Sunteți pe pagina 1din 3

Model nr.

28

Subiectul 1
Citește următorul fragment:

Aș vrea să plâng, dacă lacrimile n-ar fi atât de s ărate. Aș vrea s ă plâng nostalgia
care-mi ninge azi sufletul. Sunt fericită și în același timp fr ământat ă de toate
îndoielile inerente oricărui sfârșit de viață școlărescă.
N-am să vorbesc despre ultima zi de școală. A fost înc ă o zi plin ă, grea de
lacrimi și de lumină. A fost o zi frumoasă scursă între flori și ireal în caden ță de
Gaudeamus.
Trebuie să recunosc că despărțirea de colegele mele nu-nseamnă, cel pi țin
acum, nicio nenorocire pentru mine. Se vede treaba că nu ele, ci altceva, ceva din
soarele acestui început de viață și mai ales gândul că tot ceea ce a fost pân ă
acum realitate trece de azi în amintire, mă face să regret și m-a f ăcut diminea ță s ă
plâng ca o nebună.
Am scris în zeci de caiete de amintiri, deși le înțeleg inutilitatea. Credem acum
că ele vor fi în ani târzii cheia spre lumea de vis a copil ăriei. Dar por țile ferecate
nu se deschid decât cu un descântec. Păstrăm zadarnic cheia pentru vremea
când descântecul va fi de mult uitat. Am gravat pe pagini de album vorbe menite
să fie mai târziu o evocare a ceea ce ne-a fost drag, dar am uitat c ă tot ceea ce
iubim azi va deveni odată ”amintirea unei iubiri”. Plângem acum pentru ceea ce ia
cu ea clipa aceasta, pentru tot ceea ce am vrea să trăiască veșnic viu în noi și
știm că nu va mai avea nicio importanță mai târziu.
Am avut norocul ca ultima zi de școală să fie întru totul o zi splendid ă. Cauze?
Am ascultat la radio Serenadele lui Schubert și Toselli, fragmente din Tosca și...
am discutat cu I. și J. A fost un fel de țesătură delicată de confidențe, planuri, vise.
A fost o privire pe care am aruncat-o în lumina apusului asupra mea sau, mai bine
zis, în sufletele noastre. M-am simtit bine pentru că m-am g ăsit în societatea unor
oameni cu care am un numitor comun sufletesc. Am înțeles ce înseamnă
adevărata prietenie, izvorâtă din limpezimea viselor noastre, atât de diferit ă de
obișnuita apropiere. De aceea sunt fericită și rog pe Dumnezeul visurilor mele s ă
apere și să întărească prietenia această care descoperă sensuri frumoase și noi
vieții pe care o credeam lipsită de rost. Pe I. o iubesc. Pe J. îl admir și-l consider
un prieten drag. Le doresc amândurora o viață atât de frumoasă, atât de plină de
sensuri, ca visele noastre de azi.
Ioana Em. Petrescu,
Jurnal

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe cu privire la text:
1. Menționează sensul din text al secvenței am un numitor comun sufletesc.
2. Indică având în vedere informațiile transmise de text, motivul regretului autoarei.
3. Explică, raportându-te la textul dat, de ce consider ă autoarea c ă scrisul în caietele de amintiri este inutil.
4. Precizează două sentimente pe care le trăiește autoarea în ultima zi de școal ă, a șa cum se desprind din
primul paragraf.
5. Prezintă cauzele care au făcut ca ultima zi de școal ă a autoarei s ă fie una splendid ă, raportându-te la
ultimul paragraf al textului dat.
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dac ă scrierea unui jurnal poate sau nu s ă
atenueze emoțiile generate de anumite momente importante din via ță, folosind informa țiile din fragmentul
citat.
In redactarea textului, vei avea în vedere urm ătoarele repere:
-formularea tezei/problematicii puse în discu ție; 2p.
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematic ă; 2p.
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a dou ă argumente adecvate pozi ției adoptate; 12p.
- formularea unei concluzii pertinente; 2p.
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p.
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p.

Subiectul al II-lea
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două tr ăs ături ale genului dramatic:

PROFESORUL: Haideți, domnișoară, să facem puțină aritmetică, dacă n-ave ți nimic împotriv ă...
ELEVA: Dar de unde, domnule, asta e tot ce-mi doresc.
PROFESORUL: E-o știință destul de recentă, domnișoară, o știință modernă; la drept vorbind, e mai curând
o metodă decât o știință... Și în același timp o terapie. (Menajerei:) M ărie, ai terminat?
MENAJERA: Da, domnule, am găsit farfuria. Am plecat...
PROFESORUL: Grăbește-te. Ocupă-te, te rog, de bucătăria dumitale.
MENAJERA: Gata, domnule, mă duc. ( Se preface că iese.) Nu v ă sup ăra ți, domnule, dar fi ți atent și nu va
ieșiți din fire.
PROFESORUL: Ești ridicolă, Mărie, nu-ți dai seama? îți faci griji aiurea.
MENAJERA: Vorba vine!
PROFESORUL: Te rog să încetezi cu insinuările. Știu foarte bine cum s ă m ă port. Am totu și o vârst ă...
MENAJERA: Tocmai, domnule. Ar fi mai bine să nu intra ți direct în aritmetic ă cu domni șoara. Aritmetica
obosește, enervează.
Eugen Ionescu, Lecția

Subiectul al III-lea
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje
dintr-un basm cult studiat.
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului social, psihologic, moral al fiecăruia dintre cele două personaje din basmul
cult studiat;
-evidențierea modului în care se manifestă relația dintre cele două personaje prin două
episoade/secvențe comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale basmului cult studiat,
semnificative pentru relația dintre cele două personaje, din seria: acțiune, conflict, perspectivă
narativă, modalități de caracterizare, limbaj.