Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS CONTRACTARE MEDICINA DENTARA

- 2018-
Documentele pe baza cărora se vor încheia contractele de furnizare de
servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu
pentru
specialitatea medicină dentară

1. cerere tip (anexa 1) ;


2. certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale; pentru unitatile publice actul
de înfiinţare sau organizare si stuctura aprobata prin Ordin MS ;
3. autorizaţie sanitară de funcţionare
4. dovada de evaluare a furnizorului ;
5. codul de înregistrare fiscala - codul unic de inregistrare sau codul numeric personal al
reprezentantului legal - copia buletinului/cartii de identitate, dupa caz;
6. cont deschis la banca/Trezoreria statului (pentru SRL) ;
7. dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical, pentru furnizor valabila la data
incheierii contractului;
8. certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pentru fiecare medic dentist;
9. certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. pentru personalul mediu sanitar;
10. document care atesta gradul profesional pentru medicii dentisti ;
11. dovada prin care personalul medico-sanitar isi exercita profesia la furnizor (contract de
munca pentru personalul medico-sanitar angajat sau contract colaborare/prestari servicii cu
PFI/PFA + cod fiscal; in contract trebuie specificat numarul de ore/zi).
12. program de activitate al cabinetului si punctului de lucru dupa caz - casele de asigurari de
sanatate incheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicina dentara pentru un
program de lucru /medic de 3 ore/zi la cabinet ( anexa 2 );
13. program de activitate al medicilor si al cadrului mediu sanitar angajat - program de
lucru/medic de 3 ore/zi cu excepția medicilor cu integrare clinică pentru care programul de lucru
este de 3,5 ore/zi la cabinet ( anexa 3 );
14. copie act identitate pentru medici si personalul mediu sanitar;
15. declaratie contracte, conventii sau alte tipuri de intelegeri cu alti furnizori care se afla în
relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate. (anexa 4 );
16. declaratie pe propria raspundere cu locurile de munca si intervalul orar, cu obligatia ca
intreaga activitate desfasurata de catre medic, cu sau fara contract cu casa de asigurari de
sanatate sa fie în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii ( anexa 5 );
17. contract de service pentru aparatura din dotare(copie).

NOTA 1 Toate documentele care vor fi transmise pentru incheiere de contract vor fi in termen de
valabilitate la data transmiterii.
NOTA 2 Documentele necesare incheierii contractelor pot fi transmise in format electronic la
adresa contractarestoma.cjastm@gmail.com, asumate fiecare în parte prin semnatura
electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al
furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.
NOTA 3 Pentru servicii medicale paraclinice (radiografii dentare retroalveolare si panoramice)
efectuate in regim ambulatoriu, respectiv pentru incheierea actelor aditionale la contractul de
servicii medicale de medicina dentara se vor avea in vedere opisul si anexele pentru radiologie
dentara.
NOTA 4 Medicii pentru a intra in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate trebuie sa
detina semnatura electronica extinsa/calificata.
NOTA 5. in perioada de contractare pot surveni modificari si completari la documentele
necesare care vor fi anuntate in timp util.

S-ar putea să vă placă și