Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUIT

Am auzit deschizindu-s€ u{.r


trasl intr-acolo.
in prag, cu telefonul la urectc,
I-am privit umerii lali gi bicepqii il
se intindea pe o mare parte din d
origine celti, infrligand o sabie qirr
ei gi unea cele doullaturi ale miur
- Vorbeqte cu tata, a murt@
atrasi de la tatuaj la fafa lui. Oricci
Avea pirul inchis la culoare $t
care-i ina'sprea gi mai mult trasat'"'l
qi barba erau deja prea mult pentrut
ragi gi frezali corect gi mult mai p{i
Dintr-odati, dupd ce gi-a ri.lir{
trezit cL se uiti fix la mine.
Am inlemnit, jenati de cilduar
cercetarea lui atenti. Avea cei mri j1
M-am uitat la slipul de un roz lucios pus la uscat pe balustrada de sem weodati. Erau limpezi gi lnmi
pe casa sclrilor comuni cu noul meu vecin cu care inci nu fbcusem violefi, incadra]i de gene negre- C.u
cunogtinfi. Primul meu semicontact cu el avusese loc cu o seari ina- $i-a desprins privirea dln ocEr
inte, cAnd mi oprisem brusc din lucru din cauza lipetelor ascufite ce cregtet pind-n tilpi. Apoi mi-a ficut1
Yeneau dinspre uqa de-alituri. care m-a iritat. Poate ci reaclia rc
Iubita lui era foarte zgomotoasl in timpul partidei de sex. wut si scape de mine. Fir[ sn -iF
F oarte,fo ar t e zgomotoasd. uitat din nou la slip gi mi-am mqtrr
Degi era frustrant, nu puteam face altceva decAt si agtept sI se vld lenjerie la uscat pe casa sciril
termine totul. Dar a durat atdt de mult (a trebuit si le dau puncte Pur gi simplu, nu puteam.
bonus pentru rezistenll), incAt venise wemea s[ mi culc, iar eu tot L-am privit iar, in timp ce coili
nu reugisem si lucrez mai nimic.
- Scuze, am spus incet, eneil
Acum, slipul iubitei zgomotoase, din care inc[ picura ap[, era pus prea educatl ca s-o fac brutai.
la uscat pe balustrada mea. Cuvintele mele rostite cu vocr
ingrijorati pentru balustrada curati gi bine intrefinut[, transfor- mine qi si se incrunte.
matl dintr-odat[ in platou de filmare pentru Shameless, n-am putut Shannon, te sun eu... lv1d1..
-
decdt si m6 holbez cu groazl la obiectul ofensator. $i-a coborit telefonul de la urc

6 Clar de luni pe strada ilightingale


SononthoYoung 7

Am auzit deschizdndu-se u$a vecinului qi ateniia mi-a fost dis-


tras[ intr-acolo.
in prag, cu telefonul la ureche, a apirut un birbat foarte inalt.
I-am privit umerii la{i qi bicepqii musculogi gi apoi tatuajul negru care
se intindea pe o mare parte din antebralul drept. Modelul pirea de
origine celte, inftligAnd o sabie gi un semicerc care se arcuia deasupra
ei gi unea cele dou[ laturi ale mdnerului.
Vorbegte cu tata, a murmurat birbatul, gi privirea mi-a fost
-
atrasl de la tatuaj la fala lui. Orice decidefi, ml bag.
Avea pdrul inchis la culoare gi tuns foarte scurt 9i purta barbi,
care-i inisprea gi mai mult trisiturile. Constitulia lui impresionantd
9i barba erau deja prea mult pentru gushrl meu. Prefer blrbafli subliri,
raqi gi frezali corect gi mult mai pulin intimidanf.
Dintr-odat[, dupi ce gi-a ridicat privirea gi m-a observat, m-am
trezit cd se uiti fix la mine.
Am inlemnit, jenatd de clldura care imi cuprinsese obrajii, sub
cercetarea lui atenti. Avea cei mai extraordinari ochi pe care-i vizu-
llucios pus la uscat pe balustrada de sem weodat[. Erau limpezi qi luminogi. Ochi frumogi, neobignuit de
uI meu vecin cu care inci nu flcusem violefi, incadrafi de gene negre. Cumva, ii imblAnzeau infrligarea.
mafl cu el ar.usese loc cu o searl ina- $i-a despriris privirea din ochii mei, doar ca si mi misoare din
m lucru din cauza lipetelor ascufite ce creqtet pinl-n tilpi. Apoi mia flcut politicos un semn de incuviintare
care m-a iritat. Poate ci reacfia mea a fost legati de cit de repede a
te-sa il timpul partidei de sex. wut si scape de mine. F[ri si md pricep s[ gestionez situafia, m-am
uitat din nou la slip gi mi-am mugcat buzele. Nu puteam suporta sd
eam. :a;e altceva decAt s[ as,tept si se vad lenjerie la uscat pe casa sc[rii.
t de =ult ia trebuit si le dau puncte Pur gi simplu, nu puteam.
[ l-e]i::e \-remea si mi culc, iar eu tot L-am privit iar, in timp ce continua si vorbeascl.
k-
- Scuze, am spus incet, enervati, wind siL-l intrerup 9i totugi
toa,-e ;:r care inci picura ap[, era pus prea educati ca s-o fac brutal.
Cuvintele mele rostite cu yoce scizuti l-au ficut si se uite iar la
da;.:r::a si bine intrefinutl, transfor- mine gi s[ se incrunte.
6lma:c :entru Shameless, n-am putut Shannon, te sun eu... Mda... Pa, dulcea{1.
-
e otr: : --:r- ot-e n sator. $i-a coborit telefonul de la ureche Ei l-a strecurat in buzunar.
- Pot sI te ajut?
- Ji-ai pus slipul la uscat aici?
I-am intins mina gi m-am prezentat: A incuviinfat.
Sunt domnigoara Grace Farquhar. Aerul e mai uscat aici dect i
- -
Am aritat spre ugd cu mdna cealalti. mai repede.
Vecina ta. I-am privit pe amindoi, fascind
-
Cu buzele strdnse, gi-a strecurat mina mare intr-a mea, cuprin- meu fafi de nevinovilia iubitei s"le, I

zind-o in intregime. M-a trecut un fior gi am regretat imediat ci-i


- Ai luat-o razna?
intinsesem mina. Ea a strimbat din nas.
incdntat, domni;oard Grace Farquhar. Nu. Ce-i ct tine?
- -
Da, foarte, am mormlit, trlgdndu-mi mdna inapoi, incercdnd Ne-am cunoscut seara trecd
- -
s[ nu sevadl cAt de furioasi mi simfeam. $i tu egti. ..? scirii?
Domnul Logan |ames Macleod. - Aga, gi?
-
Se distra pe seama mea. L-am ignorat. Logan m-a privit, parci ceri&
Ei bine, domnule Macleod, am spus incercdnd sd adopt un ton si m[ uit lung Ia el, uimiti. S-a inh
-
plicut, dar slipul de pe balustradl imi alimenta iritarea. Aq aprecia seruna, era o aYenturi de o noapte-
imens dacd iubita ta s-ar abline si-qi usuce chestiile intime pe casa supi,r{
E nepoliticos qi mi-ai
-
sclrii, care este publici. mare peste umir, spre mine. Ca si I
Am aritat cu un deget spre slip, ftrl s6-mi ascund dezgushrl. si-{i speli rufele aici. La fel ca 9i idec
Logan s-a uitat lung la slip. te superi, am treabi.
La naiba, a murmurat. Ofuscati de perdaful deloc dipk
-
Logan! a strigat o rroce feminin[ din apartament. Ai chef si a ldgnit inapoi in apartament, tipand
-
mergem si ludm micul dejun? rochie roz, mulati pe corp, gi gi-a prsl
Imediat dupS' aceea a apirut qi tipa. prin apartament. Logan se infuriasc-
A iegit pe casa scirii, purtAnd doar o cdmaqi' blrb[teasciL. Era Pi'rea aproape ameninlitor.
incheiat[ chiar sub funda sutienului, dezviluind un decolteu impre- M-am cutremurat, imi inspiraa
sionant. Totul la ea era numai linii curbe qi feminine, iar picioarele
- S[ te ia naiba, ticllosu]el a zis
scurte, dar tonifiate, erau bronzate, plrul lung vopsit intr-un blond cAnd inc[ o privire peste umir, de r
platinat lucios, gi gene false lungi de doi kilometri. vaci snoabl!
Era opusul meu in toate felurile posibile si mi-am dat seama Socati, am dat s[ deschid gura, I
imediat de ce Logan Macleod nu se obosise s6-mi arunce o a doua
- Aqa-i ci era o incAntare? am I
privire.
- O remorci de priml clasl
Ce se petrece? a clipit ea din ochii albaqti citre Logan. Poate ci ar trebui si fii mai st
- -
Logan a oftat. o seari, i-am sugerat.

8 ClardelunipestndaNightingale
SanonthoYoung g

- Ti-ai pus slipul la uscat aici?


IEzentat: A incuviinfat.
Rrrquhar. Aerul e mai uscat aici decit in baie. M-am gindit ci merge
-
fnE t ki mai repede.
I-am privit pe amAndoi, fascinatd de iritarea crescdndi a vecinului
g{ rnins mare intr-a mea, cuprin- meu fap de nevinovdfia iubitei sale, confruntati cu faptele.
lun 6or gi am regretat imediat ci-i
- Ai luat-o razna?
Ea a strdmbat din nas.
re fuquhar.
- Nu. Ce-i ctt tine?
idgfudu-mi mdna inapoi, incercAnd Ne-am cunoscut seara trecuti, qi tu ifi usuci slipul pe casa
-
lfu1eam- $i tu eqti. . . ? scirii?
H-eod - Aga, gi?
E +Florat. Logan m-a privit, parci cerindu-mi ajutorul. Nu am putut decit
dem ryus incercind sl adopt un ton si m[ uit lung la el, uimiti. S-a intors spre tipa care, imi dldusem
# imi alimenta iritarea. Aq aprecia seama, era o aventuri de o noapte.
rri-gi usuce chestiile intime pe casa - E nepoliticos gi mi-ai supirat vecina, a zis arltAnd cu degetul
mare peste umir, spre mine. Ca s[ nu mai spun ci e cam devreme
tlp, fira si-mi ascund dezgustul. si-[i speli rufele aici. La fel ca gi ideea de mic dejun. Acum, daci nu
ii. te superi, am treab[.
t: Ofuscati de'perdaful deloc diplomatic, tipa gi-a inqficat slipul Ei
&rrinine din apartament. Ai chef sl a tagnit inapoi in apartament, tipind gi injurAnd. S-a schimbat intr-o

rochie roz, mulati pe corp, Ei gi-a pus tocuri inalte, troplind furibundi
fFtpa prin apartament. Logan se infuriase.
hd doar o cimagi biLrbiteascl. Era Plrea aproape amenintltor.
*i" dezveluind un decolteu impre- M-am cutremurat, imi inspira ceva primejdios.
hii curb€ 9i feminine, iar picioarele
- Si te ia naiba, ticllosule! a zis nlvilind in jos pe sc[ri pe
qi arun-

E, parul lung vopsit intr-un blond cind inci o privire peste umir, de data asta spre mine. $i tine,
3i&doi kilometri. raci snoabi!
Lrile posibile gi mi-am dat seama $ocati, am dat si deschid gura, dar tipa displruse deja.
lr se obosise si-mi arunce o a doua - Aqa-i ci era o incAintare? am spus, uimiti.
O remorci de prim[ clasi.
-
l& ochn albaqti citre Logan.
- Poate ci ar trebui sl fii mai selectiv cand alegi partenerele de
o s€ar6, i-am sugerat.
SononthoYoung \

Nu plrea c6-i fusesem de ajutor. Logan Macleod gi-a intors pri- Di-mi voie s6-[i explic! O vecind prietenoasi s-ar fi prezentat
-
virea intimidant[ spre mine. cAnd m-am mutat. M-ar fi primit cu drag in clidire, inainte sI pero-
M[ judeci, prunigoari? rcze pe tema unui slip. Aga ci ce se-ntdmpli aici? Ori nu eqti priete-
- noasS: de felul tlu, ori ai auzit ceva despre mine care te derxrjeazii.
Cu obrajii arzdnd, am goptit:
Pruniqoard? Nu am idee despre ce vorbeqti, am cl6tinat din cap. Nu weau
- -
Eqti aqa... ca prunele. si vid un slip la uscat pe casa scirii, atAt!
- Sim{ind cl-mi fierbe sAngele gi c[ imi ard tot mai tare obrajii,
$i-a trecut privirea peste mine, fbcdnd o grimasi, inainte si-mi
explice: nu am qtiut ce altceva sf fac decdt sI m[ intorc qi si vir cheia in ugi,
De neatins. ca si evit cearta care ameninfa si inceap6. Nu gtiam de ce era atAt de
- defensiv sau de ce mI irita atdt de melodramatic, dar asta se intf,'mpla,
Nu sunt de neatins.
- nu gtiam cum si mi confrunt cu situafia asta.
M-am abtinut si nu izbesc cu piciorul in podea, de indignare gi

ci ar putea gandi aqa. Am fost crescut[ in Kensington, Londra, gi e La revedere... domni;oard Grace Farquhar.
-
adevirat c[ am fost educati aga cum trebuie, dar asta nu mai avea Am trdntit uqa. Sprjinindu-md de ea, lun descoperit ci nu puteam
nicio leg[turi cu faptul c[, indiferent de motiv, tipul era nepoliticos respira, de parci tocmai fugisem tot drumul in sus pe sciri. Am pufnit
cu mine. la blteile caraghioase ale inimii mele.
.Casa
Egti cea mai fi1oasi persoani pe care o cunosc, prunigoard. scirii nu mai era un loc sigur pentru mine.
-
Ba nu sunt!
- Eram epuizat[.
Cred c[-mi pot da seama, a spus.
- Am avut un noroc uriaq cind, ridicAnd piciorul si piqesc pe uqi
Nu-!i plac britanicii, domnule Macleod?
- afarl, am fost suficient de atentl incdt si v[d grlmada de vomd de
$i-a mijit ochii.
Nu e vorba de asta, eu nu judec oamenii. pe prag.
- Mi-am retras piciorul, strimbind din nas, dezgustati.
Iati-l insinudnd din nou ci eu ag face-o. De-abia ce ne cunos-
cuserim! Privirea mea s-a lipit de uEa de alituri a lui Logan.
Nici eu. Porcul nenorocit!
- mi simleam epuizatl, acum
Nu doar c[ el era motivul pentru care
Serios? Deci nu mi judecai dupl slipul ud de pe balustradl,
- devenise gi motivul pentru care trebuia si pigesc peste vomi ca si
nu? Sau dupi faptul ci ii aparlineau unei tipe care era o aventuri
de-o noapte? Mi judeci fiindcl prefer aventurile sexuale, domnigoarl ies din apartament.
Farquhar? Sau dupl alegerile mele in domeniu? Seara trecutl il auzisem pe ticdlos pe casa scirii, incercdnd s-o
Mi-a cercetat bluza cu fund1 la git qi pantalonii largi, cu talie faci sI tacl pe insolitoarea lui care chicotea. Trecuserl probabil doui
inaltl. siptlmdni de la intAlnirea noastrd gi in timpul acela il vizusem cu trei
* Nu era destul de stilatl pentru gustul teu? femei diferite. Mare puqlama.
Sunt com... complet confuzi, am declarat, bdlbAindu-m[. $i Dupi ce incercase sI-qi facl prietena si taci, am agteptat s[
- inceapl inevitabila gimnastici zgomotoasi din dormitor. Spre
umilit6! Detest confruntlrile.

ro Clarde luni pe strada Nightingale


s/,nionlhoYoung t

Nu p[rea c6-i fusesem de ajutor. Logan Macleod qi-a intors pri- D5'-mi voie s6-{i explic! O vecinl prietenoas[ s-ar fi prezentat
-
virea intimidantd spre mine. cind m-am mutat. M-ar fi primit cu drag in clSdire, inainte si pero-
M[ judeci, prunigoard? rezepe tema unui slip. Aqa ci ce se-ntdmpll aici? Ori nu egti priete-
- noasi de felul tiu, ori ai auzit ceva despre mine care te derunjeazl3
Cu obrajii arzdnd, am goptit:
* Prunigoar5? Nu am idee despre ce vorbegti, am clitinat din cap. Nu vreau
-
s[ vid un slip la uscat pe casa scirii, atit!
- Egti aga... ca prunele. Simflnd ci-mi fierbe sAngele Ei cd imi ard tot mai tare obrajii,
$i-a trecut privirea peste mine, fbcand o grimas6, inainte si-mi
explice: nu am qtiut ce altceva sI fac decdt sd mi intorc gi si vAr cheia in ug6,
De neatins. ca si evit cearta care ameninfa si inceapi. Nu qtiam de ce era atdt de
- defensiv sau de ce mI irita atdt de melodramatic, dar asta se intimpla,
Nu sunt de neatins.
- gi nu gtiam cum sd m[ confrunt cu situa{ia asta.
M-am ablinut s[ nu izbesc cu piciorul in podea, de indignare
ci ar putea gdndi aga. Am fost crescuti in Kensington, Londra, gi e La revedere... domni;oard Grace Farquhar.
-
adevirat c[ am fost educati aga cum trebuie, dar asta nu mai avea Am trintit uEa. Sprjinindu-mi de ea, arn descoperit ci nu puteam
nicio legituri cu faptul ci, indiferent de motiv, tipul era nepoliticos respira, de parci tocmai fugisem tot drumul in sus pe sclri. Am pufnit
cu mine. Ia biteile caraghioase ale inimii mele.
* 'Casa
Egti cea mai fi1oas6 persoani pe care o cunosc, pruniqoard. scirii nu mai era un loc sigur pentru mine.
Ba nu sunt!
- Eram epuizati.
Cred ci-mi pot da seama, a spus.
- Am avut un noroc uriaq cind, ridicAnd piciorul sIL pd'gesc pe ugi
Nu-[i plac britanicii, domnule Macleod?
- afard, am fost suficient de atenti incdt si vld grlmada de vomi de
$i-a mijit ochii.
Nu evorba de asta, eu nu judec oamenii. pe prag.
- Mi-am retras piciorul, strimbind din nas, dezgustatl.
Iati-l insinuind din nou ci eu as face-o. De-abia ce ne cunos-
cuserim! Privirea mea s-a lipit de uEa de aldturi a lui Logan.
Nici eu. Porcul nenorocit!
- Nu doar c[ el era motivul pentru care m[ simleam epuizatd, actm
Serios? Deci nu m[ judecai dupi slipul ud de pe balustradi,
- devenise s,i motil.ul pentru care trebuia si p[gesc peste voml ca sl
nu? Sau dupi faptul ci ii aparfineau unei tipe care era o aventuri
de-o noapte? Mi judeci fiindci prefer aventurile sexuale, domnigoar[ ies din apartament.
Farquhar? Sau dupi alegerile mele in domeniu? trecuti il auzisem pe ticilos pe casa scdrii, incercdnd s-o
Seara
Mi-a cercetat bluza cu fundi la gAt gi pantalonii largi, cu talie faci sI taci pe insofitoarea lui care chicotea. Trecuser[ probabil doui
inalt[. siptimdni de la intdlnirea noastri qi in timpul acela il vizusem cu trei
femei diferite. Mare puglama.
- Nu era destul de stilatl pentru gustul teu? Dup[ ce incercase s6-gi facl prietena s[ tac6, am agteptat s[
- Sunt com... complet confuzl, am declarat, bAlbAindu-m[. $i inceapi inevitabila gimnastici zgomotoasl din dormitor. Spre
umiliti! Detest confruntirile.

ro Clar de luni pe strada Nightingale


sornnthoYoung B,

incintarea mea, a fost linigte qi am reugit si editez trei capitole din Nu ci aq fi vrut si am de-a face cu el. Dacd ignora plAngerile mele,
romanul de dragoste de care mi ocupam. nu se intimpla nimic riu in relafia noastr6, fiindci nu aveam o relafie
M-am gdndit cI totul e in reguli qi m-am blgat in pat pe la trei gi nici nu urma si avem.
qi jumitate, fixind alarma pentru unsprezece jumltate. Am fost tre- Logan Macleod avea si curete mizeria frcuti qi nu-mi pisa deloc
zitL, din pdcate, la Ease dimineala, cu un ,,OH, DOAMNE, LOGAN, dacl mI considera cea mai enervantl femeie din lume.
OH, DOAMNE, OH, DOAMNE!" De parci omul avea nevoie de Cu furia clocotindu-mi in singe, am sirit peste vomi, am incu-
o comparalie cu Dumnezeu. Egoul lui cipltase deja dimensiuni iat uga gi m-am indreptat hotlriti spre u$a lui. Am bitut cu pumnii.
biblice. Nimic.
Logan Macleod era un nenorocit arogant. Am bitut mai tare, inainte de a regreta decizia de mi confrunta
inci doul ture de ,,OH, DOAMNE!" ceva mai tdrziu, iar eu eram cu el.
treazi gi nu mai puteam adormi din nou. Doui clipe mai tirziu am auzit miqcare in interior, apoi o inju-
Acum mergeam ca un zombi qi fusese ctt pe ce s[ calc in voma rituri infundatl. Uga s-a deschis brusc Ai iati-I, in toati splendoarea.
pe care el sau insofitoarea lui mi-o lisase la ug[. Am clipit, luptindu-mi cu roqeafa care-mi inflorea in obraji, dar am
Toati dimineafa mi certasem in mintea mea cu ticilosul, fiindci pierdut lupta. Logan Macleod deschisese uga doar in boxeri qi nu mai
mi linuse treazl cu acroba]iile lui sexuale, dar, ca de obicei, m[ calma- vlzusem niciodati un birbat ca el. Nu avea nici micar un centimetru
sem. Detest si mi cert cu oamenii. Terapeutul pe care l-am consul- de grisime, doar mugchi fermi, netezi.

tat pe la douizeci de ani mi-a spus cI aversiunea fafi de confruntiri Sculptat, ar fi spus prietena mea, Chloe.
s-a niscut din faptul ci eram mereu in ciutare de aprobare din par- Logan gi-a trecut o mAni peste pirul tuns scurt, atrigdndu-mi
tea celorla\i. Ani de zile am lncercat si-mi cuceresc ambii pirinfi, atenfia de la pitrifelele de pe abdomen la fata lui bofiti de somn.
fbri succes, iar nevoia ca ei si mi placi se strecurase in relaliile cu E o nenorociti de duminici dimineafa, a spus, uitAndu-se urit.
-
toatS: lumea. Detest sl fiu detestati, aga ci evit si le caluzez nepliceri Daci ai de gind si spui ceva, spune!
oamenilor. Rogeafa din obrajii mei s-a intensificat. in ciuda imbujoririi mele,

Am muncit din greu s[ depigesc problema asta, fiindc5 mi-ar mi-am adunat curajul.
fi putut face rdu, iar munca mea ca editor de carte a ajutat, fiindci - Sunt congtienti ci e duminici dimineafa, am spus incet,
trebuia si fiu complet onestl in privinfa criticii constructive. Mi-am dorindu-mi pentru prima dati sd fi mogtenit vocea autoritari a mamei.
tibicit pielea in relafiile cu clienfii, dar inci intAmpin probleme cind Dupd ce am muncit pAn[ tirziu, am fost trezitlin zori de zgomotele
e vorba de conflicte cu oamenii apropia[i. tale nepoliticos de deranjante. Apoi am ieqit pe ugi gi am ratat la mili-
$i nu-mi doream deloc nepl[cerea de a mi confrunta cu un vecin
metru grimada de vomi. Pot doar si presupun ci a fost depusi pe
suplrat. pragul meu fie de tine, fie de femeia veseli cu care ai venit aseari acasi.
Dar acum, eu erarfl cea supirati, Tremuram rlu qi nu qtiam daci era de furie sau de neliniqte.
Chiar foarte. Nimeni nu mi mai supirase aqa de multl vreme.
Cum s[ vomi{i pe pragul meu gi si nu curefi dupi tine? - La naiba! a spus qi gi-a trecut mdna peste fa[i, privind dincolo
M-am uitat urAt la uga lui Logan. de mine. A fost..., s-a incruntat el, amica mea.

rz Clarde luni pe strada l{ightingale


SonofithoYutng B

incintarea mea, a fost linigte qi am reugit sd editez trei capitole din Nu ci aq fi vrut si am de-a face cu el. DacI ignora plAngerile mele,
romanul de dragoste de care mi ocupam. nu se intdmpla nimic rlu ln relafia noastre, fiindcd nu aveam o relafie
M-am gAndit ci totul e in reguli qi m-am bigat in pat pe la trei gi nici nu urma si avem.

gijumitate, fixind alarma pentru unsprezece jumitate. Am fost tre: Logan Macleod avea si curefe mizeriaficuti gi nu-mi pisa deloc
ziti, din picate, la qase dimineala, cu un,,OH, DOAMNE, LOGAN, daci mi considera cea mai enervanti femeie din lume.
OH, DOAMNE, OH, DOAMNE!" De parci omul avea nevoie de Cu furia clocotindu-mi in singe, am slrit peste vomi, am incu-
o comparafie cu Dumnezeu. Egoul lui cipitase deja dimensiuni iat uga gi m-am indreptat hotiriti spre u$a lui. Am bitut cu pumnii.
biblice. Nimic.
Logan Macleod era un nenorocit arogant. Am bitut mai tare, inainte de a regreta decizia de mi confrunta
Inci doui ture de ,,OH, DOAMNE!" ceva mai tArziu, iar eu eram cu el.
treazi gi nu mai puteam adormi din nou. Doui clipe mai tdrziu am auzit migcare in interior, apoi o inju-
Acum mergeam ca un zombi gi fusese cAt pe ce si calc in voma riturd infundati. Uqa s-a deschis brusc Ai iatS-l, in toati splendoarea.
pe care el sau insofitoarea lui mi-o lisase la uEi. Am clipit,luptdndu-m6 cu roqeafa care-mi inflorea in obraji, dar am
Toati dimineala m[ certasem in mintea mea cu ticilosul, fiindci pierdut lupta. Logan Macleod deschisese uqa doar in boxeri gi nu mai
mi finuse treaz|ctracrobafiile lui sexuale, dar, ca de obicei, mI calma- vizusem niciodati un birbat ca el. Nu avea nici micar un centimetru
sem. Detest si mI cert cu oamenii. Terapeutul pe care l-am consul- de grisime, doar mugchi fermi, netezi.

tat pe la douizeci de ani mi-a spus ci aversiunea fap de confruntiri Sculptat, ar fi spus prietena mea, Chloe.
s-a niscut din faptul ci eram mereu in clutare de aprobare din par- Logan qi-a trecut o mAni peste pirul tuns scurt, atrigAndu-mi
tea celorlalli. Ani de zile am incercat s[-mi cuceresc ambii pirinfi, pitrilelele de pe abdomen la fap lui boflti de somn.
atenfia de la
frri succes, iar nevoia ca ei si mi placi se strecurase in relatiile cu Eo de duminici dimineafa, a spus, uitindu-se urit.
nenorociti
-
toati lumea. Detest si fiu detestatl, aga ci evit si le catzez nepldceri Daci ai de gnnd si spui ceva, spune!
oamenilor. RoEeala din obrajii mei s-a intensificat. in ciuda imbujoririi mele,

Am muncit din greu sd depiqesc problema asta, fiindci mi-ar mi-am adunat curajul.
congtienti ci e duminici dimineafa, am spus incet,
fi putut face r[u, iar munca mea ca editor de carte a ajutat, fiindci - Suntpentru prima dati si fi moqtenit vocea autoritar[ a mamei.
trebuia s[ fiu complet onesti in privinfa criticii constructive. Mi-am dorindu-mi
tibdcit pielea in rela{iile cu clienfii, dar incl intAmpin probleme cind Dupi ce am muncit pAni tirziu, am fost trezitd in zori de zgomotele
e vorba de conflicte cu oamenii apropiafi. tale nepoliticos de deranjante. Apoi am iegit pe ugi gi am ratat la mili-
$i nu-mi doream deloc neplicerea de a mi confrunta cu un vecin metru grimada de vomi. Pot doar s6 presupun ci a fost depusi pe
supirat. pragul meu fie de tine, fie de femeia veseli cu care ai venit aseari acas6.
Dar acum, eu eram cea supirati. Tremuram rlu qi nu gtiam daci era de furie sau de neliniqte.
Chiar foarte. Nimeni nu mi mai supirase aga de multi vreme.
Cum si vomifi pe pragul meu gi s[ nu cureti dupi tine? La naiba! a spus gi gi-a trecut mina peste fa{i, privind dincolo
-
M-am uitat urdt la uga lui Logan. de mine. A fost..., s-a incruntat el, amica mea.

rz Clarde luni pe strada Nightingale


Mi-am dat ochii peste cap, ctnd am priceput c[ nu-gi putea aminti
numele ei.
Am vrut si ies gi s[ cura{. Scuze! Fac asta acum.
-
Scuzele lui m-au cam dezumflat gi m-am uitat la el prosteqte.
A clipit, aritdnd mult prea atr[g[tor pentru cineva care tocmai
se trezise.
Te mai pot ajuta cu ceva?
-
Nu. A9 aprecia daci ai curi{a.
-
M-am intors gi tocmai pusesem piciorul pe prima treapti, cAnd
m-a oprit.

- Nu e neyoie si fii atdt de ciufut[, si Etii. Ar trebui s6 te gdndeqti (


s[-]i sco]i belul din fundulepl dla al tiu.
Brusc, eram din nou furibundi. M-am oprit qi l-am privit peste
umdr.
Pardon?
-
Nu eram siguri ci arizisem bine.
imi vorbegti de sus. $i te uili la mine strdmbdndu-te de fiecare
-
dat[ cdnd ne intersect[m pe hol, in loc s[-mi zAmbegti.
Mi strAmb? Am pufnit si i-am intors din nou spatele, frrI si cata-
dicsesc si-i mai rdspund.

- $i sn gtii, a strigat el, cAnd coboram sclrile, ci felul arogant in


care pufnesti e de-a dreptul agasant.
M-am oprit, gocati.
imi didusem seama, brusc, ci nu era vorba doar de nelinigtea
mea obignuiti cu privire la faptul ci persoana asta nu m[ pllcea. Nu.
M-a coplegit satisfacfia inlelegdnd ci il enervam la fel de tare pe cdt
md enerya qi el pe mine.
Am ridicat privirea gi l-am vdzut stdnd pe casa sclrii, uitdndu-se
in jos la mine, incruntat.
in ciuda imbujorlrii din obraji, am reuqit sI-mi dau plrul pe spate
cu aroganfd gi i-am trintit un:
Bine.
-

14 Clarde luni pe strada Nightingale