Sunteți pe pagina 1din 48

Slujba, acatistul si paraclisul Sfântului cuvios Serafim din Sarov

(2 ianuarie si 19 iulie)

Index
Slujba Sfântului Serafim din Sarov ................................................................................... 2
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni .............................. 26
Paraclisul Sfântului Serafim .............................................................................................. 38
Slujba Sfântului Serafim din Sarov

La Vecernia mică

La
1. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele,
când strig către Tine.
2. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele,
jertfă de seară.
3. Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.
4. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele
mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor.
5. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu
ungă capul meu; că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.
6. Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au
îndulcit,
7. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.
8. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei
sufletul meu.
9. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
10. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece.
se pun stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

Adunându-ne astăzi popoarele cele cu numele lui Hristos numite, cu cântări de


laudă să încununăm pe îngerul cel pământesc şi omul cel ceresc, şi către el cu
căldură să strigăm: O, fericite părinte Serafime, al pustnicilor laudă prea slăvită,
roagă-te pentru noi către Domnul, să se miluiască sufletele noastre.

Iubind din tinereţe înfrânarea şi blândeţile, părinte Serafime, prin curăţia minţii şi a
inimii dragostea lui Hristos ţi-ai agonisit, prin care şi de Dumnezeu te-ai apropiat.
Pe Acela roagă-L acum să mântuiască din nevoi pe cei ce cu credinţă săvârşesc
cinstită pomenirea ta.

Mulţimea popoarelor celor cu numele lui Hristos numite, adunându-se astăzi, întru
prea slăvirea cinstitelor tale moaşte, cuvioase părinte Serafime, toţi s-au umplut de
bucurie şi de veselie, căci te-ai arătat bolnavilor vindecare şi şchiopilor umblare,
celor ce cu credinţă aleargă la racla cu sfintele tale moaşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veseleşte-te şi te bucură întru Domnul, locaşul Sarovului, că întru tine a răsărit lu-
mină pentru pământul Rusiei şi pentru întreg pământul. Împodobeşte-te şi dăn-
ţuieşte Biserica lui Dumnezeu şi mulţimile monahilor dimpreună vă bucuraţi,
popoare iubitoare de praznice săltaţi şi împletind cunună de flori duhovniceşti,
cântaţi cu David: „Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui", căci
aceasta cuviosului Serafim început al slavei se face; căreia părtaşi şi pe noi ne fă cu
rugăciunile tale, prea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

La stihoavnă

Se pun stihirile, glasul al 3-lea:


Ieşind din locaşurile părinteşti, cuvioase părinte Serafime, şi ajungând în oraşul
Kiev, ai luat acolo blagoslovenie de la moaştele făcătorilor de minuni spre biruinţa
luptei celei pentru mântuire. Această binecuvântare trimite-ne-o şi nouă, celor ce
săvârşim întru tot sfântă şi prea cinstită pomenirea ta.

Stih: Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioşilor Lui.


Ispitirea cea mare întru ascultare spre lupte călugăreşti, cuvioase părinte Serafime,
cu dragoste ai primit-o şi ai făcut pe fraţi a se mira de răbdarea şi dragostea ta:
roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul întru poruncile Lui va voi foarte.

Cu sfatul egumenului întărit fiind, în loc pustiu lângă Sarov te-ai sălăşluit, părinte,
şi acolo te-ai sârguit a te îndeletnici cu osteneala rugăciunii şi lăcaş Sfântului Duh
te-ai arătat: roagă pe Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Înainte stătătoare şi acoperământ tu eşti, Preacurată; izbăveşte-ne pe noi din aspre


nevoi şi înconjurări şi cu dumnezeieştile tale rugăciuni mântuieşte sufletele noa-
stre.

Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină
spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău bine credincios.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta
este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Serafim (vezi la sfârşitul Vecerniei mari).

La Vecernia mare

După Psalmul 103,


1. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-
Te-ai foarte.
2. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina
ca şi cu o haină;
3. Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
lui;
4. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
5. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;
6. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul
veacului.
7. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.
8. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
9. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
10. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere
pământul.
11. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;
12. Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.
13. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
14. Cel ce adapi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale
se va sătura pământul.
15. Cel ce răsări iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
16. Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
17. Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
18. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo pă-
sările îşi vor face cuib.
19. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile
scăpare iepurilor.
20. Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
21. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;
22. Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
23. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
24. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
25. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Um-
plutu-s-a pământul de zidirea Ta.
26. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este nu-
măr, vietăţi mici şi mari.
27. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.
28. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
29. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de
bunătăţi;
30. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi
în ţărână se vor întoarce.
31. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
32. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
33. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de
munţi şi fumegă.
34. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
35. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
36. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecu-
vântează, suflete al meu, pe Domnul.

se cântă: Fericit bărbatul..., starea întâi. La Doamne strigat-am..., se pun stihirile pe


8, glasul al 5-lea: Podobie: Cuvioase părinte...

Astăzi adunările credincioşilor se bucură întru pomenirea ta, cuvioase părinte


Serafime, şi strigă cu mare glas: Tu, pentru dragostea lui Hristos toate cele fru-
moase ale lumii lăsându-le şi în pustia Sarovului sălăşluindu-te, nicicum nu te-ai
înfricoşat de năpădirile vrăjmaşilor celor nevăzuţi, ci toate acestea cu rugăciunile
tale ca praful le-ai împrăştiat. Pentru aceasta, roagă-te lui Dumnezeu să dăruiască
sufletelor noastre pace şi mare milă.

Fericit este locaşul de la Diveevo, cel ce te are pe tine, cuvioase părinte Serafime,
vistierie a faptelor bune, vas al curăţiei, păzitor al nevinovăţiei, primitor de dar,
izvor vindecător, doctor fără de plată al bolnavilor, pustnic adevărat, mângâietor
întru necazuri, adăpostire lină celor înviforaţi de patimile lumeşti. Iar nouă, celor
ce săvârşim cinstită pomenirea ta, roagă-te Sfinte părinte Serafime, să ni se dă-
ruiască pace şi mare milă.
De când ai intrat, cuvioase, în pustiul Sarovului, te-ai lepădat de voia ta până la
sfârşitul vieţii şi ai arătat mare ascultare către toţi. Căci supărările şi înjosirile le-ai
răbdat bucurându-te, loviri şi răni de la oamenii cei răi ai luat, pentru care te-ai şi
rugat, sfinte. Iar, noi, slăvind prea cinstită pomenirea ta, îţi cerem să te rogi
Domnului, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Minunate sunt tainele Tale, Hristoase Dumnezeule, că pe cuviosul Serafim l-ai


dăruit nouă luminător, bine credinciosului nostru popor biruinţă tare asupra po-
trivnicilor, călugărilor şi tuturor binecredincioşilor creştini rugător, iar sfântului
locaş laudă şi întărire; roagă-te sfinte, Domnului, să dăruiască sufletelor noastre
pace şi mare milă.

O, prea slăvită minune, al creştinătăţii luptător în Sarov se arată şi către Dumnezeu


rugător fierbinte, prea minunatul Serafim, pentru noi se face. Veseleşte-te locaşule
de la Diveevo, care ai întru tine moaştele prea cuviosului; săltaţi mulţimile cre-
dincioşilor, cei ce aveţi apărător întru nevoi pe minunatul Serafim, şi strigaţi către
el: Bucură-te, lumină a pământului rusesc şi a toată lumea, cel ce izgoneşti departe
mulţimile potrivnicilor şi te roagă lui Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre
pace şi mare milă.

O, prea slăvită minune, că iată, în locaşul Sarovului, fericitul Serafim ni se arată


nouă stâlp neclintit al creştinătăţii cu adevărat. Pentru aceasta, soboarele celor de
Dumnezeu înţelepţiţi, suiţi-vă cu duhul la înălţime, strigând către dânsul: Prea
cuvioase părinte Serafime, roagă-te lui Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre
pace şi mare milă.

Slavă..., glasul al 5-lea:

Veniţi adunările credincioşilor, cu cântări de laude să prea slăvim astăzi pe minu-


natul părinte şi aşa să strigăm lui: Cuvioase părinte Serafime, cu adevărat te- ai
învrednicit de viaţa cea dumnezeiască, primind de la Dumnezeu cununa slavei
celei nestricate. Pentru aceasta, locaşul Sarovului se laudă cu tine, iar oamenii
privind cinstita raclă cu moaştele tale şi minunile ce se fac, slăvesc pe Domnul, Cel
ce te-a proslăvit pe tine; Căruia roagă-te, Sfinte Serafime, să dăruiască sufletelor
noastre pace şi mare milă.

Şi acum..., a Născătoarei-Învierii; În Marea Roşie...

Vohod: Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a
Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă,
pentru aceasta lumea Te slăveşte.

Prochimenul zilei

Paremiile

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. În


ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li
se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi o pedepsire, dar ei sunt în pace.
Chiar dacă în faţa oamenilor ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de
nemurire. Şi, fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a
pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit şi
ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte
scântei ce se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste
popoare şi Domnul va împărăţi întru ei în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii
care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire căci
harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui.

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:

Drepţii vor fi vii şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.
Pentru aceasta vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea
strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său asemenea unui scut
îi va acoperi. El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale
ca să răsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate El îşi va face platoşă şi din judecata
cea nefăţarnică îşi va face coif. Din sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită; iar din
cumplita Sa mânie va face sabie ascuţită şi lumea va porni război împreună cu El
împotriva celor fără de minte. Săgeţile fulgerului Său sevor porni bine îndreptate şi
vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia Lui ca o
praştie va azvârli noian de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile
îi vor îneca vijelios, duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca
viscolul îi va vântura. Astfel, fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va
răsturna scaunele celor puternici. Ascultaţi dar, judecaţi marginile pământului.
Băgaţi în urechi, voi, cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea
popoarelor voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul şi puterea de la
Cel Preaînalt.
Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:

Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi. Că bătrâneţile cinstite nu


sunt cele aduse de o viaţă lungă nici cele ce se numără cu numărul anilor;
înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o viaţă
neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între
păcătoşi, s-a mutat de pe pământ. A fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea
lui, sau înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul lui. Căci vraja viciului întunecă
cele bune şi neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând
curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. Sufletul lui era plăcut lui
Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii.
Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică harul
lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.

La Litie

Se pun stihirile cuviosului, glasul al 2-lea:

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe ostenitorul cel mare, pe cuviosul Serafim.


Că acela ca un învăţător bun întru tăria credinţei şi a faptelor bune s-a arătat,
povăţuind prin cuvintele cele de Dumnezeu insuflate şi prin viaţa sa cea asemenea
îngerilor, pe cei ce veneau către dânsul. Pentru aceea, strigăm lui: roagă-te,
cuvioase, lui Hristos Dumnezeu, ca să se întărească credinţa dreptmăritoare şi să se
mântuiască sufletele noastre.

Veniţi mulţimea călugărilor, cu bună cucernicie să lăudăm astăzi pe cuviosul


Serafim, ucenicul cel adevărat al Mântuitorului, care a călcat înşelăciunea
lumească, a luat pe umerii săi jugul lui Hristos şi a ruşinat oştirile demonice,
strigând către el aşa: Nu ne uita pe noi, părinte Serafime, pe cei ce lăudăm şi
cinstim sfântă pomenirea ta.

Prea luminată şi dumnezeiască pomenirea ta, cuvioase Serafime, a uimit pe îm-


păraţi, pe voievozi şi pe ierarhi, căci în trup fiind, ca unul fără de trup pe vrăjmaşii
cei nevăzuţi i-ai ruşinat, iar tot ţinutul Tambovului şi sfântul locaş de la Diveevo,
având sfintele tale moaşte, se laudă că de la acestea se dă sănătate tuturor celor care
cu credinţă aleargă către cinstită racla ta. Aşadar, luminaţi fiind prin tine, strigăm
ţie, prea cuvioase: Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 5-lea:


Bucură-te astăzi pământule al Rusiei şi întregule pământ şi te veseleşte locaşule
sfinte din Sarov. Iar mulţimile credincioşilor, adunându-ne astăzi, să prea mărim pe
cuviosul părinte, pe păstorul şi dascălul, pe de Dumnezeu înţelepţitul învăţător al
celor rătăciţi, pe vindecătorul cel grabnic al tuturor bolnavilor, pe podoaba cea
mare a pământului rusesc. Şi pe acesta lăudându-l aşa, să-i zicem: prea cuvioase
Serafime, mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale.

Şi acum..., a Născătoarei-Învierii; Biserică şi uşă eşti...

La Stihoavnă

Se pun stihirile, glasul al 5-lea:

Podobie: Bucură-te, Cruce...

Bucură-te dimpreună vorbitorule cu îngerii, prea cuvioase Serafime, că vieţuind cu


bună cucernicie pe pământ, pe mulţi din cei ce veneau către tine frica Domnului i-
ai învăţat. Luminat fiind de darul Preasfântului Duh, priveai cele ce erau să fie, ca
pe cele de acum şi de umilinţă şi multă bucurie sufletele celor necăjiţi le-ai umplut.
Pentru aceea, strigăm ţie: roagă-te Domnului pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioşilor Lui.

Bucură-te învăţător prea minunat al celor rătăciţi care te-ai învrednicit a vedea în
biserică pe Hristos Domnul cu arhanghelii şi cu îngerii, iar acum, în ceruri de-a
pururea te îndulceşti, sfinte, de privirea Aceluia. Roagă-te pentru noi cei ce cu
credinţă săvârşim pomenirea ta.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte.

Bucură-te, cuvioase Serafime, cela ce ai povăţuit pe toţi să păzească credinţa lui


Hristos cea adevărată, şi dorind de viaţă prea înaltă, ai urât bogăţia cea trecătoare.
Iar acum priveşti podoaba cerului cea nespusă şi te desfătezi de cântarea îngerească
cea prea dulce. Pentru aceasta, roagă-te Domnului să ne dăruiască nouă pace şi
mare milă.

Slavă..., glasul al 6-lea:

Prea cuvioase părinte Serafime, cine va putea mărturisi toate ostenelile şi durerile
tale? Sau ce limbă va putea spune viaţa ta cea aspră din pustie, privegherile şi
posturile, încă şi petrecerea în singurătate, tăcerea şi necontenita rugăciune? Cu
adevărat te-ai arătat podoabă a pustnicilor şi rugător neruşinat către Dumnezeu.
Pentru aceasta, strigăm către tine: Bucură-te, al vieţii călugăreşti îndreptător; bu-
cură-te întru nevoi şi necazuri mare mângâiere şi pentru noi toţi cald mijlocitor.
Roagă-te, sfinte, să se mântuiască sufletele noastre.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu; Făcătorul si Izbăvitorul meu...

Troparul, glasul al 4-lea: Din tinereţe ai iubit pe Hristos, fericite, şi Aceluia Unuia
cu râvnă dorind a-I sluji, întru osteneli şi rugăciune necontenită în pustie te-ai
luptat, iar cu inima cea umilită dragostea lui Hristos agonisindu-ţi, iubit ales al
Maicii lui Dumnezeu te-ai arătat. Pentru aceasta, strigăm ţie: Mântuieşte-ne pe noi
cu rugăciunile tale, prea cuvioase părinte Serafime.

Slavă..., glasul al 3-lea

Propovăduitor al iubirii lui Hristos, lumii întregi ai fost dat, de trei ori fericite, între
cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, căci pe Cel smerit şi blând ai văzut, şi
inima Aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale toţi luminându-ne,
Sfinte Serafime, de Dumnezeu însuflate, proslăvim Duhul, Care pe tine te-a
proslăvit.

Şi acum..., a Născătoarei-Învierii; Pe tine ceea ce ai mijlocit....

La Utrenie

După prima catismă, se pune sedealna, glasul al 3-lea:

Podobie: De frumuseţea fecioriei tale şi de prea luminată curăţia ta Gavriil mi-


rându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ţie?
Sau cum te voi numi pe tine? Nu mă pricep şi mă minunez! Pentru aceasta, precum
mi s-a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har.

Cu semnul crucii şi cu rugăciunea ispitele vrăjmaşului biruind, prin post şi prin


înfrânare bine ai plăcut Domnului. Pentru aceea, ai luat darul facerii de minuni,
dând vindecare tuturor celor ce cu credinţă aleargă la racla moaştelor tale, prea
cuvioase Serafime. Roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate
celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei


După a doua catismă, se pune sedealna, glasul 1:
Întru adâncul pustiei Sarovului ţi-ai plecat genunchii tăi pe piatră, ridicând prea
cuvioasele tale mâini către Domnul, pentru care ai luat de la Domnul, Mântuitorul
lumii, darul Duhului Sfânt, spre a vindeca trupurile celor ce pătimesc şi spre a
lumina sufletele credincioşilor. Pentru aceasta, strigăm ţie: roagă, prea cuvioase, pe
Hristos Dumnezeu, să ne mântuim noi cei ce prăznuim sfântă pomenirea ta.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu

Polieleu:
Robii, Robii Domnului lăudaţi numele Lui.Aliluia
Cei ce staţi în casa Domnului în curţile Lui. Aliluia

Lăudaţi pe Domnul că este bun Domnul. Aliluia


Cântaţi numele Domnului că este bun. Aliluia

Că pe Iacov şi-a ales Lui de moştenitor. Aliluia


Şi pe Israel urmaş în legea sa. Aliluia

Că eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia


Şi Domnul nostru peste tot ce este viu. Aliluia

Toate câte le-a voit în ceruri sus El le-a tocmit. Aliluia


Prin adânc şi pe pământ pe toate le-a zidit. Aliluia

El ridică nori prin nori spre ploaie tuturora dând. Aliluia


Soare, vânt şi fulgere arzând El le-a făcut. Aliluia

Trimis-a semne şi minuni în mijlocul acelei lumi. Aliluia


Lui faraon cel împietrit şi paznicilor lui. Aliluia
Că neamuri multe a bătut şi pe-mpăraţi a doborât. Aliluia
Pe Og şi pe Sihon şi pe cei necredincioşi. Aliluia

Şi-a dat pământul lor poporului iubit al Său. Aliluia


Ca moştenire veşnică la toţi le-a dăruit. Aliluia

Bine este cuvântat Domnul nostru Dumnezeu. Aliluia


Bine este cuvântat Domnul nostru. Aliluia

Mărimurile
Stihira: Fericimu-te pe tine, prea cuvioase părinte Serafime, şi cinstim sfântă
pomenirea ta, povăţuitorule al călugărilor, şi împreună vorbitorule cu îngerii.

Stihuri:
1.Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.
2.Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
3.Doamne, iubit-am bună cuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale.
4.Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate.
5.Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.
6.Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda.

Slavă...

Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând: Slavă Ţie,
Dumnezeule.

Şi acum...

Bucură-te, ceea ce eşti plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine, zicând: Şi
prin tine cu noi.

După Polieleu, se pune sedealna, glasul al 2-lea:

Podobie: Fundul adâncului...

Strălucit-a, sfinte, viaţa ta cea cu fapte bune, acum în pământul rusesc şi de toţi eşti
slăvit cu cântări de laude. Căci tu, ca şi Ilie suindu-te în căruţa bunătăţilor, ai
zburat cu sufletul la cer şi acolo, după dreptate, cu cunună te-ai încununat. Deci
noi, mulţumind, strigăm ţie fericite Serafime: roagă pe Hristos Dumnezeu, să
dăruiască iertare de păcate celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta (de 2
ori).

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei

Preacurată Fecioară, miluieşte-ne pe noi cei ce alergăm cu credinţă la tine, prea


milostivă, şi cerem apărarea ta cea fierbinte. Şi ca Maica Dumnezeului Celui
Preaînalt, roagă pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeul nostru, să se mântuiască robii tăi.

Antifonul întâi al glasului al 4-lea


Prochimenul, glasul al 4-lea: Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioşilor
Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate care mi-a dat mie.

Toată suflarea...

Evanghelia de la Matei:

«Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate sunt mie de la Tatăl Meu şi nimeni nu
cunoaşte pe Fiul, numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, ci numai
Fiul şi cui va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi
şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la
Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Că
jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară».

După Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată
întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată
adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat
mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele
mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul
Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine,
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.
se pune stihira, glasul al 5-lea: Astăzi, credincioşii, duhovniceşte prăznuind, în
ziua cea vestită a cuviosului părinte şi cu cucernicie bucurându-ne, aceluia cu
căldură să-i strigăm: Bucură-te fericite Serafime, bucură-te omule ceresc şi
îngerule pământesc; bucură-te, cel ce pe mulţi pe calea mântuirii i-ai îndreptat;
bucură-te, a creştinilor noştri laudă, a Rusiei şi a întregului pământ întărire. Roagă-
te pentru sufletele noastre.

La Canoane

Se pune canonul Născătoarei de Dumnezeu (de la Paraclis), cu irmosul pe 6, şi al


Sfântului, cu irmosul pe 8.

Canonul cuviosului Serafim


Cântarea 1

Irmos: Ca pe uscat umblând Israil cu picioarele prin adânc, pe Faraon văzându-l


înecat a strigat: să-I cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Doamne, deschide-mi buzele mele cele nevrednice şi-mi dă cuvântul înţelepciunii,


ca după vrednicie să cânt pomenirea fericitului Serafim, care acum cu îngerii se
roagă Ţie să ne izbăveşti pe noi de toată reaua înconjurare.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mare rugător ai fost către Născătoarea de Dumnezeu, cuvioase, pe care a o vedea


cu apostolii, te-ai învrednicit. Nu înceta şi acum a cerceta cu rugăciunile tale pe fiii
tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din tinereţile tale, Sfinte Serafime, ţi-ai supus mintea ta Domnului şi patimile
trupului cu înfrânarea cea tare liniştindu-le, te-ai împodobit cu toate faptele bune,
prea înţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Întru tot bună Stăpână, născând cu trup pe Preabunul Dumnezeu, inima mea cea
înrăutăţită de patimi curăţeşte-o, ca să te slăvesc pe tine cu credinţă şi cu dragoste.
Catavasia: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul, şi cuvânt răspunde-
voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei
bucurându-mă.

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, care ai înălţat crucea
credincioşilor Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stând înaintea lui Dumnezeu cu îngerii, cuvioase, prin solirile tale, roagă-te pentru
toată lumea, ca bântuielile vrăjmaşilor să se şteargă şi să se dăruiască drept credin-
ciosului nostru popor biruinţă asupra potrivnicilor.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin credinţă şi prin dragoste din tinereţe te-ai lipit de Stăpânul puterilor celor de
sus, prea cuvioase Serafime şi strălucind în pustia Sarovului precum soarele, ai fost
mângâietor întru necazuri celor ce aleargă către tine; roagă-te să ne mântuim noi.

Slavă...

Stâlp neclintit te-ai arătat, sfinte, celor ce se roagă ţie, şi adăpostire tuturor celor ce
aleargă la lăcaşul tău de la Diveevo şi iau vindecările din darul tău cel nesecat.

Şi acum...,

Strămoaşa Eva a auzit: Întru dureri vei naşte fii!, iar tu, prea curată Fecioară,
auzind: Bucură-te, Domnul este cu tine!, cu glasul cel de bucurie ai îndepărtat
durerea strămoaşei.

Sedealna, glasul al 4-lea: Marea patimilor vieţii cu înfrânarea biruind şi la limanul


nepătimirii alergând, vas al înfrânării te-ai arătat, prea cuvioase Serafime; roagă pe
Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. (de 2 ori)

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu.

Cântarea a 4-a
Irmos: Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu
dumnezeiască cuviinţă cântă strigând, din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi luminat prăznuieşte locaşul din Sarov pomenirea ta cuvioase, şi te roagă pe


tine: Cere de la Domnul pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu ostenelile tale cele mari, sfinte, ai înflorit ca un crin, îndulcind prin cuvintele
cele cu dumnezeiască roadă şi prin viaţa ta cea fără prihană inimile celor ce aleargă
la tine. Roagă-te şi acum, ca să aflăm milă de la Hristos, Mântuitorul nostru.

Slavă...

Cu mijlocirile tale pentru noi, roagă pe Dumnezeu prea cuvioase Serafime, risipind
mâhnirea întunericului păcatului, iar prin nepătimire, prin credinţă şi prin dragoste,
împodobeşte pe toţi cei ce cinstesc prea slăvită pomenirea ta.

Şi acum...,

Bucură-te, Stăpână Fecioară, podoaba bisericilor, tăria şi lauda creştinilor; roagă-te


neîncetat lui Hristos Dumnezeu să ne izbăvească din nevoi cu rugăciunile tale.

Cântarea a 5-a

Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine


cu dragoste, mă rog, luminează-le, ca să Te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine
adevăratul Dumnezeu, care chemi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pentru toţi cei ce veneau la tine ai fost învăţător adevărat şi către Născătoarea de
Dumnezeu mare rugător. Şi acum, nu înceta, sfinte, a te ruga pentru fiii tăi, ca cel
ce ai mare îndrăznire către Dumnezeu.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Cuvioase Serafime, ajută acum pe toţi cei numiţi cu numele lui Hristos să intre în
biserica locaşului de la Diveevo, la cinstitele tale moaşte, şi închinându-se în faţa
lor să ceară de la tine vindecare, sănătate şi mântuire, slăvind pe Hristos.

Slavă...

Noaptea, când tu te rugai lui Dumnezeu, prea cuvioase, vrăjmaşul cel nevăzut a
vrut să te înfricoşeze, dar fiind ruşinat de rugăciunea ta, a pierit întru tot vicleanul.

Şi acum...,

Roagă-te lui Dumnezeu, pe care L-ai născut, prea curată Marie, să dea robilor tăi
iertare de greşeli.

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel
lin alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viaţa mea Mult milostive.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfânt sufletul tău locaş a fost al lui Dumnezeu, în care Tatăl şi Sfântul Duh S-au
sălăşluit. Deci te rugăm pe tine, prea cuvioase, năvălirile vrăjmaşului le depărtează
de la cei ce te cinstesc pe tine, şi dăruieşte poporului nostru pace şi sănătate.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Luptele şi ostenelile tale cele mari din pustie şi dulceaţa învăţăturii tale le cinstim,
prea cuvioase Serafime, prin care pe mulţi din cei ce veneau la tine i-ai luminat şi
i-ai învăţat să laude Treimea cea de o fiinţă.

Slavă...

Cu viaţă curată urmând Stăpânului Hristos, călătoria cea bună ai săvârşit sfinte. Iar
suindu-te la locaşurile cele veşnice, fericite, priveşti acolo ceea ce îngerii văd.
Deci, cinstind pomenirea ta, pe Hristos Îl slăvim.

Şi acum...,
Către tine alerg acum prea curată, mântuieşte-mă cu rugăciunile Tale şi mă apără;
căci câte le voieşti le şi faci, ca o Maică a Celui Atotputernic.

Condacul, glasul al 3-lea: Părăsind, sfinte, frumuseţea lumii şi cele stricăcioase ale
ei, în mănăstirea din Sarov te-ai sălăşluit. Şi acolo îngereşte vieţuind te-ai arătat
multora cale spre mântuire. Pentru aceea şi Hristos pe tine, Sfinte Părinte Serafime,
te-a proslăvit şi cu darul vindecărilor şi al facerii de minuni te-a îmbogăţit. Pentru
care, strigăm ţie: Bucură-te, Sfinte prea cuvioase Părinte Serafime.

Icosul: Lăsând rudele şi prietenii, iar bogăţia ca un praf socotind-o, în pustia


Sarovului te-ai sălăşluit şi împotriva patimilor ca un fără de trup luptându-te,
dimpreună cu îngerii a petrece te-ai învrednicit. Înţelepciune duhovnicească luând,
dă-ne şi nouă, cuvioase, cu cântări întru cunoştinţă să te slăvim pe tine, zicându-ţi
aşa:
Bucură-te, fericite Serafime, omule ceresc şi îngere pământesc;
bucură-te întru dragoste lui Hristos următorule;
bucură-te locaş al Duhului Sfânt;
bucură-te al celor mâhniţi mare bucurie;
bucură-te izvorule al vindecării;
bucură-te, al sufletelor celor necăjite dulce mângâiere;
bucură-te liman lin al călugărilor şi învăţător prea înţelept;
bucură-te lauda pământului Rusiei;
Bucură-te, Sfinte prea cuvioase Părinte Serafime.

Sinaxarul Sfântului Serafim

În luna iulie, în ziua a nouăsprezecea, facem pomenirea Sfântului prea cuvio-


sului Părintelui nostru Serafim, făcătorul de minuni, care s-a nevoit în Pustia
Sarovului si care s-a săvârşit cu pace în anul 1833.

Sfântul Serafim din Sarov s-a născut la 19 iulie 1759 în oraşul Kursk din Rusia,
primind la botez numele de Prohor. Părinţii săi, Isidor şi Agatia Mosnin, erau
oameni înstăriţi, însă evlavioşi şi foarte milostivi. Rămas orfan de tată la 3 ani,
micuţul Prohor a fost crescut de mama sa. Încă din copilărie s-a bucurat de vădită
ocrotire a Maicii Domnului.

La şapte ani, din neatenţie, a căzut din turnul clopotniţă al catedralei (închinate
icoanei Maicii Domnului din Kazan) din oraş. Oricine s-ar fi zdrobit căzând de la o
asemenea înălţime, însă el nu a păţit absolut nimic.
Altă dată, pe la zece ani, s-a îmbolnăvit greu, încât nimeni nu mai spera în însănă-
toşirea lui. Maica Domnului i s-a arătat în vis, făgăduindu-i că îl va tămădui. Aşa s-
a şi întâmplat. Scoţându-se în procesiune pentru secetă icoana Maicii Domnului şi
începând îndată ploaie mare, alaiul a trebuit să scurteze drumul şi să treacă prin
curtea familiei Mosnin. Atunci mama a scos copilul şi s-a trecut cu icoana peste el.
După aceasta s-a făcut perfect sănătos.
Cu cât trecea timpul, cu atât se dovedea mai mult că tânărul Prohor nu era pentru
lumea aceasta.

La 17 ani, primind binecuvântarea mamei, care i-a dăruit şi o cruce de care sfântul
nu s-a despărţit niciodată, el a plecat să îmbrăţişeze viaţa monahală la Lavra
Pecerska de la Kiev.

După o vreme, îndrumat de Părintele Dositei din pustia Kitaev, a mers să îşi
petreacă restul vieţii în Mănăstirea Sarovului.

În ajunul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, pe 20 noiembrie 1778, tânărul


Prohor a intrat în Mănăstirea Sarovului. Aici a petrecut în ascultare şi felurite
nevoinţe, ceea ce i-a atras mai mare dragoste şi respect din partea celorlalţi părinţi.

În anul 1780, cuviosul s-a îmbolnăvit rău, zăcând la pat cu tot trupul umflat. Fără
să cârtească a răbdat această suferinţă vreme de trei ani. El nu a acceptat să fie
chemat vreun doctor, însă a cerut să fie împărtăşit cu Sfintele Taine. Întreaga obşte
a făcut priveghere de toată noaptea, urmată de Sfânta Liturghie. După ce s-a
împărtăşit, cuviosului i s-a arătat însăşi Maica Domnului însoţită de Sfinţii apostoli
Petru şi Ioan. Arătând către el, Maica Domnului a zis: Acesta este din neamul
nostru, apoi, punând prea sfântă mâna sa pe capul lui, îndată în partea dreaptă a
trupului lui s-a făcut o deschizătură, pe unde s-a scurs toată materia care-i umplea
trupul. La scurt timp s-a vindecat întru totul, însă cicatricea a rămas spre mărturie
şi era atât de adâncă încât ucenicul Sfântului Serafim îşi aminteşte că în ea îi
încăpea pumnul mâinii. Pe locul minunatei arătări a Maicii Domnului părinţii au
ridicat o biserică unde Sfântul Serafim s-a împărtăşit mai întotdeauna cu Sfintele
Taine, până la sfârşitul vieţii.

După opt ani petrecuţi ca frate, Prohor s-a învrednicit a primi chipul îngeresc, pri-
mind numele de Serafim, iar un an mai târziu a fost făcut ierodiacon. În 1793, la 35
de ani, a fost ierotonit ieromonah.

Curând după aceasta, împlinind 16 ani de mănăstire, cu binecuvântarea bătrânului


său, egumenul Pahomie, Sfântul Serafim s-a retras la pustie, într-o chiliuţa din
desişul pădurii, aflată pe malul râului Sarovka, la câţiva kilometri de mănăstire.
Aici şi-a făcut o grădină de zarzavat şi a adus doi stupi, iar ziua şi-o petrecea
muncind, în rugăciune neîncetată şi citind Noul Testament cu precădere Sfintele
Evanghelii. Nu neglija nici cele 7 laude, metaniile şi alte nevoinţe.

După cum chiar el a mărturisit unui ucenic al său, obişnuia să plece din chilia sa
seara şi, pe o piatră anume, priveghea toată noaptea în rugăciune, iar dimineaţa se
întorcea la chilie şi priveghea pe o altă piatră, toată ziua. Această nevoinţă a ţinut-o
sfântul vreme de o mie de zile şi o mie de nopţi.

În anul 1804, într-o noapte, trei tâlhari, crezând că Sfântul primeşte bani de la
oameni, au gândit să-l prade. Deşi era în putere (46 de ani) şi ar fi putut opune
rezistenţă, Sfântul Serafim şi-a încrucişat mâinile pe piept şi le-a zis: "Faceţi ce
vreţi", iar tâlharii l-au bătut, lăsându-l abia viu. Nu au găsit decât o iconiţă şi nişte
cartofi. Sfântul a fost aflat a doua zi, plin de sânge, de nişte părinţi, care l-au dus la
mănăstire. Acolo a refuzat ajutorul doctorilor şi Maica Domnului i s-a arătat şi l-a
vindecat întocmai cum o mai făcuse odinioară.

În sfârşit, când Sfântul Serafim a luat în grijă mănăstirea de maici Diveevo, el


mărturisea: Nici o piatră nu s-a pus în Diveevo fără voia Maicii Domnului şi nu s-a
primit vreo soră în mănăstire, nici nu s-a pus vreo rânduială, fără consimţământul
ei. Pe calea pe care a păşit Maica Domnului, Sfântul Serafim a pus să se sape şanţ,
ce stă mărturie până astăzi, închipuind urmele paşilor Maicii Domnului.

În data de 2 ianuarie 1833, Sfântul Serafim de Sarov a fost aflat adormit întru
Domnul în chilia sa, la rugăciune, în genunchi, cu mâinile încrucişate pe piept în
faţa icoanei Maicii Domnului. Prăznuirea lui se face pe 2 ianuarie, data adormirii
sale şi pe 19 iulie, data naşterii canonizării lui.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: Dătător de rouă s-a arătat cuptorul pentru cuvioşii tineri, iar pe haldei
arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe muncitor l-a plecat a striga: Bine eşti cuvântat
Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Minunată s-a arătat viaţa ta, sfinte, plină fiind de darul dumnezeiescului Duh. Cu
adevărat şi fericitul sfârşit al drepţilor ai luat, întru Hristos bucurându-te. Iar noi,
către Cel ce te-a prea slăvit pe tine strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
cuvântat.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mulţime de popoare adunându-se astăzi în sfântul locaş, cuvioase Serafime, se


închină cinstitelor tale moaşte de la care toţi primim vindecări.

Slavă...

În tot pământul a ieşit vestirea aceasta, că în Sarov prea slăvit făcător de minuni s-a
arătat, mulţime de vindecări vărsând spre toţi care cu credinţă vin aici şi cântă:
Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum...,

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe


Cuvântul, Ziditorul tău, pe Acela roagă-L să miluiască sufletele noastre.

Cântarea a 8-a

Irmos: Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că
toate le faci, Hristoase, cu singură voirea: pe Tine Te prea înălţăm întru toţi vecii!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Patimile trupului domolind şi lumii omorându-te, cuvintele vieţii de veci în inima


ta ai primit, fericite, pe toţi cei ce veneau către tine învăţându-i să strige: pe
Domnul, lucruri lăudaţi-L şi-L prea înălţaţi pe El în veci.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întru prea slăvirea cinstitelor tale moaşte, locaşul din Sarov s-a umplut de bucurie,
Sfinte Serafime, iar popoarele toate, lui Dumnezeu, Celui minunat întru sfinţii Săi,
au strigat: pe Domnul cântaţi lucruri şi-L prea înălţaţi pe El în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.


De darul Dumnezeiescului Duh plin fiind, prea cuvioase Serafime, oamenilor celor
credincioşi, care săvârşesc sfântă pomenirea ta, le ceri cu rugăciunile tale iertare
păcatelor, cântând ei: tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare prea înălţaţi pe
Domnul în veci.

Şi acum...,

Mijlocitoarea mântuirii noastre te-ai arătat, de Dumnezeu Născătoare, care ai


născut pe Mântuitorul şi Stăpânul tuturor; pentru aceea te rugăm pe tine, învre-
dniceşte mântuirii pe toţi cei ce te cântă pe tine întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre care nu cutează
a căuta cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul
întrupat; pe Carele slăvindu-L cu oştile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Puţină lauda noastră ce se cântă ţie cu buze nevrednice, cuvioase, nu o trece cu


vederea, ci o primeşte şi pe toţi cei ce te prea slăvesc pe tine sfinţeşte-i; din nevoi,
din necazuri şi din munca de veci izbăveşte-i, ca pururea să te cântăm pre tine.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cerul nopţii şi zăduhul zilei când petreceai osebit în pustie, vitejeşte suferind, casa
înţelepciunii lui Dumnezeu te-ai făcut şi la lumina cea neînserată ai ajuns; roagă-te
să ne mântuim noi.

Slavă...,

Se slăveşte astăzi locaşul, întru care jugul lui Hristos a-l primi bine ai voit; căci
acolo în pustie zilele tale petrecându-ţi, cu învăţăturile tale pe mulţi din cei ce
veneau la tine i-ai înţelepţit şi i-ai învăţat să fie fii Bisericii lui Hristos.

Şi acum...

Tu eşti tăria noastră, tu eşti lauda şi bucuria, păzitoarea noastră, apărare, liman şi
mijlocitoare nebiruită: Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, mântuieşte- ne pe noi.
Luminânda

Veniţi toţi credincioşii, cu cântări sfinţite să lăudăm pe cel prea slăvit pentru
minuni, pe cuviosul Serafim, pe luminătorul cel din nou al pământului rusesc, pe
cel împreună vorbitor cu îngerii şi pe rugătorul cel cald către Dumnezeu pentru cei
ce cinstesc sfântă pomenirea lui.

Slavă..., tot aceasta. Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu

La laude

Se pun stihirile pe 4, glasul al 8-lea:

Podobie: O, prea slăvită minune! Izvorul vieţii în mormânt se pune, şi scară către
Cer mormântul se face; veseleşte-te Ghetsimanì, a Născătoarei de Dumnezeu
sfântă casă. Să strigăm credincioşii, pe Gavriil având începător cetelor: cea plină
de dar bucură-te, cu tine este Domnul, Cel ce dă lumii prin tine mare milă.

Sosit-a praznicul cel prea cinstit al locaşului din Sarov, pomenirea prea cuviosului
Serafim, căruia acum aşa să-i strigăm: Bucură-te, al pustnicilor luminare şi întărire,
călugărilor stea, precum magilor, care le arăţi calea spre locaşurile cereşti, a
preoţilor laudă prea slăvită, al dragostei şi al întregii înţelepciuni izvor de-a pururea
curgător, luminătorule prea strălucite al cunoştinţei celei duhovniceşti; bucură-te
mare îndreptător al facerii de bunătăţi. (de două ori)

Fericite părinte Serafime, cu adevărat lui Hristos ai urmat, cu iubirea de fraţi şi cu


nerăutatea pe toţi la sine trăgând; cu blândeţile dar şi cu smerenia pe mulţi calea
facerii de bine învăţând. Pentru aceasta, fericim cu dragoste pomenirea ta, Sfinte
Serafime.

Sălăşluitu-te-ai în pustie, cuvioase, şi acolo umplându-te de înţelepciune duhov-


nicească, la înălţimea faptelor bune te-ai suit. Pentru aceea, strigăm ţie: bucură-te,
fericite Serafime, podoaba Bisericii, buna mângâiere a preoţilor, înfrumuseţarea şi
lauda călugărilor; roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască lumii pace şi sufletelor
noastre mare milă.

Slavă..., glasul al 8-lea:

Veniţi soboarele călugărilor şi ceata pustnicilor; veniţi mulţimea noroadelor, cele


cu numele lui Hristos numite, cu cântări să cinstim pe pustnicul cel adevărat,
strigând: Bucură-te, cel îndreptat pe calea cea strâmtă a urmelor Stăpânului Hristos
şi grabnic ajutător în nevoi şi în necazuri al celor ce aleargă către tine şi al
mântuirii mijlocitor prea ales; bucură-te, cel înfrumuseţat cu darul proorociei, care
spuneai cele ce vor să fie ca pe cele de acum. Roagă-te, prea cuvioase Serafime,
pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Şi acum...,

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit nouă rodul
vieţii, ţie ne rugăm, roagă-te, Stăpână, cu Sfinţii apostoli, să se miluiască sufletele
noastre.

Doxologia mare. Ecteniile şi otpustul.

La Liturghie

Fericirile din canonul întîi, cîntarea a 3-a şi din cel de al doilea cîntarea a 6-a.

Prochimenul, glasul al 4-lea: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor


Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate cîte mi-a dat mie?

Apostolul către Galateni V, 22-VI, 2,


Evanghelia de la Luca VI, 17-23.

Chinonicul: Întru pomenire veşnică va fi dreptul de auzul rău nu se va teme.


Aliluia (de trei ori).
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi


toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te
sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta
este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un


răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi


foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne
izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem
poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să


nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu
eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului,
al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din
Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin
Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi
S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să
judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Condacul 1
Făcătorule de minuni şi prea minunate cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic
ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel
ce te-a prea slăvit pe tine, cântare de laudă îţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare
îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm
către tine: Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni
din Sarov!

Icosul 1
Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea
minunată numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi
serafim în trup şi, ca o rază prea luminată a veşnicului soare al dreptăţii, viaţa ta a
strălucit. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate, cu evlavie şi cu bucurie
ţie cântăm acestea:
Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei;
Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei;
Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor;
Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor;
Bucură-te, lauda prea iubită a monahilor;
Bucură-te, ajutorarea prea minunată a trăitorilor în lume;
Bucură-te, slava şi apărarea Ţării ruseşti;
Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 2-lea
Văzând maica ta prea cuvioasă, Părinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte către
viaţa călugărească, a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine şi, ca pe un
dar desăvârşit lui Dumnezeu aducându-te, te-a binecuvântat pe calea cea îngustă a
călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieţii,
arătându-ţi dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos,
Dumnezeul nostru, căruia toţi cu umilinţă să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Cuget ceresc ţi s-a dăruit ţie, Sfinte al lui Dumnezeu, căci din tinereţile tale, ne-
contenit năzuind la cele cereşti, ai lăsat casa părintească pentru împărăţia lui
Dumnezeu şi adevărul ei. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea:
Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al oraşului Kursk;
Bucură-te, al părinţilor celor cucernici odraslă prea slăvită;
Bucură-te, cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale;
Bucură-te, cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea;
Bucură-te, că de la maica ta la lupte duhovniceşti, cu crucea ai fost binecuvântat;
Bucură-te, că până la moarte această binecuvântare cu sfinţenie o ai păstrat;
Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat;
Bucură-te, cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 3-lea
Din tinereţile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, prea cuvioase,
tu, căzând din înălţimea bisericii, nevătămat păzindu-te pe tine Domnul, iar atunci
când de boală cumplit pătimeai, însăşi Stăpâna lumii s-a arătat aducându-ţi vin-
decare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-
I: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având stăruinţa către lucrarea vieţii călugăreşti celei asemenea îngerilor, ai mers la
Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuvioşilor de la Pecerska, primind din
gura cuviosului Dositei porunca să-ţi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, căci
cu credinţă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc şi, acolo sălăşluindu-te, ai
sfârşit viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de o aşa purtare de
grijă a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă iţi cântăm:
Bucură-te, cel ce de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat;
Bucură-te, cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit;
Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat;
Bucură-te, cel ce ai fost desăvârşit ascultător;
Bucură-te, păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce mintea şi inima ta, prin rugăciune, către Dumnezeu le-ai întărit;
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 4-lea
Viforul năpastelor celor rele potolindu-l, ai străbătut toată calea cea îngustă şi
îndurerată a nevoinţei călugăreşti purtând jugul vieţii pustniceşti al zăvorârii, al
tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi astfel, prin harul dumnezeiesc urcând din
putere în putere, de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu, te-ai mutat în
locaşurile de sus unde cu îngerii îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă, prea cuvioase Părinte Serafime, obştea toată
s-a mirat de tine şi, venind, lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind
pe Domnul cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. Iar noi cu credinţă şi cu dragoste te
lăudăm, prea cuvioase Părinte, cântându-ţi aşa:
Bucură-te, cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;
Bucură-te, cel ce înălţimea nepătimirii ai ajuns;
Bucură-te, ostaşule al lui Hristos, cel cu bună biruinţă;
Bucură-te, bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân;
Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul;
Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu;
Bucură-te, al crinului din pustie minunată mireasmă;
Bucură-te, al harului dumnezeiesc vas fără prihană;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 5-lea
Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta, prea cuvioase, atunci când tu, bolnav
fiind şi pe patul morţii zăcând, însăşi Preacurata Fecioară a venit la tine cu Sfinţii
apostoli Petru şi Ioan şi a zis: "Acesta este din neamul meu!"- şi s-a atins de capul
tău. Îndată dar, făcându-te sănătos, cu mulţumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând pizmaşul neamului omenesc viaţa ta cea curată şi sfântă, prea cuvioase
Părinte Serafime, a vrut să te piardă pe tine trimiţând asupra ta oameni răi care fără
milă te-au bătut lăsându-te abia viu. Tu însă, Părinte Serafime, ca un miel blând pe
toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi. De aceea, minu-
nându-ne de a ta nerăutate, noi toţi iţi cântăm ţie:
Bucură-te, căci cu blândeţea şi smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor;
Bucură-te, căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăţii l-ai biruit;
Bucură-te, al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor;
Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit;
Bucură-te, ascetule de Dumnezeu prea slăvit şi înainte văzător;
Bucură-te, povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit;
Bucură-te, a Sfintei Biserici laudă şi bucurie;
Bucură-te, a Mănăstirii Sarovului slavă şi lăudare;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 6-lea
Pustia Sarovului propovăduieşte nevoinţele şi ostenelile tale, de Dumnezeu purtă-
torule, plăcutule al lui Hristos, căci desişurile şi pădurile ei de bună mireasmă cu
rugăciunea ta le-ai umplut. Urmând lui Ilie, proorocul lui Dumnezeu, şi Bote-
zătorului Ioan, te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt
cu a cărui putere multe şi prea slăvite fapte ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi
să-I cânte lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăţi: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Răsărit-a întru tine, fericite Serafime, un nou ales de Dumnezeu, văzător asemenea
lui Moise căci, fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind, te-ai învrednicit
a-L vedea pe Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupeşti venind. Iar noi, de
această bunăvoinţă a lui Dumnezeu minunându-ne, iţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu prea slăvit;
Bucură-te, cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat;
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios;
Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcaş împodobit;
Bucură-te, cel ce pe Hristos împreună cu îngerii, cu ochii trupeşti L-ai văzut;
Bucură-te, că încă în trupul cel putrezitor fiind, dulceaţa Raiului mai înainte ai
gustat;
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat;
Bucură-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 7-lea
Voind iubitorul de oameni, Dumnezeu să arate întru tine, prea cuvioase, a Sa
nespusă milostivire către oameni, cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit te-
ai arătat, căci cu faptele şi cuvintele tale pe toţi îi aduci la evlavia şi la dragostea
dumnezeiască. Astfel, cu strălucirea faptelor tale fiind luminaţi şi cu pâinea
învăţăturii tale fiind îndestulaţi, pe tine cu sârguinţă te mărim şi lui Hristos, Celui
ce te-a prea slăvit pe tine îi cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la
tine credincioşii în necazuri şi suferinţe fiind, iar tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai
depărtat, revărsând vindecări, dăruind alinare, cu rugăciunile pentru ei mijlocind.
Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi
duhovniceşti te slăveau pe tine aşa:
Bucură-te, păstorul nostru cel bun;
Bucură-te, părinte milostiv şi blând;
Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de har;
Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor noastre cel milostiv;
Bucură-te, în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule;
Bucură-te, mai înainte văzătorule al celor ce vor să fie;
Bucură-te, înainte văzătorule şi mustrătorule al greşealelor celor ascunse;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 8-lea
Străină minune vedem la tine, preacuvioase, căci, împovărat de ani, slăbit şi obosit
fiind, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în rugăciune ai petrecut. Cine este
dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele tale pe care le-ai răbdat, fericite
Părinte, ridicându-ţi mâinile către Dumnezeu, pe Amalec cel închipuit biruindu-l şi
Domnului cântându-I: Aliluia!

Icosul al 8-lea
"Întru totul eşti dorire, întru totul dulceaţă, preadulce Iisuse!" - Aşa strigai în
rugăciune, Părinte, în liniştea deplină a pustiei tale. Iar noi, cei întunecaţi cu
deşertăciunile şi în păcate toată viaţa petrecând, dragostea ta către Dumnezeu prea
mărim şi ţie îţi cântăm aşa:
Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine;
Bucură-te, cel ce aduci pe păcătoşi la îndreptare;
Bucură-te, sihastru tăcut şi prea minunat;
Bucură-te, rugătorul pentru noi cel stăruitor;
Bucură-te, cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul;
Bucură-te, cel ce cu focul rugăciunii săgeţile vrăjmaşului le-ai ars;
Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind;
Bucură-te, luminătorule ce încălzeşti şi luminezi cu daruri duhovniceşti;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când Stareţului în ză-
vorâre aflat, Împărăteasa Cerului şi a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă
din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el, ci pe toţi să-i
înveţe a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale, fericite, căci
împlinind porunca Maicii Domnului, tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai
predat, iar celor nepricepuţi ai fost sfetnic bun, celor întristaţi mângâietor, celor
rătăciţi blând povăţuitor, celor bolnavi lecuitor şi tămăduitor. Pentru aceasta ţie îţi
cântăm aşa:
Bucură-te, că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti virtuţi;
Bucură-te, că din pustie în mănăstire te-ai întors ca sămânţa virtuţilor să o semeni;
Bucură-te, cel ce eşti luminat de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce eşti plin de blândeţe şi smerenie;
Bucură-te, al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii;
Bucură-te, cel ce îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai;
Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine bucurie şi comoară îi numeai;
Bucură-te, că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile Împărăţiei Cereşti te-ai în-
vrednicit;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 10-lea
La sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ajungând, prea cuvioase, în rugăciune ple-
cându-ţi genunchii, sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, pe care
Sfinţii îngeri l-au înălţat sus, la Tronul Atoateţiitorului, ca împreună să te înfăţişezi
întru slava cea neînserată, cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt
decât Sfinţii: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid tuturor Sfinţilor şi mângâiere monahilor fiind, prea sfinte, Fecioara ţi s-a arătat
înaintea sfârşitului tău vestindu-ţi că aproape este strămutarea ta către Domnul.
Deci noi, minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii Domnului, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului la faţă ai văzut-o;
Bucură-te, că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie;
Bucură-te, cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele cereşti;
Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihană sfinţirea vieţii tale ai arătat;
Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit
lui Dumnezeu i l-ai dat;
Bucură-te, căci cu sfârşitul tău fără durere, prevestirea ta mai înainte o ai împlinit;
Bucură-te, cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoateţiitorului ai fost încununat;
Bucură-te, că fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii ai moştenit;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 11-lea
Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înălţând prea cuvioase, prin întreaga ta viaţă
mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciţi spre povăţuire, celor bolnavi cu tru-
pul şi cu sufletul spre tămăduire, iar noi, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru
mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie dătătoare de lumină în timpul vieţii fiind, Părinte de Dumnezeu fericit, şi
după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat, căci reverşi de
la cinstitele tale moaşte râuri de minuni celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă
către tine. Iar noi, ca celui ce eşti fierbinte rugător pentru toată lumea şi făcător de
minuni, ţie-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti prea slăvit;
Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreagă o ai luminat;
Bucură-te, iubirii lui Hristos urmaşule cel credincios şi drept;
Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor;
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;
Bucură-te, al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor;
Bucură-te, al apei celei tămăduitoare, fântână nesecătuită;
Bucură-te, că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 12-lea
Cunoscând harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine,
prea cuvioase Părinte, roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Biserica
Sa de necredinţă şi dezbinare, de nevoi şi necazuri, ca să cântăm împreună cu tine
Făcătorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând prea slăvirea ta te fericim pe tine, prea cuvioase Părinte, ca pe un puternic
mijlocitor pentru noi către Domnul, ca pe un mângâietor şi apărător, şi cu dragoste
iţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, scut şi îngrădire a creştinătăţii;
Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către ceruri;
Bucură-te, apărătorul şi ocrotitorul nostru;
Bucură-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit;
Bucură-te, cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat;
Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit;
Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul al 13-lea (se zice de trei ori)


O, prea minunate Sfinte şi mare făcător de minuni, prea cuvioase Părinte Serafime,
primeşte această sărmană rugăciune a noastră ce se înalţă spre lauda ta şi stând
acum înaintea Tronului Împăratului împăraţilor, al Domnului nostru Iisus Hristos,
roagă-te pentru noi toţi ca să aflăm mila Lui în Ziua Judecăţii, cu bucurie cântându-
I: Aliluia!

Apoi iarăşi se zice:


Icosul întâi
Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să prea slăveşti prin viaţa ta cea
minunată numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi
serafim în trup şi, ca o rază prea luminată a veşnicului soare al dreptăţii, viaţa ta a
strălucit. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prea lăudate, cu evlavie şi cu bucurie
ţie cântăm acestea:
Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei;
Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei;
Bucură-te, mărirea cea prea slăvită a drepţilor;
Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor;
Bucură-te, lauda prea iubită a monahilor;
Bucură-te, ajutorarea prea minunată a trăitorilor în lume;
Bucură-te, slava şi apărarea Ţării ruseşti;
Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului;
Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Condacul întâi
Făcătorule de minuni şi preaminunate cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic
ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel
ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă îţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare
îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm
către tine: Bucură-te, prea cuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni
din Sarov!

După aceasta se zice:

Rugăciunea întâi către Sfântul Serafim


O, prea minunate Serafime, mare făcător de minuni din Sarov, pentru toţi cei ce
aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător, în zilele vieţii tale nimeni de la
tine sărman n-a ieşit, ci tuturor plăcută le-a fost vederea feţei tale şi glasul cel cu
bună întâmpinare a cuvintelor tale.

Pe lângă acestea şi darul tămăduirilor, darul înainte vederii şi darul vindecărilor


sufletelor celor neputincioase cu îmbelşugare în tine s-au arătat. Iar când te-a
chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământeşti la odihna cea cerească,
niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi şi nu este cu putinţă a număra minunile
tale care s-au înmulţit ca stelele cerului căci iată, în toate marginile pământului te
arăţi oamenilor credincioşi şi le dăruieşti tămăduiri.

Pentru aceasta şi noi strigăm ţie: O, prea bunule şi blândule cuvios al lui Dumne-
zeu, rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi, care niciodată nu depărtezi pe cei ce
te cheamă pe tine, înalţă pentru noi binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul
puterilor ca să întărească poporul nostru binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele
de trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor
noastre, ca să ne păzească de căderi în păcat şi să ne înveţe pocăinţa cea adevărată,
ca fără de piedici să intrăm în Împărăţia Cerurilor unde tu acum străluceşti în slavă
neapusă, şi să cântăm cu toţi Sfinţii, lăudând Treimea cea de Viaţă dătătoare, în
veci! Amin.
Rugăciunea a doua către Sfântul Serafim

O, prea sfinte cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din


slava ta cea de sus către noi cei smeriţi şi neputincioşi, împovăraţi cu multe păcate,
care cerem de la tine ajutor şi mângâiere.

Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate şi ajută-ne ca să păzim fără de


prihană poruncile Domnului, să ţinem cu tărie credinţa ortodoxă, cu sârguinţă să-I
aducem lui Dumnezeu pocăinţă pentru păcatele noastre în evlavie creştinească, cu
harul bine să sporim şi să fim vrednici de ajutorul şi mijlocirea ta pentru noi
înaintea lui Dumnezeu.

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pe noi, cei ce cu credinţă şi cu


dragoste ne rugăm ţie şi nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de
ocrotirea ta. Acum şi în ceasul sfârşitului nostru ajută-ne şi apără-ne cu rugăciunile
tale de săgeţile cele pline de răutate ale diavolului, ca să nu ne stăpânească puterea
lui ci, cu ajutorul tău, să ne învrednicim a moşteni fericirea lăcaşurilor Raiului.
Căci în tine ne punem astăzi nădejdea, Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat
călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea neînserată a vieţii veşnice prin
mijlocirea ta cea bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim şi să cântăm
împreună cu toţi Sfinţii numele cel vrednic de închinare, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.
Paraclisul Sfântului Serafim

Troparul, glasul al 4-lea: Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, şi numai
Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să Îi slujeşti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie,
nevoindu-te cu inima plină de umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi
arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta, ne rugăm ţie: Miluiieşte-ne pe
noi cu rugăciunile tale, prea cuvioase Serafime, părintele nostru.

Slavă... Şi acum..., acelaşi glas:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterile noi, nevrednicii,


că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea pri-
mejdii sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu
ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50
1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada
mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor
întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o
va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viţei.

Canonul Sfântului Serafim de Sarov

Cântarea 1

Irmos: Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a
făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel
mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Gândurile inimii mele ca nişte spice dănţuiesc întru adierile Duhului, dar clătinarea
lor închipuie lămurit şi nepriceperea mea de a aduce ţie, cuvioase Serafim, roadele
laudelor îngereşti cu care să împodobesc masa cea duhovnicească aşezată întru
cinstirea ta; dar, te rog, fericite, nu te întoarce nici dinspre mine, cel biruit de
întunericul minţii, ci mă ajută a umple hambarul cel de sus cu grânele cuvintelor
înţelepciunii.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un soare eşti între sfinţi, strălucind cu razele minunilor tale tot pământul, pe
care neîncetat îl păzeşte cu legătura păcii lui Hristos de toată tulburarea vrăjmaşilor
văzuţi şi nevăzuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din pământul Rusiei ai răsărit ca o mlădiţă a Vieţii, plină de roadele faptelor bune,
cu care hrăneşte înţelegător şi inimile noastre cele spurcate cu multe gânduri rele.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Stăpâna lumii, ca una ce te-ai arătat lumii pe pământ oglindă a cereştii frumuseţi a
Treimii, arată şi inima mea, cea întinată de multe păcate, oglindă a vederilor
duhovniceşti.

Cântarea a 3-a

Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu
bucuria mea, Cel ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o.
Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule
de oameni!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din copilărie s-a arătat că mâna Domnului te ocrotea nevăzut pe tine, alesul lui
Hristos, ca mai apoi să ocroteşti cu rugăciunile tale sufletele cele înviforate de
multe necazuri.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De pe schela turnului clopotniţei ai căzut, dar ai rămas nevătămat, primind tămă-


duire de la Stăpâna lumii când erai cuprins de cumplita boală; mila Domnului
arătată ţie fă să se reverse acum, Sfinte Serafim, şi asupra celor cuprinşi de multe
boli şi necazuri.
Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

De bucurie s-a umplut inima maicii tale când a auzit hotărârea ta de a-I sluji lui
Hristos în mănăstire, iar noi, veselindu-ne de biruinţele tale în stadia cea duhov-
nicească, te avem scut de apărare împotriva vrăjmaşilor nevăzuţi.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Împreună cu Sfântul Serafim, roagă-Te, Maica Luminii, ceea ce eşti mai slăvită
decât serafimii, să ne izbăvim noi din cursele celui viclean.

Vasul inimii tale a fost pecetluit de binecuvântările dumnezeieşti revărsate prin


rugăciunile sfinţilor ale căror moaşte se cinsteau în peşterile din Kiev; aceştia
nevăzut ţi-au călăuzit paşii, părinte, spre ţinuturile în care aveai să te desăvârşeşti
duhovniceşte .

Maica Vieţii, cu rugăciunile tale scapă de cumplita pedepasă pe cei ce te cinstesc


pe tine şi ne dă tuturor împăcare cu Ziditorul mai înainte de a sta înaintea Lui în
ceasul judecăţii.

Sedealna, glasul al 2-lea: Primind cu toată inima sfatul cuvioasei Dositeea de a te


retrage la Mănăstirea din pustia Sarovului, ca un porumbel ai zburat către locul
nevoinţelor duhovniceşti, unde ai aflat pe Hristos odihnindu-se pe culmile inimii
tale împreună cu Tatăl şi cu Duhul, Cel ce S-a arătat lumii în chip de porumbel.

Cântarea a 4-a

Irmos: Nepăzind poruncile Tale, Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfă-
tărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule,
mântuieşte-mă!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Toate ascultările încredinţate le-ai plinit cu multă râvnă, prea fericite Serafime, pe
toţi uimindu-i cu smerenia şi desăvârşita ta ascultare; cu rugăciunile tale, scoate-ne
pe noi, cei leneşi, din cursele multor ispite.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Adesea te retrăgeai în pădure, alinându-i şi acesteia dorul de Dumnezeu cu adierea
rugăciunii lui Iisus, cu care umbreşte şi codrul inimii noastre, întru care s-au
sălăşluit fiarele tuturor patimilor.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Cumplita boală a hidropiziei te-a ţinut în legăturile ei vreme de trei ani, dar Maica
Domnului te-a tămăduit în chip minunat, ca veşnic să-i fii recunosător şi să te rogi
ei şi pentru tămăduirea sufletelor şi trupurilor noastre.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Cunoscându-te pe tine cetate neclintită a Împăratului Slavei, roagă-L pe Acesta să


ne sălăşluiască şi pe noi în cămările cereşti.

Cântarea a 5-a

Irmos: Căutând cu ochiul Tău cel neadormit, milostiveşte-Te spre mine, cel cu-
prins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul pati-
milor; Cel ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi ai înviat de bunăvoie, micşorând
Hristoase, noaptea păcatului, Cel ce eşti lumina dreptăţii.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Locul arătării minunate a Maicii Domnului, care te-a vindecat de boală, a slujit
pentru înălţarea unei bolniţe; vino, însă, Sfinte Serafim, şi sfinţeşte şi lăcaşurile
inimilor noastre cu untdelemnul rugăciunii tale.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

După opt ani de alergare pe treptele desăvârşirii ai fost călugărit, numele tău fiind
icoană vie a dragostei tale pentru Dumnezeu, Cel ce te-a chemat la înălţimea
vieţuirii îngereşti.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Dragostea şi râvna ta pentru rugăciune te-au arătat ca pe un adevărat serafim aprins


de focul cel nematerialnic, cu care arde toată spurcăciunea gândurilor noastre
lumeşti.
Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Moştenitor al binecuvântărilor tale l-ai arătat, Preacurată, pe Sfântul Serafim de


Sarov, pururea ocrotindu-l sub acoperământul rugăciunilor tale; deci, nu te întoarce
nici dinspre noi, cei ce ne-am pus întru tine toată nădejdea noastră de mântuire.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi înălţa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele;
că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona
mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În timpul slujbelor din biserică lucruri minunate îţi arăta Domnul şi pe îngerii
împreună slujitori, cu care roagă-te acum să stăm şi noi cu frică de Dumnezeu în
lăcaşurile Sale.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În timpul Sfintei Liturghii din Joia mare ai văzut pe Domnul Hristos înconjurat de
puterile îngereşti; Acestuia roagă-te Sfinte Serafim, ca unul ce ai mare îndrăzneală
către Dânsul să ne dea nouă a vedea păcatele noastre şi a sta cu umilinţă şi cu sme-
renia vameşului în sfintele Sale lăcaşuri, strigând: ,,Iisuse al meu, Fiul lui Dumne-
zeu, miluieşte-mă !"

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

În chilia din pădure adesea te retrăgeai, dăruindu-te cu totul rugăciunii lui Iisus, pe
care roagă-L să Se odihnească şi în chilia cea smerită şi sărăcăcioasă a inimii
noastre .

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Fiind Tu slava cetelor îngereşti şi pe pământ oamenilor candelă nestinsă a rugă-


ciunii, cu ale tale rugăciuni învredniceşte-ne pe noi, cei mult greşiţi, slavei Împă-
ratului Ceresc.

Urmând dorului de pustnicie, după hirotonirea întru ieromonah şi mai mult te-ai
odihnit în inima pustiei, purtând în inima ta pe Cel ce stăpâneşte peste toată făp-
tura; Acestuia roagă-te, Sfinte cuvioase Părinte Serafim, să îmblânzească patimile
cele ascunse în pustia inimii noastre cu biciul sfintei rugăciuni.

Preacurată, care prin cuvânt negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de
apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul, glasul al 3-lea: Frumuseţea lumii şi cele trecătoare lăsând, prea


cuvioase, te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului, şi acolo, îngereşte vieţuind, mul-
tora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta şi Hristos te-a prea slăvit pe tine,
Părinte Serafime, îmbogăţindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. Drept
aceea, îţi cântăm ţie: Bucură-te, prea cuvioase Serafime, părintele nostru.

Psalmul 50
1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada
mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor
întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o
va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viţei.

Slavă..., glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Serafim, Milostive, curăţeşte mulţimea


greşelilor noastre.

Şi acum..., acelaşi glas:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea


greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndu-


rărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Cu toată luarea aminte citind, cuvioase, Evanghelia lui Hristos şi scrierile Sfinţilor
Părinţi, ca o albină te-ai hrănit cu mierea înţelepciunii, îndulcind şi minţile cele
neputincioase cu picăturile cuvintelor tale.

Cântarea a 7-a

Irmos: Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca
aurul în topitoare; că în cuptorul cel de foc ca într-o cămară luminată dănţuiau
cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu cântarea imnelor celor bisericeşti ţi-ai îndulcit dorul de desăvârşire, acestea


slujindu-şi ca nişte trepte spre ajungerea la Împăratul luminilor, pe care roagă-L,
prea fericite, să ne dea nouă înţelepciune spre înţelegerea duhovniceştilor cuvinte.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu postul cel aspru ai veştejit săltările trupului şi ca un înger ai zburat cu mintea


aprinsă de focul Duhului la Soarele Cel mai înainte de Soare, Cel împreună şezător
pe scaun cu Tatăl.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.


Pe stâncă ai petrecut o mie de nopţi şi o mie de zile întru rugăciune, văzând cu
ochii minţii pe Soarele dreptăţii strălucind pe cerul inimii tale.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Ca Una ce ai născut şi ai purtat în braţe pe Împăratul Cel fără de moarte, din


moartea păcatului scoate pe robii tăi, cei ce dorm întru întunericul patimilor.

Cântarea a 8-a

Irmos: Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strâns razele şi tot pământul s-a
clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel ce eşti
din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor
patimile sufletului meu!

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De hoţi fiind călcată chilia ta, ai suferit de la aceştia răni înfricoşătoare, dar
Împărăteasa Cerurilor arătându-se ţie cu Sfinţii apostoli Petru şi Ioan, te-a tămă-
duit.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înălţimea iubirii de vrăjmaşi ne-ai arătat Părinte, iertând pe cei răufăcători şi


rugându-te să nu fie ei pedepsiţi; roagă-te să ni se dea şi nouă putere a ierta din
inimă pe cei ce ne necăjesc pe noi.

Binecuvântăm pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Înţelegând că pacea lui Hristos revărsată în inimi este comoara cea ascunsă în
ţarină care mântuieşte mii de suflete, pe aceasta o ai dobândit prin însutite osteneli
şi te rogi acum să fie întărite şi sufletele noastre cu legătura păcii Domnului.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Ca un soare al slavei luminezi toată Biserica, Preacurată, ceea ce cu lumina rugă-


ciunilor tale risipeşti întunericul necunoştinţei de Dumnezeu.

Cântarea a 9-a
Irmos: Eva prin păcatul neascultării blestem înăuntru a adus, iar tu Fecioară de
Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai
înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urmând voii Domnului, ai deschis uşa noii tale chilii tuturor sufletelor necăjite,
punând în slujba oamenilor darurile dobândite de la Dumnezeu: darul înainte
vederii, al facerii de minuni şi alte daruri ale Duhului.

Stih: Sfinte prea cuvioase părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tainele dobândirii harului Duhului Sfânt ai descoperit lui Motovilov, ucenicul tău
iubit, dar nu ne lipsi nici pe noi Părinte, de ocrotirea lui Hristos prin ale tale sfinte
mijlociri.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Cu multă dragoste te-ai îngrijit de orfani şi de maicile de la Mănăstirea Diveevo,


însă nu ne uita nici pe noi, oile cele rătăcite, Sfinte, ci ne călăuzeşte către staulul
cel ceresc al lui Hristos.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Roagă-te, Preacurată, să ne izbăvim noi de întunericul păcatelor şi să-L vedem pe


Soarele slavei strălucind cu razele înţelepciunii Sale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea


pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti
mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Bucură-te, comoara cea duhovnicească a călugărilor, solitorul păcii lui Hristos,


lauda Bisericii Ortodoxe, mângâierea cea dulce a celor necăjiţi, împodobitorul
pustiei cu strălucirile rugăciunii, nu înceta a soli Bisericii pace şi întărire pe piatra
dreptei credinţe.
Fiu prea iubit al Maicii Domnului fiind, te-ai bucurat din plin de minunată
ocrotirea ei în boli şi în necazuri, dar acum adu-ţi aminte Părinte, şi de noi, cei
încercaţi în focul multor ispite, pe care îl stinge cu ploaia rugăciunii tale.
Cunună prea slăvită eşti monahilor, căci părăsind toate desfătările acestei lumi
trecătoare, ai iubit nevoinţele pentru dobândirea Împărăţiei celei veşnice, pe care
roagă-te să o moştenească şi cei ce te cinstesc pe tine.

Bucurie ai picurat în sufletele cele biruite de mâhnire şi cuvintele tale s-au făcut
multor sufletele temelie a unei noi vieţi renăscute prin pocăinţă, pe piatra căreia
întăreşte şi inimile noastre.

De multe descoperiri şi bucurii duhovniceşti te-ai învrednicit pentru curăţirea


vieţuirii tale întru Duhul; nu înceta a soli şi pentru noi izbăvire din robia patimilor
celor necurate.

Cu serafimii slujind Făcătorului a toate şi cântarea întreit sfântă aducând Celui mai
presus de toată lauda omenească şi îngerească, adu-ţi aminte şi de cei ce te măresc
pe tine, mijlocindu-ne sfârşit cu pace, izbăvire de veşnicele chinuri şi răspuns bun
la judecata lui Hristos.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu apostolii lui Hristos, cu Sfântul


Serafim şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim
noi toţi.
Troparul, glasul al 5-lea: Cu nevoinţele cele mai presus de fire te-ai asemănat
serafimilor, cu care roagă-te acum, prea fericite Părinte Serafim, să ni se dea nouă
înţelepciune a lăuda nevoinţele vieţuirii tale celei îngereşti.

Alt tropar, glasul al 2-lea: Trecut-ai la cele veşnice pe când te aflai în rugăciune
înaintea icoanei Născătoarei de Dumnezeu, împreună cu care roagă-te, Sfinte
Serafim, să fim şi noi moştenitori ai vieţii celei de-a pururea fericite.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi


necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt
acoperământul tău.

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu,


pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un Îndurat. Amin!