Sunteți pe pagina 1din 235
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI Lucia Pop TEORIE S| SOLFEGII } any Invatamant vocational, profil artistic, specializarea muzica EDITURA DIDACTICA $I PEDAGOGICA, R.A. © EDP 2012. Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate Editurii Didactice si Pedagogice R.A., Bucuresti. Orice preluare, partial sau integrala, a textului sau a materialului grafic din aceasta lucrare se face numai cu acordul scris al editurii. Referent: prof. univ. dr. Victor Giuleanu Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei POP, LUCIA Teorie si solfegii: manual pentru clasa a VIII-a/ Pop Lucia. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 2012 ISBN 978-973-30-3235-9 78(075.33) EDITURA DIDACTICA $I PEDAGOGICA, R.A. Str. Spiru Haret nr, 12, sector 1, cod 010176, Bucuresti Tel.: 021.315.38.20 Tel./fax: 021.312.28.85 e-mail: office@edituradp.ro wwwedituradp.ro Libraria E.D.P.: str. Gen, Berthelot nr. 28-30, sector 1 Comenzile pentru aceast& lucrare se primesc: * prin posta: pe adresa editurii * prin e-mail: comenzi@edituradp.ro; comercial@edituradp.ro + prin tel./fax: 021.315.73.98 Redactor-sef: Dan Dumitru Redactori: Valeria Luchian, Izabella Tilea Tehnoredactor: Anca Melcher Coperta: Otilia Bors ‘Numir de plan: 57074/2012; Format 16/70 x 100 Tiparul executat la Imprimeria S.C. DON-STAR, Galati CUVANT INAINTE Manualul reprezinta o sintezd foarte necesard ~ teoretica $i practicd — a studiului disciplinei ,,Teorie-solfegii" in ultima clasé a ciclului I-VII al scolilor si liceelor de muzicd. Am abordat cele mai importante capitole de teorie a muzicii insofindu-le cu aplicatiile de rigoare pe plan solfegistic pentru finalul ciclului de opt clase. Rod al unei experienje de zeci de ani la catedrd in invajamantul muzical, solfegiile din manual faciliteaza intelege- rea problemelor tematice $i ajuté la formarea deprinderilor de citit la prima vedere. Am oferit solfegii la nivel diferit, ldsand la Jatitudinea profesorului posibilitatea de a parcurge cu elevii numai acele solfegii corespunzitoare nivelului grupei la care lu- creaza. Sugerez colegilor mei sd ilustreze permanent problemele teoretice cu dictate muzicale. Am omis intentionat indicatiile de tempo si de nuange. Solfegiile vor fi facute in tempouri rare, apoi, dupé caz se va merge la miscari mai repezi. Nuanjele vor fi puse de fiecare elev. Cele mai indicate sunt cele dictate de muzicalitatea individuald. Solfegiile, la care nu s-a specificat compozitorul, apartin autoarei manualului.