Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor
Data :
Clasa : a IX –a
Unitatea de învăţare: Relaţiile internaţionale
Lecţia: Ţările Române între confruntare şi diplomaţie, până la jumătatea secolului al XV-lea
Topul lecţiei: mixtă
Timp (loc): 50’, sala de clasă
Obiectiv general: Să aprofundeze cunoştinţe referitoare la politica domnilor Ţărilor Române pentru păstrarea autonomiei.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
1. să descrie un fapt/proces istoric;
2. să utilizeze date provenite dintr-un document, hartă;
3. să folosească tehnici de argumentare variate în contexte diferite;
4. să comenteze imagini;
5. să formuleze opinii legate contextul istoric al vremii.
Metode de lucru: expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, descoperirea;

Strategii didactice: activităţi frontale, activităţi individuale, activităţi


în parteneriat, (exerciţii de identificare a termenilor, a cauzelor sau consecinţelor; să selecteze informaţii oferite de diverse surse –
document, text, imagine;

Resurse:

1
Materiale: manual (editura Economică), reţea de calculatoare, flipchart, documente, prezentări PowerPoint, hărţi.
Umane: elevii clasei a IX– F

Bibliografie:
 N. Hârsescu, Domnitorii Ţării Româneşti, Ed. Faber Bonifaciu, Târgovişte, 1996.
 Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976.
 Ileana Căzan, Eugen Denize, Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI.
 *** România, istorie în documente, 1992.
 *** Atlas şcolar. Istoria Românilor, Ed. Didactică şi pedagogică, 2002.

DESFĂŞURAREA OREI
Succesiunea etapelor lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Obiective
I. Cerinţe iniţiale (moment - consemnează absenţele; - răspund cerinţelor profesorului;
organizatoric) - organizează materialele; - îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării
- organizează clasa, orei;
-creează un climat cooperant. - se aşeză la locurile indicate/pe grupe.
-formulează întrebări/cerinţe;
II. Reactualizarea O1-3 -evaluează(analizează,critică, - elaborează răspunsuri la cerinţe;
cunoştinţelor/evaluarea decide, laudă, ierarhizează); - lucrează cu harta.
(Contextul internaţional al Ţărilor -mediază opiniile încurajează elevii
Române în sec. XIV-XVI) să-şi răspundă unul celuilalt.
III. Discuţia premergătoare - notează titlul lecţiei, monitorizează - caută, privesc şi identifică subiectul/titlul;
dobândirii noilor cunoştinţe. elevii; - notează în caiete;
- precizează ce vor afla, ce trebuie - urmează regulile/posibilităţile;
să facă, la sfârşitul lecţiei, de ce - strategiile de lucru
trebuie;
- stabileşte reguli/comunică ;

2
- organizează învăţarea.
IV. Dobândirea de noi cunoştinţe O1-4
(de către elevi, prin activitatea de O5 1. Mircea cel Bătrân
învăţare propusă de profesor)
Se afişează schema la tablă - prezintă imagini cu domnitorul - privesc produsele video, notează informaţii în
Mircea cel Bătrân sintetice informaţii caiete;
despre acesta.
- lansează spre dezbatere harta
Se asigură: Tării Româneşti din acea vreme; - identifică teritoriile stăpânite de Mircea,
- timp suficient pentru răspunsuri; conform doc. 6 şi hărţii
- evaluarea răspunsului elevului ; - prezintă principalele coordonate
- cererea de detalii suplimentare ale politicii externe a lui Mircea cel
dacă răspunsul este incomplet; Bătrân; - identifică duşmanii Tării Româneşti şi
- repetarea răspunsului corect modalităţile prin care voievodul reuşeşte să
pentru a fi auzit de toată clasa; păstreze autonomia ţării sale;
- se asigură că întrebarea pusă - expune imagini cu ctitorii ale - notează informaţii.
este simplă, clară şi necesită un domnitorului;
răspuns gândit; - comentează imaginile;
- întrebările să stimuleze 2. Alexandru cel Bun - formulează opinii.
curiozitatea, să mărească
interesul să orienteze atenţia - prezintă scurte informaţii
asupra subiectului, să determine referitoare la domnitor, lansează
nivelul de înţelegere a problemei discuţia pe suportul cartografic; - privesc produsele video, notează informaţii,
de către elevi (feed-back - evidenţiază coordonatele politicii fac aprecieri.
domnitorului.

3. Iancu de Hunedoara - notează informaţiile, comentează imaginile

- iniţiază discuţia despre


ascensiunea personajului istoric
Iancu de Hunedoara - urmăresc expunerea, notează informaţii,
expun propriile păreri.
- explică pe hartă principalele sale
fapte de vitejie.
- vizualizează, interpretează, comentează.

4. Vlad Ţepeş
- provoacă elevii la o discuţie privind

3
personalitatea autoritară a - vizualizează, comentează imaginile, expun
domnitorului, folosind material propriile păreri.
ilustrativ;

- evocă activitatea edilitară a


domnitorului ;
- prezintă activitatea militară a - notează, informaţiile, comentează strategia de
V. Fixarea cunoştinţelor celebrului domnitor. luptă.

- reaminteşte că Ţările Române au


stopat expansiunea otomană şi
VI. Indicaţii pentru studiu evidenţiază rolul acestor
individual personalităţi - formulează opinii legate contextul istoric al
vremii.
- propune realizarea unei informări
despre Curtea Domnească din
VII. Aprecieri Târgovişte - notează în caiete indicaţiile.

- face bilanţul lecţiei, evidenţiază


elevii care au participat activ la oră,
face recomandări.
- pot să exprime propriile păreri.