Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ


,

ATESTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR CA


AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI
Legislație
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor – republicată
 Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice centrale pentru modificarea și completarea unor acte normative
 Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri", cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordinul MDRAP
nr. 996/11.07.2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 542/19.07.2016

Cererile însoțite de dosarul cu documentele necesare înscrierii la examenul de atestare, pentru


prelungirea dreptului de practică sau pentru eliberare duplicat legitimație, se pot depune astfel:
 direct la registratura generală a MDRAP, adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Str. Apolodor Nr. 17, Sector 5, București,
cod: 050741
 prin poștă, transmise la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția
Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Str. Apolodor Nr. 17, Sector 5, București, cod: 050741
 cu ajutorul portalului PCUe: https://edirect.e-guvernare.ro

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII SPECIALIȘTILOR LA EXAMENUL DE


ATESTARE CA AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI
PENTRU SOLICITANTUL - CETĂȚEAN ROMÂN
DOSARELE TREBUIE SĂ AIBĂ, OBLIGATORIU, URMĂTORUL CONȚINUT:
1. cerere (se descarcă de aici) înregistrată la registratura generală a MDRAP, întocmită conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2a din regulament;
2. act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării
numelui, în copie;
3. adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru
exercitarea atribuțiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;
4. certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să
rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar/declarație pe propria răspundere a solicitantului
din care să rezulte că nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurența
neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune;
5. diplomă de absolvire a institutului de învățământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de
diplomă, după caz, în copie, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în
condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, în copie, în cazul
absolvenților români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) din regulament, obținută în
străinătate, însoțite de o declarație pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul,
semnată şi datată;
6. curriculum vitae (se descarcă de aici), conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la regulament,
cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi experiența profesională dobândită în activități
corespunzătoare profilului şi specialității absolvite;
7. adeverință/adeverințe (se descarcă de aici) emisă/emise de persoanele juridice pentru care
solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activități pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 4 la regulament, din care să rezulte experiența profesională în profilul şi specialitatea absolvită;
8. certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor şi
a instalațiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/ doctor în inginerie
civilă/mecanică/arhitectură, în copie;
9. documentația elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicație prevăzut la art. 13 alin. (3) lit.
b) din regulament, al cursului de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor şi a
instalațiilor aferente acestora, însoțită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către
organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare
ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:
¼
(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidențiale, cu elaborarea certificatului de
performanță energetică pentru această clădire;
(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanță energetică pentru un bloc de locuințe şi certificatul unui
apartament din blocul de locuințe respectiv, însoțite de documentația care a stat la baza elaborării acestora;
10. două poze color, format 5/4 cm şi o poză color format 3/4 cm;
11. declarație pe propria răspundere (se descarcă de aici) în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul
instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.

PENTRU SOLICITANTUL - CETĂȚEAN AL ALTUI STAT MEMBRU AL


UNIUNII EUROPENE ORI AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN

DOSARELE TREBUIE SĂ AIBĂ, OBLIGATORIU, URMĂTORUL CONȚINUT:


1. cerere (se descarcă de aici) înregistrată la registratura MDRAP, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2b din regulament, însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente
redactate în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:
2. dovada naționalității;
3. certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada
cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuțiilor profesiei de auditor energetic pentru
clădiri pe teritoriul României;
4. adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru
exercitarea atribuțiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;
5. document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracțiune sau
o greşeală profesională gravă/declarația solicitantului în fața unei autorități judiciare ori
administrative competente sau, după caz, în fața unui notar ori a unui organism profesional calificat al
statului membru de origine sau de proveniență, care eliberează un certificat ce atestă respectiva
declarație;
6. diploma de absolvire a unui institut de învățământ superior de specialitate şi foaia matricolă
însoțite de documentul de recunoaştere/echivalare a acestora emis în condițiile legii de către
autoritatea administrației publice centrale competente, depuse în copie, cu o declarație pe propria
răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată şi datată;
7. document de atestare a experienței profesionale privind natura şi durata activității, eliberat de
autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de proveniență;
8. curriculum vitae (se descarcă de aici) întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din
regulament, cu prezentarea detaliată a pregătirii profesionale şi experienței profesionale dobândite;
9. certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanței energetice a
clădirilor şi a instalațiilor aferente acestora, în copie;
10. documentația elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicație prevăzut la art. 13 alin. (3) lit.
b) din regulament, al cursului de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor şi a
instalațiilor aferente acestora, însoțită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către
organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de
atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:
(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidențiale, cu elaborarea
certificatului de performanță energetică pentru aceasta;
(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanță energetică pentru un bloc de locuințe şi
certificatul unui apartament din blocul de locuințe respectiv, însoțite de documentația care a stat
la baza elaborării acestora;
11. două poze color, format 5/4 cm şi o poză color, format 3/4 cm;
12. declarație pe propria răspundere (se descarcă de aici) în ceea ce priveşte acordul publicării pe
site-ul instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.

OBSERVAȚIE:
Conform art 161 din regulament, “prin excepție de la prevederile art. 15 lit. g), respectiv art. 16 lit. h),
solicitantul precizat la art. 12 alin. (3) nu depune certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în
domeniul performanței energetice a clădirilor şi a instalațiilor aferente acestora, dar este obligat să
depună, la autoritatea competentă, documentația elaborată de acesta corespunzător gradului profesional
pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, verificată şi însuşită
de organizatorul unui curs prin emiterea documentului de avizare a acesteia”.
2/4

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA DREPTULUI DE PRACTICĂ


AL AUDITORULUI ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

DOSARELE TREBUIE SĂ AIBĂ, OBLIGATORIU, URMĂTORUL CONȚINUT:

1. cerere (se descarcă de aici) de solicitare a prelungirii dreptului de practică (modelul este prevăzut în
anexa nr. 7 din regulament) înregistrată la registratura MDRAP cu cel puțin 30 de zile înainte de data
expirării valabilității legitimației;
2. actul de identitate, în copie;
3. certificatul de atestare, în copie;
4. registrul auditorului completat la zi, în copie, sau, după caz, declarație pe propria răspundere
că, în perioada de valabilitate a legitimației, nu a desfăşurat activitate ca auditor energetic pentru
clădiri;
5. dovada că a promovat examenul de atestare pentru specialitatea complementară, după caz;
6. adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a auditorului
energetic pentru clădiri, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării cererii la autoritatea
competentă;
7. certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să
rezulte că auditorul energetic pentru clădiri nu este înscris în cazierul judiciar/declarație pe propria
răspundere a auditorului energetic din care să rezulte că nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a
suferit condamnări pentru concurența neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru
care este prevăzută sancțiunea complementară a interzicerii unor drepturi, semnată şi datată;
8. memoriu de activitate pentru perioada de valabilitate a legitimației, din care să rezulte,
explicit:
(i) activitatea desfăşurată ca auditor energetic pentru clădiri corespunzător gradului profesional
atestat;
(ii) activitățile/acțiunile întreprinse privind pregătirea continuă în domeniul atestat, după caz, prin
absolvirea unor cursuri de specialitate, participarea la manifestări ştiințifice în domeniu,
organizate în țară şi/sau străinătate, publicarea de articole/comunicări ştiințifice în domeniu,
participarea în calitate de cadru didactic la cursuri de pregătire postuniversitară;
9. o recomandare din partea unei asociației profesionale cu atribuții/activități relevante în
domeniul construcțiilor şi arhitecturii, instalațiilor pentru construcții, eficienței energetice a
clădirilor, privind activitatea desfăşurată în ultima perioadă de valabilitate a legitimației de
auditor energetic pentru clădiri;
10. o poză color, format 3/4 cm;
11. declarație pe propria răspundere (se descarcă aici) în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-
ul instituției a datelor personale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATULUI UNEI


LEGITIMAŢII AFERENTE CERTIFICATULUI DE ATESTARE CA AUDITOR
ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

În situația pierderii/deteriorării certificatului de atestare și/sau a legitimației, posesorul acestora poate


solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se vor depune la MDRAP următoarele documente:
1. o cerere motivată;
2. copia actului de identitate;
3. dovada şi copia publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a
legitimației, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
4. certificatul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, în original;
5. 2 poze color, format 5/4 cm (pentru certificat), sau o poză color format 3/4 cm (pentru legitimație);
6. copia registrului de lucrări – din momentul ultimei vize până în momentul solicitării;
7. declarație pe propria răspundere a auditorului energetic pentru clădiri din care să rezulte că nu este
înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurența neloială, abuz de
încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută sancțiunea complementară a
interzicerii unor drepturi, semnată şi datată;
8. declarație pe propria răspundere (se descarcă aici) în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul
instituției a datelor personale.

3/4

Notă:

Dosarul cu documentele solicitate pentru înscrierea la examenul de auditor energetic pentru


clădiri sau, după caz, pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic
atestat/solicitare duplicat, se depun la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice din str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, în zilele:
Luni – Joi, între orele: 08.30 – 17.00 şi Vineri: între orele: 8.30-14.30.

Pe adresa de e-mail: birou.atestari@mdrap se pot transmite în format electronic – scanate - doar


copii după cărțile de identitate ale specialiştilor precum şi alte copii ale documentelor solicitate
de MDRAP în completarea dosarului depus de solicitanți în vederea înscrierii la examenul de
atestare şi pentru prelungirea dreptului de practică, prevăzute în “Regulamentul privind
atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”. La această adresă de e-mail nu se vor transmite
adrese sau solicitări, ci doar documente scanate, în completare la dosare.

Eliberarea legitimațiilor vizate cu prelungirea dreptului de practică, precum şi a duplicatelor


legitimațiilor aferente certificatelor de atestare se va face de la: Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, Corpul de
clădire al Ministerului Justiției, intrarea din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, de luni până
vineri între orele 11.00 – 12.00.

Pentru relații suplimentare: 0372.114.568, 0372.114.573


4/4

S-ar putea să vă placă și