
ophularia nodo osa L.)
Fam. Scroophulariaceae
Alte denumiri populare: brânc\, brânca-porcului,
buruian\-de-bub\, c\pri]\, frunz\-de-iarb\, grum\za-
re-de-porci, gu[ter, iarb\-de-trânji, iarba-porcului, iar-
b\-neagr\, iarb\-s\rat\, poal\, urzic\.
Ecologie [i r\spândire: întâlnit\ prin p\duri de
foioase, t\ieturi de p\dure, paji[ti, pe lâng\ garduri,
tufi[uri umede, marginea b\l]ilor [i a pâraielor, de la
B câmpie pân\ în regiunea montan\.
Organul vegetal utilizat: p\r]ile aeriene ale plantei
(Herba Scrophulariae) [i rizomii (Rhizoma
Scrophulariae).
Perioada de recoltare: VI–VIII.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: angin\ dif-
teric\, helmintiaz\, adenite, inflama]ii hemoroidale.
Uz EXTERN: hemoroizi, r\ni, noduli scrofulo[i, afec]iuni
cutanate.

10
10

11

7. BRUSTURE ( Arctium lappa L.)


8. BRUSTURE-DDULCE ( Petasites hybridus L.)

B 9. BUBERNIC ( Scrophularia nodosa L.)


10. BUSUIOC ( Ocimum basilicum L.)
11. BUSUIOC-SS|LBATIC ( Prunella vulgaris L.)

11
C C|LIN ( Viburnum
Fam. Caprifo
m opulus L.)
oliaceae
Alte denumiri populare: cloco]ei, m\lin, p\lu[c\.
Ecologie [i r\spândire: soluri bogate, reav\n-jilave
CALCEA-CCALULUI ( Caltha laeta Hegi) pân\ la umede, prin p\duri [i tuf\ri[uri, p\duri de
Fam. Ranunculaceae lunc\, terenuri aluvionare, inundabile, tuf\ri[uri de pe
Alte denumiri populare: bilbor, bolboci, bulbac, malul râurilor, anini[uri de câmpie pân\ în p\r]ile infe-
bulboci-de-balt\, c\lci, conjan\, capr\-nem]easc\, rioare ale mun]ilor, în f\gete, amestecuri de fag cu
c\riciu, ceap\-nem]easc\, chelcez\, g\lbinele, r\[inoase.
gloant\, grâni[oare, jorea-galben\, laba-gâ[tei, ochiul- Organul vegetal utilizat: scoar]a (Cortex Viburni).
boului. Perioada de recoltare: când circul\ seva de la
Ecologie [i r\spândire: în locuri umede din preajma ramurile tinere, prin inelare (III–IV–V).
b\l]ilor, marginea pâraielor, prin mla[tini, mai ales în Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: afec]iuni uteri-
zona montan\. ne, sedativ [i cardiotonic, boli urinare, dismenoree,
Organul vegetal utilizat: p\r]ile aeriene ale plantei. metroragii, stomatit\, avitaminoz\.
Perioada de recoltare: IV–VI.
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: litiaz\ biliar\, C|P{UN ( Fragaria moschata L.)
gut\, m\rimea diurezei, constipa]ie, calmant al sis- Fam. Rosaceae
temului nervos.
Alte denumiri populare: c\p[un-de-gr\din\, frag\,
fragi-de-câmp, pomni]e.
CASTAN-C COMESTIBIL ( Castanea sativa Mill.)
Ecologie [i r\spândire: soluri jilave, bogate în
Fam. Fagaceae
humus, de la câmpie pân\ la limita superioar\ a fagu-
Alte denumiri populare: castan-bun, c\stan, gâs-
lui din etajul montan; este întâlnit\ frecvent în p\duri
tinie, g\stane, ghistin\, gustine.
rare, tufi[uri, margini de p\dure, fâne]e umbrite,
Ecologie [i r\spândire: soluri afânate, aerisite, per-
stânc\rii umede, gr\dini.
meabile de pe roci vulcanice, [isturi cristaline, cre[te
Organul vegetal utilizat: fructele.
spontan în unele depresiuni subcarpatice (Horezu,
Perioada de recoltare: VI.
Tismana, Polovraci, Baia de Aram\), precum [i în
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: diabet, oxiuri-
zonele Baia Mare, Gherla.
Organul vegetal utilizat: frunzele (Folium az\, constipa]ie cronic\, nefrite, litiaz\ renal\ [i
Castanae) [i fructele (Fructus Castanae). hepatic\, reumatism articular, gut\, ateroscleroz\.
Perioada de recoltare: frunzele (V–VI), fructele UZ EXTERN: cosmetica fe]ei.
(IX–X).
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: diareele C|TIN|-A ALB| ( Hippoophaë rham mno oidas L.)
benigne, stimularea digestiei, afec]iuni cardiovascu- Fam. Elaeagnaceae
lare [i renale, hemoroizi, traheobron[it\ acut\. Alte denumiri populare: c\tin\-cenu[ie, c\ti-
Uz EXTERN: deger\turi. n\-de-râu.
Ecologie [i r\spândire: cre[te în pâlcuri sau
CASTAN-PPORCESC ( Aesculus hippo ocastanum m L.) tuf\ri[uri întinse, pe nisipuri [i pietri[uri, pe
Fam. Hippo ocastanaceae prundi[urile din lungul râurilor, islazurilor, coaste
Alte denumiri populare: aghistin, castan-s\lbatic, pietroase, rupturi de stânci, `ndeosebi pe forma]iuni
castan-de-India, castanul-calului, chistin. geologice salinifere, din regiunea litoral\ pân\ în eta-
Ecologie [i r\spândire: soluri profunde, bogate, jul montan, pe mari suprafe]e în Subcarpa]ii
reavene, nisipoase; comun în cultur\ prin gr\dini, par- Munteniei [i Moldovei, între Olt [i Siret, insular în
curi, str\zi. Delta Dun\rii; extrem de rezistent\ la secet\ [i ger,
Organul vegetal utilizat: scoar]a (Cortex nepreten]ioas\ la sol, solicit\ lumin\ direct\, nu
C Hippocastani) de pe ramurile tinere; florile (Flores
Hippocastani); frunzele (Folium Hippocastani);
suport\ acoperirea.
Organul vegetal utilizat: fructele (Fructus
semin]ele (Semen Hippocastani). Hippophaë).
Perioada de recoltare: scoar]a (IV); florile (V) în zile Perioada de recoltare: VIII–XI.
senine; frunzele se culeg f\r\ pe]iol (pân\ în VI); Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: hepatit\ epi-
semin]ele (IX–X). demic\, hepatit\ cronic\, urticarie, nevroze,
Boli în care este utilizat\. UZ INTERN: varice, hemo- alcoolism, gut\, reumatism, ciroz\ hepatic\,
roizi, hipertrofie de prostat\. Uz EXTERN: hemoroizi, ateroscleroz\, anemie. UZ EXTERN: arsuri, deger\turi,
varice, dureri abdominale. radia]ii.

12
4

3
1 5

1. CALCEA-C CALULUI ( Caltha laeta Hegi)


2. CASTAN-C COMESTIBIL ( Castanea sativa Mill.)

C 3. CASTAN-PPORCESC ( Aesculus hippocastanum L.)


4. C|LIN ( Viburnum opulus L.)
5. C|P{UN ( Fragaria moschata L.)
6. C|TIN|-AALB| ( Hippophaë rhamnoidas L.)

13