Sunteți pe pagina 1din 5

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ .

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învățământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
1.2. Facultatea ARTE ŞI DESIGN
1.3. Departamentul ARTE VIZUALE
1.4. Domeniul de studii ARTE VIZUALE
1.5. Ciclul de studii MASTER
1.6. Programul de studii / calificarea* ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI / 232201, 243103, 245123

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Arta contemporană

2.2. Titularul activităților de curs Prof. univ.dr. Ileana Pintilie Teleaga


2.3. Titularul activităților de seminar Conf dr. Liliana Popa
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)


3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul de învățământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14
Distribuția fondului de timp* ore
Studiu suport de curs și bibliografie 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren 4
Vizionări expoziții
Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri 5
Studiu individual 2
Tutorat 2
Examinări 4
3.7. Total ore studiu individual 22

3.8. Total ore pe semestru 50

3.9. Număr de credite 2

4. Precondiții (acolo unde e cazul)

4.2. de competenţe C1 Regăsirea informaţiei despre istoria artei româneşti şi internaţionale

C4 Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei artei, a


termenilor tehnici si a conceptelor de baza din domeniu

5. Condiţii (acolo unde e cazul)


.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ .

5.1. de desfăşurarea a cursului a. Prezenţa la curs: min. 70 %


b. Baza materială :
 Sală de curs dotată cu computer şi proiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului a. Prezenta la seminarii min. 70%

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale
C3 Prezentarea în scris şi oral a cunoştinţelor de specialitate

Competenţe transversale CT 1 Îndeplinirea la termen în condiţii de eficienţă a sarcinilor


profesionale
CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de
munca eficienta în echipa, cu asumarea de roluri diverse.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei
Cursul oferă repere importante din istoria culturii şi artei
internaţionale contribuind la înţelegerea fenomenului artistic
într-un context mai larg, dar şi în situaţii particulare prin
prezentarea individualizată a unor personalităţi artistice.

7.2. Obiectivele specifice Acest curs este unul dintre cursurile de specialitate, care aduce
un plus de cunoştinţe teoretice studentului oferindu-i
posibilitatea unei formării continue. Cursul se adresează
studenţilor masteranzi în vederea pregătirii teoretice a acestora
în scopul gestionării corecte şi eficiente a resurselor artistice în
eventualitatea desfăşurării unor activităţi de cercetare în
domeniu.

8. Conţinuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Hal, Foster The Return of the Real. The Avant-
I. Modernism Expunerea conţinutului garde at the End of the Century, The MIT
-postmodernism – tematic; prelegerea Press, Cambridge, Massachusetts, 1996.
structuri conceptuale şi Exemplificarea: proiecţia de Johnson, Ellen H., Modern Art and the Object,
artistice. imagini, consultarea
Londra, 1976
albumelor de artă
Riemschneider, Burkard, Grosenick, Uta
1.1. Transdisciplinaritatea şi generarea (edit.), Art at the Turn of the Millennium,
mixed-media: combine-painting, Koln, 2000
compresiuni , acumulari, tableau- Rosenberg, Harold, Art & Other Serious
piege, obiect etc. Matters, Chicago, 1985
Rush, Michael, New Media in Late 20th
1.2. De la obiect, la instalatie, Century Art, Londra, 1999
environment, land art.

1.3. Corpul ca un material -


acționism, performance,
.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ .

happening.

1.4. De la ”old media” la ”new


media” (fotografie, film
experimental, video art, digital
art).

II. Avangardă şi postmodernism; Expunerea conţinutului Honef, Klaus, Contemporary Art, Koln, 1990
câmpul expandat al artei postmoderne tematic; prelegere Frascina, Francois, Pollock and After. The
Exemplificarea: proiecţia de Critical Debate, New York, 1985
2.1. Abordări tematice în post imagini,consultarea
Rorimer, Anne, New Art in the 60s and 70s.
modernism: identitatea şi corpul albumelor de artă.
Redefining Reality, Thames and Hudson,
2.1. Abordări tematice în post London, 2004
modernism: timpul şi locul Rosenberg, Harold, Art & Other Serious
Matters, Chicago, 1985
2.3. Abordări tematice în post
modernism: limbajul, ştiinţa și arta

2.4. Abordări tematice în post


modernism: spiritualitatea

Bibliografie:
Argan, Giulio Carlo, Cădere şi salvare în arta modernă, Bucureşti, 1970
Barr, A.H. (edit.), Masters of Modern Art, New York, 1957
Bazin, Germaine, Histoire de la peinture moderne, Paris, 1950
Bullock, Alan (edit.), The Twentieth Century, Londra, 1971
Cassou, Jean, Panorama artelor plastice contemporane, 2 vol., Bucureşti, 1971
Cassou, Jean, Langui, E., Pevsner, N., Les sources du XXe siecle, Paris, 1961
Celant, Germano, Ambiente – Arte dall’ Futurismo alla Body Art, Veneţia, 1977
Coffinet, Julien, Metamorphoses de la tapiserie, Geneva, 1977
Delevoy, Robert, Dimensions du XXe siecle, 1900-1945, Geneva, 1965
Dorfles, Gillo, Il divenire delle arti, Torino, 1959
Fiedler, C., On Judging Works of Visual Art, Berkeley, Los Angeles, 1949
Focillon, Henri, Viaţa formelor, Bucureşti, 1977
Frascina, Francois, Pollock and After. The Critical Debate, New York, 1985
Giedion, S., Space, Time and Architecture, Londra, 1962
Giedion-Welcker, Carola, Contemporary Sculpture: An Evolution in Volume and Space, Londra, 1961
Goldberg, Roselee, Performance Art, from Futurism to the Present, Londra, 1979
Goldwater, R., Primitivismul în arta modernă, Bucureşti, 1974
Gray, Camilla, The Great Experiment:Russian Art 1863-1922, Londra, 1962
Grosenick, Uta, Riemschneider, Burkard (edit.), Art Now, Koln, 2002
Hal, Foster The Return of the Real. The Avant-garde at the End of the Century, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 1996.
Hatje, Gerd (edit.), Lexicon ilustrat de arhitectură modernă, Bucureşti, 1972
Hofmann, Werner, Fundamentele artei moderne, 2 vol., Bucureşti, 1977
Honef, Klaus, Contemporary Art, Koln, 1990
Hughe, René, Rudel, Jean, L’Art et le monde moderne, 2 vol., Paris, 1969
Hunter, Sam (şi alţii), New Art around the World (Painting and Sculpture), New York, 1959
Johnson, Ellen H., Modern Art and the Object, Londra, 1976
Kepes, G., Sign, Image, Symbol, New York, 1966
Maillard, Robert (edit.), Nouveau Dictionnaire de la Sculpture Moderne, Paris, 1970
Maillard, Robert (edit.), Dictionnaire Universel de la Peinture, 6 vol., Paris, 1975
Marchiori, Giuseppe, Pittura moderna in Europa, Veneţia, 1950
.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ .

Micheli, Mario de, Avangarda artistică a secolului XX, Bucureşti, 1968


Muller, Gregoire, The New Avant-Garde, Veneţia, Londra, 1972
Passuth, Krisztina, Les Avant-gardes d’Europe Centrale, Paris, 1988
Pevsner, N., Pioneers of Modern Design, Baltimore, 1966
Pintilie, Ileana Actionism in Romania During the Communist Era, Idea Design & Print, Cluj, 2002.
Ragon, Michel, Naissance d’un art nouveau, Paris, 1972
Read, Herbert, A Concise History of Modern Painting, Londra, 1972
Read, Herbert, A Concise History of Modern Sculpture, Londra, 1968
Restagny, Pierre, Le Nouveau Réalisme, Paris, 1978
Riemschneider, Burkard, Grosenick, Uta (edit.), Art at the Turn of the Millennium, Koln, 2000
Rorimer, Anne, New Art in the 60s and 70s. Redefining Reality, Thames and Hudson, London, 2004
Rosenberg, Harold, Art & Other Serious Matters, Chicago, 1985
Rosenberg, Harold, Tradition of the New, New York, 1959
Rush, Michael, New Media in Late 20th Century Art, Londra, 1999
Seuphor, Michel, Dictionnaire de l’art abstrait, Paris, 1967
Seuphor, Michel, La sculpture de ce siècle, Paris, 1959
Sweeney, J.J., Before Picasso, After Miro, New York, 1960
Vanci-Perahim, Marina, Concept de modernisme et d’avant-garde dans l’art roumain entre les deux guerre
(thèse de doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes), Paris, 1972
Venturi, Lionello, Pittura contemporanea, Milano, 1947
Waller, Irene, Textile Sculptures, Londra, 1977
Seminar:
Cassou, Jean, Langui, E., Pevsner, N., Les sources du XXe siècle, Paris, 1961
Micheli, Mario de, Avangarda artistică a secolului XX, Bucureşti, 1968
Read, Herbert, A Concise History of Modern Sculpture, Londra, 1968
Seuphor, Michel, Dictionnaire de l’art abstrait, Paris, 1967
Riemschneider, Burkard, Grosenick, Uta (edit.), Art at the Turn of the Millennium, Koln, 2000
Rosenberg, Harold, Art & Other Serious Matters, Chicago, 1985
Rush, Michael, New Media in Late 20th Century Art, Londra, 1999

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații


Aplicaţii la tema. I. Modernism - Riemschneider, Burkard, Grosenick,
Postmodernism – trăsături Prezentare individuală a unui Uta (edit.), Art at the Turn of the
referat, discuţii în grup Millennium, Koln, 2000
definitorii

Rorimer, Anne, New Art in the 60s


II. Teme ale avangardei și ale and 70s. Redefining Reality, Thames
Prezentare individuală a unui and Hudson, London, 2004
postmodernismului referat, discuţii în grup Rush, Michael, New Media in Late
20th Century Art, Londra, 1999

Bibliografie:

Riemschneider, Burkard, Grosenick, Uta (edit.), Art at the Turn of the Millennium, Koln, 2000
Rush, Michael, New Media in Late 20th Century Art, Londra, 1999
.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ .

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele postmodernismului contribuie la o descifrare a fenomenului artei contemporane, necesare celui care ar urma să profeseze
în calitate de curator de muzeu sau de critic de artă.

10. Evaluare
Tip de activitate 10.1. Criterii de 10.2. Metode de evaluare*** 10.3. Pondere din
evaluare nota finală
10.4. Curs Cunoştinţe Evaluare pe parcurs care constă în expunerea 10%
dobândite prin orală a conţinutului tematic de către student și
audierea cursului prezentare principalelor direcţii de cercetare
regională
Alcătuirea unui Evaluare pe parcurs care constă în expunerea 10%
bagaj vizual după orală a conţinutului tematic de către student și
exemplele discutate prezentare principalelor direcţii de cercetare
la curs regională
10.5. Seminar/laborator Capacitatea de a 30%
documenrare şi de Evaluări pe parcusul semestrului, la
sintetizare a termenele de finalizare a referatelor
informaţiei
referitoare la tema
referatului.
Argumentarea pe
imagini alese de
student
Examen de semestru 50%
10.6. Standard minim de performanţă
a) Realizarea a unui referat la seminar.
b) Prezenţa la curs min. 70%
c) Prezenţa la seminar min. 70%
d) În condiţiile neprezentării referatelor de semestru menţionate la pct. a) nu se acceptă măriri de notă.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

24 09 2018
Semnătura directorului de departament