Sunteți pe pagina 1din 7

CECCAR - Filiala Constanta

LUCRARE DE STAGIU - ANUL III ( acces 2007)

SEMESTRUL V de stagiu

SEMESTRUL I 2010 ( experti contabili )

GRUPA I – Categoria I – Elaborarea situatiilor financiare anuale

4.(156) Societatea M a achiziţionat la data constituirii societăţii F 70% din acţiunile sale la
costul de 700.000 u.m. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societăţii F după eliminarea operaţiilor
reciproce se prezintă astfel:

Capital social 1.000.000

Pierdere reportată (300.000)

Pierderea exerciţiului (100.000)

Total capitaluri proprii 600.000.

Efectuaţi partajul capitalurilor proprii ale societăţii F la 31.12.N.

Pierderile exerciţiilor anterioare şi cea obţinută în exerciţiul curent nu pot fi


imputate intereselor minoritare peste cota-parte de revine minoritarilor din capitalul
social F 30% x 1.000.000 = 300.000 u.m.
Interesele minoritare sunt afectate:
-pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea reportată 30% x 300.000 = 90.000
u.m.
- pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea exerciţiului curent 30% x
100.000 = 30.000 u.m.

Capitaluri proprii Valori 70% 30% Interese


F Societatea M minoritare
Capital social 1.000.000 700.000 300.000
Pierdere reportată (300.000) (210.000) (90.000)
Pierderea (100.000) (70.000) (30.000)
exerciţiului
CECCAR - Filiala Constanta

Total capitaluri 600.000 420.000 180.000


proprii

Partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor F:

1.280.000 % 1.280.000 %

1.000.000 Capital social 700.000 Titluri de participare

210.000 Rezerve consolidate 300.000 Pierdere reportată

70.000 Rezultat consolidat 100.000 Pierderea exerciţiului

180.000 Interese minoritare

GRUPA II –Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare

1.(11) Imaginea fidela este :


a) o consecinta a regularitatii si siceritatii conturilor;
b) o conditie pentru a emite o opinie fara rezerve;
c) un criteriu de apreciere a situatiilor financiare

Raspuns : a )

2.(36) Elementele probante reprezinta informatii care au la baza :


a) numai documente justificative si documente contabile;
b) documente justificative , documente contabile si alte surse;
c) surse interne si surse externe .

Raspuns : b )

3.(63). Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit.

Integritatea presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept si cinstit atunci când
efectuează servicii profesionale.

Obiectivitatea presupune că profesionistul contabil trebuie să fie imparţial, fără prejudicii, să nu


se afle în situaţii de incompatibilitate, de conflict de interese sau în alte situaţii de natură a determina un
terţ să pună la îndoială obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivităţii impune fiecărui profesionist
contabil obligaţia de a fi just cinstit în plan intelectual.

4.(89.) Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar.
CECCAR - Filiala Constanta

Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente
de bază: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de
audit, paragraful opiniei, semnătura, adresa şi data raportului.

5.(114).Examenul situaţiilor financiare.

Situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi celelalte componente) constituie


documente de sinteză a contabilităţii asupra cărora auditorul îşi exprimă opinia.

Controalele efectuate asupra conturilor i-au permis auditorului să obţină unele elemente probante
pe baza cărora să tragă concluzii cu privire la diferite posturi şi rubrici din situaţiile financiare.

Pentru a-şi putea exprima opinia, auditorului trebuie să confirme că situaţiile financiare sunt în
acord cu concluziile sale şi că ele reflectă corect deciziile conducerii intreprinderii şi dau o imagine fidelă
activităţii şi situaţiei financiare a intreprinderii.

Examenul situaţiilor financiare are ca obiect verificarea:

- faptului că bilanţul, contul de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor


financiare sunt coerente, concordă cu datele din contabilitate, sunt prezentate conform
principiilor contabile şi reglementărilor în vigoare şi ţin cont de evenimentele posterioare datei
de închidere;
- faptului că anexele comportă toate informaţiile de importanţă semnificativă asupra situaţiei
patrimoniale, financiare şi rezultatele obţinute.

Tehnicile de examinare se bazează pe:

- stabilirea ratiourilor obişnuite de analiză financiară şi compararea lor cu cele ale exerciţiilor precedente
şi ale sectorului de activitate;
- comparaţiile între datele reieşite din situaţiile financiare şi datele anterioare, posterioare şi
previziunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare;
- compararea în procent faţă de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit şi
pierdere.

Un obiectiv central al examinării situaţiilor financiare îl constituie verificarea dacă acestea dau
o imagine fidelă clară şi completă:

- poziţiei financiare intreprinderii;


- rezultatelor financiare;
- situaţiei financiare.

În cadrul acţiunilor de verificare a bilanţului contabil, auditorul îşi divizează diligenţele


verificând şi satisfacerea unor reguli generale şi particulare.

Reguli generale:

- bilanţul contabil este întocmit conform normelor contabile în vigoare;


- bilanţul contabil este întocmit sub o formă comparativă;
CECCAR - Filiala Constanta

- elementele de activ şi pasiv sunt evaluate separat fără să se opereze compensaţii;


- bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
Reguli particulare. Auditorul verifică modul de înregistrare a: ->bilant

- capitalurilor proprii;
- împrumuturi şi datorii asimilate;
- imobilizări;
- stocuri şi producţie în curs de execuţie;
- conturile de terţi;
- conturile de provizioane;
- conturile de trezorerie.
În legatură cu rezultatul exerciţiului, auditorul :

- examinează unele conturi de cheltuieli;


- examinează bazele de impozitare stabilite în materie de taxe şi impozite asupra conturilor de
venituri;
- examinează situaţia comparativă a diverselor conturi de venituri şi cheltuieli.
În legatură cu anexele la situaţiile financiare, auditorul examinează informaţiile furnizate de
acestea, analizând în mod deosebit:

- evoluţia conturilor prezentate de aceste anexe;


- respectarea modului şi metodelor de evaluare a posturilor din bilanţ şi din contul de profit şi
pierdere;
- metodele utilizate pentru calculul amortizării şi provizioanelor şi fundamentarea lor.
-
45. Riscul de audit: componente şi relaţiile între acestea.

Riscul de audit reprezintă riscul ca auditorul să exprime o opinie incorectă


prin faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare. El se divide în trei:
riscul inerent (RI), riscul legat de control (RC) şi riscul de nedetectare (RN). Relaţia
dintre acestea se poate prezenta sub forma următoare:

RA = Ri x RC x RN

Def: Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit incorecta atunci cand
exista erori semnificative in sit. fin.

Riscul de audit cuprinde trei componente: riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare.

Atunci cand se dezvolta modul de abordare al auditului, auditorul considera evaluarea preliminara a
riscului de control ( impreuna cu evaluarea riscului inerent), pentru a determina riscul de nedetectare
adecvat la acceptarea asertiunilor privind situatiile financiare si pentru a determina natura, durata si
intinderea procedurilor de fond in cazul unor astfel de asertiuni
CECCAR - Filiala Constanta

GRUPA II – Categoria IV – Evaluarea intreprinderilor

1.(20) Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa dormula :
a) capitaluri permanente +/- diferentele din reevaluare;
b) capitaluri proprii +/- diferentele din reevaluare ;
c) activul reevaluat corijat +/-total datorii.

Raspuns : b

2.(73). O intreprindere neredresabila, cu un activ net pozitiv, intra in


lichidare avand urmatoarele date estimative:
- active net contabil = 120.000mii lei
- plus valoarea imobilizarilor = 5.000 mii lei
- minus valoarea imobilizarilor = 6.000 mii lei( plus si minus sunt estimate a
fi rezultate in urma lichidarii vanzarii imobilizarilor)
- cheltuieli de dezafectare si functionare in timpul lichidarii = 2.000 mii lei
Valoarea estimate a trezoreriei disponibila dupa lichidare este de =
120.000+5.000-6000-2.000=117.000
a) 117.000 mii lei
b) 118.000 mii lei
c)116.000 mii lei

Raspuns : a)

3.(141) Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei


intreprinderi ?

Fluxurile de trezorerie sunt acele profituri ale intreprinderii care sunt disponibile tuturor
furnizorilor de capital catre intreprindere dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii
societatilor.
Fluxul de trezorerie reprezinta profiturile intreprinderii dupa scaderea cheltuielilor si impozitelor
pe imobilizari, dar inaintea dobanzii.
FUXUL DE TREZORERIE SE POATE STABILI INDIRECT:
Profit (pierdere) pe an
+ dobanda pe datoria la terti
- economia la impozitul afferent intreprinderii datorata deductibilitatii dobanzii pentru datoria la terti
+impozitul pe venit care poate fi compensate
+ deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar
- venituri care nu aduc numeraqr
- cheltuieli de capital
+/- deducerea/cresterea fondului de rulment, inclusiv a lichiditatilor/datoriilor
Flux de trezorerie

4.(185) Societatea A, cotată la bursă, prezintă caracteristicile financiare următoare:


- capitaluri proprii 100 milioane UM
- datorii financiare 200
- imobilizări nete 220
- nevoie de fond de rulement 80
- rezultatul exploatării 50
Se mai ştie că:
- rata dobânzii fără risc pe piaţă 5,7%
CECCAR - Filiala Constanta

- prima de risc mediu pe piaţă acţiunilor 4%


- rata medie a dobânzii la datoriile societăţii 7,5%
- cota de impozit 40%
- coeficientul β 1,1
- capitalizarea bursieră a societăţii este actualmente de 225 milioane UM
- imobilizările nete cuprind o participaţie minoritară, în sumă de 20 milioane, într-o altă societate cotată a
cărei valoare de piaţă (pe baza mediei cursurilor ultimei luni bursiere) este de 35 milioane UM
- investiţiile realizate de societate în cursul ultimului exerciţiu au fost de 50 milioane şi nevoia de fond de
rulment a crescut cu 10 milioane. Cheltuielile cu amortizarea au fost de 45 milioane UM.
Să se determine costul mediu ponderat al capitalului ca şi referinţă a ratei de actualizare.

Calculul CMPC
- costul capitalurilor proprii k j = k F + ( k M − k F ) × β j = 0,057 + 0,04 x 1,1 = 10,1%
- costul datoriilor după impozitare = 0,075 x 0,6 = 4,5%
225 x0,101 + 200 x0,045
- CMPC = = 7,5%
425
unde 225 reprezintă valoarea actuală a capitalurilor proprii (capitalizarea bursieră a societăţii) faţă de
valoarea contabilă de 100; mai relevantă este prima sumă.

Societatea A deţine 60% din capitalul societăţii B pe care o controlează exclusiv. La rândul său
societatea B deţine următoarele investiţii:
70% din capitalul social al filialei C, 50% din acţiunile societăţii D pe care o controlează în
comun cu un alt acţionar,
30% din acţiunile societăţii E asupra căreia exercită o influenţă
semnificativă.
Identificaţi părţile legate ale societăţii A.
CECCAR - Filiala Constanta