Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare psihologie 8.Alegeṭi rãspunsul adecvat.

1.Care enunṭ este fals ? Uneori, unele informaṭii nu mai pot fi reactualizate; ce s-a întâmplat cu ele ?
a – Memoria este o capacitate psihicã indispensabilã a – au trecut în subconştient
b – Memoria asigurã continuitate vieṭii psihice b – au trecut în inconştient
c – Memoria este cel mai important mecanism senzorial c – au trecut în memoria de lungã duratã
d – Memoria interacṭioneazã cu toate celelalte mecanisme psihice 9.Gãsiṭi varianta potrivitã:
2.Completaṭi fraza cu unul din termenii propuşi: Omul se poate detaşa de prezentul imediat mai ales datoritã:
“În mod sigur animalele superioare posedã memorie întrucât ele pot sã ......... dar a – gândirii
nu existã indicii cã pot sã şi reproducã date din memorie”. b – imaginaṭiei
a – fixeze c – memoriei
b – stocheze 10.Identificaṭi varianta falsã.
c – recunoascã Datoritã imaginaṭiei omul poate:
3.Care este varianta incorectã ? a – sã elaboreze mental scopul acṭiunii
În absenṭa (totalã) a memoriei ............. b – sã extragã ideile esenṭiale dintr-un text
a – omul ar trãi într-un continuu prezent c – sã elaboreze planul desfãşurãrii acṭiunilor sale
b – comportamentul uman ar fi haotic, spontan 11.Gãsiṭi varianta corectã
c – toate obiectele percepute ar pãrea noi Dacã memoria este cu atât mai valoroasã cu cât este mai fidelã datelor învãṭate,
d – înṭelegerea ar fi limitatã la datele prezente imaginaṭia este mai valoroasã cu cât .........
e – nu ar fi posibilã învãṭarea şi creaṭia a – prelucreazã date mai multe şi mai complexe
4.Este adevãrat enunṭul ? b – ajunge la rezultate mai sigure
“Memorarea involuntarã este mai eficientã cu cât este mai redus gradul de c – se depãrteazã mai mult de experienṭa subiectivã şi chiar socialã
angajare a subiectului în activitate”. 12.Imaginaṭia reproductivã se deosebeşte de reprezentãri prin faptul cã:
a – da a – corespunde datelor din experienṭa anterioarã
b – nu b – redã date ale realitãṭii cunoscute de subiect
5.Alegeṭi varianta falsã. c – rezultã dintr-o combinare nouã a datelor
“Memorarea intenṭionalã intrã în funcṭiune mai ales atunci când avem de 13.Care din urmãtoarele procedee ale imaginaṭiei a stat la baza construirii
îndeplinit activitãṭi ....” maşinilor inteligente ?
a – dificile a – modificarea
b – interesante b – tipizarea
c – monotone c – analogia
6.Este adevãratã fraza ? 14.Alegeṭi varianta potrivitã
“În general, un material cu sens este reṭinut un timp mai scurt decât unul fãrã Reveria de scurtã duratã este recomandatã ca o cale de stimulare a:
sens”. a – creativitãṭii
a – da b – motivaṭiei
b – nu c – memoriei
7.Alegeṭi completarea adecvatã a frazei 15.Identificaṭi procesul imaginativ care a stat la baza realizãrii fustei “mini” şi
“Factorii care influenṭeazã procesele memoriei sunt: particularitãṭile materialului “maxi”
de memorat, trãsãturile psihofiziologice ale subiectului şi .............” a – multiplicarea şi aglutinarea
a – gradul de complexitate a informaṭiilor b – amplificarea şi diminuarea
b – starea sãnãtãṭii subiectului c – adaptarea
c – caracteristicile ambianṭei