Sunteți pe pagina 1din 14

Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A abscissa - abscisă absolute - absolut absolute extremum - extremum absolut absolute value -
valoare absolută absolute value of a complex number - valoare absolută a numărului complex
accuracy - precizie, exactitate, acurateţe acnode - punct izolat acute angle - unghi ascuţit acute
triangle - triunghi ascuţitunghic add - a aduna, a suma addend - termen al sumei addition - adunare
addition sign - semnul adunării adjacent angle - unghi adiacent, unghi alăturat adjacent side - latură
adiacentă adjacent supplementary angles - unghiuri adiacente suplimentare adjoint - conjugat
admissible - admisibil admissible solution - soluţie admisibilă affine coordinates - coordonate afine
algebra - algebră algebraic equation - ecuaţie algebrică algebraic expression - expresie algebrică
algorithm - algoritm algorithm for division - algoritm de divizare alternance - alternanţă alteration -
alternare alternate angles - unghiuri alterne alternate exterior angles - unghiuri alterne externe
alternate interior angles - unghiuri alterne interne altitude of a triangle - înălţime a triunghiului
amplitude - amplitudine analogous - analogic analogical - analogic analogy - analogie analysis -
analiză analyze - a analiza angle - unghi anticosine - arccosinus antisine - arcsinus applicate -
aplicată approximate solution - soluţie aproximativă arbitrary - arbitrar arc - arc arccosine -
arccosinus arc-length - lungimea arcului arcsine - arcsinus arctangent - arctangentă area - arie
argument - argument argument of a function - argument al funcţiei arithmetic mean - medie
aritmetică arithmetic progression - progresie aritmetică associative law - lege asociativă associative
property - proprietate asociativă assumption - presupunere asymmetric(al) - asimetric asymmetry -
asimetrie asymptote - asimptotă asymptotes of a hyperbola - asimptote ale hiperbolei average -
valoare medie average value - valoare medie axiom - axiomă axis - axă

back-substitution - substituţie inversă bar - linie de fracţie base - bază base angle {of a triangle} -
unghi la bază a triunghiului base vector - vector de bază basis - bază billion - bilion binary - binar
binomial - binom binomial coefficient - coeficient binomial binomial expansion - descompunere
binomială binomial formula - formula binomului biquadratic equation - ecuaţie bipatrată bisector -
bisectoare bisectrix - bisectoare bounded interval - interval mărginit braces - paranteze figurate
brackets - paranteze patrate branch - ramură bridging - translaţie brocken line - linie frântă

calculus - analiză matematică, calcul cancel - a simplifica canonical - canonic Cartesian coordinate
system - sistem cartezian de coordonate Cartesian coordinates - coordonate carteziene central
angle - unghi la centru central conic - secţiune conică centrală central symmetry - simetrie centrală
centre - centru centre of the escribed circle - centru unei circumferinţe exînscrise center - centru
change of variable - schimb de variabilă chord - coardă circle - cerc circumcenter - centrul
circumferinţei circumscrise circumscribed figure - figură circumscrisă closed - închis closed interval -
interval închis, segment coefficient - coeficient coincident - coincident collinearity - coliniaritate
combination - combinaţie combine similar terms - reducere a termenilor asemenea common
denominator - numitor comun common difference - raţie a unei progresii aritmetice common divisor -
divizor comun common factor - divizor comun common fraction - fracţie ordinară common logs -
logaritm zecimal common multiple - multiplu comun common ratio - raţie a unei progresii geometrice
commutative law - lege comutativă comparation - comparaţie, comparare complementary angle -
unghi complementar {până la 90o} complete induction - inducţie completă complete solution - soluţie
completă complex number - număr complex computable - calculabil computation - calcul concave -
concavă concave curve - curbă concavă concave function - funcţie concavă concentric circles -
cercuri concentrice condition - condiţie cone - con congruence - congruenţă congruent angles -
unghiuri congruente congruent figures - figuri congruente congruent polygons - poligoane
congruente congruent segments - segmente congruente conic - secţiune conică conic section -
secţiune conică conjugate - conjugat conjugate angle - unghi suplimentar până la 360o conjugate
roots - rădăcini conjugate consecutive integers - numere întregi consecutive constant - constantă
continuity - continuitate continuous function - funcţie continuă convex - convex convex curve - curbă
convexă convex polygon - poligon convex convexity - convexitate coordinate - coordonată
coordinate axis - axă de coordonate coordinate system - sistem de coordonate coplanar - coplanar
coplanar vector - vector coplanar coprime numbers - numere reciproc prime corollary - consecinţă,
corolar corresponding angles - unghiuri corespondente count - a calcula criterion - criteriu criterion
for divisibility - criteriu de divizibilitate cross-product - produs vectorial cube - cub cubic - curbă
cubică cubic curve - curbă cubică curve - curbă cut - secţiune cylinder - cilindru

data - date decimal - zecimal decimal fraction - fracţie zecimală decimal number - număr zecimal
decision - decizie decomposition - descompunere decomposition of a fraction - descompunere a
unei fracţii decrease - a descreşte decreasing function - funcţie descrescatoare deduction - deducţie
define - a defini definition - definiţie degenerate - degenerat degenerate conic - secţiune conică
degenerată degree - putere, ordin, grad, exponent degree of a polinomial - grad al polinomului
denominator - numitor dependent - dependent derivative - derivată derivative at a point - derivată în
punct determinant - determinant determine - a determina deviation - deviaţie, deviere diagonal -
diagonală diagonal element - element diagonal diagonal matrix - matrice diagonală diameter -
diametru diametrically opposite point - punct diametral opus difference - diferenţă differentiability -
derivabilitate, diferenţiabilitate differentiable function - funcţie diferenţiabilă differential of area -
element de arie digit - cifră dihedral angle - unghi diedru dilatation - delatare dimension - dimensiune
direction - direcţie direction cosine - cosinus director directly proportional - direct proporţional
discontinuous - discontinuu discontinuous function - funcţie discontinuă discriminant - discriminant
disposition - amplasare distance - distanţă distinct - distinct distributive law - lege distributivă
dividend - deîmpărţit divisable {by} - divizibil {prin} division - divizare division algorithm - algoritm de
divizare divisor - divizor domain - domeniu domain of definition - domeniu de definiţie dot - punct dot
product - produs scalar dotted line - linie punctată double root - rădăcină dublă dual - dual duality
principle - principiul dualităţii

edge - muchie element - element element of area - element de arie elimination - eliminare
elimination by substitution - eliminare prin substituţie elimination method - metoda eliminării ellipse -
elipsă empty set - mulţime vidă equation - ecuaţie equation of a straight line - ecuaţie a liniei drepte
equilateral - echilateral equilateral polygon - poligon regulat equilateral triangle - triunghi echilateral
equivalent - echivalent equivalent figure - figură congruentă error - eroare escribed - circumscris,
exînscris essential - esenţial estimation - estimaţie Euclidean algorithm - algoritmul lui Euclid
Euclidean geometry - geometrie euclidiană Euclidean space - spaţiu euclidian evaluation - evaluare
evaluation of determinant - calculul determinantului even - par even function - funcţie pară even
number - număr par everywhere defined - definit peste tot exact - exact exact division - împărţire
fără rest exact solution - soluţie exactă example - exemplu excentre - centru al unei circumferinţe
exînscrise exclusion - excepţie existential quantifier - cuantor existenţial expansion - descompunere,
dezvoltare expansion of a determinant - dezvoltare a determinantului explementary angle - unghi
complementar până la 360o exponent - exponent, ordin exponential - exponenţial exponential
equation - ecuaţie exponenţială expression - expresie exterior angle {of a triangle} - unghi exterior {al
triunghiului} extremal - extremal extremum point - punct de extremum

factor - factor, multiplicator factor theorem - teorema lui Bezout factoring - descompunere în factori
factorization - descompunere în factori family - familie field - câmp first derivative - primă derivată
first-order equation - ecuaţie de ordinul întâi flow chart - schemă bloc flux - flux focal point - punct
focal focus - focar foot {of a perpendicular} - picior al perpendicularei formula - formulă fraction -
fracţie function - funcţie function of a complex variable - funcţie de variabilă complexă function of a
single variable - funcţie de o variabilă function of several variables - funcţie de mai multe variabile
fundamental - fundamental fundamental theorem of arithmetic - teoremă fundamentală a aritmeticii

general - general general form - formă generală general solution - soluţie generală general term -
termen general geometric average - medie geometrică geometric locus - loc geometric al punctelor
geometric mean - medie geometrică geometric progression - progresie geometrică geometry -
geometrie grade - grad, exponent, putere greatest common divisor - cel mai mare divizor comun
greatest common factor - cel mai mare divizor comun

half-angle formulas - formule ale jumătăţii unui unghi halve - a împărţi în două {în jumătate} height -
înălţime hemisphere - semisferă hexagon - hexagon hexaeder - hexaedru hexahedron - hexaedru
hill climbing - determinarea extremului homogeneous - omogen homogeneous equation - ecuaţie
omogenă homogeneous system - sistem omogen horizontal - orizontal horizontal axis - axă
orizontală Horner's scheme - schema lui Horner hyperbola - hiperbolă hyperbolic - hiperbolic
hypotenuse - ipotenuză hypothesis - ipoteză

identity - identitate if and only if - dacă şi numai dacă image - imagine implication - implicaţie
improper fraction - fracţie supraunitară incenter - centrul circumferinţei înscrise incircle -
circumferinţă înscrisă include - a include inclusion - incluziune inconsistent - incompatibil incorrect -
incorect increase - a creşte increment - creştere indefinite - nedeterminat independent - independent
independent variable - variabilă independentă indeterminancy - nedeterminare induction - inducţie
inequality - inecuaţie infinite - infinit infinite decimal fraction - fracţie zecimală infinită inflexion -
inflexiune inhomogeneous - neomogen initial - iniţial initial condition - condiţie iniţială initial value -
valoare iniţială inscribe - a înscrie inscribed angle - unghi înscris inscribed circle - circumferinţă
înscrisă inscribed polygon - poligon înscris integer number - număr întreg integral - integrală integral
curve - curbă integrală integrand - expresie de sub integrală integration by parts - integrare prin părţi
integration constant - constantă de integrare inter-stage function - funcţie în scară intercept -
segment intercept theorem - teorema lui Thales interdependency - interdependenţă interior angle -
unghi interior intersection - intersecţie interval - interval inverse - invers inversely proportional -
invers proporţional irrational number - număr iraţional irreductibility - ireductibilitate isosceles triangle
- triunghi isoscel

J
jump - salt jump function - funcţie în scară

kilogram(me) - kilogram kilometre - kilometru known - cunoscut

law - lege law of composition - lege de compoziţie law of sines - teorema sinusurilor law of the
excluded middle - legea terţului exclus least common denominator - cel mai mic numitor comun least
common multiple - cel mai mic multiplu comun leg - faţă laterală Leibniz rule - formula lui Leibniz
lemma - lemă length - lungime like denominators - numitori identici like signs - aceleaşi semne limit -
limită limit value - valoare limită limits of integration - limite de integrare line - dreaptă line segment -
segment liniar linear - liniar linear equation - ecuaţie de gradul întâi (liniară) linear function - funcţie
liniară linear independency - independenţă liniară linearity - liniaritate local - local logarithm - logaritm
lower limit - limită inferioară lowest common denominator - cel mai mic numitor comun lowest
common multiple - cel mai mic multiplu comun lozenge - romb

magnitude - mărime main diagonal - diagonală principală major axis - axă principală many-variable
system - sistem cu mai multe necunoscute map - imagine, aplicaţie mapping - imagine, aplicaţie
meter - metru mathematical induction - inducţie matematică mathematics - matematică matrix -
matrice matrix of the transformation - matrice de transformare maximum - maximum, maxim mean -
medie aritmetică mean proportional - medie geometrică measurable - măsurabil measure - măsură
median {of a triangle} - mediană member {of a set} - element {al mulţimii} minimum - minimum,
minim minuend - descăzut minus {sign} - semnul scăderii module - modul monom - monom
monotone decreasing function - funcţie monoton descrescătoare monotone increasing function -
funcţie monoton crescătoare monotonic function - funcţie monotonă monotonous - monoton multiple
- multiplu multiplex - multiplu, repetat multiplicand - deînmulţit multiplication - înmulţire, multiplicare
multiplier - înmulţitor, multiplicator multiply - a înmulţi mutually - mutual mutually disjoint - mutual
disjuncte

natural logarithm - logaritm natural natural number - număr natural necessary and sufficient
condition - condiţie necesară şi suficientă negative - negativ negligible - neglijabil node - nod non-
decreasing - nedescrescător non-degnerate - nedegenerat non-degenerate conic - secţiune conică
nedegenerată non-degenerate conic section - secţiune conică nedegenerată non-linear - neliniar
non-linear equation - ecuaţie neliniară non-orthogonal coordinate system - sistem neortogonal de
coordonate non-periodic - neperiodic non-symmetric - nesimetric non-terminating decimal - fracţie
zecimală infinită non-trivial solution - soluţie netrivială non-zero solution - soluţie nenulă normal -
normală, perpendiculară normal to the surface - normală la suprafaţă normal vector - vector normal
null-vector - vector nul null-matrix - matrice nulă null-set - mulţime vidă number - număr number line -
dreaptă numerică numerator - numărător

O
oblique - oblic obtuse angle - unghi obtuz obtuse triangle - triunghi obtuzunghic octagon - octagon
odd - impar odd-function - funcţie impară one-to-one - biunivoc open interval - interval deschis
opposite interior angles - unghiuri alterne interioare order - ordine order of derivative - ordin al
derivatei order of equation - ordinul ecuaţiei ordered pair - cuplu ordonat ordinal number - număr
ordinal ordinate - ordonată origin {of coordinates} - origine de coordonate orthogonal base - bază
ortogonală orthogonal coordnate system - sistem ortogonal de coordonate orthonormal basis - bază
ortonormată oval - oval

pair - cuplu parabola - parabolă parabolic - parabolic parallel - paralel parallelepiped - paralelepiped
parallelogram - paralelogram parallelogram law - regula paralelogramului parallelogram rule - regula
paralelogramului parameter - parametru parametric form - formă parametrică parentheses -
paranteze rotunde partial fraction - fracţie elementară partial-fraction expansion - descompunere în
fracţii elementare pencil - fascicul pencil of lines - fascicul de drepte pentagon - pentagon per cent -
procent perimeter - perimertu period - perioadă periodic decimal fraction - fracţie zecimală periodică
periodic function - funcţie periodică periodic solution - soluţie periodică permissible solution - soluţie
admisibilă perpendicular - perpendiculară pivot - axă de rotaţie, centru de rotaţie plane - plan plane
geometry - planimetrie planimetry - planimetrie plus sign - semnul adunării, plus point - punct point of
discontinuity - punct de discontinuitate point of inflexion - punct de inflexiune polygon - poligon
polyhedron - poliedru polynomial - polinom positive - pozitiv possibility - posibilitate power - putere,
exponent pre-image - preimagine preceding - precedent prime factorization - descompunere în
factori primi prime number - număr prim pimitive - funcţie primitivă principal - principal principal axis -
axă principală principal diagonal - diagonală principală principle of complete induction - metoda
inducţiei complete prism - prizmă product - produs progression - progresie projection - proiecţie
proof - demonstraţie proper factor - divizor propriu proper fraction - fracţie subunitară property -
proprietate proportion - proporţie proposition - propoziţie prove - a demonstra pyramid - piramidă
Pythagorean theorem - teorema lui Pythagoras

quadrate - patrat quadratic - pătratic quadratic equation - ecuaţie de gradul al doilea (patrată)
quadratic formula - formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea

(ecuaţiei patrate)

quantifier - cuantor quotient - cât

radian - radian radical - radical, semnul rădăcinii radical sign - radical, semnul rădăcinii radius - rază
radius vector - rază vectoare raise to a power - a ridica la putere range - mulţime de valori, domeniu
rank of a matrix - rang al unei matrici ratio - cât, raport rational - raţional rational function - funcţie
raţională rational number - număr raţional ray - semidreaptă real - real real number - număr real
reciprocal matrix - matrice inversă rectangle - dreptunghi rectangular coordonate system - sistem
rectangular de coordonate reduce - a reduce reducible - reductibil regular polygon - poligon regulat
relation - relaţie, raport relative - relativ relatively prime numbers - numere reciproc prime remainder -
rest repeated root - rădăcină multiplă replace - a substitui, a înlocui represent - a reprezenta rest -
rest restriction - restricţie rhomb - romb rhombus - romb right angle - unghi drept right triangle -
triunghi dreptunghic root - rădăcină rotation - rotaţie round - a rotunji rounding error - eroare de
rotunjire rule - regulă

same denominators - numitori identici satisfy - a satisface scalar - scalar scalene triangle - triunghi
scalen secant - secantă sector of a circle - sector circular segment - segment semi-circle - semicerc
semiclosed interval - interval semiînchis set - mulţime set theory - teoria mulţimilor side {of an angle}
- latură {a unui unghi} sign - semn signum function - funcţia signum similar fractions - fracţii cu
numitori egali similar polygons - poligoane asemenea similar terms - termeni asemenea similar
triangle - triunghi asemenea similarity - asemănare similitude - asemănare simple - simplu simple
root - rădăcină simplă simplification - simplificare sine curve - sinusoidă sine rule - teorema
sinusurilor single - unic single root - rădăcină simplă skew lines - drepte neconcurente slope -
înclinare, coeficient unghiular slope angle - unghi de înclinare slope formula - formula coeficientului
unghiular slope-intercept form of a straight line equation - ecuaţie a unei drepte cu coeficient
unghiular solution {of a problem} - soluţie {a unei probleme} solution set - mulţime de soluţii solve - a
soluţiona, a rezolva space - spaţiu speed - viteză sphere - sferă square - patrat, a ridica la patrat
square brackets - paranteze patrate square root - rădăcină patrată standard form - formă standardă
statement - propoziţie, afirmaţie step function - funcţie în scară straight - drept straight angle - unghi
întins, unghi plin straight-line - linie dreaptă straight-line segment - segment liniar stretching -
delatare strict - strict strongly monotonic - strict monoton subset - submulţime substitution -
substituţie subtraction - scădere subtrahend - scăzător sum - sumă summand - termen al sumei
supplementary angles - unghiuri suplimentare {până la 180o} surface - suprafată surface area - arie
a suprafeţei surface element - element de arie {al suprafeţei} surface of revolution - suprafaţă de
rotaţie symbol - simbol symmetric - simetric symmetric function - funcţie simetrică, funcţie pară
synthetic division - schema lui Horner system - sistem system of linear equations - sistem de ecuaţii
liniare

tangent - tangentă tangent line - linie tangentă tangent plane - plan tangent term - termen term of a
fraction - numărător al fracţiei terminating decimal fraction - fracţie zecimală finită tetragon -
patrulater tetrahedron - tetraedru theorem - teoremă theory - teorie transcendental number - număr
transcendent transform - a transforma transform of coordinates - transformare de coordonate
transitivity - tranzitivitate translation - translare trapezium - trapez trapezoid - trapez triangle - triunghi
triangular - triunghiular trigonometric - trigonometric trigonometric function - funcţie trigonometrică
trigonometry - trigonometrie trisection of the angle - trisecţie a unui unghi truth - veridicitate

unambiguous - univoc unbounded - nemărginit uncertainty - incertitudine, nedeterminare undefined -


nedefinit undetermined - nedeterminat unequal - inegal, diferit union - reuniune unique solution -
soluţie unică uniqueness - unicitate unit - unitate unit circle - circumferinţă unitară unit tangent vector
- vector tangent unitar unit vector - vector unitar universal quantifier - cuantor universal universal set
- mulţime universală unknown - necunoscută unlike denominators - numitori diferiţi unsymmetric -
asimetric

V
valid - valid, valabil value - valoare vanish - a se anula, a dispărea variable - variabilă vector - vector
vector product - produs vectorial velocity - viteză verify - a verifica vertex - vârf vertex angles -
unghiuri opuse la vârf vertical - vertical vertical axis - axă verticală vice versa - invers, reciproc
vinculum - linie de fracţie volume - volum

way - drum, distantă well-defined - bine definit whole - tot, în întregime

x-axis - axa x x-intercept - segment de pe axa x xy-plane - plan xOy

y-axis - axa y

z-axis - axa z zero - zero zero solution - soluţie nulă

Dicționar român - englez de termeni


matematici
MODIFICARE
COMMENTS SHARE

A abscisă - abscissa absolut - absolute aceleaşi semne - like signs acurateţe - accuracy admisibil - admissible
aduna - to add adunare - addition afirmaţie - statement algebră - algebra algoritm - algorithm algoritm de
divizare - algorithm for division, division algorithm algoritmul lui Euclid - Euclidean algorithm alternanţă -
alternance alternare - alteration amplasare - disposition amplitudine - amplitude analiza - to analyze analiză -
analysis analiză matematică - calculus analogic - analogous, analogical analogie - analogy anula - to vanish
aplicată - applicate aplicaţie - map, mapping arbitrar - arbitrary arc - arc arccosinus - anticosine, arccosine
arcsinus - antisine, arcsine arctangentă - arctangent argument - argument argument al funcţiei - argument of a
function arie - area arie a suprafeţei - surface area asemănare - similarity, similitude asimetric - asymmetric(al),
unsymmetric asimetrie - asymmetry asimptotă - asymptote asimptote ale hiperbolei - asymptotes of a
hyperbola axa x - x-axis axă - axis axă de coordonate - coordinate axis axă de rotaţie - pivot axă orizontală -
horizontal axis axă principală - major axis, principal axis axă verticală - vertical axis axiomă - axiom

B
bază - base, basis bază ortogonală - orthogonal base bază ortonormată - orthonormal basis bilion - billion binar
- binary bine definit - well-defined binom - binomial bisectoare - bisector, bisectrix biunivoc - one-to-one

calcul - calculus, computation calcula - to count calculabil - computable calculul determinantului - evaluation
of determinant canonic - canonical determinarea extremului - hill climbing câmp - field cât - quotient, ratio cel
mai mare divizor comun - greatest common divisor, greatest common factor cel mai mic multiplu comun -
lowest common multiple cel mai mic numitor comun - lowest common denominator centru - centre, center
centru de rotaţie - pivot centru al unei circumferinţe exînscrise - excentre, centre of the escribed circle centrul
circumferinţei circumscrise - circumcenter centrul circumferinţei înscrise - incenter cerc - circle cercuri
concentrice - concentric circles cifră - digit cilindru - cylinder circumferinţă înscrisă - incircle, inscribed circle
circumferinţă unitară - unit circle circumscris - escribed coardă - chord coeficient - coefficient coeficient
binomial - binomial coefficient coeficient unghiular - slope coincident - coincident coliniaritate - collinearity
combinaţie - combination comparare - comparation comparaţie - comparation con - cone concavă - concave
condiţie - condition condiţie iniţială - initial condition condiţie necesară şi suficientă - necessary and sufficient
condition congruenţă - congruence conjugat - adjoint, conjugate consecinţă - corollary constantă - constant
constantă de integrare - integration constant continuitate - continuity convex - convex convexitate - convexity
coordonată - coordinate coordonate afine - affine coordinates coordonate carteziene - Cartesian coordinates
coplanar - coplanar corolar - corollary cosinus director - direction cosine creşte - to increase creştere -
increment criteriu - criterion criteriu de divizibilitate - criterion for divisibility cuantor - quantifier cuantor
existenţial - existential quantifier cuantor universal - universal quantifier cub - cube cunoscut - known cuplu -
pair cuplu ordonat - ordered pair curbă - curve curbă concavă - concave curve curbă convexă - convex curve
curbă cubică - cubic, cubic curve curbă integrală - integral curve

dacă şi numai dacă - if and only if date - data decizie - decision deducţie - deduction defini - to define definit
peste tot - everywhere defined definiţie - definition degenerat - degenerate deîmpărţit - dividend deînmulţit -
multiplicand delatare - dilatation, stretching demonstra - to prove demonstraţie - proof dependent - dependent
derivabilitate - differentiability derivată - derivative derivată în punct - derivative at a point descazut - minuend
descompunere - decomposition, expansion descompunere binomială - binomial expansion descompunere în
factori - factoring, factorization descompunere în factori primi - prime factorization descompunere în fracţii
elementare - partial-fraction expansion descompunere a unei fracţii - decomposition of a fraction descreşte - to
decrease determina - to determine determinant - determinant deviaţie - deviation deviere - deviation dezvoltare
- expansion dezvoltare a determinantului - expansion of a determinant diagonală - diagonal diagonală
principală - main diagonal, principal diagonal diametru - diameter diferenţă - difference diferenţiabilitate -
differentiability diferit - unequal dimensiune - dimension direct proporţional - directly proportional direcţie -
direction discontinuu - discontinuous discriminant - discriminant dispărea - to vanish distanţă - distance, way
distinct - distinct divizare - division divizibil {prin} - divisable {by} divizor - divisor divizor comun - common
divisor, common factor divizor propriu - proper factor domeniu - domain, range domeniu de definiţie - domain
of definition dreaptă - line dreaptă numerică - number line drept - straight drepte neconcurente - skew lines
dreptunghi - rectangle drum - way dual - dual

echilateral - equilateral echivalent - equivalent ecuaţie - equation ecuaţie algebrică - algebraic equation ecuaţie
a liniei drepte - equation of a straight line ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular - slope-intercept form of
a straight line equation ecuaţie bipatrată - biquadratic equation ecuaţie de ordinul întâi - first-order equation
ecuaţie exponenţială - exponential equation ecuaţie liniară - linear equation ecuaţie neliniară - non-linear
equation ecuaţie omogenă - homogeneous equation ecuaţie de ordinul doi(patrată) - quadratic equation element
- element element {al multimii} - member {of a set} element de arie - differential of area, element of area
element de arie (al suprafeţei) - surface element element diagonal - diagonal element eliminare - elimination
eliminare prin substituţie - elimination by substitution elipsă - ellipse eroare - error eroare de rotunjire -
rounding error esenţial - essential estimaţie - estimation evaluare - evaluation exact - exact exactitate -
accuracy excepţie - exclusion exemplu - example exînscris - escribed exponent - degree, exponent, grade,
power exponenţial - exponential expresie - expression expresie algebrică - algebraic expression expresie de sub
integrală - integrand extremal - extremal extremum absolut - absolute extremum

factor - factor familie - family fascicul - pencil fascicul de drepte - pencil of lines faţă laterală - leg figură
circumscrisă - circumscribed figure figură congruentă - equivalent figure figuri congruente - congruent figures
flux - flux focar - focus formă generală - general form formă parametrică - parametric form formă standardă -
standard form formula binomului - binomial formula formula coeficientului unghiular - slope formula formula
lui Leibniz - Leibniz rule formula rădăcinilor ecuaţiei patrate - quadratic formula formulă - formula formulele
jumătăţii unui unghi - half-angle formulas fracţie - fraction fracţie elementară - partial fraction fracţie ordinară
- common fraction fracţie subunitară - proper fraction fracţie supraunitară - improper fraction fracţie zecimală -
decimal fraction fracţie zecimală finită - terminating decimal fraction fracţie zecimală infinită - infinite
decimal fraction, non-terminating decimal fracţie zecimală periodică - periodic decimal fraction fracţii cu
numitori egali - similar fractions funcţie - function funcţie concavă - concave function funcţie continuă -
continuous function funcţie de mai multe variabile - function of several variables funcţie de o variabilă -
function of a single variable funcţie de variabilă complexă - function of a complex variable funcţie
descrescătoare - decreasing function funcţie diferenţiabilă - differentiable function funcţie discontinuă -
discontinuous function funcţie impară - odd-function funcţie în scară - inter-stage function, jump function, step
function funcţie liniară - linear function funcţie monoton crescătoare - monotone increasing function funcţie
monoton descrescătoare - monotone decreasing function funcţie monotonă - monotonic function funcţie pară -
even function, symmetric function funcţie periodică - periodic function funcţie primitivă - primitive funcţie
raţională - rational function funcţie signum - signum function funcţie simetrică - symmetric function funcţie
trigonometrică - trigonometric function fundamental - fundamental

general - general geometrie - geometry geometrie euclidiană - Euclidean geometry grad - degree, grade grad al
polinomului - degree of a polinomial

hexaedru - hexahedron, hexaeder hexagon - hexagon hiperbolă - hyperbola hiperbolic - hyperbolic

identitate - identity imagine - image, map, mapping impar - odd implicaţie - implication incertitudine -
uncertainty include - to include incluziune - inclusion incompatibil - inconsistent incorect - incorrect
independent - independent independenţă liniară - linear independency inducţie - induction inducţie completă -
complete induction inducţie matematică - mathematical induction inecuaţie - inequality inegal - unequal infinit
- infinite inflexiune - inflexion iniţial - initial integrală - integral integrare prin părţi - integration by parts
interdependenţă - interdependency intersecţie - intersection interval - interval interval deschis - open interval
interval închis - closed interval interval mărginit - bounded interval interval semiînchis - semiclosed interval
invers - inverse, vice versa invers proporţional - inversely proportional ipotenuză - hypotenuse ipoteză -
hypothesis ireductibilitate - irreductibility

împărţi în două {în jumătate} - to halve împărţire fără rest - exact division în întregime - whole înălţime -
height înălţime a triunghiului - altitude of a triangle închis - closed înclinare - slope înlocui - to replace înmulţi
- to multiply înmulţire - multiplication înmulţitor - multiplier înscrie - to inscribe

kilogram - kilogram(me) kilometru - kilometre


L

latură {a unui unghi} - side {of an angle} latură adiacentă - adjacent side lege - law lege asociativă -
associative law lege comutativă - commutative law lege de compozitie - law of composition lege distributivă -
distributive law legea terţului exclus - law of the excluded middle lemă - lemma limită - limit limită inferioară
- lower limit limite de integrare - limits of integration linie de fracţie - bar, vinculum liniar - linear liniaritate -
linearity linie dreaptă - straight-line linie frântă - brocken line linie punctată - dotted line linie tangentă -
tangent line loc geometric al punctelor - geometric locus local - local logaritm - logarithm logaritm zecimal -
common logs logaritm natural - natural logarithm lungime - length lungimea arcului - arc-length

mărime - magnitude măsură - measure măsurabil - measurable matematică - mathematics matrice - matrix
matrice de transformare - matrix of the transformation matrice diagonală - diagonal matrix matrice inversă -
reciprocal matrix matrice nulă - null-matrix maxim - maximum maximum - maximum mediană - median {of a
triangle} medie aritmetică - mean, arithmetic mean medie geometrică - geometric average, geometric mean,

mean proportional

metoda eliminării - elimination method metoda inducţiei complete - principle of complete induction metru -
meter minim - minimim minimum - minimum modul - module monom - monom monoton - monotonous
muchie - edge mulţime - set mulţime de soluţii - solution set mulţime de valori - range mulţime universală -
universal set mulţime vidă - empty set, null-set multiplicare - multiplicaton multiplicator - factor, multiplier
multiplu - multiple, multiplex multiplu comun - common multiple mutual - mutually mutual disjuncte -
mutually disjoint

necunoscută - unknown nedefinit - undefined nedegenerat - non-degnerate nedescrescător - non-decreasing


nedeterminare - indeterminancy, uncertainty nedeterminat - indefinite, undetermined negativ - negative
neglijabil - negligible neliniar - non-linear nemărginit - unbounded neomogen - inhomogeneous neperiodic -
non-periodic nesimetric - non-symmetric nod - node normală - normal normală la suprafaţă - normal to the
surface număr - number număr complex - complex number număr întreg - integer number număr iraţional -
irrational number număr natural - natural number număr par - even number număr prim - prime number număr
raţional - rational number număr real - real number număr transcendent - transcendental number număr
zecimal - decimal number număr ordinal - ordinal number numărător - numerator numărător al fracţiei - term
of a fraction numere întregi consecutive - consecutive integers numere reciproc prime - coprime numbers,
relatively prime numbers numitor - denominator numitor comun - common denominator numitori diferiţi -
unlike denominators numitori identici - like denominators, same denominators

oblic - oblique octagon - octagon omogen - homogeneous ordin - degree, exponent ordin al derivatei - order of
derivative ordin al ecuaţiei - order of equation ordine - order ordonată - ordinate origine de coordonate - origin
{of coordinates} orizontal - horizontal oval - oval

par - even parabolă - parabola parabolic - parabolic paralel - parallel paralelepiped - parallelepiped
paralelogram - parallelogram parametru - parameter paranteze figurate - braces paranteze patrate - square
brackets, brackets paranteze rotunde - parentheses patrat - quadrate, square patrulater - tetragon pătratic -
quadratic pentagon - pentagon perimertu - perimeter perioadă - period perpendiculară - normal, perpendicular
picior al perpendicularei - foot {of a perpendicular} piramidă - pyramid plan - plane plan tangent - tangent
plane plan xOy - xy-plane planimetrie - plane geometry, planimetry plus - plus sign poliedru - polyhedron
poligoane asemenea - similar polygons poligoane congruente - congruent polygons poligon - polygon poligon
convex - convex polygon poligon înscris - inscribed polygon poligon regulat - equilateral polygon, regular
polygon polinom - polynomial posibilitate - possibility pozitiv - positive precedent - preceding precizie -
accuracy preimagine - pre-image presupunere - assumption primă derivată - first derivative principal -
principal principiul dualitatii - duality principle prizmă - prism procent - per cent produs - product produs
scalar - dot product produs vectorial - cross-product, vector product progresie - progression progresie
aritmetică - arithmetic progression progresie geometrică - geometric progression proiecţie - projection
proporţie - proportion propoziţie - proposition, statement proprietate - property proprietate asociativă -
associative property punct - dot, point punct de discontinuitate - point of discontinuity punct de extrem -
extremum point punct de inflexiune - point of inflexion punct diametral opus - diametrically opposite point
punct focal - focal point punct izolat - acnode putere - degree, grade, power

radian - radian radical - radical, radical sign ramură - branch rang al unei matrici - rank of a matrix raport -
ratio, relation raţie a unei progresii aritmetice - common difference raţie a unei progresii geometrice - common
ratio raţional - rational rază - radius rază vectoare - radius vector rădăcină - root rădăcină dublă - double root
rădăcină multiplă - repeated root rădăcină patrată - square root rădăcină simplă - simple root rădăcini conjugate
- conjugate roots real - real reciproc - vice versa reduce - to reduce reducere termenilor asemenea - combine
similar terms reductibil - reducible regulă - rule regula paralelogramului - parallelogram law, parallelogram
rule relaţie - relation relativ - relative repetat - multiplex reprezenta - to represent rest - remainder, rest
restricţie - restriction reuniune - union rezolva - to solve ridica la patrat - to square ridica la putere - to raise to
a power romb - lozenge, rhombus, rhomb rotaţie - rotation rotunji - to round

salt - jump satisface - to satisfy scalar - scalar scădere - subtraction scăzător - subtrahend schemă bloc - flow
chart schema lui Horner - Horner's scheme, synthetic division schimb de variabilă - change of variable secantă
- secant secţiune - cut secţiune conică - conic, conic section secţiune conică centrală - central conic secţiune
conică degenerată - degenerate conic secţiune conică nedegenerată - non-degenerate conic,

non-degenerate conic section

sector circular - sector of a circle segment - closed interval, intercept, segment segment de pe axa x - x-
intercept segment liniar - line segment, straight-line segment segmente congruente - congruent segments
semicerc - semi-circle semidreaptă - ray semisferă - hemisphere semn - sign semnul adunării - addition sign,
plus sign semnul rădăcinii - radical, radical sign semnul scăderii - minus {sign} sferă - sphere simbol - symbol
simetric - symmetric simetrie centrală - central symmetry simplifica - to cancel simplificare - simplification
simplu - simple sinusoidă - sine curve sistem - system sistem cartezian de coordonate - Cartesian coordinate
system sistem cu mai multe necunoscute - many-variable system sistem de coordonate - coordinate system
sistem de ecuaţii liniare - system of linear equation sistem neortogonal de coordonate - non-orthogonal
coordinate system sistem omogen - homogeneous system sistem ortogonal de coordonate - orthogonal
coordnate system sistem rectangular de coordonate - rectangular coordonate system soluţie admisibilă -
permissible solution, admissible solution soluţie aproximativă - approximate solution soluţie completă -
complete solution soluţie exactă - exact solution soluţie generală - general solution soluţie nenulă - non-zero
solution soluţie netrivială - non-trivial solution soluţie nulă - zero solution soluţie periodică - periodic solution
soluţie unică - unique solution soluţiona - to solve soluţionare {a unei probleme} - solution {of a problem}
spaţiu - space spaţiu euclidian - Euclidean space strict - strict strict monoton - strongly monotonic substitui - to
replace substituţie - substitution substituţie inversă - back-substitution suma - to add sumă - sum suprafaţă -
surface suprafaţă de rotaţie - surface of revolution submulţime - subset

tangentă - tangent teorema lui Pythagoras - Pythagorean theorem teoremă - theorem teorema fundamentală a
aritmeticii - fundamental theorem of arithmetic teorema lui Bezout - factor theorem teorema lui Thales -
intercept theorem teorema sinusurilor - law of sines, sine rule teoria mulţimilor - set theory teorie - theory
termen - term termen al sumei - addend, summand termen general - general term termeni asemenea - similar
terms tetraedru - tetrahedron tot - whole transforma - to transform transformare de coordonate - transform of
coordinates translare - translation translaţie - bridging tranzitivitate - transitivity trapez - trapezoid, trapezium
trigonometric - trigonometric trigonometrie - trigonometry trisecţia unui unghi - trisection of the angle triunghi
- triangle triunghi ascutunghic - acute triangle triunghi asemenea - similar triangle triunghi dreptunghic - right
triangle triunghi echilateral - equilateral triangle triunghi isoscel - isosceles triangle triunghi obtuzunghic -
obtuse triangle triunghi scalen - scalene triangle triunghiular - triangular

unghi - angle unghi adiacent - adjacent angle unghi alăturat - adjacent angle unghi ascuţit - acute angle unghi
complementar {până la 90o} - complementary angle unghi complementar până la 360o - explementary angle
unghi de înclinare - slope angle unghi diedru - dihedral angle unghi drept - right angle unghi exterior {al
triunghiului} - exteriar angle {of a triangle} unghi interior - interior angle unghi înscris - inscribed angle unghi
întins - straight angle unghi la bază a triunghiului - base angle {of a triangle} unghi la centru - central angle
unghi obtuz - obtuse angle unghi plin - straight ahgle unghi suplimentar până la 360o - conjugate angle
unghiuri adiacente suplimentare - adjacent supplementary angles unghiuri alterne - alternate angles unghiuri
alterne externe - alternate exterior angles unghiuri alterne interne - alternate interior angles, opposite interior
angles unghiuri congruente - congruent angles unghiuri corespondente - corresponding angles unghiuri opuse
la vârf - vertex angles unghiuri suplimentare {până la 180o} - supplementary angles unic - single unicitate -
uniqueness unitate - unit univoc - unambiguous

valabil - valid valid - valid valoare - value valoare absolută - absolute value valoare absolută a numărului
complex - absolute value of a complex number valoare iniţială - initial value valoare medie - average, average
value valoare limită - limit value variabilă - variable variabilă independentă - independent variable vârf -
vertex vector - vector vector coplanar - coplanar vector vector de bază - base vector vector normal - normal
vector vector nul - null-vector vector unitar - unit vector vector tangent unitar - unit tangent vector veridicitate
- truth verifica - to verify vertical - vertical viteză - speed, velocity volum - volume

zecimal - decimal zero - zero