Sunteți pe pagina 1din 18

C

u
mc
r
e
ș t
i
sig
u
rv
â
nz
ă r
i
l
e p
r
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne

u
n
gh
i
dpr
a
ct
i
c

c
r
e
atș i
ofe
r
i
tde
a
ge
n
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s
t
o
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
1
0
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 2

A
u
d
ie
n
ţă ș i
ben
e
f
i
ci
i

A
c
e
stgh
i

ţi
ofe
r
ă i
nf
or
maţi
i
,i
dei
ţ i
sol
uţi
ic
on
c
r
et
ed
es
p
r
ec
um
p
oţi
cre
ș t
ev
ân
z
ă r
i
l
eun
e
i
com
p
a
n
ii
pri
nma
r
k
et
i
ngo
n
l
i
ne.
C
u
i
îi
est
ea
dr
esa
t g
hi
dul
:

-
Di
r
e c tor
idema r
ket
i
ng,B
ra
ndma
nag
e
ri
,Di
r
ect
or
id
e c
omu
n
i
ca
re,
Mark
e
t
eri
-
Di
r
e c tor
ideVânz
ă r
i
,Re
gi
ona
lS
al
esM
an
ager
i,
Ar
ea Sa
l
esM
an
ager
i
,Ag
e
nţi
vânz
ă r
i
-
Di
r
e c tor
ioper
aţi
o n
a
li
-
An
tre p r
enor
i
-
T
opș i mi
ddl
em a
n a
ge
m e
nt
-
Or
i
c ă r e
ial
t
e p
ersoa
nei
mpl
i
cat

npr
o
ce
suld
evân
ză r
i
înc
a
dr
ul
une
ico
m
p a
nii
-
Cu
rio ș i
l
or

2
0
1
0,
una
n
de
r
ev
e
ni
r
edu
p
ă u
n
20
0
9d
u
r

F
i
ec
ar
ei
ndu
s
tr
i
ede
v
in e
mai
comp
et i
t
iv
ă d
el
aanl
aan
ș i
ori
ces
p
ec
i
al
i
std
ema
r
k
etin
gsa
uv
ân
z
ă r i
tr
e bui
esă f
ac
ă f
a
ţă u
n
ui
c
o
nsu
ma
tor
ed
uc
at
,
m u
l
tma
iat
en
tș ipr
et
e
nţi
os
.2
009
a f
ostun
a
nd
efoc
,
cuv
â
nz
ă r
i
car
ea
us
c ă z
utș i
m a
i pu
ţi
nemeto
d
e
c
a
rea
ua
dusc
ua
de
vă r
a
tr
ez
ult
a
te
.

Ci
cl
uri
l
ede
vân
zar
eauc
res
c
u,
tc um pă r
ă t
ori
i s ei
nf
o r
me
az
ă mai
b i
ne,s
un
t m
aia
te
n
ţila r
a
por
t
ul
c al
it
a
tep
r
eţ ș i
fi
na
li
ze
az
ă
î
npr
ocen
tm
aimi
c.
Cond
uc
er
e
apu nep res i
une a s
upramar
k
e t
i
ngu
lu i
ș i
vân
ză r
i
l
or
,ag
e
n ţi
ipunp
r
es
iuneas
up
ra lor
,or
el
ede
l
uc
rucr
esc
,
dar
re
zul
t
ate
l
eco
n
ti
nuă s
ă f iesub aș t
ept
ă r
i
.Ob
osea
laș ifr
us
tr
a
r ea
înc
ep
să î
ș i
fac
s
imţi
t
ă pr
e
ze
nţa d
inc
eînc
e
mai
des
.Cu
mtea
dapt
ez
ip
en
t
rua cr
eţ te vân
ză r i
l
eîn 2
0
10?

*
Co
nţi
nut
u
lac
e
s
tu
i
ghi
dnu
p
oa
t
ef
ir
ed
i
st
ri
bui
ts
au
mo
d
i
fi
ca
tf
ă r
ă a
c
or
d
ul
exp
r
e
sal
aut
o
ri
l
or

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 3

C
e
f
un
cţi
on
ea
z
ă î
nvâ
n
z
ă r
i
l
edi
n20
1
0
?

O
vo
rbă v
ech
ed
i
nvâ
nz
ă r
i
spu
n
e:
"o
ame
nii
iu
be
s
cs
ă c
umpe
re
,
daru ră s
c
să l
efi
evâ
n
du
t” .
Con
sum
at
o
ri

nc
e psă i
a
d
e
ci
zi
i
l eî
nmo
men
tu
l
înca
res
u
nt
i
nf
orm
aţi
,a
ub
ug
ete
l
ene
ces
a
re
ș i
îș i c
u
no s
cbi
neo
p
ţi
u ni
l
e.F
er
ea
s
tr
ad
e o
p or
tu n
i
ta
te
p
e
nt
ru af
ace
ov
ânz
a
re s
-
are
d
us
,i
ara
b
orda
re
a
pr
osp
ec
ţi
l
or"
r
e
ci
" î
n 20
1
0 es
teunp
r
o
ce sepu
i
za
nt
ca
re
nuîţi
ad uc
e
s
u
f
ic
ie
n t
er
ez
u
lt
a
te
.

A
ms
ta
tdev
o
rb
ă c ut
oţi
cl
ie
nţi
in
oș t
ri
,a
m ab
ord
ata
g
e nţi
saud
i
re c
t
or
idev
ân
z ă r
i
,a
m e
x
tr
asco
ncl
uz
i il
edi
n r
apo
ar
te
ș i
a
r
t
i
col
e.
În2
0
10, mai
m u
lt
decâ
tor i

nd,
fun
cţi
on
ea
ză rel
ev
an p
ţă :r
ocen
t
ul
d ev
ânz
ă r
i
fi
na
li
za
te
creș t
ede câ
te
vao
rida

o
a
me
nii
dev
â
nză r
ipr
imes
cpro
spe c
ţic
al
i
fi
ca
ţi
,l
ea
du
ric a
l
de,o
am e
nii
nt
er
e
saţi d
epr
o d
us
/s
er
vi
ci
u,i
m pl
i
caţi
act
i

n
p
r
o
ces
ulde
a
chizi
ţi
e.

C
u
ma
r
f
id
ac
ă a
g
en
ţi
id
ev
â
nz
ă r
i
di
nco
m
pa
n
i
at
a:

-
ar
cr
e ș t
ed ec ât
eva
o ri
vol
umul
devânză ri
peace
laș i
num
ă r
dep
r
o
spec
ţi
-
ar
î
nc
h i
detoa te
vân
ză r
il
edi
nmaip
uţin
e î
ntâ
ln
ir
i
-
ar
cr
eș teva l
oa r
eame d
ieaun
eiv
ânz
ă r
i
-
ar
f
iop t
i
m i
ș t
iș i
ene
rg i
za
ţi
înp
erma
ne n
ţă
-
ar
av
e arezul
ta t
emul
t maib
unel
uc
rând maip
uţi
n,înt
r-
unmod
ma
ip
l
ă c
ut
-
ar
i
nv
e s
ti
to a
te or
el
e del
ucr
unumai
p e l
ea
dur
ical
i
f ic
at
e

V
r
e
isă ati
ngi
to
atep
unct
el
edemais
usc
ude
p
ar
ta
m
en
tu lt
ă u
d
ev
ân
z
ă r
i
?Pr
e
gă t
eș t
e
-t
esă l
ucr
e
zi
cu p
ros
p
e c
ţi
c
a
l
i
fi
ca ţi
,c
are
aupot
e
nţi
al

nco
nti
nua
r
eac
es
tg
h
id
te
v

nv
ă ţa c
u
mg
en
e
rez
i
le
ad
ur i
(
pr o
s
pec
ţi),
cu
m c
r
eș t
i
vân
z
ă r
i
leș i
cum
o
p
t
imizezi
cos
tu
ri
l
epr
inmar
ke
ti
ngu
lon
l
i
ne.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 4

P
e
st
e3
.8mi
l
i
o a ne der
om
ân
ivo
r
f
ia
s tă z
i
onl
i
ne,
i
ara
s
tad
o
ar
î
nmedi
ul
urb
a
n(
date
SNA
)
.C
o n
su m
a
t
or
i
is
-a
u
ob
i
ţ n
u
i
ts
ă
c
a
ut
ei
nf
or
maţi
iș i
să i
ade
c
i
zi
id
ec
um
pă r a
r
epe
In
te
rn
et
,
ia
rc
o
mpa
ni
i
l
e v
ort
re
b
ui
să î
iu
rm
e
zeș i
să s
e
ad
ap
te
z
e
.

C
e
v
ei
în
vă ţa
d
i
nac
e
s
tm
at
e
ri
al
:

-
cu
m s ă fo l
os
e ș tim a
rk
et
ingulonlinepen
tr
ua cr
e ș t e
vânză r
i
l
e
-
cu
m s ă î ţi at
i
n g io
b i
ec
ti
vel
eș i
să c al
cu
le
zi
exa c
t b e
n
e f
i
ciile
vs
.i
nv
es
t
iţi
i
(RO
I
)
-
cu
m să g enere zil
e a
dur
i
(pr
os p
e cţi)
pri
npu
bl
ic i
t
a te o
n l
i
ne
-
cu
m s ă c o
nv e rte
ș t
il
eaduril
ec a l
i
fi
cat

nv ân z ă r
i
-
cu
m“ î n că l
ze
ţ t i
” pro
spe
cţi
ic a
re n us
untp
r
egă t
iţi în
c
ă pe nt
r
uacu
mp
ă r
a
-
cu
ma uto mati z e z
ipr
oce
suld eob ţi
ner
eal
ead u
ri lo r
-
cu
mc o n
v e
rt
e ș t il
eadur
i
l
e î
n vânză r
i

C
e
e
st
eu
nl
ea
d:
di
fe
r
en
ţe
î
nt
re
ma
r
k
et
i
ng
,v
â
nz
ă r
i
ș i
man
a
g
em
en
t

U
nl
eadre
prezi
nt
ă d
a
te
l
edei
den
t
i
fi
careal
eun
ei
per
s
oa
nesauor
ga
n
iz aţi
ii
nt
er
e
sa
tein
t
er
esa
te
deac
hi
zi
ţi
aun
ui
pro
d
ussa
u
s
e
rvi
ci
u,l
aun mome
nt
da
t(
co
nf
or
m wik
i
pedi
a)
.A
lt
ed
en
um i
r
iuzua
l
e:p ro
spec
t
,p
is
t
ă ,
et
c.
D e
mu
l
teor
ide
par
t
amen
t
ul
de
m
ar
ket
in
g poat
ea v
e
aov
i
zi
une
di
f
eri
t
ă as
upra
con
ce
pt
ul
ui
de l
ea
df
aţă dedep
ar
t
em e
nt
ul
dev
â
nz
ă r
i
,c
arear
el
arâ
n
du
ll
ui
o
v
i
zi
uned
if
eri
t
ă de c
e
aam
anag
em
entul
ui
.

Co
nf
orm M
ark
et
i
ng S
her
p
a80%di
nl
ea
dur
il
el
iv
r
at
edec
ă t
r
ed e
pa
rt
amen t
el
ed e mar
ke
ti
ngs
unti
gno
ratede
vâ n
ză r
i
. Î
n
t
r
adu
cere,
80
% di
n b
uge
ti
ro
si
tdi
nst
a.
r
tPent
r
uaav
eaocomun
i
ca
ree fi
ci
en
tă ș i
rez
u
lt
at
e,
pri
mulp
as î
nt
r-
o ca
m p
a n
i
e d
e
g
ene
rar
e d
el
ea
durie
st
es
ta
bi
li
r
eadec
omu
naco
rdî
nt
re
toat
e d
e
par
t
ame n
te
leim pl
ic
at
eaco
nce
ptul
uidel
ea
d :c
e t
i
p de
p
ers
oan
ă /
o
rga
ni
za
ţie
est
e

ncest
a
di
ual
pro
ces
ul
ui
dec
u mp
ă r
a
res
eaf
lă ,
cea l
te ca
ra
ct
er
is
t
ic
ipr
ezi
nt
ă .
Odat
ă c
e s
-aaj
uns
l
aovi
zi
unec
omun
ă ,
bug
et
u
li
nves
t
i
tva
merg
e d
oa

ndi
r
e c
ţi
a a
t
i
nge
ri
io
b i
ec
ti
ve l
o r
,t
r
ad
useî
nl
eadu
rival
i
de,
vânz
ă ri
ș i
p
rof
i
t
.
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 5

L
e
a
dg
en
e
r
at
i
onv
s
co
l
dca
l
l
in
g

P
ri
nc i
pi
ul
"pâl
ni
eiv
ânz
ă r
i
l
or" s
p
une
c
ă t
r
ebu
ie
să ati
ngi
o m
as
ă i
ni
ţi
al
ă de o
amen
if
oa
rtemar e
pen
truaî
nchi
deî
nfi
na
lun
n
umă rmul
tmai
m i
cde v
â
nză r
i
.Un
p
roc
esd
ege ner
ar
edel
ea
d u
rit
e aj
ut
ă s
ă s
al
ve
zi
ti
mp u
lș i
ene
r
g i
aagen
ţi
l
ord
e v
ânz
ă r
i
(
t
ra
d useî
nbani
)pr
i
ntr
-un
pro c
e
s d
e
i
d e
n
ti
f
ic
ar
e ș i
cal
i
fi
ca
re
a po
ten
ţial
i
lorc
lie
n
ţi
in
te
re
saţi
c uade
v
ă r
ats
ă cu
m p
er
e.

Oa
meni
id
e vâ
n
ză r
i
vor
cr
eș t
ep
erf
o
rma
nţe
l
epr
i
nl
ucru
l
pep
ro
spe
ct
ical
i
fic
a ţi
:ma
ip
uţi
neî
nt
âl
n i
rip
ână l
aovâ
n za
re,
un
p
roc
ent
deînc
h
id e
r
emai
b un
,ova
l
oar
emed
i
emai
m a
r
e,m
ai
m u
l
tev
ânz
ă r
i. C
âtt
i
mp c
ons
umă repr
ezen
tan
ţi
it
ă i
devâ
nz
ă r i
î
nc
er
c â
n
d s
ă c
r
ee z
el
ea
durip
ri
nco
l
dca
ll
in
gsa
ua
lt
emet
od
e,
înl
ocs
ă f
a c
ă înt
âl
ni
r
ical
if
i
cateș i
mu lt
maii
m por
ta
nt,
s ă
v
ând
ă e
fec
ti?
v

C
u
mt
ea
j
ut
ă p
u
b
li
ci
t
ate
a
on
l
i
nes
ă c
r
e
ș t
i
vân
z
ă r
i
l
e

O
r
i
câtd
e s
oli
dă ar
fi
st
ra
tegi
ademar
ke
t
ingș i
bra
nd
ul
,t
re
bui
esă r
ecu
no
ș t
i
unad
ev
ă rs i
mpl
u :
m a
in
ouc
on
suma
to
r
uli
a
d
e
ci
zi
i
leș i
impu n
ere
gul
i
l
e ,î
nri
t
m u
l
pro
pri
u.Majo
r
it
a
te
a r
omâ
nilor
din
me d
i
ulu
rb
a
n ș i
-
a umo d
if
ic
ate
se
n
ţi
al
c
o
mpor
ta men
t ul
decum
pă r
ar
e:un
num
ă rm a
rede
deci
zi
is
unt l
ua
te
pe b
az
ain
f
orm aţi
i
lor
ţ i
opi
ni
i
lo
rp
os
tat
eo
nl
i
ne.

Merg
ân
dpeu
nfi
rl
ogi
c:
tr
eb
ui
esă f
i
i l
amo
men
tul
p ot
ri
v,
i
tco
mu
n
ic
â
ndcupe
r s
oan
a p
otr
i
vi
t
ă ,
f
olo
si
ndu
n
me
sa
jpo
t
r
i
vi
t
p
en t
r
uai
nf
l
ue
nţaode
ci
zi
ede
cu mp
ă r
are
.
Tr
eb
ui
esă f
i
ia
col
oun
d
ep
ot
e
nţi
al
i
it
ă i
cl
ie
nţi
ia
udeci
zi
i

nmom
e
nt
u

nca
r
el
e
i
au
!

T
ar
ge t
a
re
a,r
el
ev
an
ţa
,i
nt
er
ac
ţi
un
eav
o
rc
o
nst
r
ui
o e
x
pe
r
ie
n
ţă u
t
i
l
ă ,c
area
d
ucev
a
l
oar
ep
ent
ru
au
d
ie
nţă ș i
rez
u
lt
ate
t
r
ad
u se
în
ci
fr
edeb
us
i
nes
s.
Pub
l
ic
i
ta
te
a
on
l
i
nead
eve
n
i
tpe
n
trum
u l
t
e i
ndu
s
t
ri
iu
na
di
npu
ţi
ne
le
ta
c
t
ic
i
c aremai
reu
ș e
s
cs
ă
a
du
că r
ez
ul
t
ate
bun

nmo
dcon
st
an
t
.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 6

A
v
a
nt
a
je
al
eI
nt
er
n
et
ul
ui
fa
ţă d
e
al
t
eme
d
i
i
:

C
ontr
o

nti
mpr
eal
:a
il
adi
sp
oz
i
ţi
eda
t
eș i
rez
u
l
ta
te
î
nti
mpr
e
al
,po
ţi
ţi
nes
u
bc
on
t
r
ol
cos
t
u
ri
l
eîn
pe
r
ma
ne
n
ţă ș i
aiop
r
o
ie
cţi
e
c
l
ar
ă ap
r
ofi
t
ulu
i
gener
a
t

T
a
r
ge
t
ar
e:p
oţi
tr
an
sm i
t
e u
nme
sa
jd
oa
rcă t
r
eau
d
ie
n
ţa
car
e c
a
ut
ă s
a
ue
s
te
i
nt
er
e
sa
tă a
c
t
i
vde
i
nf
or
ma
ţi
i
l
e p
e
ca
r
el
eof
e
ri
(
un
m
e
sa
j
tar
g
et
ati
m p
l
i
că aut
o
mat
co
st
ur
i
de m
ed
ia
ma
imi
ci
)

R
e
l
evan m
ţă :esa
ju
l
poat
ef
it
r
ans
mi
sex
a
ct
î
nmo
me
n
tu
l
înc
ar
eut
i
l
iz
at
o
rul
est
ei
nt
er
es
ats
ă a
fl
ema
i
m u
l
t
e i
nf
or
ma
ţi
id
es
pr
e
s
u
bi
ec
tș i v
afi
rec
e
pti
v;
în
pl
usp
o
ţi
com
un
i
caa
u
t
om
at
,
si
mul
t
anc
uze
ci
depr
os
pec
ţi
,f
ol
osi
ndun
me
sa
jpe
rso
n
al
i
zat

I
nt
er
a
cţi
una
e
:u
di
en
ţa
e
st
ei
mpl
i
cat
ă a
c
t
i

npr
o
ce
sș i
con
t
r
i
bui
ecu
i
nf
or
ma
ţi
ir
el
ev
an
t
ep
en
t
r
ut
in
e

A
u
t
om
at
i
za
ro
e
:camp
a
n
ie
deg
en
e
ra
r
ed
e l
ea
du
r
i
onl
i
nes
e
po
at
ea
ut
o
mat
i
za
,r
e
duc
â
nd
t
i
mpu
l
pet
r
ec
ut
ef
ec
t
iv
de
o
p
e
ra
t
or
i
,oa
m
eni
dem
a
rk
et
i
ngs
a
uv
â
nz
ă r
i

I
nd
us
t
r
i
ica
r
eg
en
e
r
ea
z
ă v
â
nz
ă r
i
pri
non
l
i
ne

A
p
roap
eto
a
t e af
ace
ri
le
deser
v
ic
i
iș i
pro
d
us
ep
ot
av
ear
ez
ul
ta
te
exc
e
l
en
teî
nca
m p
ani
id
eg
e
ne
ra
r
ede
le
ad
ur
i
pen
t
r
u
v
â
nz
ă r
i
:As
i
g ur
ă r
i
,I
m ob
i
li
ar
e,F
i
na
n ci
ar
,B
2B
,
Aut
o
,T
ur
i
sm,
MBA,
Edu
c
a
ţi
e,
Le
asi
ng,
HOREC
A
,
Med
i
ca
l,
Te
l
ec
om
,
T
r
a
ns p
o
rt
ur
iș ial
t
e i
ndu
st
ri
id
ese
rvic
i
isa
up
r
od
us
e.

A
mi
m pl
emen
t
at
ca mpa
n
i

npr
e
mier
ă p
en tr
ua
num
it
ei
ndu
s
t
ri
ip
epiaţa
ro
m â
nea
s
c
ă ,c
amp
ani
ic
ar
eaui
nf
l
ue
nţa
tc
if
r
el
ede
v
â
nz
ă r
i
ș i
auc
r
es
c ut
înc
r
e
deac
l
i
enţi
l
o r
noș t
r

npu
bl
i
ci
ta
te
a
onli
n.
eO r
i
câtd
esp
e
c i
al
arf
i
domen
i
ul
înc
are
act
i
ve
zi
,o
c
a
mp a
nied
et
e
stî
ș i
vam
er
i
tab
ug
e t
uli
arr e
z
ul
ta
le
po
tf
imu
l
tpe
st
eaţ t
e
pt
ă r
i
.

V
e
igă s
is
in
t
et
iz
at
î
n c
ont
i
nua
r
e p
r
oce
s
ul
dep
la
n
if
i
ca
r e,
exe
c
uţi
e,
der
u
la
r
eș i
m o
n
i
t
ori
za
re
au
n
ei
cam
p
a
n
ii
dec
r
e
ș t
e
rea
v
â
nz
ă ri
l
orp
ri
npu
bl
i
ci
ta
te
onl
i
ne.
Pr
im
ul
din
ce
i7
paș i
:

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 7

P
a
s
ul
1:P
or
n
eș t
ed
el
ane
v
o
il
eau
d
i
en
ţe
i

P
ri
mulp a
s
î
ndes
f
ă ș u
ra r
e
aun
ei
ca m
pan
i
id
el
ea
dg
e ne
ra
ti
one
s
tec
e
r
ce
t
ar
e
aasu
p
ra
d
om en
iu
lu
i
ș i
asu
p
raco
ns
uma t
or
il
or
.
P
oţi
în
c ep
e
cuoan al
i
ză î
n3d
ir
ec :
ţi
ice
i
nt
er
e
sex
i
st
ă î
nrâ
ndu
l
con
s
u
ma
to
r
il
or
,c
ea
c
t
i
vi
t
ă ţi
auc
o mpe
t
i
t
ori
id
ir
e
cţi
ţ i
cese
î
nt
âmpl
ă p
ep
i
eţe
l
e ma tu
r
e(
US,
UK ,
ve
st
u
lEU
)
.

S
ă s
p
un
em c
ă a
ct
iv
e
zi
înd
ome
ni
ul
tur
i
smu
l
ui
.Po
ţi
der
u
la u
nmic
re
se
ar
c
h,
gr
at
u
it
ș i
rap
i
dpecu
vi
nt
ec
he
i
ere
l
ev
an
te
pen
t
r
u
d
o m
e
ni
ul
tă ufo
l
os
in
du
nel
t
el
e:
ht
tp
:/
/w
ww.
t
ra
fi
c.
ro
/t
oo
l
sș i
htt
p
s:
//
a
dwo
r
ds
.g
oo
gl
e.c
om/
sel
ec
t/
K
eywo
r
dT
o
olE
xt
er
n
al

N
u
mă r
u
ld
ec
ă u
t
ă r
i
pen
t
r
uva
c
a
nţe
ţ i
te
rm
e
ni
adi
ac
en
ţi
:
7
4
9va
c
an
t
e2
00
9 4
6
5va
c
an
t
eg
rec
i
a
3v
7
3 a
c
an
t
e 6v
3
5 a
c
an
t
el
as
tmi
nut
e*d
a
te
les
untes
ti
mat
i
veţ i
rap
or
t
at
el
a7z
i
l
e
3v
7
0 a
c
an
t
eb
ul
gar
i
a 1v
2
7 a
c
an
t
ei
nbu
l
gar
ia p
e
nt
r
uobţi
ne
reaf
os
tf
o l
os
it
4v
6
0 a
c
a
nt
et
ur
c
ia 1v
2
1 a
c
a
nt
e
.md s
e
r
vi
ci
ul
tra
fi
c.
ro
/t
oo
l
s
6v
4
9 a
c
an
t
ee
xo
ti
ce 8v
1
8 a
c
an
t
ei
ntu
r
ci
a

E
x
i
st
ă u
n
vo
l
umco
ns
i
st
en
tde
c
ă u
t
ă r
i
pen
t
ru
dome
ni
uș i
ter
me
ni
spe
c
i
f
ic
i,
au
di
en
ţa
e
st
ei
nt
er
e
sa
tă ,
pos
i
bi
l
it
at
e
ade
ad
e
r
ul
a
o
c
am p
a
n
ie
cur
e
zu
lt
a
tef
o
ar
te
b u
n
e e
st
er
i
di
ca
t.

A
l
t
e m o
d
al
i
tă ţi
d ea a
f
l
ane
v
oi
l
e/
do ri
nţe
l
eș i
com
port
a
men
t
u
lau
di
en
ţei
: s
tu
d i
az
ă b
l
ogu
r
i
l
e,d
i
sc
uţi
i
l
e,f
or
u
mur
i
l
eș i
vez
i
dac
ă
e
x
i
stă i n
t
er
e s o
n li
nep
edo
m
eni
ul
tă u
. S
t
ai d
e v
o
r
bă c
uac
t
u
al
ii
cl
ie
n ș i
ţi a
fl
ă cum
i
auo
dec
i
zi
edei
nf
or
ma
re
saude
c
u
mp ă r
a
re
, dacă f
olo
s
es
cI
nt
er
ne
t ul
,în
ce mod
,
etc.

O
bţi
nea
ce
st
ed
at
e ș i
del
aage
nţi
i d
e v
â n
z
ă r
ica
re a
u i
nf
or
m aţi
id
et
al
i
at
e,
sa
ulepo
to
bţi
ne
.S
tr
ân
gec
ât ma i
m u
lt
e d
ate
d
esp
rec
omp
or
t
ame n
tu
lc
li
en
ţi
l
ort
ă isa
u a
l
p o
te
nţial
i
l
orcl
ie
nţi
ș i
ext
r
ag
e c
o
ncl
uz
ii
l
ere
l
eva
nte
.
Chi
ard
a
că da t
el
ei
niţi
al
edi
n
c
er
cet
ar
en
usu
ntc
o n
cl
ude
nt
e,meri
t
ă s
ă d
e r
u
le
zio ca
mpani
e dete
s
tcub
ug
et
e c
ont
r
ol
at
e.S
-
arp
ute
asă r
ă mâi
surpr
i
nsde
r
e
zul
ta
te
(
no
ia
m î
nr
e gi
str
a
tdemul
teo r
i
s u
r
p r
i
zepl
ă c
ut
e)
.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 8

P
a
s
ul
2:S
t
ab
i
l
eș t
eo
bi
ec
ti
ve
,u
nb
u
g
et
ș i
KPI

P
e
ntr
u aas
i
gur
ar
euș i
t
a u
n
e i ca
mpan
ii
,pr
i
mul p
asd
u pă ce
rc
et
ar
ee
st
es
tab
il
i
re
a d
e
obi
ec
ti
veș iin
d i
ca
to
ridep
e
rf
or
manţă .
O
bi
ec
t i
ve
le
st
ab
il
i
te tr
eb
ui
es ă f
i
eSMART(
speci
f
ic
,mă s u
r
abi
l
,de
at
in
s
,r
eal
i
st
,în c
a
dr
a

n t
i
mp )
ș i
să r
ef
l
ect
e a
t
â
tvi
zi
unea
o
a
men i
l
ord
emar
ketin
g c
â
tș i a
cel
ord
e v
ân
ză r
i
.St
a
b i
li
ţi
foa
r
tec
l
arc

ns
eamnă o
ca
mpan
ied e s
u cc
es
ș i
cee
ac
edor
iţi s
ă
o
b
ţi
neţi
laf
i
na
l.

U
n
e
xe
m
pl
ude
o
bi
ec
ti
ves
t
a
bi
l
it
e:
-
10
00
de
l
ea
duri
obţi
nut
e înc
apa
ni
e
-
un
l
ea
dc
al
i
fi
ca
tîn
s e
amnă :
compa
ni
c u
ci
fr
adea
face
r
i>3
mil
i
oan
e
de
e
ur
o
,do
m
en
i
ul
IT
,p
er
s
oa
na
d
ed
ec
i
zi
e,
et
c.
-
r
at
ad
ec
o
nver
si
ea l
ead
u ri
l
orî
nvâ
nz
ă r
i
peodur
a
tă d
e6
lu
ni
:5%
-
50
den
o
ic
ontr
acte
,va
l oar
eame
dieavâ
nz
ă r
i
id e
x
eur
o

O
b
iect
i
vel
eco
n c
r
et
et
ev
or
aj
ut
as
ă s
t
ab
i
le
ș t
i
unb
uge
t
r
eal
i
st
,j
us
ti
f
ic
abi
l
.Da
c
ă mer
g
ip
ec
if
r
epoţi
pro
f
i
t
abi
l
i
tat
e
afi
ec
ă r
e
i
v
â
nz
ă r
i
ș i
num
ă r
u
lde
l
ea
du
r
inec
esa
r
ep
entr
uaf
a
ceo

nz
are
,r
ez
ul

ndas
t
f
e l
unb
ug
et
t
ot
al
.

E
xemp
l
up
:ro
fi
t
ulpeo
t
ra
nza
c
ţiee
s
ted e
200
dee
u
r
oi
aro
v
ân
za
r
es

nc
hei
edi
n10
d
el
ea
du
r
i
c
ole
c
ta
te
i
ni
ţi
al
.Nepe
r
mi
t
emsă a
c
or
dă m
60de
eu
r
op
ent
r
uov
â
nz
ar
e,
în
se
m n
ând
6e
u
rop
e
r
l
ea
d.B
ug
e
tul
tot
al
pen
t
r
u100
0 de
l
ea
d ur
i
est
e6
00
0d
ee
ur
o
.

F
i
ecar
ec
ompa
ni
eș i
in
d u
str
i
eareu
nsp
ec
i
f i
c apa
r
te
,
deac
ee
a e
st
er
ec
omand a
bi
ls
ă î
ţi
st
abi
le
ţ t
i
b
u
ge t
u

nfu
nc
ţi
ed eo
b i
ec
ti
vepe
nt
rua
men ţi
neop
r
of
i
tab
il
i
tat
ea
cam
p a
ni
e i
.Un
eo r
ic
ost
ul
p
e
ntru
unl
ea
dpoatepă r
ear
idi
ca
t,
dar
da
că cal
cu
le
z
ic
ost
ul
act
ua
la
lo
bţi
ne
riiu
nuinouc
li
en
t,
v
e
ir
ă mâ
neu
im
it
(
de ce
l em a
imul
teo
r
ie
st
e d ec
ât
ev
ao
ri
m a
ima
re
dec
âtt
eaș t
ep
ţi
)
.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 9

C
e
s
un
t
ș i
cum
s
t
a
bi
l
imi
nd
ic
a
to
r
i
id
ep
e
r
fo
r
ma
nţă (
KP
I)

K
P(
Ik
e
yper
f
oma nc
ei
ndi
cat
ors
)
sau
i
ndi
cat
o
ri
ide
per
f
or
m a
n
ţă t
ea
j
ut
ă să a
iu n c
ont
rol
buna
sup
r
a r
e
z u
l
ta
te
l
orc
a
m p
a
ni
ei
ș i
a
l
cos
t
ur
i
lor
,
urmă r
i
nddat
el
eca
r
etr
e
bui

nti
mpr
ea
l.
Exe
mp l
ede
KP I
:n u
mă rul
devi
zi
tat
o
ri
,nu
m
ă r
uld
el
ead
ur
i
,r
at
ad
e
c
o
nve
r
si
e(
di
nvi
zita
t
ori
înl
ea
dur
i
)
,co
st
ul
per
le
ad,

tel
ea
du
r is
un
tp
reg
ă ti
t
e să i
ni
ţi
ez
edir
e
ctoc
u
m p
ă r
a
re.

Î
npe
r
i
oad
ade
î
nc
eputa
ca
m p
aniei est
erec
oman d at
să v
eri
f
ici
zi
ln
i
c KP,
Iia
rap oi
peri
oad
a p
oat
ec
reș t

nfu
n
cţi
ed e
s
pec
i
f
ic
ul
cam
p
ani
ei
(
2-3
zi
l
e,os
ă ptă mân
ă ,
et
c.
). U nperi
col
rea
les
t
e s
ă m
ă so
ri mul
tpr
eamul
ted
at
e d e

tes
t
enevo i
e :
vei
p
ie
rd
eve
d
ere
a
dean
sam
bl
u,pu
n cte l
ede r
e
fe
ri
nţă ș i
veii
r
osit
impi
nut
i
l.S
tabi
le
ș t
e c
âţi
vaKPI
re
le
va
nţi,c
ar
eco
nte
ază ș i
vei
a
ve
ane
vo
ied
o
ar
de5-
10
m i
nut
e s
ă f ac
iunr
aport i
n s
tant
ane
u a
lsu
ccesu
l
u i
une i
campani
i
.

i
nt
er
f
aţă G
o
o
gl
eAn
a
l
yt
i
cs
,s
e
rv
i
ci
ugr
a
tu
i
tde
mă s
u
r
ar
eș i
ana
l
i
ză a
t
r
af
i
cu
lu
i

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
0

P
A
S
UL
3:
Con
s
t
ru
i
eș t
eu
ns
i
t
eca
r
e“ s
ă v
â
nd
ă ”

A
i
s ta
bi
l
it
ne
vo
i
l e au
d
ie
nţei,
ob
iect
iv
e
le
,K
PI
ș i
bug
etl
.
uUr
mă t
oru
lpa
se
stes
ă cr
ee
zi
efe
c
t
ivwe
bsi
t
eul
carev
ape
r
mi
te
c
o
m u
ni
ca
re
ac
u a u
d
i
en
ţaș i
co l
ec
ta
r
ead
el
eadu
ri
.Nu
es
te
re com
and
at
să t
r
imi
ţi
vi
zi
t
ato
r
i
il
aîn
t
âmpl
ar
ecă t
r
ewe
b
si
t
eul
tă u
,
c
i
că t
r
eopa
gi
nă “ d
e
at
e r
i
z a
re
” (
l
and
i
ngp
ag
e )
car
ear
eu
no
b i
ec
ti
vun
i
c:
tran
sfo
rma
re
aun
ui
vi
zi
t
ato

nle
ad .

U
n
la
n
din
gp
ag
ee
s
t
eop
ag
i
nă s
t
ati
că ,
car
ec
on
ţi
nem
a
i
m u
lt
ei
nf
or
ma
ţi
id
es
pr
esub
i
ect
u
lde
in
te
r
espe
n
t
ru
ut
i
l
iz
at
o
rș i
p
e
r
mi
t
e e
f
ec
t
ua
r
ea
un
e
is
i
ngur
ea
cţi
u ni
:c
omp
le
t
are
au
n
ui
for
mul
a(
s
ra
uape
l
tel
ef
on
i
c,
e-
mai
l
,et
c
.)

C
e
t
re
b
ui
esă c
o
nţi
nă o
p
ag
i
nă d
e
l
an
di
ng
?

Opag i
nă del
andi
ngtr
eb ui
esă c o
n
ţi
nă s
ufi
ci
en
ţe
i
nf
or
maţii
pen
tr
uas
t
ârnia
te
n
ţi
a,
in
te
re
s
ul
,do
r
i
n ţa
ș i i
mpul
su
ld
ea a
cţi
o n
a
f
i
ec
ă rui vi
zi
t
ato
r.Î
nace
laș i
ti
m p un
la
n di
ngpag
et
r
eb
ui
esă î
ţic
on
st
r
ui
as
că oc
r
edi
bi
l
it
at
ei
ns
ta
n
tă ,
s ă el
i
mineo
bi
ec
ţi
i
l
e ș i
n
el
i
n i
ș t
e aunui
pot
enţi
al
c u
mp ă r
ă t
o
r.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
1

S
f
a
tu
ri
pen
t
r
uun
l
an
di
ngp
a
g
e:

-
pu
ne a c cen
tp e b
enef
i
cii
nu pec
ar
a ct
er
is
ti
ci
-
cr
ea ză u ns
in
g urcal
lt
oact
io n p
r
oe m i
nen
t(
bu
to n,
nu mă r
de te
le
fon,
form
ul
ar
,e t
c )
-
sc
rie l a p
ers
o anaa 2
-a
-
of
er
ă s u fi
ci
en
tă i n
for
maţi
ep entr
uo ac
ţi
une
,da r
fer
eș t
e -
t
esă supr

ncar
ci
pagin
ă
-
f
ol
os e ș t el
ist
e ș ibu
ll
et
s,s
un tm a
iuș o rdec
i
ti
tș ipa
rc urs
-
ad
au g ă c el
em aii
m p
ort
ant
e i
nfo
rm a ţi

npa
rt
e ades us a
ec r
anul
ui
,undeu
ti
li
zat
o r
ii
vor
ci
t
ipr
i
mad
a
t
a
-
nua d ă u gani
c i unel
ement
fă r
ă s
co p e
xact
(
te
x t,
fot
o graf
i
i
,an i
maţi
i
,f
lash
,et
c)
-
l
ea
g ă m es
aju
l d inba
nners
a u an
un
ţ c ute
xt
uld i
npag i
n a
de l
andi
ng
-
ad
au g ă i n
fo
rm aţi
ecar
econs ol
id
ea
z ă î
ncr
ede
re a
:te
s ti
m o
ni
a l
e,cer
ti
f
ic
ă r
i
,c
li
enţi
, e
tc
.
-
t
est
e a z ă î
nmo d c
onst
antt
o tul
:t
ex
t e ,
ar
anj
ar
e, ca
ll
to a c
t
io
n ,di
m e
nsi
u n
e
a b
uton u
lu
i,
et
c.

C
e
i
nf
or
ma
ţi
ie
st
eb
i
nes
ă s
o
l
ic
i
ţi
del
aun
p
ro
s
pe
c
t
?

Sol
i
ci
ta
reapr
eamul
t
ori
nf
orma
ţi i
cuca
ra
c t
erp
er
sonal
vas
pe
ri
apo
ten
ţi
al
i
icl
i
enţi
ș i
vacr
eș t
era ta
de a b
and
onap
ag
in
i
i
.
P
ă s
tr
ea
ză l
amin
imi
nf
or
maţi
i
l
e s ol
i
ci
ta
te
ș i
nuui
t
a c
ă î
nmom
ent
ul
ceai
dat
eprecum n
um el
e(
co mpan
ia )
,p
oz
i
ţi
a,
te
l
ef
on
ul
ș i
e
- m
ai
lu
lp o
ţi
sol
i
ci
tamu
l
tm a
iuș or
dat
esupl
i
ment
arepr
i
nt
r-
u
ndi
al
ogr
el
evan
tsau oî
nt
âl
niref
aţă î
nfa
ţă .

P
ent
r
uaput
e
apă s
t
r
aș i
o p
era
da tec
u car
ac
t
erper
s
on
al
est
e
n
ece
sa

nun
el
e ca
z
uris
ă v
ă î
nr
eg i
st
ra
ţicao
per
at
ord
ed
ate
l
a:
ht
tp
:
//
www.
data
p
r
o te
cti
on.
r
o(s t
udi
aţi
con
di
ţi
i
l
e p
r
opr
i
i
p
ent
r
uapr
ev
en
i ev
e
ni
m ent
e n
epl
ă c
ute
).

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
2

P
a
s
ul
4:A
t
ra
g
ev
i
zi
t
ato
r
i
ii
nt
er
e
sa
ţi
să c
u
mp
e
re

S
un
tma
im u
lt
emod
a
l
i
tă ţi
deag
ene
ra
v
i
zat
or
ii
nt
er
es
aţi
pentr
uc
ampa
ni
ata
.
Înge
ne
ral
pen
t
r
uacr
eat
r
af
ic
că t
r
eopa
g
i

d
el
an
di
ng s
efo
l
ose
s
c
: c a
mpa
ni
iPa
yP
e
rCl
i
ck(
Goo
gl
eAdword
s-l
i
nku
r
ispo
n
s o
r
iz
at
e)
,ban
n
e
re
,l
i
nkur
is
au
fo r
mu
l
ar
ep
e a
l
t
e
s
i
t
eur
i
.Ad
iţi
ona
l
sem
ai po
tfo
l
os
i:
SEO
,
ne
wsl
et
ter
peobaz
ă d
edat
er
el
ev
an
t
ă ,
sc
ri
er
eade
a
rt
i
col
e,
et
c.

Ţ i

ndc
o
nt
că o
ca
mpa
n
i
e d
el
ea
dgene
r
at
i
onar
eobi
ec
ti
vec
on
cr
et
eș i
bug
et
el
ega
t
ed
ep
er
for
m a
n
ţe
l
eca
m
p an
i
ei
,c
ele
m ai
bun
e
me
t od
ed
eag
e
ner
aun
vol
umd
et
ra
fi
ccon
st
ant
su
nt
:P
ay
Pe
rC l
i
ck(
Goo
g
leA
d
wor
d
s)
ș i
ban
ne
r
ecu
m
pă r
a
teî
n
r e
gi
m d
e
CP
C (c
o
st
pe
rc
l
i
ck)
,C
PA(
co
stp
e
ra
cti
on)
sau
CPL(
co
st
pe
rl
ead)
.

A
.
Goo
g
l
eAd
w
or
d
s:

Adw
o
rd
sest
ec
elma
i
cun
osc
u
ts i
st
emd
ead
ve
r
t
is
i
ngo
nl
i
nep
ay
pe
rc
l
ic
kd
i
nRo
m
ân
ia,
Goo
g
led
eţi

ndoc
o
tă d
ep
es
t
e
95%
înr
ân
dul
mot
oa
rel
or
de
că ut
ar
e(
pr
oc
e
nt
u
lde
ut
i
l
iz
at
or
i
car
ef
o
lo
se
s
cGo
o
gl
edi
nto
t
a
lut
i
l
iza
tor
i
l
ord
em o
t
o
ar
ed
e
c
ă u
t
a
re
).

A
van
taje
l
ece
l
emaii
mpo
rt
a n
t
epe
n
t
ru
t
in
e:p
l
ă t
eș t
ido
a

n mome nt
u

nca
r
e u
n
ut
il
i
za to
rda
cli ck
, a
f
i
ș a
r
ea
rec
la
me
lo
rfi
i
nd
g
rat
u
it
ă .
Anu
n
ţu
ri
l
e s
unt
af
i
ș a
t
e d
o
a
ru
t
il
i
zat
ori
l
o r
in
te
r
esa ,
ţiîn
m o
me
nt
ul
înc
a
r
eaceș t
i
aca
ut ă act
i
v a
c
eai
nf
or
ma
ţi
e(
l
ucr
u
i
mpo
sibi
ld
er
ea
li
za
tpen
t
ru a
l
t
e m
e
t
od
edep
u b
l
ic i
t
ate
)
.P
oţis
ă mă s
o
ri
foa
r
tea
t
e
ntr
ez ul
t
ate
l
eș i s
ă c
o n
t
r
ol
ez
ico
st
u
ri
l
e.

S
f
a
tu
ri
pen
t
r
uca
m
pa
n
ii
l
eAd
w
or
d
s:

-
f
olos eș te câ
t mai m
u
lt
e cu
vi
nte c
hei
e î
ncampa
n
ie
(
deex
po
tfi
cuvi
nt
e ge
n er
i
ce
,cu
v
in t
e p r
eci
ses
a
ucu
vi
nt
e adi
ţi
ona
le
)
-
cr
e ază f o l
os
iţiunan
un
ţ di
f
eri
tp e
fi
ecarec
uvâ
nt
ch
ei

npa
rt
e:c
re
ș t
erel
evan
ţaa
nu
nţul
ui
, rat
adec
l
i
ck,
sc
oru l
decal
i
ta
te
-
nu l
icita mul
t pec u
v
i
nteche
ieg e
ner
a l
i
st
e,î
nge
ne
ra
l
auun
vol
umd ec
ă u
ta r
ef
o
ar
te
m a
reș ioco
nv
e
rs
ie
sl
abă î
n l
ea
dur
i
-
mă so a ră ef
ic i
enţa
pe f
i
ecar
e anun
ţ î
n p
art
e
-
t
es t
e a ză m aimulte
a
nu n
ţu
riî
np a
ral
elpef
iec
ar
ec
uv
ân
t
-
of
e r
ă i n f
o r
ma ţi
id
e s
p
repro
dusș i
benef
ici
unud
es
pr
ebr
a
nd,
oameni
icau
tă b
ene
f
ic
i
iș i
soluţi
i
,nuu
n
numede br
and

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
3

B
.
Cam
p
a
n
ii
deb
a
n
ne
r
e

Ţ i
nând
co
nt dera
t
a d
ec l
i
ckf
oa
rt
emi
că (
s
ub1% î
n g
ene
r
a
l),
oca
mpa
ni
ede
b
anne
rep
e
nt
r
ul
ea dg
e
ne
ra
ti
ons
ej
us
ti
f
ic
adoa
r
d a
că e
st
ep
lă t
i
t
ă î
nfu
ncţi
edep
er
f
orm an
ţe(
e
xi
st
ă ș i
exc
e
pţi
i
).
Met
o
del
ede
p
la
t
ă l
ape
r
f
or
ma
nţă s
u
nt
:
CPC(
co
st
perc
li
ck
),
C PA(c
o
st
pe ra
cti
on)
,C
P L(
co
st
pe
rl
ead )
.

S
f
a
t ur
i
:a
le
ge si
t
eur
i
l
ecugri
j
ă î
nfu
n
cţi
ede a
u
di
en
ţa,
ta
rg
et
ea
zacât
mai
bi
nes
ec
ţi
une
as
i
te
ul
ui
ș i
m e
s
aj
ul
di
n
b
a
nn e
r
,
fol
os
eș t
eme
saj
ep e
rso
nal
i
zat
epe s
p
eci
f
ic
uls
i
te
ul
ui
.Ui
t
ă d
ef
la
sh,
i
nt
er
ac
ţi
une
,
et
c.
,bann
er
e
lec
u r
a
tac
e
am
ai
b
u
nă d
ecl
ic
k s
u
nts
i
m p
l
eș i
a u
unmes
aju
ș o
r
deî
nţe
l
es.

T
i
pa
:dă uga
r
e
aba
nn
er
el
orîn
t
r-
ocamp an
i
edele
a
d ge
n er
ati
onp
oat
ema
r
ia

t re
zul
t
ate
lec
a n
t
ita
t
i
ve ș i
cali
t
ate
al
e un
e
i
c
a
mpa
n i
iPa
y
Pe
rC
l
ic
k(
nu
mă r
u
ldec
ă u
tă r
i
,c
li
ck
ur
iș i
ratadecon
ve
rs
i

nl
ea
du r
i)
,ma
ial
esdup
ă o
an u mi
t
ă per
i
oad
ă d
e
ti
mp
d
e
lal
an s
are
.
I
aîn
ca
lc
ul
un mi
xec
h i
l
i
b r
a
tîn
tr
ec
e le2ș i
nui
nsi
st
ar
e
aob
se
si
vă peosi
ngu
r
ă met
o
dă .

A
d
wo
r
d
s
L
a
n
di
ngp
a
g
e L
e
a
du
r
i V
â
n
ză r
i O
b
i
ec
ti
ve
B
a
n
ne
r
e

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
4

P
a
s
ul
5:
Te
st
e
az
ă ș i
îmb
u
n
ă t
ă ţe
ș t
er
ez
u
l
ta
te
l
e

P
e
nt
rua ana
li
za rezu
lt
a
te
le e
st
er
e c
oma
nda
tsă f
ol
ose
ș t
isi
st
emu
lGo
og l
eAn
al
yt
i
cs,
uns
er
vi
ci
ugr
at
ui
t.
Fol
o se
ș t
e r
ap oart
el
e
d
et
r
a f
i
cţ i
set
e ază g
oa
lspen
tr
ua mon
i
to
ri
zai
n d
i
cat
orii
deper
fo
rma
n
ţă (
KPI
)p
ecar
ei
-a
is
t
abi
li
tl

nc
eput
: numă r
ul de
v
i
zi
t
ator
i,numă r
u ld
el
ea
d ur
i
,r
at
ă dec
onv
er
sie(
di
nvi
z i
t
ato
ri
înl
ea
du
r
i),cos
t
ulp
erl
ea
d,e
t
c.Mon
it
or
i
zar
eaș i
îm bună t
ă ţi
r
ea
u
n
eica
m pan
ii
î ţi
p oa
te
cr
eș t
er
ez
u l
t
ate
l
edel
a 10
% l
ap es
te3-
40
0%sa uma
imul
t
(ama
vu

npor
to
fo
li
uca
m panii
cu
e
v
ol
uţi
ep e
st
e7 0
0 %)
.

C
u
mt
e
st
ez
i
ș i
cet
e
st
ez
i
:

D
el
a text
ul
anunţu
l
ui
,l
a m
e
sa
j
uld
i
nba
nn
er
,cu
l
or
i,
f
orm ă p
ag
in i
i
, te
xt
e,
f
oto
gr
af
ii,
des
i
gn.
Pen
t
r
uate
s
t
aop
a
gi
nă p
oţi
fol
os
i
t
e
st
e l
e A/
Bpri
nG o
ogl
e We
b
si
teO
pt
i
mi
ze
r.
Ceî
ns
eamnă unt
e st A/
B:s
eru
l
eaz
ă î
npa
ra
le
l2v
a
ri
an
te
d
ep
ag
i
ni
ș is
e
u
r
mă r
eţ t
ep
erf
orma
nţa pe
f
i
ec
ar

npa
rt
e.
Es
te
rec
oman d
a
ts
ă s chi
m b
i
doa
runel
eme
ntl
aun
mome
n
td
a
tp
e
ntruaput
ea
a
ve
a o co
nc
luz
ie c
o
rec
tă a
s
up
raa
ce
eac
eade
t
ermi
na
t îm
bu
nă t
ă ţi
r
ear
ez
ul
t
ate
lor
.

Od
ată ce a
ia
juns
lao
v
ers
iu
neî
mbu
nă tă ţi
t ă a p
agi
ni
i p
oţi
rulau
nn
out
estd
e op
ti
mi
za
r e.
Ti
mpu
lpet
r
ecut
peop
ti
miz
a r
e
t
r
eb
u iesă f
i
ej
us t
i
f
ic
at
pr
inr
ezu
l
tat
ele ob ţinu t
e
:fe
re
ș t
e
- t
esă e
xa
g
er
ezi
cut
es t
e
leda
că r
es
urs
el
enusu
ntj
us
ti
f
ic
ate
!
S
fa
tu ri
:tes
t
eaz
ă c
âtm
ai
des
,da
rai
grij
ă s ă a ș t
ep
ţiu
n i
nte
rvald
et
i
mpsuf
i
ci
entdema
r ep
ent
ruaob
ţi
ned
at
e r
el
ev
an t
e
.
D
ac
ă t i
m pu
lv
afip
re
as
cur
t,
nuv
eip
ute a să tragi
concl
uzi
il
e co
re
c
te,
i
arda
că epr
ea
l un
g,v
ei
pi
erd
edin
buge
t.

*
di
f
eri
t
e m
o
d
e
le
al
ef
or
mu
l
ar
ul
ui
di
npa
g
i
nă .
sur
s
ai
mag
i
ni
ima
r
k
et
o.
c
om

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
5

P
a
s
ul
6:C
al
cu
le
a
ză p
r
o
fi
t
uli
nv
es
t
i
ţi
ei
ș i
ROI

V
r
e
is
ă t
eas
i
g u
ri
că a
i
o c
a
m pa
ni
e p
ro
f
it
abi
l
ă ș i
n ui
r
ose
ș t
i
buge
tul
?Es
t
eab
sol
utn
e
ce
sar
să c
a
l
cul
ez
ic
on
st
a nt
p r
e
ţu
lp
l
ă t
i
t
p
e
nt
r
u f
i
ec
ar
e l
ea
d /v
â
nz
ar
eș ip
rof
i
tu
lo
bţi
nut î
nr apor
tc
u b
uget
ulcar
ea
fo
sti
nve
s.
t
i
tUnm o
d
el
dera
po
rt
să p
t
ă mâ
na
l
p
o
at
ear
at
aa
ș a
:20 0
0
dev
i
z i
t
ato
ri
,1
00del
e adu ri
,bu
getc
hel
t
ui
t:8
00de
eur
o.
Aju
ng
e
m l
a un
c
os
tper
l
ea
dd e
8 e
ur
op
e
c
a
r

l p
u
temcomp a
r
ac
uc
o s
tul
pro
ie
c
tat
iniţi
alș i
cuobie
ct
i
vel
ecamp
an
i
ei
.

M
o
ni
t
ori
za
re
aconst
an
tă a
c
os
tur
il
ot
reaj
ută s
ă a
ic
on
t
r
ol
înpe
rmanenţă a
s
upr
as u
cce
s
ul
ui
sau
eș e
c
ul
une
ic amp
an
i
i
.
E
s
t
ei
mpo
rt
an
ts
ă ţi
is
ub co
n
t
ro
l
cost
ur
i
le
ș i
re zu
l
tat
e
lep
e
n
tr
ufi
ec
aresursă d
et
r
af
i
c î
npa
r
t
e:f
i
eca
r
e a
n
un
ţ,
fi
ec
a r
e
b
a
n
ne
r/
si
t
e,e
t
c.Înf
el
ul
a ce
s
t
ap
oţi
rea
l
ocadi
n t
i
m p
bug
e
t
ul
chel
t
ui
tf
ă r
ă r ez
u
l
ta
te
că t
rez
o
ne
lec
ar
e pe
r
f
orme
ază .

P
el
ân
gă p
rocesu
l
demo
ni
to
ri
za
re
a
l K
PI
,o
bi
ect
iv
el
or
,b
uge
t
ul
ui
est
ei
mpo
rta
nts
ă o
bţi
iș i
ci
fr
ef
i
na
le
,l
auni
nt
er
v
als
uf
i
ci
ent
d
et
imp(
6l
un i
,1a
n,e
t
c.
)
:c
âtev
ân
z
ă r
i
s-
aure
a l
i
za,
tc
ar
ea
fo
stpr
o
fi
t
ulo
bţi
nut
,câ
tac re
scu
tc
ot
ad
e f
i
ec
arec
l
i
ent
în
p
ar
t
e,etc
.
O i
nt
eg
ra
re
ace
lo
r2ra
p
oar
t

ţi
ofe
r
ă opr
i
vi
r
e d
ea
nsa
mbl
uas
upr
aefi
ci
en
ţei mar
k
et
i
ngu
l
ui
onl
i
nepe
nt
ru
ci
f
rel
e
t
a
le
dev â
n
ză r
i
.

B
u
g
et L
e
a
du
r
i V
â
n
ză r
i P
r
o
fi
t

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
6

P
a
s
ul
7:I
nt
eg
r
ea
z
ă l
ea
du
r
i
l
ecu
d
ep
a
rt
a
men
t
u
ld
ev
â
nz
ă r
i
ș i
mă s
o
ar
ă r
e
zu
l
ta
te
l
e

A

nc
e pu
t
o c
a
m p
an
ie,le
adu
r
il

n ce p
să v i
nă ,
ai
câtev
az
ec
isa
us ut
e î
nfi
ec
ar
ez
i
,a
ș t
e
pţi
dat
af
ina
l
i
ză r
i
ipe
n
t
ru
a t
r i
mi
t e
b
az
ad ed
at

nex
ce
l c
ă t
r
e d
ep
art ament ul
d e
vân
z .
ă r
iC
ei
del
a vân
ză r

ld
es
ch
i
dp e
s
te8l
uni
,r
at
ad ec
on
v
er
s
iee s
te
d
ez
amă g
i
t
oar
e
,ag
enţi
iaba
nd
onează d
u pă câ t
e
vat
e le
f
oa
ne
.Di
npă c
a
t eeuns
c
ena
r
iupr
eade
sîn

l
n it
.
Cum
re
u
ţ e
ţ t
isă
t
r
an
sform
ie
fe
c
ti
vl
ea
d uri
l
eîn

nză ri
?

C
a
l
i
fi
ca
re
a
l
ea
du
r
i
l
or
,u
np
r
o
ce
se
s
e
nţi
al

P
ri
m u
lpa
s e
s
t
eca
l
if
i
ca
re ai
ns
ta
nt
ă ale
a
dur
i
lo
r:
î
nce
s ta
di
uap
roc
es
ul
ui
d e
cu
mp
ă r
a
res
eaf
l
ă (
ar
fi
bi
nes
ă a
iun
ul
pen
t
ru
d
om e
ni
ul
t ă u
)
,c
ât
deh
otă r
â
ţis
un
t ,
aup
ut
er
eded
ec
i
z ie
,
aubu
get
u
lne
ces a
r
,a
uu
n d
ea
dl
i
ne,et
c.P
ros
pe
cţi
ic
ar
es
unt
î
nt
r-
o
f
a
ză î
na
in
tă apr
oc
es
ul
ui
d e
ach
iz
iţi
ese
tr
i
mi
ti
ns
ta
nt
că t
r
eech
i
pad
evâ
nză r
i
.

U
nst
ud
iuî
nre
a
l
i
z at
d eLe
ads
36
0 sp
un
ec ă 7
8%di
n t
r
epr
os
pe
c
ţi v
ord
e
ve
ni
cli
en
ţi
icom
p an
i
ec
iar
ei
-ac
onta
c tp
ri
m a
d
a
t
ă .
Cât
ev
a a
s
pect
e c
arevo
rc
r
eș t
ec
i
fr
el ed
e v
â
nz
ă r
i
:v
it
e
zad
er
ă s
pun
s
,c
a
li
fi
ca
re
a i
ns
ta
nt
ă a
l
ead
ul
ui
,pr
e
gă t
i
r
e a
a
g
ent
ul
ui
devâ
n
ză r
i
ș i
rel
ev
an
ţa
c on
ve
rs
aţiei
pen
t
r
u pr
osp
ec
t
,s
t
ab i
l
i
rea
u
ne

nt
âl
ni
ri
rap
id
ep e
n
t
rul
ea
dur
i
le
p re
gă t
i
t
e s
ă
c
u
m p
er
e.

Cef
aci
cupro
spe
cţi
icar
enu su
ntî
nc
ă p
r
egă t i
ţis
ă c
umper
e
?Dac
ă su
ntl
i
vrat
e c
ă t
redep
art
a m e
ntulde
vânz
ă r
i
,c
elmai
î
nt
âl
ni
tsce
nar
iuvaf
i:pr
os
pe ct
ul
nuest
ep
r e g ă t
i
t,a
ge
n t
u
ldev
â
nză r
i
in
si
st
ă ,
încre
d e
rea
scad e,i
arpos
i
bil
i
tate
adeaî
nc
he i
a
ov
ânza
red
e v
i
nein
fi
mă .
Fe
reș t
e
-t
ede a
c
eas tă capc
an
ă pr
i
nt
r-
os
trat
eg
ie
c la
r
ă de“ i
nc
al
zi
r
e” ș i
pre
gă t
i
r
e al
e a
d
uri
l
or
.Ci
te
ţ t
e
i
dei
l
edeîn
c
ă l
zi
r
e al
eadu
ri
l
or di
npag
ina
ur
m ă t oar
e.

V
â
n
ză r
i

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
7

C
â
t
ev
ai
de
ip
en
t
r
uun
p
ro
c
es
d

nc
ă l
zi
r
eal
le
ad
u
r
il
or
ne
pr
e
gă t
i
t
e:

-
se t
eaz ă u n r
ă s p
unsa
uto
mati
z a
t
,p er
s o
nal iz
at
, d em u l
ţu
m ir
e pe
nt
ruî
n sc
ri
erel
af
o rm ular
(u
n deeca
zul
)
-
ca l
i
fi
că l ea du l
pri
nt
r-
u
n o
per
atort
e l
efon
ic pr
egă t i
t
-
stabil
e ș te un i
nt
er
val
opt
i
m pe n
t
ru prim
ul “ f
o
ll
o w up ” te
l
e f
o nic:
î
n u
ne l
eca
z ur
ip
o at
e fi1m i
nut

nal
t
e c
azu
ri
2-3 zi
l
e,e
t
c.
-
d ac
ă p ro sp e ct
ulnue
st
epre
gă t
i
tsă c u
mp er
e,
c er
ep e
rm i
si
u neape
ntruat
r i
mi
teinf
o rm a
ţi
i r
el
ev
ant
e,d
e v
al
oar
e pent
ru
el
-
î
n curaj ea ză o pe
ra
tor
i

nst
abil
ir
eau nui
co n t
ac
t p er
s o na
l cu pro
spe
cţii
-
f
o l
oseș t e un sof
tCRMpen
truas to
c al
ea d
ul
ș i i
nf
o rmaţi
ie sen
ţi
al
ep epa
rc u
r
sul p
r
o cesu
lui
(at
ât
per
sona
l
ecâtș i
p
r
o fe
s i
o n a le); pevi
i
tor
est
emultmai u
ș o
rsă înc e pio di
scuţi
e t
el
ef
oni
că d
acă f
ac
i î
ncă lzi
r
ea pr
i
n c
âte
vai
nf
or
maţiipe
rso
n
al
e
-
pă s
trea ză c o n
tac
tu
lpe
ri
odi
c,la
un i
nte
rv
a la
gre atî
n com un, cut
el
ef
o an
es aua
l
te i
n formaţi
idei
nt
er
es
-
i
d enti
fi că p a ș i
ine
ces
ar
iun
eia c
hi
ziţi
iîn
ind u
st
r i
a t
a ș inotează c
onst
a nt
pr
o gr
es
ul f
i
e că r
uile
adî
n CR
M
-
î
n mom e ntul î
nca
rel
ead
uldevi
nec a
ld,t
ra n
sf
e ră -
lu r
gentcă tre
unage n
tde v
ân
ză r
i

C
u
mc
a
l
cu
le
z
ir
e
zu
l
ta
te
l
er
ea
l
eal
eca
m
pa
n
ie
i
ta
le

Rea
li
zeaz
ă rapo
a
r
telai
nt
er
val
est
abi
l
i
tede
t
imp(
6l
uni
-1 a
n)î
nca
r
es
ă c al
cu
le
z
ip
ro
f
i
t
ulob
ţi
nup
tr
i
n co
nv
er
t
ir
ea
l
ea
du
r
i
lo r
î
nvânz
ă r
iș i
unR
OI
a l
în
tr
egi
ic
ampan
ii
.Nu
ui
t
a,u
n l
ea
d ca
r
e n
ucu
mpă r
ă mâ
in
e
,n
ue
s
tei
r
osi
t
.Gâ
nd
eș t
e
-t

npe
r
sp
ec
t
i

ș i
poţi
d u
b las
au
c
re
ţ t
echi
armai
m u
l
tre
zu
l
t
ate
ldev
ânz
ă r
i
.

S
f
a
tp
:oţi
m e
r
ge
ţ i
m a
i d
epar
te
ţ i
m ă s
ura
r
ez
ult
at
el
eor
a
rea
l
eun
e
i
cam
pa
ni
i
.La
fi
na
lc
ompa
rid
ate
l
edi
nGo
ogl
eAn
al
yt
i
cs
c
u
da
te
l
e ta
le
di
n v
ânz
ă r
i
ţ i
vez
icar
e i
nt
er
v
al
ezi
l
ni
cead
uc
ce
ima
i
bun
i
pr
ospe
c.
ţiAp
oi
di
re
cţi
one
z
ibu
get
u

nfu
nc
ţi
ede
a
c
e
st
ed a
te
.

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10
C
u
mc
r
e
ș t
i
sig
ur

nz
a
r
il
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne 1
8

C
u
mș t
c
r
e i
vân
z
ă r
i
l
epr
i
npu
b
l
i
ci
ta
te
o
nl
i
ne:

-
pe
nt
r
u avi
nde
u
nuic o
ns
umat
o
rsof
ist
i
ca
t,
e d uc
a
tș i
pre
cau tt
re
bu
i
e s
ă f
ii
re l
ev
ant
-
i
nv
es
ti
ţi

n g
en
er
ar
e adel
ea
du
ric
re
ș t
epe
r
f om a
n
ţa ag
enţi
l
o r
,
vo
lu
m ulvâ
nză r
il
or
,s
ca
dec
os
tu
ril
e ș i
cre
ș t
ep
ro
fi
t
ul
-
co
mpan
ii
l
etr
eb
ui
esă u
rmez
ec
onsuma
tor
i
iș iob
i
ce i
ur
il
eac es
to
ra
;
c on s
um at
ori
is
ei
nf
or
me
az
ă ș i i
audec
i
zi
io
nl
ine
-
mar
k
eti
ngu
lon
l
i
nees t
eomod
al
i
ta
te e
x
cel
en t
ă p
e
n t
r
ua cr
eș t
ev
ân
ză ri
le
.

Î
nc
ep
e a cu m
:
-
por
n
eș t e del
ane
v oil
e aud i
en ţe
i
-
st
ab
ileș t e o
biec
tive,u n bug etș iK PI
-
con
st
ru i
e ș teuns
ite care“ s
a v â
n dă ”
-
at
ra
ge v iz i
ta
to
ri
ii
n t
e r
es a
ţi s
ă c u
m p e r
e
-
te
st
eaz ă ș i î
mbun
ă t
ă ţe
ș t
e r
ez ul
t
a t
e l e
-
ca
lc
ul
e a z ă p
rof
it
uli
n vest
iţieiș iR O I
-
in
t
egr
e a z ă l ea
dur
ile cu d
e p
ar t a
m en t
u
lde

n
z
ă r
i
ș i
m ă s
o
ar
ă r
e
zu
lt
a
te
le

D
e
s
pr
ea
ut
o
r:
Pl
ay
Th
e
Ba
l
l
s-a
g
en
ţi
ei
nt
er
a
ct
i

L
a P
l
ay
Th
eB al
l
s a
mimple
men
t
atî
nul
t
imi
i2a
n
iș i
ju
mă t
a
tec
am
pa n
ii
dele
adg
e
n
er
at
i
onp
e
nt
rui
ndu
s
t
ri
ic
a:t
u
ri
sm,
mba
,
i
mob
i
l
iar
e
,a
u t
o,t
e
le
c o
m,r
esu
r
seuma
ne,
m a
r
k
e ti
ng,
eve
ni
men
t
eș i
al
tel
e.
Amc
r
ea
t
în
pre
m
ie
r
ă c
amp
a
nii
cur
ez
ul
ta
te
pe
d
ome
ni
in
oiș i
amobţi
nut
RO.
I

S
unt
e
m o
ag
enţi
ei
nt
er
act
i
vă c
elu
c
re
az
ă do
arc
uc
l
i
enţi
în
dr
ă z
n
eţi
,c
area
uvi
zi
un
eș i
cur a
jpe
nt
ru
ab
o
rd
ă r
i
noi
ș i
c
re
at
i
ve
.P
ri
nt
recei
car
eau î
nc
re
de
reîn
noi
:A
SE
B
US S
,Pr
o d
a
l
9 4
,Si
mpl
us
,C
era
micaI
aș i
,Br
i
ks
to
n
,G
oTra
ve
l,
T h
e
I
nv
es
t
or
,D
or
al
y,Gav
r
il
i
uIm
o bi
l
ia
re
,A
i
rbi
te
s,
Hap
py
T
ou
r.

S
u
n
te
ml
a:
w
ww
.p
l
ay
th
eb
al
l
s.
ro
o
f
f
i
ce@
pt
b.
r
o

c
r
e
atd
ea
g
en
ţi
ain
t
er
a
ct
i
vă P
l
ayT
h
e
Ba
l
l
s .
to
at
ed
re
p
t
ur
i
l
e r
e
ze
rv
a
t
e©2
0
10