Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

FACULTATEA DE TEXTILE PIELĂRIEȘI MANAGEMENT


INDUSTRIAL
DEPARTAMENTUL INGINERIE ȘI MANAGEMENT
Programul de studii de master: I.A

Tabele cash-flow

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Coordonator ştiinţific:

Conf. dr. ing. CRISTIANA ISTRATE

Masterand:
MARIA VÎRTEA (căs.BUTESCU)

Iași, 2018
LUCRARE DE DISERTAȚIE

CONSIDERAȚII PRIVIND METODELE DE INTEGRARE A COPILULUI CU


PROBLEME DE AUTISM ÎN ȘCOALA CÎNDEȘTI DIN JUDEȚUL NEAMȚ

( REZUMAT )
CUPRINS

Introducere…………………………………………………………………………………..p.5
CAPITOLUL I - AUTISMUL– REPERE TEORETICE ………….. .............. ……….p.6
I.1.Scurt istoric .......................................................................................................................p.6
I.2.Autismul - definiții ...........................................................................................................p.8
I.3.Caracteristici şi simptome ale autismului .........................................................................p.9
I.4. Există vindecare a celor care suferă de autism? ..............................................................p.15

CAPITOLUL II – INTERGRAREA COPIILOR CU AUTISM ȊN ROMȂNIA ........ p.18


II.1.Integrarea copiilor cu autism în România –aspecte legislative ......................................p.18
II.2.Autismul sub aspect comunitar ......................................................................................p.19
II.3.Școala – mediu adecvat integrării copiilor cu autism? ...................................................p.22
II.4.Abordarea copiilor cu probleme de autism de la Școala Cîndeşti ..................................p.25
II.5.Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul – Cîndeşti – prezentarea
organizației/nume/slogan/siglă/misiune/obiective/activități .................................................p.26

CAPITOLUL III -CERCETARE ṢI ANALIZẶ PRIVIND METODELE DE INTEGRARE


ṢCOLARẶ A COPILULUI CU AUTISM ȊN ṢCOALA CȊNDEṢTI, DIN JUDEṬUL
NEAMṬ ................................................................................................................................ p.38
III.1.Contextul cercetării .................................................................................................. p.38
III.1.1.Prezentarea ipotezelor de cercetare ............................................................................p.39
III.1.2.Scopul şi obiectivele cercetării .................................................................................p.40
III.1.3.Perioada de cercetare ................................................................................................p.40
III.1.4.Locul cercetării .........................................................................................................p.40
III.1.5.Variabile independente și variabile dependente ........................................................p.42
III.2.Metodologia cercetării .............................................................................................. p.42
III.2.1. Terapia Teacch ..........................................................................................................p.42
III.2.2. Testul Portage ...........................................................................................................p.45
III.2.3. Prezentarea subiecților cu probleme autiste de la Școala Cîndeşti ...........................p.48
III.3. Rezultatele cercetării ................................................................................................ p.52
III.3.1.Analiza statistică şi interpretarea datelor ...................................................................p.52
III.3.2.Concluziile cercetării efectuate .................................................................................p.57
III.4. Analiza asupra Asociației de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul
Cîndeşti ............................................................................................................................... p.57
III.4.1.Analiză bazată pe rezultatele obținute la cercetarea efectuată ..................................p.57
III.4.2.Activitatea de Marketing a asociației - caracteristici ..................................................p.57
III.4.3.Analiza financiară a evoluției firmei Asociației de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale
Luceafărul Cîndeşti ...............................................................................................................p.58

IV.CONCLUZII ................................................................................................................. p.61

V. BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................... p.63

VI. ANEXE ......................................................................................................................... p.65


INTRODUCERE

După cum bine ştim din cărţile de specialitate, dar și din experienţele personale,
personalitatea fiecăruia dintre noi este unică, la fel și emoțiile și trăirile deoarece mediul în care
trăim, este diferit. Plângem când avem probleme, râdem atunci când avem bucurii, ne fixăm
idealuri și obiective, suntem adesea nemulţumiţi şi revoltaţi, considerând adesea că am fost
nedreptăţiţi. În același timp trebuie să conștietizăm, cum ar fi fost viața noastră fără toate aceste
trăiri și emoții? Dacă nu am putea să ne exprimăm anumite sentimente, stări, trăiri? Există
persoane adulte, copii mici și mari care nu își pot exprima bucuria, nu comunică, sunt tăcuți
Aceștia suferă de sindromul autist, sindrom cu o rată crescândă;
De ce alegerea acestei teme? Unul din motivele pentru care am ales abordarea acestei
teme îl reprezintă faptul că numărul de copii ce au acest sindrom, este în continuă creştere, atât la
nivel național cât și în școala unde activez ca și cadru didactic pentru învățământul preșcolar : un
număr de cinci copii proveniți din medii diferite și cu posibilități materiale reduse; drept pentru
care, reprezintă și pentru mine un subiect de interes personal deoarece mă antrenează să caut
diverse informații de specialitate și chiar să inițiez un program special destinat copiilor ce suferă
de sindromul autist; Programul gândit de mine, se va desfășura în cadrul unei asociații pe care o
voi înființa la nivel de școală. Numele acesteia va fi: Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Nevoi
Speciale Luceafărul – Cîndeşti. Asociaţia, va veni în sprijinul familiilor celor cinci copii care
suferă de autism și nu știu la ce nivel se află situația propriilor copii din punct de vedere psiho-
socio-emoțional. În ce privește structura lucrării de față pot menționa că în capitolul I al lucrării,
am vorbit despre aspecte teoretice cu privire la termenul de autism; În cel de al II lea, am făcut
referire la problema integrării copiilor cu autism în România, atât în sistemul comunitar cât și în
cel școlar.Ultimul capitol al III lea– de cercetare, are ca scop realizarea programului de
diagnoză și prognoză care să faciliteze integrarea copiilor care suferă de autism în învățământul
de masă. Atingerea obiectivelor cercetării s-a realizat datorită specialiștilor care au
utilizat terapia Teacch și testul Portage; în urma analizei rezultatelor finale s-a ajuns la
concluzia că pot fi integrați mai departe, în învățământul de masă. Ideea inițierii acestui program
a venit ca urmare a unei experiențe din cadrul unei proiect Comenius, desfășurat în Norvegia, în
urmă cu câțiva ani. Lucrarea cuprinde în partea de final concluzii și bibliografie aferentă.
CAPITOLUL I - AUTISMUL– REPERE TEORETICE

Autismul - reprezintă acel sindrom manifestat prin repliere totală asupra universului
psihic propriu şi prin mod de gândire necritică axată pe subiectivism şi detaşare de realitate,
dominată de revenire şi fantazare. Sindromul autist afectează grav abilităţile mintale, emoţionale
şi comunicaţionale ale unei persoane fiind o tulburare caracterizată de scăderea capacităţii de a
interacţiona pe plan social şi de a comunica, de comportament stereotip şi repetitiv cu simptome
ce se manifestă de obicei înaintea vârstei de trei ani.

Verza E. grupează principalele anomalii ale autismului astfel:

a) dificultăţi de limbaj şi comunicare;

b) discontinuitate în dezvoltare şi învăţare;

c) deficienţe perceptuale şi de relaţionare;

d) tulburări acţionale şi comportamentale;

e) disfunctionalităţi ale proceselor, însuşirilor şi funcţiilor psihice

i.) Aproximativ 75% din indivizii afectaţi manifestă şi handicap mintal.

CAPITOLUL II – INTEGRAREA COPIILOR CU AUTISM ȊN ROMȂNIA

Conform datelor Ministerului Sănătății, în 2012 în România erau diagnosticați cu TSA


7.179 copii, dintre aceștia doar 4.500 având certificat de încadrare în grad de handicap. În 2013,
Fundația Romanian Angel Appeal elaborează, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/60289,
o propunere de “Strategie Națională pentru Integrarea Socială și Profesională a Persoanelor
cu TSA”, propunere în care se face referire directă la nevoia de a fi dezvoltate programe speciale
de educație a părinților, astfel încât aceștia să fie abilitați în privința gestionării elementelor ce țin
de particularitățile TSA ale copilului sau tânărului; La nivel național, în studiul Evaluarea
serviciilor oferite în centrele de consiliere și asistență pentru persoanele cu tulburări de spectru
autist, deschise în cadrul proiectului POSDRU 60289 - ”Și ei trebuie sa aibă o șansă! – s-a creat
program de sprijin pentru integrarea social.

II.5.Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul – Cîndeşti – prezentarea


identității firmei/nume/slogan/sigla/misiune/obiective

După cum am menţionat și în cele de mai sus, școala Cîndeşti militează pentru integrarea
tuturor copiilor în învățământul de masă; din toți copii înscriși la nivel preșcolar sunt 5 care
suferă de autism. Ei provin din familii organizate dar și din plasament. În sprijinul acestor copii
care suferă de autism ne-am gândit că ar fi de folos să înființăm o asociație printr-un centru
suport, asociație care să contureze un program special destinat copiilor ce suferă de autism.
Părinții sunt conștienți de problemele propriilor copii, și au rectionat pozitiv când li s-a prezentat
problema la nivel de consiliu al părinților. Prin urmare, fiind doar cinci cazuri de autism, nici nu
a fost necesară aplicarea unui interviu sau chestionar dat acestora pentru a-și da acordul cu
privire la înființarea asociației.Dorința de înființare,a venit și din anticiparea că nu vom
întâmpina probleme financiare, deoarece avem parterneri o fundație norvegiană, care finanțează
programul nostru cu mai mult de jumătate din costurile prevăzute și o firma locală de transport
care ne vine în ajutor cu o altă parte contribuabilă; acest tip de finanțare va fi lunară.

Numele acesteia ne-am gandit sa fie : Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Nevoi


Speciale Luceafărul Cîndeşti - Neamț.

Mott-ul acesteia : Luptam pentru noi!

Sigla centrului asociatiei : ( fig.1)

Forma juridică a firmei: am ales ,,Societatea cu răspundere limitată”deoarece prezintă


următoarele avantaje:

- Începând cu 1 februarie 2017 nu se mai plătește taxă de înființare a unui SRL, fapt
careeste prevăzut în Legea nr. 1/2017, publicată în Monitorul Oficial.
- Se pot depune numai câteva declaraţii la ANAF;
- În calitate de SRL putem avea angajați pe care să îi plătim în conformitate cu legea.
- Cheltuielile de administrare sunt mici;
- Contabilitatea se poate ține de către un contabil autorizat.
-
Sediul firmei

Adresa sediului Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti -


Neamț, este la școala din Cîndeşti. Activitățile cu copii se vor desfășura într-o clădire anexă a
acesteia, spațiul fiind de dimensiuni cât a unei săli de sport. El va fi amenajat corespunzător,
igienizat, pregătit pentru activități cu copii.În acest demers, consiliul local Cîndeşti și școala, vor
fi alături de noi în acest demers..

Date identificare fiscală :

Nr. înregistrare la R.C. Piatra Neamţ:


Cod unic de identificare:
Activitatea principală a firmei ş i Codul CAEN : 8545 Activitati De Servicii Suport pentru
Învățământ
Capital social: 2000RON
Adresa,telefon,e-mail:...............
Centrul din cadrul Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti -
Neamț, se adresează copiilor de vârstă preșcolară și școlară, ce suferă de sindromul autism sau forme
ale acestuia.Prin urmare, prin centrul nostru, dorim să se demareze un program special : în fiecare
săptămână ( de două ori în cazul de față), două doamne specialiste în psihopedagogie specială și
un psiholog, efectuează cu copii activități de recuperare și programe diverse.

Misiunea : Integrarea copiilor cu autism în spațiul școlar prin activități ludo-terapice; acestea
vor permite participarea activă şi totală la grădiniță și mai departe la școală.

Obiectivele asociației pe care dorim să o înființăm sunt :


 asigurarea de activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor
fiecăruia ;
 stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilor de la o vârstă timpurie;
 abilitarea, integrarea socială şi recuperarea prin ludo-terapie;
 consilierea, informarea şi instruirea părinţilor în scopula meliorării climatului familial şi
organizarea lor ca parteneri de dialog social;
 se urmăreşte implicarea familiei în procesul de recuperareşi socializare al copilului cu
dizabilităţi prin participarea acesteia la activităţile derulate;

Echipa de proiect și competențele fiecarui membru :


Ne propunem să formăm o echipă care să lupte pentru îndeplinirea misiunii Centrului din
cadrul Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti - Neamț.
Echipa să fie plină de empatie, stimulativă pentru copii. Resursele umane ale instituţiei vor fi
asigurate de: 1 director; 1 contabil, care va răspunde de toată activitatea financiară a firmei;1
responsabil achiziţii publice, care va răspunde de gestiunea Centrului ,,Luceafărul’’;2 profesori
de psihopedagogie specială, cu diplomă atestată de MEC; 1 psiholog atestat de colegiul
Psihologilor din România;1 femeie de serviciu, angajată cu 4 ore;

La selecţia şi încadrarea personalului se vor avea în vedere anumite criterii de selecţie:

- studiile să fie atestate de certificate sau diplome;


- vechimea în muncă;
- cunoştinţe suplimentare (limbi străine, PC) ;
- cunoştinţele, deprinderile, atitudinile persoanei în cauză
- recomandări.
- raporturile de muncă dintre angajator şi angajaţi vor fi în concordanță cu Noul Cod al Muncii.

ORGANIGRAMA CENTRULUI ,,Luceafărul”

DIRECTOR

Contabil Responsabil achiziţii publice

2 profesori de
Femeie de serviciu psihopedagogie psiholog
specială
Considerăm că succesul afacerii Centrul ,,Luceafărul” depinde în cea mai mare măsură de calitatea
muncii angajaților precum și de stilul managerial al directorului.

Descrierea activităţilor Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti


- Neamț

Grafic Gantt activităţi

Tabel 1.1.

1.Înființarea S.R.L. Asociaţiei de Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie


Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale
Luceafărul Cîndeşti - Neamț

2.Medierea şi încheierea contractelor


de parteneriat

3.Angajarea şi instruirea
personalului
4.Amenajarea spaţiului pentru
Centrul ,, Luceafărul’’

5.Înscrierea copiilor
6.Deschiderea festivă a Centrului,,
Luceafărul”

7.Activitate nr.1de testare Portage

8.Activitate de aplicare a terapiei


Teach

9.Activitate nr.2 de testare Portage

10.Evaluare finală
CAPITOLUL III -CERCETARE ṢI ANALIZẶ PRIVIND METODELE DE INTEGRARE
ṢCOLARẶ A COPILULUI CU AUTISM ȊN ṢCOALA CȊNDEṢTI, DIN JUDEṬUL
NEAMṬ

III.3.1.2. Scopul şi obiectivele cercetării

Scopul : realizarea unui program de diagnoză și prognoză care să faciliteze integrarea copiilor
care suferă de autism în învățământul de masă.

Obiectivele particulare sunt următoarele:

- stabilirea problemelor psihologice, respective a autismului şi modalitatea de ameliorare


a acestuia prin intermediul terapiei, în special a terapiei Teacch
- selectarea bibliografiei în vederea documentării.
- selectarea unui instrument de evaluare. Am selectat testul Portage, ca şi instrument
recomandat în lucrul cu copii autişti de către superspecialişiti care au supervizat
activitatea, şi eficace din cauza faptului că se pot observa foarte uşor laturile cu deficitul
cel mai mare pe care este necesar să se lucreze mai mult.
- observarea permanentă atât a subiecţilor, cât şi a părinţilor.
- notarea săptămânală atât a itemilor, sarcinilor nou introduce, cât şi a celor verificate sau
considerate ca fiind învăţate, dar şi starea generală a subicţilor.
- prima evaluare cu testul portage şi interprtetarea rezultatelor obţinute.
- parcurgerea de programe în ritmuri diferite, în funcţie de potenţialul, vârsta şi nevoile
fiecărui subiect în parte.
- a doua testare cu portage a subiecţilor şi interpretarea rezultatelor acestuia.
- interpretarea şi prelucrarea datelor obţinute

III.I.3.Perioada de cercetare

3 luni : 25 ianuarie- 8 aprilie 2018

III.I.4.Locul cercetării - Școala Cîndeşti

Programul nostru s-a desfasurat in cadrul şcolii Cîndeşti, cu ajutorul celor specializati din cadrul
Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul Neamt – Cîndeşti.

Etape şi subetape:

ETAPA PRE TEST

15 ianuarie – 19 ianuarie 2018


- selectare lotului de subiecţi – in cazul de faţă este vorba despre cinci subiecţi – grup
experimental
- selectarea grupului martor – cinci colegi din grupă a caror părinţi au fost de accord.
ETAPA POST TEST

25 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018– prima testare a eşantionului cu testul Portage


1 februarie 2018 – 1 martie 2018 – aplicarea terapiei propriu – zise pe grupul experimental

ETAPA RE TEST

2 martie 2018 – 7 martie 2018 – a doua testare a celor două grupe


8 martie 2018 - 15 martie 2018 - prelucrarea datelor cercetării
20 martie 2018 – 8 aprilie 2018 - interpretarea rezultatelor şi stabilirea modalităţii de valorificare
a cercetării.

Lotul experimental este format din 5 copii care au fost diagnosticaşi cu autism sau elemente din
spectrul autist.Subiecţii care au îndeplinit cele mai multe dintre următoarele condiţii stabilite:

 să nu aibă şi alte afecţiuni asociate exceptând retardul mintal, acesta fiind prezent în
procent de 80 % din cazuri
 ambii părinţi să dorească acest lucru şi să fie dispuşi să coopereze în aplicarea şi
susţinerea terapiei
 să aibă IQ peste 30-35;
 să nu aibă medicamente la active exceptând dozele mici de Ripsolet pentru cei care sunt
hiperkinetici;
 să nu fie violenţi cu cei din jur sau cu ei înşişi
 vârsta cronologică să nu depăşească 6 ani

III.I.5.Variabile independente și variabile dependente

O variabilă reprezintă caracteristică (o calitate, un atribut, o propritetate) care variază de


la un subiect la altul, iar o constant este o caracteristică identică pentru toţi membri grupului
investigat. Prin variabilele dependente se înţeleg efectele, rezultatele produse de acţiunile
variabilelor independente.
VARIABILELE DEPENDENTE (posibile):
 Îmbogăţirea vocabularului
 Dezvoltarea nivelului de inteligenţă
 Stimularea limbajului şi a capacităţii comunicative

VARIABILELE INDEPENDENTE:
 Abilităţi de comunicare reduse
 Comportament inadecvat
 Grad de inteligenţă scăzută.
III.2.Metodologia cercetării
III.2.1.Terapia Teacch
Programul TEACCH a fost creat în Carolina de Nord, de Erich Schopler şi
colaboratorii săi şi a fost dezvoltat timp de peste 20 de ani pentru a acoperi cele mai
multe dintre aspectele serviciilor legate de autism. El include programele de intervenţie
individuală centrate pe limbaj şi comportament. Cu ajutorul imaginilor se explică
copilului:orarul zilnic (ce se va întâmpla în ziua respectivă);ce aşteptăm noi de la
eImaginea este o metodă bună de comunicare, chiar şi pentru copiii ce nu au limbaj, în
acelaşi timp oferind copilului sentimentul că poate contola ceea ce face.Pentru orarele
vizuale se folosesc imagini pentru fiecare activitate ce copilul o desfăşoară, se
semnalează câte activităţi sunt şi in ce ordine se vor desfăşura.
III.2.2.Testul Portage
Deoarece este specific copiilor ce suferă de autism ca și instrument de cercetare s-a
utilizat testul Portage. El este destinat copiilor mici (cu vârste de la 0 la 6 ani) care poate
fi de ajutor în două mari direcții :
a) testul Portage are avantajul că prin întrebări ne poate crea o idee asupra aptitudinilor și
stadiului la care ar trebui să se afle copilul la o anumită vârstă și unde anume este copilul
în mod real în momentul evaluării;
b) o a două direcție este evaluarea efectivă a copilului la o anumită vârstă, ceea ce ne
poate da o imagine destul de exactă asupra zonelor pe care copilul nu le acoperă și unde
acesta are nevoie de ajutor.

III.3. Rezultatele cercetării

III.3.1.Analiza statistică şi interpretarea datelor

După prima aplicare a testului Portage subiecţi au avut următoarele rezultate:

Grup experimental

Subiect Rezultatul
în urma
testării
numărul 1
Subiect 40
1

Subiect 42
2

Subiect 41
3

Subiect 43
4

Subiect 40
5

Grup martor

Subiect Rezultatul în
urma testări
numărul 1
Subiect 1 38

Subiect 2 40

Subiect 3 43

Subiect 4 41

Subiect 5 42
Rezultatul în urma testării numărul 1

46

44

42

grupul experimental
40
grupul martor

38

36

34
subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5

44

43

42

41

40
grup experimental
39 grup martor

38

37

36

35
subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5
După ce s-a efectuat prima testare cu testul portage s-a aplicat pe o perioadă de 1 lună
terapia propriu – zisă şi în cadrul terapiei pe această perioadă s-a încercat pe cât s-a putut de mult
să se stimuleze limbajul prin exerciţii logopedice, care să-i ajut să se adapteze pozitiv mediului în
care trăiesc prin socializare de două ori pe săptămână, să-şi achiziţioneze un comportament
adecvat faţă de cei din jur.

După ce s-a aplicat terapia s-a aplicat din nou testul Portage care a dat următoarele
rezultate:

Grup experimental

Subiect Rezultatul în urma


testări numărul 2

Subiect 1 55

Subiect 2 57

Subiect 3 56

Subiect 4 58

Subiect 5 55

Grup martor

Subiect Rezultatul în urma


testării numărul 2
Subiect 1 38

Subiect 2 40

Subiect 3 43

Subiect 4 41

Subiect 5 42

rezultatul în urma testării numărul 2


grup experimental grup martor

57 56 58
55 55

43 41 42
38 40

subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5


70

60

50

40

grup experimental
30
grup martor

20

10

0
subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5
rezultatul în urma testării numărul 2

III.3.2.Concluziile cercetării efectuate

După cum se vede şi în rezultatele reprezentate mai sus, ipotezele se confirmă;


Subiecţii pe care s-a aplicat terapia şi cu care s-a lucrat după o perioadă de 3 luni au avut :
- o ameliorare comportamentală;
- au achiziţonat comportamente adecvate;
- au redus comportomantele negative;
-au îmbunătăţit limbajul şi IQ – ul subiecţilor a crescut

III.4. Analiza asupra Asociației de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale Luceafărul


Cîndeşti

III.4.1.Analiză bazată pe rezultatele obținute la cercetarea efectuată


Societatea de astăzi și activitățile care suntem expuși, neglijența, lipsa surselor materiale
și problemele patologice, aduc cu sine apariția diverselor forme de autism.Din cauza resurselor
materiale, părinții, mai cu seama cei din mediul rural, după am observat, nu își permit să ducă
copii la programe de terapie pentru o eventuală diagnosticare și vindecare parțială sau totală a
propriilor copii. Faptul în sine, nu aduce un progres individual a copilului la învățătură, deoarece
copii care suferă de autism sunt marginalizați, nebagati în seama deși uneori simt nevoia să
interacționeze și să fie integrați în învățământul de masă.Evaluarea complexă a copiilor cu autism
corelează o serie de date obţinute la nivelul școlii prin anamneză și diagnostic psihopedagogic
folosindu-se astfel metode ca terapia teach, testul portage ( în cazul de față). Prin programul creat
de specialiști, de două ori pe săptămâna, copii vor fi vor interacționa, socializa, aspecte ce vor
contribui la dezvoltarea psiho-socio-emoțională a fiecăruia.Considerăm că programul creat de noi
în cadrul asociației este binevenit, deoarece în urma statisticii efectuate, cuantificăm rezultate și
progrese remarcabile ale celor 5 copii care suferă de autism din școala noastră.

III.4.2 Activitatea de Marketing a asociației

Fiind primul an de activitate, an care face obiectul planului de marketing de față, ne vom
concentra pe strategii care să ducă la creșterea popularității Centrului Luceafărul, în rândul
copiilor și al părinților. Pentru aceasta vom desfășura acțiuni de prezentare, la nivelul școlilor și
grădinițelor din satele comunelor vecine : Rediu, Ruseni, Borlești, Costișa. Avantajul nostru este
faptul că nu există niciun fel de centru suport în apropiere de noi, centru care să sprijine copiii ce
suferă de autism. Pentru a extinde centrul și avea și alte filiale vom apela și la alți sponsori, de
asemenea vom solicita ajutorul celor ce vor să doneze cei 2% din propriul venit pentru centrul
nostru. De asemenea, vom solicită și parterneriatul primăriilor din comunele vecine, respectiv
alte firme dispuse să ne ofere ajutor pentru a acoperi cheltuielile minime consumabile.

III.4.3.Analiza financiară a evoluției firmei Asociației de Sprijin a Copiilor cu


Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti. Prezentăm mai jos modalitatea de circulare a banilor așa
cum previzionăm noi că va fi, ca urmare a activității firmei Asociației de Sprijin a Copiilor cu
Nevoi Speciale Luceafărul Cîndeşti
• 2% proveniți din • 1500 euro - proveniți • 500 euro - proveniti
salariu sau de la alte de la fundația de la firma Patru
norvegiană'' The Plus Trans
donații
Norwegian Autism
Society ''

600 ron 6750 ron- 2250 ron-


aproximativ aproximativ aproximativ

•The Norwegian Autism


Society ''
•Patru Plus Trans

•donații

Tabel 1.

Tipul cheltuielii Suma

Chirie 0 lei

Salariu- 1 director 2000 RON

Salariu- 2 profesori psihopedagogi


2400 RON
Salariu- 1femeie de serviciu 800 RON

Salariu- 1contabil 1000 RON


Salariu- 1 agent achizitii 1000 RON
Salariu- 1 psiholog 1500 RON
Cheltuieli materiale şi servicii 900 RON total
Jucării, cărți, jocuri 250 RON;

Abonamente (internet, telefon) 100 RON;

Energie electrică 200 RON ;

Apă curentă 100 RON ;

Gaz 100 RON ;

Consumabile igienă (hârtie, săpun, etc.) 150 RON ;

 9.600 RON lună


Total

Tabel 2. Cash-flow

VENITURI L0 L1 L2 L3 TOTAL
Venituri din
0 0
vânzări

Creanţe
0 0
încasate

Împrumuturi 0 0
Aport in
numerar la
0 0
capitalul
social
Vânzarea de
0 0
active
Altele :
0 0
parteneri

Total venituri
(a) 9600
0 9600 ron 9600ron 28800ron
ron
CHELTUIEL
I
Materie
0 900 ron 900 ron 900 ron 2700 ron
prima
Achiziţii
0 0
curente
Stocuri 0 0
Cheltuieli
infiintare 2100 2100 ron
firma
Reparaţii 0
Dobânzi
0
plătite
Rambursare
datorii pe 0
termen lung
8000
Salarii 8000 ron 8000 ron 24000 ron
ron
Chirie 0 0
0
Asigurări
0
Utilităţi
(întreţinere,
0 0
apa, căldura
etc.)
Reclama/pro
0 0
movare
Salarii 0
impozit,
asigurare, 0
taxa drum…)
Cheltuieli cu
0 0
comunicaţiile
Servicii
0
profesionale
Completaţi cu
alte cheltuieli
Ambalaje 0 0
Total 9600
9600 ron 9600 ron 28.800 ron
Cheltuieli ron
Concluzii

Pentru copilul cu autism, ce prezintă rezistenţă la schimbare şi tranziţie, acest lucru este
primordial, deoarece el are o percepţie confuză despre lume, are nevoie de clasificări în acest
sens. Pentru ca un copil cu autism să se acomodeze cu mediul în care trăieşte şi să fie acceptat, el
trebuie să simtă că aparţine unui grup care îl integrează necondiţionat. După cum s-a putut
observa din capitolele anterioare, în momentul în care un copil este diagnosticat ca având autism,
familia intră, după cum s-a putut observa, într-o perioadă de criză din care iese foarte greu sau
uneori poate rămâne chiar blocată în acest stadiu. Toate acestea se datorează şi faptului că ei nu
au acces la informaţiile adecvate şi că, deşi există mai multe metode educaţionale la care pot
apela pentru a-şi ajuta copilul nu sunt îndrumaţi corespunzător.

Din punctul meu de vedere consider că este necesar ca în momentul diagnosticării


familiei să i se pună la dispoziţie un set de materiale informative, să i se acorde suport
specializat, iar alegerea programului să se facă numai după ce copilul a fost evaluat de o echipă
de specialişti şi i se cunosc nevoile. Am menţionat toate acestea pentru că este necesar să se ştie
faptul că pentru fiecare copil se elaborează un program individual de lucru adecvat nevoilor sale.

După părerea mea este necesar ca pe viitor să se acorde mai multă atenţie acestei
categorii de copii, datorită faptului că nevoile lor sunt diferite de ale altor persoane încadrate în
aceaşi categorie de handicap, de fapt nevoile fiecărei persoane sunt diferite de ale altora pentru
că fiecare persoană este unică în felul său. Ar trebui să se încerce o mediatizare mai intensă decât
până acum a problemelor cu care se confruntă aceşti copii, să fie implicaţi practic în diferite
activităţi sociale alături de alţi copii, să se încerce ajustarea programeispeciale de învăţământ
astfel încât şi ei să poată face unele progrese în cadrul sistemului de învăţământ de stat, şi nu în
ultimul rând consider că este necesar ca familiile acestor copii să beneficieze de suport
psihologic specializat şi susţinut cum am menționat și în lucrarea mea; să se facă programe
specializate de terapii, Teacch, Abba, aplicații de teste Portage etc. Odată cu acumularea de noi
informaţii se accelerează ritmul de dezvoltare şi se îmbunătăţesc comportamentele. Se poate
spune că odată cu înaintarea în programul terapeutic subiecţii învaţă mult mai repede itemii, se
obişnuiesc mult mai repede şi mai uşor la programele noi şi învaţă mult mai uşor şi din mediul
înconjurător.De asemenea ajutoarele sunt din ce în ce mai puţine ca număr când se introduce un
nou item, iar autostimulările sunt transformate în acţiuni acceptate social. Fie datorită faptului că
ei au învăţat jocuri, şi-au diversificat activităţile şi şi-au însuşit cunoştinţe importante care le
deschid orizontul şi îi fac să fie mai deschişi către mediul înconjurător şi anturaj. Odată cu
învăţarea şi înţelegerea funcţionalităţii limbajului şi a comunicării în general scad frustrările şi
numărul acceselor de furie şi se înlocuiesc cu stări de relaţionare, copilul exprimându-şi dorinţele
şi nevoile şi simţindu-se înţeles. Mulţi dintre copiii cu autism pot prezenta tulburări de
comportament. Un alt aspect asupra căruia ar trebui insistat, din punctul meu de vedere, este
consolidarea relaţiei părinte-specialist, datorită faptultui că cu cât această relaţie va fi mai solidă,
cu atât copilul va avea mai mult de câştigat. Uneori se poate afirma că lucrul cu părinţii este mult
mai greu decât lucrul cu copiii, datorită faptului că ei consideră că ştiu ce e mai bine pentru
copiii lor şi nu ascultă de sfaturile specialiştilor, nu se cred capabili să continue acasă lucrul
deasfâşurat de specialişti cu copiii în diversele instituții sau se feresc să-şi asume
responsabilităţile pentru problemele cu care se confruntă şi se vor confrunta aceşti copii