Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


DISCIPLINA: CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT

STUDIUL SITUAŢIILOR FINANCIARE


CEC BANK
Iaşi 2018

1. Reglementări contabile aplicabile (principalele IFRS utilizate)

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii


utilizarea unor estimări, judecăți și presupuneri ce afectează sumele recunoscute în situațiile
financiare, precum și valoarea raportata a activelor, datoriilor, în următorul an financiar.
Reglementările contabile aplicate de CEC BANK SA sunt Standarde care au fost adoptate de
Uniunea Europeana

Standarde care au fost adoptate de Uniunea Europeana


Începând cu data de 1 ianuarie 2018, standardul IFRS 9 Instrumente financiare va înlocui
prevederile din IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” privind clasificarea și
evaluarea activelor financiare.
Însa pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016, CEC BANK SA care la
baza IAS 39, conform căreia clasificarea și evaluarea activelor se realizează astfel: active la
valoarea justă prin contulde profit și pierdere, împrumuturi și creanță, HTM-active deținute până
la maturitate și AFS- active disponibile pentru vânzare, iar clasificarea are la baza intenția de
păstrare a activului până la maturitate sau intenția de tranzacționare.
Din punctul de vedere a deprecierii activelor, IAS 39 conține următoarele principii
conceptuale: acoperirea cu ajustări pentru depreciere a pierderilor produse precum și a celor
produse dar neidentificare; interzicerea constituirii de ajustări pentru depreciere pentru pierderi
viitoare; și împărțirea activelor în două categorii în scopul determinării ajustărilor pentru
depreciere: active nedepreciate și active depreciate.
În aceste categorii vor fi aduse modificări de standardul IFRS 9 începând cu data de 1
ianuarie 2018.
Pe lângă principalul standard IAS 39, mai sunt menționate și următoarele: IAS 12 Impozitul
pe profit, IAS 29- Raportarea financiara în economiile hiperinflaționiste, IAS 18 venituri din
activități curente
Ceea ce privește adoptarea timpurie a standardelor, banca CEC BANK SA nu a adoptat sau
modificat standarde în anul 2016.

2. Structura situațiilor financiare anuale

a) Principalele componente sunt :


- Situația rezultatului global
- Situația poziției financiare
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
2
- Situația fluxurilor de trezorerie

b) Descrierea componentelor

1. Situaţia rezultatului global prezintă modificările capitalurilor proprii în cursul perioadei


rezultată din tranzacţii sau alte evenimente, altele decât acele modificări rezultate din
tranzacţiile cu proprietarii. Elementele pe baza cărora se evaluează situaţia rezultatului
global sunt: venituri şi cheltuieli.
2. Situația poziției financiare prezintă poziția financiară a unei insituții de credit la sfârșitul
perioadei de raportare. Elementele pe baza cărora se evaluează poziţia financiară sunt
activele, datoriile şi capitalurile proprii. Activele băncii au un total de 28.162.889 lei,
datoriile sunt în valoare de 26.050.020 lei, rezultând un capital propriu de 2.112.869 lei.
3. Situația modificărilor capitalurilor proprii reflectă creșterea sau reducerea activului net.
Situația cuprinde o prezentare a soldurilor de deschidere și de închidere pentruc apitalul
social, prime de capital, rezerve, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului și a
modificărilor acestora.
4. Situația fluxurilor de trezorerie ca mod de raportare foloseşte metoda indirectă prin care
fluxurile de trezorerie se determină din ajustările profitului net sau pe seama pierderilor
nete provenite din modificările de pe parcursul perioadei a datoriilor, provizioanelor,
amortizărilor.

3. Definirea termenilor și precizarea mărimiilor pentru cel mai recent an

Rezultat net (profit sau pierdere) se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile
exercițiului. Acesta poate fi profit sau pierdere și în cazul Cec Bank 2016 este profit în valoare
de 9.601 mii lei.
Rezultat global-elementele pe baza cărora se evaluează rezultatul global sunt: venituri si
cheltuieli.Acesta are o valoare negativă de 17.783 mii lei, ceea ce înseamnă că este pierdere.
Totalul activului este de 28.162.889 mii lei și este format din: casa şi disponibilităţi la
bănci centrale, intrumente financiare derivate, credite şi avansuri la bănci, credite şi avansuri
acordate clientelei, active financiare disponibile pentru vânzare, investiţii păstrate până la
scadenţă, creanţe cu privire la impozitul pe profit curent, imobilizări corporale, imobilizări
necorporale, investiţii imobiliare, alte active financiare, alte active.
Totalul datoriilor este de 26.050.020 mii lei și este format din : intrumente financiare
derivate, depozite de la bănci, depozite de la clienţi, împrumuturi de la bănci şi alte instituţii
financiare, datorii privind impozitul amânat, provizioane, alte datorii financiare, alte datorii,
datorii cu privire la impozitul pe profit curent.
Totalul capitalurilor proprii este de 2.112.869 mii lei și are o structură format din
:capital social, rezerva din reevaluare pentru imobilizări corporale, rezerve pentru active
financiare disponibile pentru vânzare, alte rezerve, rezultatul reportat.

3
Fluxul de numerar din activități operaționale este dat de active operaționale, datorii
operaționale și dobânzi plătite și încasate și este în valoare de -887.091 mii lei ( banca nu dispune
de lichidități).
Veniturile nete din dobânzi sunt în valoare de 785.789 mii lei și sunt stabilite ca
diferență dintre venituri din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile.
Veniturile nete din comisioane sunt în valoare de 222.026 mii lei și sunt stabilite ca
diferență dintre venituri din comisioane și cheltuielile cu comisioane.
Cheltuielile cu personalul fac referire la indemnizații, salarii, contribuții cu pensile,
contribuții sociale, provizioane pentru beneficii acordate angajaților și alte cheltuieli cu
personalul. Toate acestea au un total de 356.915 mii lei.
Creditele și avansurile acordate clientele sunt destinate persoanelor fizice și juridice cu
domiciuliul în România. Creditele acordate de Cec Bank au o valoare netă de 14.590.584 mii lei.
Depozitele de la clienți sunt compuse din depozite la vedere și depozite la termen, având
un total de 23.873.835 mii lei.

4. Note la situaţiile financiare


Notele contabile sunt folosite pentru detalierea structurii elementelor prezentate în
situaţiile financiare anuale ale băncii. Acestea sunt în număr de 32 şi se prezintă astfel:
Nota 5 “Venituri din dobânzi” se găseşte în Situaţia rezultatului global şi în Situaţia
fluxurilor de trezorerie şi prezintă elementele de venituri şi cheltuieli din dobânzi din perioada
2016, cu un total de 785.789 mii lei din venituri nete din dobânzi.
Nota 6 “Venituri nete comisioane” este o notă explicativă regăsită doar în Situaţia
rezultatului global, şi prezintă mai pe larg elementele de venituri şi cheltuieli cu speze şi
comisioane.
Nota 7 ”Alte venituri din exploatare” se regăseşte ca notă în Situaţia rezultatului global şi
Situaţia fluxurilor de trezorerie, şi evidenţiază veniturile din dividend, chirii şi alte operaţiuni din
anul 2016, cu un total de 19.248 mii lei.
Nota 8 “Cheltuieli cu personalul” folosită în Situaţia rezultatului global prezintă
elementele: indemnizaţii şi salarii, contribuţii cu pensiile, alte taxe şi contribuţii sociale, alte
cheltuieli cu personalul şi provizioane pentru alte beneficii acordate angajatorilor, cu un total de
356.915 mii lei.
Nota 9 “Alte cheltuieli operaţionale” este o notă regăsită doar în Situaţia rezultatului
global şi prezintă elementele legate de: cheltuieli cu servicii prestate de terţi, reclamă şi
publicitate, cheltuiala cu poşta, cheltuieli Visa şi Mastercard, etc., cu un total de 239.136 mii lei
în anul 2016.

4
Nota 10 ”Cheltuieli nete cu deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clientelei” se
regăseşte în Situaţia fluxurilor de trezorerie şi în Situaţia rezultatului global, având un total de
450.844 mii lei în anul 2016.
Nota 11”Cheltuiala cu impozitul pe profit” se găseşte în structura Situaţiei rezultatului
global, cu informaţii legate de impozitul pe profit curent, venitul sau cheltuiala cu impozitul
amânat. De asemenea se detaliază şi reconciliere profitului înainte de impozitare cu cheltuiala cu
impozitul pe profit în contul de profit sau pierdere.
Nota 12 ”Casa şi disponibilităţi la bănci centrale”, notă din structura Situaţiei poziţiei
financiare, prezintă pe larg elemente precum: numerar în casierie, numerar în ATM-uri, conturi
curente la BNR, cu un total de 3.626.786 mii lei în 2016.
Nota 13 ”Instrumente financiare derivate” aflată tot în structura Situaţiei poziţiei
financiare, detaliază elementele: Swap pe cursul de schimb, Sume de încasat sau de plată în
RON, Sume de încasat sau de plată în EUR, sau alte valute, Forword pe instrumente de datorie,
active derivate deţinute pentru managementul riscului.
Nota 14 ”Credite şi avansuri la bănci” din structura Situaţiei fluxurilor de trezorerie unde
se descriu operaţiuni reverse repo, conturi curente deţinute la alte bănci, depozite la termen sau la
vedere la alte bănci, cu un total de 866.935 mii lei în 2016.
Nota 15 “Active financiare disponibile pentru vânzare” din structura Situaţiei rezultatului
global, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Situaţia poziţiei financiare, prezintă investiţii de capital
disponibile spre vânzare, şi active financiare precum obligaţiuni de stat sau certificate de depozit.
Nota 16 “Investiţii păstrate până la scadenţă”, notă din structura Situaţiei poziţiei
financiare şi Situaţia fluxurilor de trezorerie, prezintă obligaţiunile de Stat, cu un total de
2.952.426 mii lei în 2016.
Nota 17 “Credite şi avansuri acordate clientelei” aflată în Situaţia poziţiei financiare, are
în structură creditele şi avansurile acordate de către bancă clienţilor persoane fizice şi juridice, cu
un total de 14.590.584 mii lei în 2016.
Nota 18 “Imobilizări corporale” prezentă în toate situaţiile financiare mai puţin în
Situaţia modificării capitalurilor proprii, detaliază sumele privind: costul brut, amortizare,
valoare netă contabilă netă, transferuri, intrări cheltuieli şi venituri cu amortizarea şi reevaluarea
din anii 2015 şi 2016. În decembrie 2016 CEC Bank deţinea 665 terenuri şi 951 clădiri.
Nota 19 “Imobilizări necorporale” se regăseşte în structura situaţiilor financiare
menţionate şi în nota 18. Aceasta prezintă aceleaşi elemente ca şi nota 18, dar pentru imobilizări
necorporale, la începutul şi sfârşitul anului.
Nota 20 “Investiţii imobiliare” are elemente precum costul brut, amortizare şi depreciere,
valoare netă contabilă, achiziţii, etc., cu un total de 78.093 mii lei în 2016.
Nota 21 “Alte active financiare” din structura Situaţiei poziţiei financiare, are o structură
formată din sume în curs de decontare cu alte bănci, valori de recuperat de la bănci şi clienţi.
Nota 22 “Alte active” menţionată în Situaţia poziţiei financiare, prezintă sume plătite în
avans, garanţii, crenţe la bugetul de Stat, ajustări pentru deprecieri, alţi debitori. În anul 2016 alte
active, net, ajunge la suma de 10.079 mii lei.
Nota 23 “Depozite de la bănci” prezintă depozitele la vedere, LORO, la termen şi repo,
cu un total de 1.553.698 mii lei. Se află în structura Situaţiei poziţiti financiare.
5
Nota 24 “Depozite de la clienţi” din structura Situaţiei poziţiei financiare, este formată
din conturi curente şi depozite la vedere şi depozite la termen şi economii.
Nota 25 “Împrumuturi la bănci şi alte instituţii financiare” din structura Situaţiei
fluxurilor de trezorerie şi Situaţie poziţiei financiare, prezintă împrumuturi la Ministerul
Agriculturii, Fondul European de Investiţii, Banca Europeană pentur Investiţii, Porgramul
Elveţian.
Nota 26 “Provizioane” din structura Situaţie poziţiei financiare prezintă provizioane
pentru litigii, pentru fraude şi pentru angajamente de creditare, cu un total de 9.887 mii lei.
Nota 27 “Datorii privind impozitul amânat” prezintă valoarea justă a activelor pentur
vânzare, a investiţiilor de capital, reserve din reevaloare, pierdere fiscal, etc., cu un total de
59.479 mii lei.
Nota 28 “Alte datorii” în care se regăsesc contribuţii sociale la bugetul de Stat, impozite
datorate la buget, provizioane pentru beneficii ale angajatorilor,cu un total de 24.625 mii lei.
Nota 29 “Alte datorii financiare” cu o structură ce prezintă venituri în avans din emiterea
de garanţii, creditori diverşi, alte datorii, cu un total de 21.395 mii lei în 2016.
Nota 30 “Capital Social” prezentă în structura Situaţiei poziţiei financiare şi Situaţiei
modificării capitalurilor proprii cu un total de 1.379.529 mii lei, cu elemente precum capital
social înregistrat la Registrul Comerţului, majorarea capitalului în timpul anului şi ajustarea
capitalului la inflaţie.
Nota 31 “Rezerve din reevaluare” ce regăsită în Situaţia poziţiei financiare, Situaţia
modificării capitalurilor proprii, Situaţia rezultatului global, prezintă soldurile la începutul şi
finalul anului a rezervei şi rezultatului din reevaluare.
Nota 32 “Rezerva pentru activele financiare disponibile pentru vânzare” regăsită în
Situaţiile menţionate la nota 31, prezintă câştigul sau pierderea din modificări în valoarea justă
provenind din marcare la piaţă sau din vânzări, cu un total net de 30.351 mii lei.
Nota 33 “Alte rezerve”din structura Situaţiei modificării capitalurilor proprii şi a Situaţiei
poziţiei financiare este format din rezerva legală statutară, rezerva pentru risc, rezerva din bunuri
primate cu titlu gratuit, cu un total de 169.735 mii lei în 2016.
Nota 34 “Tranzacţii cu părţi afiliate”, respectiv cu acţionarii, cu conducerea şi cu entităţi
controlate de Stat.
Nota 35 “Angajamente şi datorii contingente” prezintă acţiuni în instanţă, ompozitarea,
preţul de transfer, angajamente de creditare.
Nota 36 “Evenimente ulterioare datei bilanţului”

6
5. Caracterizarea riscurilor financiare
Cele mai importante riscuri la care este expusă Banca sunt :

1) Riscul de credit care reprezintă riscul unei pierderi financiare pentru Bancă dacă un client
sau o contrapartidă a unui instrument financiar nu poate să respecte termenele
contractuale.
2) Riscul de lichiditate constă înprobabilitatea ca banca să nu-şi poată onora plăţile faţă de
clienţi, ca urmare a devierii proporţiei dintre creditele acordate pe temen lung şi creditele
pe termen scurt şi a necorelării acestor active cu pasivele băncii, adică cu resursele
3) Riscul de piață include riscul valutar și riscul de preț al instrumentelor de capital. Pentru
activele bancare, riscurile de piaţă sunt mai greu identificabile deoarece poziţiile în
general nu sunt marcate la piaţă.
4) Riscul de rată a dobânzii - Instrumentele care se iau în considerare pentru riscul de rată
de dobândă sunt toate instrumentele de datorie cu rate fixe şi variabile (inclusiv
obligaţiunile convertibile în acţiuni).

Concluzii
În situațiile anuale individuale ne sunt prenzentate 4 situații ce reflectă o succintă
descriere a poziției financiare, a performanței și a structurii capitalurilor proprii. Aceste situații
sunt situația poziției financiare, a rezultatului global, modificărilor capitalurilor proprii și situația
fluxurilor de trezorerie, fiecare dintre ele oferind informații necesare luării unor decizii de către
ultilizatorii interni dar și de către cei externi. Modul de obținere a datele ce sunt cuprinse în
aceste situații este descrist în detaliu în cele 32 de note explicative.

Fiind situații anuale individuale, acestea cuprind și raportul auditului independent.


Auditul a fost realizat de KMG audit SRL și în opinia acestora situațiile ofera o imagine fidelă a
poziției financiare a Băncii la 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a
fluxurilor sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu
IFRS adoptate de Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte structura acţionariatului, CEC Bank
are ca acţionar principal Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu un
procent de 100%.
7