Sunteți pe pagina 1din 2

LEGILE DE BAZA ALE CHIMIEI

clasa 10 umanist
I. Completaţi definiţiile:
1. Cantitatea de substanţă este mărimea fizică ce caracterizează... ... ... . Ea se notează cu litera greacă ... , iar
unitatea de măsură este ... .
2. Masa molară reprezintă masa unui ... de substanţă exprimată in grame, sau masa a ... particule .
3. Volumul molar este volumul ocupat de ... de substanţă, în anumite condiţii de temperatură si presiune. În c.n.
Vm are valoarea ... l/mol.
4. ... ... este o mărime care arată de câte ori gazul A este mai greu decât gazul B.
5. Ştiinţa care studiază substanţele, structura, proprietăţile şi transformările lor este ... .
6. Cea mică particulă indivizibilă chimic se numeşte ... .
7. Molecula este cea mai mică particulă a substanţelor ce păstrează toate proprietăţile ... ale acesteia.
8. Notarea convenţională a unei ... cu ajutorul simbolurilor chimice şi al indicilor se numeşte ... ... .
9. Reprezentarea ... chimice prin formule chimice şi coeficienţi este ... chimică.
10. Totalitatea ... de acelaşi tip se numeşte element chimic.
11. Notarea convenţională a unui ... chimic prin una sau mai multe litere reprezintă ... chimic.
12. Masa atomică relativă (Ar) este numărul care arată de câte ori ... atomului e mai mare decât u.a.m. .
13. Reacţiile chimice sunt fenomenele de transformare a unor substanţe în ... cu proprietăţi noi.
14. Numărul care arată de câte ori este mai mare masa ... decât u.a.m. se numeşte masă moleculară ... , notată ... .

II. Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false încercuind litera A sau F.
A. F. 1. Substanţele cu structuri moleculare au o compoziţie constantă.
A. F. 2. În reacţiile chimice masa reactanţilor este mai mică decât a produşilor de reacţie.
A. F. 3. Un litru de apă şi un litru de oxigen conţin acelaşi număr de particule la 0˚ C şi 1 atm.
A. F. 4. Volumul molar al gazelor (c.n.) este egal cu 0,0224 m³/mol.
A. F. 5. Numărul de molecule de reactanţi este egal cu nr. de molecule de produşi de reacţie.
A. F. 6. În 22,4 l de aer se conţin 6,023∙10²³ molecule de substanţă gazoasă.
A. F. 7. În molecula de glucoză (C6H12O6) raportul molar este 1:2:1.
A. F. 8. La formarea a 72 g apă se consumă 64 g oxigen şi 8 g hidrogen.

III. Calcule pe baza formulei chimice:


1. Determinaţi formula moleculară a oxidului de fier ce conţine 27,586 % O.
2. Determinaţi formula moleculară a oxidului unui element trivalent ce conţine 31,579% O.
3. Determinaţi formula moleculară a oxidului unui element care formează cu clorul un compus de tipul ECl, ştiind
că partea de masă a oxigenului este 5,67%.
4. Calculaţi masa de oxigen cuprinsă în 27 g de apă.
5. Calculează cantitatea de atomi de oxigen cuprinsă în 5,4 g apă.
6. Determinaţi masa de carbonat de calciu care conţine 640 g O?
7. Ce cantitate de substanţă CaCO3 conţine 3,01∙1024 atomi de carbon ?

IV. Calcule pe baza noţiunilor: volum molar, volum, nr. de molecule:


1. Calculaţi volumul de clor în care se găsesc 4,214∙1023 molecule.
2. Determinaţi volumul de oxigen în care se găsesc 2,107∙1024 atomi.
3. Ce volum ocupă în condiţii normale 6,08 g de metan?
4. Calculaţi masa a 1,456 litri de sulfură de hidrogen.
5. Determinaţi masa amestecului gazos format din 44,8 l azot şi 11,2 l oxigen.
6. Ce volum ocupă în c.n. un amestec gazos format din 96 g metan şi 24 g hidrogen?
7. Calculaţi volumul unui amestec gazos (c.n.) cu masa de 160 g, ştiind că ω (CO) este 60 % ω (H2) este de 40 %.
8. Determinaţi masa a 10 litri de amestec gazos în care părţile de volum ale CO2 şi SO2 sunt egale.

1
V. Calcule pe baza ecuaţiei reacţiei chimice
1. La obţinerea a 14,6 g clorură de hidrogen s-au consumat 0,4 g hidrogen. Determinaţi masa clorului consumat.
2. Determinaţi volumul de hidrogen care se degajă la interacţiunea a 5,6 g de fier cu acid clorhidric.
3. Ce masă de sodiu trebuie dizolvată în apă pentru a se degaja acelaşi volum de hidrogen (c.n.) ca şi la dizolvarea
a 15,6 g potasiu.
4. 9,52 g de metal alcalin interacţionează cu apa cu eliminarea a 1254 cm3 de gaz. Identificaţi metalul.
5. 10 g dintr-un metal divalent se combină cu 2,8 l oxigen. Determinaţi metalul.
6. 9,4 g de oxid al unui metal trivalent prin reducere cu hidrogen formează 7 g de substanţă solidă. Identificaţi
formula moleculară a oxidului.
7. 37,48 g de oxid al unui metal trivalent au fost reduse cu 13,44 l hidrogen. Aflaţi formula oxidului.
8. La interacţiunea unei soluţii de acid clorhidric în exces cu 9 g metal trivalent s-au degajat 11,2 l hidrogen.
Aflaţi metalul.
9. La arderea unui metal cu masa 3 g se formează 5,67 g de oxid. Gradul de oxidare al metalului în oxid este +3.
Determinaţi metalul.
10. 22,4 g de oxid al unui metal divalent interacţionează cu 146 g soluţie acid clorhidric cu partea de masă 20%.
Determinaţi formula oxidului.
11. 5,6 g dintr-un oxid al unui metal divalent reacţionează cu 36,5 g soluţie acid clorhidric cu partea de masă 20%.
Determinaţi metalul ce formează oxidul.
12. Pentru neutralizarea a 10,7 g bază triacidă s-au folosit 150 g soluţie acid sulfuric cu partea de masă 9,8%.
Determinaţi metalul ce a format baza.

VI. Clasificaţi reacţiile după toate criteriile cunoscute:


1) 2CO(g) + O2 (g) → 2CO2(g) + 566 kJ
2) H2(g) + I2(g) → 2HI(g) ─ 52 kJ
3) CuO (s) + 2HCl (l) → CuO (s) + H2O(l) + 63,6 kJ

4) 4NH3(g) + 5O2 (g) 4NO(g) + 6H2O(g) + 1168,8 kJ


5) N2(g) + O2(g) 2NO(g) - 180,9 kJ
6) 2CH3OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 4H2O(l) + 1452,98 kJ
7) C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) - 175,34 kJ

8) CO(g) + 2H2(g) CH3OH(g)+ Q


9) 4FeS2(s) + 11O2(g) →2Fe2O3(s) + 8SO2(g) + Q
10) 2H2S (g) + 3O2 (g) → 2SO2(g) + 2H2O(g) +Q
11) Fe2O3(s) + 3H2(g) 2Fe(s) + 3H2O(g) -Q
12) C2H5OH(l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l) + 1365 kJ
1
13) H2(g) + O2(g) H2O(l) + 285,5 kJ
2
14) C(s) + O2(g) = CO2(g)+ 392,9 kJ.
15) CS2(l) + 3O2(g) = CO2(g) + 2SO2(g) + 263,5 kcal
16) S(s) + O2(g) = SO2(g) +71 kcal
17) N2 (g) + 3H2 (g) 2 NH3 (g) + 92 KJ
18) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) –178 kJ

S-ar putea să vă placă și