Sunteți pe pagina 1din 16
» ULBS Ministerul Educatiei Nationale {deni Lace ghd ie Senatul Universitit agnor) —\ ‘ne Sog) ow Ue,t2 2obk— REGULAMENT CADRU PENTRU STUDII DE SPECIALIZARE PRIN REZIDENTIAT 4a Universitatea "Lucian Blaga” dn Sibiu Prezentul Regulament a fost elabort in femel ar. 213 it h) din Leges ar. 1/2011 @ ‘edveayei nationale, cu molfcarile $i completrile ulteroare, ale Ordinal ne. L141/13862007 privind modal de efeeruare a pregdtir prin residempat In speciale prewdzute de Nomenelatoral specabtiior medicae, medic « dentare gi Jarmaceatce peri rejeaua de esstena medicald, cu modiichrile si campetiile ‘uterioae gi ale Ondonanfei Guvernului ne. 18 in 29 august 2009 privind organisaree #1 finanarea recidenianotu, cu mosifcaie si complete utriare. ‘Capitol 1 DISPOZITH GENERALE PENTRU CETATENI ROMANE Art 1 (1) Rezidenyatul reprezntd forma specified de invayimént postunivesitar pentru absolveniteengiaji ai facultiilor de medicina, medicina demard si farmacie care asigurdpregitrea necesartobjinerii uneia inte spevialtijle euprinse in [Nomenclatorl speciaiilor medicale, medico-dentare gi farmaceutice din rejua de sistent medical, (2) imeaga actvitate de regi prin rezideniat se desfgoard sub autritatea ‘Ministerulu Sandugi gia Ministerului Educayet Nationale Art, 2 (1) Rezidenjatl se organizeaa su fora rezidengiatlui pe Locuri, pe post gi ‘eu timp paral gi ae o dura Inte 3~7 ani (in net de speciaitae) Art. 31) Admiterea la forma do revdenfat po lous spe past se face prin concurs ‘fone! oegenizat de Miniserl Sancta pe domenile medicins, medina dentars i Tracie (2) Numiral de cur este alocat de Ministeral Santi in funetie de neces din tertri, 3) Concursul penta aeste forme de reidentat se organizeard pe domeniile de medicina, medicina denura gi farmacie, pe baza unei metodelogiiapeobate pein ‘din al mini en Le ge ‘Senatul Universiti (4) Tematica, bibliogeafia de concurs si metodologia pentru desfigurarea ‘caneursulu de rezisengit sunt emise de Miniteal Santi gi sunt afigate pe site-u! ‘destinal reidensiatul eu edtova lun aime de coneurs Arta Tnscrerile la concureul de rezidenjiat se facta diresile de sinatate publi Jdetene pe Baza unui dosar cu actcle stablite de Minister Santi prin publicaia ie concurs. Art. 5 (1) Rezultatcle concursului national de eezideniat se confirma prin ordin al ‘Ministralei Stn unde se procizeazaspecialitatea si centrl universicar ales, (2) Medici, medic dentists farmacgti conirmat in rezidentiat ca urmare & oncursului de revidenfiat Incheie’ un contract individual de munci pe perioada determina, cgals eu dura rezidengiatlui, cu unites sasitard la care au fost repartzate locurle pentru rezidenyat [Art 6 (1) Pregtiea in rezideniat se desfsora, pentru fecarespecaltate, conform tinal curtieulum de pregitie si unui barem de manopere, procedus, tchnici diagnostce si terapeutic, ablgatoi gi nies pe tar, propuse de universile de rmedieind si farmacie prin direjile de spevialtate in cadrul Ministeralui Sanaa, avizate de Colegil Mediclor din Roma, Colegiul Medeilor Dentist din Rominia, Colegiul Farmacigilor din Romdnia si aprobat prin oedin comun al. Ministulut ‘Sanaa ial Ministrulul Educated Najonale. (2) Activitatea de progitire weoreticd i practied reprezentatt de baremul de manopere, proceduti, tehnici diagnostice i trapeuice este consemnald intr-un document denumit Caleta de monitorizare a preg rezidentul, (G) Rezidenii au obligata de @ parcurge toate modulcle in conformitate eu currculurul de prepie ‘Art. 7(1) La final flecarui modul de pregatc,rezideayisusfin un examen eu prob teoretes3i practic din tematcn previa in baremul 6 ata (@) Examenul de mouse considera promovat cu nota minima 7,00 (6) in cazal nepromovarilexamenull,rzideni pot (i reevalut de dou oti fnesun termen de maxim 6 luni. (4) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul in ee! mult dou sesiunk atrage excluderea din rezdengat, cu exeepia cazurlor jusfics medical, concede materitate, et). (5) Comisia de examen este aleauits din eoordonstoral de indrumatorul de stag de evidegit, Art. 8 (1) Aetvitatea de coordonsre a programulul de rezidentat dino amumita specialties realizear de elt un coordonatordrectr de progr, dps caz, eu cel ‘mai inalt grad didactic in specinitatea respectva care indeplineste condiileprevazate en Sie Senatul Universitat Ja Ar. 2 alin. 2) din aneya ny. 1 la Ondinului ne. 1141/1386/2007 privind modu de lecture « preg prin rezidenfat tn speciltile previzute de Nomenelorat specialtilor medicale, motico ~ dentae ¢tfamaceutice pentru refeaua de asistent ‘medicals, "Regulament de efeeware a pregatiil prin rezidenjat tn specialtile previzute de Nomenelatorul specialilor medicale, medico-deniare gi frmaceutice pet refesia de asistenté medicals” (©) Coordonstoral rspande de buna desfigurare @ programalui de exidentat $1 de caltatea preg recienflr. {@) Focuitees de Medicina propune diecilor de specaltate din cada Ministerulsi SAnaiaii coordonatodi de rezideniat pe specalitile in care se efectucazk prepiires,responsabili de domeniv, prceum si dicetorl departamentchit de rezicentiat. Actalizarea se efeetuaza anual conform ar. 49 alin. (1), Art 9 (1) Coordonatorul program de tezidetiat are urmitoaele atibutit si responssbiliti 8) Coordoneaza desfigurarea programului de reidenfat din unitates santa screitata in specialitatea in cae are ineprare clinic: 'b) Nominalizeaz8ndrumftori de formare in ezidengi ©) Coordoneaza activate rezidenlor, para aestora in serveil de gard st evolufa profesionald a aestors; 4) Unmareste si rispunde de desftyurarea modulelor de pregtire gi organizesca ‘cursurle conform cusicumli de spevalitate; ©) Colaboreaza cu coorgonatori de program din unitiileseeile in care rezidentii si eficiveazdmodhlele complementare, in yederea asigudci ‘onuifilroptime de desgurare a acestora { Organizeaea examen final de modul cu verlicarea aptituinilo tortie 5 practice dohindite de reideni care au pareus peogramul de rezideniat; 2) Coopeaca rezideny tn eadrul coletvelor de ceretare pe care le conduc. (2) Program de eezidenyit in medica de urgent este coordonat de etre un ‘program care iebuie sa indeplineasct una dite urmatarele condi: 2) Sa fe exiru dade univensitar Ger de fara, eonfecatiar sau profesor) de 1a diseipina medicina de urgent: 1)Si fie medic primar medic de urgent sau medic specialist anestezie i terapieinensiv ct 5 ani vechime in uniatea de primire gente: ©) Si fie medic primar anostezic gi trap intensiva sau specalst anestezie ‘erapieinensiva ct Sani vechime in unitate de primize urgent: Page 816 Ay