Sunteți pe pagina 1din 4

Conţinutul economic şi funcţia conturilorde gestiune financiară

CONTUL 901 – “Decontări interne privind cheltuielile”


- evidenţiază cheltuielile activităţii, incorporabile în costuri;
- este cont bifuncţional, dar funcţionează ca un cont de pasiv;
- se creditează în cursul perioadei de gestiune (1 lună) cu toate cheltuielile încorporabile în
costuri, în corespondenţă cu contul din grupa 92;
- se debitează la sfârşitul perioadei de gestiune cu costul efectiv ale producţiei terminate (în
corespondenţă cu creditul contului 931 “Costul producţiei obţinute”), şi eventual cu costul
producţiei în curs de execuţie (prin creditul contului “Costul producţiei în curs de execuţie”).
La sfârşitul perioadei de gestiune contul 901 poate fi soldat (adică poate rămâne fără sold) sau poate
prezenta sold creditor, reprezentând costul producţiei în curs de execuţie.Varianta în care contul are
sold creditor este frecvent utilizată în interiorul unui an calendaristic.Varianta în care contul rămâne
fără sold este obligatorie la 31 dec. Deoarece conturile din clasa 9 nu apar în bilanţ şi ca atare nu
trebuie să prezinte sold.

CONTUL 902 – “Decontări interne privind producţia obţinută”


- evidenţiază decontările privind activităţile într-o anumită perioadă de gestiune;
- este cont bifuncţional care începe să funcţioneze prin creditare;
- se creditează în cursul perioadei de gestiune cu costul prestabilit al producţiei terminate şi
predate la depozitul de produse finite, în corespondenţă cu debitul contului 931 “Costul
producţiei obţinute”;
- se debitează la sfârşitul perioadei de gestiune cu costul efectiv al producţiei de bază, terminate
(prin creditul contului 921 “Cheltuielile activităţii de bază”) şi cu costul producţiei finite
auxiliare în situaţia în care aceasta face vânzări în afară (prin creditul contului 922 “Cheltuielile
activităţilor auxiliare”).După aceste operaţii în contul 902 se găsesc custurile prestabilit,
respectiv efectiv, ale producţiei terminate, astfel încât cu ajutorul lui se determină ca valoare şi
natură diferenţele de preţ.
Astfel:
1. Cef >Cprestab => diferenţă nefavorabilă în negru
( D > C) (soldul debitor al contului 902)
2. Cef >Cprestab => diferenţă favorabilă în roşu
( D > C) (soldul creditor al contului902)
Indiferent de natura acestei diferenţe ea face obiectul virării în debitul contului 903
“Decontăriinterne privinddiferenţele de preţ”, în roşu (pentru diferenţa favorabilă), sau în negru
(pentru diferenţa nefavorabilă) => la sfârşitul perioadei de gestiune contul 902 nu prezintă sold.

CONTUL 903 – “Decontări interne privind diferenţele de preţ”


- evidenţiază diferenţele constatate între costurile stabilite anticipat (prestabilite) şi ulterior
(efective), desfăşurării procesului de producţie;
- este cont de activ;
- se debitează la sfârşitul lunii cu diferenţele favorabile (în roşu) şi nefavorabile (în negru)
aferente producţiei terminate, în corespondenţă cu contul 902 “Decontări interne privind
producţia obţinut”;
- se creditează la sfârşitul perioadei cu diferenţele de preţ, favorabile sau nefavorabile, transferate
asupra costului producţiei obţinute (prin debitul contului 931).
La sfârşitul perioadei contul 903 nu prezintă sold.
Conturile din grupa 90 fac legătura între cele 2 circuite ale contabilităţii. Corelaţia dintre
conturile de cheltuieli din contabilitatea financiară şi contul 901 din contabilitatea de gestiune, este:

Credit 901 = [∑ soldurilor conturilor 60-65 + o parte din contul 666 +


conturi din grupa 68 = (amortizări şi provizioane aferente
activităţii de exploatarare)]

cheltuieli încorporabile în costurile activităţii

 Contul 901 face legătura de la contabilitatea financiară către contabilitatea de gestiune.


Pe total însă valoarea e aceeiaşi.
 Contul 902 transmite contabilităţii financiare costul prestabilit al producţiei terminate. El
comunică apoi diferenţa de preţ.
 Contul 903 transferă diferenţele de preţ asupra producţiei finite evaluate în contabilitatea
financiară la cost prestabilit.

GRUPA 92 – conturi de calculaţie

CONTUL 921 – “Cheltuielile activităţii de bază”


- ţine evidenţa cheltuielilor incorporabile în costurile activităţi principale ale unei întreprinderi
(activitatea principală (de bază) = activitatea care se circumscrie obiectului de activitate
prevăzut în statutul întreprinderii);
- serveşte la determinarea Cef al producţiei finite;
- este cont de activ;
- se debitează, în cursul lunii cu cheltuielile directe aferente producţiei de bază (prin creditul
contului 901), iar la sfârşitul lunii cu cote de cheltuieli indirecte de producţie şi eventual cote de
cheltuieli generate de administraţie repartizate asupra obiectelor de cost (produse, lucrări,
servicii), (prin creditul contului 923 şi respectiv 924);
- se creditează la sfârşitul lunii cu costul efectiv al producţiei în curs de execuţie, determinat prin
inventariere (debitul contului 933 “Costul producţiei în curs de execuţie”), şi cu costul efectiv
aferent producţiei terminate (prin debitul contului 902).
Contul 921 nu prezintă sold după aceste tranzacţii.

CONTUL 922 – “Cheltuielile activităţilor auxiliare”


- înregistrează cheltuielile aferente segmentelor organizaţionale care deservesc activitatea de bază
a întreprinderii;
Aceste segmente alcătuiesc activitatea auxiliară care de regulă obţine producţie care ajută
desfăsşurarea activităţi principale a întreprinderii.
Este posibil ca activitatea auxiliară să facă producţie destinată vânzării, şi din acest motiv
contul 922 este ca şi 921 cont de calculaţie;
- este cont de activ;
- se debitează – în cursul lunii cu cheltuielile efectuate pentru activitatea auxiliară (în
corespondenţă cu C ct. 901);
- valoarea producţiei auxiliare primite în sistemul livrărilor reciproce
de la un alt segment organizaţional la activităţile auxiliare (în
corespondenţă cu C ct. 922);
- se creditează - la sfârşitul lunii cu valoarea prodicţiei auxiliare livrate secţiilor principale
sau altor sectoare care au beneficiat de producţia auxiliară (în corespondenţă cu 923, 924, 925);
- în cursul lunii cu valoarea producţiei auxiliare cedate în sistemul
livrărilor reciproce, altei secţii auxiliare (în corespondenţă cu 922);
- la sfârşitul lunii contul nu prezintă sold.

CONTUL 923 – “Cheltuieli indirecte de producţie”


- utilizat pentru a evidenţia cheltuielile aferente segmentelor orgnizaţionele ale activităţii de bază
(secţii de producţie);
- este un cont de colectare şi repartizare cu funcţie contabilă de activ;
- în debit – înregistreză în cursul lunii cheltuielile indirecte efectuate la nivelul secţiilor
principale (901);
- la sfârşitul lunii valoarea producţiei auxiliare consemnate în secţia
principală respectivă;
- în credit - la sfârşitul lunii repartizarea cheltuielilor secţiilor asupra obiectelor de cost care s-
au obţinut în secţiile respective (în corespondenţă cu 921);
- repartizarea cheltuielilor indirecte se face în funcţie de un criteriu de
repartizare ales subiectiv şi utilizat ca bază de repartizare în calculul coeficientului
specific procedeului suplimentării. În urma repartizării 923 se soldează.

CONTUL 924 – “Cheltuieli generale de administraţie”


- ţine evidenţa cheltuielilor indirecte de interes general, ocazionate într-o întreprindere;
- este cont de repartizare şi colectare cu funcţie contbilă de activ;
- în debit – în cursul lunii înregistrează cheltuialile indirecte ocazionate la nivelul întrepriderii
(în corespondenţă cu 901);
- la sfârşitul lunii înregistrează valoarea producţiei auxiliare consumate la
nivelul sectorului de interes general (în corespondenţă cu 922);
- în credit - la sfârşitul lunii cheltuielile generale de administraţie repartizate fie direct asupra
obiectului de cost (în corespondenţă cu 921), fie asupra producţiei obţinute (în corespondenţă cu
902).
În urma creditării 924 se închide.

CONTUL 925 – “Cheltuieli de desfacere”


- ţine evidenţa cheltuielilor oczionate de activitatea de desfacere a unei întreprinderi;
- este un cont de activ;
- în debit – în cursul lunii: cheltuielile ocazionate de activitatea de desfacere ( în
corespondenţă cu 901);
- la sfârşitul lunii: valoarea producţiei auxiliare consumate în sectorul de
vânzări (în corespondenţă cu 922);
- în credit – la sfârşitul lunii transferul cheltuielilor de desfacere asupra producţiei fabricate şi
vândute (în corespondenţă cu 902).
La sfârşitul lunii contul nu prezintă sold!

GRUPA 93 – costul producţiei

CONTUL 931 – “Costul producţiei obţinute”


- ţine evidenţa producţie terminete la cost prestabilit şi efectiv;
- este cont de activ;
- în debit - în cursul lunii: costul prestabilit (planificat, bugetat, normat, standard) al producţiei
terminete şi predate la depozitul de produse finite, pe bază de notă de predare produse (în
corespondenţă cu 902);
- la sfârşitul lunii diferenţele de preţ aferente producţiei terminate (în
corespondenţă cu contul 903);
- în credit – la sfârşitul lunii se înregistrează costul efectiv aferent producţiei terminate în
perioada de gestiune analizată (901).
La sfârşitul lunii contul nu prezintă sold.
CONTUL 933 - “Costul producţiei în curs de execuţie”
- ţine evidenţa costului efectiv (real) aferent producţiei aflate în curs de finisare;
- este cont de activ;
- în debit – la începutul lunii costul efectiv al producţiei în curs de excuţie constatate în luna
încheiată (contul 901) şi este obligatoriu de efectuat la 1 ian. N.
- la sfârşitul lunii costul efectiv al producţiei în curs de execuţie stabilit prin
inventariere şi aferent lunii încheiate (contul 901 şi eventual 922 dacă şi la activitatea
auxuliară există producţie nefinisată);
- în credit - la începutul lunii: costul efectiv al producţiei în curs de execuţie din luna
precedentă, transferat asupra producţiei de bază (prin D lui 921) sau producţiei auxiliare (prin D
lui 922), obligatoriu la 1 ian N;
- la sfârşitul lunii: costul efectiv al producţiei în curs de execuţie transferat
asupra cheltuielilor (contul 901).