Sunteți pe pagina 1din 3

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

Notele contabile sunt folosite pentru detalierea structurii elementelor prezentate în


situaţiile financiare anuale ale băncii. Acestea sunt în număr de 29 şi se prezintă astfel:
Nota 5 “Venituri din dobânzi” se găseşte în Situaţia rezultatului global şi în Situaţia
fluxurilor de trezorerie şi prezintă elementele de venituri şi cheltuieli din dobânzi din perioada
2016, cu un total de 785.789 lei din venituri nete din dobânzi.
Nota 6 “Venituri nete comisioane” este o notă explicativă regăsită doar în Situaţia
rezultatului global, şi prezintă mai pe larg elementele de venituri şi cheltuieli cu speze şi
comisioane.
Nota 7 ”Alte venituri din exploatare” se regăseşte ca notă în Situaţia rezultatului global şi
Situaţia fluxurilor de trezorerie, şi evidenţiază veniturile din dividend, chirii şi alte operaţiuni din
anul 2016, cu un total de 19.248 lei.
Nota 8 “Cheltuieli cu personalul” folosită în Situaţia rezultatului global prezintă
elementele: indemnizaţii şi salarii, contribuţii cu pensiile, alte taxe şi contribuţii sociale, alte
cheltuieli cu personalul şi provizioane pentru alte beneficii acordate angajatorilor, cu un total de
356.915 lei.
Nota 9 “Alte cheltuieli operaţionale” este o notă regăsită doar în Situaţia rezultatului
global şi prezintă elementele legate de: cheltuieli cu servicii prestate de terţi, reclamă şi
publicitate, cheltuiala cu poşta, cheltuieli Visa şi Mastercard, etc., cu un total de 239.136 lei în
anul 2016.
Nota 10 ”Cheltuieli nete cu deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clientelei” se
regăseşte în Situaţia fluxurilor de trezorerie şi în Situaţia rezultatului global, având un total de
450.844 lei în anul 2016.
Nota 11”Cheltuiala cu impozitul pe profit” se găseşte în structura Situaţiei rezultatului
global, cu informaţii legate de impozitul pe profit curent, venitul sau cheltuiala cu impozitul
amânat. De asemenea se detaliază şi reconciliere profitului înainte de impozitare cu cheltuiala cu
impozitul pe profit în contul de profit sau pierdere.
Nota 12 ”Casa şi disponibilităţi la bănci centrale”, notă din structura Situaţiei poziţiei
financiare, prezintă pe larg elemente precum: numerar în casierie, numerar în ATM-uri, conturi
curente la BNR, cu un total de 3.626.786 în 2016.
Nota 13 ”Instrumente financiare derivate” aflată tot în structura Situaţiei poziţiei
financiare, detaliază elementele: Swap pe cursul de schimb, Sume de încasat sau de plată în
RON, Sume de încasat sau de plată în EUR, sau alte valute, Forword pe instrumente de datorie,
active derivate deţinute pentru managementul riscului.
Nota 14 ”Credite şi avansuri la bănci” din structura Situaţiei fluxurilor de trezorerie unde
se descriu operaţiuni reverse repo, conturi curente deţinute la alte bănci, depozite la termen sau la
vedere la alte bănci, cu un total de 866.935 lei în 2016.
Nota 15 “Active financiare disponibile pentru vânzare” din structura Situaţiei rezultatului
global, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Situaţia poziţiei financiare, prezintă investiţii de capital
disponibile spre vânzare, şi active financiare precum obligaţiuni de stat sau certificate de depozit.
Nota 16 “Investiţii păstrate până la scadenţă”, notă din structura Situaţiei poziţiei
financiare şi Situaţia fluxurilor de trezorerie, prezintă obligaţiunile de Stat, cu un total de
2.952.426 în 2016.
Nota 17 “Credite şi avansuri acordate clientelei” aflată în Situaţia poziţiei financiare, are
în structură creditele şi avansurile acordate de către bancă clienţilor persoane fizice şi juridice, cu
un total de 14.590.584 lei în 2016.
Nota 18 “Imobilizări corporale” prezentă în toate situaţiile financiare mai puţin în
Situaţia modificării capitalurilor proprii, detaliază sumele privind: costul brut, amortizare,
valoare netă contabilă netă, transferuri, intrări cheltuieli şi venituri cu amortizarea şi reevaluarea
din anii 2015 şi 2016. În decembrie 2016 CEC Bank deţinea 665 terenuri şi 951 clădiri.
Nota 19 “Imobilizări necorporale” se regăseşte în structura situaţiilor financiare
menţionate şi în nota 18. Aceasta prezintă aceleaşi elemente ca şi nota 18, dar pentru imobilizări
necorporale, la începutul şi sfârşitul anului.
Nota 20 “Investiţii imobiliare” are elemente precum costul brut, amortizare şi depreciere,
valoare netă contabilă, achiziţii, etc., cu un total de 78.093 în 2016.
Nota 21 “Alte active financiare” din structura Situaţiei poziţiei financiare, are o structură
formată din sume în curs de decontare cu alte bănci, valori de recuperat de la bănci şi clienţi.
Nota 22 “Alte active” menţionată în Situaţia poziţiei financiare, prezintă sume plătite în
avans, garanţii, crenţe la bugetul de Stat, ajustări pentru deprecieri, alţi debitori. În anul 2016 alte
active, net, ajunge la suma de 10.079 lei.
Nota 23 “Depozite de la bănci” prezintă depozitele la vedere, LORO, la termen şi repo,
cu un total de 1.553.698 lei. Se află în structura Situaţiei poziţiti financiare.
Nota 24 “Depozite de la clienţi” din structura Situaţiei poziţiei financiare, este formată
din conturi curente şi depozite la vedere şi depozite la termen şi economii.
Nota 25 “Împrumuturi la bănci şi alte instituţii financiare” din structura Situaţiei
fluxurilor de trezorerie şi Situaţie poziţiei financiare, prezintă împrumuturi la Ministerul
Agriculturii, Fondul European de Investiţii, Banca Europeană pentur Investiţii, Porgramul
Elveţian.
Nota 26 “Provizioane” din structura Situaţie poziţiei financiare prezintă provizioane
pentru litigii, pentru fraude şi pentru angajamente de creditare, cu un total de 9.887 lei.
Nota 27 “Datorii privind impozitul amânat” prezintă valoarea justă a activelor pentur
vânzare, a investiţiilor de capital, reserve din reevaloare, pierdere fiscal, etc., cu un total de
59.479 lei.
Nota 28 “Alte datorii” în care se regăsesc contribuţii sociale la bugetul de Stat, impozite
datorate la buget, provizioane pentru beneficii ale angajatorilor,cu un total de 24.625 lei.
Nota 29 “Alte datorii financiare” cu o structură ce prezintă venituri în avans din emiterea
de garanţii, creditori diverşi, alte datorii, cu un total de 21.395 lei în 2016.
Nota 30 “Capital Social” prezentă în structura Situaţiei poziţiei financiare şi Situaţiei
modificării capitalurilor proprii cu un total de 1.379.529, cu elemente precum capital social
înregistrat la Registrul Comerţului, majorarea capitalului în timpul anului şi ajustarea capitalului
la inflaţie.
Nota 31 “Rezerve din reevaluare” ce regăsită în Situaţia poziţiei financiare, Situaţia
modificării capitalurilor proprii, Situaţia rezultatului global, prezintă soldurile la începutul şi
finalul anului a rezervei şi rezultatului din reevaluare.
Nota 32 “Rezerva pentru activele financiare disponibile pentru vânzare” regăsită în
Situaţiile menţionate la nota 31, prezintă câştigul sau pierderea din modificări în valoarea justă
provenind din marcare la piaţă sau din vânzări, cu un total net de 30.351 lei.
Nota 33 “Alte rezerve”din structura Situaţiei modificării capitalurilor proprii şi a Situaţiei
poziţiei financiare este format din rezerva legală statutară, rezerva pentru risc, rezerva din bunuri
primate cu titlu gratuit, cu un total de 169.735 lei în 2016.
Nota 34 “Tranzacţii cu părţi afiliate”, respectiv cu acţionarii, cu conducerea şi cu entităţi
controlate de Stat.
Nota 35 “Angajamente şi datorii contingente” prezintă acţiuni în instanţă, ompozitarea,
preţul de transfer, angajamente de creditare.
Nota 36 “Evenimente ulterioare datei bilanţului”