Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3 la schema de ajutor de minimis

CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE


(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
Subsemnatul/a/Subscrisa:
Denumirea societăţii .................................................................................................................
Adresa.......................................................................................................................................
Telefon......................................, Fax.................................., E-mail..........................................
Data înregistrării societăţii .......................................................................................................
Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului....................................................
Codul unic de înregistrare.................................................
Cont................................................................, deschis la banca..........................................................................,
solicit acordarea ajutorului de minimis ............. lei (în cifre şi litere) ............, reprezentând .............%
(maximum 100%) din valoarea totală a proiectului....................... lei (în cifre şi litere) din care, după caz, aport
propriu........ lei (în cifre şi litere).

Forma juridică SRL, SRLD, Cooperative (Legea 1/2005) ………………………………...


Capitalul social: ............. lei deţinut de
- persoane fizice ............. %

Cod CAEN aferent activităţii principale ................................... ................


Cod CAEN aferent proiectului .................................................. ................
Localitatea implementării proiectului: .....................................................
Persoana de contact: .........................., telefon ..........................

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic

Numele....................................................
Funcţia.....................................................
Semnătura................................................ Data semnării...........................................

NOTĂ!
Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în
completarea acestei cereri. Reprezentanţii AIMMAIPE pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din
elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

39