Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE GARANTIE PERSONALA

Subsemnatul(a) ………………………………………………. domiciliat(a)


in …………………, str…………………………………., nr………..,
bl……………... sc…….., et………., ap……….., judetul(sectorul)
……………...
telefon…………….., legitimat(a) cu B.I. seria ……………….. nr….………..,
eliberat de ……………, la data de………………………, salariat(a) cu
contract de munca pe durata nedeterminata de la data de ……………….., in
functia de ……………………, la……………………………………………, cu
sediul in ……………………………., str…………………………………..,
nr……………, judetul(sectorul)……………, telefon……………….,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr……………., cod fiscal ………….,
cu un salariu net lunar de…..………….., lei venit care nu este grevat de nici o
datorie,

consimt sa garantez in solidar, personal si neconditionat, pe

domnul/(doamna)……………………………………, domiciliat(a)
in…………….
str…………………………………, nr…….., bl………, sc………, et………,
ap…….. judetul (sectorul)………………., telefon……………., legitimat(a) cu
B.I. seria …….., nr………………, eliberat de……………., la data
de……………., pentru executarea obligatiilor pe care si le-a asumat fata de
SC PORSCHE LEASING ROMANIA SRL cu sediul in str. Smaranda
Braescu, nr. 40, sector 1, Bucuresti, telefon : 233.03.37, inmatriculata in
Registrul Comertului sub nr. J40/7112/1999, cod fiscal R12064199 potrivit
contractului de leasing .
Prezentul contract de garantie personala constituie un accesoriu la aceste
contracte de al caror continut am luat cunostinta .
In cazul neindeplinirii obligatiilor asumate de catre cel (cea) pe care il (o)
garantez fara a invoca beneficiul diviziunii sau discutiunii sau orice alte
formalitati, la simpla cerere a SC PORSCHE LEASING SRL, ma oblig ferm sa
execut eu obligatiile asumate de catre cel (cea) pe care il (o) garantez,
acceptand ca sumele restante, dobanzile, primele de asigurare si orice alte sume
datorate sa le platesc catre PORSCHE LEASING ROMANIA SRL, cu sediu in
str. Smaranda Braescu nr. 40, sect.1, in contul inscris pe ultima factura,
garantand in completare cu orice bun de valoare detinut de mine si la a carui
valorificare prin executor judecatoresc nu ma opun, pana la concurenta tuturor
debitelor ce vor fi restante.

Dovada veniturilor mele lunare o fac cu adeverinta anexata .


Data …….…. DEBITOR 1 GARANT
CREDITOR

1In atentia D-nei Negru Paulina