Sunteți pe pagina 1din 6

In A Sentimental Mood Duke Ellington

6 =D (arr. Jason Vieaux)

˙ œ œ œ œ œ Uœ .
q = 48-58 2 21

œ œ œ · n œ # œ3 œ œ œ Uœ . Œ ‰ 4œ œ1
3 4
1 œ
3 3

œ ≈ œ œ3 œ œ œ œ œ .
4 4 4

&b ‰
Œ ‰
œ
≈ 1 œ bœ œ
œ œ œ.
1
œ œ bœ œ
0 0 0
U 3
T 6 8 10
0
10
0
10
0
10 6 8 10 0
0
2
0
0 2
0 0
0 2
0 0
6
A
u
10 10 10 <7>
B 8
8
8 1
1
1
Keep Time w/Bass Notes
X

‰ U r n œ œœ 43
III 1 4

n œ n œ n
II III

˙ U
œ n œ 4 ‰ œ œ 4 œœ 3 œ œœ œ 2
4 (V) 1

œ œ œ œ
3
r
4

œ œ œ b œ œ b œœ ..

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
4 2

& b ‰ œ b œ . œœ
œ
Œ ≈ œœ 4 3#œ 1 œ œ n 1œ # œ 1
4 1 2

1 œ 2
n˙ ˙ nœ. Œ
œœ
4
Œ œÓ ‰ ‰ œ
2
J J
U U 1 3 5 8 10 13
3

35 3 3 8 5
3 3 3 43 2 6 6 5 6 8 10 13
3 3 3 5 6 6 10 12
3 3 2 5 5 7 10 11
3 3 3 0 0
3
X
j
˙. ‰ 4œ œ œ .
3 3

œ œ œ
4 4 4

œ œœ .
3
r 4

œ
4
4

1œ œœ œœ œœ œœ 2œ .
1 œ
œ
&b # œ œ œ œ 1n œ œ.
6 1
1

Œ J ≈
œ œ œ œ
3 2 1

œ œ. J ˙ ˙
13 15 15 13 15 13 12 10 8
6 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
12 11 11 10 10 9 9
0 0
0 0 0 0

V
VI
j j j Œ
3 3
2 1
œœœ œ œ œ œ œ # œœ ‰ œ œ œ.
3
r
3 3 3

œ œ œ n œr œ œr œ 3œ n œ
1

Kr r
n œœ œœ œ
1
3 1
3

œœ
3

#œ œ
2
œ
& b ‰ ≈ œb œ œ œ ‰
8

œ Œ œœ œ
œ. J ‰ ˙
J œ œ œ.
3
6
5 5 5 10 5 5 8 8 10
8 7 6 6 8 10 9 (8) 68 68 8 10
7 7 7 7 6 6
8 8 8 8
5 5 5 5 0
5 5 5
. œ œ œ. 1
3

œ œ
3 4

3 3 nœ œ
œœ1 œ œ
4
3

œ œ3 1œ 2 Œ Œ œ œ œ
3 2 4 3 3

œ œœ3 œœ # #4œœœ
1 4

i m œ
23

&b Œ œ œ
œ3 n œ n œ œ œ œ
10 a

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
2

‰ œ2. J
2

œ nœ œœ œ œ œ œ
1

œ œ. J œ
10
0 6 8 10 12 13 12 10 8
10 8 6 0 0 8 10 10 10 9 10
7 2 2 12 12 11
3 3 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0

4 X

n œœ n œœ 32
3

o
III 2

˙ n œ4 oœ œ œ ‰ 1œ 2œ œœ n œœ
4 4

n œœ # œœ 1
3 3
1

ggg œœ .1 œ
4 3

&b Œ œ n #1 œœ 21 œœ
n œœ œ Œ
12

1 œ

n ˙2 bg 2b œ˙ 3 œ ‰œ 2 J œ Óœ ‰ ‰ œJ œJ
3
J J
ggg 0
g3
6 3 0 1 1 3 5 8 10 13
3 1 6 8 10 13
3 3 2 6 6 10 12
3 5 7 10 11
4 4 0
5 4 3 3

j
X

œ.
3

4 r œ
4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
3 3 4 4

œ œœ .
3 4

œ
4 4
œ
œœœ œ œœ œœ œœ 2œ .
&b Œ # œœ œ œ œ nœ œ.
14

J ≈
œ œ œ œ ˙
1

œ ˙ ˙
13 15 15 15 15 13 15 13 12 10 8
6 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
12 11 11 10 10 9 9
0 0
0 0 0 0

j j j j
‰œ 3œr 3œ 1œ 3œ n œ œ œ œ3 b œ œœ œ œœ œ 3
6

Œ
3 3 3

œœœ œ œ œ œ œ # œœœ
3 3 2 3

œ œ
3

n œœœ œœ Œ œ2
&b ‰ bœ œ
16

Œ
J J
≈ œ œ œ œ œ J ‰
2
œ. J œ œ ˙ ˙ 6

3
6
5 5 5 10 5 5 10 13 10 8 10 10
8 7 6 6 8 10 13 10 9 8 9 8
7 7 7 7 10
8 8 8 8
5 5 5 5 0
5 5 5
j j
œœ ~~ ‰ 3 r 3œ 1œ 3œ n œœœ . œ œ œ œ . 41
3 3
3

œ œ b œ 2 œœ œ n œœ œœ œ œ n œ4
6 3

œ œ œ œœ
4 3 3

œ . J ~~ n œ Œ # # œœœ
3 4

œ # œ
œ œ œ
&b
18

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
J
2

J 2
J
1
1

‰ œ œ ‰
1

nœ 6 œ œ œ. œ
2

œ œ œ œ. J
6

10 10 10 10 6 8 10 12 13 12 10 8 7
8 8 98 8 9 10 8 10 10 10 9 10
10 7 12 12 11 11
10 10 10 10
0 0 0 0
0 0 0 0

III 3


4
I

œœ œ n œ
VI

œ b œ .œœ 1 œ ‰ b b œœœ ‰ œœœ 2


bœ œ
&b Œ œ
4

n b œœ
3

‰̇ n Jœ Œ
20
3 3 4

n˙ ˙3 3 œ œ 1 œ 1b œ
4
3 œ
1

2
2

6 0 3 43 0 1
3 2 2 1 6
3 3 3 2 6 5
3 8 4
3 9
5 3 3 5 6 6
VIII

4j 4
4 I

œœ b œ œ œ œ œr j3
VI
j 3 j
IV 3 3 IV

b œœ œ . œ œ œ œ œ gg b œœœ 2
b
6 2 2 2
b œ œ 2œ
3

œœ b œ œ b œœ
2 2

œ 1 2 1 œ œ b œ4 b b œœ2
2 4

& b b b œœJœ œœœ.. œ ‰ ggg 3


œ œœ n œ4
22

œ
~~~~~~~~

œ g œ1 œœ ‰ œ b b œœ œ
bœ œ 1
3
3
3
4 8 6 8 11 11 9 898 1 1
~~~~~~~
~~~~~~~

6 6 9 11 2 4 6 7 9 4 6
5 5 1 6 5
6 6 11 4 4 7
4 4 8 1 6 8
8 8 1 1 6 6

I 2 IV IV 4

œ b œ b œ œ j 2 œ œ4 . n b œœ . b œ
6 4
21 1

j b œ œ œ # n œœ
6 3 1

n œœ œœœ # œ . n œœ 2œœ n œ1 .
6 6
3 3

& b b b œœœœ œ œ œ œœœ œœ n œb n œ n œœ


24 3 2 3 2 4

œœ œ œ œ œ
1

œ œ Jœ œ œ Jœ œ nœ bœ œ nœ œ nœ
4
n œ 1b œ
J
6 6
3
6
6
6 6
6 3
1 2 3 2 1 1 3 5 2 4 6
1 1 3 3 3 3 2 2 4 2 6 6
1 1 1 1 1 1 0 0 45 8 5
3 3 4 4
4 4 4 1 1 0 0
0 1 6 0
VIII

j3 4
I

œœ b œ œ œ œ œr j3
IV 3 2 VI IV

œœ b œ œ œ b œ œœ 2
2 2
n œ œ3
2 4 1 4

œœ b œ œ b œœ b œ œœ 2 œ
4 4 2 2

œ œ 4 b œ2
4

& b b ≈œ b œ2 ‰ b œœ3 œ 121


26

~~~~~~~~~
œ œ ‰ bœ b œ œ b œ œ3 œ
œ ‰ bœ 1 œ œ b œ 3œ
J bœ œ 1
3
3
8 4 6 8 11 11 9 8 9 8 1 1

~~~~~~~~~
6 6 9 11 2 4 6 7 9 4 6
1 6 5
6 6 11 4 4
4 4 8 1 6 8
8 8 1 1 6 6

X 4

n œœœ
2 4

32 r ≈ 2r ≈ nœ œœ
III

31 r ≈ 1r ≈
œœœ 3 ‰ œ œ # œœœ œœœ
V 3

n œœ
3 3

n œ œœ # œœ œœ
3 3

œ œ # œ œœœ #œ

~~~~~~~~~~
& b 3 œœ œœ 4 œ 4 œ
28

3 œ œ œ œ œ œ

~~~~~~~~
n ˙1 Œ
4

œ ‰ ‰ œ
2

nœ œ nœ œ œ
3
œ œ œ œ œ J J
6 6
0 1 3 5 8 10 13

~~~~~~~~
~~~~~~~
4 4 3 6 8 10 13
5 5 6 6 7 7 3 3 3 6 6 10 12
8 8 8 8 8 8 3 3 5 7 10 11
8 8 8 8 8 8 3 0 0
5 0 0 5 0 0

j
X
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
6 3 4 4

œ œœ .
4 4
4r 4

œ
4
œ
œœœ œ œœ œœ œœ
3

2 œ .
&b Œ # œœ œ œ œ 1 nœ œ.
30

œ œ J ≈
œ œ ˙ ˙ ˙
13 15 15 15 15 13 15 13 12 10 8
6 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
12 11 11 10 10 9 9
0
0 0 0 0

j j j
3 2
œ œ 3 œœ œ œ œ œ œ # œœ 23 Œ ‰ œ œ œ œ b œj œ . n 1œ 2œ œj œ œKr œ œj œ . 4œj œ
6
3 3 1 6
3 3 4 6 4

n3 œœœ
4 1 4 4 2

œ œœ 4
3
4

& b ‰ œb œ 4 œ Œ Œ # œœ
32
2

œ. œ œ œœ œ 4

œ nœ œ
J
3
6
5 5 5 10 5 5 5 8 10
8 7 6 8 98 6 68 68 68 89
7 7 7 7 6
8 8 8 5
5 5 5 5 0 0
5 5 5
fan strings

œæœ œæ œæ œ œ
6
4 4

œ
1 3

Œ Œ œ œ nœ
rK
œœœ œœ œœ b # œœ œœ œœ
nœ œ œ
a

3 3

&b . bœ œ #œ œ
34

œ nœ œœ
i m

œ œœ œœ œ œ œ ˙˙ œœ œœ
10
53 1 0 6 3 5 8 10 12 10 8 5 8
3 0 0 10 8 7 4 7
2 2 12 10 8 5 8
3 3 10 8 7 4 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

‰ ‰ n4œ 4œ n 4œ
III 6

˙ 4 nœ bœ
I

3

œœ n œœ . œ œ
bœ œ
œ ˙‰ œ 3 œ
2 bœ
œœ
&b Œ
36

nœ nœ #œ
b b œ˙ œ J Œœ
1

˙ 3œ
3 1

2 bœ nœ œ œ œ œ
3
6 0 3 43 0 1 46 5 8 7
3 1 6 4
3 3 3 2 5 5
3 4 4
4 4
5 4 3 3 1 0 0

U
Freely (to end)

‰ 4·6 ‰ .
III I
b˙ ‰
3 3

œ nœ œ
3

n œœ 3 œœ b b œœ 4 ‰ 1 ˙œœ
œ
1

bn œœœ gggg b ˙˙˙ 13


n œ
1

œœ œœ œœ
1 3

&b Œ
38
4

œ. œ g ˙2 nœ œ bœ3
J
nœ œ œ
J 2
U
2

6 0 3 0 1 3 0 1
3 2 3 3 2 1 1 1 1
3 3 2 2 1 0 0 0 0
3
3 2 2 1 0 0 0
5 5 <3>
Nat. harm. 6th string

·
4th finger 3rd fret (sounds A)
25th fret

·
I

Œ ‰ j ˙1 ·2 ·
1

œ œ ˙ œ nœ
1

& b œœ œœ b œ2 œ1 œ œ ˙˙ œ œ
40

Óœ n œ œ bb ˙˙ b œ
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~


2

4 4 Art. harm. 25th fret


while holding C (1 fret 2nd st.)

0 1 1 1 1 < 1> 3
1 1 1 1 1 <1 > < 1 >
0 3 3 3 3 <3 >
3 0 0
4 4
6 5 4
Nat. harm. 5th fret

n œœ n œœ ·· 3
Uœ U œœ œœ ·4
&b ngg 1œœ n œœœ n œœœ œœ œœ œœ œœ
Œ
42
#œ nœ 5
‰ gg 42 œœ n œ œ
ggg n 3 œ Ó ˙.
J Œ
gg 02
Nat. harm. 5

ggg 2
210 1 3 5 8 10 13
1 3 5 8 10 13
<5 >
ggg 3
0 2 5 7 10 12
0 2 5 7 10 12 < 5>
3 <5 >
3

Copyright © 1935 Sony/ATV Music Publishing LLC in the U.S.A. Copyright Renewed. This arrangement Copyright © 2017 Sony/ATV
Music Publishing LLC in the U.S.A. All Rights Reserved by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
Rights for the world outside of the U.S.A. Adminstered by EMI Mills Music Inc. (Publishing) and Alfred Music (Print)International Copyright Secured
All Rights Reserved Reprinted by permission of Hal Leonard LLC