Sunteți pe pagina 1din 56

Intotdeauna alãturi de tine

Instrucţiuni de insta-
lare şi întreţinere
Thelia Condens,
Semia Condens
25 -A (H-RO)
25 -A (H-RO)
30 -A (H-RO)
35 -A (H-RO) R1

RO
Cuprins

Cuprins 7.7 Umplerea circuitului de apă caldă ....................... 20


7.8 Verificarea şi adaptarea reglajelor gazului .......... 20
1 Securitate ............................................................ 4 7.9 Funcţiei şi a etanşeităţii ....................................... 22
1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la acţiune......... 4 8 Adaptare la instalaţia de încălzire ..................... 22
1.2 Pericol cauzat de calificarea insuficientă............... 4 8.1 Durata de blocare a arzătorului ........................... 22
1.3 Utilizarea conform destinaţiei ............................... 4 8.2 Reglarea puterii pompei ...................................... 22
1.4 Indicaţii de siguranţă generale............................... 4 8.3 Reglarea bypass-ului ........................................... 23
1.5 Indicaţii de siguranţă pentru instalaţia de 9 Adaptarea temperaturii apei calde .................... 24
admisie/evacuare gaze.......................................... 6 9.1 Reglarea temperaturii apei calde menajere......... 24
1.6 Prescripţii (directive, legi, norme) .......................... 7 10 Predarea produsului către utilizator .................. 24
2 Indicaţii privind documentaţia.............................. 8 11 Inspecţia şi întreţinerea ..................................... 24
2.1 Respectarea documentaţiei conexe ...................... 8 11.1 Respectarea intervalelor de inspecţie şi
2.2 Păstrarea documentaţiei........................................ 8 întreţinere............................................................. 24
2.3 Valabilitatea instrucţiunilor ..................................... 8 11.2 Pericol de intoxicare din cauza gazelor arse la
3 Descrierea produsului ......................................... 8 întreţinere............................................................. 24
3.1 Seria ...................................................................... 8 11.3 Procurarea pieselor de schimb............................ 24
3.2 Datele de pe placa de timbru................................. 8 11.4 Verificarea conţinutului CO₂................................. 24
3.3 Elementele funcţionale: aparat combi ................... 9 11.5 Reglarea conţinutului de CO2 ............................. 25
3.4 Caracteristica CE................................................... 9 11.6 Demontarea racordului gaz-aer........................... 25
4 Montajul............................................................... 9 11.7 Curăţarea schimbătorului de căldură................... 26
4.1 Despachetarea produsului..................................... 9 11.8 Verificarea arzătorului.......................................... 26
4.2 Verificarea setului de livrare .................................. 9 11.9 Verificarea electrodului de aprindere................... 26
4.3 Dimensiuni ........................................................... 10 11.10 Curăţarea tăviţei de condens............................... 27
4.4 Distanţe minime ................................................... 10 11.11 Curăţarea sifonului de condens........................... 27
4.5 Distanţele faţă de subansamblurile 11.12 Curăţarea sitei la admisia de apă rece ................ 27
inflamabile............................................................ 10 11.13 Curăţarea filtrelor de încălzire ............................. 28
4.6 Utilizarea şablonului de montaj............................ 10 11.14 Montarea racordului gaz-aer ............................... 28
4.7 Suspendarea produsului...................................... 10 11.15 Golirea produsului................................................ 28
4.8 Demontarea / montarea carcasei frontale ........... 11 11.16 Verificarea presiunii preliminare a vasului de
4.9 Demontarea/montarea părţii laterale ................... 11 expansiune .......................................................... 28
5 Instalarea .......................................................... 11 11.17 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere .... 28
5.1 Verificarea contorului de gaz ............................... 12 12 Remedierea avariilor ......................................... 28
5.2 Racorduri pentru gaz şi apă ................................ 12 12.1 Remedierea erorii ................................................ 28
5.3 Racordarea conductei de scurgere a supapei 12.2 Accesarea memoriei de erori............................... 28
de siguranţă ......................................................... 12 12.3 Ştergerea memoriei de erori ................................ 28
5.4 Racordarea conductei de scurgere a 12.4 Resetarea parametrilor la setările din fabrică...... 28
condensului.......................................................... 13 12.5 Pregătirea reparaţiei ............................................ 28
5.5 Racordarea robinetului de golire ......................... 13 12.6 Înlocuirea subansamblurilor defecte.................... 29
5.6 Ataşarea prelungirii la robinetul de umplere ........ 13 12.7 Încheierea reparaţiei ............................................ 32
5.7 Instalaţia de evacuare a gazelor arse.................. 13 13 Scoaterea produsului din funcţiune................... 32
5.8 Instalaţia electrică ................................................ 16 14 Serviciul de asistenţă tehnică ........................... 32
6 Utilizarea ........................................................... 17 Anexă ............................................................................... 33
6.1 Utilizarea codurilor de diagnoză .......................... 17 A Vedere de ansamblu asupra programelor de
6.2 Afişajul codurilor de statut.................................... 18 verificare............................................................ 33
6.3 Utilizarea programelor de verificare..................... 18 B Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu ...... 33
7 Punerea în funcţiune ......................................... 18 C Coduri de stare – vedere de ansamblu ............. 38
7.1 Verificarea reglării din fabrică .............................. 18 D Codurile de eroare – vedere de ansamblu........ 39
7.2 Verificarea şi prepararea apei fierbinţi/apei de E Diagrama de conexiuni: aparat combi .............. 41
umplere şi de completare .................................... 18 F Diagrama de conexiuni: aparat combi (35
7.3 Evitarea pericolelor cauzate de presiunea kW).................................................................... 42
insuficientă a apei ................................................ 19 G Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de
7.4 Punerea în funcţiune a produsului....................... 20 ansamblu........................................................... 43
7.5 Umplerea şi aerisirea instalaţiei de încălzire ....... 20
7.6 Umplerea sifonului de condens ........................... 20

2 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Cuprins

H Distanţe minime de respectat la


poziţionarea pieselor finale ale tubulaturii de
admisie/evacuare gaze ..................................... 44
I Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare
gaze .................................................................. 45
J Date tehnice ...................................................... 48
Listă de cuvinte cheie....................................................... 51

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 3


1 Securitate

1 Securitate Excepţie: La tipurile de instalare C63 şi B23P


urmaţi indicaţiile din aceste instrucţiuni.
1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune Utilizarea conform destinaţiei conţine:

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi- – respectarea instrucţiunilor de exploatare,


toare la acţiune instalare şi întreţinere alăturate ale produ-
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune sului, cât şi ale altor componente ale insta-
sunt clasificate în felul următor cu semne de laţiei
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la – instalarea şi montajul corespunzător apro-
gravitatea pericolului posibil: bării produsului şi sistemului
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
Pericol! inspecţie şi întreţinere.
Viaţa pusă nemijlocit în pericol sau
pericol de vătămări grave Utilizarea preconizată cuprinde în plus insta-
larea conform clasei IP.
Pericol!
O altă utilizare decât cea descrisă în instruc-
Pericol de electrocutare
ţiunile prezente sau o utilizare care o depă-
Atenţionare! şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
Pericol de accidentări uşoare ale cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
persoanelor şi orice utilizare comercială şi industrială di-
rectă.
Precauţie!
Risc de pagube materiale sau polu- Atenţie!
are Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.
1.2 Pericol cauzat de calificarea
insuficientă 1.4 Indicaţii de siguranţă generale
Asamblarea şi demontarea, instalarea, pu- 1.4.1 Pericol de moarte cauzat de scăpările
nerea în funcţiune, întreţinerea, reparaţia şi de gaz
scoaterea din funcţiune pot fi realizate nu-
La miros de gaz în clădiri:
mai de către instalatori, care sunt calificaţi
suficient să respecte toate instrucţiunile care ▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
însoţesc produsul, să procedeze conform ▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi
tehnologiei de ultimă oră şi să respecte toate ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
directivele, standardele, legile şi alte regle- ▶ Evitaţi utilizarea flăcării deschise (de ex.
mentări în vigoare. brichetă, chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
1.3 Utilizarea conform destinaţiei ▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe
La utilizarea improprie sau neconformă cu de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănă- de telefonie din clădire.
tatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp. ▶ Închideţi dispozitivul de închidere al con-
deteriorări ale aparatului şi alte pagube mate- torului de gaz sau principalul dispozitiv de
riale. închidere.
Produsul este prevăzut ca generator de căl- ▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de
dură pentru instalaţiile închise de încălzire gaz la produs.
centralizată şi pentru prepararea apei calde. ▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
ciocnire.
Produsele menţionate în aceste instrucţiuni
pot fi instalate şi exploatate numai în combi- ▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi ac-
naţie cu accesoriile prezentate în documen- cesul terţilor.
tele complementare pentru tubulatura de ad- ▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă
misie/evacuare gaze de ardere. aflaţi în afara clădirii.

4 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Securitate 1

▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societă- 1.4.5 Pericol de moarte cauzat de


ţii furnizoare de gaz de la o linie telefonică substanţe explozive şi inflamabile
aflată în afara clădirii. ▶ Nu folosiţi sau depozitaţi materiale explo-
1.4.2 Pericol de moarte cauzat de zive sau inflamabile (de ex. benzină, hâr-
scurgerea gazelor de ardere tie, vopsele) în camera de tehnică a cen-
tralei.
Dacă utilizaţi produsul cu un sifon de
condens gol, atunci sunt posibile scăpări ale 1.4.6 Pericol de electrocutare
gazelor de ardere în aerul încăperii. Există pericol de electrocutare dacă atingeţi
▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifonul de componentele aflate sub tensiune.
condens este umplut permanent pentru Înainte de a lucra asupra produsului:
funcţionarea produsului.
▶ Scoateţi ştecherul.
1.4.3 Pericol de moarte cauzat de traseele ▶ Sau deconectaţi produsul fără tensiune
blocate sau neetanşe ale gazelor de prin întreruperea tuturor alimentărilor cu
ardere curent electric (dispozitiv de separare elec-
Este posibilă ieşirea gazelor arse şi produ- trică cu o deschidere a contactului de mi-
cerea de intoxicări prin erori de instalare, de- nim 3 mm, de ex. siguranţă sau întrerupă-
teriorare, manipulare sau un loc de instalare tor de protecţie a cablului).
nepermis. ▶ Asiguraţi contra repornirii.
▶ Aşteptaţi minim 3 min până la descărcarea
La miros de gaze arse în clădiri:
condensatorilor.
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele
accesibile şi asiguraţi ventilaţia. 1.4.7 Pericol de moarte cauzat de lipsa
▶ Opriţi produsul. dispozitivelor de siguranţă
▶ Verificaţi traseele gazelor de ardere în Schemele conţinute în acest document nu
produs şi conductele de evacuare pentru prezintă toate dispozitivele de siguranţă ne-
gazele de ardere. cesare pentru o instalare profesională.
1.4.4 Pericol de intoxicare prin gaze ▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă nece-
arse evacuate la instalaţii ocupate sare în instalaţie.
multiplu de admisie/evacuare gaze în ▶ Respectaţi legile, normele şi directivele
suprapresiune naţionale şi internaţionale valabile.
În instalaţiile ocupate multiplu de admi- 1.4.8 Pericol de intoxicare şi de oparire
sie/evacuare gaze în suprapresiune se cauzat de gazele de evacuare
realizează alimentarea cu aer de ardere în
contracurent faţă de tubulatura de gaze arse ▶ Operaţi produsul numai cu tubulatura de
în fanta dintre tubulatura de gaze arse şi admisie/evacuare gaze montată complet.
peretele puţului. ▶ Operaţi produsul – exceptând perioadele
scurte în scopuri de verificare – numai cu
La deschiderea orificiilor de curăţare a insta-
carcasa frontală montată şi închisă.
laţiei de admisie/evacuare gaze sau a unui
generator de căldură pot fi evacuate gaze 1.4.9 Pericol de ardere sau de opărire
arse. cauzat de componente fierbinţi
▶ Nu exploataţi în niciun caz generatoarele ▶ Lucraţi asupra componentelor numai după
de căldură dependent de aerul din cameră. răcirea acestora.
▶ Exploataţi obligatoriu generatoarele de
căldură cu o siguranţă de revenire care
este înmatriculată cu produsul.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 5


1 Securitate

1.4.10 Pericol de accidentare pe durata 1.4.14 Pericol de pagube materiale prin


transportului cauzat de greutatea unelte neadecvate.
mare a produsului ▶ Pentru a strânge sau desface îmbinările
▶ Transportaţi produsul cu minim două per- filetate, utilizaţi instrumente profesionale.
soane.
1.5 Indicaţii de siguranţă pentru instalaţia
1.4.11 Risc de producere a unor pagube de de admisie/evacuare gaze
coroziune cauzate de aerul de ardere 1.5.1 Pericol de moarte cauzat de
şi din încăpere neadecvat scurgerea gazelor de ardere
Spray-urile, solvenţii, produsele de curăţare ▶ Asiguraţi-vă de faptul că toate orificiile
cu clor, vopselele, adezivii, compuşi de amo- tubulaturii de admisie/evacuare gaze din
niac, pulberile şi alţi factori similari pot ca- cadrul clădirii, care pot fi deschise, sunt
uza corodarea produsului şi a tubulaturii de închise întotdeauna pentru punerea în
aer/gaze de ardere. funcţiune şi pe durata funcţionării.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu
Sunt posibile scurgeri de gaze arse cauzate
aer de ardere este permanent liberă de
de conducte neetanşe şi de garnituri deteri-
fluor, clor, sulf, praf, etc.
orate. Grăsimile pe bază de ulei mineral pot
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozi- deteriora garniturile.
tează materiale chimice la locul de insta-
lare. ▶ La instalarea instalaţiei de evacuare a ga-
▶ Aveţi grijă ca aerul de ardere să nu fie zelor arse folosiţi exclusiv tuburi de gaze
dirijat prin coşurile de fum care anterior arse din acelaşi material.
au fost exploatate cu cazane pe petrol sau ▶ Nu montaţi conducte deteriorate.
alte aparate de încălzire care ar fi putut ▶ Debavuraţi şi tăiaţi tuburile înaintea montă-
cauza obturarea coşului de fum. rii acestora şi îndepărtaţi şpanurile.
▶ Dacă instalaţi produsul în saloane de frize- ▶ Este interzisă folosirea grăsimii pe bază de
rie, ateliere de lăcuit sau tâmplărie, soci- ulei mineral pentru montaj.
etăţi de curăţenie sau similare, atunci ale- ▶ Pentru uşurarea asamblării, utilizaţi exclu-
geţi un spaţiu separat de montare, în care siv apă, săpun lichid uzual sau unguent
să fie asigurată o alimentare cu aer de ar- eventual alăturat.
dere lipsită de substanţe chimice. Resturile de mortar, şpan etc. din calea gaze-
lor arse pot afecta evacuarea gazelor arse în
1.4.12 Pericol de pagube materiale prin
aşa fel, încât să fie posibilă scurgerea aces-
spray-uri şi lichide de detectare a
tora.
scurgerilor
▶ După montaj, îndepărtaţi resturile de mor-
Spray-urile şi lichidele de detectare a scurge-
tar, şpanul etc. din tubulatura de admi-
rilor înfundă filtrul pentru senzorul curentului
sie/evacuare gaze.
de masă la Venturi şi distruge astfel senzorul
curentului de masă. 1.5.2 Pericol de accidentare cauzat de
▶ La lucrările de reparaţie, nu aplicaţi spray- îngheţare
uri şi lichide de detectare a scurgerilor pe La o tubulatură de admisie/evacuare gaze
capacul de acoperire de pe filtrul de la pozată prin acoperiş, vaporii de apă conţinuţi
Venturi. în gazele arse se pot precipita sub formă
de gheaţă pe acoperiş sau pe construcţiile
1.4.13 Pericol de pagube materiale cauzate
acoperişului.
de îngheţ
▶ Asiguraţi-vă de faptul că aceste formări de
▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol
gheaţă nu alunecă de pe acoperiş.
de îngheţ.

6 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Securitate 1

1.5.3 Pericol de incendiu şi daune ale 1.6 Prescripţii (directive, legi, norme)
componentelor electronice cauzate ▶ Respectaţi prescripţiile, normele, directi-
de trăsnet vele şi legile naţionale.
▶ În cazul în care clădirea este echipată cu
o instalaţie paratrăsnet, atunci integraţi
tubulatura de admisie/evacuare gaze la
paratrăsnet.
▶ Dacă tubulatura gaze arse (părţi ale tu-
bulaturii de admisie/evacuare gaze aflate
în afara clădirii) conţine materiale din me-
tal, atunci integraţi tubulatura gaze arse în
egalizarea de potenţial.

1.5.4 Riscul de coroziune cauzat de coşuri


de fum înfundate
Coşurile de fum, care anterior au eliminat
gazele arse de la generatoarele de căldură
alimentate cu ulei sau cu combustibil solid,
nu sunt potrivite pentru alimentarea cu aer
de ardere. Depunerile chimice din coşul de
fum pot încărca aerul de ardere şi pot cauza
coroziunea produsului.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu
aer de ardere este liberă de materiale co-
rozive.

1.5.5 Pericol de pagube materiale cauzat


de gazele arse sau de particulele de
murdărie aspirate
Dacă orificiul instalaţiei de admisie/evacuare
gaze se află pe un coş de fum, atunci este
posibilă aspirarea gazelor arse sau a particu-
lelor de murdărie. Gazele arse sau particulele
de murdărie aspirate pot afecta produsul.
În cazul în care coşul de fum învecinat eli-
mină gaze arse cu temperatură foarte mare
sau se produce o ardere cu funingine, atunci
este posibilă deteriorarea orificiului instalaţiei
de admisie/evacuare gaze prin acţiunea căl-
durii.
▶ Luaţi măsuri adecvate pentru protecţia
instalaţiei de admisie/evacuare gaze, de
ex. prin ridicarea coşului de fum.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 7


2 Indicaţii privind documentaţia

2 Indicaţii privind documentaţia Date de pe placa cu Semnificaţie


date constructive
2.1 Respectarea documentaţiei conexe Seria Serveşte la controlul calităţii; 3. până la
4. cifre = anul de fabricaţie
▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi
Serveşte la controlul calităţii; 5. până la
instalare alăturate componentelor instalaţiei.
6. cifre = săptămâna de fabricaţie
Folosit pentru identificare; 7. până la 16.
2.2 Păstrarea documentaţiei cifre = numărul de articol al produsului
▶ Predaţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţi- Serveşte la controlul calităţii; 17. până la
ile conexe utilizatorului instalaţiei. 20. cifre = locaţia de producţie
Semia Condens / Denumirea produsului
2.3 Valabilitatea instrucţiunilor Thelia Condens
XX, Gxx - xx mbari Grupă de gaz din fabricaţie şi presiune
Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru: (x kPa) de racordare a gazului
Produs - număr articol Cat. Categoria de gaz aprobată

SEMIA CONDENS 25 -A (H-RO) 0010016100 Tehnica condensaţiei Clasa de randament a aparatului de în-
călzire conform directivei UE 92/42/CEE
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) 0010016101
Tip: Xx3(x) Racorduri de gaze arse admise
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) 0010016102
PMS Presiunea maximă a apei în regimul de
THELIA CONDENS 35 -A (H-RO) R1 0010019944 încălzire
PMW Presiunea maximă a apei în regimul de
Aceste produse sunt concepute exclusiv pentru instalaţii pe pregătire a apei calde
gaz natural.
V/Hz Conexiune electrică
W Putere electrică max. absorbită

3 Descrierea produsului IP Gradul de protecţie


Regimul de încălzire
3.1 Seria
Prepararea apei calde menajere

Pn Intervalul nominal al puterii termice în


regimul de încălzire
2 Pnc Intervalul nominal al puterii termice în re-
gimul de încălzire (tehnica condensaţiei)
1 P Intervalul nominal al puterii termice în
regimul de pregătire a apei calde
3 Qn Domeniul de încărcare cu căldură nomi-
nală în regimul de încălzire
Qnw Domeniul de încărcare cu căldură nomi-
nală în regimul de pregătire a apei calde
Tmax. Temperatură max. pe tur
NOx Clasa NOX a produsului
Număr serial se află pe plăcuţa cu date constructive (1) şi în
Cod (DSN) Cod specific de produs
scurtele instrucţiuni de exploatare (2) (→ pagina 8).
Autocolantele cu numărul serial se află pe partea posterioară
a cutiei electronice (3).

3.2 Datele de pe placa de timbru


Plăcuţa cu date constructive este ataşată din fabrică pe par-
tea inferioară a produsului.
Plăcuţa cu date constructive indică ţara în care trebuie insta-
lat produsul.

Date de pe placa cu Semnificaţie


date constructive
Cod de bare cu număr serial

8 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Montajul 4
3.3 Elementele funcţionale: aparat combi 3.4 Caracteristica CE
Valabilitate: Aparat combi


10 11 12 Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele înde-
9 plinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.
8 Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

7
13
4 Montajul
6
14 4.1 Despachetarea produsului
1. Scoateţi produsul din ambalajul de carton.
2. Îndepărtaţi foliile de protecţie de pe toate componentele
produsului.
15
4.2 Verificarea setului de livrare
16 ▶ Verificaţi caracterul complet al setului de livrare.
5 Număr Denumire
1 Generator de căldură
4 Pungă cu accesorii

– Pungă cu garnituri
3 – Furtun pentru evacuarea condensului
17 1 – Furtunul de scurgere al supapei de siguranţă
2 – Pungă cu racorduri hidraulice
– Prelungirea robinetului de umplere
– Şablon de montaj
1
– Consolă de prindere
19 18 1 Documentaţie pungă cu accesorii

1 Caseta electronică 10 Ţeavă de aspirare a


aerului
2 Robinet de umplere
11 Electrodul de aprindere
3 Supapă prioritară de
comutare 12 Ventilator
4 Supapa de siguranţă 13 Schimbătorul de căldură
circuit de încălzire primar
5 Pompa de încălzire 14 Vas de expansiune -
încălzire
6 Tubulatura de gaze
arse 15 Schimbător de căldură
în plăci
7 Ştuţ de măsurare gaze
de evacuare 16 Senzor de presiune
8 Transformator de aprin- 17 Sifon de condens
dere
18 Bypass
9 Armătura de gaz
19 Senzor de debit

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 9


4 Montajul
4.3 Dimensiuni 4.5 Distanţele faţă de subansamblurile
inflamabile
Nu este necesară o anumită distanţă a produsului faţă de
componentele din compuşi inflamabili.

4.6 Utilizarea şablonului de montaj


▶ Utilizaţi şablonul de montaj pentru stabilirea locurilor în
care trebuie să perforaţi găuri şi în care trebuie să reali-
zaţi străpungeri.

4.7 Suspendarea produsului


1. Verificaţi dacă peretele are capacitate portantă sufi-

A
cientă pentru masa operaţională a produsului (masă
operaţională).
2. Verificaţi dacă materialul de fixare livrat este adecvat
pentru perete.

Condiţii: Capacitatea portantă a peretelui este suficientă, Materialul de


fixare este admis pentru perete

A
B

B
C

Dimensiuni
A B C D
740 mm 130 mm 300 mm 418 mm

4.4 Distanţe minime ▶ Suspendaţi produsul conform descrierii.

Condiţii: Capacitatea portantă a peretelui nu este suficientă

▶ Asiguraţi la locaţie un dispozitiv de suspendare cu capa-


citate portantă suficientă. Utilizaţi pentru aceasta de ex.
B

suporturi individuale sau o zidărie aparentă.


▶ Dacă nu puteţi realiza dispozitiv de suspendare cu capa-
citate portantă suficientă, atunci nu suspendaţi produsul.

A A Condiţii: Materialul de fixare nu este permis pentru perete

▶ Suspendaţi produsul cu materialul de fixare adaptat la


D
locaţie conform descrierii.
C

Distanţe minime
A B C D D
≥ 0 mm ≥ 300 mm ≥ 300 mm ≥ 600 mm ≥ 5 mm
Indicaţie
Carcasă
tip dulap

10 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Instalarea 5
4.8 Demontarea / montarea carcasei frontale
4.8.1 Demontarea învelitorii frontale

B
1 2x 1
D
A

1
A

B 1. Rabataţi în faţă pupitrul de comandă.


2. Ţineţi fixă partea laterală astfel încât să nu poată să
cadă şi deşurubaţi afară ambele şuruburi (1) în sus şi
jos.
1. Slăbiţi cele două şuruburi (1). 3. Rabataţi în exterior partea laterală şi scoateţi-o în jos
2. Apăsaţi uşor carcasa frontală central în spate, astfel afară.
încât să se desprindă ciocul de prindere.
3. Trageţi în faţă învelitoarea frontală de pe marginea infe-
4.9.2 Montarea piesei laterale
rioară. ▶ Remontaţi componentele în ordinea inversă.
4. Ridicaţi învelitoarea frontală în sus, afară din suport.

4.8.2 Montarea capacului frontal 5 Instalarea


▶ Remontaţi componentele în ordinea inversă.
Pericol!
4.9 Demontarea/montarea părţii laterale Pericol de explozie sau opărire prin instala-
4.9.1 Demontarea piesei laterale rea necorespunzătoare!
Tensiunile din conducta de racordare pot
Precauţie!
provoca neetanşeităţi.
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de deformare mecanică! ▶ Asiguraţi un montaj fără tensionarea con-
ductelor de racordare.
Dacă demontaţi ambele părţi laterale, este
posibilă deformarea mecanică a produsului.
Deformarea poate să ducă la avarii asupra Precauţie!
tubării, iar astfel să provoace scurgeri. Pericol de deteriorare cauzat de conducte
▶ Demontaţi întotdeauna numai o piesă murdare!
laterală, niciodată ambele piese laterale Corpurile străine, cum ar fi resturile de su-
simultan. dură, resturile de etanşare sau murdăria din
conductele de apă pot provoca daune la apa-
ratul de încălzire.
Indicaţie
Dacă există o distanţă laterală suficientă (minim ▶ Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire
50 mm), atunci puteţi demonta partea laterală înaintea instalării.
pentru simplificarea lucrărilor de întreţinere sau
de reparaţie.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 11


5 Instalarea
5.1 Verificarea contorului de gaz – un robinet de închidere la conducta de alimentare
cu gaz
▶ Asiguraţi-vă sa fie potrivit contorul de gaz prezent pentru
– un dispozitiv de umplere şi de golire în instalaţia de
debitul de gaz necesar.
încălzire
5.2 Racorduri pentru gaz şi apă Valabilitate: Aparat combi

Precauţie!
4
Pericol de deteriorare cauzat de instalarea
3 5
necorespunzătoare a racordului de gaz!
2
Depăşirea presiunii de încercare sau a pre- 1
siunii de regim poate provoca daune la armă-
tura de gaz!
▶ Verificaţi etanşeitatea armăturii de
gaz cu o presiune maximă de 1,1 kPa
(110 mbar).

Precauţie!
Pericol de deteriorare prin coroziune! 1 Racord pe returul 3 Racord pe turul încăl-
Ţevile de plastic neetanşe la difuzie aflate în încălzirii, G3/4 zirii, G3/4
2 Robinet de apă rece, 4 Racordul de apă caldă
instalaţia de încălzire provoacă incluziunea G3/4 menajeră, G3/4
aerului în apa fierbinte şi la coroziune în cir- 5 Racordul de gaz, G1/2
cuitul generatorului de căldură şi în aparatul
de încălzire. ▶ Realizaţi racordurile de apă şi de gaz conform stan-
dardelor în vigoare.
▶ Realizaţi o separare a sistemului la utiliza-
1. Aerisiţi conducta de gaz înaintea punerii în funcţiune.
rea unor ţevi de plastic neetanşe la difu-
ziune în instalaţia de încălzire prin monta- 2. Verificaţi dacă sunt etanşe racordurile (→ pagina 22).
rea unui schimbător extern de căldură
5.3 Racordarea conductei de scurgere a supapei
între aparatul de încălzire şi instalaţia de
de siguranţă
încălzire.

Precauţie!
Riscul producerii unei pagube materiale prin
transmiterea căldurii la lipire!
▶ Nu lipiţi piesele de racordare dacă aces-
tea sunt înşurubate de robinetele de între-
ţinere.
1

Indicaţie
Recomandăm realizarea unei izolaţii termice la
ţeava de apă la gura de evacuare a cazanului de
pardoseală şi la instalaţie.

Prelucrare preliminară
1. Verificaţi dacă corespund volumul instalaţiei şi volumul ▶ Asiguraţi-vă că este vizibilă conducta.
vasului de expansiune. ▶ Racordaţi supapa de siguranţă (1) la un sifon de scur-
▽ Dacă nu este suficient volumul vasului de gere potrivit. Folosiţi furtunul de plastic livrat pentru
expansiune pentru instalaţie. aceasta.
▶ Montaţi un vas de expansiune suplimentar în ◁ Dispozitivul trebuie să fie construit în aşa fel, încât să
returul încălzirii, cât mai aproape posibil de pro- fie vizibil modul în care curge apa.
dus.
▶ Montaţi o clapetă de refulare la scurgerea produ-
sului (turul încălzirii).
2. Asiguraţi-vă că instalaţia dispune de următoarele com-
ponente:
– un robinet de închidere la intrarea de apă rece

12 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Instalarea 5
5.4 Racordarea conductei de scurgere a 5.6 Ataşarea prelungirii la robinetul de umplere
condensului
Valabilitate: Robinet de umplere

▶ Introduceţi prelungirea pe robinetul de umplere (1).

5.7 Instalaţia de evacuare a gazelor arse


▶ Respectaţi atât instrucţiunile prezentate aici, cât şi directi-
vele şi reglementările locale în vigoare privind evacuarea 5.7.1 Montarea tubulaturii de admisie/evacuare
condensului. gaze
▶ Utilizaţi PVC sau alt material, care este potrivit pentru
evacuarea apei de condens care nu este neutralizată.
Precauţie!
▶ Dacă nu puteţi asigura faptul că materialele conductei de Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea
scurgere sunt potrivite, atunci instalaţi un sistem pentru gazelor de ardere!
neutralizarea condensatului. Vaselinele pe bază de ulei mineral pot deteri-
▶ Asiguraţi-vă că conducta de scurgere a condensului nu ora garniturile.
este legată etanş de furtunul de scurgere.
▶ Racordaţi sifonul de condens (1). Folosiţi furtunul de ▶ Pentru uşurarea montajului folosiţi în loc
plastic livrat pentru aceasta. de vaselină exclusiv apă sau săpun lichid
uzual.
5.5 Racordarea robinetului de golire
5%
50 mm/1m

1
1. Asiguraţi-vă că între cot şi piesa finală a trecerii aer -
gaze arse există o pantă minimă de 5 %, astfel încât să
fie posibilă scurgerea condensatului către produs.
▶ Conectaţi un furtun la robinetul de golire (1) şi aduceţi ca- 2. Instalaţi tubulatura de gaze arse cu ajutorul instrucţiuni-
pătul liber al furtunului pe un punct de scurgere adecvat. lor de instalare conţinute în setul de livrare al tubulaturii
de admisie/evacuare gaze.

Condiţii: Ieşirea de gaze arse se află la minim 1,80 m peste podea.

▶ Instalaţi un set de protecţie pentru trecere.

5.7.2 Instalaţie comună de admisie/evacuare gaze


Presiunea statică în tubulatura comună pentru evacuare
de gaze arse poate depăşi presiunea statică în tubulatura
comună pentru admisia de aer.
Instalaţia comună de admisie/evacuare gaze trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
– Dispozitivul de protecţie împotriva vântului a sistemului
de admisie/evacuare gaze trebuie să fie configurat con-

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 13


5 Instalarea
structiv astfel încât în caz de vânt este generată o sub- 5.7.4 Lungimi maxime ţeavă de admisie/evacuare
presiune în tubulatura de gaze arse. gaze secţiune orizontală
– Diferenţa de presiune dintre evacuarea de gaze arse şi
Lungimi maxime ţeavă de admisie/evacuare gaze:
admisia de aer la intrarea în partea verticală a instalaţiei
de admisie/evacuare gaze: – ⌀ 80/125 mm orizontal: 6,0 m plus cot conexiune
max. +25 Pa
Fiecare cot suplimentar 87° reduce lungimea totală a tubului
– Diferenţa de presiune minim admisibilă dintre evacuarea cu 2,0 m.
de gaze arse şi admisia de aer la intrarea în partea verti-
cală a instalaţiei de admisie/evacuare gaze:
5.7.5 Sistem de admisie/evacuare gaze
min. −200 Pa
– Partea verticală a evacuării de gaze arse trebuie să co- 5.7.5.1 Sistem orizontal de admisie/evacuare gaze
respundă cel puţin clasificării EN 1443 – T 120 P1 W 1.
– Sistemul de admisie/evacuare gaze trebuie să fie planifi-
cat sub aplicaţia unui calcul conform EN 13384-2.
– Distanţa verticală dintre două racorduri de gaze arse: L
min. 2,5 m
– Pentru a împiedica o uscare a sifonului de condens, con-
densul trebuie să fie condus procentual (min. 10%) din
secţiunea verticală care se află deasupra generatorului
de căldură prin generatorul de căldură.
– În caz de acţiune a vântului este permisă o recirculare de
maxim 10% din gazele arse în conducta de aer.
– Sistemul de admisie/evacuare gaze nu are voie să aibă
un orificiu de supracurent. Deschiderile unei treceri pentru conducte separate trebuie să
se potrivească într-un pătrat cu lungimea laturii de 50 cm.
5.7.3 Piesă orizontală Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°)
Generatorul de căldură este verificat şi certificat ca sistem cu trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m.
secţiunea orizontală a instalaţiei de admisie/evacuare gaze. Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C13
Accesorii admisibile pentru conexiune ⌀ 80/125 mm: (→ pagina 45)

– Piesă de racordare a aparatului nr. art. 0020081028 5.7.5.2 Sistem vertical de admisie/evacuare gaze
– Siguranţă de contracurent nr. art. 0020081283
– Cot 87° nr. art. A2033900
Accesorii admisibile pentru prelungiri ale conexiunii orizon-
tale:
– Prelungiri şi coturi din Saunier Duval instalaţia de evacu-
L
are gaze arse ⌀ 80/125 mm
▶ Respectaţi toate instrucţiunile de montaj descrise în indi-
caţiile de montaj.
▶ Utilizaţi pentru conexiunea la secţiunea verticală a insta-
laţiei de evacuare gaze arse şi o brăţară de aerisire.
Cerinţe asupra conexiunii (de creat la locaţie):
L1

L2
Deschiderile unei treceri pentru conducte separate trebuie să
se potrivească într-un pătrat cu lungimea laturii de 50 cm.
Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°)
trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m.
DA DL
Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C33
(→ pagina 45)

ID DL L1 L2
80 ± 125 ± min. 30 mm
80/125
0,5 mm 0,5 mm 35 mm

14 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Instalarea 5
5.7.5.3 Sistem de admisie/evacuare gaze pentru Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C53
coşul de fum ocupat multiplu (→ pagina 46)

5.7.5.5 Sistem separat de admisie/evacuare gaze


pentru coş de fum simplu sau multiplu

L2 L1

Condensatul din sistemele de coş de fum multiplu nu are


voie să pătrundă în aparatul de încălzire.
Realizaţi racordurile la coşul de fum cu ajutorul accesoriilor
realizate special de către producătorul produsului. Racordul de gaze arse se face printr-o derivaţie de pe coşul
de fum simplu sau multiplu cu tiraj natural. Calculaţi diame-
Un aparat de încălzire, care este racordat cu un sistem de
trul conductei în funcţie de puterea totală a produselor co-
tipul C43, poate fi racordat numai la coşuri de fum cu tiraj
nectate.
natural.
Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°)
Condensatul din sistemele de coş de fum ocupate multiplu
trebuie să scurtaţi lungimea (L1+L2) cu 2 m.
nu are voie să pătrundă în aparatul de încălzire.
Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C83
Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°)
(→ pagina 46)
trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m.
Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C43 5.7.5.6 Sistem flexibil de admisie/evacuare gaze
(→ pagina 45) pentru coşul de fum

5.7.5.4 Sistem separat de admisie/evacuare gaze


D S

L2
L1

L2

L1

Aplicaţi o izolaţie termică pe fiecare conductă care trece prin


perete şi a cărei temperaturi depăşeşte temperatura camerei
de 60 °C. Puteţi realiza izolaţia termică cu ajutorul unui ma-
terial izolator adecvat cu o grosime ≥ 10 mm şi cu o conduc-
tivitate termică λ ≤ 0,04 W/mK (de ex. vată de sticlă). Piesele
finale ale conductei de aer exterior şi ale tubulaturii de gaze
arse nu au voie să fie instalate pe pereţii opuşi ai clădirii. – Lungimea (L1) a tubului orizontal este realizată ca şi
conductă concentrică cu Ø 60/100.
Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°)
trebuie să scurtaţi lungimea (L1+L2) cu 2 m. Această lungime ia în considerare pierderea presiunii
generată de cot.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 15


5 Instalarea
Dacă lungimea conductei depăşeşte (L1) 1 m, atunci 5.8 Instalaţia electrică
secţiunea suplimentară de 1 m trebuie scăzută din lun-
gimea (L2). Pericol!
Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi Pericol de moarte prin electrocutare!
45°) la lungimea secţiunii (L1) trebuie să scurtaţi această
lungime cu 1 m. La clemele de racordare la reţea L şi N există
– Lungimea (L2) a secţiunii verticale a tubului este reali-
tensiune continuă şi cu produsul oprit:
zată ca şi conductă flexibilă cu Ø 80 mm. ▶ Decuplaţi alimentarea cu energie elec-
Admisia aerului se face prin şahtul coşului de fum (dis- trică.
tanţa dintre cele două conducte). ▶ Asiguraţi alimentarea cu curent electric
Lungimea (L2) se orientează în funcţie de diametrul inte- contra repornirii.
rior (D) resp. de secţiunea interioară (S) a coşului de fum
şi de datele caracteristice ale aparatului de încălzire.
Această lungime ia în considerare pierderea presiunii 5.8.1 Deschiderea şi închiderea cutiei electronice
produsă de cot şi de coloana coşului de fum.
Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C93
(→ pagina 46) A

5.7.5.7 Sistem orizontal sau vertical de


admisie/evacuare gaze

L2 B

L1
1. Urmaţi instrucţiunile în ordinea indicată pentru deschi-
derea cutiei electronice.
2. Urmaţi instrucţiunile în ordinea inversă pentru închide-
rea cutiei electronice.

5.8.2 Pozarea cablului

Aerul exterior este preluat prin cotul trecerii orizontale prin


peretele exterior al spaţiului pentru montaj al produsului.
Pentru fiecare cot suplimentar necesar pentru lungimile (L),
230V
(L1) sau (L2), lungimea trebuie micşorată, confom tabelului
următor.
Lungimea corespunzătoare pentru fiecare cot supli-
mentar
Ø 60/100 - Ø 60 Arc 45° 0,5 m
Cot 90° 1m
Ø 60/100 - Ø 80 Arc 45° 0,5 m 24V / eBus
Cot 90° 1m
Ø 80/125 - Ø 80 Arc 45° 1m
Cot 90° 2,5 m 1 Pozarea cablului eBUS
24 V
Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul
B53P (→ pagina 47) 2 Pozarea cablului 230 V

16 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Utilizarea 6
5.8.3 Realizarea cablajului 4. Închideţi pupitrul de comandă.

6 Utilizarea
30 mm max.
6.1 Utilizarea codurilor de diagnoză
1. Scurtaţi cablul de racordare la lungimea potrivită, astfel
Puteţi utiliza parametrii marcaţi ca reglabili din tabelul cu
încât acestea să nu deranjeze în pupitrul de comandă.
coduri de diagnoză pentru adaptarea produsului la instalaţie
2. Înşurubaţi fişa la cablul de racordare. şi la nevoile clientului.
3. Introduceţi fişa în locaşul prevăzut de pe placa electro- Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 33)
nică.
6.1.1 Activarea codurilor de diagnoză
5.8.4 Realizarea alimentării cu energie electrică
1. Apăsaţi tasta timp de 7 secunde.
1. Urmaţi toate prescripţiile relevante.
– În conformitate cu reglementările în vigoare, cone- ◁ se afişează pe display.
xiunea trebuie realizată cu un întrerupător electric 2. Apăsaţi tasta sau pentru reglarea valorii.
cu o deschidere a contactului de minim 3 mm la fie-
care pol. ◁ Codul de acces (96) este rezervat persoane compe-
2. Asiguraţi-vă că tensiunea nominală a reţelei este 230 V. tente.
3. Ataşaţi o fişă pe cablul de racordare la reţea. ◁ Codul de acces (35) este rezervat serviciului de
asistenţă tehnică.
4. Racordaţi fişa cablului de racordare la reţea.
5. Asiguraţi-vă că este asigurat permanent accesul liber la 3. Pentru confirmare apăsaţi tasta .
legarea la reţea şi că nu este acoperit sau ascuns de un
obstacol.
◁ se afişează pe display.

5.8.5 Conectarea controlerului la sistemul 6.1.2 Setarea unui cod de diagnoză


electronic 1. Apăsaţi tasta sau pentru selectarea codului de
diagnoză.
2. Pentru confirmare apăsaţi tasta .
◁ Se afişează pe display valoarea resp. statusul codu-
lui de diagnoză.
B.off

Burner

24 V BUS
off

3. Apăsaţi tasta sau pentru reglarea valorii.


RT

24V =

4. Dacă lăsaţi valoarea să se aprindă intermitent 3 se-


RT

X106

cunde, atunci setarea se confirmă automat.


BUS

BUS

– +
- +

Burner 24V=
off RT BUS


1 2 3 se afişează pe display timp de 1 secundă.

Indicaţie
X2 Este posibilă în orice moment o confirmare
manuală a setării prin apăsarea tastei
mai puţin de 3 secunde.
X22 X41

5. Procedaţi corespunzător pentru toţi parametrii care tre-


4 buie modificaţi.
6. Apăsaţi tasta timp de 3 secunde pentru părăsirea
configuraţiei codurilor de diagnoză.
1 Termostat de siguranţă 3 Regulator eBUS sau ◁ Display-ul comută pe afişajul principal.
pentru încălzirea pe unitate de recepţie radio
pardoseală 4 Senzor extern, cablat
2 Regulator 24 V

1. Deschideţi cutia electronică (→ pagina 16).


2. Realizaţi cablajul. (→ pagina 17)
3. Racordaţi componentele individuale în funcţie de tipul
instalaţiei.

Condiţii: Dacă se instalează un regulator pentru circuit multiplu.

▶ Modificaţi modul de funcţionare a pompei (d.18) de pe


Eco (funcţionarea intermitentă a pompei) pe Confort
(modul de funcţionare permanent al pompei).

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 17


7 Punerea în funcţiune
6.2 Afişajul codurilor de statut 6.3.2 Afişarea presiunii şi temperaturii încălzirii pe
durata unui program de verificare
Codurile de statut prezintă starea de funcţionare actuală a
produsului. 1. Apăsaţi simultan tastele .
Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 38) ◁ Afişaţi presiunea de umplere a instalaţiei de încăl-
zire.
6.2.1 Activarea afişajului codurilor statut ◁ Afişaţi temperatura pe turul de încălzire.
1. Menţineţi apăsată tasta mai mult de 7 secunde. 2. Apăsaţi tasta pentru afişarea programului de verifi-
◁ Pe display se afişează S.XX, urmat de temperatura care în lucru.
pe turul de încălzire, de presiunea interioară a in-
stalaţiei şi temperatura acumulatorului (în funcţie de
echipare). 7 Punerea în funcţiune
2. Apăsaţi tasta pentru părăsirea meniului.
7.1 Verificarea reglării din fabrică
◁ Display-ul comută pe afişajul principal.
Precauţie!
6.3 Utilizarea programelor de verificare Riscul producerii de pagube materiale cau-
Puteţi declanşa diverse funcţii speciale la produs prin activa- zate de reglajul nepermis!
rea diferitelor programe de verificare.
▶ Este interzisă modificarea reglajului din
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare fabricaţie al regulatorului de presiune al
(→ pagina 33) gazului la armătura de gaz.

6.3.1 Apelarea programelor de verificare


Arderea produsului a fost verificată din fabrică este presetat
1. Menţineţi apăsată tasta mai mult de 5 secunde. tipul de gaz indicat pe plăcuţa cu date constructive.
◁ În display sunt afişate toate simbolurile. ▶ Verificaţi indicaţiile privind tipul de gaz de pe plăcuţa cu
◁ se afişează pe display. date constructive şi comparaţi-le cu tipul de gaz de la
locaţia instalaţiei.
2. Apăsaţi tasta timp de 5 secunde.
Condiţii: Modelul de produs nu corespunde tipului de gaz la faţa locului.
◁ se afişează pe display.
3.
▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.
Apăsaţi tasta sau pentru selectarea programului
de verificare. Condiţii: Modelul de produs corespunde tipului de gaz la faţa locului.
4. Pentru confirmare apăsaţi tasta .
▶ Procedaţi conform următoarei descrieri.
◁ Pe display se afişează on şi se porneşte programul.
5. Apăsaţi simultan tastele şi pe durata executării 7.2 Verificarea şi prepararea apei fierbinţi/apei de
unui program de verificare. umplere şi de completare
◁ Pe display se afişează alternativ temperatura agen- Precauţie!
tului termic şi presiunea de umplere a instalaţiei de Pericol de pagube materiale cauzate de apa
încălzire pe display.
fierbinte de valoare redusă
6. Apăsaţi tasta , pentru a reveni la programul de veri-
ficare.
▶ Asiguraţi o apă fierbinte de calitate sufi-
cientă.
◁ Display-ul prezintă programul de verificare.
7. Apăsaţi tasta pentru părăsirea programului de veri- ▶ Înaintea umplerii sau completării instalaţiei, verificaţi cali-
ficare. tatea apei fierbinţi.
◁ Pe display se afişează OFF. Verificarea calităţii apei fierbinţi
8. Apăsaţi tasta timp de 3 secunde pentru părăsirea ▶ Scoateţi puţină apă din circuitul de încălzire.
programelor de verificare. ▶ Verificaţi aspectul apei fierbinţi.
◁ Pe display se afişează End. ▶ Dacă observaţi materiale sedimentate, atunci trebuie să
curăţaţi instalaţia de nămol.
◁ Display-ul comută pe afişajul principal.
▶ Cu ajutorul unei tije magnetice verificaţi dacă există mag-
netită (oxid de fier).
Indicaţie ▶ Dacă observaţi magnetită, atunci curăţaţi instalaţia şi luaţi
Dacă nu apăsaţi o tastă timp de 15 minute, măsuri adecvate pentru protecţia contra coroziunii. Sau
se întrerupe automat programul actual şi montaţi un filtru magnetic.
apare afişajul de bază. ▶ Controlaţi valoarea pH-ului de la apa consumată la
25 °C.

18 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Punerea în funcţiune 7
▶ La valori sub 6,5 sau peste 8,5 curăţaţi instalaţia şi pre- ▶ Nu utilizaţi substanţe antigel, inhibitor de
paraţi apa fierbinte. coroziune, biocid şi mijloace de etanşare
▶ Asiguraţi-vă că nu este posibilă pătrunderea oxigenului în nepotrivite.
apa fierbinte. (→ pagina 22)
Verificarea apei de umplere şi de completare La utilizarea corespunzătoare a următorilor aditivi nu s-au
▶ Măsuraţi duritatea apei de umplere şi de completare îna- observat incompatibilităţi până în prezent la produsele noas-
intea umplerii instalaţiei. tre.
▶ La utilizare respectaţi obligatoriu instrucţiunile producăto-
Prepararea apei de umplere şi de completare rului de adaos.
▶ Pentru prepararea apei de umplere şi completare obser-
vaţi prescripţiile naţionale valabile şi normele tehnice. Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror
aditivi în restul sistemului de încălzire şi pentru eficacitatea
Sunt valabile următoarele dacă prescripţiile naţionale şi nor- acestora.
mele tehnice nu presupun cerinţe mai mari:
Adaosuri pentru măsuri de curăţare (la final este
Trebuie să preparaţi apa fierbinte,
necesară spălarea)
– dacă întreaga cantitate de apă de umplere şi completare – Fernox F3
pe durata de utilizare a instalaţiei depăşeşte triplul volu- – Sentinel X 300
mului nominal al instalaţiei de încălzire, sau
– Sentinel X 400
– dacă nu se respectă valorile orientative indicate în tabelul
următor sau Soluţii de protecţie care rămân în instalaţie
– dacă valoarea pH-ului a apei fierbinţi este sub 6,5 sau – Fernox F1
peste 8,5. – Fernox F2
– Sentinel X 100
Putere Duritatea apei la volumul specific al instalaţiei
1)

de în- – Sentinel X 200


călzire > 20 l/kW
totală
≤ 20 l/kW
≤ 50 l/kW
> 50 l/kW Soluţii pentru protecţia contra îngheţului care rămân
în instalaţie
kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³
– Fernox Antifreeze Alphi 11
< 50 < 16,8 <3 11,2 2 0,11 0,02
– Sentinel X 500
> 50 11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02
până
▶ Dacă aţi utilizat aditivii menţionaţi mai sus, informaţi utili-
≤ 200 zatorul privind măsurile necesare.
> 200 8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02
▶ Informaţi utilizatorul privind comportamentele necesare
până pentru protecţia contra îngheţului.
≤ 600
> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 7.3 Evitarea pericolelor cauzate de presiunea
insuficientă a apei
1) Litri capacitate nominală/putere pe încălzire; la instalaţiile cu
cazane multiple se foloseşte cea mai mică putere pe încălzire Presiunea de umplere trebuie să fie între 0,10 şi 0,15 MPa
individuală. (1,0 şi 1,5 bar).

Precauţie! Indicaţie
Coroziunea aluminiului şi neetanşeităţile re- Dacă se afişează pe display temperatura pe turul
zultate astfel de apa nepotrivită de încălzire! de încălzire, atunci apăsaţi simultan tastele şi
mai mult de 5 secunde sau dezactivaţi tempo-
Contrar de ex. faţă de oţel, fontă cenuşie sau rar regimul de încălzire pentru afişarea presiunii.
cupru, aluminiul reacţionează la apa alcalină
de încălzire (valoare pH > 8,5) cu coroziune
Dacă instalaţia de încălzire se întinde pe mai multe etaje,
crescută.
atunci pot fi necesare valori mai mari pentru presiunea de
▶ La aluminiu, asiguraţi-vă că valoarea pH- umplere pentru a evita o pătrundere a aerului în instalaţia de
ului la apa de încălzire se află între 6,5 şi încălzire.
maxim 8,5. Dacă presiunea apei coboară sub valoarea de 0,05 MPa
(0,5 bar), atunci se aprinde intermitent valoarea pe display.
Produsul se opreşte dacă presiunea apei scade sub o
Precauţie!
valoare de 0,03 MPa (0,3 bar). Display-ul arată 0,0 MPa
Pericol de pagube materiale prin îmbogăţi- (0,0 bar). Eroarea F22 este memorată în lista cu erori.
rea apei fierbinţi cu aditivi adecvaţi!
▶ Completaţi cu apă în instalaţia de încălzire pentru a re-
Aditivii neadecvaţi pot să ducă la modificări pune produsul în funcţiune.
ale componentei, zgomote în regimul de în-
◁ Display-ul afişează intermitent valoarea presiunii
călzire şi eventual la alte pagube consecu- până la atingerea unei presiuni de 0,05 MPa (0,5 bar)
tive. sau mai mare.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 19


7 Punerea în funcţiune
7.4 Punerea în funcţiune a produsului 7.6 Umplerea sifonului de condens
▶ Porniţi produsul de la întrerupătorul principal instalat la
locaţie.

7.5 Umplerea şi aerisirea instalaţiei de încălzire


Prelucrare preliminară 2
▶ Spălaţi instalaţia de încălzire.

C
B
A

1. Slăbiţi capacul ventilului de aerisire (1) de pe pompă, 1. Desprindeţi partea inferioară a sifonului (1) din partea
cât şi de pe dispozitivul de aerisire rapidă. superioară a acestuia (2).
2. Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de um- 2. Îndepărtaţi plutitorul (3).
plere necesare.
3. Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub
– Presiunea de umplere recomandată: 1 … 1,5 bar muchia superioară a conductei de scurgere a conden-
◁ Nu pot fi activate funcţiile de încălzire şi de apă satului cu apă.
caldă. 4. Reintroduceţi la loc plutitorul (3).
◁ Display-ul afişează intermitent valoarea presiu-
nii până la atingerea unei presiuni de 0,05 MPa Indicaţie
(0,5 bar) sau mai mare. Verificaţi dacă este prezent plutitorul în sifo-
◁ Se activează o funcţie de aerisire rapidă dacă pre- nul de condens.
siunea depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar) mai mult de
15 secunde.
5. Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea supe-
3. Aerisiţi fiecare radiator până la curgerea normală a apei rioară a acestuia (2).
şi reînşurubaţi apoi ventilele de aerisire ale instalaţiei.
7.7 Umplerea circuitului de apă caldă
Indicaţie
1. Deschideţi robinetele de apă pentru umplerea circuitului
Lăsaţi deşurubat capacul ventilului de aeri- de apă caldă.
sire al pompei.
2. Închideţi robinetele de apă la atingerea cantităţii de
scurgere corespunzătoare.
4. Presiunea apei fierbinţi trebuie să corespundă presiunii ◁ Circuitul de apă caldă este umplut.
de umplere.
3. Verificaţi etanşeitatea tuturor racordurilor şi a întregului
▽ Reumpleţi produsul la necesitate. sistem.
5. Verificaţi dacă toate racordurile sunt etanşe.
7.8 Verificarea şi adaptarea reglajelor gazului
Condiţii: Dacă persistă zgomotul în aparatul de încălzire
Numai un instalator calificat este autorizat să realizeze setări
▶ Aerisiţi din nou produsul prin activarea programului de asupra armăturii de gaz.
verificare (P.07) şi (P.06), la final.
Orice plombare distrusă trebuie refăcută.
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
(→ pagina 33) Şurubul de reglare CO2 trebuie plombat.
Este interzisă modificarea reglajului din fabrică al regulatoru-
lui de presiune al gazului la armătura de gaz.

20 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Punerea în funcţiune 7
7.8.1 Verificarea presiunii de racordare a gazului Condiţii: Presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul admis
(presiunea de curgere a gazului)
1. Închideţi robinetul de gaz.
Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale şi de
erori în funcţionare prin presiunea greşită a
racordului de gaz!
Dacă presiunea racordului de gaz se află
în afara domeniului admis, atunci aceasta
poate duce la erori de funcţionare şi deterio-
rări ale produsului.
▶ Nu realizaţi setări la produs.
1 ▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea, atunci informaţi socie-


2. Desfaceţi şurubul de etanşare cu o şurubelniţă de la tatea furnizoare de gaz.
niplul de măsurare (1) al armăturii de gaz. ▶ Închideţi robinetul de gaz.

7.8.2 Verificarea conţinutului CO₂


1. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare
(P.01) şi reglaţi valoarea.
– Valoarea de reglare a programului P.01: 100
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
(→ pagina 33)
1 2. Aşteptaţi până când valoarea citită devine stabilă.
– Durata de aşteptare pentru citirea unei valori stabile:
2 5 min

1
3. Racordaţi un manometru (2) la niplul de măsurare (1).
4. Deschideţi robinetul de gaz.
5. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare
(P.01) şi reglaţi valoarea.
– Valoarea de reglare a programului P.01: 100
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
(→ pagina 33)
6. Măsuraţi presiunea de racordare a gazului faţă de pre-
siunea atmosferică. 3. Deşurubaţi capacul punctelor de măsurare de măsurare
Presiunea de racordare admisă gaze arse (1).
România Gaz natural G20 1,7
4. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la ştuţul de măsurare a ga-
… 2,5 kPa zelor de ardere (1).
(17,0 5. Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunză-
… 25,0 mbar) toare din tabel.
Verificarea valorii CO2
Indicaţie România
Presiunea de racordare este măsurată la Carcasă
armătura de gaz, din acest motiv poate să fie frontală de-
valoarea minimă admisă la 0,1 kPa (1 mbar) taşată / car-
sub valoarea minimă care este indicată în casă frontală
montată
tabel.
Gaz natural
G20
7. Scoateţi produsul din funcţiune.
8. Închideţi robinetul de gaz. 9,2 ±1 %
9. Detaşaţi manometrul.
◁ Valoarea este în ordine.
10. Strângeţi şurubul niplului de măsurare (1).
▽ Dacă valoarea nu este corectă, este interzisă pune-
11. Deschideţi robinetul de gaz. rea produsului în funcţiune.
12. Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la gaz. ▶ Informaţi serviciul de asistenţă tehnică al fabricii.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 21


8 Adaptare la instalaţia de încălzire
7.9 Funcţiei şi a etanşeităţii 8.1.2 Resetarea duratei de blocare a arzătorului
Înaintea predării produsului către operator: ▶ Menţineţi apăsată tasta mai mult de 3 secunde.
▶ Verificaţi etanşeitatea conductei de gaz, instalaţiei de ◁ se afişează pe display.
evacuare a gazelor arse, instalaţiei de încălzire şi a con-
ductei de apă caldă menajeră. 8.2 Reglarea puterii pompei
▶ Verificaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze şi conduc-
tele de scurgere a condensului pentru instalare ireproşa- Condiţii: Pompă modulatoare
bilă.
Produsul este echipat cu o pompă foarte eficientă cu turaţie
▶ Verificaţi asamblarea corespunzătoare a carcasei fron- reglată, care se adaptează singură la raporturile hidraulice
tale. ale instalaţiei de încălzire.

7.9.1 Verificarea regimului de încălzire Dacă instalaţia de încălzire este echipată cu o butelie de
echilibrare hidraulică, atunci opriţi reglarea turaţiei şi setaţi
1. Activaţi regimul de încălzire la interfaţa utilizatorului. puterea pompei pe o valoare fixă.
2. Rotiţi complet toate ventilele cu termostat de pe radia- ▶ Dacă este cazul, ajustaţi reglajul turaţiei pompei în func-
toare. ţie de modul de funcţionare cu codul diagnoză d.14.
3. Lăsaţi produsul să funcţioneze minim 15 minute. ▶ Reglaţi codul diagnoză. (→ pagina 17)
4. Aerisiţi instalaţia de încălzire. Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 33)
5. Activaţi afişajul stării de funcţionare actuale.
(→ pagina 18) Grafice debit-presiune pentru 25 kW
Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 38) (presiunea măsurată după robinete)
◁ Dacă produsul funcţionează corespunzător, atunci
B 1 2 3 4
pe display apare S.04.
70
7.9.2 Verificarea preparării apei calde menajere 60
50
1. Activaţi regimul de pregătire a apei calde la interfaţa
utilizatorului. 40
2. Deschideţi complet prin rotire un robinet de apă caldă. 30
3. Activaţi afişajul stării de funcţionare actuale. 20
(→ pagina 18) 10
Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 38)
0 500 1000 1500 A
◁ Dacă produsul funcţionează corespunzător, atunci
pe display apare S.14. 1 Turaţie maximă (bypass 4 Debit la putere ma-
închis) ximă(ΔT = 20K)
2 Turaţie maximă (re- A Trecerea în circuit (l/h)
glarea din fabrică a
B Presiunea disponibilă
8 Adaptare la instalaţia de încălzire bypass-ului)
(kPa)
3 Turaţie minimă (regla-
Puteţi stabili/modifica nou parametrii instalaţiei ( Capitolul rea din fabrică a by-
„Utilizarea codurilor de diagnoză“). pass-ului)

Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 33) Grafice debit-presiune pentru 30 kW


(presiunea măsurată după robinete)
8.1 Durata de blocare a arzătorului
B 1 2 3 4
Pentru a evita o pornire şi oprire frecventă a arzătorului, iar 80
astfel pierderi de energie, după fiecare oprire a arzătorului
70
pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic de
60
repornire. Durata de blocare a arzătorului este activă numai
pentru regimul de încălzire. Nu influenţă pornirea regimului 50
de apă caldă pe durata timpului de blocare a arzătorului. 40
30
8.1.1 Reglarea timpului maxim de blocare a 20
arzătorului 10

1. Reglaţi codul diagnoză. (→ pagina 17) 0 500 1000 1500 A


Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu
(→ pagina 33) 1 Turaţie maximă (bypass 3 Turaţie minimă (regla-
2. Dacă este cazul, ajustaţi timpul maxim de blocare a închis) rea din fabrică a by-
arzătorului cu codul diagnoză d.02. 2 Turaţie maximă (re- pass-ului)
glarea din fabrică a
bypass-ului)

22 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Adaptare la instalaţia de încălzire 8
4 Debit la putere ma- B Presiunea disponibilă 8.3 Reglarea bypass-ului
ximă(ΔT = 20K) (kPa)
A Trecerea în circuit (l/h) Condiţii: Pompă modulatoare

Grafice debit presiune pentru 35 kW


(presiunea măsurată după robinete) 1

B 1 2 3 4
80
70
60
50
40
30
20
10

0 500 1000 1500 A

1 Turaţie maximă (bypass 4 Debit la putere ma-


închis) ximă(ΔT = 20K) Dacă parametrul de regim al pompei d.14 este reglat pe
2 Turaţie maximă (re- A Trecerea în circuit (l/h) auto (valoarea limită ∆p), atunci nu este permisă modificarea
glarea din fabrică a
B Presiunea disponibilă reglajului din fabrică.
bypass-ului)
(kPa)
3 Turaţie minimă (regla-
rea din fabrică a by- Precauţie!
pass-ului) Riscul producerii de pagube materiale ca-
uzat de reglajul greşit al pompei foarte efi-
Condiţii: Pompă în 2 trepte
ciente
▶ Dacă este cazul, ajustaţi reglajul turaţiei pompei în func- Dacă se creşte presiunea la by-pass (rotire în
ţie de modul de funcţionare cu codul diagnoză d.19. sens orar), atunci se pot produce funcţionări
▶ Reglaţi codul diagnoză. (→ pagina 17) eronate dacă puterea pompei este reglată pe
Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 33) mai puţin de 100 %.
Grafice debit-presiune pentru 25 kW ▶ În cazul acesta, reglaţi puterea pompei
(presiunea măsurată după robinete) prin parametrul de diagnoză d.14 pe
5 = 100 %.
B 1 2 3 4
70 ▶ Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)
60 ▶ Reglaţi presiunea cu şurubul de reglaj (1).
50 ▶ Montaţi capacul frontal. (→ pagina 11)
40
Condiţii: Pompă în 2 trepte
30
20
10
1
0 500 1000 1500 A

1 Turaţie maximă (bypass 4 Debit la putere ma-


închis) ximă(ΔT = 20K)
2 Turaţie maximă (re- A Trecerea în circuit (l/h)
glarea din fabrică a
B Presiunea disponibilă
bypass-ului)
(kPa)
3 Turaţie minimă (regla-
rea din fabrică a by-
pass-ului)

▶ Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)


▶ Reglaţi presiunea cu şurubul de reglaj (1).
▶ Montaţi capacul frontal. (→ pagina 11)

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 23


9 Adaptarea temperaturii apei calde

Poziţia şurubului de reglaj Observaţie/aplicaţie 11 Inspecţia şi întreţinerea


Dacă radiatoarele nu se încă-
lzesc suficient la setările din 11.1 Respectarea intervalelor de inspecţie şi
Opritor drept (înşurubat
fabrică. În cazul acesta trebuie întreţinere
complet)
să reglaţi pompa pe treapta
max. ▶ Respectaţi intervalele de inspecţie şi de întreţinere mi-
nime. În funcţie de rezultatele inspecţiei poate fi necesară
Poziţie centrală (3/4 rotaţii
în sens antiorar)
Setări din fabrica realizarea lucrărilor de întreţinere.
Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu
3 rotaţii suplimentare în Dacă apar zgomote la radia-
sens antiorar de la poziţia toare sau la ventilele radiatoa- (→ pagina 43)
centrală relor.
11.2 Pericol de intoxicare din cauza gazelor arse
la întreţinere

9 Adaptarea temperaturii apei calde Pericol!


Pericol de intoxicare prin gaze arse evacu-
Puteţi stabili/modifica nou parametrii instalaţiei (→ Capitolul
ate la instalaţii ocupate multiplu de admi-
„Utilizarea codurilor de diagnoză“).
sie/evacuare gaze în suprapresiune!
Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 33)
▶ Executaţi lucrările de întreţinere şi de re-
9.1 Reglarea temperaturii apei calde menajere paraţie numai atunci când aţi scos din
funcţiune în prealabil toate generatoarele
Pericol! de căldură care sunt racordate la instala-
Pericol de moarte cauzat de Legionella! ţia de admisie/evacuare de gaze.
Legionella se dezvoltă la temperaturi sub ▶ Închideţi cu mijloace adecvate racordul
60 °C. de admisie/evacuare gaze al instalaţiei
de admisie/evacuare de gaze în timpul
▶ Asiguraţi-vă de faptul că exploatatorul cu- lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie.
noaşte toate măsurile de protecţie antile-
gionella pentru a îndeplini indicaţiile vala-
bile privind profilaxia Legionella. 11.3 Procurarea pieselor de schimb
Componentele originale ale produsului au fost certificate în
procesul de certificare a conformităţii prin producător. Dacă
▶ Reglaţi temperatura apei calde menajere.
utilizaţi la întreţinere sau reparaţie alte piese necertificate,
Condiţii: Duritatea apei: > 3,57 mol/m³ respectiv neavizate, acest lucru poate duce la pierderea con-
– Temperatura apei calde menajere: ≤ 50 ℃ formităţii produsului şi astfel la necorespunderea produsului
faţă de standardele valabile.
Recomandăm insistent utilizarea pieselor de schimb origi-
10 Predarea produsului către utilizator nale ale producătorului, deoarece astfel este asigurată o
funcţionare fără defecţiuni şi sigură a produsului. Pentru a
▶ După finalizarea instalării, lipiţi abţibildul alăturat (în limba obţine informaţii despre piesele de schimb originale disponi-
operatorului) pe învelişul produsului. bile, puteţi utiliza datele de contact indicate pe partea poste-
rioară a acestor instrucţiuni.
▶ Explicaţi utilizatorului poziţia şi funcţionarea dispozitivelor
de siguranţă. ▶ Dacă aveţi nevoie de piese de schimb pentru întreţinere
▶ Instruiţi utilizatorul privind manevrarea produsului. sau reparaţie, atunci folosiţi exclusiv piese de schimb
▶ Puneţi accentul pe instrucţiunile de siguranţă pe care avizate pentru produs.
utilizatorul trebuie să le respecte.
▶ Informaţi operatorul privind necesitatea întreţinerii regu- 11.4 Verificarea conţinutului CO₂
late a produsului. 1. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare
▶ Instruiţi operatorul privind măsurile luate pentru alimenta- (P.01) şi reglaţi valoarea.
rea cu aer de ardere şi sistemul de evacuare gaze arse. – Valoarea de reglare a programului P.01: 100
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
(→ pagina 33)
2. Aşteptaţi până când valoarea citită devine stabilă.
– Durata de aşteptare pentru citirea unei valori stabile:
5 min

24 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Inspecţia şi întreţinerea 11
Reglarea valorii CO₂
1
România
Carcasă frontală
detaşată / carcasă
frontală montată
Gaz natural
G20
CO₂ la sar- 9,2 ±0,2 %
cină totală
3. Deşurubaţi capacul punctelor de măsurare de măsurare
Setat pentru 14,09 kW⋅h/m³
gaze arse (1). index-ul Wo-
4. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la ştuţul de măsurare a ga- bbe W₀
zelor de ardere (1). O₂ la sarcină 4,5 ±1,8 vol. %
5. Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunză- totală
toare din tabel. CO la sar- ≤ 250 ppm
Verificarea valorii CO2 cină totală

România CO/CO₂ ≤ 0,0027

Carcasă ▽ Dacă reglajul nu se află în intervalul de reglare indi-


frontală de-
cat, atunci este interzisă punerea în funcţiune a pro-
taşată / car-
casă frontală dusului.
montată ▶ Informaţi serviciul de asistenţă tehnică al fabricii.
Gaz natural ▶ Verificaţi dacă sunt îndeplinite cerinţele de menţinere
G20 curată a aerului resp. CO.
9,2 ±1 % ▶ Montaţi capacul frontal.

◁ Valoarea este în ordine. 11.6 Demontarea racordului gaz-aer


▽ Dacă valoarea nu este corectă, este interzisă pune-
rea produsului în funcţiune. Indicaţie
▶ Reglaţi conţinutul de CO2. (→ pagina 25) Grupa de construcţie de legătură aer-gaz este
compusă din trei componente principale:
11.5 Reglarea conţinutului de CO2 – Suflantă

Condiţii: Este necesar reglajul conţinutului de CO₂ – armătura de gaz,


– Capacul arzatorului

1 1. Opriţi produsul de la întrerupătorul principal.


2. Închideţi robinetul de gaz.
3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)

▶ Rotiţi şurubul (1) pentru reglarea conţinutului de CO₂


(valoare cu carcasa frontală detaşată).
◁ Creşterea conţinutului de CO₂: rotire în sens antiorar
◁ Reducerea conţinutului de CO₂: rotire în sens orar
▶ Reglaţi numai în etape de 1/8 răsuciri şi aşteptaţi cca. 1
minut după fiecare răsucire până la stabilizarea valorii.
▶ Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunză-
toare din tabel.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 25


11 Inspecţia şi întreţinerea

7
1
7

A 8

2 9. Îndepărtaţi garniturile arzătorului (7) şi arzătorul (8).


10. Verificaţi arzătorul şi schimbătorul de căldură pentru
deteriorări şi murdării.
11. Dacă este necesar, curăţaţi sau înlocuiţi subansamblu-
C rile conform următoarelor capitole.
12. Montaţi cele două garnituri noi ale arzătorului.

11.7 Curăţarea schimbătorului de căldură

4. Apăsaţi în sus clipul (1).


1
5. Îndepărtaţi tubulatura de gaze arse (2).

4 1. Protejaţi caseta electronică rabatată în jos contra stropi-


lor de apă.
2. Curăţaţi cu apă fantele schimbătorului de căldură (1).
3
◁ Apa se scurge în tăviţa de condens.
B A
11.8 Verificarea arzătorului
1. Verificaţi suprafaţa arzătorului dacă are deteriorări posi-
bile. Înlocuiţi arzătorul, dacă depistaţi deteriorări.
6. Îndepărtaţi conducta de admisie aer (3). 2. Montaţi cele două garnituri noi ale arzătorului.
7. Scoateţi fişa de pe armătura de gaz (4) şi de pe su-
flantă (5). 11.9 Verificarea electrodului de aprindere

3 4 5

2
6
1
D B

1. Deconectaţi conexiunea (2) şi cablul de împământare


C (1).
2. Îndepărtaţi şuruburile de fixare (3).
A
3. Îndepărtaţi cu grijă electrodul din camera de ardere.
4. Verificaţi dacă sunt fără deteriorări capetele electrodului
8. Îndepărtaţi legătura aer-gaz (6). (4).
5. Verificaţi distanţa electrozilor.

26 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Inspecţia şi întreţinerea 11
– Distanţa electrozilor de aprindere: 3,5 … 4,5 mm 11.11 Curăţarea sifonului de condens
6. Asiguraţi-vă de faptul că garnitura (5) nu este deterio-
rată.
▽ Înlocuiţi garnitura, dacă este necesar.

11.10 Curăţarea tăviţei de condens


2
1. Opriţi produsul de la întrerupătorul principal.
2. Închideţi robinetul de gaz.
3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)

C
1 B
A

3
A

1
B

1. Desprindeţi partea inferioară a sifonului (1) din partea


2
superioară a acestuia (2).
2. Îndepărtaţi plutitorul (3).
3. Spălaţi cu apă plutitorul şi partea inferioară a sifonului.
C 4. Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub
muchia superioară a conductei de scurgere a conden-
satului cu apă.
5. Reintroduceţi la loc plutitorul (3).

Indicaţie
4. Apăsaţi în sus clipul (1). Verificaţi dacă este prezent plutitorul în sifo-
5. Îndepărtaţi tubulatura de gaze arse (2). nul de condens.

6. Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea supe-


rioară a acestuia (2).

1 11.12 Curăţarea sitei la admisia de apă rece


Valabilitate: Aparat combi

1. Racordaţi ţeava principală de apă rece.


2. Goliţi produsul pe partea apei calde menajere.
3. Îndepărtaţi piesa de racordare la conexiune pentru ţe-
ava de apă rece a produsului.
6. Curăţaţi tăviţa de condens (1) cu apă.
4. Curăţaţi sita la intrarea de apă rece, fără scoaterea
◁ Apa se scurge în sifonul de condens. acesteia.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 27


12 Remedierea avariilor
11.13 Curăţarea filtrelor de încălzire 11.17 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere
Valabilitate: Aparat combi 1. Verificaţi presiunea de racordare a gazului (presiunea
de curgere a gazului). (→ pagina 21)
2. Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 24)

3 2 1

12 Remedierea avariilor
12.1 Remedierea erorii
▶ Dacă există coduri de eroare (F.XX), consultaţi tabelul
din anexă sau folosiţi programul resp. programele de
verificare.
Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 39)
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
(→ pagina 33)
1. Goliţi produsul. (→ pagina 28) Dacă apar simultan mai multe avarii, atunci codurile de
2. Îndepărtaţi clipul (1). eroare sunt afişate alternativ pe display.
3. Îndepărtaţi bypass-ul (3). ▶ Menţineţi apăsată tasta mai mult de 3 secunde.
4. Îndepărtaţi filtrul de încălzire (2) şi curăţaţi-l. ▶ Dacă nu puteţi remedia codul de eroare şi dacă reapare
5. Remontaţi componentele în ordinea inversă. după mai multe încercări de deparazitare, atunci adre-
saţi-vă serviciului de asistenţă tehnică.
11.14 Montarea racordului gaz-aer
1. Montaţi arzătorul.
12.2 Accesarea memoriei de erori
2. Montaţi racordul gaz-aer. Ultimele 10 coduri de eroare sunt stocate în memoria cu
3. Montaţi conducta de admisie aer. erori.
4. Montaţi tubulatura de gaze arse. ▶ Menţineţi apăsată tasta mai mult de 7 secunde.
Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 39)
11.15 Golirea produsului ▶ Apăsaţi tasta pentru părăsirea meniului.
1. Închideţi robinetele de întreţinere ale produsului.
2. Porniţi programul de verificare P.05 (→ pagina 18). 12.3 Ştergerea memoriei de erori
Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare 1. Ştergeţi memoria de erori cu codul de diagnoză d.94.
(→ pagina 33) 2. Reglaţi codul diagnoză. (→ pagina 17)
3. Deschideţi robinetul de golire. Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu
4. Asiguraţi-vă de faptul că este deschisă clapeta dezae- (→ pagina 33)
ratorului de pe pompa internă, astfel încât produsul să
fie golit complet. 12.4 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

11.16 Verificarea presiunii preliminare a vasului de 1. Resetaţi toţi parametrii cu codul de diagnoză d.96 pe
expansiune reglarea din fabrică.
2. Reglaţi codul diagnoză. (→ pagina 17)
1. Goliţi produsul. (→ pagina 28) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu
2. Măsuraţi presiunea preliminară a vasului de expansiune (→ pagina 33)
la ventilul recipientului.

Condiţii: Presiunea preliminară < 0,075 MPa (0,75 bar) 12.5 Pregătirea reparaţiei
1. Opriţi produsul.
▶ Umpleţi vasul de expansiune corespunzător înălţimii
statice a instalaţiei de încălzire în mod ideal cu azot, în 2. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
caz contrar cu aer. Verificaţi dacă este deschis ventilul 3. Demontaţi capacul frontal.
de golire pe durata completării. 4. Închideţi robinetul de gaz.
3. Dacă iese apă la ventilul vasului de expansiune, atunci 5. Închideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul de
trebuie să înlocuiţi vasul de expansiune (→ pagina 30). încălzire.
6. Închideţi robinetul de întreţinere în conducta de apă
rece.
7. Dacă doriţi să înlocuiţi subansamblurile cu apă ale pro-
dusului, atunci goliţi produsul.
8. Asiguraţi-vă de faptul că nu picură apă pe componen-
tele sub tensiune electrică (de ex. cutia electronică).
9. Folosiţi numai garnituri noi.

28 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Remedierea avariilor 12
12.6 Înlocuirea subansamblurilor defecte
12.6.1 Înlocuirea arzătorului
1. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25)
2. Îndepărtaţi garnitura arzătorului.
3. Detaşaţi arzătorul.
4. Aşezaţi noul arzător cu o garnitură nouă de arzător pe
schimbătorul de căldură.
1 A
5. Montaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 28)

12.6.2 Înlocuirea legăturii aer-gaz


1. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25) B
2. Montaţi noua legătură aer-gaz (→ pagina 28).

12.6.3 Înlocuirea armăturii de gaz 3. Îndepărtaţi tubul de gaz (1).


1. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
2. Închideţi robinetul de gaz. 1
3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)
A

E
7 5 4

2
B
3

4
5
4. Îndepărtaţi senzorul de temperatură (3).
3 C
5. Îndepărtaţi clipul superior (1).
6. Îndepărtaţi clipul inferior (4).
D 7. Îndepărtaţi ţeava de tur (5).

2
1
B A
A
1
4. Îndepărtaţi conducta de admisie aer (2).
5. Scoateţi fişa de pe armătura de gaz (3) şi de pe su- 2 3
flantă (4).
6. Deşurubaţi racordul (1) tubului de gaz de pe armătura 2
de gaz.
7. Slăbiţi cele două şuruburi (5). B
8. Îndepărtaţi armătura de gaz (3).
9. Îndepărtaţi garnitura (6), dacă aceasta a rămas pe su-
flantă (7).
10. Montaţi noua armătură de gaz în ordinea inversă.
11. Verificaţi conţinutul CO2. (→ pagina 24) 8. Îndepărtaţi clipul superior (1).
12. Reglaţi conţinutul de CO2. (→ pagina 25) 9. Îndepărtaţi clipul inferior (3).
10. Îndepărtaţi ţeava de retur (2).
12.6.4 Înlocuirea schimbătorului de căldură
1. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 11)
2. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25)

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 29


12 Remedierea avariilor
2. Slăbiţi cele patru şuruburi (1).
3. Îndepărtaţi capul pompei (2).
4. Înlocuiţi inelul O.
5. Fixaţi noul cap al pompei cu cele patru şuruburi.
4 6. Conectaţi cablul pompei la cutia electronică.
1
3 12.6.6 Înlocuirea vasului de expansiune

A 1. Goliţi produsul. (→ pagina 28)


2

C
11. Deconectaţi clemele electrice ale transformatorului de
aprindere (3) şi ale electrodului de aprindere (4). 2
12. Îndepărtaţi clipul de sub tăviţa de condens (1).
D
13. Slăbiţi cele patru şuruburi (2).
A
3
2

D
1
2. Slăbiţi piuliţa (3).
4 3. Îndepărtaţi cele două şuruburi ale tablei de susţinere
(1).
E
4. Detaşaţi tabla de susţinere.
5. Scoateţi vasul de expansiune (2) în faţă.
6. Aşezaţi un nou vas de expansiune în produs.
A
C 7. Înşurubaţi vasul nou de expansiune pe racordul de apă.
3 Folosiţi pentru aceasta o garnitură nouă.
B
8. Fixaţi tabla de susţinere cu ambele şuruburi.
9. Umpleţi şi aerisiţi produsul şi, dacă este necesar, insta-
14. Ridicaţi uşor schimbătorul de căldură şi îndepărtaţi-l laţia de încălzire.
împreună cu tăviţa de condens (1).
15. Slăbiţi cele patru şuruburi (3). 12.6.7 Înlocuirea plăcii electronice principale
16. Îndepărtaţi tăviţa de condens.
17. Îndepărtaţi transformatorul de aprindere (2).
C
18. Îndepărtaţi electrodul de aprindere (4).
19. Fixaţi cu şuruburi tăviţa de condens, transformatorul de
C
aprindere şi electrodul de aprindere de noul schimbător
de căldură.
D
20. Montaţi noul schimbător de căldură în ordine inversă.

12.6.5 Înlocuirea capului pompei B

1 A
1

2 2
1. Deschideţi caseta electronică.
2. Scoateţi toate fişele de pe placa electronică.
1. Deconectaţi cablul pompei de pe cutia electronică. 3. Slăbiţi clipurile de pe placa electronică.

30 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Remedierea avariilor 12
4. Îndepărtaţi placa electronică. 12.6.10 Înlocuirea senzorului de debit
5. Montaţi noua placă electronică astfel încât să se prindă
Valabilitate: Aparat combi
jos în canelură şi sus în clipsuri.
6. Introduceţi fişa plăcii electronice.
7. Închideţi pupitrul de comandă.

12.6.8 Înlocuirea plăcii electronice a interfeţei


utilizatorului
1

B
A
D
C

C
1. Slăbiţi fişa.
B 2. Îndepărtaţi senzorul de debit (1).
3. Montaţi noul senzor de debit.
A 4. Introduceţi ştecărul.

12.6.11 Înlocuirea senzorului de presiune

A 1

1. Deschideţi caseta electronică.


2
2. Scoateţi fişa de pe placa electronică.
3. Slăbiţi clipurile de pe placa electronică.
4. Îndepărtaţi placa electronică.
5. Montaţi noua placă electronică astfel încât să se prindă 1. Slăbiţi fişa.
jos în canelură şi sus în clipsuri. 2. Îndepărtaţi clipul (1).
6. Introduceţi fişa plăcii electronice. 3. Îndepărtaţi senzorul de presiune (2).
7. Închideţi pupitrul de comandă. 4. Montaţi noul senzor de presiune.
5. Reataşaţi clipul (1).
12.6.9 Înlocuirea supapei de siguranţă
12.6.12 Înlocuirea cablului de alimentare electrică

Indicaţie
Cablul trebuie înlocuit de către producător, de
1 către serviciul său de asistenţă tehnică sau de
către persoane calificate corespunzător pentru
evitarea pericolelor.
2

▶ Dacă este deteriorat cablul de alimentare electrică, atunci


înlocuiţi-l conform recomandărilor pentru conexiunea
electrică (→ pagina 17).
– Secţiunea cablului de alimentare electrică: 3 G
1. Îndepărtaţi clipul (2). 0,75mm²
2. Îndepărtaţi supapa de siguranţă.
3. Montaţi noua supapă de siguranţă cu un nou inel O.
4. Reataşaţi clipul (2).

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 31


13 Scoaterea produsului din funcţiune
12.7 Încheierea reparaţiei
▶ Verificaţi dacă produsul funcţionează corespunzător şi
dacă este complet etanş.

13 Scoaterea produsului din funcţiune


▶ Scoateţi produsul din funcţiune.
▶ Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
▶ Închideţi robinetul de gaz.
▶ Închideţi robinetul de apă rece.
▶ Goliţi produsul. (→ pagina 28)

14 Serviciul de asistenţă tehnică


Valabilitate: România, Saunier Duval

Datele de contact pentru serviciul nostru de asistenţă teh-


nică le găsiţi la adresa indicată pe partea posterioară sau pe
www.saunierduval.ro.

32 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Anexă
A Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare
Indicaţie
Deoarece tabelul programului este folosit pentru diferite produse, este posibil să nu fie vizibile unele programe la
produsul respectiv.

Afişaj Semnificaţie
P.01 Regimul arzătorului la sarcină termică reglabilă:
După aprindere produsul lucrează cu sarcina termică care este reglată între „0“ (0 % = Pmin) şi
„100“ (100 % = Pmax).
Funcţia este activă pentru un interval de timp de 15 minute.
P.02 Regimul arzătorului cu sarcină de aprindere:
După aprindere produsul lucrează cu sarcina de aprindere.
Funcţia este activă pentru un interval de timp de 15 minute.
P.03 Produsul funcţionează cu sarcina termică maximă setată prin codul de diagnoză d.00 în regimul de încălzire.
P.04 Funcţia coşar:
Când este prezentă o solicitare de apă caldă atunci produsul lucrează în regimul de preparare a apei calde şi cu
sarcina maximă de încălzire.
Când este prezentă o solicitare de apă caldă atunci produsul lucrează cu sarcina parţială de încălzire setată prin
codul de diagnoză d.00 şi în regim de încălzire.
Funcţia este activă pentru un interval de timp de 15 minute.
P.05 Umplerea produsului:
Vana de comutare prioritară trece în poziţia de mijloc. Arzătorul şi pompa se deconectează (pentru umplere şi
golirea produsului).
Dacă presiunea este mai mică de 0,03 MPa (0,3 bar) şi apoi mai mult timp decât 15 secunde este peste 0,05
MPa (0,5 bar), este activată aerisirea automată.
Funcţia este activă pentru un interval de timp de 15 minute.
P.06 Aerisirea circuitului de încălzire:
Vana de comutare prioritară este deplasată în regimul de încălzire.
Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute în circuitul de încălzire.
Pompa funcţionează şi se opreşte la intervale regulate.
La necesitate, funcţia aceasta poate fi deconectată manual.
P.07 Aerisirea circuitului de apă caldă:
Funcţia este activată pentru un interval de timp de 4 minute în circuitul de apă caldă mic, iar apoi pentru 1 minut
în circuitul de încălzire.
Pompa funcţionează şi se opreşte la intervale regulate.
La necesitate, funcţia aceasta poate fi deconectată manual.
Funcţia de aerisire Aerisirea produsului:
rapidă Dacă presiunea este mai mică de 0,03 MPa (0,3 bar) şi apoi mai mult timp decât 15 secunde este peste 0,05
MPa (0,5 bar), este activată aerisirea automată.
Funcţia este activată pentru un interval de timp de 4 minute în circuitul de apă caldă mic, iar apoi pentru 1 minut
în circuitul de încălzire.
Funcţia aceasta nu poate fi deconectată manual.

B Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu


Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produ-
sul respectiv.

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 33


Anexă

Valori Setare spe-


Cod dia- Uni- Setări din
Parametru Pas, alegere, explicaţie cifică utiliza-
gnoză min. max. tate fabrica
torului
d.00 Puterea maximă a încăl- – – kW Puterea de încălzire maximă → Capitolul Reglabil
zirii variază în funcţie de produs. „Date
→ Capitolul „Date tehnice“ tehnice“
Automat: aparatul adaptează
automat puterea maximă la ne-
cesarul actual al instalaţiei
d.01 Durata de postfuncţio- 1 60 min 1 5 Reglabil
nare a pompei în regimul
de încălzire
d.02 Timpul maxim de blocare 2 60 min 1 20 Reglabil
a arzătorului în regimul
de încălzire
d.04 Temperatura apei din valoare actuală ℃ – – Nereglabil
boiler
d.05 Temperatura nominală ℃ – – Nereglabil
valoare actuală
stabilită pe turul încălzirii
d.06 Temperatura nominală a valoare actuală ℃ (numai aparat combi) – Nereglabil
apei calde
d.07 Temperatura nominală valoare actuală ℃ – – Nereglabil
a boilerului pentru apă
caldă menajeră
d.08 Statusul termostatului valoare actuală – 0 = termostat de cameră deschis – Nereglabil
230 V (fără cerinţă termică)
1 = termostat de cameră închis
(cerinţă termică)
d.09 Temperatura nominală valoare actuală ℃ – – Nereglabil
pe turul încălzirii reglată
la termostatul de cameră
eBUS
d.10 Statusul pompei interne valoare actuală – off / on – Nereglabil
a circuitului de încălzire
d.11 Statusul pompei de valoare actuală – off / on – Nereglabil
amestec a circuitului de
încălzire
d.13 Statusul pompei de recir- valoare actuală – off / on – Nereglabil
culare a circuitului pentru
apă caldă
d.14 Modul de funcţionare al 0 5 – 0 = turaţie variabilă (auto) 0 Reglabil
pompei modulatoare 1; 2; 3; 4; 5 = turaţie fixă → Capi-
tolul "Reglarea puterii pompei"
d.15 Turaţie pompă valoare actuală % – – Nereglabil
d.16 Statusul termostatului de valoare actuală – off = încălzire oprită – Nereglabil
cameră 24 V on = încălzire pornită
d.17 Reglarea încălzirii – – – off = temperatură pe tur 0 Reglabil
on = temperatura de recirculare
(comutare pentru încălzirea în
pardoseală. Dacă aţi activat re-
glarea temperaturii de recirculare,
atunci este inactivă funcţia de de-
terminare automată a puterii de
încălzire.)
d.18 Modul de postfuncţionare 1 3 – 1 = confort (pompă cu funcţio- 1 Reglabil
a pompei nare continuă)
3 = Eco (funcţionarea intermi-
tentă a pompei - pentru evacua-
rea căldurii reziduale după pre-
pararea apei calde la un necesar
termic foarte mic)

34 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Valori Setare spe-


Cod dia- Uni- Setări din
Parametru Pas, alegere, explicaţie cifică utiliza-
gnoză min. max. tate fabrica
torului
d.19 Modul de funcţionare a 0 3 – 0 = funcţionarea ar- 3 Reglabil
pompei, pompă în două zătorului treapta 2,
trepte pornirea/postfuncţionarea pompei
treapta 1
1 = regimul de încălzire şi por-
nirea/postfuncţionarea pompei
treapta 1, regimul de pregătire a
apei calde treapta 2
2 = regimul de încălzire automat,
pornirea/postfuncţionarea pompei
treapta 1, regimul de pregătire a
apei calde treapta 2
3 = treapta 2
d.20 Temperatura nominală 50 60 ℃ 1 50 Reglabil
maximă a apei calde
d.21 Statusul începerii încălzi- valoare actuală – off = funcţie dezactivată – Nereglabil
rii pentru apă caldă on = funcţie activată şi disponi-
bilă
d.22 Statusul cerinţei de apă valoare actuală – off = nicio cerinţă în curs – Nereglabil
caldă on = cerinţă în curs
d.23 Statusul cerinţei de încăl- valoare actuală – off = încălzire oprită (mod vară) – Nereglabil
zire on = încălzire pornită
d.24 Statusul monitorizării 0 1 – off = nepornit – Nereglabil
presiunii on = pornit
d.25 Statusul cerinţei pentru valoare actuală – off = funcţie dezactivată – Nereglabil
postîncălzirea boilerului on = funcţie activată
sau pentru începerea
încălzirii apei calde de la
termostatul eBUS
d.27 Funcţionarea releului 1 1 10 – 1 = pompă de recirculare 1 Reglabil
(modul multifuncţional) 2 = pompa externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = hotă
5 = electroventil extern
6 = semnal avarie extern
7 = pompă solară (se elimină)
8 = comanda la distanţă eBUS
9 = pompa de protecţie antilegio-
nella
10 = ventil solar
d.28 Funcţionarea releului 2 1 10 – 1 = pompă de recirculare 2 Reglabil
(modul multifuncţional) 2 = pompa externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = hotă
5 = electroventil extern
6 = semnal avarie extern
7 = pompă solară (se elimină)
8 = comanda la distanţă eBUS
9 = pompa de protecţie antilegio-
nella
10 = ventil solar
d.31 Dispozitiv automat de 0 2 – 0 = manual 0 Reglabil
umplere 1 = semiautomat
2 = automat
d.33 Valoarea nominală a valoare actuală rot./min Turaţia ventilatorului = valoarea – Nereglabil
turaţiei ventilatorului afişată x 100
d.34 Valoarea turaţiei ventila- valoare actuală rot./min Turaţia ventilatorului = valoarea – Nereglabil
torului afişată x 100

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 35


Anexă

Valori Setare spe-


Cod dia- Uni- Setări din
Parametru Pas, alegere, explicaţie cifică utiliza-
gnoză min. max. tate fabrica
torului
d.35 Poziţia ventilului de co- valoare actuală – 0 = încălzire – Nereglabil
mutare prioritar 40 = poziţie centrală (regim para-
lel)
100 = apă caldă
d.36 Valoarea debitului de valoare actuală l/min – – Nereglabil
apă caldă
d.39 Temperatura apei în valoare actuală ℃ – – Nereglabil
circuitul solar
d.40 Temperatura pe turul de valoare actuală ℃ – – Nereglabil
încălzire
d.41 Temperatura pe returul valoare actuală ℃ – – Nereglabil
încălzirii
d.43 Curba de încălzire 0,2 4 – 0,1 1,2 Reglabil
d.45 Valoarea punctului infe- 15 30 – 1 20 Reglabil
rior al curbei de încălzire
d.47 Temperatura exterioară valoare actuală ℃ – – Nereglabil
d.50 Corecţia turaţiei minime 0 3000 rot./min 1 600 Reglabil
a ventilatorului Turaţia ventilatorului = valoarea
afişată x 10
d.51 Corecţia turaţiei maxime -2500 0 rot./min 1 -1000 Reglabil
a ventilatorului Turaţia ventilatorului = valoarea
afişată x 10
d.58 Circuitul solar de postîn- 0 3 – 0 = funcţia de protecţie contra le- 0 Reglabil
călzire gionella a aparatului de încălzire
dezactivată
3 = apă caldă activată (valoarea
nominală min. 60 °C)
d.60 Numărul de blocări de valoare actuală – – – Nereglabil
către limitatorul de tem-
peratură
d.61 Numărul de aprinderi valoare actuală – – – Nereglabil
fără succes
d.62 Temperatură noapte 0 30 – 1 0 Reglabil
d.64 Durata medie de aprin- valoare actuală s – – Nereglabil
dere arzătorului
d.65 Durata maximă de aprin- valoare actuală s – – Nereglabil
dere arzătorului
d.66 Activarea funcţiei de în- – – – off = funcţie dezactivată 1 Reglabil
cepere a încălzirii pentru on = funcţie activată
apă caldă
d.67 Timpul rămas pentru blo- valoare actuală min – – Nereglabil
carea arzătorului (setare
sub d.02)
d.68 Numărul de aprinderi valoare actuală – – – Nereglabil
fără succes în 1. încer-
care
d.69 Numărul de aprinderi valoare actuală – – – Nereglabil
fără succes în 2. încer-
care
d.70 Funcţionarea vanei de 0 2 – 0 = funcţionare normală (regim 0 Reglabil
comutare prioritară de apă caldă şi de încălzire)
1 = poziţie centrală (regim para-
lel)
2 = poziţia de durată: regimul de
încălzire
d.71 Temperatura nominală 45 80 ℃ 1 → Capitolul Reglabil
maximă a turului încălzirii „Date
tehnice“
d.73 Corecţia temperaturii -15 5 K 1 0 Reglabil
începerea încălzirii apei
calde

36 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Valori Setare spe-


Cod dia- Uni- Setări din
Parametru Pas, alegere, explicaţie cifică utiliza-
gnoză min. max. tate fabrica
torului
d.75 Durata maximă de pos- 20 90 min 1 45 Reglabil
tîncălzire a boilerului
d.77 Încălzirea suplimentară – – kW 1 – Reglabil
maximă a boilerului → Capitolul „Date tehnice“
d.80 Timpul de funcţionare în valoare actuală ore Timp de funcţionare = valoarea – Nereglabil
regimul de încălzire afişată x 100
d.81 Timpul de funcţionare în valoare actuală ore Timp de funcţionare = valoarea – Nereglabil
regimul de pregătire a afişată x 100
apei calde
d.82 Numărul de aprinderi ale valoare actuală – Numărul de aprindere = valoarea – Nereglabil
arzătorului în regimul de afişată x 100
încălzire
d.83 Numărul de aprinderi ale valoare actuală – Numărul de aprindere = valoarea – Nereglabil
arzătorului în regimul de afişată x 100
pregătire a apei calde
d.84 Întreţinere în 0 3000 ore Numărul de ore = valoarea afi- 300 Nereglabil
şată x 10
d.85 Creşterea performanţei – – kW 1 – Reglabil
min. (regimul de încălzire → Capitolul „Date tehnice“
şi de pregătire a apei
calde)
d.88 Valoarea limită a debi- 0 1 – 0 = 1,7 l/min (fără întârziere) 0 Reglabil
tului pentru aprindere în 1 = 3,7 l/min (întârziere 2 s)
regimul de pregătire a
apei calde
d.90 Statusul termostatului de valoare actuală – off = neconectat – Nereglabil
cameră eBUS on = conectat
d.91 Status DCF77 valoare actuală – – – Nereglabil
d.93 Setarea codului de pro- 0 99 – 1 – Reglabil
dus
d.94 Ştergerea listei de avarii 0 1 – off = nu – Reglabil
on = da
d.95 Versiunile software-ului – – – 1 = placa electronică principală – Reglabil
2 = placa electronică a interfeţei
d.96 Resetarea setării din – – – 0 = nu – Reglabil
fabrică 1 = Da
d.128 Valoarea nominală mi- 10 75 ℃ 1 10 Reglabil
nimă a încălzirii
d.129 Valoarea nominală mi- 35 60 ℃ 1 35 (aparat Reglabil
nimă a apei calde (aparat combi)
combi) 45 (aparatul
45 de încălzire
(apara- curat)
tul de
încăl-
zire
curat)

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 37


Anexă

C Coduri de stare – vedere de ansamblu


Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produ-
sul respectiv.

Cod de stare Semnificaţie


Afişaje în regimul de încălzire
S.0 Regimul de încălzire: fără cerinţă
S.01 Regimul de încălzire: pornirea ventilatorului
S.02 Regimul de încălzire: pornirea pompei
S.03 Regimul de încălzire: aprinderea arzătorului
S.04 Regimul de încălzire: arzător pornit
S.05 Regimul de încălzire: post-funcţionarea pompei / suflantei
S.06 Regimul de încălzire: postventilaţie
S.07 Regimul de încălzire: post circulaţia pompelor
S.08 Regimul de încălzire: deconectarea temporară după procesul de încălzire
Afişaje în regimul de apă caldă menajeră
S.10 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă
S.11 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea ventilatorului
S.13 Regimul de pregătire a apei calde: aprinderea arzătorului
S.14 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit
S.15 Regimul de pregătire a apei calde: post-funcţionare pompe / postventilaţie
S.16 Regimul de pregătire a apei calde: postventilaţie
S.17 Regimul de pregătire a apei calde: post circulaţie pompă
Afişaj în funcţionarea de confort cu începerea încălzirii sau regimul de pregătire a apei calde cu boiler
S.20 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă
S.21 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea ventilatorului
S.22 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea pompei
S.23 Regimul de pregătire a apei calde: aprinderea arzătorului
S.24 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit
S.25 Regimul de pregătire a apei calde: post-funcţionare pompe / postventilaţie
S.26 Regimul de pregătire a apei calde: postventilaţie
S.27 Regimul de pregătire a apei calde: post circulaţie pompă
S.28 Regimul de pregătire a apei calde: oprirea temporară a arzătorului
Alte afişaje
S.30 Regimul de încălzire blocat de termostatul de cameră.
S.31 Fără cerinţă de încălzire: mod vară, regulator eBUS, timp de aşteptare
S.32 Timpul de aşteptare al suflantei: turaţia ventilatorului este în afara valorii de toleranţă
S.33 Funcţionarea obligatorie a suflantei până la cuplarea monitorizării presiunii
S.34 Protecţia contra îngheţului activă
S.39 Contactul încălzirii în pardoseală deschis
S.41 Presiunea apei este prea mare
S.42 Clapetă de sens gaze arse închisă
S.46 Modul de protecţie: sarcina minimă
S.53 Produs în durata de aşteptare / funcţia de blocadă de funcţionare din cauza deficitului de apă (diferenţă prea
mare tur/recirculare)
S.54 Durata de aşteptare: deficit de apă în circuit (diferenţă prea mare tur/recirculare)
S.88 Aerisirea produsului activă
S.91 Întreţinerea: mod preliminar
S.96 Program automat de testare: senzorul de temperatură pe retur, cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate.

38 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Cod de stare Semnificaţie


S.97 Program automat de testare: senzorul pentru presiunea apei, cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate.
S.98 Program automat de testare: senzorul de temperatură pe retur, cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate.
S.99 Umplerea automată activă
S.108 Aerisirea camerei de ardere, suflantă în funcţiune
S.109 Funcţionare Standby a produsului activată

D Codurile de eroare – vedere de ansamblu


Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produ-
sul respectiv.

Cod de Semnificaţie cauză posibilă


eroare
F.00 Avarie: senzorul temperaturii pe tur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică
nu este introdusă corect, întrerupere în arborele de cabluri, senzorul NTC
defect
F.01 Avarie: senzorul temperaturii pe retur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică
nu este introdusă corect, întrerupere în arborele de cabluri, senzorul NTC
defect
F.10 Scurt-circuit: senzorul temperaturii pe tur Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
F.11 Scurt-circuit: senzorul de temperatură pe Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
retur
F.13 Scurt-circuit: senzorul de temperatură al Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
boilerului pentru apă caldă menajeră
F.20 Deconectare de siguranţă: temperatura Conexiunea la masă a mănunchiului de cabluri către produs nu este corectă,
de supraîncălzire este atinsă turul sau returul NTC este defect (contact slăbit), descărcare prin cablul de
aprindere, ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere
F.22 Deconectare de siguranţă: deficit de apă Lipsă sau prea puţină apă în produs, senzorul de presiune al apei este
în aparatul de încălzire defect, cablul către pompă sau către senzorul pentru presiunea apei este
slăbit / nu este introdus / defect
F.23 Deconectare de siguranţă: diferenţa Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, senzorii pentru tur şi
de temperatură este prea mare recirculare NTC sunt inversaţi
(NTC1/NTC2)
F.24 Oprire de siguranţă: creşterea tempera- Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, presiunea instalaţiei
turii este prea rapidă este prea mică, dispozitiv de reţinere blocat/montat greşit
F.25 Oprire de siguranţă: temperatura gazelor Legătura limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gaze arse (STB)
de ardere este prea mare este întreruptă, întrerupere în fasciculul de cabluri
F.27 Deconectare de siguranţă: eroare la Umiditate în sistemul electronic, sistemul electronic (releul pentru controlul
detectarea flăcării arderii) defect, supapa magnetică de gaz este neetanşă
F.28 Eroare: aprindere fără succes la start Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat releul pentru controlul presiu-
nii gazului, aer în gaz, presiunea de admisie a gazului este prea mică, s-a
declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE), duza pentru gaz greşită, ar-
mătură de gaz ET greşită, eroare la armătura de gaz, ştecărul multiplu de pe
placa electronică nu este introdus corect, întrerupere în fasciculul de cabluri,
instalaţie de aprindere defectă (transformator de aprindere, fişa de bujie,
mufa electrod de aprindere sau electrod de aprindere), întreruperea curen-
tului de ionizare (cablu, electrod), lipsa împământării produsului, sistemul
electronic este defect
F.29 Eroare: stingerea flăcării Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar, recircularea gazelor de ardere,
împământarea eronată a produsului, transformatorul de aprindere are rateu
de aprindere
F.32 Funcţia de protecţie contra îngheţului a Nu este introdusă corect mufa la ventilator, mufa multiplă de pe placa elec-
suflantei este activă: turaţia ventilatorului tronică nu este introdusă corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, venti-
este în afara valorii de toleranţă lator blocat, senzor Hall defect, sistemul electronic este defect
F.33 Funcţia de protecţie contra îngheţului a Monitorizarea presiunii nu a cuplat sau a cuplat la o valoare prea mare a
suflantei este activă: eroare a releului de turaţiei ventilatorului (alimentare insuficientă cu aer)
aer Fişa monitorizării presiunii nu este conectată corect, monitorizarea presiunii
este defectă, furtunul dintre monitorizarea presiunii şi amortizorul fonic este
demontat, tubulatura de admisie/evacuare gaze este înfundată şi amortizorul
fonic nu este montat corespunzător

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 39


Anexă

Cod de Semnificaţie cauză posibilă


eroare
F.49 Eroare eBUS: tensiune prea mică Scurt-circuit la eBUS, suprasarcină eBUS sau două alimentări cu tensiune
cu diferite polarităţi la eBUS
F.61 Eroare: comanda armăturii de gaz Scurt-circuitul/legarea la masă în arborele de cablu la armătura de gaz,
armătură de gaz defectă (legarea la masă a bobinelor), sistemul electronic
este defect
F.62 Eroare: comanda de oprire a ventilului oprirea cu întârziere a armăturii de gaz, stingerea cu întârziere a semnalului
de gaz de flacără, armătură de gaz neetanşă, sistemul electronic defect
F.63 Eroare: EEPROM Sistemul electronic defect
F.64 Eroare: sistemul electronic / senzorul / Scurtcircuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect
transformatorul analog-digital
F.65 Eroare: temperatura sistemului electronic Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă, sistemul electro-
este prea mare nic este defect
F.67 Valoarea retrimisă de ASIC este eronată Semnal neplauzibil de flacără, sistemul electronic este defect
(semnal de flacără)
F.68 Eroare: flacără instabilă (intrare analo- Aer în gaz, presiunea de admisie a gazului este prea mică, număr greşit
gică) de schimburi de aer, duză pentru gaz greşită, întreruperea curentului de
ionizare (cablu, electrod)
F.70 Codul de produs nu este valabil (DSN) Înlocuire simultană a ecranului şi a plăcii electronice, fără a reconfigura
codul produsului
F.71 Eroare: senzor temperatură tur/retur Senzorul temperaturii pe tur, care indică valoarea constantă: senzorul tem-
peraturii pe tur nu este introdus corect pe ţeava de tur, senzorul temperaturii
pe tur este defect
F.72 Eroare: abaterea senzorului de presiune Diferenţa de temperatură la senzorul tur/retur NTC este prea mare → senzo-
a apei / senzorului pentru temperatura rul de temperatură pe tur şi/sau retur defect
pe retur
F.73 Eroare: senzorul de presiune a apei este Întreruperea/scurt-circuitul senzorului de presiune a apei, întrerupere/legarea
neconectat sau scurt-circuitat la masă în cablul de alimentare al senzorului pentru presiunea apei sau
senzorul pentru presiunea apei este defect
F.74 Eroare: problemă electrică a senzorului Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurt-circuit în 5 V / 24 V
de presiune a apei sau eroare internă în senzorul de presiune al apei
F.75 Eroare: senzorul de presiune Senzorul de presiune sau pompă defectă, sau deficit de apă
F.77 Eroare: condensat sau fum Niciun răspuns, clapetă de sens gaze arse defectă
F.78 Întrerupere senzor de scurgere apă Link box conectat, dar NTC de apă caldă nu este şuntat
caldă menajeră la controlerul extern
F.83 Eroare: senzorul de temperatură al Senzorul de temperatură al arzătorului este defect
arzătorului La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modificare
prea mică a temperaturii la senzorul temperaturii pe tur sau pe retur: prea
puţină apă în produs, senzorul temperaturii pe tur sau retur nu este aşezat
corect pe tub
F.84 Eroare: senzor temperatură tur/retur Valoarea nu corespunde, diferenţă < -6 K
Senzorii temperaturii pe tur şi retur transmit valori neplauzibile: senzorii
temperaturii pe tur şi retur sunt inversaţi, senzorii temperaturii pe tur şi retur
nu sunt montaţi corect
F.85 Eroare: senzorul de temperatură Senzorii de temperatură pe tur şi / sau retur sunt montaţi pe acelaşi tub /
tubul greşit
Senzorul de temperatură nu este conectat sau nu este conectat corect
F.86 Eroare: contactul încălzirii în pardoseală Contactul încălzirii în pardoseală este deschis, senzorul este deconectat sau
defect
F.87 Avarie: electrodul de aprindere Electrodul de aprindere nu este conectat sau este conectat greşit, scurt-
circuit în fasciculul de cabluri
F.88 Eroare: armătura de gaz Armătura de gaz nu este conectată sau este conectată greşit, scurt-circuit în
arborele de cablu
F.89 Eroare: pompă Pompa nu este conectată sau este conectată greşit, scurt-circuit în arborele
de cablu

40 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

E Diagrama de conexiuni: aparat combi


Valabilitate: Aparat combi

Burner off

X106
3
eBUS 4
X51

13
1 5
2 X51 2
6
1
5
2
10
X20 11

4
1 6
15
3
2 M
4
16
5
1
3
9
1 X51
1

7
X106

8
X40 X51 X32 X35 – + 8
Burner 24V= 6
off RT BUS 17
7
4 M
3
18 1 9
X41

X2 14
24V

X90 11
1
4
13
X2 3
10
3
X20 6
1
X22

3
2
2
20
3
10
2
19
1

X30 24V
X21 230V~
L
X14 N
FUS

L 11 12
X14

N
L
X21
X1

X12
230V~

X1 N N
L L

14 13

1 Placa electronică principală 8 Vană cu 3 căi


2 Placa electronică a interfeţei 9 Senzor de presiune
3 Reglare 10 Senzor de debit
4 Senzorul de temperatură al turului încălzirii 11 Electrod de ionizare
5 Senzorul de temperatură al returului încălzirii 12 Pompa de încălzire
6 Ventilator 13 Electrodul de aprindere
7 Armătura de gaz 14 Alimentarea principală cu electricitate

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 41


Anexă

F Diagrama de conexiuni: aparat combi (35 kW)


Valabilitate: Produs mixt (35 kW)

Burner off

X106
3
eBUS 4
X51

13
1 5
2 X51 2
6
1
5
2
10
X20 11

4
1 8 1 6
15
3
2 7 2 M
4 6 3
16
5 5 4
1
3
9
1 X51
1

7
X106

8
X40 X51 X32 X35 – + 8
Burner 24V= 6
off RT BUS 17
7
4 M
3
18 1 9
X41

X2 14
24V

X90 11
1
4
13
X2 3
10
3
X20 6
1
X22

3
2
2
20
3
10
2
19
1

X30 24V
X21 L 230V~
X14 N

12
L
FUS

X12 N
L 11
X14

N
L
X21
X1

X12
230V~

X1 N N
L L

14 13

1 Placa electronică principală 8 Vană cu 3 căi


2 Placa electronică a interfeţei 9 Senzor de presiune
3 Reglare 10 Senzor de debit
4 Senzorul de temperatură al turului încălzirii 11 Electrod de ionizare
5 Senzorul de temperatură al returului încălzirii 12 Pompa de încălzire
6 Ventilator 13 Electrodul de aprindere
7 Armătura de gaz 14 Alimentarea principală cu electricitate

42 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

G Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu


Tabelul următor prezintă cerinţele producătorului privind intervalele minime de inspecţie şi de întreţinere. Dacă prescripţiile şi
directivele naţionale necesită intervale mai scurte de inspecţie şi întreţinere, atunci respectaţi aceste intervale.

Întreţinere
Inspecţie (min. la
art. Lucrări
(anual) fiecare 2
ani)
Verificaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru etanşeitate şi fixare corespunzătoare.
1 Asiguraţi-vă că nu este înfundată sau deteriorată şi că a fost montată corect în conformitate cu X X
instrucţiunile de montaj relevante.
Verificaţi starea generală a produsului. Îndepărtaţi impurităţile de pe aparat şi de pe camera de
2 X X
vid.
Realizaţi un control vizual al stării generale a schimbătorului de căldură. Acordaţi atenţie specială
3 X X
la semnele de coroziune, rugină şi alte daune. Efectuaţi o întreţinere dacă observaţi daune.
Verificaţi presiunea de racordare a gazului la solicitare termică maximă. Realizaţi o întreţinere
4 X X
dacă presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul indicat.
Verificaţi conţinutul de CO2 (număr schimburi de aer) al produsului şi reglaţi-l din nou, dacă este
5 X X
cazul.
Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică. Verificaţi dacă sunt corecte contactele cu fişă şi cone-
6 X X
xiunile electrice şi efectuaţi eventualele corecturi necesare.
7 Închideţi robinetul de gaz şi robinetele de întreţinere. X
Goliţi produsul de apă. Verificaţi presiunea preliminară a vasului de expansiune, completaţi-o
8 X
dacă este necesar (cca. 0,03 MPa/0,3 bar sub presiunea de umplere a instalaţiei).
9 Verificaţi electrodul de aprindere. X X
10 Demontaţi racordul gaz-aer. X
Înlocuiţi ambele garnituri ale arzătorului la fiecare deschidere şi corespunzător la fiecare întreţi-
11 X
nere (minim la fiecare 5 ani).
Curăţaţi schimbătorul de căldură (minim la fiecare 5 ani).
12 X
→ Capitolul „Curăţarea schimbătorului de căldură“
13 Verificaţi arzătorul dacă este deteriorat şi înlocuiţi-l, dacă este cazul (minim la fiecare 5 ani). X
Verificaţi sifonul de condens din produs, curăţaţi-l şi înlocuiţi-l, dacă este cazul.
14 X X
→ Capitolul „Curăţarea sifonului de condens“
15 Montaţi racordul gaz-aer. Atenţie: Înlocuiţi garniturile! X
Dacă este insuficient randamentul de apă caldă sau dacă nu se atinge temperatura de scurgere,
16 X
înlocuiţi schimbătorul de căldură prin placă, dacă este necesar.
Curăţaţi sitei de pe admisia de apă rece. Dacă impurităţile nu se mai pot înlătura sau dacă sita
este deteriorată, atunci schimbaţi sita. În cazul acesta verificaţi senzorul de curgere să nu fie
17 X
murdar sau deteriorat. Curăţaţi senzorul (nu folosiţi aer comprimat!) şi înlocuiţi-l, dacă este dete-
riorat.
18 Deschideţi robinetul de blocare a gazului, racordaţi aparatul din nou la reţea şi porniţi-l. X X
Deschideţi robinetele de întreţinere, umpleţi produsul resp. instalaţia de încălzire la 0,1 -
19 0,2 MPa/1,0 - 2,0 bar (în funcţie de înălţimea statică a instalaţiei de încălzire) şi porniţi programul X
de aerisire P.07, dacă nu porneşte programul automat de aerisire.
Realizaţi o funcţionare de probă a produsului şi instalaţiei de încălzire incl. prepararea apei calde
20 X X
(dacă este necesar) şi aerisiţi din nou instalaţia.
21 Verificaţi din nou conţinutul de CO₂ (conţinutul de aer) al produsului. X
Asiguraţi-vă de faptul că nu există scurgeri de gaz, gaze arse, apă sau condensat la produs.
22 X X
Restabiliţi etanşeitatea dacă este cazul.
23 Înregistraţi inspecţia/întreţinerea efectuată. X X

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 43


Anexă

H Distanţe minime de respectat la poziţionarea pieselor finale ale tubu-


laturii de admisie/evacuare gaze

N
M

C
I I
E L

K
A

D H
B
F
0
200 J
E G

Punctul Poziţionarea punctelor finale ale tubulaturii de admisie/evacuare gaze Distanţa minimă
legendei
A Sub o fereastră 600 mm
B Sub o evacuare a aerului 600 mm
C Sub un jgheab 300 mm
D Sub un balcon 300 mm
E Una din ferestrele învecinate 400 mm
F Una din evacuările învecinate ale aerului 600 mm
G Conducte de evacuare verticale sau orizontale 600 mm
H Un colţ al clădirii 300 mm
I Un colţ interior al clădirii 1.000 mm
J Pe podea sau la un alt etaj 1.800 mm
K Între 2 piese finale verticale 1.500 mm
L Între 2 piese finale orizontale 600 mm
M Una din evacuările învecinate ale aerului 600 mm
N O fereastră de acoperiş învecinată 400 mm

44 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

I Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare gaze


Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C13
Tubulatura de admisie/evacuare gaze de
tipul C13
Ø 60/100 (L) Ø 80/125 (L)
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤ 10 m ≤ 25 m
sie/evacuare
gaze

Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C33


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de
tipul C33
Ø 60/100 (L) Ø 80/125 (L)
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤ 10 m ≤ 25 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤ 10 m ≤ 25 m
sie/evacuare
gaze

Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C43


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de
tipul C43
Ø 60/100 (L)
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤5m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤5m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤5m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤5m
sie/evacuare
gaze

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 45


Anexă

Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C53


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de
tipul C53
Ø 80 (L1+L2) min. Ø 80 (L1+L2) max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 2 x 0,5 m 2 x 20 m
sie/evacuare
gaze

Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C83


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de
tipul C83
Ø 80 (L1+L2) min. Ø 80 (L1+L2) max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) 2 x 0,5 m 2 x 20 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 2 x 0,5 m 2 x 20 m
sie/evacuare
gaze

Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C93


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93
D = 130 mm / S = 120 mm
Ø 60/100 (L1) Ø 80 (L2) max. L1 + L2 max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 11 m ≤ 12 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 11 m ≤ 12 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤1m ≤8m ≤9m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤1m ≤6m ≤7m
sie/evacuare
gaze

46 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93


D = 150 mm / S = 130 mm
Ø 60/100 (L1) Ø 80 (L2) max. L1 + L2 max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 11 m ≤ 12 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 11 m ≤ 12 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤1m ≤ 15 m ≤ 16 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤1m ≤ 20 m ≤ 21 m
sie/evacuare
gaze

Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93


D = 180 mm / S = 140 mm
Ø 60/100 (L1) Ø 80 (L2) max. L1 + L2 max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 26 m ≤ 27 m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤1m ≤ 26 m ≤ 27 m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤1m ≤ 30 m ≤ 31 m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤1m ≤ 30 m ≤ 31 m
sie/evacuare
gaze

Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul B53P


Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul B53P
Ø 60/100 - Ø 60
Ø 60/100 (L1) Ø 60 (L2) max. L1 + L2 max. Ø 60 (L) max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 15 m ≤ 18 m ≤5m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 15 m ≤ 18 m ≤5m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤3m ≤ 15 m ≤ 18 m ≤5m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤3m ≤ 15 m ≤ 18 m ≤5m
sie/evacuare
gaze

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 47


Anexă

Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul B53P


Ø 60/100 - Ø 80
Ø 60/100 (L1) Ø 80 (L2) max. L1 + L2 max. Ø 80 (L) max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
sie/evacuare
gaze

Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul B53P


Ø 80/125 - Ø 80
Ø 80/125 (L1) Ø 80 (L2) max. L1 + L2 max. Ø 80 (L) max.
SEMIA
Lun- CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
gi-
mea
tu-
THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
bu-
la-
tu-
THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
rii
de
ad-
THELIA
mi- CONDENS 35 -A (H-RO) R1 ≤3m ≤ 30 m ≤ 33 m ≤5m
sie/evacuare
gaze

J Date tehnice
Date tehnice – încălzire
SEMIA THELIA THELIA THELIA
CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Temperatura maximă a turului de 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃
încălzire (reglarea din fabrică)
Domeniul max. al reglajului tempe- 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃
raturii de ridicare
Presiunea maximă admisă 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
(3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar)
Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) 779 l/h 779 l/h 1.077 l/h 1.292 l/h
Debitul nominal al apei (ΔT = 30 K) 520 l/h 520 l/h 718 l/h 861 l/h
Valoare aproximativă a volumului 1,84 l/h 1,84 l/h 2,55 l/h 3,06 l/h
de condens (valoarea pH-ului între
3,5 şi 4,0) la 50/30 °C
ΔP încălzire la debit nominal (ΔT 0,025 MPa 0,025 MPa 0,025 MPa 0,014 MPa
= 20 K) - (reglarea din fabrică a (0,250 bar) (0,250 bar) (0,250 bar) (0,140 bar)
bypass-ului)
ΔP încălzire la debit nominal (ΔT = 0,044 MPa 0,044 MPa 0,025 MPa 0,014 MPa
20 K) - (bypass închis) (0,440 bar) (0,440 bar) (0,250 bar) (0,140 bar)

48 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Anexă

Date tehnice – Putere/încărcare G20


SEMIA THELIA THELIA THELIA
CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Randament termic maxim (reglarea 15 kW 15 kW 20 kW 25 kW
din fabrică - d.00)
Domeniul puterii utile (P) la 5,3 … 19,1 kW 5,3 … 19,1 kW 6,3 … 26,5 kW 7,4 … 31,8 kW
50/30 °C
Domeniul puterii utile (P) la 5 … 18,1 kW 5 … 18,1 kW 6 … 25 kW 7 … 30 kW
80/60 °C
Interval de putere termică - apă 5 … 25,2 kW 5 … 25,2 kW 6 … 30 kW 7 … 35 kW
caldă (P)
Sarcina termică maximă - încălzirea 18,4 kW 18,4 kW 25,5 kW 30,6 kW
(Q max.)
Sarcina termică minimă - încălzirea 5,1 kW 5,1 kW 6,1 kW 7,1 kW
(Q min.)
Sarcina termică maximă - apă caldă 25,7 kW 25,7 kW 30,6 kW 35,7 kW
(Q max.)
Sarcina termică minimă - apă caldă 5,1 kW 5,1 kW 6,1 kW 7,1 kW
(Q min.)

Date tehnice - Apă caldă


SEMIA THELIA THELIA THELIA
CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Debit specific (D) (ΔT = 30 K) con- 12,1 l/min 12,1 l/min 14,5 l/min 16,8 l/min
form EN 13203
Debit continuu (ΔT = 35 K) 622 l/h 622 l/h 746 l/h 864 l/h
Debit specific (ΔT = 35 K) 10,4 l/min 10,4 l/min 12,4 l/min 14,4 l/min
Presiunea minimă admisă 0,03 MPa 0,03 MPa 0,03 MPa 0,03 MPa
(0,30 bar) (0,30 bar) (0,30 bar) (0,30 bar)
Presiunea maximă admisă 1 MPa 1 MPa 1 MPa 1 MPa
(10 bar) (10 bar) (10 bar) (10 bar)
Intervalul de temperatură 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃
Limitator al cantităţilor de debit 8 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min

Date tehnice – general


SEMIA THELIA THELIA THELIA
CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Categoria de gaz I2H I2H I2H I2H
Diametrul tubului de gaz 1/2 ţoli 1/2 ţoli 1/2 ţoli 1/2 ţoli
Diametrul conductei de încălzire 3/4 ţoli 3/4 ţoli 3/4 ţoli 3/4 ţoli
Supapa de siguranţă a ţevii de ra- 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
cordare (min.)
Conducta de scurgere a condensa- 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm
tului (min.)
Presiunea de alimentare cu gaz 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar
G20
Debitul de gaz la P max. - Apă 2,7 m³/h 2,7 m³/h 3,2 m³/h 3,8 m³/h
caldă (G20)
Număr CE (PIN) CE-0063CP3646 CE-0063CP3646 CE-0063CP3646 CE-0063CP3646
Debitul de fum în regimul de încăl- 2,34 g/s 2,34 g/s 2,80 g/s 3,26 g/s
zire la P min.
Debitul de fum în regimul de încăl- 8,3 g/s 8,3 g/s 11,5 g/s 13,8 g/s
zire la P max.
Debitul de fum în regimul de pregă- 11,6 g/s 11,6 g/s 13,8 g/s 16,1 g/s
tire a apei calde la P max.
Tipuri de instalaţii validate C13, C33, C43, C13, C33, C43, C13, C33, C43, C13, C33, C43,
C53, C83,C93, C53, C83,C93, C53, C83,C93, C53, C83,C93,
B53P B53P B53P B53P

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 49


Anexă

SEMIA THELIA THELIA THELIA


CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Randament nominal la 80/60 °C 98,2 % 98,2 % 98,2 % 98,2 %
Randament nominal la 50/30 °C 104 % 104 % 104 % 104 %
Randament nominal în regimul de 108,5 % 108,5 % 108,5 % 108,5 %
sarcină parţială (30 %) la 40/30 °C
Clasa NOx 5 5 5 5
Dimensiunile produsului, lăţimea 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm
Dimensiunile produsului, adâncimea 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Dimensiunile produsului, înălţimea 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm
Masa netă 31,6 kg 31,6 kg 32,3 kg 32,4 kg
Greutatea pompei cu rezervorul plin 35,6 kg 35,6 kg 36,8 kg 36,9 kg

Date tehnice – Electricitate


SEMIA THELIA THELIA THELIA
CONDENS 25 - CONDENS 25 - CONDENS 30 - CONDENS 35 -
A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) A (H-RO) R1
Conexiune electrică 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Siguranţa încorporată (portant) T2/2A, 250V T2/2A, 250V T2/2A, 250V T2/2A, 250V
Putere electrică max. absorbită 105 W 105 W 110 W 120 W
Consumul de putere electrică Stan-
2W 2W 2W 3W
dby
Gradul de protecţie IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Indicaţie
Cea mai mică putere termică nominală poate fi mai ridicată decât valoarea din datele tehnice, în funcţie de confi-
gurarea constructivă a instalaţiei şi în funcţie de starea de funcţionare actuală.

50 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Listă de cuvinte cheie

Listă de cuvinte cheie Înlocuirea plăcii electronice pentru interfaţa utilizatorului.... 31


Înlocuirea schimbătorului de căldură................................... 29
A Înlocuirea vasului de expansiune ........................................ 30
Accesarea memoriei de erori .............................................. 28 L
Accesoriu............................................................................. 14 Locul de instalare .............................................................. 5–6
Acoperirea cu funingine......................................................... 7 Lucrări de inspecţie ....................................................... 24, 43
Aerul de ardere...................................................................... 6 Lucrări de întreţinere ..................................................... 24, 43
Alimentare cu curent ........................................................... 17 Lungime ţeavă..................................................................... 14
Alimentarea cu aer de ardere................................................ 7 M
Alocare multiplă în suprapresiune ......................................... 5 Masa.................................................................................... 10
B Mirosul de gaz ....................................................................... 4
Brăţară de aerisire............................................................... 14 N
C număr de articol..................................................................... 8
Capul pompei ...................................................................... 30 O
Caracteristica CE .................................................................. 9 Orificiu ................................................................................... 6
Carcasă frontală închisă........................................................ 5 Orificiu de curăţare ................................................................ 5
Cazan de combustibil solid.................................................... 7 P
Cazan de pardoseală cu combustibil petrolier/ulei................ 7 parte verticală...................................................................... 13
Coduri de diagnoză Piese de schimb .................................................................. 24
se utilizează ................................................................... 17 Placa cu date constructive .................................................... 8
Coduri de eroare ................................................................. 28 Pompă ................................................................................. 22
Condens .............................................................................. 13 Pornirea produsului ............................................................. 20
Conducta de scurgere a condensului.................................. 13 Pregătirea reparaţiei............................................................ 28
Controler.............................................................................. 17 Pregătirea, reparaţie............................................................ 28
Conţinut CO₂ Prepararea apei fierbinţi ..................................................... 18
se verifică................................................................. 21, 24 Prescripţii............................................................................... 7
Coroziune .......................................................................... 6–7 Programe de verificare ...................................................... 33
Curăţarea schimbătorului de căldură .................................. 26 se utilizează ................................................................... 18
Curăţarea sifonului de condens........................................... 27 Puterea pompei
D se setează ..................................................................... 22
Demontarea arzătorului....................................................... 25 R
Demontarea conductei de admisie a aerului ....................... 25 Racordul la reţea ................................................................. 17
Demontarea legăturii aer-gaz.............................................. 25 Reglarea bypass-ului........................................................... 23
Demontarea părţii laterale ................................................... 11 Reglarea timpului de blocare a arzătorului.......................... 22
Demontarea transformatorului de aprindere ....................... 25 Resetarea timpului de blocare a arzătorului........................ 22
Demontarea tubulaturii de gaze arse .................................. 25 S
dependent de aerul din cameră............................................. 5 Schemă ................................................................................. 5
Despachetarea produsului .................................................... 9 Scoaterea din funcţiune....................................................... 32
Diferenţă de presiune .......................................................... 13 Scoaterea produsului din funcţiune ..................................... 32
Dispozitiv de siguranţă .......................................................... 5 Se înlocuieşte placa electronică principală ......................... 30
Documentaţii ......................................................................... 8 se predă utilizatorului .......................................................... 24
Durata de blocare a arzătorului ........................................... 22 se utilizează
E Coduri de diagnoză ....................................................... 17
Electricitate............................................................................ 5 Programe de verificare .................................................. 18
F Senzor de presiune ............................................................. 31
Formare de gheaţă................................................................ 6 Senzorul de debit senzor tur ............................................... 31
G seria....................................................................................... 8
Garnitură ............................................................................... 6 Sifon de condens
Gaze arse.............................................................................. 5 se umple ........................................................................ 20
Golirea produsului ............................................................... 28 Siguranţă de revenire ............................................................ 5
Grafice debit-presiune ................................................... 22–23 Simbol de avarie.................................................................. 18
Grăsime................................................................................. 6 Spray de detectare a scurgerilor ........................................... 6
I Supapa de siguranţă ........................................................... 31
Instalaţie de admisie/evacuare gaze ............................. 13–14 T
Instrument ............................................................................. 6 Tensiune................................................................................ 5
Încheierea lucrărilor de inspecţie......................................... 28 Transport ............................................................................... 6
Încheierea lucrărilor de întreţinere....................................... 28 Traseul gazelor de ardere ................................................. 5–6
Încheierea reparaţiei............................................................ 32 Trăsnet .................................................................................. 7
Îngheţ .................................................................................... 6 Tubulatura de admisie/evacuare gaze
Înlocuirea armăturii de gaz .................................................. 29 Montajul ......................................................................... 13
Înlocuirea arzătorului ........................................................... 29 Tubulatură de admisie/evacuare gaze montată .................... 5

0020234468_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 51


Listă de cuvinte cheie

U
Utilizarea conform destinaţiei ................................................ 4
V
Verificarea arzătorului ......................................................... 26
Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune ... 28

52 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020234468_00


Emitent / Producător
Saunier Duval ECCI
17, rue de la Petite Baratte ‒ BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03
Téléphone 033 240 68‑10 10 ‒ Télécopie 033 240 68‑10 53

0020234468_00 - 09.12.2015 14:09:31

furnizor
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1 ‒ 014142 Bucureşti
Tel. 021 209 52 09 ‒ Fax 021 232 22 76
office@saunierduval.ro ‒ www.saunierduval.ro

© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi
multiplicate sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.

Intotdeauna alãturi de tine

S-ar putea să vă placă și