Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Şcoala Generală
Clasa: a-VIII-a
Profesor: Pauliş Nicoleta Katalina
Unitatea de învăţare : Deprinderi de Interpretare
Detaliere de conţinut: Genuri ale muzicii culte – Concertul
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculară: arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice
Competenţe specifice
1.1 interpretarea cu acurateţe a unui repertoriu divers de cântece şi de teme
muzicale
2.1 audierea unor lucrări muzicale, identificând anumite elemente de limbaj muzical
2.2 recunoaşterea unor lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală
2.3 emiterea unor judecăţi estetice personale asupra operelor muzicale audiate
*3.1 descifrarea unor cântece în tonalităţile învăţate
3.2 analizarea unor elementele de limbaj muzical din lucrările învăţate sau audiate
3.3 diferenţierea caracteristicilor genurilor muzicale
4.1 interpretarea cu expresivitate a pieselor muzicale abordate
*4.2 emiterea de idei personale în comentariul lucrărilor muzicale audiate
4.3 realizarea unor scurte improvizaţii şi compoziţii muzicale
4.4 identificarea unor relaţii între creaţii aparţinând diferitelor arte
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin cântec, munca
independentă.
- metoda: Organizatorul Grafic
. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Activităţi de învăţare:
Participare la concerte sau alte manifestări muzicale;
- Recunoaşterea lucrărilor audiate;
- Identificarea genului;
- Discutarea şi analiza lucrărilor audiate;
- Utilizarea unor resurse variate – programe de concert, reviste de specialitate, cărţi,
emisiuni radio-TV;
- Realizarea de portofolii şi mape tematice;
- Utilizarea de surse bibliografice;
- îmbogăţirea vocabularului cu noi termeni muzicali;
- Audiţii muzicale;

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Preiau sarcinile propuse
organizatoric Organizarea clasei pentru buna
de profesor
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
psihică pentru o lecţie de muzică

2.Verificarea temei şi a Răspund le întrebări


cunoştinţelor teoretice Va pune întrebări legate de lecţia
precedenta

4. Anunţarea temei şi a
obiectivelor - se va anunţa titlul lecţiei: Genuri
Notează în caiet titlul
ale muzicii culte – Concertul
lecţiei
- este o compoziţie ciclică, de obicei
pentru un solist care cântă în dialog
cu orchestra, având posibilitatea de
Desfăşurarea lecţiei a-şi demonstra sensibilitatea şi
virtuozitatea (calităţile tehnice)
- Există concerte pentru doi sau mai
mulţi solişti
- Concertul poate fi considerat o
sonată pentru instrument şi Elevii sunt atenţi si
orchestră, deoarece are aproape
colaborează cu
aceeaşi structură, are trei părţi, la
care se adaugă şi o introducere. profesorul si
- Parte I poate avea formă de sonată
consemnează in caiete.
- Partea a II-a poate avea formă de
lied
- Partea a III-a are de obicei formă
de rondo sau rondo-sonată
- Ca şi sonata, concertul a început
să se dezvolte în perioada barocă.
Vivaldi, Bach şi Haendel au creat
concerto grosso specific acestei
epoci.
În acest tip de concert partea
solistică este executată de un grup
mai mic de instrumente numit
Concertino care alternează cu părţi
interpretate de întreaga orchestră
(tutti)

2
5. Consolidarea -
conţinutului propus Audiţie Primăvara - concert pentru
Elevii ascultă cu atenţie
vioară şi orchestră - Anotimpurile -
Antonio Vivaldi;

6. Evaluarea Elevii vor audia Anotimpurile -


Antonio Vivaldi
-- elevii audiază cu
Profesorul va evalua elevii prin
metoda: Organizatorul Grafic, astfel: atenţie piesa propusă şi
îi grupează în grupuri mici de câte 4
se grupează în grupuri
elevi şi-i le cere să scrie sub formă
grafică, pe o coală, răspunsul la mici de câte 4 şi scriu
întrebările următoare:
sub formă grafică, pe o
- ce fel de concert este: pentru un
instrument solist, pentru două coală, răspunsurile la
instrumente soliste, sau concerto
întrebările puse de
grosso?
- ce instrumente apar în concert? profesor
- ce nuanţe foloseşte instrumentul
solist?
- în ce nuanţe răspunde orchestra? -
- cine predomină în concert:
instrumentul solist sau orchestra?
- ce simt ei ascultând acest concert?
la ce îi face să se gândească?
La finalul orei profesorul va strânge
lucrările.