Sunteți pe pagina 1din 32

No.

25 UN EXEMPLAR : 50 BANI Marti, 3 (16) Maiu 1916


fs..e

REGATUL ROMANIET

MONITORUL OFICIAL
PRETUL ABONAMENTULUI: PRETUL ANUNTURILOR PARTIOULARE:
In tara: 45 lei anual; 25 lei pe 6 luni; 15 lei pe trei luni. Lei 5 pana la maximum IO linii; iar cani sunt mai multe list%
Pentru autoritati Judetene oi comune urbane, 60 lei anual. 50 ban) de fleeare linie.
Pentru comune rurale, 36 lei anual. Pentru abonamente la anunturi se fac conclitil specials.
Abonamentele Incep la 1.Aprilie, 1 lulie, 1 Octemvrie. oi 1 fanuarie Costul unui exemplar Monitorul Ociai este 50 bani.
tetra a trece dintr'un an financiar In altul. Costul unui exemplar Desbaterile Parlamentare este 20 bani.
In strainatate: lei 60 anual.

ECIA GENERALÄ A MONITORIJLIJI OFICIAL I IMPRBIERIEI STATULIJI: BUCURESTI, BULEVARDUL ELISABETA


PRETUL PUBT_,IC.ATIILOB:
.

Lei 5 peittru o publicatie Ju. deeätoreasea care nu va trece -de 30 HMI Publicatiile relative la schimbare de nume, la libera practica a orieärei profesii,
10 idem care va cuprinde intre 30 oi 50 HMI ; In caz cand.va treee de 50 linii
f,
pierderile de certificate de clase sau de absolvire de studii, de diploma, etc,
se va.percepe lei 10.pentru fiecare 50 linii sau fractiune. ' -
lei 5 pentril fiecare im,ertiune.
Orice act introdus se va.plati aparte du$ aceloasi norme. 0 Llnia se socoteste de'30 litere din corpul Monitorulai
Actele dotale, de asociatie, procurile, revocarile di procuri, etc., Ile in extract sau o
extenso, se vor taxi 50 bani linia. Cind vor cuprinde mai putin de 20 randuri ( Lei ISO
f
pentru publicarea jurnalelor consiliului de miniltri privitoare la acorda-
.

se va luh o taxi minima de 10 lei. /. rea avantagiflor legii pentru tncuralarea industriei nationale la fabricanti st
industriaoi.
( f
,

Statutele societatilor cooperative si publicatiile petrolitere,,30 bani linia. ff 20 idem, idem privitoare pe meseriasi.
!,>,

anonime, publicatiile bincilor, societatilor de credit, de f, 10 pentru publiearea amenalamentelor, regulamentelor de exploatari ol a stu-
.,
asigurari, etc., bilantele lor, cum i publicatiile relative la 'expropieri pen tra diilor sumare relative la exploatarea padurilor'particulare.
cai ferate, 50 bani linia. 5 pentru publicatiile relative la pierderi de recepise, chitante, etc., cider
ff
nand publicalia e trimisa de vre-o autoritate a Statului.
Citafiile de hotarnicie, 80 bani linia. -.._--..r.::-..--u.-.............u.--....--.......-au.u.--..0--...--.....-.u...-a4-
Pentru publicatiile cerute si apara a doua zi, se va socoti taxa dubla, iar pentru cele cerute sti spoil a treia zi, se va percepe
odata oi jumätate ta:ca. obionulta

SUMAR: - aproximativ, in partea de nord a pulbeririei, Dadelti-CAtelu i paralel cu acemti *ogee


PARTE OFICIALI. - Ministerul de ritsboi : incepind din soseaua Bucuresti-Dudesi-C1- pentru mirirea zonei de sigurantá i corn-
Decret i raport relativ la declarare de utilitate telu i paralel cu aceastá §osea, pentru má- plectarea fabricei l'e'pulbere cu toate con-
publicd. rirea zonei de siguranti i complectarea fa- structiunile §i instalatiunile de care mai
Ministerul de linartle : Daoret relativ la func-
thane.
bricei de pulbere, cu toate constructiile i in- are nevoe ;
Ministerut de interne : Decret relativ la func- stalatiunile de care mai are nevoe; 2) Pentru depozitul materialelor de pon-
liuni-Rectific5ri. b) Pentru depozitul materialelor de pon- tonieri din garnizona Cillära§i, i pentru o
Ministerui agriculturii i domeniilor : Decret tonieri din garnizona Cä'ärtS, i pentru o linie feratá neceará acelui depozit, terenul
relativ la instrimare de bunuri.
Ministerul industriei comer(.ului nie ferata acelui denozit, terenul In suprafati in suprafati de 17 hectare aproximativ,
Ministerul lucrcirilor publice : Deeret. de 17 hectare aproxiinativ, situat in fata ca- situat In fata cazirmei rEgimentului 5 Ia-
Ministered cultelor instrucriunii : Deerete. zärmei regimentului 5 Ialomita No. 23 §i lomita No. 23, S cuprins hatre §oseaua Ci-
Ministerul industriei comerfului : Jurnal.
Ministerul de justiiie: Jurnal. cuprins intre oseaua aliraS-Magureni liraS-Mágureni i rani Borcea.
Deeituni minesteriale. riul Borcea. Aceste lucrári militare sunt necesare in
PARTE NEOFICIALI-Buletin meteorologic- Art. I/. Prqedintele Nostril de consiliu interesul apirárii tärei i deci terenurile
Cotele apei Dnn5rei.
inuninri ministeriale, judiciare, administrative ministrul secretar de Stat la departamentul susceptibile de expropriere pentru cauzá
partienlare de risboi este insárcinat cu executarea decre- de utilitate publici.
tului de fall. Stint cu cel mai profund respect,
Sire,
PARTE OFICIALÁ Dat in Bucuresi, la 28 Aprilie 1916, Al Maiestatii Voastre
FERDINAND Prea nlecat i supus servitor,
Bucuregi, 2 Maiu Presedintele consilinlui Presedintele consiliului
ministrul de räsboi, ministrul de rAsboi,
MINISTERIIL DE RÄSBOI Ion I. C. Bratianu. No. 1.746. Ion I. C. Brätianu.
No. 1.868. 1916, Aprilie 27.
FERDINAND I, Raportul d-lui presedinte al consiliulni i ministrul
Prin gratia lui Dumnezen §i vointa de r5sboi eStre M. S. Regele,
Rege al României, MINISTERUL DE FINANTE
La tosi de MO i viitori, siinatate :
Sire, -
Asupra raportului pre§edintelui consiliului Autorizat de consiliul de mini§tri prin FERDINAND I,
jurnalul No. 897 din 2 Aprilie 1916, cu
Nostril de minisri §i ministru secretar de cel mai profund respect rog pe Maiestatea Prin gratia lai Dumnezea vointa natio-
Stat la departamentul de risboi sub No. i.868 Voastri sit binevoiasca a semnii alituratul nail, Rege al Rominiei,
din 27 Aprilie 1916, proiect de decret prin care, pe temeiul art. La tosi de Má i viitori, scinettate :
Am decretat decretim : 78, alin. II din legea de expropriere, se de- Asupra raportului ministrului Nostru se-
Art. I. Pe temeiul art. 78, afin. II din le- clará de urge*, de utilitate publici, pen- cretar de Stat ad-interim la departamentul
gea de expropriere, se declará, de urgenta, de tru lucrári militare necesare in interesul finantelor sub No. 13.589 din 28 Aprilie
utilitate publici, in interesul apárarii 016, apiirárii tárii, urmitoarele terenuri :
urmitoarele terenuri, situate in comuna Du- 1.) Pentru pulberäria armatei vDudeltiu, 1916,
desi, judetui Ilfov i in ora§ul o portione de teren in suprafatä de 20 Avind in vedere legea pentru organizarea
a) Pentru pulberaria armatei Dudesi, jo- hectare aproximativ, in partea de aid a administratiei generale a finantdor Statului;
detul Ilfov, o portiune de teren in suprafatä pulberáriei, aláturi cu aceastä fabrici i o Mind ln vedere bugetul de chehueli pe
de 20 hectare aproximativ, in partea de sud portiune de teren in suprafatil de 15 hec-
a pub ,ráriei, alituri cu aceasta fabrici i o tare aproximativ, In partea de nord a pul- exercitiul 1916-1917;
portiune de teren in suprafag de 15 hectare beririei, incepind din siseaua BucureSi- In virtutea art, 93 din Constitutie,

www.digibuc.ro
1122 MONITORMi OPICLU, 3 Main 1916

Am decretat ai decretim : sunt Inaintati primul la clasa I §i. In politia orapaui Rdynnicu-Sdrat
Art. I. D-nii : N. Medianu, Eugen Budu, ceilalti doi la clasa II, in locurile din nou D. lonescu O. Constantin, actual subco-
bacalaureati, actuali impiegati auxiliari cl. I Infiintate. misar clasa I In politia portului Balcic, In
ai Lazar Gheorghiu, actualmente pazitor re- In politia oraautui Vaslui aceea§ calitate, in loanl din nou Infiintat.
gional, se inainteazi primul al al doilea in D. Shim Ion, actual politai calasa 1H al In politia orqului Slatina
functiunea de impiegati definitivi cl. II ai al oraplui Tecuci, in funcliunea de politai D. Lambescu Dumitru, actual subcomi
treilea in functiunea de agent de constatare clasa II, In Iocul d-lui tetänescu C , trans- Bar clasa III in politia giri Piatra-Olt, In
cl. II. ferat. aceea§ calitate, In locul din nou Infiintat.
D. Mihailov Nicolae, aeual director clasa
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat III, In fundiunea de director clasa II,In lo- In politia orardui Urziceni
ad-interim la departamentul finantelor este cal din non Infiintat. D. Mihdilescu Gheorghe, absolvent de
Insircinat cc aducerea la indeplinire a acestui D. Mina Filip, actual comisar class II, gimnaziu, In functionea de subcomisar
decret. In functiunea de comisar clasa I, In locul clasa III, In locul din nou Inflintat.
din nou Infiintat §i
Dat in Bacureati, la 3o Aprilie 1916. D. PopesoulIon, actual comisar cl. III, In In politia oramlui .Focvani
FERDINAND functiunea de comisar cl. II, in locul din II. Meri§escu Dumitru, fost subofiter in
A/Astral de fluante arrnati, actual sergentinajor In serviciul de
ad-interim, nou Inflintat.
pug al oraauiui Foc§ani, In functiunea de
Victor Antonescu. No. 1.777. In politia orgului Tecuci subcomisar clasa Hf, In locul vacant.
D. Stefänesm Constantin, actual politai Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
MINISTERIIL DE INTERNE clasa II al oraplui Vaslui, in aceea§ calitate, la departamentul de interne esta insArcinat
In locul din nou infiintat. en cxecutarea acestni decret.
FERDINAND I,
D. Manoliu Dumitrii, actual director Dat in Bucureati, la 29 Aprilie 1916.
Prin gratis' lui Dumnezea i vointa natio- clasa III, In functiunea'ds director clasa II,
nali, Rage al Rominiei, In locul din nou Infiintat, FERDINAND
Miniatral de interne,
La toti de fatti i viitori, sainaltate : D. Niculescu Vasile, actual comisar
clasa III, in functiunea de comisar clasa V. G. Mortan. No. 1.749.
Asupra raportului ministrului Nostra se-
cretar de Stat la departamental de interne sub In locul din nott intlintat. RECTIFICARI
No. 33.880 S, In politia orgului Dorohoi Prin decretul regal cu No. 1.088/916,
In baza art. 26 §i 38 din legea asupra printre persoanele cirora s'a conferit Crucea
organizirii politiei generale a Statului ai a D. Pihal Ion, aatual director cl. II al
oraplui Tg.-Jiu, in aceiaai calitate, in lo- Meritul sanitar, figureaza i d. farmacist-
prevederilor budgetare ale comunelor pentru sublocotenent Cománescu Ghearghe, nu Ale-
exercitiul 1916-1917, cul din nou infiintat,
D. Vasilovschi D. Dumitru, absolvent de xandru, cum din eroare de reconiandare a
Am decretat alecretim : fost trecut.
gimnaziu. actual copist clasa I In politia
Art. I. Sant numii, Inaintati i tran- oraaului Turtucaia, In functiunea de sub- Se face cuvenita rectificare.
sferati : cornisar clasa III in locul vacant.
Prin decretul regal cu No. 1.449, publicat
In politia Capitalei /n politia oraaului Tdrgu-Jiu In Monitorul ()tidal No. 8 din din 8 Apri-
D. Nicolescu D. C., actul subcomisar D. Britanu Ion, actual director clasa lie 1916, partea referitoare la aprobarea bu-
clasa III In politia oraplui Targoviate, In III al politiei oraplui Dorohoi, in funcliu- getului comunei urbane Vaslui, pe exercitiul
aceia§ calitate, In locul vacant. Bea de director clasa II, in loan! d-lui Pi- 1916/917, trecindu-se din eroare de manu-
141 Ion, transferat. scris ca. dela «art. 35, venituria, se reduc
In politia orqului Galati 5.000 lei, ain loc de 2.000 leia,iar chel-
D-nii : Marinoviei Gkeorgho, Moraru Ion in politia orqului Bdrlad tueli a, cá se reduc dela aart. 20a, 5.000 lei,
§i Marinescu Florea, actuali suboomisari D. Nenitescu Panait, actual comisar ln loc de 500 leia ai la mart. 77», se adaogi
clasa 11, Artene Leon §i Alexandrescu clasa II, in funliunea de comisar clasa I, 1.780 lei, ln loc de 280 lei", se rectifid.
Epaminonda, actuali subcomisari clasa III, in locul din nou Cu modul acesta, totaiul veniturilor buge-
In funcOunea de subcomisari elasa I, In lo- tului ordinar se ridici la 413.407 lei, iar al
eurile din nett Infiintate; In poli fia portului Baleic cheltaelilor la 412.912 lei, 81 bani, râmá-
D-nii : Mihailescu Ion, Andriescu tefani D. Lucescu Ilie, absolvent de ginmaziu, 'And acelaa excedent de 494 Ici, 19 bani.
ai Mihalache Marin, aetuali subcomisari in functiunea de subcomisar clasa I, §ef al
clasa III, 1ln functitmea de subcoraisari politiei, In locul d.lui lonescu O. Constan-
MINISTERIIL AGRICULTURII I DOMENIILOR
clan II, in locurile d-lor Marinovici tin, transferat.
Moraru I. ai Marinescu Fl., Inaintati, /rt poliia garii Piatra- Olt FERDINAND I,
: Luca Al, Petal, fost subofiter In D. Balánescu Marin, actual subcomisar Prin gratia lui Dumnezeu i voin/a na;io-
armatg, actual copist clasa I In politia ora- clasa III in politia oraplui Babadag, in a- naLi, Rege al Rominiei,
§ului Bazargis, Stavracbe Gh. Dunaitru,
ceea§ calitate, in locul d-lui Lambescu D., La toli de Nei i viitori, siincitate :
absolvent al §coalei comerciale superioare, transferal.
Migurele I Fuiger Tánase, fo§ti eubofiteri Corpurile legiuitoare au votat ai adoptat
In armati §i Cazacu T. Constantin, absol- In politia orapilui Medgidia Noi sanclionam cele ce urmeazi :
vent de girsnaziu, In functiunea de subco-
misani clasa III, In locul d-lor : Artene D. Cargill. Dumitru, fost subofiter In ar-
matfi, in funeliunea de subcomisar clasa
LEGE
Leon, Alexandrescu Ep., MilaAilescu I., Mi- pentru
III, in locul din nou Infiintat. Compleotarea unor dispozitiuni ale legit din
halache Marin si lAndriescu St., Inaintati.
In po/qia oraataui Piatra 7 Aprilie 1889 pentru Instrainarea bunurilor
In politia orafului Craioua Statului pi rescumpárarea embatiourilor
D. Teodorescu Gh. Ion, actual aubcomi-
D-nii : Porumb Gr. Ion, Sevastos Emil §i sar clasa I, In functiunea de comisar clasa Art, unic, - La art. 9 al legii din 7
Bkiescu T. Ion, actuali comisari clasa in locul din nou infiinfat. Aprilie 1889, pentru instriinarea bunnrilor

www.digibuc.ro
5 Main 1916 itOMTORITL OPIMAL 1(23

Statului i rascumpararea embaticurilor, se MINISTERUL INDUSTRIEI I COMERTULUI Societatea Schneider & Comp. : "Mini
adaugi só litera c, urmatoarele aliniate :
FERDINAND I,
- submarina .
Societatea Schneider Sr Comp. : "Focos
I. De asemenea ministerul dorneniilor poate
si parceleze si sa vincla pimanturile Statului Prin gratia lui Dumnezeu si veinta natio- percutant cu zivoare de siguranta ce se dau
situate in regiuni muntoase sau pe litoralul Rege al Rominiei, la o parte sub efectul fortei centrifuge".
márii ca locuri de construit case. La toli de fa/a' viitori, sclniitate : J. L. Jung : "Procedeu pentru fabricarea
II. Tot astfel din mosiile Statului situate sticlei clare din cioburi fara a se intrebuinta
in marginea oraselor va putei parceli loturi Asupra raportului ministrului Nostru se- soda calcinata
pentru construirea de case, cari se pot vinde cretar de Stat la departamentul industriei si Basile Kamensky : "lmbunatitiri la car-
numai functionarilor publici, acei ai institu- comertului sub No. 1.912 din 6 Aprilie buratoare cu alimentare controlatá de com-
tiunilor puse sub controlul Statului, judetelor 1916, bustibil ce dau un amestec de combustibil de
sau comunelor, precum i ofiterilor si sub- o compozitiune constanti".
§i in baza legii asupra brevetelor de in- Gustav Milker : "Flexibila incMtiminte co
ofiterilor reangajati.
ventiuni, tilpi flexibile (articulate) de lemn".
Aceste terenuri din marginea oraselor se
vor parceli in conditiuni stabilite in de co- Am decretat i decretam : Heinrich N. Monnblatt : "Dispozitiv sau
mun acord cu comuna, respectindu-se regu- Art. I. Se acordi brevetele de : reazim la artna, pentru tragator culcat..
larnentele de edilitate comunali. S. I. Bernachi : "Cazan pentru radiatoare
Inventune cu pleura pulverizata de aer".
Constructiunile nu vor putei servi decat George Purcireanu "Inflamator instan- Ilarian S. Petrescu : "Jupiter" mijloc de
pentru functionari sao familiile lor, iar cladi- taneu exothermique de baloane, aeroplane, fabricatiune a ceaiului i cafelei in tablete".
rile din Bucuresti vor putei fi facute si prin explozibil, luminat si creat cu curent electro- Fitulescu Constantin : "Garniturá de lemn
mijlocirea societitii comunale Bucuresti, Po- termique.. pentrn tilpuirea inciltamintei de orice fel".
trivit legii speciale ale societitii, cu inlitu- Societ=ttea Schneider & Comp : "Dispozi- Vasile Nidejde : sIncalIárninte rigida de
rarea restrictiunilor prevazute la art. 4, tiv pentru manevra automatici a culatei pie- lernn".
alin, b, e al acestei legi. selor de artilerie de calibru mare". Walter Elainger inginer : -Procedc u de
Uti regulament decretat va stabili cu pri- Iona Arifeanu : "Impenetrabilul subloco- arderea de orice combostibile lichide si in
vire la acest aliniat conditiunile de detaliu tenent de rezervi Ionel Arifearm". special de uleiuri grele ca pleura, titeiu,
pentru vânzare, iar dispozitiile acestui regu- Armando Zanotta "Lanara cu arc pentra uleiuri de smoala, etc., fará orice presiune
lament vor puteâ face parte integranta din proiectiuni". de aer comprimat sau aburi".
aceasti lege. I. Mendel Segall : "Rulata baraci demon-
III. In fine va putea parcell i vinde in co- tabili cu jaluzele.. Per feeli o nare
munele rurale ca locuri de case terenurile Sta- Inginer Oscar Steinhardt si D. Golden- Societatea Traian S. Rosen Littman &
tului din vetrele satelor sau din mosiile locale berg : "Sylva" mijlocul de fabricatiune al C-ie : "Bard.- Spital demontabili model
ale Statului, sitenilor ale caror gospodarii au sistemului de legatura a pieselor ce compun "Traian" la brevetul regal roman No. 4.347.
fost distruse de inecuri sau surpituri de pa- constructii demontabile ca remize, spitale- Capitan M. Buttcscu : "Calus de mitraliera
mint, precum i subofiterilor reangajati, cari barace; vile, case, etc. pentru tragei inclinate, sistem capitan M.
la iesirea lor la pensiune au fost improprieta- Willy H. I. Thefunin : "Thermos-Octo- Buttescuu la brevetul regal roman No. 4.306.
riti numai cu pamant de cultura. gon, aparat de incalzire cu putin combos- Societatea Traian S. Rosen, Littman &
In toate cazurile prevazute de aceasti lege, tibil". C-ie : pentru baraci demontabile mo-
vinzarea se poate face prin buna Invoiala pe Administrator-sublocotenent N. Chirvasiu: del "Traian" la brevetul regal roman de in-
pretul estimatiei, iar plata in rate trimestriale, Contra-patina «. ventiune No. 4.347.
in termen de io an'. Firma : Simplex Refining Company: "Pro- Art. IL Ministrul Nostru secretar de Stat
cedeu i aparat pentru transformarea petro- la departamentul inclustriei i comertului este
Aceasta lege s'a votat de Adunarea depu- lurilor". insircinat cn aducerea la Indeplinire a pre-
tatilor In sedinta dela 25 Martie anul 1916 Vasile lonescu : "Aparat pentru distilat
apá sistem V. Ionesco Rimnicu-Sarat". zentului decret.
si s'a adoptat cu unanimitate de 6o voturi.
Josef Haug: "Procedeu si instrument pen- Dat In Bucuresti, la 27 Aprilie 1916.
Vice-presedinte, Al. Iliescu.
tru confectionarea de sprosuri Incrucisate FERDINAND
Secretar, Criste. Cristoveanu. pentru ferestre., Ministrul industriei
(L. S. A. D.) Sidney John Ross & Harry Schofield : comer tului,
"Perfectionari la aparate pentru destilarea Al. G. Radovici. No. 1.733.
Aceasta lege s'a votat de Senat In sedinta uleiului".
dela 29 Martie anul 1916 si s'a adoptat co Gogu Constantinesco, inginer din Middle- MINISTERUL LUCRÄRILOR PUBLICE
nnanimitate de 44 voturi. sex, Anglia si Walter Haddon, inginer din
Vice-presedinte;Conet. G. Cocia§u. Londra (Anglia) : *Metotia i mijloc pentru FERDINAND I,
(L. S. S.) Secretor, I. Berindei. transmiterea de fortá prin mijlocul lichi- Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
delor". nail, Rege al Rominiei,
Promulgim aceasta lege si ordonam ca Julius Dichter : *Presto aparat pentru ars La toti de fala i triitori, scincitate:
si fie investita ea sigiliul Statului i publicata pacuri la cazane de calurifer i instalatiuni
Asupra raportului ministrului Nostru secre-
industriale".
In Monitorul Ojlcicü. Dr. Eugen Vlahuta : Aparat pentru ste- tar de Stat la departamentul lucririlor pu-
Dat in Bucurepi, la 6 Aprilie 1916. rilizarea apei in campanie sistem Dr. Vla- blice sub No. 14.648,
(L. S. St.) FERDINAND huta.. Am decretat si decretam :
Ministrul agriculturii Joan Sabo Ciorbay i tefan Sabo Cior- Art. I. Se aprobi de Noi urmatoarele nu-
qi domeniilor, Ministrol de justitie,
bay : "Genere carbonator Ideal". miri in personalul administratiunii cailor fe-
Al. Constantinescu. Victor Antonescu. Clarence Edward Reed : "Masina rotativi rate, In locurile vacante, pe ziva de i Apri-
No. 1.493. de mini pentru gaurit". lie stil nou 1916, i anume :
Societatea Schneider & Comp.: iDispozitive D. Nastase Constantin, actual advocat
--+*4440-4*--"- stabilizatoare pentru mine submarine deri- clasa II, in postal de advocat subsef de ser-
vante". viciu clasa II;

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 3 Maiu j 916

D. Mo:doveanu Demetru O., licentiat In 0 400.000 lei cu tare I-am Inzestrat, pre- Art. II Ministrul Nostru secretar de Stat
drept i advocat, In postul de advocat cum 0 oriels bunuri va puteä dobindl eu la departamentul cultelor i instructiunii este
dasa IV. orice titiu. insircinat cu aducerea la indeplinire a de-
Art. H. Ministrul Nostru secretar de Stat Art. 4. Administratia, cat voi fi In vie*, cretului de fall.
la departamentul lucririlor publice este In- o pästrez eu, iar dupi Ineetarea mea din
aceastä viealä, administraiaaziluIui ce am Dat In Bucure;ti, la 25 Aprilie 5916.
särcinat cu aducerea la indeplinire a aces- infihrtat va truce asupra celor trei per- FERDINAND
tui decret. soane ce prin déosebit act voi arätä. La Ministrui candor
Dat in Bucurepi, ia 26 Aprilie 1916. ineetarea din viealä a fiecarui administrator, instructinnii,
FERDINAND I. P. S. S. Mitropolitul din scaun va riumi I. G. Duna. No. 1.699.
Mluistrol incrArilor pe molocuitorul
Art. 5. Administratia lucreazi In numele FERDINAND I,
Dr. C. Anyelescu. No.1.725. azilului reprezintnd-ul in toate interesele Prin gratia lui Dumnezeu i vointa
lui morale 0 materiale. Face bugetul anual, nali, Rege al Romaniei,
stabilind veniturile i cheltuelile, nurne§te
MINISTERUL
personalul de serviciu, pistreazi ordinea La toli de Met i viitori, seindtate :
CULTELOR I INTRUCTIUNII
cu cuvenitele mäsuri ce va hotärt, se pro- Asupra raportului ministrului Nostru se-
FERDINAND I, nuntä asupra primirilor xeluderilor. cretar de Stat la departamentul cultelor
Prin grafia lui Dumnezeu i vointa nalio- Art. 6. Administratia va plibicA la fie-. instructiunii sub No. 5.434/916,
nali, Rege al României, care an, In Maiu, soeoteli1e, conaunicân-
du-le L P. S. S. Mitropolltuluf Primat si Avind in vedere dispozitiunile prevAzute
La toti de Nei si viitori, sdniitate prin ziare. prin art. 26 ;i 34 din legea asupra
Corpurile legiuitoare au votat i adoptat, Art. 7. Orice valori tree de suma de secundar 0 superior,
iar Noi sanctionlm ce urmeazi : 20.000 lei se depun la Cossa de depuneri,
cu ele se pot cumpärit efeete publice sau Am decretat i decretäm:
LEGE imobile rurale sau urbane, cari nu se vor Art. I. D. N. D. Chiriac, actual profesor
Art. unic. - Se acordi azilului Gheua- puteä viude decât cu un beneficiu de 8 la cu titlul provizoriu la liceul din Buzau, pen-
die Mitropol.tubi caLtatea de persoani mo- sutä. tru specialitatile lirnba români (principala)
rali in condipunile stalutelor aliturate pe k.t. 8. Regulaastintul intern de admi-
lingi aceasti lege. nistratie este eel gout de mine sau mai dreptul cu economia politta (secundarl), se
l.firziu de administratie. numeTte cu titlul definitiv, in invitimintul
Aceasti lege dimpreuni cu statutele la secundar al bietilor, avind a se bucuri de
dinsa anexate, eau votat de Senat in sedinla 1916, Martie 1, Bucure0i.
dela 5 Martie anul 1916 I eau adoptat ea Ghenadie, fast Mitropolit. toate drepturile pe cati le conferä. legea ;i In
unanitnitate de 36 voturi. Aceste statute, dimpreunii cu Iegea, s'au limitele legii.
Vice-pcesudinte, C. F. Robescu. votat de Senat ln sedinta &la. 5 Martie Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
(L. S. S.) Secretar, I. Berindel. amil 1916 si s'au adoptat cu unanimitate la departamentul cultelor i instructiunii este
Aceasti lege dimpreuni cu statutele la de 36 voturi. tusärcinat cu aducerea la Indeplinire a de_
dänsa anexate s'art votat de Adunarea depa- Vice-pre;edinte, C. F. Robescu. cretului de fati.
tatilor In ;edinta dela 3 Aprilie anul 1916 (L. S. S.) Secretar, 1, Berindei.
Dat in Bucure;ti, la 25 Aprilie 1916.
s'au adoptat cu majoritate de 61 voturi, Aceste statute dimpreunä eu legea s'au FERDINAND
contra I. votat de Adunarea deputatilor In ;edinta Ministral cultelet
Prepdinte, M. Pherekyde. dela 3 Aprilie anul 1916 si s'au adoptat instructiunii,
(L. S. A. D.) Secretar, C. Stoicescu. eu majoritate de 61 voturi, contra 1. I. G. Duce. No, 1.698.
Presedinte, M. Pherekyde.
Promulgim aceasti lege 0 ordoniM ca ta (L. S. A. D.) Seeretar, C. Stoicescu.
sä. fie Investiti cu sigiliul Statului publicati FERDINAND I,
in Monitorul Oficial. Prin graia lui Dumnezeu i voinsa natio-
FERDINAND I,
Dat in Bucuresti, la 27 Aprilie 1916. Rege al Rominiei,
Prin gratia lui Durnnezeu i vointa
(L. S. St.) FERDINAND Rege al Rominiei,
Mittietrul cultelor .La tosi de farei i viitori, sdneitate
instructiunii, Ministrul justitiel, La topi de fald i viitori, seindtate Asupra raportului ministrului Nostra se-
L G. Duca. Victor Antonescit, Asupra raportului ministrului Nostru se- cretar de Stat la departamentul cultelor
No 1.742. cretar de Stat la departamentul cultelor ;i
instructiunii,
instructiunii sub No. 20.226/914,
STATUTELE Am decretat i decretlm :
Avind in vedere dispoitiunile prevlzute
AZILULUI GHENADIE ETROPOLITUL" priu art. 26 ;i 34 din legea asupra inviti- -Art. I. Se aprobi, pe ziva de i Aprilie
mintului secundar 0 superior, 1916, urmitoarele nurniri la muzeul natio-
Art. 1. Am Infiintat In Bucure;ti, strada nal de antichitäti :
Labirint No. 72, un azil pentru femeile vi- Am decretat i decretäm :
Art. I. D. Eugeniu Revent, actual profe- D. M. Teodorescu, actual preparator
duve sárace, de coudi;ie socialä, preotese, conservator, in postal de subdirector;
negustorese si din treptele cele mai Matte sor cu titlul provizoriu la liceul din Bacau,
D. dr. Ioan Andriesescu, In postul de con-
prigonite in viealá de soarta lor. pentru specialitatile limba romani (princi- servator.
Art. 2. Numárul azilienelor nu va trece pall) §i dreptul cu economia politici (se- Ambele po3turi snot preväzute pe zina
de 50, ele vor a ve Cate 20 lei pe lunä qi Aprilie al bugetului din exercitiul
lemne de foc. cundari), se nume;te cu titlul definitiv, in de r

Art. 3. Acest azil are ca avere a sa In- invltämintul secundar al bieplor, avind a 5916-1917.
treaga cládire cu tot cuprinsul ei, curtea se bucuri de toate drepturile pe cari i le con- Art. II. Ministrul Nostra secretar de Stat
grädina In care se gäseffe, precum feri legea i in limitele legii. la departamentul culteiox si instrucliunii este

www.digibuc.ro
3 Main 1916! MONITORIJL OFICIAL 1125

insircinat cu adueerea la indeplinire a decre- pentru incurajarea industriei nationale, speci- rizat sá schimbe numele sáu patronimic de
ficate mai jos : .Jianuu in acela de sTeodoreseua, spre a se
mini de fatal. numi .Traian Teodorescu.,
t 6. I) Scutire de vanai pentru maini, pirti de
Dat in Bucuresti, la 6 Aprilie T

masini i accesoriiie lor necesare atit in carsul Vizind cä s'ati fácut cercetIrtle prevázute
FERDINAND functionärii, precum si in caZuri de schim- de art. 8, alin, II din legez numelui asupra
Ministrul caItelor bare, complectare sau adiugire a fabricei. temeiurilor acestei cereri, precum
ei inetructlunii, Aceste foloase se acordá asa dupi cuna se necesare i ci nici o opozitiune nu s'a
I. G. Duca. No. 1.515. primit contra cererii de schimbare de name
prevede la art. 3, alin. c din lege, adicl: in-
trucit eh nu pot fi procurate in mod curent patronimic al d-lui Traian Jianu, zis si Teo-
FERDINAND I, de fabricile din tari la tirnp,.de calitate, sis- dorescu,
Pria grafia lui Duncinezeu $ i aidia nai- temul i brevetul declarat de fabricant si sub Consiliul, in temeiul art. 12 din lege, ad-
Rege al Rominiei, rezerva ca ele O. fie previzute cu aparatele mite ca d. Traian Jianu, zis i Teodorescu,
de prevenire a accidentelor de manci ale lu- sä schimbe nurnele sau patronimic de ijianu»
La to¡i de fatii i viitori, acinatate : in acela de sTeodorescuu.
critorilor, cel mai tärziu in timp de 6 luni de
Aanpra raportului ministrulni Nostru se- la data acestui jurnal; Aceasti deciziune se va publicâ In Moni-
cretar de SOS la departamentul cultelm II) Reducerea de transport pe C. F. R., con- torul 0 ficial.
instriactinnii sub No. 31.2841916, form dispozitiunilor referitoare din lege, pre- D. Traian Jianu, zis i Teodorescu are
viZriti la art. 3, punctul ; dreptul, in virtutea art. 15 din legea asupra
VázInd mipocirea Prea Sfintitului Episcop
In) Scutire de,orice alt impozit direct dare numelui, de a cere ofiterului stiril civile
al Buzäului, Stat, judet si comuni, afouá de obligatiunea rectificarea actelor sale de stare civili, dupi
Potrivit art. 4 din legea asupra ckrului de a pliti din beneficiul net anual, conform care d-sa a purti numai noul sáu mime
mirean i seminariilor, dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punctul i din patronirnic,
Am decretat i decretina : lege, i anume : Ion L C. Brätianu, Al. Constantinescu,
311/0 pe an pentru durata ce a mai ramas Dr. C. Angelescu, Victor kotonescu, I. G.
Art. I. In parohiile Prosca, Näeni si Ti- din primul period de io ani ; Duca.
birästi din judetul Buziu se _aprobi urmä- 4 °AI pe an pentru a doua perioadi de No. 984.
toaree modificAri : o ani;
5 Vope an vitima perioadá de I o ani.
I) Parohia Prosca se desfiinteaza. Satul Foloasele specificate la punctele I si II se
DECIZIUNI MINISTERIALE
Pro¡ca cu biserica lui azi parohialä i cu ci-
tanul Virfu, se alipesc la parohia Nieni, de
acordi cu incepere dela data acestui jurnal Decinie ministeriald No.181 din 20 Apri-
si pânâla I Aprilie 1942. lie 1916.
care a mai tinut ; Iar foloasele specificate la punctul III se
2) Se infiinttazi in locui parohia Bentu, Având in Vedere ci tabloul subofiterilor
acordä cu incepere dela trimestrul urmator
cu biserica parohiali .Sf. Impärati., prin aceluia in care se va face constatarea, dupi
de administratie clasa II, este terminat;
deslipire dela parohia Tábárästi. Avind in vedere vacantele bugetare pe
cum este vorba mai jos *Ala i Aprilie
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat exercitiul 1916/917,
1942. Decid :
ia departamentul cultelor i instructiunii este Toate foloasele acordate mai sus se a- La 15 Maiu 1916, se va line examen,
insircinat cu aducerea la indeplinire a decre- cordä conform art. 3 si 35 din lege, cu con- pentru funclia de sLbofiter de administratie
tului de fall. ditiune ca zisa fabrici sá indeplineasci preve- clasa II, la fiecare comandament de corp de
Dat in Bucuresti, la 25 Aprilie 1916. derile art. 21 din lege in ceeace priveste armata, in conditiunile deciziei ministeriale
FERDINAND
proportia de români pentru lucritorii intre- No. 273 din 14 Idle 1915, publicati in
buintati, personalul administrativ si persona- Monitorul Oastei No. 29 din 21 Julie 1915,
Ministrul cultelor
instructiunii, lul tehnic si sub rezer va ca la constatarea fi- p. Min;stru, secretar general, General
No. 1.692. cuti de delegatul ministerului la complecta D. Menu.
I. G. Duca
ei instalare si se glseascá in stare de func-
4*-04.494044-'-- tionare indeplinind conditiunile legii indus- Prin deciziunea d-lui ministru de rásboi
MINISTER (IL INDUSTRIEI I COMERTULUI triale prevIzute la art. 2 si dispozitiunile No. 172/916, preotul loan G. Popa, licentlat
art. 31 din lege. in teologie, a fost numit in functiunea de
Jurnal al consiliului de ministri Creditärile acordate acestei fabrici pentru confesor al garnizonei Caracal, pe ziva de
Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astizi, masinile importate inainte de data acestui Martie 1916, in locul preotulai Khali Teo-
2 Aprilie 1916, Wind in deliberare refera- jurnal se ratifici, masinile rimânând seutite dorescu, demisionat din aceastä funcliune.
tul d-lui ministru al industriei i comertului de vamä.
sub No. 3-0.754 din 5 Martie 1916, prin care Art. II. D. ministru al industriei si comer- Prin deciz;unea d-lui ministro de finante co
propune a se acordi foloasele legii pentru in- palui este insircinat cu aducerea la indepli- No. t 3.334/916, d. Straion M. Vasilache,
curajarea industriei nationaie fabricei de curl- nire a dispozitiunilor din prezentul jurnal. absolvent al scoalei elementare de corn it,
tat orz ce d. Neacsu V. Toma doreste sá in- Ion I. C. Brätianu, E. Costinescu, Al. G. se numeste, pe ziva de I Maiu 1916, in func-
fiinteze in Briila, piata Luminei No. 65, Radovici, Dr. C. Angelescu, I. G. Duca. tiunea de impiegat auxiltar clasa II in
Avind in vedere motivele invocate prin No. 896. serviciul exterio'r general al finantelor, In lo-
sus citatul referat, cul vacant.
Având in vedere avizul comisiunii indus-
triale, cum si dispozitiunile legii pentru incura- MINISTERUL DE IUSTITIE Prin deciziunea aceluias d. ministru cu
jarea industriei nationale, promulgatä prin No. 15.602 din 28 Apriiie 1916, d. Vasile
inaltul decret regal No. 711 din 13 Fevrua- Jurnal al consiliului de ministri Gh erban, agent clasa Ill in serviciul cul-
vrie 1912 i publicatä in Monitorut Oficial Consiaul minítrilor, In sedinta sa de astázi, turii tutunului si al depozitelor de fermeutare
NO. 249, d n 14 Fevruarie 1912, 25 Aprilie 1916, Inind io deliberare refera- din administratiunea exterioarl a regiei tOO-
Decide : tui d-lui ministru al justitiei sub No. 12.691, nopolurilor Statului, este lisat in disponibili-
Art. I. Se acordi fabricei de curitat orz ce relativ la cererea fácutä de d. Traian Jianu, tate, pe ziva de I Main 1916, pentru negli-
d. Neacsu V. Toma doreste sá infiinteze in .zis i Teodorescu, domiciliat in comuna Tut-- jenti repetatä, rea vointi i nepricepere in
piata Luminei No. 65, foloasele legii nu-Severin, judetul Mehadinti, Je a fi auto- serviciu.

www.digibuc.ro
1126 MONITORUL OFICIAL 3 Main 1916

Prin decizinnea aceluiaa d. ministru cu art. 45 din legea sanitad, primul pe ziva de pe ziva de i Main 1916, in postul nou infi-
No. 4.312/916, d. I. N. Costescu a fost nu- 7 Aprilie si al douilea pe ziva de 9 Aprilie inlet de agent sanitar la orasul Bazargic.
mit in functiunea de dzitor regional in Ca- 1916.
pitala, in locul d-lui Leon Dumitrachescu, Prjn deciziunea d-lui ministrn al agricul-
trecut in alti functiune. Prin deciziunea aceluia d. ministru cu turii i donaeniilor CU NO. 45.324/916, d. I.
No. 5.242 A din 30 Aprilie 1916, d. dr. Filipescu, absolvent al scoalei de agriculturi
Prin deciziunea d-lui ministrn de interne C. Pandelescu se insarcineazi provizoriu cu dela Striharet, a fost numit pe zina
CU No. 26.713 din 29 A prilie 1916, d. Tr o- directia azilului or bilor ',Regina Elisabeta a, Aprilie 1916, in functiunea de pomolog
dor Marinescu, subdirector al administratiei platit cu 400 lei lunar din fondurile acelui.conferentiar de horticulturi la ferma demon-
generale, personalului si statisticei, este insar- azil, iar d. N. Ionescu se numeste contabil strativa i coala de lucritori agricoli Silis-
cinat cu conducerea biurolui lucrarilor refe- la acelas azil, in locul d-lui Gh. Florescu, plá-
tra, in locul devenit vacant prin demisiunea
ritoare la mobilizare din minister. tit cu 200 lei pe luna din aceleasi fondmi. pe s Martie a. c., a d-lui I. Procopiescu.
Sunt detasati din aceeas directiune, la
acelas biurou, d. Gli. Dinielescu, actual im- Prin decizinnea aceluias d. ministru en
No. 1. roo A din 27 Apriiie 1916, d-ra dr. Noi, ministrul secretar de Stat la (leper-
piegat clasa I, ca registrator arlarvar, d-soarele tamentul industriei ei comertului,
Elena Zotu si Maria Spirescu, dactilografe. Silvia Teodorescu se inscrie a medic auxi-
liar onorific, conform art. 45 din leg( a sa- Având in vedere dispozitiunile légii au-
nitara. torizând luarea de mfisuri exceptionale din
Prin deciziunea aceluiaa d. ministrn en 23 Decemvrie 1914, modificatil la 5 Apri-
No. 27.097 din 30 Aprilie 1916, d-nii Gh. lie 1916;
Popeanu, administratorul pláii Traian Prin deciziunea acelnias d. ministru ctt
No. 26.623 din 29 Aprilie 1916, d. Pompi- Având In vedere jurnalele consiliulni de
Candid Radulescu, administratorul pláei Taz- minietri cu No. 506, 849, 901, 1.534,
lau, din judetul Beau, sunt transferati, in in- liu R. Ploesteanu, actual copist in cancelaria
prefecturii judetului Ialornita, serviciul admi- 35.151/915, 50.066 si 762/916;
teresul serviciului, unul in locul altuia. Avind In vedere i avizele relative ale
nistrativ, este inaintat îufunciunea de regis-
trator la acelas serviciu, in locul vacant. comisiunii consultative,
Prin deciziunea aceledas d. ministrn en Prin aceeas deciziune, d. Stan Radu, fost Decidem :
No. 27.099 din 30 Aprilie 1916, d. Me- Art. I. Fixim preturi maxime de van-
plotonier major rear gajat in armata, indepli-
rin Popescu, este destituit, pe ziva de s Main zare, pentru Intreaga tad, la urmatoarele
1916, din functinnea de copist arhivar al ad-
nind conditiunile cerute de art. 90 din regu-
lamentul de aplicatiunea legii pentru organi- articole de prima necesitate, dupa cum ur-
ministratiei plasii Gargalic, din judetul Ca- meaza :
zare4autoritatilor administrative exterioare
liacra, pentru cá s'a facut vinovat de negli- dependinte de ministerul de interne, este nu-
jenta in executarea indatoririlor sale, si rea 1.- Produsele petrolifere
mit copist In locul d-lui Pompiliu R. Ploes-
purtare In societate i In serviciu. A. Benzina :
Prin aceeas deciziune, d. N. Florescu, ac- teanu, inaintat.
a) Benzina grea denaturata, predata In
tualul arhivar al judecatoriei rurale Adam- vagoanele-cisterne sau butoaele vânzatoru-
Clisi, din judetul Constanta, indeplinind con-
Prin deciziunea aceluias d. ministru cu
diiunile cerute de art. 26 din legea pentru No. 33.753 S din 25 Aprilie 1916, d-nii lui, dând cumparatorul garantie pentru
Trasci Dumitru, actual agent la biuroul de butoae, se va vinde in gara de Incarcare on
organizarea Dobrogei Noi, este numit in 12 lei suta kgr ;
ser vitori al prefecturii politiei Capitalci i Io-
postul de cop'st arhivar al administraliei La depozitele de distribuVe, se ve vinde
nescu Paul, indeplinind conditiunile art. 26
plasei Gargalc. cu 13 lei suta kgr;
din legea asupra organizarii politiei generale
a Statului, primul este inaintat in functidnea b) Benzine usoara denaturata se va vinde
Prin deciziunea aceluias d. ministru cu de copist clasa I la acea prefectura, in locul Cu ridicata, la fabrica sau la depozitele de
No. 1.225 A din 30 Aprilie 1916, d. dr. d-lui N. Popisteanu, demisionat i al &ilea distributie, cari au o cape itate de petite un
Vasule Strajan, actual medic auxiliar bugetar, este numit agent la biuroul de servitori, in vagon-cisternA, cu 20 lei suta kgr;
se insircineazi a face serviciu de mcdic al locul d-lui Trasci D., inaintat, ambii pe ziva c) Benzine upara denaturata se va vinde,
circumscriptiei Armutlia, din judetul Caliacra, de 15 Martie 5956. cu amanuntul, cu 25 baud litrui.
primind leafa i diurna acelui post, in loco! Publicul este bastiintat ca benzine dena-
d-lui dr. G. Seorteanu, care fiind angajat Prin deciziunea aceluias d. ministru cu turata nu este supusa la nici o taxa.
voluntar In armata si deci neputand a fi In- No. 33.748 S din 25 Aprilie 1916, d. Busu- B. Petrolul lampant :
trebuintat in combatere de epidemii san cir- ioc Ion, actual agent permanent la prefecture Distilatul lampant (adid petrolul nu-
cumscrimie, se eterge i dupa tabloul de me- politiei Capitalei, in baza art. 26 din legea mai distilat, Uri a fi rafinat) eu Intrebuintare
dici auxiliari ai directiunii generale sanitare. asupra organizarii politiei generale a Statu- industrialä, predat in vagoanele-cisterne ale
lui, este inaintat in functiunea de intendent vanzatorului, in gara de Inearcare, se ve
Prin deciziunea aceluiaa d. ministra cu cap al arestului depe langa prefecture politiei vinde cu 5 lei, 50 bani, suta,kgr, taxele
No. 1.227 A din 30 Aprilie 1916, d. dr. Capitalei, pe ziva de s Aprilie a. c., in locul fiscale privind pe curnparator;
H. Zukerman, se insarcinead provizoriu, cu vacant. b) Petrolul lampant rafinat, predat la f a-
Incepere dela z Maiu 1916, cu conducerea brica, In vagoanele-cisterne ale vânzatoru-
circumscriptiei Comarnic, din judgul Prahova, Prin deciziunea aceluias d. ministru en lui sau In butoaele vânzatorului, eland
pentru care va primi leafa i diurna buge- No. 33.768 S din 25 Aprilie 1916, d. Lupu cumparatorul garantia pentru butoae, se
tad a acelui post, in locul d-lui dr. Florian P. Ion, indeplinind conditiunile art. 23 din va vinde cu lei 14, bani 80, suta kgr;
tefan, care se detasaza pe acede zi a su- legea asupra organizarii politiei generale a e) Petrolul lampant rafinat cu ridicata,
plini pe d. dr. C. Schina, medic de circum- Statului, este numit in functiunea de sergent- la depozitele de distribuire, cari au o capa-
scriptie in orasul Craiova, pe tiMpul conce- major in politia orasului Panciu, judepil citate de paste un vagon-cisterna, se va
diului de 5 ioni ce i s'a acordat pentru cau- Pntna, in locuId lui Constandache Vasile, pe vinde cu 20 lei suta kgr;
tarea sanata/ii. ziva de i Aprilie 1916. d) Petrolul lampant rafinat, cu ami-
nuntul, se va vinde cu 20 bani
Prin deciziunea aceluias d. ministru cu Prin deciziunea aceluias d. ministru cu Preturile de mai sus ale petrolului lam-
No. I.230 A din 30 Aprilie 5956, d-nii d-ri No. 1.102 A din 27 Aprilie 1916, d. loan pant rafinat, se Inteleg cu toate taxele pla-
N. Teodorescu i Petre I. Atanasescu se in- Sevin, actual subchirurg la azilul de tubercu- tite da vánzator.
scriu medici auxiliari on orifici, conform losi Birnova, din judepal Va4ui, se transfera, C) illotorina denaturatet (pozlete), pre-

www.digibuc.ro
3 Maiu 1916 MONITORUL OFICIAL 1127

data in vagoanele cisterne sau butoaiele in groutate de 850/900 grame pe velnite, la ab etor, oboare sou la craseitori,
vinzitorului, and cumparatorul garantie mp, latimea de 55 cm. be va vinde :
pentru butoaie, in gara de ineareare, e va La fabrica, en 5 lei metrul. a) Calitatea I eu 90 bani kgr., eu un sca-
vinde eu lei 7, bard 50 suta kgr. In comert, in detaliu, cu 5 lei, 50 bani lament de 8 la sure' ;
D) Pleura, predatä in vagoanele-cis- metrul. Caliateall cu. 80 bani kgr., cu un sea-
terne sau in butoaiele eumparatorului, in 3. - Culele de lemn pentru cismirie, zimant de 8 la suta.
gara de incareare, se va vinde eu 4 lei romaneeti, se vor vinde : Pentru Bucuresti :
suta kgr. La fabrici cu i leu kgr. A. Carnea de vita, áiatä se va vinde
Chid cumparatorul se serveste de va- La comereiantii angrosisti cu 1 leu, 20 la abator eu ridicata:
guanele-eisterne ale vanzatorului, la pretul bani kgr. a) Calitatea I cu 1 leu si 20 bani kgr.;
de 4 lei suta de kgr. se mai adauga : pen- La comercrantii detaili$i, cu 1 leu, 40 H 1 leu i 10 bani kgr.
tru chiria unui vagon cistern 20 bani de bani kgr. B. Carnea de vita tcliatti se va vinde la
suta de kgr. 0 80 bani suta de kgr. pentru Art. II. -Modificim preturile maxime micelari :
manipularea i transportul pacurei In orase, de vinzare, pentru intreaga tail, la urma- a) Calitatea I cu 1 leu si 50 bani kgr. ;
la domiciliul cumparatorului. toarele articole de prima aecesitate, dupd b) lI W 1 leu si 30 bani
Publicul este instiintat c motorina de- cum urmeaza ; 2. Carnea vie de rimeitori, grasi, can-
naturata (posletele) i pacer .. nu sunt sur- 4. - Porumbul obipuit, se va vinde cu tarind 150 kgr.,se vinde in intreage
puse la nici o taxa. 1.500 lei vagonul de 10.000 kgr. la abator, oboare sau la erescatori cu 1 leu
E) Uleiurite minerate se vor vinde : Cu aminuntul, sub suta de kgr 0.18 si 40 bani kgr., eu un scazimant de 221/2
a) Uleiul agricol eu 45 lei suta kgr.; bani kgr. kg,r. de cap de vita*.
1)) Uleul indutrial (regal 0) eu 52 lei 5. - Málaiul (Mina de porumb sau pa- 3. Carnea vie c 1 ritmcitori, eintarind
suta kgr.; pusoiu) obianuit, se va vinde : sub 150 kgr., se va vinde cu 1 leu si 30 bani
Uleiul tip C.F.R. eu 48 lei suta kgr.; a) comert cu ridicata, cu 0,20 bard kg.; kgr., cu un seäzimiat de 221/2 kgr. de cap
d) Uleiul Vulcan cu 25 lei suta kgr. ; b) in comer% cu arninuntul co 0.22 de vita.
ef Valvoline 0 eu 85 lei suta kgr.; bani kgr. Pentru Bucuresti
00 » 95 lei suta kgr.; 6. - TárAlele (de Mina de grail) se a) Carnea taiatá de ramatori opariti, se
Unsoarea consistenti err 100 lei vor vinde : va vinde cu ridicate ca. 1 leu 0 60 bani kgr.;
sute kgr. a) de catre morari, eu 7 lei, 50 bani b) Carnea taiata de ramatori jupuiti, se
F) Parafina rafinatei se va vinde la suta kgr.; va vinde cu ridicata,cu 1 leu 0 50 bani kgr.;
fabric/1 cu 200 lei suta kgr. b) de catre comercianti, la depozite, in c) Cornea taiata de ramatori (fie din cei
La deposite, se va vinde cu 245 lei sate sau oraee, cu amanuntul, sub suta de o äriti, fie din cei jupuiti) se va vinde eu
auta kgr. kg. cu 0,10 haul kgr. arnanuntul cu 1 leu si 80 bani kgr.
Preturile, de mai sus ale uleiurilor mine- 7. - Ovazul greutate 39 kgr. la hee- 4.- Carnea de miel Wet, se va vinde
rale 0 al parafinei rafinate, se inteleg in- tolitru, se va vinde cu 1.500 lei vagonul. numai cu kgr., fie mielul intreg, fie juma-
clusiv taxele cari ruâu in sarcina vanza- Fieeare kgr la hectolitru in plus sau in tate sau afert, eu 1 leu 050 bani kgr. pana
torului. nus, modifieä pretul cu 15 lei la vagon. la 15 Main 1916.
In comert, eu amanuntul, sub suta de Pentru restul tarii, 'primaride respec-
Conditiunile de caLtate a produselor pe- kgr., ell 0,18 bani kgr.
trolifere de mai sue, aunt acele prevazute
tive vor putea filth preturi la diferitele
In caietul de sarcini-tip, intocmit de sec-
8. - Pastele fitfnoase sub mice de- carnuri taiate, sub tariful de mai sus.
tiunea romana a comisiunei industriale de
numire, afara de macaroane, se vor vinde 11. - Grásimele de pore ei de vaca,
in vrac (Cara' ambalagiu) : se vor vinde :
petrol din 1912. a) La fabric& cu:0,70 bani kgr.;
2) Postavul isAbaua sau dinnia) se va A) La abator, cu ridicata :
b)In comert, eu ridicate,eu 0,80 bani kgr.; Sliinina de pore netopita cu lei 2, haul
vinde :
c) In comert, cu arnanuntul, cu 0,90 boni 10 kgr.;
A) La fabriea : abaua (zeghe, suman) (al kgr. b) Osanza i untura de pore topita, cu lei
tesatura de 850 grame pe mp de Lana eu- Macaromele se vol.' vinde In vrac (far& 2, bani 30 kgr. ;
rath, tug groasa tureana, seina i neagra, arnbala giu) : Seul netopit, calitatea I, cu lei 1, bani
cu 3 lei, 75 bani metrul. A) La fabriea : 50 kgr.;
In comart, in detaliu, se va vinde cu 4 a) Cele daelarate speeiale (suprafine) cu cl) Seul netopit, calitatea 11, eu lei 'I,
lei, 20 bani metrul. 0,75 bani kgr.; bani 20 kgr ;
B) Iarii albi, ;esátura de Uná curata, Celelalte (calitatea curentä) cu 0,70 el Seul topit, Cc lei 1, bani 80 kgr.
all* in greutate de 750 grame pa mp, bani kgr. B) Pentru vanzarile cu amanuntul, a-
in la tiree de 46/48 cm.; B) In comert, cu ridicata : ceste grasirni se vor vinde cu 20 bani mai
La fabrica : ealitatea I din 'Ana tigaie, a) Cele declarate speeiale (suprafine) cu mult la kgr.
cu 5 lei, 20 bani 0,85 bani kgr.; 12 - Sdpun al de rufe, se va vinde :
In comert, In detalio, cu 5 lei, 70 bani b) Celelalte (calitatea curentä) cu 0,80 a) Cu ridicata ealitatea I eu lei 1,
metrel. bani kgr. baui 60 kgr. ;
La fabrica calitatea II, cu 4 lei, 10 bani C) In corned, cu amanuntul : Calitatea II cu lei 1, bani 50 kgr. ;
metrul. a) Cele declarata speciale (suprafine) cu * III * 1, 20
In comert, in detaliu, cu 4 lei, 50 Irani 0,90 bani kgr.; b) Cu amanuntul : calitatea I, eu 1 lau,
metrul. Celelalte (calitatea curenta) eu 0,85 bani 80 kgr.;
C) Dimia cafenie, din Lana tigee natu- bani kgr. Calitatea II, eu lei 1, bard 70 kgr. ;
rala, coleratil: 9. - Mäslinele Trile se vor virde: I III * 1, * 40 *
La fabriea, calitatea I-a, din lana aleasa, a) Cu ridicata : calitatea I cu 1,50 baui 13. - Uldurile vegetale, (cele pentru
cu 5 lei, 50 bani metrul. kgr ; calitatea II cu 1;30 bani kgr.; maneare) se vor vinde
In comert, In detaliu, cu 6 lei metrul. b) Cu amanuntul, calitatea I, eu 1 leu A) La fabrica
La fabrica, calitatea II, din Lana groasä, 75 bani kgr. a) Uleiul 4e rapita curet, eu lei 2,
cu 4 lei, 50 bani metrul. Idem, calitatea II, cu 1 leu qi 50 bani kgr. bani 50 kgr. ;
In comert, in detaliu, cu 5 lei iietrul. 10. - Carnea : Uleiul de no (rea soarelui curet, cu
D) Dirnia seind, cu tesatura in tigae 1. Carnea de vita vie, vita vanduta la lei 2, bani 50 kgr ;

www.digibuc.ro
1128 MONITORUL OFICIAL 3 Main 1916

Cj Uleiul de in, fiert i nefiert, curet, cu mai groase de 2 cm, Oa la 5 cm, inclusiv cu 50 bani mai putin la kgr., deck preturile
lei 3 kgr. ; cu 54 lei metrul cub. de mai sus.
di Uleiul de dovleac curet, cu lei 3 kgr. e) 17.- Tovalul i blancul (iuftul) pontru
Aceste preturi se inteleg inclusiv taxele. 1. §ipeile brute, a vAnd dimensiunile dela ciernärie :
B) In comert, cu ridicata : aceste uleiuri 1 pinä la 3 metri inclusiv lungime, 6 cm, A.-Cel care ccinteirege pielea infreagel
se vor vinde cu 25 bani mai mult la kgr, sau mai putin grosime sau lätime, cu 40 dela 3 kgr., ias sus, se va vinde :
deck preturile stabilite pentru fabrica., lei metrul cub ; al de cAtre fabricanti, cu lei 11 kgr. ;
C) hi comert, cu aminuntul, aceste u- 2. ipcile brute, a vAnd dimensiunile dela b) de (tatty comerciantii angrosisti, cu
leiuri se vor vinde cu 50 bani mai mult la 3 pänd la 6 metri iuclusiv lungime, eu 50 lei 11, bani 50 kgr.;
kgr, decAt preturile stabilite pentru f a- lei metrul cub. e) de cAtre comerciantii detaili$i, eu
bricl. Aceste preturi se vor aplicA pentru lem- lei 12 kgr.
D) Pentru ars si uns, uleiurile de in si näria de brad predatä pe vagon, loco fa- B.-Cel care ceintdrefte pielea intreagii
rapitä se vor vinde, attit la vinzarea la brici, In orice cantitate. mai pulin de 3 kgr. se va vinde:
fabricii cM si ki vAnzárile in comert, cil ri- In comert, la depozite, grinzile, cAprio- a) de cAtre fabricanti cu lei 13 kgr. ;
dicata i amAnuntul, cu 50 bani mai putin rii, cusacii, scAndurile i ipcile de brad, I)) de catre comeriantii angrosisti, eu
la kgr, ea mai sus. se vor vinde cu 10°4 mai mult ca mai lei 13, bani 50 kgr. ;
14.- Spirtul denaturat avind feria de sus. c) de dare comerciantir detailiti, cu
90 grade, se va vinde : 16. - Talpa : lei 14 kgr.;
a/ La fabricA, inelusiv taxa plätitä de A) De cea mai bunil calitate, având gro- Tovalul i blancul de sub literile A si B,
vAnzitor, cu 80 lei suta kgr ; simea dela 31/2 ram in sus, sau care cAnti- cu oarecari defecte de täbcarie (mici We-
b) Cu ridicata, la angrosisti, cu 90 lei reste canatul (jumAtate piele) dela 8 kgr. turi, etc.), se va vinde oil 50 bani mai pu-
suta kgr ; in sus, se va vinde : tin la kgr., deck preturile de ina4i sus.
c) In comert, cu aminuntul, cu un 1 leu a) de &titre fabricanti cu lei 9 kgr. C. Blancul pentru eurelArie : cel natur
litrul. b) de citre comereiantii angrosisti cu (alb) de orice greutate pielea se va vinde :
15. - Lemnele de constructie se vor lei 9, baui 50 kg ; a) De &titre fabricanti, cu lei 12 kgr.;
vinde : e) de citre comerciantii detailisti cu lei b] De Care comerciantii angrosisti sau
A) Lernneiria de brad : 10, bani 25 kgr; cAnd vAnd canatul intreg detailisti cu. lei 12, bani 50 kgr.
sau jumiltate ; pentru bucAtile de talpä mai
a) Grinzile, apriorii i cusacii : mici, pretul de Vânzare la detailisti va fi Blancul cel negru de orice greutate,
1. Grinzile, cApriorri i cusacii in dimen- de lei 10, bani 50 kgr., iar pingelele sin- pielea calitatea cea mai bunä se va vinde:
siunile dela 513 cm, Oa la 20/20 cm, gore, adicä numai crupon, se va vinde cu a) De catre fabricanti, cu lei 9 kgr.;
lätime i grosime i Oa la inclusiv 8 me- lei 13 kgr. b] De dtre comerciantii angrosisti, cu
tri lungirne, cu 60 lei metrul cub. Aceeae mar% et' oarecare defecte de lei 9, bani 50 kgr. ;
2. Grinzile, cApriorii i cusacii, in dimen- täbicirie (mid tAieturi, etc.) se va vinde c) De cAtre comerciantii detaili$i, cu lei
siunile dela 5/3 cm, pia la 20/20 cee, cu 50 bani mai putin la kgr., deck peetu- 10 kg.
litime i grosime, insä lungi dela 8 ping la rile de mai sus. Aceeas marfA cu oarecari defecte de tit.-
9 metri inclusiv, cu 63 lei metrul cub ; Bl Talpa de cea mai bung calitate, a- bácirie (mici tiieturi, ete.), se va vinde cu
3, Grinzile, cäpriorii i cusacii in dirnen- vAnd grosimea sub 31/2 mm pAnäla 11/2mm 50 bani mai putin la kgr. deck preturile de
siunile dela 5/3 cm, pArtä la 20/20 cm, 14- cAntärind canatul sub 8 kgr. pAnela 4 mai sus.
time ei grosirne, insii lungi dale 9 metri pa- kgr., se va vinde : 18.-Coaja de stejar se va vinde eu 20
näla 10 metriinclusiv, cu 66 lei metrul cub; a) de catre fabrieanti cu lei 8, bani bani kgr.
4. Grinzile, cäpriorii i cusacii de brad, 50 kgr. ;
mai grosi i mai lati decät 20/20 cm, se 19.-Coltauul se va vinde cu 25 bani
b) de cAtre comerciantii angrosisti, cu lei kilogramul.
vor vinde ou 1 leu mai mult la metru cub, 9 kgr. ;
pentru toate categoriile de luogime ; 20.- Opincile täränesti se vor vinde
c) de cätre detaili$i, ca lei 9, bani 75 Calitatea I de catre fabricanti cu 6
5. Grinzile, cApriorii i cusacii in lätime kgr., dud vAnd canatul intreg sau jumätate;
grosime sub 5/3 cm, si mai scurti de 8 lei perechea;
pentru bucAtile de talpi mai mici, pretul Calitatea / de cAtre comercianti cu lei
metri, se vor vinde cu 2 lei mai putin la de vAnzare va fi de 1610 kgr., iar pingelile
metrul cub. 6, bani 50 perechea;
singure, adici numai crupon, se va vinde Calitatea II do eitre fabricanti cu. lei 5
b) Scândurile : cu lei 12, bani 50 kgr. pereehea;
1. ScAndurile brute, asa cum ies dela Aceeas mar% cu oarecare defeete de Calitatea II de &km comercianti eu lei
fieristräu, in dimensiunile OA la inclusiv tAbAcArie, täieturi etc.), se va vinde 5, bani 50 perechea;
3 metri lungime, dela 11/2 pAni la 2 cm or 50 bani mai putin la kgr. cleat preturile Calitatea III de eätre fabrisanti ea lei
inclusiv grosime ei dela 10 Oa la 20 cm, de mai sus. 4 perechea;
inclusiv litime, cu 52 lei metrul cub; C. Talpa de cea mai bung calitate, avAnd Calitatea HI de atria comercianti err lei
2. ScAndurile brute, asa cum ies dela grosimea de 1 si jumätate ram , sau pare 4, bani 50 perdchea.
flereisträu, in dimensiunile dela 3 pinä la centäreete canatul 4 kgr., sau mai putin, se
6 metri inclusiv lungime, pAnä la 2 cm, in- ea vinde 21. - Rezervele masinelor agricole se
clusiv grosime si dela 20 pAnii la 30 cm, a) de care fabricanti cu lei 8 kgr. ; vor viude cu 50 cr/o mai malt peste pretul
Mime cu 58 lei metruI cub ; b) de &Are comerciantii suagrosisti, cu normal (acel din 1913),
3. Aceste preturi se vor märi cu 2 lei la lei 8, bani 50 kgr. ; Art. III. - Mentinem preturile maxime
metrul cub la scAndurile brute, aea cum e) de dare comerciantii detalisti, cu de vAnzare fixate pentr intreaga terä,
ies data fierAstrAu, cu o grosime sub 11/2 lei 9, bani 25 kgr., and vAnd canatul in- prin deciziunile noastre anterioare, la ur-
cm, si avind lätimea pAnä la 20 cm ; treg sau jumatate. mAtoarele articole de prima necesitate,
4. Pentru scAndurile brute, asa cum ies Pentru bucAtile de talpä mai mici, pre- dupä cum urmeazä :
dela fierästräu, de o lätime mai mare de 20 tul de vAnzare la detailisti va fl de lei 9, 22. -- Zahdral se va vinde
pia la 30 cm, se vor vinde cu 4 lei la rne- bani 50 kg., iar pingelele singare adicá nu- a) In comert cu ridicata, cu lei 1, bani
trul cub mai mult ca mai sus ; mai crupon, se va vinde cu lei 12 kgr. 25 kg ;
5. ScAndurile brute, asa cum ies dela Aceeas marl cu oarecari defecte de ti- b) In comert cu amänuntul, cu lei 1,
fierAstrau, de orice lungime i IA tire e, dar bildrie, (cm mici tlieturi, etc.), se va vinde bani 30 kg. ;

www.digibuc.ro
3 Main1916 MONITORIJL OFICIAL 1120

Zaha[ul tos In comert, cu amänuntul. cu lei 2, bani 38, - Sioara de Manilla se va vinde cu
a] In comert cu ridieala, cu lei 1, baoi 50 kgr; 2 lei kgr.
20 kgr. ; Brdnza de putieici, moldoveneaseä, 39. - Peile se vor vinde :
I)) In comert cu aminuntul, et ,lei 1, veehe, obienuitä, se va vinde : Crudd de bou, cu lei 1, baei 70 kgr.;
hani 25 kgr. De eätre produaätor eu lei 1, bani 60 kgr; b) Crudd de vacci, cu lei 1, bani 50 kgr.;
23.-GrAul, cântarind 74 kgr, la hecto- In calmed, cu amanuntul' ert 2 lei kge. ef Seiratei de bou, cu lei 1, bani 90 kgr.;
litru, cu 5 °to corpuri sträine, se va vinde 28. - Untul topit de bunä calitate, se Setratd de vacci, cu lei 1, bani 70 kgr.;
eu lei 2000 vagonul de 10.000 kgr., predat
. va vinde : 40. -- Sulfatul de cupru se va vinde cu
gara producatorului sau in elep, la portul a) De dare producator eu 5 lei kgr. ; lei 2, bani 50 kgr.
cel mai apropiat. I)) In comert, cu amänuntul, eu 6 lei kgr. 41.- Pucioasa se va vinde cu lei 1,
Fiecare kgr. in plus sau in minus la hec- 29. - Cavavalul obilnuit, gros (me- bani 50 kgr.
tolitru, ridied sau scade cu câte 20 lei la eänese) se va vinde : 42 - Lignitul se va vinde :
vagon. a) De eitre produeätor, ell 2 lei kgr.; a) Lignitul provenit din minele atlate in
Fiecare corp stain in plus sau in minus, b) In corned, cu amänuntul, cu lei 2, judetul Bacäu, ineäreat in vagen, in statia
ridick sau miceoretzä pretul cu lei 20 la bani 60 kgr. de predare, cu 35 lei tone, iar in diterite
vagon. ' 30, - Fasolea uscata se va* vinde: alte punete ale tärii, acest prat se va märi
Secara se socoteete douä boabe drept un al De catre produeätor cu 30 bani kgr.; eu costul transportului pe C. F. R., pâni
corp strain. b) In comert, cu amánuntu), eu 40 la acele puncte i cu un adaus de 12 lei de
24. - nine se va mácinh de catre mo- bani kgr. tend, daci este predat la domiciliu in oraee;
rari (afará de cereri in altfel ale ministe- 31. - Semintele oleaginoase se vor I)) Lignitul provenit din minele atlate In
rului de rásboi) nueiai in trei ealitäti scoasi vinde restul tärii, indreat in vagon, la statia de
in proporVile urmiteare : a) Sämânta de in eu un leu kgr.; predare, cu 18 lei tone, iar in diferite alte
Calitatea,I, 18 °/e se va viude cu lei 33 Sämânta de cânepä eu 60 bani kgr. punete ale tárii, uest pret se va märl cu
suta de kgr.; 32. - Semintele de zarzavat : costul transportului pe C. F. R., pänä la
Calitatea II, 38010 se va vinde cu lei 25 a) &manta pentru arbagic, cu 25 acele punete i Cil un adaus de 12 lei de
suta de kgr.; lei kgr. ; tonä, &ea este predat la domicilia ie oraee.
Calitatea HI, 20°10 se va vinde cu lei 20 bf &manta de ceapd, cu 60 lei kgr.; 43.-Fdnul useat, de luneä eft de reunte
euta de kgr_ Seimetetta de ceapic, produatoare di- de prima calitate, se va vinde :
Culoarea acestor ealitati va fi cea stabi recta', cu 50 lei kgr.; a) La producitor, cu 06 bani kgr.;
litä in tipurile intocmite de minisierul in- Scimcinfa de varza eu '25 lei kgr. ; b) In eomert, cu amánuntul, cu 01 bani kgr.
dustriei i comertului. Scimetnia de praz (bulgärese) cu 60 Fidnul de baltd de pcidure, se va
In comert, cu amánuntul, calitätile de lei kgr. ; vinde :
mai sus se ver vinde : Seimeinfa de pcitleigele vinete, eu 35 a) La producâtorecu05 bani kgr.;
Calitatea I eu 40 bani kgr. lei kgr. ; b) In clement, cu amänuntul,;eu 08 bani kgr.
II e 32 e g) Sdmetnia de ardei, cu 20 lei kgr. 44.- Meiul pasaresc (Dughia) se va
a III 27 33. - Zarzavatul se va vinde vinde
Pdinea se va vinde in Bucureeti a) Arpagicul eel mare eu lei 1, bani a) La produeitor cu 06 bani kgr.;
Cea fäcuti din calitatea I de Mini (jim- 80 kgr. ; b] In comert, eu aminuntul, eu 08
bla), cu 35 bani kgr. Arpagieul eel mijloeiu eu lei 2, bani bani kgr.
Cea facutä din calitatea II de fäinä 20 kgr. ; 44. - Fiarele de plug se vor vinde
(painea) cu 25 bani kgr. Arpagicul eel mic eu lei 2, bani 50 kgr.: No. 6 al lei 2, bani 75 bucata ;
Cea fiieuti din calitatea III de täini Ceapa veehe, la produefitor cu 35 No. 7 3
(päinea neagrä), 20 bani kgr. bani kgr.; No. 8 3, e 25 a
Se excepteazä din preturile de mai sus Ceapa vedse, tu comert, cu amänuntul, No. 10 a 3, 50 e
franzela, pâinea de lux, f4cutä eu cu 40 bani kgr.1 Art IV. Prezenta deciziune se va pune
lapte, sub diferite forme. ef Cartofii la produca tor eu 10 bani kgr.; in aplicare cu ineepere dela 5 Maiu 1916.
25. - Peqtele n comert, eu amänuntul, cu
91 Art. V. Directoral comertului este Insär-
a) Peetele proaspât, särat, preparat in 15 bani kgr.; cinat cu adueerea la indeplinire a dispozi-
orice mod si de orice provénientai, (fie din Usturoiul eu lei 1, bani 60 kgr. tiunilor prezentei deciziuni.
apele Statului, fie din apele particularilor), 33.- Lana nespälatá se va vinde : Data la 2 Maiu 1916.
se va vinde eu aceleaei preturi fixate de a) Spend (eoreiturä merinos), cu 3 lei, Ministru, Al. G. Radovici.
Stat (ministerul agrieulturei i domeniilor) bani 50 kgr.; No 5.640.
pentru peetele Statultd. Tigaie finä, alb5, cured, cu 3 lei kgr.,
Ierele proaspete, &irate, preparate In e) groasi (albi i coloratä), eu lei
erice mod, de mice provenientä, so vor
«
2 bani 50 kgr.; PARTE NEOFICIALA
vinde eu aceleaei preturi eari sunt fixate el) Turcaná, eu 2 lei kgr. Bacure0i, Maiu
de Stat (ministerul agrieulturii ei dome- 34.- Muffle pentru vite obienuite, se
niilor) pentru produsele sale de acest fel. vor vin le eu 12-14 lei bucata. MI I§TERUL
26. - Laptele curet de vaci 35.- Sacii Se vor vinde : CUL TELOR §I INSTRUCTIUN II
se va vinde cu amänuntul cu 50 brni litrul. Saei noui cu lei 2, bani 50 bucata;
Laptele de oaie se va vinde eu amänun- bf Saci uzati, cu lei 1, beni 80 bueata ; BULETIN METEOROLOGIC DIN BUCURPTI
tul eu 30 hani litrul. Chiria pe o zi, pentru 100 saci, 1 leu. STAREA GENERALÄ A ATMOSFEREI
27. - Bränza : 36. - Mueamalele se vor vinde cu lei 3 Lvni , 15 Maiu st. n. 1916
a) Breinza sciratei obisnuit4 (felii) se va metrul piitrat. Timpul se mentine pretutindeni ricores
vinde : Chiria mmi mueamale pe o zi, cu lei 2, in majoritatea localitátitor, cerul mai mult
De eätre produeäter cu lei 1, bani 50 kgr. bani 50 metrd. acoperit, iar väntul sufli täricel dela est,
In corned, cu amanuntul, cu 2 lei kgr. 37. - Poloagele (zThlaele) se vor vinde nord-est i sud-est. Teri eätre searä i peste
1)) Branza de burduf, veche, obienuiti, en lei 1, bani 25, metro pitrat. noapte a plouat In regiunea ceprinsä intre
se va vinde : Chiria unui polog, pe o zi, la lei 1, Mehedinti i pia in lalornita, obtinându-se
De eitre produeätor eu 2 lei kgr. ; bani 25. eantitäti variabile ele ap ; pretutindeni

www.digibuc.ro
1130 MONITORUL OFICIAL 3 Maiu 1916
ploaia a fost insotita de macifestatiuni- Se primese oferte i pentru eantititile MINISTERUL
electrice. In cursul zilei termometrul a va mai mici sau numai pentru uncle feluri de LUCRIeRILOR PUBLICE
riat Intre 16° la Falticeni si 24° la Calafat
Giurgiu, iar peste noapte temperature
zarzavat.
No. 783.
-
Se scoate In ficitatie constructiunea a
1916, Apeilie 28.
s'a coborit futre 15° la Constants si dli° la 3 cantoane duble la km 49+040, 60+700,
Tergu-Neamtu. 71+350 si a 2 cantoane simple la km
Presiunea atmo,fericä aproape statio- MINISTERUL DE FINANTE 56+850, 67+300 pe soseaua nati.onala
nara, este In mijlociu catre 762 mm. Buzau-Nehoiaei.
Directiunea vdmilor Valoarea depe deviz este de lei 45.500.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
Se educe la cunostinta generald cä in Licitatia se vs tine la acest minister si
ziva de 12 Maio 1916, se va line licitatie la prefecture judetului Buzäu, in:zina de 12
publick in oraeul Tergu-Jin, pentru vân- Meiu 1916, la ors 11 a. rat.
Direetinna serviciultd hidranlio zarea a 4 boi, 2 vaci ei 1 mânzat. Pentru forraalitätile licitatiunii, citimea
No. 16.066. 1916, Aprilie 30. lucririlor de executat, costul lor partial,
Tablou de cotele apei Dundrei caietul de sarcini special, forma si osebitele
- La biuroul vernal Constants aflän- clause ale contractului, &lei! coneurenti pot
Cota In raport ca du-se parasite : 3 saci, X 0, 240 kg bruto, Ina informel,iuni dela minister si dale pre-
etiajal fecture judetului Buzau.
PORTURILII Obeervatlk alune curatate ; 2 saci, P. F., 160 kg bruto,
In Ana de In &tun de alune curátate; 41 saci, P. F'., 4.100 kg Licitatia se va face In conformitate eu
?,1 Maiu 2 Maiu bruto, fasole useatá ; 50 bidoane, P. F., dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
52 kg bruto, bidoane goale din tabli de contahiljtájj publice si ale eonditiunilor
fier cositoritit, se publicti spre cunoetinta generale pentru intreprieideri de lucräri
T.-Se verin _ 564 555 Scade publiee.
Calafat 551 549 proprietarilor ca In termen de 15 zile sä
se prezinte la citatul biurou spre a ei le Ofertale vor fi acute conform pubtica-
Ratchet 526 526 Station. tiunii din Monitorul Opal No. 227 dela
T.-Migurele 471 475 Creete
lui In primire.
In caz contrariu i dupá trecerea acestui 17 Ianuarie 1892, indicendu-se In ele ea-
Giurgiu 555 560 u-Intent sau adaus la suti asupra preturilor
Oltenita 542 termen, se vor scoate In vánzare, conform
din deviz.
Ca 480 486 Creete art. 133 din legea generate a vamilor.
Otertele cari au vor indeplini sushi
Cernavodá 512 517 No. 12.346. 1916, Aprilie 26. eouditiuni vor fl considerate ea neavenke,,
G.-Ialoraitei 499 502 Supraoferte nu a primese.
Galati. 443 442 Scade
a No. 15.085.
Tuleea 295 293
-
MINISTERUL DE INTERNE

Eforia spitalelor civile


¡Lee Aprilie 26,

-Se seoate In iicitatie constructionea a


ANIJNPRI MIN1STERIALE 4 cantoane duble pe
La 16 Maiu 1916, ora 10 jumätate di- Mizil-Amara-Catorca la km 8, 16, 24 si 32.
mineata, se va tine a sasea lieitatiune la Valearea depci deviz ode, de lei 50.000.
MINISTERUL DE RÁSBOI eforie pentru furnizarea painei de calita- Lieitatiunea se va tine la acest minister
tea II si III necesarä spitalelor ei ospi- ei la prefecture judetului Buzau, n ziva de
Regimentul 9 rosiori ciilor eforiei ta exereitiul 1916-1917. 12 Maiu 19161e ors 11 a. ne.
Se educe la cunostinta amatorilor di In Doritorii de a WA parte la aceastä lici- Pentru torasalitl4ile lieitaauuii ditiniva
ziva de 14 Maiu 1916, ora 9 a. m., se va tatiune sunt invitati ea in sus citata zi lucrilrilor de execiltat, costul lor partial,
vinde prin licitatie publicä, oferte deschise, orá sä-ei prezinte ofertele d-lor sigilate in- ceietul de sareini.special, forma i osebitele
cazarma regimentului 9 roeiori Cotroceni, setae de o garantie provizorie de lei 5°10 ckuze ale contractului, d-nii ceneurenti pot
efecte reformate ea : spentere de postav, asupra valoarei furnituril, cunoscând cá ga- lui information! dela minister si la prefec-
mese patrate, mese rotunde, caluee curâit rantia definitivä va fi de lei 10°/0. ture judetului Buziu.
arme, resturi de pantaloni, saci, traiste de Licitatiunea se va tine in conformitate Licitatia se va taca in conformitate eu
gräunte i chingi. ea art. 72-83 din legea contabilitätii ge- dispezitiunile art. 79-83 din loges asupra
Ofertantii vor depune garantiile cerute nerale a Statului. coistabilitlitii publics ei ale condiVimilor ge-
de lege. Caietul de sarcini se poate vedeä la can- asrale pentru Intreprinileri do luctiri pu-
Mice.
celaria efortei in orice zi orä de lucru.
Regimentul Vlapa No. 5 Ofedele vor fi fäcute conform pubLic,ft-
No. 15 361. 1916, Aprilie 30. Ounii din Monitorul Oficial No. 227 dela
Regimentul Vlasca No. 5 avtind nevoie
de zarzavaturile mai jos notate pentru us- i7 Ianuarie 1892, indicindu-se In ele sea-
cat, va line licitatie in ziva de 12 Maiu etuxeint situ adaus la eutä asupra preturilor
MINISTERUL
din deviz.
a. c., la cazarma *Carole, pentru furniza-
rea zarzavatului. -
AGRICULTURII SI DOMENIILOR
In ziva de 11 Iunie 4916, se va tile li-
Ofertele eari nu vor indeplinl aceste
eonditiuni vor fi considerate ea neavenite.-
Doritorii se vor prezenti cu oferte In- Supraaferte nu se prime se.
chise, impreunä cu garantia egalá eu 5 la citatiune publia oralit In localul prefeetu- No. 15.087. zee
rii judetului Roman pentru vânzarea a 1916, Aprilie 26.
sutá din valoares totald a furniturii :
Ceapa verde 1.700 kg, usturoi verde 23 bunuri miei, proprietäli ale Statului, si- - Se scoate In licitatie constructiunea a
1.800 kg, nearer 300 kg, leuetean 300 kg, tuate in diférite moeii din judetul Roman, 3 cantoane duble pe soseeua judeteani Bu-
fasole verde 6.300 kg, trazare teci 6.300 conform legii dela 7 Aprilie 1889.
zfiu-Albesti-Pogoane la km 24, 16, 9 ei a
kg, pitlägele rosii 3.500 kg, pätlegele vt- Bunurile, zumele dela cari vor incepe 2 cantoane duble pe eoseaua judeteani
note 1.700 kg, ardei verde 1.700 kg, mor- concurentele, precum i cele ce vor trebui Maxeu-Sweeni-Brädeanu la km 5 si 15.
covi ridácini 4.000 kg, pástärnaci 3.700 depuse ca garantii, smut arittate in publi- Valoarea depe deviz este de lei 58.500.
kg, pitrunjel radeeini i foi 1.800 kg, te- catia No. 35.026/916, inserati In Monito- Lieitatiunee sa va tine la acest minister
Hui redacina i foi 1.700 kg, varzä 11.000 rul Oficial No. 18 din 23 Aprilie 1916. si la prefecture judetului Buzált, In ziva
kg, praz 1.700 kg, cartofi 12.500 kg. Ne. 35.025. 1916, Aprilie 20. 12 Maio 19116, /et ora 11 a. m.

www.digibuc.ro
3 Maiu 1916 MONITORUL OFICIAL

Pentru fornaalittitile licitaliunii, catimea tiunii din Monitorul OficiarNo. 227 dela 17 Valoarea depe deviz este de lei 143.393.
Incririlor de executat, costul lor partial, Isnuarie 1892, indicandu-se in ele scazi- Licitatiunea se va tine la acest minister
eaistul de sarcini special, forma 0 osebitele mint sau ad aus la suta asupra preturilor si la prefecture judetului Dolj, In ziva de 13
dame ale contractulun d-nii concurenti din deviz. Main 1916, ora 11 a. m.
pat fun informatiuni dela minister ei dela Ofertele cari nu vor indeplini aceste con- Pentru formalitatile licitatiunii, catimea
prefecture judetului Buzau. ditiuni vor fi considerate ca neavenite. lueririlor de executat, costul kr partial,
Licitatia se va face In conformitate en Supraoferte nu se prineesc. caietul de eareini special, forma 0 osebitele
dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra No. 15.093. see 1916, Aprilie 26. clauze ale contractului, d-nii coneurenti
aontabiIitäii publice si ale conditiunilor ge- pot luit informatiuni dela minister ei dela
nerale pentru Intreprinderi de lucr ari pu- -Se scoate In licitatie lucrarile de lin- prefecture judetului Dol,.
blics. bunatalirea eoselelor comunale : Scaeni- Licitatia se va face tn conformitate cu
Ofertele vor fi Monte conform publica- Pleaea, Balaca-Scaeni i Seleni In oseaua dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
tiuni din Monitorul Oficial No. 227 dela Lipanesti-Seciu-Pardalos. contabilitatii publice ei ale conditiunilor ge-
17 Ianuarie 1892, indicandu. se in ele sag- Valoarea depe deviz este de lei 10.200. nerale pentru intreprinderi de lucreri pu-
mant sau adates la suti asupra preturilor Licitatiunea"se va line la acest minister blice.
din deviz. si la prefecture judetului Prahova, in ziva Ofertele vor fi facute conform publica-
Ofertele cari nu vor indeplinl acesto con- de 13 Maiu 1916, ora 11 a. m. tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela
diiuni vor fi considerate ca neavenite, Pentru formalititile licitaiunii, catimea 1.7 Ianuarie 1892, indicandu-se in ele see-
Supraoferte nu so prienesct luerarilor de executat, costul lar partial, zamânt sau adaus la suta asupra preturilor
No. 15.089. g,g,A, 1916, Aprilie 26. caietul de sareini special, forma si osebitele din deviz.
clause ale contractului, d-nii coneurenti pot Ofertele cari nu vor indeplinl aceste cori-
-Se scoate in licitatie luerarile de te- luâ informatiuni dela minister si dela pre- ditiuni fi considerate ca neavenite.
rasamente, irepietruire i podete pe eoseaua fecture judetului Prahova. Supraoferte nu se primesc.
comunale Sahateni-Vintileanca-Gageni. Licitatia se va face In conformitate eu No. 15.081. 3,3z, 19162 Aprilie 26.
Valoarea dope deviz este de lei 47.000, dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
Licitatiunea se va tine la acest minister contabilitatii publice si ale conditiunilor ge- -Se scoate in licitatie luerärile de con-
si la prefecture judetului Buzau, In ziva de nerale pentru intreprinderi de lucrari structiunea unui pod de beton armat cu
12 Main 1916, ora 11 a. m. publice. grinzi console de 12 m desehidere i la
Pentru formalitatile licitatiunii, catimea Ofertele vor fi ficute conform publica- lungime de 21 m, peste apa Rftstoaca, In
luerarilor tie execuf at, costul kr partial, tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela orasul Galesti, la km 73+874, depe soseaua
caietul de sarcini special, forma si osebitele 17 lanuarie 1892, indicendu-se in ele sca- nationala Bucureeti Pitesti.
clauze ale contractului, d-nii concurenti pot zineänt sau adaus la end asupra preturilor Valoarea depe deviz este de lei 42.700.
luâ informetiuni dela minister si dela pre- din deviz. Licitatiunea se va tine la acest minister
fecture judetului Buzita. Ofertele cari nu vor indeplinl aceste ziva de 13 Main 1916, ora 11 a. m.
Licitatia se va line In conformitate cu conditiuni vor fi considerate ea neavenite. Pentru formalitätile citimea
dispoziliunile art. 72-83 din legea asu- Supraoferte nu se primese. luerarilor dc executat, costui lor partial.
pra contabilitätii publice ei ale coediliuni- No. 15.073. ses 1.916, Aprilie 26. caietul de sarcini special, forma si osebitele
generate pentru intreprinderi de lucrari clauze ale contractului, d-nii concurenti
publice. -Se scoate in licitalie constructia sose- pot lue informatiunii dela minister.
Ofertele vor fi facute conform publicati- lelor de acees ei a cuarturilor de con la po- Licitatia se va face in conformitate cu
unii din Monitorul Oficial No. 227 dela 17 dui de peste raul Bistrita !a Berea ei a unui dispozitiunile art. 72-83 din iegea asupra
lanuarie 1892, indicandu-se In ele scaza- pod deschis de 6 in lumina de beton armat contabilitatii publice ei ale conditiunilor
leant sau adaue la suti asupra preturilcr peste revarsarea Sabassei la Berea depe generate pentru Intreprinderi de lueräri
din deviz. soseaue nationala Falticeni-arul-Bornei. publice.
Ofertele cari nu v or indeplini aceste con- Valoarea depe deviz este de lei 29.000. Nu se vor admite la licitatie cleat numai
ditiuni vor fi considerate ca neavenite. Licitatiunea se va tine la acest minister ingineri titrati i intreprinzatori cu curios-
Supraoferta nu se primesc. in ziva de 13 Main 1916, ora 11. a. m. tinte speciale, cari au mai executat ei sin-
No. 15.091. 3,81, 1916, Aprilie 26. Pentru formalitatile licitatiuMi, catimea guri asemenea lueriri, iar nu ca taseroni
lueraraor de execute t, costul kr partial sau prin teeerani.
--Se scoate in licitatie luerarile de con- caietul de sarcini special, forma ei osebitele Prin urmare ofertele inchise conform
structiunea zidului de sprijinire dela km clause ale contractului, d-ni concurenti pot legii, vor fi puse Inteun alt plic, care va
67+300 ei 70+500 ei a unui zid blocaj la luâ informatiuni dela minister. cuprinde i certificatele doveditoare ea con-
punctul Dodan km 83+800, toate pe so- Licitatia se va face In conformitate cu ou'entul a mai executat luerari speciale de
seaun nationali Buzau-Frontiera. dispozitiunile art. 72=83 din legea asupra asemenea nature, indicandu-se in ele sea-
Valoarea depe deviz este de lei 7.500. coutabilitâlii publice si ale condiliunilor ge- ze,mant sau adaus la Rita asupra preturilor
Licitatiunea se va tine la acest minister nerate de intreprinderi de lucrari publice. din deviz.
ei la prefecture judelului Buzau, In ziva de Ofertele vor fi fäcute conform publica- Ofertele cari nu vor indeplinl aceste
12 Main 1916, ora 11 a. ea. tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela conditiuni vor fi considerate ea neavenite.
Pentru formalitatile licitatiunii, catimea 17 Ianuarie 1892, indicandu-se In ele sea- Supraoterte nu se primesc.
lucritrilor de executat, 'costul kr partial, zamint sau adaus la suta asupra preturilor No. 1.5.083. 3,3%. 1916, Aprilie 26.
caietul de sareini special, forma si osebitele din deviz.
clauze ale contractului d-nii concurenti pot Ofertele cari nu vor indeplini aceste -Se scoate in licitatie construirea a doull
uâ informatiuni dela minister si dela pre- conditiuni vor fi considerate ea neavenite. poduri de beton boltite, unul cu deschiderea
feentra judetului Buzau. Supraoferte nu se primese. de 40 m, la km 10 + 703 si altul de 20 m
Licitatia se va face In conformitate cu No. 15.079. 8,3x. 1916, Aprilie 26. deschidere la km 7+430 depe ecseaua na-
dispozitiunile art. 72=83 din legea asupra lionali Vidra-Prisace-Tulnici, din judetul
contabilitätii publice ei a!e conditiunilor ge- -Se seoate in lieitatie aprovizionarea a Putna.
nerale pentru Intreprinderi de luerari pu- 6 260 me, pietrie de Jiu, pentru Intreline- Valoarea dope deviz este de lei 92.175.
blice. rea eoselei judetene Breasta Cleanov km Licitatiunea se va line la acest minister
Ofertele vor fi facute conform publica- 0-14 si in depozit intre km 14-17. in sins de 13 Maiu 1916, ora 11 a.

www.digibuc.ro
1132 MONITORIM OFICIAL 3 Main 1916

Peer.: fermentable licitatiunii, catimea Lipitatia so ye, face In conformitate en - Se scoate in licitabe constructiunea
bacrariloe de executat, costal partial, caiee dispozitiunile art. 72---83 din leges asupre unui pod de 168 m deschidere, 4,25 m,
WI de sarcini special, forma i osebitele contabilitätii publics ei ale conditiunilee Inältime ei 4,60 m largime peste raul Argee,
claws ale contractului, d-nii cencurenti pot generals pentru lntreprindere de luerari la km 0+751, depe eoseaua vicinalä Meri-
Iuâ informatiuni dela minister. p a!slicee eani-Tutana-Curtea-de-Argee.
Licitatie se va tine in conforraitate Ofertele Tor fi acute conform publics- Valoarea depe deviz este de lei 18.000.
dispozithmile art. 72-83 din legea &supra ¡Mail din Monitorul Oficial No. 227 dela Licialtia se va tine la acest minister ei
reantabilitatii publice ei ale condititmilor ge- 1.7 Ianuarie 1892, indicandu se In ele sea- la prefecture jadetului Argee, in zit's. de
male pentrt intreprinderi de lucriti pa- zamant sau adaes asupra preturilor din 17 Maiu 1916, ora 11 a. m.
Wee. deviz. Pentru fermentable licitatiunii, efitimea
Nu se vor adnaite la licitatie deck numai Ofertele earl nu vor indeplinl aCeete cen- luerarilor de execute, costul lor partial,
ingineri titrati i lutreprinzatori en cunoe- Aiuni vor î considerate ea neavenite, caietul de sarcini special, forma ei osebitele
tinte speciale, cari au mai executat ei sin- Supeaoferte un oc primesc. clause ale contractului, d-nii concurenti
guri asernenea lucrari, iar nu ca taeerea 'No. 15.606 ese 51.6. Aprille 28 pot ha inform atiuni de la minister ei de la
seu prin taeeronjo prefecture judetului Argee.
Prin urmare, ofertele inebise, conform - Se scoate in Iicitabe constructiunea Licitaba se va face in conformitate cu
legii, vor fi puse Intr'un ait plic, care ea cu- unui pod poste apa Viipara dope eoseaua dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
prinde i ecrtificatele devediteare ca con- vicinala Pleeefi- Strojeic - Tergeorul-vechiu contabilitätii publice ei ale condibunilor ge-
curentul a mai executat lucrari speciale de la kat 7+969. nerale de intreprinderi publice.
asemenea natura, indiefindu-se in ele sea- Valoarea dope deviz este de lei 20.003, Ofertele vor fi acute conform publica-
zimant sau adeus la suta asupra preturilor Licitatia se va tine la acest minister ei biunii din Mo nit or ul ()tidal No. 227 dela
din deviz. la prefectera judetului Prahova, in zit's de 17 lanuarie 1892, indicându-se In ele sea-
Ofertele (Jeri no vor &ideplinl aceste con- 16 Maiu 1916, la era 11 a; rte zimMt sau adaus la sua asupra preturiler
díni vor fi ietasiderate ea' neavenite. Pentru fermentable licitatiunii, catimea din deviz.
Supraoferte nu se prieresec Itmearilor de ezecutat, oesaul ler partial, Ofertele cari nu vor indeplini aceste con-
No. 15,420. 3,8z. 1916, Aprilie 27. caietul de sarcini special, forma ei osebiteIe ditiuni vor fi considerate ca neavenite.
clause ale contraetului, d-na conenrenti Supraoferte nu se primesc.
-Se scoate hi licitatie aprovizionarea de pot bee informatiuni Ia minister ei dele pre- No. 15.844. 3,3 z 1916, Aprilie 29.
pietrie, confectionarea de digeri i repara- fecture judetului Prahove.
tiunea de poduri pe eeseaut judeteana Sla- Licitaba se vs taco In conformitate cu - Se scoate in licitatie luerarile de im-
tina-Casa-Veche km 0+000-54+200. dispoziliile art 72-- 83 din legea asupra bunatatirea drumului comunal spre d. Sta-
Valoarea depe deviz este de lei 64,271, contahifitatii publiee ei ale cenditiunilor ge- nian i alfii ei a drumului spre d. colonel
bani 30. nerals pen-au Intreprinderi de Iucräri pu- Merieanu i altii din comuna
Licitatiunea se va tine la acest minister Mice. Valoarea depe deviz este de lei 9.950.
ei /a prefecture judetului Olt, in ziva de 16 OterteIe vor ii ante conform pnblica- Licitália se va tine la acest minister ei la
Maiu 1916, la ora 11 a. re. tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela prefecture judetului Prahova, In ziva de 17
Pentru fermentable licitatiunii, catirnea 17 fanuarie 1892, iedicandu-se In ele ecl- Main 1916, era 11 a. m.
luerariler de executat, costul lor partial, air:Ant sau adaue la sua asupra preturilor Pentru fermentable licitatiunii, eatimea
caietul de sarcini special, forma ei osebiteic din deeiz. lucririlor de executat, costul tor partial,
clam ale Contractului, d-nfi conourenti pOt Ofertele cari nu vor hedeplinl aceste forma ei osebitele delve) ale contractului,
lui informatiuni dole minister ei dela pre- conditiuni vor fi considerate ea neavenite, d-nii coneurenti pot lui informabuni dela
feetura judetului Olt. Supraoferte nu se prireasc. minister ei dela prefecture judetului Pra-
Licitatia se va face In conformitate cu No. 15.608. 3,3 z 1916, Aprilie 28, hove.
dispozitiunile art. 72--83 din legea asupra Licitatia se va face In conformitate cu
contabiliatii publice ei ale conditiunilor ge- - Se scoate in licitabe lucrarile de eta- dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
nerale pentru Intreprinderi de lueräri pu- rarea malurilor raului Jiu la podul de la contabilitätii publice ei ale conditiunilor ge-
Mice. Zavalu ei la pedal de peste albia veche la nerate pentru Intreprinderi de luerari
relertele vier fi acute conform publien- Grindeni.
tiemii din Monitorui Oficiai No. 227 dela Valoarea dope deviz este de lei 104.000. Ofertele vor fi acute conform publica-
hnuarie 1891t, indicându-se in eie ad- Licitatia se va tine la acest minister, in liunii din Monitor& Oficial No. 227 dela
Meant sau adaus la suta asupra proturilor ziva de 17 Main 1916, ora 11 a. re; 17 Ianuarie 1892, indicându-se In ele sea-
din ateebe zamint sau adaus la sua asupra preturilor
Pentru fermentable licitatiunii, catimea
Ofertele cari nu vorindeplinl aceste con luceriler de executat, costul lor partial, din deviz.
ditiuni vor fi considerate ca neavenite. caietul de sarcini special, ferrea i osebitele Ofertele cari nu vor Indeplini aceste
Supraoferte nu se primesc. clam ale contractului, d-nfi concurenb pot conditiuni vor fi considerate ea neavenite.
No. 15.075. 3,3z. 1916, Aprilie 26.
lea inforrnatiuni dela minister. Supraoferte nu se primesc.
Lieitatia se va face In conformitate eu No. 15.846 5,3z. 1916, Aprilie 29.
-Se scoate in licitatie lucrarile de Ira-
pietruirea din non a eoselei vicinalä Mizil- dispozitiunile art. 72--83 din legea asupra
Tohani, portiunee din eosertua nationela contabilitilii publice ale conditiunilor - Se scoate In licitabe lucrarile de eta-
km 0, pia la ieeirea din satul Tefeleikm 2. speci ie pentru Intreprinderi de Iuerari pu- rarea i consolidarea pilelor podului de be-
vellearea depe Mice. ton armat de peete apa Doftana pe eoseaua
este de lei 26.800. nationala Câmpina-Telega-Bueteneri.
deit a tiune a se ea tine la acete minister Ofertele vor fi Meats conform publica-
ei la prefecture judetului Buzau, In Zills de tiunii din Monitor& Oftcial No. 227 dela Voloarea depe deviz este de lei 10.000.
16 Maiu 1.916, la ora 11 a. m. .
17 Ianuarie 1892, indicandu-se in ele sca- Licitatiunea se va tine la acest minister
Pentru fermentable licitatiunii, catimea zarefint sau adaus la sua asupra praturilor ei la prefecture judetului Prahova, In zina
lecrarilor de executat, eastul ler partial, din deviz. de 17 Maiu 1916, la ore 41 a. Tn.
esiseul de sarcini special, forma ei esebitele Otertele eari n ear hidephni aceste eon- Pentra formalitatile licitatiunii, citimea
clauze ale contractului, d-nfi concurenP ditiuni vor fi considerate ea neavenite. lueririlor de executat, costul lor partial,
pot lu informatiuni dela minister si dela Suproferte nu se primesc. caietul de sareini special, forma 9i osebi-
prefecture judetului Buziu. No. 15,842. see 1916, Aprilie 29. tele clause ale contractului, &nil cowl-

www.digibuc.ro
3 Make 1918 MONITORUL OFIGIAL 1133

renti pot la ieformatituai deia minister §i Ot!erteia cari nu vorIndeplini aceste eee late, en adäugire pH plie Oferte pentru
dela prefecture judetului Prahova. vor Li considerate ca neavenite. pietrie eiuruit i neciuruit din baleatierele
Licitatia se vs face In contornertate cu . Supraoferte nu se primese, dintre statiunile Pruni§or-Virciorova,
dispozitiunile art. 72 --83 din legea &supra No, 45.852: 3.31 1916, Aprilie 29 tali& din 18131 Maiu 1916, cel mli tfirziu
contabilititii publice §i ale conditiunilor gee panä in zina de 18131 Maiu 1916, era 11
trade pentru Intrepriederi de lucrilri pre Celle ferate romdne a. m., and se vor deschide in eJinlä pu-
elice In ziva de 18/31 Maiu 1916, ora 1.1 blicä.
Oferteie vor fi facute 0,07dorm publica- a. rn., se va Sine licitatiune la directiune5 Ofertele se vor trimite prin po§ti ; nu
tiunii din Monitorui Oflicial No. 227 dale generate'. C. F. R., serviciul B, pentru furet se addite ca coneurenaii steprezinte direct
Ianuarie 1892, indicindu-se In ele sd- nitura a 15.000 mc pietri§ ciuruit §i 2.000 ofertele ler in ziva liCitatiei.
eimfint sau adaus la suta asupra preturilor Inc neciuruit din balastiera Buziu, preda- Supraoferte nu se admit.
din deviz. bil In figuri geometrce lengä liniile din ba- Coucurentii vor depune o cautiune pro-
Ofertele care nu vor indeplini tweets con tastier* necesar inspecfainei L 4. vizorie de 300 lei la ease centrali a C. F.
djiuni vor fi considerate ea neavenite, Dacá cariera va fi. proprietatea Statului, R., din Bucure§ti, iar recepisele dovedi-
Supreoferte nu se primesc. furnizorul va fi scutit de &exile citre Stat toare de depunerea cauSinnii se vor trimite
No, 15.848. en. 19/6; Aprilie 29, . preOzute la art. 18 din .regulamentul ca- eau deodatä cu oferta in Folic, eall vor fi
rierior, afarä de impozitul rninier de 1°10 din prezentate de concurenai directiunii C. F.
- Se scoate in ficitatie aprovizionarea valoarea materialului brut care trebue pla- R., In ziva ei la ora fixatä mai sus pentru
Unei cantititi de 1.180 mc pietri§ de Jiu, tit de antreprenor ; ir dad eariera va fi tinerea licitaliei.
necesei in anul 1916 -1917 pentru intre- particular* furnizorul va plati toate taxele Garantia definitivii va fi de 450 lei.
einerea §oselet judeSene Craieva- Corzu respective. Depunerea cautiunii in numeran la lici-
km 0-7. Ofertele se vo^ adrese directiunii geEe tatie nu se admite.
Valoarea depe de tiz este de lei 11.528, rate C P. R., servieiul B, timbrate j sigi- Lic tali' se va face in conformitate cu
bani 50. late, :veer adaogire pe plic Ofertä pentru dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra
Licitatiunea se re tine la ace.st minister pietei§ ciuruit lei neciuruit din balastiera contabiliatii publi e.
ei la prefecture judetului Dolj, In 'Auer de Buze-u, licitatia din 18/31 Meal 1916, eel Infurmatiuni §i lamuriri se pot lue la
17 Mane 1916, la ora IA a. tn. mai terziu pea in eiva de 18/31 Maiu ditectiunea serteciului de intretinere C F.
Pentru lormalitaaefe lieitatiunee, eelattee 1916, orat11 a. m., can't se: deseh de R., calea Victoriei No. 124, Bucure§ti, In
luerärilor de executat enstul for partiel in §edinti publica. Grace zi de lucru Intre orele 10-12
traistul de sarcini seecieL gamut si esebitele Ofertele se vor trimite prin po§tä ; nu a. m.
dam al Centr?etilinjt d-ea elnM7Srpuli se admite ce concurenSii sä prezinte direct No. 41.655.
lui kraetteratium.: d,313 Tziniedat §i de la pre- ofertele tor in zitia licitatiei.
fecture judeSului.Dolj. Supraoferte nu se admit. - In ziva de 18131 Maiu 1916,- ora
Lieitater se va eece In conforreitate Concurentii vor depuue o cautiune pro- 1.1 a. su., se va tine lieitateune la directiu-
etepeeepenas eve. ete-eaett din legee vizorie de 2.600 lei la tam centralä a C. nee generate C. F. R., serviciul B, pentru
publiee §i rele conatteiuniler girr. F. R. din Bucure§ti, iar recepisele dovedi- furniture a ' 4 000 mc pietrie ciureit §i
nettle pentru teprinder de lueriri pee toare de depunerea cauliunei se vor tri- 1.000 me neciuruit, din balastierele râuri-
mite sau deodatCcu oferta in plie, sau vor lor Gilort, Blahnita, Amaradia §i Terätel,
Ofertele vor fi ficute conform publice- fi prezentate de concurentii directiunii C. predabii In tiguri geometrice lenga linie,
tunii din Monitorni Oficial No. 22`i delta F. R., in ziva §i la ora fixetá mai sus pen- infra statiunile Barbateeti-Copacioasa, ne-
17 Ianuarie 189te, indicandu-ee In isle freit- tru ttnerea cesar inspectinnii L 1.
tItiment sau adaus la subi asupra prealreiloe Garantia definitivä va fi de 4.000 lei. Dad cariera va fi proprietatea Statului,
din dovire Depunerea cautiunii in numerar la lid- fornizerul va fi scutit de däriie cätre Stat
Mortar@ cari nu vor indeplini aceste core tatie, nu se admite. Licitatia se va face in previzute la art. 18 din regulamentul ca-
vor fi considerate ca neavenite. conformitate cu dispozitiunile art. 72-83 riereior, afarä de irepozitul mioier de 1 la
tIeupraoferte nu sa primesc. din legea asupra contabilitätii publice. sutd din valoarea materialului brut care
No,. 15.850, eft, - 1916, Aprilie 294 Informaliuni si lamuriri se pot Ilea la di- trebuie plätit de antreprenor ; iar dad ca-
rectiunea servierului de iretretinere C.F. R., riera va fi particular* furnizorul va pleat
- Se scoate In licitatie luerarile de apa- calea Victorlei No. 1.24,,Bucure§ti, in oriee toate taxele respective.
rare necesare la canalul riului Olt la Sla- zi de luerutintre orele 10 -12 a. m. Ofertele se vor adresi directiunii gene-
tine. No. 41.6521916. rale C. F. R., serviciul B, timbrate §i sigi-
Valearea dope deviz este de lei 16.800. late, eu aläugire pe plic : Oferti pentru
Licitatiunea se va tine la acest minister, - In ziva de 18131 Main 1916, ora 11 pietrie ciuruit §i neciuruit, din balastierele
ei la prefecture judetului Olt, ie eiut a. na., se va tine licitatiune la direetiunea Gilort, Blahnita, Amaradia §i Tárábel, lici-
17 Maiu 1916, la ora 11 a. at. generalá C F. R., serviciul B, pentru fur- tittle din 18131 Maiu 1916, eel mai târziu
Pontrtefonnalititile licitatiunii, eithrea niture a 1. 500 me pietrie ciuruit §i 600 peui in ziva de 18131 Maiu 1916, ora
leeririlor de executer; costul tor partial, me ne-auruit, din balastierela dintre sta- a. m., când se vor deschide in §edintä pu-
4aietui de sarcini special, forma er osebitele liunile Pruni§or-VArciorova, predabil In fi- blici.
clauze ale contractului, d-air coneurenai poi guri geometrice längd linie, Intre km Ofertele se vor trimite prin po§ti ; nu
tu informaliuni dela minister i dela pre- 359-360 §i 365 -370 depe linia Pruni- se admite ea coneurenaii sat prezinte direct
fecture judetului Olt. ' §or-Varciorova, necesar inspectiunii L 1. ofertele lor In ziva
Lieitatia se a ',ace In eenformitate tea Dad cariera va fi proprietatea Statului, Supraoferte nu se admit.
dispozitiunile ert. 72--ttal din lettea soupre furnizorul va fi seutit de derile eitre Stet Concurentii vor depune o cautiune pro-
centabilitittii publice i ale conditiunilor ge- preväzute la art. 18 din regulamentul ca- vizorie de 700 lei, la ;casa centrala a C. F.
nerate pentru intreprinderi de luerari pu- rierelor, afarä de impozitul minier de 1 la R. din Bucure§ti, iar recepisele dovedi-
Mice. stria din valoarea materialului brut care toare de depunerea cautiunii se vor tri-
Oferiek vor fi ficute confora publica. trebuie plätit de anti eprenor ; iar dad mite sau deodati cu oferta in plic, sau vor
Siunii din ,:ifenitorui ()pia No, 227 dela cariera va fi particularä, furnizorul va pläti fi prezentate de concurenSi directiunii C.
17 Ianuarie 1892, reedictindu-se In ele sea- toate tax, le iespective. F. R., in ziva §i la ora fixate' mai sus pen-
aimint eau adaus la suti asupra preturilor Ofertele se vor adresit dir ectiunii gene- tru linerea
din devil. rate C. F. R., serviciul B, timbrate i sigie Garantia definitiva va fi de 1.050 lei.

www.digibuc.ro
1134 MONITORUL OFICIAL 3 Main 101t

Depunerea cautiunii hi numerar la fiei- previzute la art. 18 din regulamentul ca- culeseue, spre a se numl "Teodor Nicu-
tatie nu S3 admite. rierilor, afarä de impozitul minier de 1°/a lescue.
Licitatia se va face in conformitate cal din valoarea materialului brut care trebuie Ministerul publied acaastä cerere, con-
dispozitiunile ait. 72-83 din legea asupra plätit de antreprenor; iar dacd cariera va fi form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
contabilitätii publice. partieulara, furnizerul va pláti toate taxele numelui, spre stiinta celor interesati, cari
informatiuni §i ldmuriri se pot lu la respective. ar vol sa feed opozitiune in termenul pre-
dirediunea serviciului de intretinere C. F. Ofertele se vor adresa directiunii gene- väzut de aliniatul II al zisului articol. tan.
R., calea Vietoriei No. 124, Bucureali, rale a C. F. R , serviciul B, timbrate i si-
in orice zi de lucru intre orele 10-12 gilate, cu adaogire pe plie : Oferta pentru - D. lordan I. Penciu, domiciliat in Ga-
a. re. pietria ciuruit din râui Siret sau Suceava, lati, a facut cerere acestui minister pentru
No. 41.656. a licitatia din 18/31 Maiu 1916, eel mai tar- schimbarea numelui säu patronimic de
ziu liana in ziva de 18/31 Maiu 1916, ora sPenciue, in eel de *Lungue, spre a se
-In ziva de 18/31 Maiu 1916, ora 11 11 a. en., died se vor deschide in sedinti numl alordan I. Lungue.
a. en., se va tine licitatitine la dirediunea publici. Ministerul publica mesa cerere, con-
generali a C. F. R., serviciul B, pentru Ofertele se ver trimite prin po§ti; nu se form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
furniture a 3.000 mc pietri§ ciuruit din admite ea coneurentii sd prezinte direct numelui, spre §tiinta celor interesati, cari
raul Siret, intre Meräse§ti Tecuci, predabil ofertele lor in ziva licitatiei. ar vol si facä opozitiune in termenul pre-
In figuri geometrice, langd Hyde, in statia Supraoferte nu se adriiit. väzut de aliniatul II al zisului articol.
Cosme§ti, necesar inspediunei L 6. Concurentii vor depune o cautiune pro-
Dacä cariera va fi proprietatea Statulni, vizorie de 1.800 lei la casa centrala a C. -Preotul loan Popescu, din comuna Vi-
furnizorul va fi scutit de ddrile dare Stet F. R. din Bucure§ti, iar recepisele dovedi- §ina (Viasca), a fäcut cerere acestui minis-
prevazute la art. 18 din regulamentul ca- toare de depunerea cautiunii se vor trimite ter pentru adäugirea la numele sáu patroni-
rierilor, afark de impozitul minier de 1.°/0 sau deodata cu oferta in plic, sau vor fi mic de Popeseu a aceluia de eVi§inae, spre
din valoayea materialului brut, care trebue prezentate de coneurentii directiunii C. F. a se numl : bean Popeseu-Vi§ina.
pieta de antreprenor; iar dad cariera va fi R., in ziva ai la ora fixate mai sus pentru Ministerul publica aceastä cerere, con-
partieulard, furnizerul va plati toate taxele tinerea licitatiei. form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
respective. Garantia defiintivá ve fi de 2.700 lei. numelui, spre §tiinta celor interesati, cari
Ofertele se vor adresa direct;unfi gene- ar vol sä feed. opozitiune In termenul pre-
rale C. F. R., ser Arita! B, timbrate i sigi-
Depunerea cautienii in numerar la Nei-
tatie, nu se admite. vizut de alin. II al zisului articol. sat.
late, eu adäogire pe plic : Ofertä pentru
pietria ciuruii din rdul Siret, intre Mara- Licitatia se va face in conformitafe eu
§e§ti-Tecuciu, licitatia din -18/31 M3iu dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra MINISTERUL
1916, eel mai tarziu liana in ziva de 18/31 contabilitd tii publice. CULTELOR 1 INSTRUCTIUNII
Maiu 1916, ora 11. a. m. câncl se vor des - Informatiuni lämuriri se pot lua la di-
chide in §edinti rectiunea serviciului de intretinere a C. F. Invitätorul V. Popescu, din comuna Pri-
Ofertele se vor trimite prin poati; nu se R., cidea Victoriei No. 124, Bucuresti, In sacaui, judetul Tutova, pierzind chitanta de
admite ca concurentii sa prezinte direct orice zi de lueru, intro orele 10-12 a. salar pe luna Martie, anul 1916, sub No.
ofertele lor in ziva licitatiei. No. 42.448. 3 708 §i eliberându-i-se un duplicat, sub No.
Supraoferte nu se admit. 944/916, se public:A anularea chitantei
Coneurentii vor depune o calitiune pro- MINISTERUL DE JUST1TIE pierdote.
vizorie de 550 lei la case eentrald a C.F.R.
din Bucuresti, iar recepisele doveditoare de D. loirn Sin Alter, zis Solomon Abra- - D Preda A. Miries, pierzand certifi-
depunerea cautiunii se vor trimite 9au deo- movici, comerciant, din comuna Boto§ani, a catul de clasa II eu No. 559 din 5 Martie
data cu oferta in plie, sau vor fi prezentate fäcut cerere acestui minister pentru schim- 1915, eliberat de directia liceului din Bu-
de ceneurenti directiunii C. F. R., In zina barea numelui säu patronimic de Sin Al- zau, ministerul educe la cunoatinta gene-
0 la ora fixate mai sus pentru tinerea Hei- ter, In acel de *Solomon Abramovicie, spre raid anularea actului.
tatiei. a se numl loim Solomon Abramovicie.
Garantia definitiva va fi de 800 lei. Ministerul publicii aceastä cerere, con-
Depunerea cautiunii in numerar la liei- form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra ANUNTURI %IMMURE
tatie nu se admite. numelui, spre stiinta celor interesati, cari
Licitatia se va face In conformitate cu ar vol sä fad opozitiune in termenul pre- LICITATIUNI
dispozitienile art. 72-83 din legea asupra vázut de aliniatul II al zisului articol. ale Tribunalul Ilfev, settle de notariat
contabilititii publice.
Informatiuni si lamuriri se pot la la di- -Preotul Ion Popescu, zis Ion Popescu- D. Const. G. Mdräseu, creditor, de pro-
rectiunea serviciului de intretinere C.F.R., Gorgota, domiciliat in comuna Ploesti (Pra- fesie rentier, domiciliat in Bueureati, strada
calea Victoriei No. 124, Bucure§ti, in orice hove), a ficut cerere acestui minister pen- Pitar Moau No. 21, pe baza actului de im-
zi de lucru intre orele 10-12 a. m. tru schimbarea numelni sdu patronimic de prumut ipotecar, autentificat de acest tri-
No. 42.447. 3 *Popeseue in acela de eGorgotae, spre a bunal la No. 178/913, inscris de tribunalul
se numl *Ion Gorgotae. Doiohoi la No. 11913 0 de tribunalul Su-
-In ziva de 18/31 Maiu 1916, ora 11 Ministerul publied aceasti cerere, con- ceava la No. 102/913, si investit cu for-
a. m., se va tine li:itatiune la directiunea form dispozitiunilorart. 9 din legea asupra mula executorie la No. 691/914, prin care
generali a C. F. R., serviciul B, pentru numelui, spre stiinta celor interesati cari defunctul George Em. Mortun, representat
furniture a 10.000 mc pietris ciuruit din ar vol sä facá opozitiune in termenul pre- prin anoatenitorii sai mai jos not* este o-
raul Siret sau Suceava, depe linia Pa§cani- vazut de alin. II al zisului artieol. eat. bligat sa pläteasert sus numitulm creditor
Burdujeni, predabil in figuri geometrice, suma de lei 300.000 capital, cu dobanda
langi linie In diverse punete, depe linia -D. Teodor tiuculitá, zis Niculescu, sub- de 94/2 la suti pe an, cu incepere dela 1
Parani-Burdujeni ce se vor indie de in- oiler de administratie clam lila pulberiria Iulie 1914, Orate achitare, onorar de ad-
spectiunea L 6, necesar inspectiunii. armatei *Dudestie, a fäcut cerere acestui vocat tu sumii de lei 5.000 prevázut in
Dacá cariera va fi proprietatea Statului, minister pentru schimbarea nurnelui sáu mentionatul titlu, osebit cheltuelile ocazio-
furnizorul va fi scutit de (Wile dare Stat patronireic de a§tiuculitrde In cel de *Ni- nate cu prezenta urmärire, a cerut acestui

www.digibuc.ro
3 Maiu 1916 MONITOR CIL OPICI1L 1135
tribunal, prin petitia inregistrati la No. un han compus din 3 orlii i o pivnita de un bazin constructie ciment, o poeatä pen-
7.311 din 1915, sit scoatä vânzare cu piatra, constructia de !emu, acoperit cu tru pasari, constructie de lemn, acoperita
licitatie publicä, movie Ichimeni-Softa, lo- drila vi care a servit ca cArciuma, iar a- cu indriLá, o latrina cu cloud' despArtituri,
turile A, B Vi C, situatä in comuna Dra- corn se MIA parasit fiind locuit de un ser- iar in jos cu pamânt cimentat, constructia
guvani, judetul Dorohoi, in intindere de vitor; In fate hanului se aflä o ma, con- afara, de lemn, acoperitA cu vindrila, o piv-
1.018 ha, 788 mp, cu parte din Nichiteni, structie de lemn, acoperita cu nita constructie de lernn, acoperitä cu stuf
movia Cansarzani, situata in comuna compusä din 2 oclai i o vandrarn. pae, constructia de lernn, iar ograda
judetul Suceava in intindere de Linga ograda conacului se mai aflA o curtii cu gradinä, in care se MIA mai multi
518 ha vi 7.948 mp, averea defuuctului casá de apa de unde se alirnenteazA graj- pomi roditori i ca un pogon vie roditoare,
George Em. Mortun, reprezentat pin mo-- durile, lucrata in ciment, boltitä i acope- are o intindere ca 6 ha aproximativ, vi este
tenitorii si i anume: Fany Bortav, vaduvfi, ritA tot cu ciment. imprejmuita cu zaplaz de scânduri, iar la
donsiciliatä in oravul Roman; Aneta C. Ro- Lânga grajdul porcilor se mai afla o surá fata cu grilaj de stejar i laturi.
rnanescu vi C. Romanescu personal vi ca sot construita din lernn. acoperita cu tabla, o LingA conacul curtii mai in afaril de
pentru autorizare, ambii domiciliat; in citu- parte servind pentru fierrtrie vi cealalta ograda se mai an urmatoarele acarete :
nnl Lecuvevti, judetul Suceava ; Adele Alex. pentru therea nutretului cu vivca. Doua remize (clädiri), constructie de
Filostrat, Alexandru F'ilostrat, personal vi ca .;La locul numit ePrisaca din Brudue, se lemn, acoperite cu tablA vi cari servesc
sot, pentru autorizare, ambii domiciliai in mai Old o casä de lemn, acoperitä cu pentru atelier mecanic i pentru conservat
FAIticeni; Maria general Burghelea,general compusa din 3 odii, inconjuratA cu mavhii; se mai afli o casA constructie de
Burghelea personal vi ca sot, pentru auto- gard de nuele vi din care 2 ()dal servasc la lernn, care servevte de rotArie vi covAlie, o
rizare, arobii domicitiati In Fälticeni ; Pro- locuinta prisacarului, iar cea de-a treia la casi constructie de lemn, acoperitä cu ta-
fire Emanoil Ciolac, domiciliata in Botovani conservarea stupilor de albine in timpul bla, cu 2 oclAi, care servevte pentru bud-
Emanoil Em. Mortun, domiciliat in Fäl- iernei. title servitorilor; se mai afla o casa con-
ticeni, tosi de profesie proprietari. Pe movie se mai alla padure Bari in structie de lernn, acoperita cu tahla, cu
Movie Carnarzani, comuna Ciumulevti, intindre aproxirnativa de 100 ha vi situatd (Iota odai i un antret i prilipca In dosul
plasl Boroaia, judetul Suceava, are o intin- in localitatea numita e0bArviae, compusa casei; o casA constructie de lemn, acoperitä
dere afara de pdmânturile locuitorilor clä- din carpen, mesteacan, fag, etc. Tot in pa-
cavi, de 518 ha vi 7948 mp, lotul de nord cu indrilä, compusa din 4 odai, un antret
dure se alit o casi de lemn, acoperitä cu cu vopron in dos; ca atenanse douA uri
invecinat la miaza noapte cu Spatarevti, pae i stub, servind de locuinti Or:lure- de lernn, acoperite cu stuf, pentru locuinta
Lecuvevti-Itornânescu padurea moviai
i rului.
Huvi, la ruiaza zi cu Cam Arzani; lotul de administratorului moviei, o casA construe-
La partea numita aBradue Fe mai aflA tie de lemn, acoperitd cu stuf, imprejmuita
sue la räsarit cu parted din movie Lieu- o picture de 11 ha, din care 8 ha de la iata cu gard de lemn, in ostret, pentru
vevti Rornanescu vi Huvi, Locuvevti-Dimi- padure tândra, felurite esente de lemn locuinta contabilului.
triu vi la apus cu Lectivevtii locuitorilor 3 ha pädure bat:rani de stejar ca 350 co- Se mai fla un nutrar de 35 case tot pa
SpktArevti i delimitarea Dâmbovita, iar ca paci aproximativ. movie G. Ein. Morton, toate constructie de
Imbunatatiri pe movie se mai alla. urrna- Asemenea se mai afla pe movie vi doua lernn, acoperite cu stuf i pae, având ate
toarele : iazuri, servind la adaparea o odae i said, (Iota case constructie de
La conacul zoiei, in ogradd, care este Movie Ichimeni, compusa din loturile A. lemn, acoperite cu stuf i pae, die douA
in intindere ca de 2 ha vi 20 arii, Ingrä- B. C. situatA hi comuna Draguveni, plasa oditi vi seta daub: case constructie de lemn,
ditá cu cercevele de lemn, se afla o con- Bavcu, judetuf Dorohoi, are intindere afara acoperite cu vindrila i scinduri, cu câte
struclie de cariitnida cu despartituri de de pamânturile locuitorilor clacavi de 1.018 doua odai i sal& vi se mai AA 9 bordeie
bArne, Invelita cut vindrilA i compusi din ha, 788 rup, aproximativ, cu parte din Ni-
6 ed.:1i, din cari o singura oleo este par- eonstructie de lemn, acoperita cu stuf
chiteui, ava cum sunt indicate pe planul paie.
dosita cu duvumele, restul cu pamânt, la inginerului Zotu, din 2 Martie 1882 vi se
cud sunt ferestre, uvi i sobe in toate o- Se mai aflä in apropiere de canac un
invecinevte la nord-vest cu movie Nichiteni, cover dublu, cu stadola Intro ele, podite jos
ditile o alta casa care servevte pentru lo- la nord-est cu movie Bodron i AdAveni, la
cuing servitorilor, i ca bucatArie, con- vi sus cu voproane fa arnbele parti, con-
sud-est cu Ichimeni lotul B. vi la sud-vest structie de lerne, baton i acoperite co
structie de lemn acoperitd cu vindrila, corn- cu movie DrAguveni. vindrilä, tot META aceste covere se mai
pu-d oin 3 oddi cu cloud. sobe i plitá; un Iar ca acarete i imbunatatiri se afia ur- afla un hambar podit jos vi sus, constructie
berdei care servevte de locuinta porcarilor, matoarele : de leren de scânduri, acoperit cu tabli.
un hambar de sciinduri, dula pi de brad vi Canacul moviei Ichimeni situat pe zisa Se mai allá o casa tot In ograda coveri-
stejar, care servevte ca magazie pentru ce- movie compus din o curte mare a pro- lor, constructie de loran, acoperita cu
reale, acoperita cu vindrild, de o capacitate prietAtii defunctului G. Em. Mortun, con- drila, cu doua odai i o salá, precum i o
ea de 4 vagoane ; un grajd, constructie de structie de zid, compuse din 6 camere vi 2
pieta si cdramida, acoperit cu vindrila, poeata pentru pasari, constructie de lemn,
antreuri, acoperitä cu indri1ä, cu ui, fe- acoperita cu iedri1á, compusa din douA
pentru 200 vite, având 2 rânduri de uluci restre, sobe, duvurnele tu bund star', iar &IL i salA, coverele de mai sus cu atenan-
imprejur, pe jos cimentat vi buturav de In fatA cu o veranda in geamlâcuri de sticld, Bela din ograda lor sunt imprejmuite cu
vtejar, având instalatie de api, cu pod de cu o bae alipitA de curte, constructie de zid zaplaz de scanduri i taiuvi de vtejar, pe o
dulapi, care servevte pentrujpastrarea nu- iar ca atenanse in ograda eurtii sunt urma- intindere de lee aproxirnativ ca 70 arii ;
tretului ; un grajd de lemn acoperit cu toarele : in fata conacului mare se mai alla instate-
cu 20 de cotete, podit cu dulapi pe O casA care servevte pentru cancelaria tiunea case apelor (civmea), constructie de
jos, care servevte pentru porci ; un bordei constructie de zid, a vând doua oddi, zid, be ton vi cimentat, de unde pe conducte
constructie de lemn, servind de bucatitrie subsol care servevte pentru laptdrie vi ca- de Ná pe tevi de fier i ararnä pe sub pA-
administratorului in timpul verei ; un beci mera, iar deasupra are 5 camera i o sald, rnant duce apa la curtea mare, bucatarie
in panalint, pardosit cu traverse de vtejar, toate constructie de zid, cu inveliv de tabla. spAlitorie, grajd, etc.
acoperit cu traverse vi pa deasupra cu pá- Tot in ograda curtii mai exista un grajd Dela deal de case de apa se mai atla
mânt, servind la conservarea murdturilor, mare, constructie de lernn, in paianturi, douA grajduri, constructie de lemn, acope-
prccum i un zemnic In pamânt, acoperit invelit cu vindrirá, cu prilipci in dosul
cu leaturi, pae i stuh vi care servevte la
rite cu indrilá, cu voproane In dos pe
. grajdului, precum vi despärtitura pentru toatii lungirnea, incapere de 150 vite fn
conservarea sfeclei de nutret pentru vite. trasuri, un hambar, invelit cu stuf, con- fiecare i trei grajduri, constructie de lemn
La dtumul mare numit aColtuna, se afla structie de lemn, servind pentru cheldrie, acoperite au tablA, pereti de scânduri, cu

www.digibuc.ro
1186 MONITORUL OFICIAL 3 Main 1916

ppron, Incdpete de eke 80 vite, lar In ceava, pentru soma de lei 20.000, datoritá 25) Idem, Inserisä la No. 193 din 22
os de grajduri se afiii un co§ar, construe- d-lui Nicolae G. Ciolae ; Noemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi
tie de iemn, leaturi, acoperite cu 0ndrild, (0) Idem lnscrisd la No. 143 din 15 lnscrisi la No. 1261914 de tribunalul Su-
iar la locul nureit aLivada se and un Septemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi, ceava, pentrd suma de 25.000 lei, datoiiti
grajd mare cu 60 cotete pentru porei, pentru suma de lei 8.646, bani 05 datoritä häncii,Sueeava din Fälticeni ;
constructie de lemn, scânduri, aeoperit tirmei W. Staadeker din Bucure§ti ; 26) Idepo, Inserisii la No. 194 din 22
cat stuf, se mai afli inc./ !a livadd e 11) Idem Inscrisd la No. 148 din 29 Neemvrie 191.4 de tribunalul Dorohoi
o §urä eu ocol de scanduri, constructie de Septemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi, nserisi la No. (18/914 de tribunalu 1 Su -
lemn acoperitä eu stuf i paie i o prd pentru suma de lei 5.000, datoritä bäncei ceava, pentru suma de 26.000 lei, datoriti
lungd, constructia de lemn, acoperitä cu Moldova ; d-nei Valeria Bolusehan ;
stuf, CUM §i un copr dublu, constructie de 12) Idem inseeisd la No. 152 din 8 Oc- 27) Idem, inserisä la No. 145 din 22
lemn i leaturi vechi, un bordei constructie tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi i in- Noemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi
de lemn acoperit cu stu( i o livadá In In- serisä la No.112/914 de tril)unalul Suceava, inscrisd. la No. 7/915 de tribunalul Sucea-
tindere de 1 ha, 43 arii, cu pomi y oditori, pentru suma de lei 40.000 datoritä bäneei va, pentru suma de 13.000 lei, datoritä
la locul numit eBodeasaa se mai aflä o eurä Boto§enene Rote âne ; d-lui Vasile T. Lovinescu ;
cu ocol pentru rnascuri, constructie de 13) Idem 1nscrisä sub No. 153 din 8 Oe- 28) Idem, inscrisä la No. 196 din 22
lenin, scânduri, acoperit CU stuf i pae tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi i in- Noemvrie (914 de tribunalul Dorohoi
un bordei din lemn acoperit cu stuf i paie, scrisä sub No. 111/914 de tribunalul Su- Inserisä la No. 433/914 de tribunalul Su-
cum 0 un hambar mie, construclie de lemn ceava, pentru suma de lei 10.000 datoritá cea va, pentru suma de 33'000 lei, datoritá
acoperit 0ndri1d, in stare veche. Pe soeietätii de economii- din Boto§ani ; d-nei Eufrusina A. Boutaq ;
euo0e se mai aflä 0 3 iazuri eu pe§te i o 14) Idem inscrisä la No. 155 die 14 Oc- 29) Idem, Inscrisit la No. 205 din 10
moard. tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi, pen- Decemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi §i
Asupra acestor imobile existä urrnatoa- tru suma-cle lei 5.000 datoriti d-lui Vasile inserisä la No. 145/914 de tribunalul Su-
rele sercini i Ireprejurdri pand acum eu- lonescu din Botlani ; ceava, pentru suma de 38 300 lei, datoritá
noseute, conform art 505 din procedure ei- 15) Idem Inscrisd la No. 157 din 14 Oc- d-lui Arnold Schueyer ;
vdi 0 conform certdicateIor liberate de tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi i In- 30) Idem, Inserisä la No. 207 din 1.5
tribunalele respectia e : s 3ris5 le No. 110/914 de tribunalul Suceava, Decemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi
1) Ioscriplia No. 49/910 la pima socie- datoritá d-nei Adele Chniirtiu, pentru suma inscrisi la No. 124/914 de tribunalul Su-
tate de credit franem.r român din Bucure§ti, de lei 20.000. ceava, pentru suma de 4,140 lei, datoritá
de lei 140.000 luatä de tribunalul Suceava, (6) Idem inserisit la No. 158 din 16 O firmei Prima societate a raiorilor de aburi
asupra mo0ei Cámarzani, din jude¡ul Su- tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi i In- din Boto§ani ;
ceava ; seried la No. 1231914 de tribunalul Su- 31) Idem, inscrisi la No. 208 din 18
2) Inecriptia No. 33/910 la prima socie- ceava, peutru suma de lei 35.000 datoritä Deeerevrie 1914 de tribunalul Dorohoi §i
tate de credit funelar rornân din Bucure0i, d-lui Naftule Treifeld ; inserisä la No. 136/914 de tribunalul Su-
de lei 260.000, luatit de tribunalul Doro- 1'7) Idem Ineerisä la No. (63 din 23 Oe- c2ava, pentru suma de 20.000 lei, datoritá
hoi asupra moiei Ichireeni, din judetul Do- tomvrie 1914 de tribunalul Dorohoi, pentru d lui 1. Zigler et Max Vechsel ;
rohoi ; suma de lei 20,000 datoriti báned Romani:,
32) Idem, Incrisi la No. 132/914 de tri-
3) Ipoteca Inscrisi sub No. 9 din 9 Ia-- . din Dorohoi ;
bunalul Suceava, pentru suma de 6.752
nuarie 1913 de tribunalul Dorohoi i in- 18) Idem Inscrisd la No. 164 din 23 Oc- lei, 50 bani, datoritá firneei I. S. Abramo-
scrisä sub No. 5/913 de tribunalul Suceava tomvrie 1914 de trilennalul Dorohoi i In- vici ;
pe suma de lei 300.000 In favoarea d-lui serisd la No. (31/914 de tribunalul Su- 33) Idem, Inscrisi la No. 210 din 23
Const. G. Märdscu ; ceava pentru sum de lei 20.267 datoritd
firmei Jos. Abramovici ; Deceravrie 1914 de tribunalul Dorohoi
4) Ipoteca Inserisd sub No. 69 din 19 19) Idem inscrisd la No. (66 din 25 Oc- inserisä la No. 146/914 de tribunalui Su-
Aprilie 1914 de tribunalul Dorohoi i in- tornvrie 1914 de tribunalul Dorohoi pentru ceava, pentru suma de 65.000 lei, datoriti
scrisd sub No. 52/914 de tribenalul Su- suma de lei 14.000 datoritá d lui N. Chi- d-lui general G. Burghelea ;
ceava de lei 200.000 In favoarea bAncei riae ; 34) Idem, inscrisd la No. 1/915 de tri-
Românq ;
20) Idem inscrisk la No. 172 din 21 bunalul Snceava, pentru suma de (0.000
5) Inseriptia ipotecarä No. 136 din 4 Oetorrivrie*" 1914 de tribunalul Dorohoi, lei, dateritá d-lui Leon Copilovici ;
Septembrie 1914, luatá conform art. 143 Inscrisä la No. 122/914 de tribunalul 35) Idem, Inscrisi la No. 212 din 29
din codul civil de tribunalul Dorohoi, pen- Suceava pentru sum de 35.000 lei dato- Decemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi §i
tru asigurarea sumei de lei 5.000 in favoa- ritá lui Const. Ciolac ; inserisi la No. 139/914 de tribunalul Su-
rea d-lui C. Zamfirescu ; 21) Ideen, Inscrisd la No. 180 din 4 ceava, peutru suma de 13.500 lei, datoritá
6) Idem Inscrisi la No. 137 din 6 Sep- Noemvrie (914 de tribunalul Dorohoi pen- firnaei Fratii Segal din Boto§ani ;
temvrie (914 de tribunalul Dorohoi i In- Liu suma de 5.000 lei, datoritä. d-lni Leibu 36) Idem, Inscrisd la No. 3/915 de tti-
serisi la No. 19/915dle tribunalul Suceava, I. Label ; bunalul Suceaea, pentru surea de 2.708
pentru suma de lei 40.000, datoritd d-lui 22) Idem, inscrisd la No. 1.84 din 11 lei, datoritä societötii agricole ;
tefan B. Cojocaru ; Noemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi pen- 37) Idem, Inscrisd. la No. 5 din (5 Ia-
7) Idem lnserisd la No. 138 din 6 Sep- tru suma de 10.000 lei, datoritd firmei B. nuarie 1915 de tribunalul Dorohoi i in-:
temvrie 1914 de tribanalul Dorohoi pen- Moscoviti ; scrisä la Nu. 8/915 de tribunalul Suceava,
tru sema de lei 6.000 datorita d-lui tefan 23) Idem, Inscrisä la No. 91 din 22 pentru sum de 32.450 lei, datoritá d-nei
B. Cojoearu ; Noemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi, pen- Lucia A. Micleseu ;
8) Idem inscried la No. 139 din 6 Sep- tru suma de 5.000 lei, 0 lescrieä la No.117 38) Idem, inscrisd la No. 6/915 de tri-
temvrie 1914 de tribunalul Dorohoi i In- din 1914 de tribunalul Suceava, datoritá bunalul Dorohoi, pentru suma de 13.000
scrisä la No. 21/915 de tribunalul Sueeava d-lui Gabriel Tatos ; lei, datoritä firmei Hotter Sehrantz Clayton;
pentru suma de lei (0.000 datoriti d-nei 24) Idem, 1nsceisd. la No. 192 din 22 39) Idem, inserisä la No. 7/915 de tri-
Ecaterina Paul Bogbaci ; Noerovrie 1914 de tribunalul Dorohoi §i bunalul Dorohoi, pentru suma de 2.000
9) Idem Inscrisä la No. 140 din 6 Inserisi la No. 127/914 de tribungul Su- lei, datoritá d-lui Jos Bacal Junior ;
Septemvrie 1914 de tribunalul Doi ohoi caava, pentru suma de 10.000 lei, datoritä 40) Idem, Inscrisi la No. 9/915 de tri-
Inscrisä la No. 18/915 de tribunalul Su- d-lui Era. Em. Mortun ; bunalul Dorohoi, peutru mule de 2.708
(Suplimentl

www.digibuc.ro
3 Main 1916 MONITORUL OFICIAL (Suplintent) 1137

lei, 55 bani, datoriti societätii de asigurave Anghel Päuneseu, Rafall Paunescu i Mi- -D. C. Pociovälieteanu, proprietar, din
*Nationale" din Bucuresti hail Päunescu, din Targu-Jiu, mostenitorii comuna Zorlesti, satul Prigorie, cu domi-
41) Idem, tnscrisä la No, 10/915 de tri- defunctului Barbu I. Mihail, prin actul de eiliul lu T.-Jiu, strada Unirei, pe baza de-
bunalul Dorohoi, pentru suma de 10 000 cesiune autentificat de tribunalul Gorj la ciziei comercialä No. 24/913 a Curtei de
lei, datorita d-lui Leon Copilovici ; No. 996/914, pe baza actelor de ipoteei apel, sectia II, Craiova, investiti cu titlul
42) Idea), inscrisä la No. 111915 de tri- autentificate de tribunalul Gorj la No. 2,758 executor la No. 187/913, in f,4nur eu sentinla
bunalul Dorohoi i inserisä la No. 2/915 din 1903 si 1.701/908, Inscrise la No. 73 comerciaiä No. 13/913, a tnilaioalului
de tribunalul Suceava, pentru suma de din 1.903 si 72/908, investite cu titlu exe- Gorj, sectia II, cu care are a primi dela
24.000 lei, datorita d nei Amelia Golds cutoriu No. 68 ei 69/915, cu care a priml debitorit Gh. I. Puscu, C. Rosianu, fune-
Lager ; dela debitoarea Natalia N. Iunian, proprie- tionari din T.-Jiu, si V. Zinescu, agricultor
43) Idem, Inscrisa la No. 12/915 de tri- tara, din Tárgu-Jiu, surea de 10.000 lei, din coretuna Jupanesti, eurea de lei 10.000,
bunalul Dorohoi i ascrisä la No. 11/915 ea prouentul prevazut in sus zisele acte de etc procentul preväzut In sus`.aisa sentintä,
de tribunalul Suceava, pentru surna de ipoteca, plus timbrele i taxele executdrei, lei 250 cheltueli de judeeati, plus timbrele
15.000 lei, datorita d lui Dr. L Lust- a cerut acestri tribunal, prin petitia inre- taxele executarii, a cerut acestui tribu-
garten ; gistrati la No' 5.801/915, punerea in van- nal, priu petitia inregietrata la No. 7.791
' 44) Idem, Inscrisä la No.17/915 de tri- zare, cu licitatie publica, a bunurilor ne- din 1914, punerea in venzare cu licitatie
bunalul Suceava, peotzu suma de 7.000 miscatoare; situate in orasul Targu-Jiu, publid a bunurilor nemiscetoeie situate
lei, datorita d-lui Leon Primol ; strada Grigore Saftoiu No. 8, plasa Ocolu, in orasul T.Jiu, strada Tt,pe-Vodi (fosta
45) Idem, inscrisa la No.14 din 27 Ia- judetul Gorj, averelKa numitei debitoare Cuculesti), No. -17,19 si 21 si In comuna
nuarie 1915 de tribunalul Dorohoi, pentru compusa din : Jupanesti, plasa Cirbuneati, judelul Gorj,
suma de 30.000 lei, datoriti d-nei Leibuka O siliete de casä care se margineste avere a numitilor debitori, compusie din :
Derek ; la rasinit cu Alexandrine Calnictanu, la Averea debitorului Gh. I. Puseu :
46) Idern, Inscrisi la No. 18/915 de tri- apus cu strada C. Savoiu, la miaeänoapte 1) 0 siliete pareant cu caSe pe ea, case
bunalul Dorohoi, pentru suma de 42.000 cu strada Fraternitätei, azi Gr. Säftoiu cu douä etaje, sus doull camera i o sea la
lei, datoritä ti- nei Freida Reischer ; la miazazi en 'scoala primara de fete, pe a- mijloc fi joe tot astfel, cask construitä din
47) Idem, inserisa la No. 92/915 de tri- ceaseta siliate se eh urrnitoarele depen- lemn i acoperiti cu tinichea, cu pod si
bunalul Sucova, pentru suma de 15.750 dinte : pivniti, invecinandu-se Intreaga cu
lei, datoritä d-lui Fr. Costiner ; a] 0 casa de zid teneuitä i väruitä, aco- Nici Lizirescu, M. Sichitiu i loan Rädoi,
48) Coreandarnentui transcris sub No. 47 periti cu tinichea, coatpusii din 20 camere cu. C. Rosianu i strada Cuculesti, azi To-
din 1914, prin care d. Coast. G. Märaseu o camera, pardosite sus la etaj, iar jos peT-Vodi No. 17, Intreaga silite Inconju-
someazi pe Diraitrie Fany Rontas, Ana C. 7 camera, 2 antreuri pardosite, o bueäti- rata cu uluca, alaturi tde aceste case un
Romanescu, C. Romanescu, personal si ca rie, n camera si 2 carnere pentru servitori, Inceput de contruclie din lemn, pentru o
sot, Adele A. Filostrat, Al. Filostrat, per- pardosite cu ciment, cladirea mai are 2 co- bueätärie, fárá acoreris.
, sonal i ca sol, Maria general G. Burghele, moditäli sus, iar 2 jes, o scari de lemn care 2) 0 siliste pirefint cu case pe ea, cask
general G. Burghele, personal si ca sot, duce sus, 2 de piatri i o veranda. cu 2 contruitti din leren, cu trei camere, una
Profira E. Ciolac, Emanoil E. Mortun sari de piatril jos ; servind de pray/the, easa aeoperiti eu tini-
si-i pläteasca in calitate de rnoateniteri ai b) Un grajd i un sopron :sub aeelas aco- cheat, co pod, feet pivnit, sittea imprej-
defunatului Geoege Ern. Mortun suma de peris al casei, le zid, in eontinuare cu muitli cu uluca i mirieini, invecinindu-se
300.000 lei capital cu dobanda de 94[2°(0 case ; eu C. Rosianu, M. Skhitiu ei strada Tepee-
pe au, etc incepere dela 1. lithe 1914, ono- Un cotet de porumbei din blane, aco- "Veda No. 21.
rar de advocat In sumä de 5.000 lei si perit cu tinichea ; Averea debitorului C. Rosianu :
cheltueli de urmarire ce se datoreste de d) O cocinä de porci ; siliste pantant cu case pe ea, eon-
defunctul G. Ern. Mortun, in baza actului e) O temelie de pierá cu un ineeput de strulti din lemn, cu doui camera de locuit
de ipoted Inscris la No. 1/913, investit eu zid destinat pentru 3 earners neterminat ; o bucatirie, case acoperita err eindrila,
formula executorie sub No. 6911914 , 0 in fata caselor la räsarit in partea cu pod, Uri pivnita, cu geanalac eopsit cu
49) Ipoteca ineerisi la No. 141 din 10 despre d-na Alexandrine Calniceanu se OA aibastru, alaturi de aceasta o Casa de pia-
Septemvrie 1914 de tribunalul Dorohoi o lantani cu cheile de lemn inteo grädi- cu o singuri earned, acoperita cu sin-
inscrisä la No. 10/915 de tribunalul Su- drill cu pod, fail pivniti, tot aei alituri o
eeava pentru sum de 10.000 lei datoriti Curtea easelor In partea despre strada altä cash cu o odae i pivniti MO ea,
bincii Dorohoiului din Dorohoi. Gr. Saltoin, are un gard de lemn cu poar- aeopeeita cu sindrili, tot inaobilul e imprey-
Vanzarea i adjudecarea sus mentionate-
ti, jar In partea din dos dinspre stride muit cu uluca, inveciniclu-se cu Gh.Puscu,
C. SI voiu, scoala prirnar4 de fete si pro- Ioan Ridoi i Grig. Popescu, cu Gh. Puscu
lor imobile te vor face In pretoriul tribune- si Wade Cuculesti, azi Teees-Vodi No. 1.
lului Ilfov, sectia da notariat, in zius de 24 prietatea d-nei Alexandrine Calnicearm,
curtea e Imprejmuitä cu gard de lemn. Averea debitorului T. Zanescu
Maiu 1916, era 11 dim'neata. Asupre acestui imobil dupa cum se con- Un teren situat in comuna Jupanesti,
Premi acestor imobile arätat de creditor stela. In lista facuta de J. grafier, poirivit lat de 22 ne, eu spor0 lipsi, vecin la miazi-
si dela care se vor incepe sirigarile este art. 505 din procedure civili, nu existi noapte eu V. C, asnaru, la miazazi cu moe-
de lei 700.000. nici o grevatiune. tenitorii Drigula Gh. Herescuela risirit en
Sunt somati toli aceia cari ar pretinde Vanzarea i adjudeearea aratatulni iruo- hotarul din dealul Licuricilor, isr la apus
veriun drept de chirie sau arendii, de ipo- bil se vor In pretoriul acestui tribunal In eu hotarul din valea Roseasca.
teei sau privilegiu, ea inaintea adjudeca- ziva de 26 Maiu 1916, ora 11 dimineata. Sarcini dupi cum se arati in litta fa-
tiunei sä arate tribunalului pretentiunile Pretul acestui imobil artitat de creditor auti de d. grefier potrivit art. 505 din
lor, sub pedeapea de a nu li se mai tine ei dela care se vor ineepe etrigirile este procedure eivili, sunt :
in seamä. dela suma de lei 10.000. 1) Comandamentul transcris la No. 80
No, 6.258. 1916, Aprilie 6. Sunt somati toti aceia cari ar pretinde din 1906, prin care d. C. Roaianu se yeti.
Dosarul No. 11.122/914. vreun drept de proprietate, de chirie sau urmirit de Savu Stratomir de suma de lei
arendi, privilegiu sau ipoteci, ca inaintea 791, bean 80, lei 180 cheltueli de judecati;
Tribunalid Gofj, seetia I adjudedrii si arate tribunalului pretentiu- 2) Actul de ipoteci Inscris la No. 50
D. Petre C. Bratulescu, proprietar, din nile lor, sub pedeapsä de a nu li se mai line din 1911, prin care Gh. I. Puscu se impru-
Bucuresti, strada Italiani No. 14, cesiona- In seami. mute' la Maria i Matei I. Rosoga cu Enna
rul drepturilor d-lor Gabriel Paunescu, No. 6.008. 1916, Aprilie 22. de lei 10.211 ;

www.digibuc.ro
1138 MONITORUL OPICIAL Maiu 1916

3) Actul de ipoted friseris la No. 145 la un pogon, Iuchá eu gard de team eiu, sotul din Costicá Neamtu, cotutore la
din 1911, prin care Gh. I. Puseu se lan- veciná la rärärit eu hotarul i drumul Bu- aeeeas casi, reprezentgnd pe aceets minori,
prumutä la Banca coreertului din T.-Jiu cu zesti, !a apue cu Gh. C Belingher, Mihai toti din comuna Tifesti, judelul Potna, pe
suroa de lei 10.000 cu girul d-lui C. Po- Giura, Dumitru Briläeti i altii, la noiazi- baza titlului executor No. 264/908, cu care
ciovalisteanu ; noapte eu mostenitorii Ilie Popescu si la e investit actul de vänzare-cumpärare au-
4) Comandamentul transerie la No. 43 neiazäzi CU Dumitru Marina. tentie de tribunalul Patna, sect,a I, la
din 1914, prin care d. Gh. I. Puscu se vede Asupra acestor imobile dupá cum se No. 3.570/907, si transcris la No. 3.499
urtearit de preotul I. Rosoga, din comuna aratd In lista lout de d. grader, potrivit din1907, a cerut tribunalului Putna, sec-
Turburea, ceyienarui drepiurilor d-nei Ma- art. 505 din procedura civilä, nu s'a gäsit tia I, cu petitia loregistrat& la No. 16.639
ria Pr. I. Rosoga, fostä sotia lui M. I. Ro- nici o grevatiune. din 1914, i tribunalul prin jurnalul
soga de surra de lei 10.211. Vânzarea i adjudecarea aritatelor imobile No. 4.531!q14, a incuviintat punerea in
Vânzarea i adjudecarea aritatelor irno- se vor face in pretoriul acestui tribunal in vânzare cu licitatiune publica a averei imo-
bile se vor face In pretoriul acestui tribu- ziva de 26 Maiu 1916, ora 11 a. in. biliare urmáritá debitorilor prin procesul-
nal, In ziva de 26 Maiu 1916, ora 11 Pretul aceAor imobile arätat de creditori verbal de situatie No. 112/914.,
a. tn. si dela care va incepe etrigärile, este d. Aceasta avere se compune din
Pretul atiestor arätat de credi- lei 200. 1) Ca 5 hectare ei 61 nip, toe, situat pe
tor, si dela care se va incepe strigärile este Se face cunoseut cá in ziva de 14 Naem- teritoriul coraunei Tifesti, plasa Zibräuti,
de lei 1.000 a flecärnia in parte. vrie 1915, potrivit afiptelor i publiatiu- ,judetul Potna, Valea Putnei, la locul nu-
Swat somati toti ticei eari ar pretinde nilor de mai inainte, vânzandu-se imobilul reit Huta Mitoc, intre m4iesii, le sud. apa
vreun drept de chirie sau orebri, de ipo- s'a adjude .at asupra d-lui Grigore Marie, Putuei, la nord, culmea daalului, la räsärit
tech sau privilegiu, ca Inaiutaa adjudeca- din comuna Glodeni, cu pretul de lei Gh. Avrimescu si la apus G. V. Ioanovici,
tiunii sä arate tribunatulut pretentiunile lor, 2.000. din care ea doui i jumätate hectare loc
sub pedeapsi de a nu li se mai tine in Adjudecatarul insá nedepunând pretul arabil, restul corhaná, cátini i pruudis.
seantfi. in terroenul legal, tribunalul prin inchee- Pe acest loc se OA in corhanä un beciu
No. 6.013. 1.916, Aprilie 22. rea No. 742/916, a dispus scoaterea bunu- neziclit la gurá, cu o boltá de piatr&
ruler din rou In licitatie In socoteala adju- usi de brad in douä pärti. Tot po
- D-lor kana loan G. Manta, Mar:a decatarului. acest loe trace in curmezisrgirla Morilor ;
Gh. Gr. Popescu, Lisaveta ban I. Diaco- Sum de lei 2.000 nu ear,3 se adjudecase 2) CR un hectar, 40 arii, si 37 mp, toe
nescu, agricultori din comuna Bhläm§ti, imobilul aso pra sus numiti ei adjudecatar, arabil, situat tot pe teritoriul comunei Ti-
Stanp Vasile V. Nahup, menajerä d;n co- va sluji Ca punct de plerare la noua adju- festi, plasa Zäbräuti, judetul Putna, in
nauna BäleLi, i Anghelina llie Criciu- decare. deal, vatra satului Olesesti, intre megiesii
neseu, tutoarea legalä a minorilor sii Sunt somag tuti acei cari ar pretinde la räsänit Gh. Avrâmescu, la apus cu Eli-
menajerä din comuna Bäläneti, toli mq- vreun drept de chirie sau arendä, de ipo- sabeta Gh. V. loanovici, la nord cu Elisa-
tenitonii defunetului Ilie Criciuneseu, pe tad sau privilegiu, ea mai inainte de ad- beta Gh. V, Ioanovici i Gh. Avritmescu,
baza sentintei civili No. 97/914, a trhyu- judecare s& arate, tribunalului pretentiu- si la sud cu locul din vale, proprietatea
naluiui Gorj, sectia It, nvestiti cu titlul nile lor, sub pedeapsd, de a nu li se mai mostenitorilor defunctului C. Ene, descris
executor No. 105/914, in snur cu cea cu tine in seami. mai sus la punctul 1. Pe acest loe se and
No. 134/913, i cu cartea de judecatä No. 6.032. (91Q, Aprilie 25. 2 peri altoiti, o livadá nelmprejmuitä, cu
civilá No. 49/911, a judecatoriei ocolului pomi, ca 50 pruni, 6 nuci, 7 zarziri, o sal-
Il rural T.-Jiu, cu care are a primi dela Tribunalul Putna, sectia I cje si 9 salcámi;
debitorul Matei Pásátoiu, agricultor, din Pentru indestularea d lui Gheorghe D. 3) Un loc arabil in Intindere de 5.200
comuna Glodeni, suma de lei 1.000 capital, Avrämescu, funclionar din Focsani, strada mp, situat tot pe teritoriul comunei Tifesti,
cu prccentul prevazut In sus zisa carte de Renasterei No. 12, si a d-lui Gheorghe V. plasa Ztibräuti, judetul Putna, intre megie-
judecatä, lei 100 cheltueli de jüdecati, Ioanovici, agrieultor die comuna Bogdä- sii la rasárit Dumitrache Postoleche, la
plus timbrele i taxele executärei, a cerut nesti, judetul Baciu, cu domiciliul tn F03- apus Neculai Stoica si Const. Tudorache
acestui tribunal prin petilia inregistratä la strada Renasterei No. 12, in calitate Neculau, la sud cu Neculai C. Täru i Ne-
No. 14 676/915, punerea In vinzare eu li- de cezionar al drepturilor d-lor Elena C. V. culai Maftei Táranu si la nord .cu soseaua
cit& tiune publicä a bunurilor nerniscitoare Iliescu, vacluva din F'oesani, ca tutoare a Bizighesti-Vidra. A cest loc In spre sosea
situate In comuna Glodeni, satul Ohaba, Winorilor di hi Florica i Alexandru, Au- este imprejmuit cu gard de márácini, avind
plasa Ocolu, judetul Gorj, avere a numi- relia locet. Ion I. Stoianovici, cu autoriza- crescuti 3 salcâmi. Toate aceste imobile
tului debitor, compusä din ia sotului sku locot. Ion I. Stoianovici, stint situate in comuna Tifesti, plasa Zä-
1) 5 rnetri pämtint latul, invecinat la ri- ambii din Focsani, i sublocot. Jaques Ilie- bräuti, judetul Putna, satul Olesesti.
sirit cu hotarul Magheresti, la apus nu seu din Targu-Jiu, toti;In calitate de mosteni- Se mentioneaz& c& constructiunile ce au
soseaua comunalä, la miazfinoapte cu most teri ai defunctului Costache V. Iliescu, pe fost pe imobilul prevazut in atipt la No. 2,
tenitorii V. §ega si la miazázi cu Petra C. baza actului de ceziune autentic de tribu- numai existl, &Act a fost distrus de incen-
Bditoiu; nalul Putna la No. 2 088/911, transcris de diu, dupá cum insus 'creditorul urmäritor
2) 0 stliste pimânt in iime de 24 m, acelas tribunal la No. 418/912, si de ¡tide- Gh. Avramescu personal si In calitate de
veciná la rásitit cu soseaua comunalä, la cátoria ocolului rural Odobesti, la No. 100 procurator al creditor urmäritor Gh.
apus cu pâraul Petrosu, la miazonoapte cu din 1P12, de suma de 6.000 lei, cu pro- V. Ivanovici, aratä prin petitia inregistrati
Elisabeta ban a Bälash si la miazdzi eu cent de 15 la sutä pe an, dale 26 Noemvrie la No. 19.996/915.
mostenitorii V. §ega, pe care siliste se afli 1908, p'ân la achitare, osebit cheltueli de Asupra acestor imobile, dupá cum se
clidite : urredrire ce are a lui dela Costache Ene, constatá din lista special& fácuti de d. gre-
a/ O casá de lemn cu doui indperi i o azi defunct, si reprezentat prin mostenito- fier al tribunalului Putna, sectia I, conform
pivnitä, acoperitá ; cu indni1á, netencuiti, rii Paraschiva Ghitä Trifan, näsnitá C. art. 505 din proeedura civilá, nu s'a mai
aviind trei usi i o fereasträ, cu o said, ca- Ene, casnicä, majorá, i minorii rämasi pe gitsit alte sarcini.
merile nepardosite, deasemenea i sala ; urrea defunctului C. Ene, i anutne Ene Vânzarea i adjudeearea acestui imobil
b) Un sopru si un grajd de lemn, sub C. Erie, muncitor, Mihalache C. Ene i Gri- se vor face in pretoriul tribunalului Putna,
acel acopertimânt de sindrilá, curtea ca- gore C.-Ene, ecoleri In clasele primare, re- sectia I, in ziva de 6 Septemvrie 1916,
selor Imprejmuitä cu gard de lama ; prezertati prin Domnica C. Neamtu, fosti ora 11. jumätate dimineata.
3) 0 bucati párnânt cu vie pe Hasa, ca C. Ene, tutoarea casei defunctului C. Ene Pretul dela care se va incepe licitatia a-

www.digibuc.ro
3 Maiu 1916 \iONtTUitUL OFICIAL ii36

cestor imobile aritate de creditorul urmi- bani ce are a primi in baza cgrtii de ju- nerii cu accesorii, 2 siruri belciuge sArmä
ritor prin petitia inregistrati la No. 16.639 decatá cu No. 2.4831915, executorie con- pentru sticle de larep5, o cutie nasturi se-
din 1914, este dela suma de 3.000 lei, are' form legii proprietarder. creti, 150 cutii prafuri constant pentru bi-
conditii de vânzare. Vânzarea se va efectue pe pieta bariera ciclete, 2 cutii de carton zvealing, 4 cutii
Stint soreeti toti acei cari ar pretinde Moeilor, incepind la ora legalä. arcuri spirale, 150 cutii prafuri lovatin, 3
vreun drapt. de chirie sau arenc15, de No. 5.114. 1916, Aprilie 30. cutii mici analing, 1 cutie copci, 1. presA
ipoteci su privilegiu, ca inainte de adju- pentru copier, 1. bicicletA uzatii, 2 eifonere,
Comisariatul de polltde al circum - cutie tejghea automatä, 1 tiz masinA de
decare sii arate tribunalului pretentiunile scriptiel VI periferie
lor, sub pedeapsi de a nu li se mai tine la gätit, degradatg, i. tna§ini"de gitit, 25 far-
seamä. Se educe la cunostinta generali cá d. furii diferite, 1 pereche tirizii, 2 tävi pen-
No. 6.383. 1916, Aprilie 21. jude al ocolului V Bucuresti, prin adresa tru servit, 10 cane, 12 linguri, 1.2 cutite
No. 9.516/916, a fixat ziva de 7 Maiu 1916 si 12 fureulite de mad, 1 masine de tocat
Tribunalul Välcea, sectia II pentru ft.vAnzarea averii mobile a d-lui carne, 1. piulitä de alarng, 1 finite de
Conform art. 08 din codul comercial, Ion Constantinescu, din strada Cgramidari- aramg, 10 ceeti cu farfuricare, 1 maiinä de
so publicA spre generala cunostintä ci in. de. Jos No. 27, pentru despigubirea báncii cusut de picior, 2 paturi de lean], 1 pat de
2iva de 14 Maiu 1916, ora 10 a. m., se va Oborul de sumele de bani ce are a prinal fier pentru copii, 3 salfele de pae degra-
vinde la localitate, in comuna Cälimänesti, in baza cgrtli de judeeati No. 463/916. date, 2 plaporne vechi, 1 ceas-ornic de pe-
satul Cáciulata, in bloc, Eau partial, acti- Vânzarea se va t fectui in pieta Bibescu- rete tint, 1 pendul5, 2 rnasini de cileat, 2
vul mobiliar al falitului D. Ursulescu, aflat Vole, incepând la o a legalg. sobite de tier," sob5; de tieiebea, 2 sfes-
In vile sa, descris In inventarul din closer, No. 2.533. 1916, Apliiie 29. nice miei de alamg, 2 garderoape sifonere,
incepAndu-se licitatia dela pretul fixat de 2 garderoape mari, 1 iligator, 1 lterpä de
expert de lei 2.521, bani 60, sau dela suma Poliia orasului Corabia mesa' degradatg, 10 mese diferite degra-
ce se va aräte de d. jude- sindic, avânclie se D-lui Iohan Voicluniter, fost Win Cora bla, iar acorn date, 8 seaune degradate, un bufet pentru
cu dorn: cigul necuaoscut. bucátárie, 2 lighene de fier, un lavoar de
in vedere preturile oferise de concurenti, r
vânzare cere se va face ee bani gate rds- Dinnnule, fier, icoana, 2 galerii cu perdele de re-
punsi In rnomentul djedecaliunii, si a fost Coaform adresei d-lui judecitor al oco- tea, 2 transparante trestie vechi, 1 raft de
fixati de tribunal prin jurnalul No. 3.413 lului rani Corabia No. 5.3581916, eä f ac
bucátárie, 6 tablouri diferite 3 rame, 6
din 1916. mate pentru frângherie cu diferite acceso .
cunoscut cá vânzarea averii mobild seches-
No. 12.521. rii uzate, 1 masind cu angrenaj, 4 roate de
fret/ d-veastrá prin pro:esul din 19 Martie
1916, s'a fixat, pentru aiva de 12 Maiu cárutd un drij deteriorat, 1 even de
Corpul portareilor tribunalului Ilfov aramg pentru ride cu cotion, o lampii de-
a. c , ora 10 a. m. i vá invit la aeea data gradatä, o cäldare de aramg spartg, 2 pu-
In baza adresei eu No. 6.293/916 a tri- sA fip prezenti la domiciliul d-veasträ, made
bunalului Iliev, Scotia de notariat, se pu- se va efeetuâ vânzarea i sä ne puneti la tini, 3 butoae, diferite ImpletitUri de all
blicA spre_ cunostinta generald cä In Ace neterminate legate intee cerg5. de iutä, 22
dispozilie averea urmäritä; contrariu vân- 150 furci
zarea se va efectuit In lipsä conform legii. perechi fiara pentru
inte, se va vinde, cu licitatie public, la lo- diferite, flamurä culorile tärii, veche, un
calitate, strada Tabaci No. 5, averea me- (Urmeazi semnätura sub-ccmisarului). cärut pentru copii, diferite jucärii si lucruri
bilä urnairitä a d-lui Const. Chiriacescu, No. 2.633. 4916, Aprilie 28. pentru copii degradate, 2 butoaie goale
compusfi din o garniturä masini de tre- Polifia Corabia, juaelut Romanali pentru glaste de flori, degradate, i diterite
erat marca ellenrich Lanz, etc. §i altebo lernnärii, bläni de brad diferite dimensiuni
anume specificate In procesul verbal de ur- Se publicii spre cunostinta amatorilor cA degradate, pentru care am format aceasta
märire pentru despágubirea societätii 11c- in ziva de 12 Maiu 1916, era 10 a. in, se publicatie, conform legii care se va arise si
mine de import si export. viede prin licitalie publicA la dorniciliul de- public& in Monitnrut Opal, debitorul fiind
No. 14.780. 1916, Aprilie 30. bitorului, In strada Tudor Vladimirescu cu domiciliul necunoscut.
Dosarul No. 2.1331913. No. 31, averea mobilä urmáritä de tioi prier No. 2.632. 1916, Aprilie 28.
procesal-verbal din 18 si 19 Martie 1916,
in baza adrosei ea No. 7.6781916 a tri- in baza ciirtii de judecatácivilá cu No. 1.007 CITATiUNI
bunalui Ilfov, secta I comerciali, se publicA din 1915, a judecAtoriei Corabia, avere a
spre cunostinta general5 di in ziva de 20 debitorelui lohan Volchniter, fost din orasul Tribunalul Prahova, sectia I
Maiu 19167 dela ora 10 din zi Inainte, se Corabia, iar acum cu doiriciliul necunos- Noi, prim-presedintele tribunalului Pra-
va vinde cu licitalie publicA, la localitate, cut, dupä cererea creditorelui D. Cotescu, hove, sectia I, In virtutea art. 71 din pro-
comuna Afumati, judetul Ilfov, averea mc- din comuna Grojdibodu, si care avere este cedure civilii, cheriaäre pe d-na Maria
bilä urmAritä a cl-lui Const. I. Petcu, coin- cea urroäteare Gheorghe Ion, fostä cu domiciliul in Pico-
pug din un motor sistern national, 45 cai 58 legäturi frânghii 719 m, 15 legiit-uri strada Ion Creangä No. 3, iar acurn ne-
putere, marca N. S. E. B. No. 20.201, cu frAnghii 416 re, 12 legituri streanguri ince- cunoscut, sä via in ziva de 7 Maiu 1916,
toate accesoriile, curele in bunä stare de pute, 131egaturi frânghiiincepute, 52 legá- ora 41 a. rn., la tribunalul Prahova, sec-
funct onara i altele _sanume specificate in turi cäpestre, 10 legfituri streanguri, 41 bu- tia I, spre InfAtisare In procesul pentru
procesul-verbal de urrnärire, pentru dsp5- cätifuuii a 7 ni, 62 bucAti pripoane a 6 m, divert ce i-a intentat de cätre reclamantul
gubirea societiitii Anonime de comert. 111egâturi,iutä, 27 legdturi guri de ham, 38 Gheorghe Ion, domiciliat in Ploesti ; curios-
No.14.772. 1916, Aprilie 30. legtituri apestre de boi i cai, 8 capice cu când cá dad nu va fespunde la strigarea
Desarul No. 7971916. coadä, 72 frânghii rufe 10113 m, 5 funii pricinii sale In ziva i era sus arAtate, se
pentru 1'ântAn5, 1.2 legAturi sfoarä, 3 cerji vs da hotArire in lip* conform art. 148
Comisariatul de politie al circum- iutA, un sac iut5, o legäturi panzi de saci din procedure civill.
scrIptiel. 17 Bucurest1 vechi, o legáturá cânepg, 1 ladi belciuge Cu copie depe ordonantg.
Se publica spre cuno§tinta generala ca de cApestre, 2 saci sfearrt de ferestreu, 2 No. 19.895. 1216, Aprilie 29.
d. jude al ocolului V Bucuresti a fixat zecimale forte a 150 kg, marca No. 1 cu 11 Pr oces- verb al
ziva de 7 Maiu 1916, pentru a se vinde, prin greutiti diferite, 5 lAzi gresii carbonit, 3
licitatie publicA, averea d-nel Iana Ionescu, kg s'Armit galbenii, 1 cutia cArti postale 1916, Martie 29.
din bulevardul Pache No. 109, spre despg- ilustrate, 5 plici gramofon sparte, 1 piatrg Inaintea neastrA prim-preeedintele tri-
gubirea d-lui Panait Hristide de suraele de pentru spälat rufe 30/40 cm, 4 baterie so- bunalului Prahova, sectia I, s'a preveitat

www.digibuc.ro
1140 MONITORUL OFICIAL 3 Main 1916

astázi reelaraantul Gbeorghe Ion, care a - D. Max. Haidu4ca, fost au domici- Petitia d-nei Maria N. Teoderoiu eitre d. jude al
ocolului rural Douune0i.
prezentat petitia inregistrati la No. 10.109 liul In comuna Craiova, strada Libertatii,
din 1916, aria care a cerut desfaeerea ea- iar aeum neaunoscut, este citat ca In ziva Domnule judeceitor,
sAto iei dintre blase! i sotia sa Maria Gg. de 3 Main 1916, ora 9 a: lumatate dimi- Subscrisa Maria N. Teoclaroiu eu auto-
Ion, psntru cauze determinate de iege. neaaa, sá se prezinte la aceasta judecatorie rizatia sotului men N. Teoderoiu, ambii din
Noi, conform art. 412 din codul civil, am ca reclarnant ; contrar se va jwieca in lips6. comuna Vlideati, in procesul despra care
fiteut reclaraantului observatiunile ce tun confoi m trateara dosarul acestei judeeätorii No.1.653
crezut de euviinta pentru al face sä- ai re- No. 13.205. din 1915, fac suplirnent de actiune in sen-
tragi cererea, bast nu am putut rat* de sul aa inteleg st introduc In cauzi i pe
oarece a stâru t in cerere, cot form art. 412 - D. Nicolae GrOsime, fost cu domici- fratele if,e11 Nioolae Oh. St. Baelu, dcani-
din codul civil, pare ram cererea i ordonam Hui tu comuna Craiova, strada Fratii Go- cillat in Bucureati, strada Catelu No. 9,
citarea sotilor pentru ritia de 7 Maio 1916. leati No. 62, iar acum necunoscut, este ci- pentru ca partajul sa se fad Intro noi toti
Se va trimite copie depe acest proces- tat ca In ziva de 3 Main 1916, ora 9 ai ju- mostenitori ai defunctei noasire mama
verbal pärftei. mitate dimineata sä se prezinte la aceastá Stana Gh. St. Baciu, näscutd Ungureanu,
Se constata ci reclamantul atie carte. judecitorie ca inculpat ; contrar se va ju- Impartindua.e massa succesoralä in trei lo-
Preaedinta, A. C. hase. dealt in lipsâ conform legia iuri egale ce ni se vor atribul fiecâruia prin
Grefier, (Nedescifrabill. No. 13,222. tragere la sorti.
Reclamatul, Gneorghe Ion. Cer terrnen de Infatisare la 5 Aprilie
Judeeitorla ocolului Savenl, 1916, data judecarii fondului.
TrIbunalul Tecuci judetul Dorohoi
Cu stimii,
D. Yasile Schineanu, fost cu domiciliul D. Noculai Stoleraau, eu dodciliuI ne- Maria N. leoderoiu, din YlAdeati.
In comuna Corni, iar acuea necunotcut, este cunoscut, este citat ca lu zius de 11 Main N. Teoderoiu, sot pentru autorizare.
citat ca In zina de 4 Main 1916, ora 11 1916, ora 9 jumittate dimineala, si se pre-
dimineata, si se prezinte la acest tribunal zinte la aceasta judeclitorie ca reclamant Judecdtoria rurald Mozdcent,
ea apelant pentru abuz de incredere, la ne- Intr'un proces panal ; la neurmare se va judetul Teleorman
wmare se va judeci In lipsfi. judeca in Iipsâ conform legii. . Ghigt Popes,..u, eu domiciliul necu-
No. 11,546. 1916, Aprilie 18. No. 8.680. 1916, Aprilie 27. noscut, este citat ca in ziva de 13 Maiu
1916, ora 9 jumätate dimineata, sA se pre-
- D. Toader Toader, feat eu domiciliut Judecdtoria rurald Cara-Murat, :ante la accasti judeatorie ca reclamant ;
in e onuna Munrel, iar aMIT1 neaunoscut, judetul Constaqa avand tfl vedare el de nu va fi urma tor se
este citat ca In ziva de 4 Maiu1916, ora 11 D. ilie R. Ceau.7.u, lost cu domiciliul In va judeeit In lipsi conform legii.
dirnmeata, sá se prezinte la acest tribunal comuna Canara, ;rid etul Constanta, iar acum No. 9.455. 1916, Aprilie.
ca contrate nient ; la neurmare se va ju- necunoscut, este eitat ca in zina de 12 Mein
deca fa lip,A. 1916, ora 9 jumitate dimineata, si se - D. Dumitru Die Nästase, eu domi-
No. 12.715. 1916, Aprilie 29. prezinte /a aceastá judeatorie ca incuIpat eiliul neeunos ,ut, este citat ea In ziva
Judeatoria ocolului V Bucure§ti pentru fort ; la neurmare as; va judeca in de 13 Main 1916, ora 9 jurailtate dimi-
lipsi conform legii. neata, sit se prezinta la aceastfi judecitorie
D. Dumitru Lache, cu domiciliul necu- No. 3.920. 1916, Aprilie 27. ca inculpat ; avand In vedere cá de nu
noscut, este chemat la aceasti judecátorie va ft unnitor se va judecit in lipsi conform
In ziva de 4 Maiu 1916, ora 9 ai jumatate legii.
- D. Tudor Clim Bilazarof, fost tau do-
dimineata, ca inculpat ; având in vedere No. 9.464. 1916, Aprilie.
miciliul In comuna Anadolcbioi, judetul
ci de nu va fl urnoitor s va jaded In Constants., iar acum necunoscut, este citat
lipsi cooform legii.
ea In zula de 12 Main 1916, ora 9 ju- - D. Herman Fiaer, ca domiciliul ne-
No. 10.217. imitate dimineata, si se prezinte la aceasti tounoscut, seta citat ea ta ziva de 13 Maiu
judecatorie ca reclamant ; la neurmare se 1916, ora 9 jumitate dimineata, sa se pre-
- D. Nae Crap, cu domiciliul nem- nrocedit In lipsa conform legii. zinte la aceasta judecittorie ca re..ha-
noseut, este chemat la aceasta judecitorie
No. 3.931. 1916, Aprilie 27. mant ; avand In vedere eä de nu va
in ziva de 4 Maim 1916, ora 9 ai jumatate fi urmator se va judeci In lipsi conform
cbminaata ca inculpat; avand In vedere ea Judecdtorla II rurald Cdldraqi legii.
de nu va fi urmittor se va judeci in lipsi No: 9.465. 1916, Aprilie.
conform legit. D. -Malin V. Cinaru, fost cu domieiliul
N. 10.219. In Silistra, iar acum eecunoecut, este citat Judecdtoria I rurald Piatra-Neamtu
ea in ziva de 4 Maiu 1916, ora 9 jumá- D. Zeilig P. Solomon, fost cu domiciliul
- D. Alexandru Roan, eu doiciliul tate dinrneata, sá se prezinte la aaeastä in comuna Buzieni, iar &cum necunoscut,
necunoscat, este chemat la aceasti jude- judacátorie ca pärit la interogator Inteun este citat ea in ziva de 13 Maiu 1916,
atone In ziva de 4 Mafu 1916, ora 9 ai proces eu Petrache Dragnea oentru partaj; ora 9 i jumatate dimineata, sti se pre-
jurnatate dirnineata ca inculpat ; elleoeând contrariu se va proceda conform legii. zinte la aceasti judeeitorie ca inculpat In
a de nu aa fi urmator se va judeci In No. 8.021. 1916, Aprilie 27. proces pentru fort ; contrariu se va judeci
lipsi conform legii. In bpi conform legii.
No. 10.221. Judecatoria rurald Domne§ti, No. 10.629. 1.916, Aprilie 27.
judqul bluscel
Judecdtorla urband Cralcrra D. Nicolae Gh. St. Bxciu, au domiciliul In - D. Botomei Avram, first cu domi-
D. Gotfried Huols, fost cu domiciliul in Bucureati, strada Citelu No. 9, este che- eiliul tu comuna Vänäcorii-Neamtu, iar
comuna Ci aiova, strada Calomfb escu No. 91 raid la aceasta judecittorie In ziva de 4 scum necunoscut, este citat ea in ziva
iar acum necunoscut, este citat oa in ziva Main 1916, ora 9 jumatate danineata, ca de 13 Main 1916, ora 9 ai jumitate dimi-
de 3 Maio 1916, ora 9 ai jumatate dimi- Ora Intr'un proces cu Maria N. Teode- neata, sit se prezinte la aceasta judecittorie
neata sa se prezmie la aceasta juiecatorie roiu, pentru partaj; contrariu se va ju- ca inculpat ta proces pentru furt ; con-
ca i ulpat contrar se va juaecit In lipsi deca in bpsa conform legii. tram se va judeatt In lipsi conform
coatorm Cu copra depe actiunea de introducers. legii.
No. 13.202. No. 6.127. No. 10.835. 1916, Aprilie 27.

www.digibuc.ro
3 Main 1916 MONITORUL OFICIAL 1141

- D-na Natalia Zai, fostä cu demiciliul DECIZIUNI Porteireful tribunal/ilea Ilfov, sectia I
in comuna Vânätorii-Neamtu, iar acum civilo-coreelionaki
necunoacut, este citatä ca In ziva de 1.3 Tribunalul Ilfov, sectia I civilo-
corectionald Prezenta copie se va publice tn Monito-
Main 191.6, ora 9 §i jumdtate dimineata, rul Oficial pe adresa d-nei Teodora Gh.
si se prezinte la netted judecätorie ca La apelul nominal s'a prezentat sotul Clinceanu cu domiciliai necunoscut.
inculpatá In proces pentru furt ; contrariu reclamant Gh. Clinceanu, asistat de d. avo- (Urmeazi semnitura portärelului).
se judech In lipsi conform legii. cet I. Negoescu, lipsind sotia pârâtii Tu- No. 871. 1916, Aprilie 21.
No, 10.636. 1916, Aprilie 27. dora GeClineeanu, procedure complecti.
D. advocat Negoe icu, bazat pe depozi- Tribunalul Ilfov, untie IV civilo-
Judecaorla mad Pldginesti, tiunile martorilor audiati, a cerut admite- core4ionalá
judetul Râmnicu-Särat ree actiunei, pronuntendu-se divortul In La apelul nominal s'a prezentat in ee-
D. Costache Rusu, servitor, cu favoerea sotului. (Unlit secreti Inaintea tribunalnlui recla-
necunoscut, este citat ca in ziva de Trib.matul, manta Aua Ion lorgu Niculae, liosiud pi-
12 Maiu 1.916, ora 9 jurniitate dimineata, Având in vedera actiunea de divert in- râtul Ion Iorgu Niculae, procedure com-
si se prezinte la aceasti judecetorie ca teutatä de Gheorghe Clineeanu. prin pe- plectd.
inculpat pentru furt hi proces cu Marin titia inregistrati la No. 1.20 4915, contra Reclamanta a deearat ci stands, in ac-
Nicolaeseu ; nevenind, so va judech in lipsi scitiei gale Tudora Clinceanu ; Vilna si a cerut admiterea ei, pronuntan-
conform legii. Avind in vedere eustinerile sotului re- du-se divertid In fa voarea ei.
No. 7.885. 1916, Aprilie 26. clamant i actele afiate la dosar ; Trdlenalui apei In sedintii peblicil, con-
Avänd tn vedere di in calla s'au form art. 240 din codul civil a prontntat
-D. Ispas §tefinache Sur% cu domiciliul dispozitiunile art. 219-239 din co- tentiota .-e urmeazi :
necunoscut, este citat ca In ziva de 12 Maiu dul ;
Tribuoalul,
1916, ora 9 juncitate dimineata, sh se pre- Avänd in vedere ci dupa dispozitiunile Asupra ectiunei de divort intentati de
einte la aceastä judecitorie ca reclamant in art. 2 t2 din codul civil, ciqätoritii pot Ana Ion Iorgu Niculae, prin petitut tore-
proces cu Stan Tapor i altii pentru lovire; cere fiecare desfacerea cisätoriei pentru gistral la No. 27.465 din 5 Noemvrie
contrariu se va judeci In lipsi conform motive de excese, cruzimi sau insulte grave 1914 contra sotutui sau Ion Iorgu Nieulae ;
legii. va fi fäcut until altuia ; Avind In vedere suateaerile pirtilor
No. 8.058. 1916, Aprilie 28. Având in vedere cd In veld solid a u- actele din closer ;
nit desfacerea citsätoriei pentru motivul Avend In vedere a din actele din do-
Judecateria ruralä Tánddrei, de abandon ;
judetul Ialomita ear se constatii c In eland s'au Indeptinit
Având in vedere ci hi dovedirea actiu- toate fermalite tile legale in materie de
D. David Britulescu, fost cu domiciliul nei sale, sotul reclamant a cerut i tribu- despártenie conform art. 219, 239 din co-
In comuna Suditi, iar ileum necunoscut, nalul priu jurnalul No. 11.126/915 i-a ad- dut civil, ier reclamanta In urma tuturor
este citat ca in ziva de 11 Mahe 1916, mis probe cu martori; ce i s'a (let a stäruit totusi In
ora 9 juratate dimineata, di se prezinte la Având In vedere &el din depozitiunile ;
aceastä judecitcreie ca reartor; contrariu se martorilor Floarea Cristea si Elena lonescu Avind tn vedere c clued dispozitiunile
va amendh. audiate de tribunal sub preetare de juri- art. 212 din codul civil, sotii pot fieeare in
-No. 9.297. 1916, Aprilie 26. mh.nt conform art. 196 din pro.:edura ci- parte sá ceard divortul pentru erree:ie, cru-
vild, se constetä cá sotia pirâti Tudora zimi sau injurii grave ce-ii vor fi adus unul
MANDATE DE ADUCERE Gh. Clinceanu a priräsit pa sot ludndu altuia ;
si lucrurile din casä de mai bine de un an Avänd In vedere ci In devedirea actiunei
Judeatoria ruralä Plägine0i, de zile WA a se mai tatoarce ; sale reclamanta a cerut si tribunalui i-a
judetul Ránaniou-Särat Avand tn vedere cä abandonul din par- admis probe cu martori ;
tea unuia din soti constitue o injurie gravi Avand In vedere cä din depozitiunile
In numele legii si al M. S. Regeloi, pentru celdialt sot ei tribunalut este in-
Noi, N. I. Marinescu, jude-ajutor al oco- martorilor Maria Constantin i Gh. Mär-
dreptätit in asemenea caz de a pronunth culscu, propuei de rec1aniant i audiati
lului rural Pliginesti, desfacerea cisitoriei ;
In virtutea dreptului ce ne acordil legea de tribunal conform art. 196 din proce-
Astfel fiind actiunea de fatii catil a se dure civild, se stabileete cá setai a päräsit
prin art. 87 din legea judecätoriilor de admite pronuntändu-se divortul in favoa-
ocoale, pe sotie de vreo trei ani, fapt ce con-titue
rea sotului; pantru reciamanti o injurie gravi in pre-
Manddin i ordonim agentilor adminis- Mend i dispozitiunile art. 44 din legea
trativi ca In ziva de 12 Main 1916, ora vederile art. 212 din codul civil, deci un
tirebrelui si art. 230 din regulamentul motiv legal de divort ;
9 jumitate dimineata, sä aducd inaintea corpului de portärei.
noasträ pe Gheorghe M. I. Popescu, cu domi- Cri aea find aetiunea urmeaad a fi ad-
Pentru aceste motive, in virtotea legii : iisá divortul in tavoarea
ciliul necunoscut, spre a fi ascultat ca Admite actiunea de divort intentati de
martor. reclamantei ;
Gh. Clinceauu prin petitie inregistratd. la Vázand eh reclamanta In acest proces
No. 7.878. Np. 1.206/915 in contra sotiei sale Teodora s'a servit de actul de paupertate aflat
Judecdtoria rurali Tanddrei, Gh. Clinceanu si In consecintd, la dosar ;
Declard desfácutä crisätocia dintre nu-
judetul Ialomita Vizfind i dispozitiunile art. 44 legea
milli
In numele legii si al M. S. Regelui, timbrului ;
Divortul se pronuntä in favoarea so-
Noi, judecätorul ocolului rural Tänddrei, tului. Pentru aceate motive, in virtutea legii,
Mandrim i ordonim tutulor agentilor Obligä pe sotia pârAti sa phiteascii ciitre hotärfiete :
fortei publice, sä aducd inamtea n'oastri Stat suma de lei 102, bud 30 ei cetre por- Admite actiunea de divort intentati de
pe Gheorghe Niculae Mel% fost cu domi- tärei suma de lei 28, bani 30 drept taxe Ana Ion lorgu Niculae, prin petitia hire-
ciliul in comuna Ograda, iar acum necu- timbre de care ar fi uzat setul recla- gistrati la No. 27.465/915 In contra so-
noscut, ca martor In preeesul intentat de mant in lipsa actului de paupertate. tului Mu Ion forgu Nicolae.
Nitri I. Ene contra lui Vasile Daru, barmen Sentinta ca apel, Declard desfácuti csitorid.
la 11. Maiu 1916. Dad ei cilia in leedinti publici, la 5 Divoriul se pronuntä In favoarea recla-
No. 9.451. Martie 1916. rnantei.
No. 44. Oblige pe pârat a pldt1 Statului lei 270

www.digibuc.ro
1142 MONITORUL OFICIAL 3 Main 1916

bank 30 si corpului de portarei local lei 18, cu trenul No. 1.418 pe distanta M. Siret, Statului, cu aplicetia art. 28 din codul
taxele thnbrele din proces. clasa III, fare' ea eit posede hilet ;
Cu apel. Avänd in vedere cá numitul inculpat Cu opozitie i apel.
Data si eitita In edinti publid, la 16 prin comiterea acestui fapt s'a Next cutpa- Data si pronuntata In sedinta publica, la
Noenevrie 1915' bil de delictul prevazut de art. 23 din le- 25 Noemvrie 1915.
No. 164. gea politiei exploatärii C. F. R. Intrucât a No. 2.678.
contravenit la dispozitiunile art. 61 din re-
Portare lul tribanalului Noy, sectia IV gularr entul aceleiasi legi, care s'a citit In - La apehil fäcut nu s'a prezentat in-
civila-corectionca sedinti publicä ; culpatel, lipsinci partea civila directia go-
Prezenta copie se va public& iu Morato- Având In vëdere ca din desbaterile nr- neralä a C. F. R.
ria 0 ficial, pe nuroele d-lui Ion iorgu Ni- mate reesind In favoarea inculpatului cir- Procedure coreplectä
cul ae , cu dCmicihul necunoscut. cumstante atenuante, tribunalul face si a- S'au citit actele din doear.
(Crmeaza sernnitura portarelulM). plicarea art. 60, alin. ultim din codul pe- D. priee-procuror 'ceru condaumarea in-
No. 874. 1916, A prilie 21. nal, dupa care pedeapsa amenzii se poate culpatului.
reduce pâtala minimum de lei 26 si chiar Tribunalul deliberand a pronuntat ur-
TrIbunalul Patna, sectia II mai jos ; matoarea sentintä redactala de d. judeci-
Tribunalul, Vazánd i cererea pentru taxa tarifará ; tor V. V. Suditu :
Având In vedere adresa No. 4.340/915 Pentru aceste motive, redactate de d. Aâ d fri vedere ca inculpatul Nicolae
a direetiunii C. F. R., prea care trirnite In pre.;;edinte, in unire cu concluziunile delui C. Popescu, functionar comercial, din co-
judecata acestui tribunal pe Tenase Cretu procuror, In virtutea legii, hotaraste : mime Brezoiu, judetul Valcea, e dat In ju-
peutru faptul de contraventie ; Condamna pe Grigore Cueu, cu domici- decata w:estui tribunal pentru faptul ca' a
Având in vedere cá din instructia scriea hut necunoscut, pentru faptul de contra- contravenit dispozitiunilor art, 61 din re-
elate' in dosar i auume : din procesul- ventie, la 1.5 lei amenda bi folosul Statului, gulamentul pentru exploatarea dike- fe-
verbal incheiat ue V. Popovici, seful sta- cu aplicatia art. 28 din codul penal. Con- i ate si pedepsit de art. 23 din legea poli-
tiei Siret, se constata a in ziva de 31 De- damne pe numitul a mai pläti Statului tiei exploatärii C. F. R. ;
cemvrie 1914, inculpatul Tanase Cretu a 5 lei cheltueli de procedurä. Consideránd ca din procesul-verbal dela
chlätorit cu trenul No. 32 pe distanta M. Obligi pe numitul a pláti directiunii ge7 dosar cu data 23 Maiu 1915, dresat de se-
Siret cu elasa III Meg ca el poseada hilett nerale a aior ferate române lei 7, bani ful Ora Areesti, se constati ca inculpatul
Avend in vedere cá numitul inculpat 50 taxa taritarä. a calatorit pe C. F. R. fail bilet i fiind so-
prin comiterea acestui sa facut culpabil Cu opozilie apel. mat se' plateasea taxa pentru calátorie a
de delictul prevazut de art. 23 din lege a Data si cilia In sedinta public, la 21 ref uzat ;
exploatitrii C.. F. R., intrucet a Martie 1916. Ca a§a fiiind .inculpatul a contravenit
eontravenit la dispozitiunile art. 61 din re- No. 496. art. 61. din regulamentul de exploatate C.
gulamentul aceleeas legi, text de lege care F. R. i deci urrneaza a i se aplice pedeapsa
s'a citit de d. presedinte ta sedinta publica;
Tribunalul Romaneti, sectia It
La apelul fäcut nu s'a prezentat incul- prase isi de art. 23 din legea asupra po-
Aväud in vedere ea din deshaterife ur- exploatarii C. F. R., texte cari s'au
mate reesind in favoarea incutpatului cir- patul, lipsind partea civilä direetia gene- sedintä publica ;
raid a C. F. R.
citit de d. presedinte
cumstentei ateuuante, tribunalul face si
aplime art. 60 alin. ultim. din:codul penal, Procedure complete.% Pentru aceste motive, hotäräste :
dupa care pedeapsa aniendei se poate re- S'au citit actele din dosar. Condamnä pe ineulpatul Nicolae O. Po-
duce pantile minimum de lei 26 ei chiar D. prim-procuror ceru condamuarea in- pescu, functionar comercial, din comuna
mai jos : cuipatului. Brezoiu, judetul Valcea, ca pentru faptul
rezand î cecerea pentru taxa taritara. Tribunalul, leliberand, a pronuntat ur- citat :36 plateasca. 50 lei amende. In folosul
Pentru acute motive, redact ate de d. matoarea sentintii redactata de d. judeca- Statului cu aplicatia art. 28 din codul
presedinte; cator V. V. Suditu: penal.
In uuire cu concluziunile d-lui procuror. A.vaed in vedere ca. inculpatul Florea Cu opozitie i apel.
In virtutea legii hotäreste : Enächescu, comerciant, din comuna Andol- Data si pronuntati In sedinta publica,
Condamnärpe Tanase Crelu, cu domiciliul chioi, judetal Constanta, e dat in judecata la 29 Ianuarie 1916.
necunoscut pentru faptul de eontraventie, acestui tribunal pentru faptul ea a contra-
No. 1.95.
la 1.5 lei amencla In Mosul Statului, ea a- venit dispozitiunile art. 61 din regulamen-
plicatia art. 28 din codul penal. ; tel pentru exploatarea ciilor ferate i pe-
Condamna pe numitul a mai plati Statu- depsit de art. 83 din legea exploatärii cai- EXTRACTE DE DEC1ZIUNI
lui 5 lei cheltueli de proeeduri ; lor ferate române ;
Obligá pc, mimitul a plan directiei gene- Considerand ci din procesul-verbal dela Tribunalul Ilfov, sectia I cornercialá
rate C. F. R. 7 lei, 50 bani taxa teritara dosar cu data 3 Aprilie 1915, dresat de ee- Tribunalul, prin sentinta No. 110, hota-
Cu opozitie i apel. ful garb Arcesti, se constatá ca incMpatul räste.
Data i citita in sedinta publica, la 21 a calatorit pe C. F. R. fárá bilet i fiind Admite cererea facuti de maior N. Stoi-
Marte 1916. somat sii pliteaca taxa pentru calätorie a cent], eu petitia Inregistrata la No. 5.419
No. 493. re fuzat; din 1.916;
CA asa thud ineulpatul a contravenit
-Tribunalul, art. 61 din regulamentul de exploatarea Obligä pe prima societate de credit fun-
Avand in vedere adresa No. 4.346/915, C. F. R. si deci urmeazii a i se aplica pe- ciar roman din Bucureeti sa libereze d lui
a directiunii geuerale O. F. R., prin care tri - deapsa prescrisa de art. 23 din legea asu- maior N. Stoicescu, douä duplicate Oupä
mite in judecata acestui tribunal pe Gri- pra politiei i exploatirii C. F. R., texte scrisurile iunciare 5°/0 cu No. 61.507 si
gore Cucu, pentru faptul de contraveutie ; cari s'au citit In sedinta publica ; 1.02.386, in valoare nominali de câte 1.000
Avand In vedere ca din instructia scrisd Penfru aceste motive, hotaräste : lei fiecare, cu cupoanele lor de Iulie 1916.
elate* In dosar i anume : din procesul-ver- Condamni pe ineulpatul Florea Ena- Cu apel, conform art. 11 din legea titlu-
, hal incheiat de V. Popovici, seful statiei Si- chescu, comerciant, din comma Andol- rilor la purtator.
ret, se conatate ca in ziva de 25 Denemvrie chioi, judetul Constanta, ca pentru tapt Data si cifitii in sediutä public* la 12
1914, inculpatul Grigore Cucti a calatorit citat, si pläteasce 50 lei wrong§ in folosul Fevruarie 1916.

www.digibuc.ro
:3 lalaiu 1916 MONITOBAIL UFICIA.L 1143

Tribunalul It fov, sectia IV civilo- fost cu donaiciliul in MärCieati, iar acum basalt, din comuna Ciolanastii-din-Vale, la
corectionald cu domiciliul nscunoscut, ä sufere timp de 25 lei amen& In folosul Statului, eu apli-
7 luni inchisoare corectionalä pentru fap- catia art. 28 din codul penal.
Tribunalul, tul de furt dela stapâti. Ci apel.
Pentru motivate ce se vor vedeS, ascul-
tând pe d. procurer,
Condamnä de asernenea pe Alexandru Data ai citita in sedinta publici, la 1
Declara de expropriat pentru cauza de Pätrasaan, roman, major, comerciant, din Aprilie 1916'
utilitate publica, imobilul din comuna Bi- Marasesti, Sa sufere timp de 15 zile închi-
soave corectionala pentru faptul de tii- Tribunalul VAlcea, sectia II
neasa-Herastrau, strada Laptelui i Zna-
nuire. Tribunalut, pun sentinta No. 2.299, a
goreartu, proprietatea minoriior defunctu- Condamna pe ambii inculpati sá plft- hotarât :
lui G. Spayer si inginer C. M. Vasileseu,
pentru asanarea loculci Herastrau ; teasca Statului 6 lei cheltueli da proce- Anulesza opozitiunea facuta de Inocente
dura penala. zis L St. Madan; din oraeul Calafat, jude-
Se vor Indeptini dispozitiunile legii de
expropriare cu privire la comunirare, pu- Prezenta senfulii este supuä opozitiei tul Dolj, contra sentintei corectionale a
pentru inculpatul Ion Ciuhuca i recursu- acestui tribunal cu No. 1.468/915, prin
blicare i afisare. care i s'a rospins ea nefondat apelul fault
Cu recurs. lui in casatie penttu ambit.
Data i cititi in aedinti,` pulica, la 22 in contra cartii de judecata panala No. 74
Data i eitita in sedinta publica, la 22
Martie 1916. din 1.915, pronuntata de judecätoria rurala
Aprilie 1916.
Brezoiu, prin care a ramas condamnat la
Tribunalul Durostor Tribunalul Suceava 5 luni de zile inchisoare corectionala.
Trihunalul, prin sentinta No. 285, hots- Tribunalul, prin sentinta No. 447 ai In Cu recurs.
baza art. 28 din codul penal, a hotärfit : Data i citita in sedinta publica, la 26
raate : Conciamni pe Alexandru Gheorghe, eu iSoemvrie 1915.
Condanina pe Al. Gr. Deaconkscu. cu
domiciliul neaunoscut, pantru faptul de a domiciliul vecunoscut, la 30 lei areandä
in folosul Statului, pantru faptul de con- Judecatoria ocolului VI Bucuresti
nu se 6 asigurat de consiattimantul pirin- Prin cartea de judecata No. 6 si in baza
tilor la aficiarea ciisitoriitor unor minori, traventie la regulamentul pentru exploa-
sa plateasca 30 lei amendii-in folosul Sta- tarea cilor ferate rornâne. art. 306 si 308 din codul penal, s'a ho-
tului, cu aplicatia art. 28 din codul penal Cu opozitie i apel. tärât
Data si In sedinti publica, la 14 Condamni pe Baian lohan, au domiciliul
In caz de iusolvabilitate, platind si 40 bani necunoscut, la o tuna Inchisoare cerectio-
Martie 1916.
porto postal. nala, pentru faptul de furt.
Cu opozitie i apel. Data i cititä In sedintä publica la 8 Ia-
Datä si pronuntata in sedintä publics, la - Tribunalul, prin sentinta No
si in baza art. 8 din legea pasapoartelor nuarie 191.5.
21 Martie-1916. art. 28 din codul penal, a hotärat :
Tribonalul, prin sentinta No. 289, Condamna pa Vasile claanleac, Ioana - Prin cartea de judecata No. 770 ai
*chenleac, Saveta §chenleac, Maria GIL in baza art. 308 ei 63 din codul penal, s'a
hotäräste : Nacu 0 Magdalena Nacu, din comuna Ne- hotirat :
Analeaza opozitia facuta de Alexandru Condamná pe Toaia Barbu, zis Barbu-
Cernat, fast uu domiciliul in orasul Giur- grileasa (Bucovina), la eke 20 lei amendá
in folosul Statului, plus 2 lei parto-postal tenet, domiciliat In comuna Bucurestii-
giu, iar acum eu nacunosaut,
in solidar. Noui, judetul llfev, la 15 rile Inchisoare
contra sentintii aeestui tribunal No. 771 corectionalä, pentru faptul de furt.
din 1915, prin care pentru faptul de sus- Cu opozitie i apel.
Data i cititä In eedinta publicä, la 21 Cu apel.
traeliune de acterpublice este condatanat Patá si citita In eedinta publica, la 14
sä sufere douä luni de rile inchisoare co- Aprilie 1916.
Maiu 1915.
reelionalá i sä plateasca Statului 1 leu, 20 Tribunalul Teléorman, sectia II
bani porto postal. - Prin cartea de judecati No. 1.318
Cu apel.
Tribunalul, prin sentinta No. 126 si In
baza art. 876, 877 si 881 din codul co- in baza att. 308 din codul penal, s'a ho-
Data 0 cititä in sedinta publicii, la 21
mercial, a hotarat : Carat :
Martie 1916. Condamnai pe ineulpatul Petrache Räclu- Condamnä pe Maid Chiraulesau, din
lescu, die cemuna Tatäraatii-de-Jos, la 100 Bucuresti, strada Searle tescu No. 47, la 2
- Tribunalul, prin sentinta No. 290, lei amencla n folosul Statului, au, apliaatia luni incbisoare corectionali, pentru faptul
hotäraste : de furt.
Condamnä pe Stoian Tudor, fost ma do- art. 28 din- cedul penal.
Cu opozitie i apel. Cu apel.
miciliul In orasul Giurgiu, strada Posta- Data i cilia to sedintO publica, la 27
Veshe, iar aeum necunoscut, pentru faptul Data 0 cititi in aeding publick la 19
Ianuarie 1916. August 1915.
de abuz de Incredere sa sufere 15 zile in-
chisoare ccrect;onala, plätind i Statului 60 - Prin cartea de judecata No. 1.318
bani porto-postal.
- Tribunalul, prin sentinta No. 505 si
in baza art. 876, 877 ai 881 din codul co- si in baza art. 308 din codul penal, s'a ho-
Cu opozilie i apel. mercial, a hotarat : tárât :
Data i citita In eedintit publica, la 21 Condarnna pa inculpatul Dumitru P. Candamna pe Alexandru Iorgulescu, din
Martie 1916. Ghincea, din orasul Rosiorii-de-Vede, la Bucuresti, strada Hagianof III No. 2, la 2
40 lei amenda In folosul Statului, cu apli- luni inchisoare corectionala, pantru faptul
Tribunalul Putna, moth I catia art. 28 din codul penal. de furt.
Tribunalul, prin sentinta Nil, 455, hota- Cu apel. Cu apel.
räste : Data si citita In eding publick la 16 Data i cititi in sedinti publicil, la 27
Admite apelul pärtii civile. Fevruarie 1916. August 1915.
Reformesza in totul cartes de judecata
penalä No. 402/915 a judecatoriei ocolu- - Tribunalul, prin sentinta No. 1.057 - Thin cartea de judecati No. 1.318
lui Panain. si In baza art. 876, 877 si 881. din codul ei In baza art, 308 din codul penal, s'a ho-
Condanona pe Ion Ciubucti, servitor, ma- comercial, a hotrât : g rat :
jor, roman, oeiginar din Arbova (Bucovina) Condamna pe inculpatul Pandele Nicu- Condarnua pe §tefan Munteanu, din Bu-

www.digibuc.ro
1114 MONITOR U L OFICIAL 3 Main 1916

anrepti, atrada Targoviptea-Veche Nu. 40, - Prin cartea de judecath No. 459 pi Cu apel.
la 2 luni inchisoare corectionalä pentru in baza art. 308 din codul penal, s'a ho- Data i citit a. in pedintä publici, la 31
faptul de furt. UNA : Martie 1916.
Cu apel. Condamna pe Marin Ion, din Bucurepti,
prelungirea Dorobanti No. 20, la 1.5 zile Judecatoria urbanä Buzau
Data. pi citita in peding publicii, la 27
August 1915. inchisoare corectionalä. Prin cartea de judecatä No. .505 pi in
Cu apel. baza art. 385, ann. IX din codul penal,
Prin cartea de judecatii No. 1.318 Data pi cititi In aedintä publicä, la 17 s'a hotarit ;
pi in baza art. 308 din codul penal, s'a ho- Martie 1916. Condamnä pe inculpata Tinca Condu-
resat, proatituatä, fostä cu domi iliu1 in
tarat : Brat), strada N. Constantineseu No. 44,
- Prin cartea de judecata No. 463 pi.
Candarona pe Constantin Radulescu, din in baza art. 306, alin. 4VIII din codul iar aum neaunoscut, aa pläteascat 10 lei
Bucurepti, calaa Grivitei No. 216, la 2 luni s'a hotärat : arnendä in folosul comunei Buzäu, cu apli-
inchisoare corectionali pentru faptul de Conclámnit pe Constantin Marin Neagu, catia art. 30 din eodul penal iu caz de in-
furt. din comuua Buda-Cornetul, judetul Ilfov, solvabilitate.
Cu apel. la 15 zile Inchisoare coreationala. Cu opozitie pi recurs.
Datä i eitit5 in lading publici, la 27 Cu apel. Data i eititi In pedinta publiä, la 5
Auguat 1915. Data pi citita ta edinta publica, le 17 AprHie 1916.
Martie 191.6.
Prin cartea da judecata No. 1.318 Prin cartea de .udecatá No. 506 pi
pi 2n baza art. 308 din codul penal, s'a - Pr:n cartes de judecata No. 531 pi in baza art. 385, alin. IX din co MI penal,
hotärit : in baza art. 219, alM. ; art. 389 pi 390 s'a hotarit :
Condamni pa Hie Luca, din Bucurepti, din caclul penal, s'a hotarat : Condamui pe inaulpata Fánica Ghaor-
calea Grivitei No. 216, la 2 luni inchisoare Condamnä pe Petra Ráitaru, fost eu do - ghiu, prostituatil, fostá eu dorniciliel.in
corectIonald pentru faptul de furt. rniciliul in Bucurepti, strada Lascar-Catar- Bnziu, la hotel Regina, iar a am necunos-
Cu apel. giu No. 8, iar a nint neaunoscut, la 10 lei cutasit plateasca 10 lei amendi folosul
arnenda in folosul Statului, eu aplicatia art. coinunei Buaan, eu aplicatia art. 30 din co-
Data i cititi in pedinta publici, la 27 dui penal in eaz de insolvabilitate.
August 1915. 28 din codul penal, In caz de insalvabili-
tate. Cu opozifie pi recurs.
Cu apel. Data i cititä in pedinta puldica, la 5 Apri-
- Pain cartea de judecati No. 1.800 lie 1916.
in baza art. 385, alin. XII din codul pe- Data i cititá in pulintit publieh, 11 24
nal, s'a hotarat : Martie 1916. Judectitoria I urbane' Piteqti
Condainni pe Tudor Vasile, fost cu do- Prin cartea de judecath No. 238 pi in
rniciliul In comuna Militari, judetul Ilfov, Prin cartea de julecati No. 533 pi baza art. 309 din codul penal, sa hoiärit:
iar scum necunoscut, la 5 lei amendi iu in baza art. 306, 308 din codul penal s'a Condamnä pe Aniaa Stan §tefan Cioaan,
Uosul comunei Bucurepti, au aplicatia botarir :- din comuna Richitelela, la doua luni inchi-
art. 30 din codul penal, in caz de insolva- Condamna pe Petra Morgan, zis Heori scare corectionalti plus 20 lei deapallubiri
bilitate. Loculescu, fost eu .domiciliul in strada civile reclamantului C. Spirescu.
Cu opozitie pi recurs. *tefan-cel-Mare No. 24, iar acum necunos- Cu apel.
Data l citita In pedinti publiel, la 11 cut, aa sufere 3 luni de zile inchisoare co- Data pi eiti.ta in pedintä publied, la .22
Decemvrie 1915. rectionala, peatra furt. Martie 1916.
Cu apel.
-Prin eartea de judeeatä No. 426 pi in Data cititä in pedinta publicii, la 24 Iliclesätoria urbanä Roman
baza art. 183 pi 60 din coduLpenal, s'a ho Mattie 1916.. Astäzi fiind la erdine judeaarea proaasu-
Watt : lui privitor pa Dumitru Gal, cu domiciliul
Condamnä pe David Ion, fost cu domici- Prin eartea de judeaata No. 550 si necunescut, pentru lovire.
liul In Bucurepti, strada Hagi Tudorache In baza art. 306, 308 pi 40 din codul penal, Astazi tiind la ordine procesul proce-
No. 21, iar acum necunoscut, la 30 lei a- s'a hotäait : aura chemari indepliniti, s'a prezentat
mendi in folosul Statului, eu aplicatia Condamnä pe Eugenia Anastesiu, zisti martora Marioara Munteanu, lipsind meut-
art. 28 din codul penal In caz de insolva- Negcescu, zisa Jeni, fosta cu domiciliul in patul Pi paciauta Tinca Lieiu.
bilitate, pentru taptul de ultraj. .strada Cor stantin Moroianu No. 5, iar acum S'au citit lucretrile,din dosar.
Cu apel. necunoscut, sa &dare 3 luni de zile inchi- S'a aseultat sub juranaant conform art.
Datti i cititä in aedinta publica, la 12 soare coreationalä, pentau faptul de furt 153 didprocedura penalä martora Mari-
Martie si plateasca realamantei Suzana Ionescu, oara Munteanu, cum se constata pr4i pro-
ROO lei. cesul-verbal înheiat separat.
Prin carte& de judecata No. 455 pi Judecata,
Cu apel. Vazand cá Dumitru Gal este dat In ju-
in baza art. 238 din codul penal, s'a ho- Data i citita in pedinp publicA, la 24
Urfa : decati pentru faptul de lovire;
Martie ,.1916. Väzaad &a din instructiune se constati
Condamna pe lije Stoica, fost cu dotai-
cä asta vara, inculpatul Dumitru Gal, a 1)6-
eiliul in comuna Bälteni, (Dambovita), - Prin cartea de judecata No. 559 pi
la 30 lei amendä in folosul Statului, au apli-
.M pe Tinca Liciu in strada;
In baza art. 1.83 din codul penal, s'a ho- %and ca faptul astfeI sävarpit i pe-
catia art. 28 din codul panal, in caz de in- tárit :
solvabilitate, pentru faptul de lovire, in depsit este prevazut de art. 238, alin. III
Condamnä pe Niculae I. Staneseu, fps; . din codul penal al cárui text s'a eitit in pe-
persoana reelamantului Marin Stan Con-
eu domieiliul in calea 13 Septemvrie No. 49, dint5. publica ; .
stantin.
iar acum necunoscut, sa plateasca 15 lei Pentru aceste motive, in virtritea legii,
Cu apel. amencla in folosul Statului, eu aplicatia hotarap4t
Datä cititá In pedinta publica, la 17
i art. 28 din codul penal in caz de insolvabi- Condamni pe Dumitru Gal, pentru lovire
Martie 1916. litate, pentru ultraj. la douti zile Inchisoare coreationsli.

www.digibuc.ro
3 Main 1916 MONITORUL OFICIAL 1145

Cu apel. Cu apel. Cu opozilie si recurs.


Datä i pronuntati iu sedinti Data. i pronuntat In sedinti publid, la Data i citita in eedintä pablics, la 18
la 5 Fevrurie 1916. 14 Main 1915. Aprilie 1916.
No. 67. No. 239.
Judecatoria rurali Caracal
-Astazi find la ordine procesul i proce- - .Astizi find la ordine judecarea pro- Thin cartea ds judecati No. 92 si in
dura cheoaärei indeplinitä, s'a prezentat cesului privi ar pa Emit Balaban si Hera- baza art. 385 din codul penal, s'a hotarit :
martorul V. Cojocariu, lipsind inaulpatal. lamb Dumita iu, au domicilial necunoscut, Conaamni pe Trenea Naidanovici, fost
S'a citit lucrärile din dosar. pentru lovire reciprocal. cu domicilial in Caracal, iar acurn necu-
S'a ascultat sub juräutânt conform art. Astäzi find la ordine proce.m1 i proce- nuscut, sá plateazi 10 lei amenda In talc,-
153 din procedura penalS martorul prezent dura chemärii Indeplinitá, s'a prezentat sul comunei Caracal, au apliaalia art. 28
cum se constatä prin procesul- verbal In- martoral Babiu Iorgu, lipsind inculpatii. din codul penal in caz de insolubilitate.
cheiat separat. S'a citit lucrarile din closer. Cu opozitie si recurs.
Judecata, S'a ascultat sub juraanfint conform Datu i citita In edintá publicii, la 9
%find c. Peliachr Mantaanu este dat aat. 153 din procedura penala. reartoral Fevruarie 1916.
in judecati pentru faptul de furt ; Babiu Iorgu, cam sa constati prin proce-
VázAnd ca. din instruc-tione se constati sal-verbal incheiat separat. Judecdtoria I rurald Craiova
Petrache Munteana, pria luna Becem- Judecata, Pria cartes de judecatii No. 1 941, s'a
vrie 1914, a furat o scânduri din -I gheretd Viaând ci Emil Balaban ai Haralamb hotirit :
primáriei Roman, find surprins de ser- Dumitrin, pentru faptul de loaircreciprocä; Condamni pe inculrata Map ion, din
gentul V. Cojocario; Vazand &A din instructiuue se constata Craiova, strada Rahovei No. 30, sá stea la
VIzand cá faptul astfel sIarsit este pra- ca prin tuna Aprilie 1914, inculpatii Emil inchisoare pe timp de o lunä de zile eaten -
t/hut si pedepsit de art. 308 dia cedul pe- Balaban si Haralamb Dumitriu, s'au loVit fat dela Incarcerare.
nal al drui text s'a eitit in sedinta pu- reciproc bateun vagon din gara Roman. Cu apel,
blicS; Vazänd cä taptul astfel savârait í pe- Dati i eititä in adintä publica, la 5
Pentru aceste motive, in_virtutea legii, depsit de art. 238, alin. IH din mild pe- Noern aria 1915.
hotaraste : nal al eärui text s'a citit in sadinti pu-
Condamni pe Petraahe Munteanupentru Judecatoria ruralá Mitt
fort la 15 zile inchisoare corectionald. Considerând cá In favoarea inculpatilor Prin cartea de judeaata No. 371, si in
Cu apel. circumstante atenuante, urnmaz a se face baza art. 18 din legea servitorilor, s'a ho-
Data si pronuntatä In red!atS publica, la aplicarea art. 60, alin. ultim din codul tirit
5 Fearuarie 1916. penal, al drui text s'a citit ri Sedintä pa- Condamni pe Mihai V. Radu, fost cat
No. 70. blicä. aomiciliul in comuna Maio, iar actual-
Palatial ac-.3ste motive, in yirtutea leg;i, manta in comuna Hasi, la 20 lei amendi
-Astazi find la ordina judecarea procesu- hotiräste : pentru faptul de contraventie i consta-
lui privitor pe Eiail Beaban i Haralamb Condarmaii pe Emil Balaban si Haralamb tandu-ss insolvabil au procesal- verbal
Dumitriu, cu demiciliul neaunoscut, peutru Dumitriu pentru lovire la calte 15 lei a- No. 531, aceasta amendi s'a transformat
lovire reciproca. mendi in folosul Statului, cu apliaatia conform art. 20 din codul penal In doui
Astazi tiind la ordine proceu i proce- aria 28 din codal penal. zile lnchisoare.
dura chemärii indeplinitS, s'a prezentat Cu apel. Data si cititi in aedinlä pub¡icii, la Mar-
rtartorul Babiu lerga, lipsird inculpalii. Datä si pronantatä in §adinti public* la tie 1919.
S'a citit luar5rile dinIclasar. 14 Main 1915.
S'a inierogat pe inculpat i s'a ascultat No. 239. - Pria cartea de judecati No. 371,
sub jurarnant conform art. 153 din proce- in baza art. 12 din legea servitorilor, s'a
dura penalä martorul Babia Iorgu, cum se Judecatoria rurald Bibe4ti hotärtt :
constatá prin procesal-verbal inaheiat se- Prin cartea de judecati No. 235 0 In Condamni pe Vaaile Radu, fast cu do-
parat. baza art. 308 din codul penal, s'a hothrit : comuna Main, iar actualmente
Judecata, Condamni pe Const. Baliceanu, radar, in comuna Husi, la 20 lei amenda pentru
Váznd cá Emil Balaban si Haralamb fest au dorniciliul in comma Turburea, iar faptul de contraventie i constatändu-se in-
Dumitriu, pentru faatul de lovire reciprod; acum neaunoscut, sä stea la inchisoare co- solvabil ea procesul- verbal No. 530, aceastä
Vizand ca din instructiune se constatä rectionalä pe timp de 15 zile calculat dela amendä s'a transformat conform art. 30
ca prin luna Aprilie 1914, incelaatii Emil inaarcerare. dia codul penal In clonal zile Inahisoare.
Balaban si Haralamb Dumitria s'au lovit Acbitä pe Ioana C. Billaceanu, fosta ca Dati si citita In eedintä publid, la Mar-
reciproc inteun vagon din gara Roman; domicilial in comuna Turburea, iar act= tie 1916.
Vizand cá faptul astfel sävári i pe- necunoscat, de ocice penalitate i rfispun-
dere civilä in acest graces. J-idece-toria rorald Fete§ti,
depsit este previzut de art. 238, alin. III ;judetul Ialomita
din codul penal, al calla' text s'a citit in Cu apel.
Data i citita in sedinti publics la 29
.

sedinte publied; Prin cartea de judecata No. 289 si In


Martie 1916. baza art. 64, 83 si 89 din codul silvic, ho-
Considerâncl CA In favoarea ineulpatilor
t; räste :
exista circumstante atenuante, urmeazii a Judecatoria ruralä Calafat Condamni pe inculpalii Eanaahe Cara-
se face si aplicarea art. 60, alin. ultim din Prin cartea de judecata No. 497 si In gea, Chiva Gh. Adam, Zaharia Zaharia,
codul penal, al cárui text s'a citit in se- baza art. 385 alin. IX din codul penal, s'a Mitu Manol.e, sá plateasca cafe 2 lei amenda
ding publieä. hotärit : Ion Tudor, Adam Anghel, sa plateasca cat()
Pentru aceste-motive, in virtutea legii, Condamni pe inculpatul Ion Costea 4 lei amendä, Ion Mitu i Petra Ghirlogea,
hotirgate : vita, foat eu domiciliul in Calafat, isr acum sä pliteasci cite 6 lei amenda i pe Nis-
Condamnä pe Emil Balaban si Haralamb necunoscut, la 10 ki amendä in folosul tase Dragomir sá plateasa 8 lei amendä ta
Dumitriu, pentru lovire la cate 15 lei a- ministerului industrii i comertulai, fondul iolosul ministeralui domenilor, Casa Oda-
mendá ta folosul Statului, cu aplicatia bugetului ordinar al Statului la mäsuri si ruler, cu ap!icatia art. 89 din codul silvic
art. 28 dia codul peaal. greutali. in aaz de insoivabilitate i sá pliteasci

www.digibuc.ro
1146 MONNORUL OFICIAL 3 Maim 1916

solidari catre eforiaspitalelor civile, din Bu- art. 30 din codul civil in caz de insolvabi- Judenatoria rurala Podul-Iloalei,
cureati, lei 36 despägubiri civile, dupa litate. judetul Iai
concluziuni, toti inculpatii hind din comuna Cu opozilie si recurs. Prin cartes de judecata No. 304 si in
Cocargea, iar Ion Tudor, Enache Caragia Data ai citita In sedintä publica, la 1 baza art, 184 si 60 aIM. ultim. din cedul
Ion Mitu cu domiciliul necunoscut. Martie 1916. penal, s'a hotarA :
Cu recurs pentru Mitu Manole i Nis- Condiranti pe Dumitru Samson, cu domi-
tase Dragonnir, cu opozitie si recurs pentru - Prin cartea de judecata No. 8 s'a ciliul necunoscut, pentru ultraj cu lovire
ceila10. hotärit : la 50 lei amendä In folosul Statului.
Data si citita in ssdintä publica, la 4 Condamna pe Suleman Murtezan, major, Cu apel. -

Aprilie 1916. din comuna Mägureni, de profesiune ser- Data cititä In §9 di o tá publi 'ä, la 4
vitor, hind dovedit culpabil pentru faptul Aprilie 1916.
Judecatoria ruralä Mägureni, ocolui de contraveatie; sd pläteasca 5 lei amendal
judetul Prahova tu folosul comunei Magureni, cu aplicatia Prin cartea de judecatä No. 310 ai
Prin cartes de judecatä No. 8, s'a ho- art. 30 din codal civil, in caz de iosolvabi- in baaa art. 306 si 308 din codel peord,
litate. s'a hotärit
Condamna pe Ahmad Mensa, major, din Cu opozitie si recurs. Condamna pe Maria Hritad, festal cu
Miigureni, de profesiune servitor, fiind do- Data i citith in edintä publica, la 1 domicifiul In comuna Zamostea, judetul Do-
vedit culpabil pentru faptul de contraven- Martie 1916. rohoiu, iar acum necunoxut, pentru fart,
tie, sa plateascä 5 lei amenda In folosul co- sii sufere -15 zile inchisoare corectionala.
munei Magureni, cu apliaatia art. 30 din - Pfin cartea de j alecatä No. 8, s'a Cu apel.
codul civil In caz de Mso1,vabilitate. hotärl t : Data si citith In se dinta put:Fa, la 4
Cu opozilie ai recurs. Condamna pe Hachim Emin, major, din AprP.ie 1916.
Data t$i cititä In sedintá publicä, la 1 coatuna Mäeureni, de profesinne servitor,
Martie 1916. hind dovedit culpabil pentru faptul de con- Judecätoria euralä Targu-Carcinov
traventie, ad pia:teased 5 lei amencla In fo- Prin cartea de judecata No. 1.470 ei in
- Prin cartea da judecaii No. 8, s'a losul comunei Mdgureni, cu aplicatia art. baza art. 103 alin. VI din loge& jandarine-
hotarlt : 30 din codul civil in caz de insolvabilitate. r:ei rurale, e'a hotärlt :
Condamnä pa Haiti Adii, major, din co- Cu opozitie si recurs. Condarand pe incolpata Zamfira Stanciu,
muna Magureni, de profesiune servitor, hind Data ai citith la sedintä publica. la 1 din camuna Leordeni, pentru contraventie,
dovedit culpabil pentru faptul de contra- Martie 1916. ce a comis, s pliteased 5 lei amendä in
ventie, sä plateasca 5 lei amendä in folosol fulosul comunei, cu ardicatiunea art. 30 din
cornunci Magureui, cu aplicatia art.: 30 din - Prim cartes de judecati .No. 8, s'a codul pecal In caz de; insolvabilitata.
codul civil In caz insolvabilitate. hotärit : Cu opozitie si recurs.
Cu opozilie si recurs. Condamni pe Mehmed Mustafa, major,
cititi in sedinth publicil, la 1 din comutra Maguceni, de profesiune ser- Dati i cititä in sedintä ['Oohed, la 12
Martie 1916. vitor, hind dovedit culpabil pentru faptul Oatornvrie1915.
de contraventie, ah plateassä 5 lei ameedii
- Prin eartea de judecata No. 8, s'a ho- in-fuloaul comunei Magureni, cu aplicatia Grefa tribunalului Illov, sectia I
tarlt :
Condanini pa Ismail Ataulboh, .major din
comuna Magureni, de profeeiune servitor,
art. 30 din codul civil in caz do insolvabi-
litate.
Cu opozitie si recurs.
-
civilo-corectionala
Extract
fiMd dovelit cuIpbiI pentru faptul de Data si citita in sedinth publicil la 1 P. Gheorgbe Iordinescu, de profesie
coutraventie, sa plateasca 5 fei amendi Martie 1916. mecanic, domiciliat in strada Laborator
in folosul comunei Magureni, nu apliaatia N0. 12, a cerut acestui tribunal prin peti-
art. 30 din codul civil In caz de ineolvabi- - Prin cartea de judecatä No. 8, s'a ho- lianas lnregistrata la No. 23.854 din 2 Sep-
fitate. ark : temvrie 1915, sä fie divortat de solia, pen-
Cu opozitie ei recurs. Condamna pe Mehened Ramazan, major tru Motive din causä deterrrUnatä.
Data i citita in sedinth publica, la 1 cu domiciliul in comuna Mägureni, de pro- Din cäs:itorie eete o fata, de 2 ani.
Martie 1916. fesie servitor, hind dovedit culpabil pantry Sotia OHtá nu are avex.e.
faptul de contravenient, ra pláteascä 5 lei
- Prin cartea de judecata No. 8, s'a amenda in folosul comunei Migureni ca Solul se serveste cu act de paupertate.
hotarit : aplicatiunea art. 30 din codul civil in caz Acest extract se publich prin Monitorul
Condamna pe Halid Abdil, major, din de insolvabilitate. ()pica canform art. 285 din codul civil.
comuna Magureni, de prolesiune aervitor, Cu opozilie si recurs. No. 14.826.
hind dovedit culpabil pentru faptul de Data i citith in sedintä publicä, la 1
contraventie, sa pIateasch 5 lei amenda Martie 1916. Grefa tribunalului Ilf ov, Napa III civilo-
In foloml comunei Mägureni, cu aplicalia corectdonala
art. 30 din codul civil In caz de insolvabi- - Prin cartea de judecatä No. 48, s'a
Hate. hotarit : Extract
Cu opozilie si recurs.
Data si cititä in sedinta publicä, la 1 Condamna pe Murtezan Huscio, major 9-na Rosa Geovani B. Cerutti, domici-
cu domiciliut In comuna Magureni, de pro- bath' In strada Elena Doamna No. 44, a
Martie 1916.
fesie servitor, hind dovedit culpabil pentru cerut acestui tribunal prio petilia Inregis-
-Prin cartea de judecatä No. 8, s'a ho- faptul de contravectie, sa pläteasca 5 lei trati la Na.7.568 din Martie 1913 sä fie
amencla in folosul comunsi Magureni, cu divortatá de solut eau pentru motive din
tárit : aplicatiunea art. 30 din codul civil In caz
Condamna pe Zahir Haaan, major, din cauza dates minata.
comuna Migureni, de profesiune servitor, de insolvabilitate. Diu cdsátorie sunt 3 copii .
hind dovedit culpabil pentru faptul de Cu opozitie ei recurs. Sotul n'are aveee.
contraventie, sa plateasch 5 lei amencld Data i citith in eedinta publica, la 1 Sotia se serveste cu act de paupertate.
in folosul comunei Mtigureni, cu aplicatia Martie 1916. Acest extract se va publich prin Moni-

www.digibuc.ro
3 Main 1916 MONITOR-U. OFICIAL 1147

torul Oficial cónform art. 285 din codul tiarii pament in camp in ,;omnna Váculeeti anti ei anurne : tefan D. Sultana, Nice
civil modificat. o cantle' cu 2 cai. Ghinoiu i Gh. N. Mihai, Yeti pe terinen de
No. 12.027. Termenul de infátieare s'a fixat la 16 1 an.
Iunie 1916. Societatea ei-a ales statutele autentifi-
Greta tribunalului Beau, sectia II No. 10.819. 1916, Aprilie 21, cate de odati cu aceet act constitutiv pe
cari membri in deplina intelegere Il sub-
Extracte Grefa tribunalului Roman scriu,
Urmeazá semneturile reembrilor i le-
Conform art. 285 din procedure civila se Extracte galizarea lor de primari comunei
pubhce spre cuneetinta generala ce d, Gh. judetul Arleen la No. 153/916 i autenti-
Wariu dia comuna Bacán, jadetul Beau, Den Zamfira Haralamb I. Hopan, do- ficarea acestui aet constitutiv de aceasta
prin petitia inregistrata No. - 13.021/915, miciliate in comuna Sagna, judetul Roman,
judecatorie la No. 166 din 21 Aprilie 1916
intentat actiune de divert contra setiei prin petitia din 6 Maiu 1915, inregistrate trecut in registrul special la No. 1 din
sale Elena Gh. ufarie, pentru ceuze de- sub No. 10 125, a cerut tribunelului sä fie
divortati de sotul ei Haralamb I. Hopan, 21 Aprilie 1916.
terminate. Prezenta copie tiind comformi cu origi-
Din aceasti casätorie au rezultat 5 copli domiciliat in comuna Sagaa, judetul Ro-
man, pentru motive din cauzä determinate..
nalul se atestä.
anume : Gheorghe de 16 ani, Maria de (Urmeaza semnatura grefiertflui).
14 ani, Deana de 12 ani, Catinca de 10 ani Din cäsiltorie au o copilä Elisabeta de
Ileana de 8 aid. 3 luni.
Reclamanka se serveete in canza de ac- Judecatoria ruralá Ostrov,
Sotia nu are avere. judetul Constanta
No. 10.693. 1916, Aprilie 22. tul de sericie No. 623/915 vizat de admi-
nistratia financiari Roman No. 1.062/915, Extract depe actul constitutiv i statutele b5ncii
No, 14.643. 1916, Aprilie 21. populare Regele Carol 1«.
- Conform att. 285 din codul civil, se
educe la cunoelinta poblica di Elena Ceofu 1. In comuna Cat melee, satul Bazarghian,
din comune Baceu, judietul Bacau, prin pe- D-na Catinca Cost. V. a Tofanei, do- plasa Ostrove judetul Constanta, se infiin-
tilia boregistrate la No. 14.915/915, a in- reiciliatá in coinuna Avereeti, judetul Ro teaza o soeietate cooperative de credit ei
tenti t actiune de dieort In eontra solulni man, prin petitia din 9 Fevruarie 1916, economie cu numele de banca populará
säu Gh. Ciofu din comuoa Letea-Noed pen- inregistrata sub o. 3.171, a cerut tribuna- eRegele Carol Ie ;
tra cauze determinate. lulai fie divortatä de sotul ei Costachi 2. SeOpul societitei e de a inlesni credit
Diu aeeastä deatorie a rezu4at o copila V. a Tofanei, domiciliat in eomuna Avereeti, pentru rnembrii ei, procurâniu-le pritt tin-
Elena de 2 ani i jumätate. judetul Roman pentru motive din cauza prumuturi sau sconturi de polite, capitaluri
determinate. necesare pentru gospodaria, meseria sau
No. 40.699. 1916, Aprilie 22. Din casetorie au un copil Victor de comertul lor ;
14 ani. 3. Suma capitalului subscris este de lei
Grefa tribunalului Covurlui, eectia II Reciamanta se serveete in came de ac- 8.590 din- care s'a versat acum la consti-
tul de serecie, vizat de administratia tinan- tuire lei 1..070 ;
Extract ciarä Roman No. 20.445/916. 4. Societatea acum la constituire se
Conform art. 285 din codul civil se pu- No. 14.646. 1916, Aprilie 21. compune din 1.10 membri fondatori, iar
blicä spre cunoetinta general:1 ce d-na consifiul de administratie din 9 membri, 3
Betty N. Goldring din Galati, en petitia In- Judecdtoria ruralä Corbii-Mari, censori *i 3 supleanti ;
registratä la No. 5.923/916, a intentat ac- judetul Blaece 5. Sediul banCii este in satul Bazarghian,
Iiune de divort contra sotului s'au Natan comuna Caranlâc.
Goldring din Galati pentru motive deter- Extract (Urmf.azä semniturile magistratultd-sta-
minate 'de lege. Dupä actul constitutiv al societ5tii cooperative de giar ei a grefierului),
Numita deelarä cä din casatorie au rezul- productie, aprovizionare i desfacere tn cornun Urmeaz autentificarea judeciitoriei o to-
tat 3 copii : Roza de 6 ani, Frederica Tovàrrisia Plugarilor din comnna Viina, jude- lului rural Ostrov la No. 182/916 ei ¡recut
uI Vlasca. in registrul de trecerea actefor constitutive
de 4 ani i Paltil de 2 ani, iar avere po-
sea' sotia pe cea dotalä in valoare de lei Subsemnatii, siteni plugari, membri ai la No. 1/916.
28.000. societetii cooperative de productie, apro- (tfrmeazä semnatura grefierului).
Prezentul se va publice in Monitorul vizionare ei desfacere in comun, cu numele
ficial. eTovär4a Plugarilora, declarilm cele ce Grefa tribunalului Braila, sectia I
1916, Aprilie 18. urmeaiä pentru constittirea ace-3tei socie-
EXTRACT
1) Societatea cooperativä de aprovizio- depe actul de societate autentic de tribune-
Gref a tribeinalului Dorohoi nare, productie i deefacere in comun va lul Bräila, seetia I, No. 712/916, trecut In
aveh sediul in comuna Viina, judetul registrul de orcfine i transcriptiuei No. 44
Extract Theca; din 1916 ei in cel de societeli la No. 10
D-na Natalia Mih. Coroamä, domiciliatá 2) Societatea cooperativii eToveraeia diu 1916, pfai care 1ntre Jean I. Petrovici
in comuna Vaculeeti, prin petitia inregis- Plugarilore constittlite pe raspunderea so- Petre P. Boroe, s'a format o societate pen-
trata la No. 4.307/905, a intentat actiune lidarii i nelineitatá a membrilor se cona- tru exploatarea in comun a remorcherului
de divort contra sotului ei Mihai Gh. Co- puce acum la constituire din 30 membri; eJeane sub pavilion romtn. Asociatul Jean
roamä domiciliat la comuna Vaculeeti, pen- 3) Consiliul de administratie al societe- I. Petrovici educe mizá remorcherul deans
tru cauze determinate ei anume : inaltra- Iii se compune din 6 persoane i anume : coproprietar indiviz i chiriae a partilor in-
Uri grave. Badea V. Galbene,Dumitru D. David,Iancu divize a celorlalti moetenitori ai defunctului
Reclamanta aratä prin petitiunea inre- Papa, Dumitru Avrirececu, Gheorghe D. Ion I. Petrovici, iar d. Petra Bone' depune
gistratit la No. 8.195/9 W, ca din casitoria Onete i Dumitru P. Rotaru, ale0 pe ter- r; unca i clientele sa precum i cheltuefile
,cu seta! ei parit a rezultat o copilá numitii. men de 3 ani, i reinoindu-se in fie care an de administratie ale remorcherului pe tot
Adele in etate de 10 ani, iar ca avere so- cu eke o treime, iar censori din 3 socie- timpul asociatiei care este de 5 ani dela
tut pârit posede o casá cu 25 arii, 6 canti- tari,ei anume : Alexandru M. Papa, Ion M. 2 Aprilie 1916. Firma sociali este Petre P.
arii lot: in jurel ei, i heetar, 7 arii 41 cen- C. Lazar, Dumitru I. Popeseu, ei 3 suple- Bone ei Jean I. Petrovici, cu sediul in Brie

www.digibuc.ro
114s MONITORUL OFICIAL 3 Alain 1916

ila, strada Imparatului Traian N. 28, iar prezontind recepisa Casei de depuneri
semnätura sociala o au ambii asoaiati cari
ANUNTURI ADMINISTRATIVE consercnatiuni.
vor semna impreunä. concurenti se vor conform
(Urmeazi semnatura grefterulni).
Prefecture judetului Ilfov ziunii onor. minister al lucrttrilor publics
Se publica spre cunostinta generala ci In No.18.630/908, publicatit In Monitorul O
Tribunalul Ialomita ziva de 18 Maiu 1916, ora 11. a. m., se va azai No. 92 din 24 Who 1908, pagina 4203,
tine licitatie In pretoriul prefecturii Ilfov, fácând ofertele lor in acele conditiuni.
EXTRACT situat in strada 111ov No, 5, prin oferto Dispozitiunile art. 70-83 din legea con-
Prin actul autentificat de acest tribunal sigilate, cari se vor primi pánala acaa ora, generale a Statului vor fi aplica-
sub No. 515/916, intre Die C. Catta, co- pentru darea in Intreprindere a construi- bile la aceasti licitatie.
merciant i Tirnofti Teodorof, proprietar rei unui local de .scoalá, cu o sala de studii, Meseriasii români, pe baza art. 103 din
din Constanta, a interveant un contract so- locuinta pentru diriginte, imprejrnuire lagaa tneseriilor vor lipreferati la lucrarile
cial. mobilier, in satul Valea-Stauei, comuna furniturile cari nu troc peste 30.000
Cu incepere deta 1 Martie 1916 si papa Luke, cari luaräri dope deviz :tout de lei lei, chiar daca ofertele lor vor fi mai scumpe
la 1 Martie 1939 s'a format o asociatie in 26.870, bani 58. cu 50/0 decat ale celorialti concurenti
nume colectiv, de a exercità industaia motd- Amatorii pot vedelt proiectul in ()rice zi vor fi admisi a depune numai jumatate din
ritului, a uleiurilor vegetate si a derivate- de lucru In cancelaria profecturii (serviciad garantia ceruti la licitafie.
lor tor. adrntnistratiei judetene), dela (mole 8 a. rn Concurentii sunt obligati a se servi ex-
&dial societatei va fi in cornuna Petroiu, pinata 1 p. clusiv numai de lucritori indigeni, iar In
judetul Ia lorMta, având sucursale ?n judetul Concurenfii pentru a putea fi admisi Ia caz nand se va crede nemerit O. se sus-
Constanta. licitatiune trebuie a depune odatä cu ofer- pende lucririle, antrepriza sa nu aibá ni-
Firma soaialii va fi Ilie C. Co 1:ca & Ti- tole d-lor i garantia provizorie de 4°/t, in mic de obiectat.
rnofti Teodorof, ou emblewa la Imparatul efecte garantate de Stat sau in numerar, Termenul ce se aéordi pentru termina-
Trait; n. prezentind recepisa Casei de depuneri mi va h de 6 Irani dela data sera-
Semnitura socialä e valabilä numai daci conoemnatiuni. nirii contractului.
vor semne ambii asociati, societatea nu e D-nii concurentd se vor conformit i deci- Supraoferte nu se primesc:
obligat deck cu semulitura amândorora. ziunii onor. minister al luerärilor publice No. 4.604. 1916, Aprilie 30.
Capitalul social deplin varsat este de No.18.030/908, publicatti prin Monitorul Prefecture judetului Tecuci
10.000 lei numerariu, miza sociala a fie- 0 finial No. 92 din 24 bilk, 1908, pagina
citrui din asociati de elite 5.000 lei. 4203, facind ofertele lor in acele condi- La 17 Maiu 1916, urmând a se tine lici-
Beneficiite i pierderile c va rezulta se fiuni. tatie la aceasti prefecturi pentru darea in
va imparli in portiuni egale intro ei. Dispozifiunile art. 70 83 din legea Intreprindere a luerarei : refacerea tablie-
In caz de rnoarte a veriunui din asooiati, contabilitaitii generale a Statutui vor fi a- rului podului de 40 an lungime de peste
societatea va continua cu su:cesorii legitimi plicabile aceasta licitatie. raul Darted, km 0+020 al scoalei veci-
ai defunctolui asociat. Meseriash români, pe baza art. 1.03 din nale Negrilesti-Gara-Berheci, tn valoare de
(IL-mewl semnatura grefiertilui), legea meseriilor, vor fi preferafi la lucre.- 7.500 lei,
rile furniturile cari nu trec peste 30.000 Se publica spre cunoetinta amatorilor de
CONTRACT DE ASOCIATIE lei, chiar dacii ofertele lor vor Li mai scumpe ali prezenti nfertele (insolite de garantii)
cu 5°/0 decât ale celorlaIti concurenti i vor in ziva sus indicatä, ora 11 dimineata.
Intre subsemnatii Eugen Ionrscu si 0- fi admisi a depune numai jumätate din ga- Condithle i devizul se pot vedes In orice
prea Petrescu, din2comuna Caldiiraru, cu rantia cerutä la licitatie. zi si ore de lucru in cancelaria serviciulu
incePere dela 1 Octomvrin 1915 si ¡Ana Concurentii sunt obligati a se servi ex- judetean.
1 Octomyrie 1920, s'a contractat tntre sub- dusty numai de bacratori indigeni, iar In No. 1.457. 1.916, Aprilie 28.
scriii societate. caz cand sa va crede nernerit sa se sus-
Sediul societatii va fi tu gara pende luceärile, antrepriza sit nu aiba VITE PRIPASITE, PIERITE $1 FURATE
Firma societatii va fi fonescu & Petrescu. 'de obiectat. Prefeetura judetului Bacdu
Capitalul acestei asocia tii este de 3.500 Terrnenul ce se acordä pentru termi-
lei,.tsenanatura sociala apartine fiecitrui aso- narea lucrttrii va fi de 6 luni, dela data La cbnrul primiriei Fântânele s'a decla-
ciat, afará de cambii cart vor trebui sera- semnärii contractului. rat de pripas o vitica ca de 8 luni, la pir
nate sau girate p; opriu. Supraoferte nu se primesc. porumbd, coarnele crescatoare, Uri alte
In tuna Decernvrie a fiecirui an, se va No. 4.599. 1916, Aprilie 30. serene.
face inventar i bilant si beneficiul sau pa- La oborul priaAriei comunei Mirgineni
guba ee va rezulta se va impärti pe +tin -Se publica spre eunostinta generalä ca s'a declarat de pripas un cal armisar de 5
doug. Comanda märfurilor se va facu de a- in ziva de 18 Maiu 1916, oral1 a. m., se va ani, la pax negru, mama In 2 pärti §i putin
sociatul Oprea Petrescu. tine licitatie in pretoriul prefecturii jude- retezata, tnfierat cu litera R pe pulpa pi-
Fiecare din asociati are dreptut a se re- tului Ilfov, situat in strada ilfov No. 5, ciorului stng dinapoi i pe soldul stâng ne-
trage din asociatie dupa 3 ani. prin oferte sigilate, cari se vor priml Ora descifrabil, coada retezatá.
In caz de incetarea din vieatil a veriunui ia acea ora, pentru darea in Intreprindere La oborul primgrie Faraoani s'a decla-
asociat, societatea va a construirei unui local de scoala, cu o sell rat de pripas :
Fiecare din asoaiati va putea sa repre- de studii, locuintat pentru diriginte, imprej- 1. 0 icapa murga Inchisa, coama in
zinte societatea Inainiea instantelor indeed- muire i mobilier, in satul Obedeni, comuna dreapta, ea de 9 ani ;
toresti. Värästi-Obedeni, cari lucrári depe deviz 2. 0 ieapii alba, coama iddreapta, furcu-
Facut In gara Miroi, comuna Caldäraru, stint de lei 25.950, bani 58. lip ¡la urschea dreapti, ca de 9 ani ;
la 15 Septemvrie 1915. Amatorii p t vedea proiectul in orice zi 3. 0 ieapi mail* coama hi dreapta, pu-
Eugen Ionescu, Oprea Petrescu. de lucru In canaelaria prefecturii (serviciul tin par alb In frunta i pe bot i pete albe
administratiei judetene), dela orele 8 a. m. In grebin, ca de 8 ani ;
Grefa tribunalului Teleorman, seelia II 4. 0 ieapi murgil coarea In dreapta, cam
¡Anita 1 p. m.
Se atestä ca prezentul contract de aso- Concurentii pentru a putea fl admisi la de 4 ani ;
ciatie s'a transcris la No. 36/915. licitatiune trebuie% a depune odata cu ofer- 5. Un armäsar murg, coama tung
(Urmeazi seannatura grefierului). tele d-lor i garantia provizorie de 4 0/0 in coada, de 1 pe 2 ani.
efecte garantate de Stat sau In numerar, Se publici aflarea proprietarilor vitelor

www.digibuc.ro
3 Main '1916 MONITOR-La OFICIAL 1149
de mai sus, conform art. 48 din legea po- - Se aduce la aunoetinta geaerala ca. la tali la zisa adunare, vor trebui sa depuni
litiei rurale. comuna Osmancea, din plasa Medgidia, s'a actiunile lor la biurourile bäncii la Londra
No. 2.156. 1916, A.prire 21. declarat de pripas o noatena la par ruurga, sau la Bucure§ti cu 7 zile Inainte de adu-
coaraa In dreapta, etatea 2 ani. nave.
Prefectura judetului Buzau No. 3 228. 1916, Aprilie 21. Din ordia,
Locuitorului Marin Ion din ora0.11 Buzau IL Locke, saeretar-supleant.
i s'a furat o ieapa la par galbeaa, coama Londra, 15 Maiu 1916.
coada neagra, infierat In partea sting& cu IT A TIE DE HOTÄRN1CIE
fierul comunei Buzau. Lomitorului din co-
muna Tohani, i-a pierit dela pa§une o ieapa Sabsemnatul inginer hotarnie, Dierzändu-mi-se chitanta No. 102 de sa-
la par murgä inchisa, coama in BUJ:1ga, pete in oraeul Craiova, strada erban-Vociä lariu ca invätätor al §coaIei Oporelu-
albe de §ea pe spinare, ureehea stänga era- No. 23, autorizat ¡End de citre d. prep- Rade§6, judetul Olt, pa luna Aprilie 1916,
coada retezatti, elates 9 ani. La pri- dinte al onor, tribunal de Vlaca, prin or-. In mina de lei 79, bani 69, o declar fárá
marie coinunei Lipia se gise§te de pripas donanta cu No. 11.850 din 31 Decemvrie valoat e In mâna oriciruia se va gäsi.
un cal la par rnurg, coama in stanga, pete 1915, ca se ridic In plan 0 sa hotärnicei,c Ion M. Popesu, Invititor, comuna Opo-
albe pe spinare. La primaria comunei Ru- proprietatea id-nei Aureiia P. Calinescu, relu-Radqti, judetul Olt.
§avat s'a declarat de pripas 2 cai la par numita Mihaileeti, din judetul Vla§ca, falá 1916, Aprilie 26.
vânät, etatea 10 ani,oama in dreapta, fire de terenul expropriat de catre ministerul
albe tn coama i ros de eea in spinare, un de lucrari pubiice in annl 1892 pentru
cal mt rg in etate de 6 ani, coarna In stänga. construirea podului de peste ranil Arge§ 4,0 ubse mnatul Francise Schindzielorz, ad-
Locuitorului Ion V. Oraaanu, din conmua a eoselei Bucure0ti-Alexandria. Citaz pe ministratorul bunurilor inânistirei ca-
Magura, i. a pierit o noatena la ptir murga, d. ministru al luerarilor pulice, pentru ca tolice din Cârnpulung, pierzfind breve-
coama nereguIata, breaz pe bot, patine fire prin delegatul säu, sa sFaprezinte ziva de tale de licenta, liberate' de d. m:nistru de
de par alb In frunte,F,Infierat pe §oldul stâng Iulie 1916, ora {.10 a. tn., Li erimaria fmante cu No. 25.715, vin cu ridicata §i
au fierul Bz, 1.737. Locuitorului Era. Mateiu comuuei Mihaile§ti, din judetul Vla§ca, No. 26.002 vin cu amacuntul, le dueler
Flores, din comuna Coste§ti, i-a pierit dela avand cu eine, pe langä procura sau de!e- nule in mina oricui s'ar gash
papule un noaten murg deschis, coama cre- gatia In regulij toate actele relathe la Francisc Schindzielorz.
§te, etatea 2 ani i un noaten la par murg, sos mentionata expropriere. Precum de
coama neregulata i lii Voicu L Cojanu un asernenea chem i pe (Ina Aurelia P.
noaten ni gru, eoama cre§te, atei tr in frunta, nescu. ProfiraIGh. Chit*" pierzind
etatea 2?oni. Locuitorului Ion Ch. Belet, din Cunosaând ca la an de nevenire, voi a) 7 aecepise sub No. 3/ din 19 Mai tie
comuna Mani, i s'a furat 2 cai, unul la par face lucrarea in lipsa, conform art. 13 din 4906, No.136 din 2A Dacemvrie 1906,
negru, coama in stanga, un cal la par regulamentul hatarniciilor. No. 139 din 2 Aprilie 1908, No. 79 din I.
negru coama in ambele pärti, arrnasar Main 1910, No. 553 din 27 Noemvrie
Inginer hotarnic, St. Constantinescu 1910, N.-% 850 din 31 Decemvrie 1911 0
Deja coaacul mo0ei Evloghie Gheorghif, din Craieve, 1916, Aprilie 11.
comuna Gurbäae.ati Presna, s'a furat 2 cai, No. 422 din / 10 lie1915, pentru depunerea
unul roib Inchis, pintenog de picioarele samei de 184 loi, atara de dobanzi, la banaa
dintpoi, echioapatit, breaz pe bot, etatea 5 populará aBratianua, comuna Britianu, ja-
.
ANUNTIJBI PARTICULARE detul Roman, de catre def unctul Gheorghe
ani, un cal roib, putin breaz, de 6 ani, Infie-
Gniu14, tot din aceasta comunal, public anti-
rat cu literele e. g. i o caruta 'ache, 2 THE BANK OF ROUMANIA LIMITED larea lor ori uncle s'ar gag.
guri de hain 0 6 iaci cu gräu. La oborul
comunei Costeeti s'a declarat de pripas un Capital lire sterline 300.000 cleplin värsat Pro lira Gh.
noaten la par murg, coarna neregulati in
stinga i putin in dreapta etatea 2 ani. Inregistrata la 17 Aprilie 1903 ca so-
cietate tangled sub legile societatilor RAPORTUL CENSORILOR
Locuitorului Silivestru ttefänescu, din co-
muna GL-Sarat, i s'a furat nu cal la par 1862 -1900.
Domnior societari,
negru, coama in ambele päri, pintenog pi- Sodiul principal Loudra, sucursala Bu-
ciorul drept posterior, insernnat la urechea cure§ti. Coniorm prescriptiunilor impuse de co-
stinga, o pata mare la iie partea stânga, Mai inainte Banca României, foadata la dul comercial i de statute, arn verificat in
etatea 11-12 ani. Locuitorului Neculai C. 1869, sub legea romanä diferite rânduri registrele precum i va-
Dinu, din comuna Maxinu, i s'a furat un 110- Se aduce prin aceasta la cunotinta ci Iorile societatii 0 le-am gäsit in cea mai
aten la par murg, fárá alte serape, etatea 1. adunarea ganerala ordinara anuala a actio- perfectä regula.
an si locuitorului erban Mupt 2 iepe, una narilor ai a The Bank of Roumania Limited" Arn examinat bilantul general pentru
la par murgi inchisa, coama neregulata, o se va tine : exercitiul 1915-1916, precum §i contul
ieapi murga inchisi coama neregulate, stea Miercuii la 31 Maiu 1916, ora 12 ju- de profit 0 pierdere ei am constatat ca co-
In frunte, o pate albi pe spinare, fiend B.Z. matate p. ni., in biurourile bancii, 7 Great respund cu realitatea i eu scriptele so-
7 ani. Winchester Street, Londra E. C. ;
Spre a aprobit raportul consiliului de ad- In urma censtatarilor expuse mai sus,
Toate autoritätile administraiive §i poli- va regain sá aprobati bilantul i contul de
tiene§ti din tari sunt rugate a luit masuri ministratie i bilantul incht,iat pe ziva de
31 Decemvrie 1915; profit §i pierdere pe 1915-1916, astfel
pentru allarea vitelor furate i posesorii ce- curn vi se prezinte. §i sa dati cu incredere
lor declarate de pripas. Spre a autorizi trecerea unei sume la
creditul fondului de rezerva; depliaä descircarea cuvenita consiliului de
No. 4.102. 1916, Aprilie 19. administratie de gestiunea sa pe anul expi-
Spre a declari un dividend;
Spre a alege 3 membri in consiliul de rat 1915/916.
Prefectura judetului Constanta Censori : B. Goldwurm, lose f Bacal Jr.
administratie, in local celoricari se retrag
Se aduce la cunoatinta generalä di la cari sunt reeligibili; §i M. Meirovici.
comuna Mustafaci din plasa Man galia, s'a Spre a alege censori pentru anal urtna.- p. Conformitate,
declarat de pripas o noatena la par neagri, »Botopniiu
tor §i a fixe remuneratiunea lor. Societate cooperativii de credit qi econoinie
coama cre§te, In etate de 1 an. Detentori á eel Tulin 5 actiuni k purta- din Botosani
No. 3.226. 1916, Aprilie 21. tor, doritori a Ilia parte sau a fi reprezen- p. Preqedini.e, Scarlat Alikrecht.

www.digibuc.ro
1150 MONITOR UL OPICIAL 3 Main 1916

BCDTOA N I"
SOCIETATE COOPERATIVA. DE CREDIT I ECONOMIE

Bilant incheiat la 15 Alartie 1916 Pasiv


Activ

Cana : numerar 61.244 70 Capital social: 4.000 titluri a 100 lei


Eefecte de primit :- portofoliul . . . 294.579 75 deplin värsati: 400.000
Efecte publice
Efecte restante §i f active
protestate ( rmortizate . . .
14.873 40
36.716 35
12.119 65

51.589 75
Capital . .
Depozite sore fructificare I Dobândä .
1 Capital . . .
30.800
1.459
76.859 60
- 32.259

Depuneri la economie DobAndä . .


Efecte in gaj
A.vansuri contra efecte
90.000
38.022 60 Depuniitori de efecte in gaj . . . . --
4.595 10
-- 81.454 70
90.000

---
Conturi curente 137.645 50 Conturi curente 9.014 90
Diver§i deb tori
Mobilier
14 67 20 Diver0 creditori
3.363 85 Dividende rer.dicat
Dubânzi de reportat pe 1915/916 . .
-- 5.346 65
572 50
3.745 45
Food de rezervii f din trecut . . . .
statutar t 10°/0 din benef. net.
13.023 45

--
3 111 -- 16.134 45

-
Fond de amortizare a p;erderilor . .
Profit §i. pierdere: benefici.i net . . . - 1 36.716 35
28 000
703.244
703.244
Pre§ediete, Iacob Goldminn. Caider, Silbermann.
Vice-pre§edinti : Meyer Halmovici, Scarlat Albrecht.
Revizuit i ghsit conform registrelor,
Membrii : Fr. Vogel, Simcu Mchá1, Alter Fichmann i $neir Fader. Secretar-contabil, Leon Abramovitz.
Censori B. Goldwurm, lose' Bacal Jr., M. Meirovici.
p. Conformitate,
0.13oto1anii,
Societate cooperativri de credit §i economic
din Boto§ani
p. Pre§edinte, Scarlat Albrecht.

CONTUL DE PROFIT §I PIERDERE

Incheiat la 15 Martie 1916 Pasiv


Activ

La cheltueli generale : Cheltueli de administratie . 12.962 60 Pr. dobânzi i comision 63 447 20


n dobanzi §i comision : achitate in cursul anului . 6.218 20
dobânzile depunerilor la economie : cuvenite . 3.075 50
spre fructificare: cuvenite 855 15
dobanzi cOrnision : reportat pe 1916/917 . 3.747 45
fondul de amortizare a pierderilor 5.103 55
n fondul de rezervi : 10% din beneticiut het . 3.111
n mobilier : amortizare 373 75
n profit §i pierdere: beneticiul net 28.000
63.447 20 63.447 20
Preledinte, Iamb Goldmann. Casier, Z. Silbermann.
Vice-prepdinti : Meyer Haimovici, Scarlat Albrecht.
Revizuit i &il conform registrelor,
Membrii : Fe. Vogel, Simeu Michel, Alter Fichmann, $neir Fader. Secretar-conta bit, Leon Abramovitz.
Censori : B. Goldwurm, losef Bacal Jr., M. Meirovici.
p. Conformitate,
Botolattitu
Societate cooperativrt de credit qi economie
din Botopni
p. Pre§edinte, Scarlat Albrecht

www.digibuc.ro
3 Main 1916 OFICIAL 1151
Proces-verbal drieh Vogel, Leiba Löbel, Alter Fichrnann Gerard de recrutare Brdila
No. 25. - 17 Aprilie 1916 *neir Fader;
d) Bugetul cheltuefilor se fixeazä la su- Se publicä spre cunostinta generalä pier-
Adunarea generalii ordinarä. va de 15.000 lei. derea certificatului de scutire al complec-
Prezideagt conform art. 81. din statute, Presedinte al adunärii, B. Goldwurnt. tasului Zelescovici Constantin din coati -
d. B. Golwurm, asistat de d-nii M. Meire- Membri : losef Bacal Ir., M. Meiro- gentul 19)2, liberat i 8emnat de consiliul
vici si Josef Bacal Jr. vici. de recrutare al judetului:Bräilasi se deciará
La ordinea zilei : Secretar al adunirii, Leon Abramowitz. nul i tárá valoare In mina oricui s'ar
a Raportul da administratie 2
si al censorilor asupra exercitiului 1915- p. Conformitate,
'916; Botoanii"
b) Aprobarea bilantului pe 1915/916 si Societaie cooperativil de credit §i economic
din Botopni D. STAICOVICI
descirearea consiliului de administratie de
gestiunea sa ; p. Presedinte, Scarlat Albrecht. SOCIETATE kNONIlti DE PROMISE ALIMENTARE

ej Alegerea membrilor consiliului de BDCURUTI

administratie, a censoribar si a casierului ; Grefa tribunalalui .Botosani


d) Fixarea bugetului de cheltueli pe Cópide pre zente flied conforme eu Convocare
1916/917. prezentate cu cererea lnr gstrat5.
Prezenti nii soaietari : Scarlet Al- la No. 9.759/916, cari transcris In re- In conformitate cu art. 26 din statute,
brecht, losef I. Goldmann, Bernh Gold- gistrul de ordine model A si in acel da d-nii actionari sunt convocati in adnnare
wurm, Moritz Meirovici, Hers Capitan, S. transcriptii model B la No. 14 din 21 A- g-nerali ordinarä, la ziva de 19 Maiu 1916,
Marco yid, H. M. Antonier, Nute Brotman, prilie 1916 si despre care s'a facet men- ora 5 p. ro., In localul fabrieii din calea
ireir Feeler, M. Segall, B. Marcus S. tiune i in registrul. de sodetitii model D, §erban-Voli No. 213, Bucureati.
Rothmann\ Iosef Bacal Jr., Ionas Meller, afisându. se conform legii, se lagalizeazi de Ordinea de i va fi urmätoarea :
Isac Glackmann, B. Schwartz, Ilia Sch- noi spre a se publieâ :in Monitorul 0 fi-
wartz, Z. Lerner, M. Heller, Abr. Zaha- cial. 1) Raportul consiliului de administratie
ria, S. Ornstein, LeIla L Loebel, Mayer si al d-lor censori ;
p. Grefier, M. Costeanu.
Haimovici, Alter Mbrecht, B. Rosman, La- No. 11.462. 2) Descircarea consiliului de adrninis-
zär I. Adler, Abr. Schwartz, M. Segall, 1916: Aprilie 25. tratie de gestiunea sa, precum i aprobarea
Marcu sin Iosub, M. Koller si Rubin sa- bilantului i contului de profit si pierdere
bermann. ubsemnatul pierzAnd reaepisa cu No. 723 pe exercitiul 1915-1916 ;
Aceastä adunare fiind convocatä a doua S din 25 Aprilie 1916, o declar nuli in
()ark conforai art. 83 din statute, e valabil mina oricui se va gäsi.
3) Alegerea a doi membri in consiliul de
adrninistratie In locul d-lor M. D. Staicovici
constituitá cu oricare ar fi numärul socie- Simon Mendel. si Ion D. Staicovici, ale caror mandate ex-
tarilor prezenti. pirá la 1917 Martie 31 ;
Adunarea generalá dezbitând chestiu- Botosani. 4) Alegerea a trei censori i trei su-
nile dela ordinea zilei, decide : pleani.
a) Aprobii cu unanimitate raportul eon-
siliului de administratie si al censorilor ;
Cercul de recrutare Braila PresedinteIe consiliului de administratie.
Chr. D. Staicovici.
It] Aprobä cu unanimitate bilantul ge- Se p-ablicá spre cuno§tinfa generald pier-
neral, precum i ontul de profit si pier- derea certificatului de dispensä al rezervis- NB. - In caz de nu se va putei tine a-
dere pe 1915/916, dând deseärcare consi- tului Negoescu Neculai, din contingentul dunarea In zina de 19 Main 1916, se arninä
liului de administratie de gestiunea linen- 1904, liberal i semnat de consiliul de re- de drept pentru ziva de 26 Main 1916, 1n
ciaril a acestui period si repartizind o di- vizie al judetului Bráila i se declarä nul acelas local si /a aceea* orit en aceeas or-
videndi anualä de 7 lei la sutá. färä valoare In mina ori cui s'ar aflà. 3 dine de zi.
Membrii consiliului de administratie n'au
luat parte la votarea acestor deeiziuni ;
Procedându-se la alegeri, au fost pre- D. STAICOVICI
clamati alesi ca membri in consiliul de ad-
ministratie d-nfi Iacob Goldmann, Mayer SOCIETATE ANONIMI DE PRODUSE ALIMENTARE. - BUCURESTI
Haimovici, Scarlet Albrecht, Friedrich Vo-
gel, Leiba L Lbel, Altee Fichmann Bilant incheiat la 31 Martie 1916 fExercifiul 1915-1916)
§neir Fader. Activ
Casier onorific i färä garantie a fest ales Pasty
11141,11.
d. Zalic Silberman.
Censori au fost alesi d-nii Bernhard Gold- Cassa i disponibil la bind . 199,953 85 Capital 217.000
Imobilizari, etc
wurm, Josef Bacal Jr. si M. Meirovici.
Consiliul s'a constituit precum urmeaza:
d. Iacob Goldmann,'presedinte, d-nii Mayer
Efecte i garantii
Debitori diver0
332.708 65
64.695
76.647 15
- Fond de rezervä
Fond general a-
mortisment si du-
34.051 30

Haimovici si Scarlet Albrecht, vice-prese- lvlärfuri generale i rraterii biosi . . . . 203.971 80 238.023 10
dinti i d-nii Friedrich Vogel, Leiba Löbel,
Alter Fichman i neir Fader ca. mem-
prime 30.702 15 Creditori diversi
Beneficiu pe 1915-1916
. . .
.
- 207.344
42.339 .70
-
bri.
704.706 80 704.706
D. presedinte autorizä pe d-nfi vice- pre-
sedinti de a-1 Inlocul In toate atributiunile
In tot timpul functionärii d-sale. Presedintele consiliului de adrainistratie, Chr. D. Staicovici.
Seranatura socialä, conform art: 37 din Administratori : Chr. D., B. D., §i M. D. Staicovici. Contabil *fan lonescu.
statute, o are unul din d-nii Iacob Gold-
man, Mayer Haimovici i Scarlet Albrecht, Veri fleet i gäsit cu scriptele de contabilitate.
cu contrasemnitura unuia din d-nii Frie- Censori : D. Z. Furnicd, A. Bdrsan,t. Petrescu.

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 3 Maiu 1916
1152

BILANTUL SOCIETÄTII DE ECONOMIE PUTRA-NEAMTU"


Incheiat la 31 Martie 1916 Pasty'
Activ
Lei B.
Lei B.

Cassa 2,594 64 actiuni


Capital / rate
37 400
18 043 45
-
Ipoteci
Ct. capita!
119.728 85
4.167
16.617 30
- depune! i
Fond de rezervi
164 934 81 220.378 26
12.691 81
Scönt
59.288 10 199.801 25 Procerlte pe 1916/917 299 80
/En-graft re
11.437 25 Tamiema membrilor consilMlui 800
Efecte publice (a fonOtului de rezerva). 85 40
Conturi curente 13.829 60 * casierului
2.858 65 Pro6t8z pierdere 12.581 90
Diver§i debitori
Mobiher, material 360
Procente din 1915/91M 14.897 70
Cheltueli de ad-tie 1915/916 980 58
Diverso conturi 77 50
246.837 17 246.837

Preqedinte, Os ,ar Stati. Contabil, The Siivescu. Casier, Citua.


Censori Grigore Iseicescu, Gh. Isl.kolau, N. GA. Postescu.
Mernbrii consiliului: Ch. Niculescu Dam, Gh. Lupu, S. Scutarescu, N. I.

CONTUL PROFIT & PIERDERE


Incheat la 31 Martie 1916 Credit
Debit
Lei B.
Lei B.

7.611 38 ProLente 21.774 98


Cheltueli de administratie conform bugoiului 12 50
5 °/0 fondului de rezervi 708 80 Taxe de lwicriera
TantieMa inewbriior :consiliului 800
Tantiema casierului 85 40
Beneficiu net 12.581 90
21.787 48 21.787

PrepSinte, Oscar Stati. Contabil, Ric Seivescu. Casier, I. Ciuca,


Cansori: Grigore Isticescu, Gh. Nieolau, N. Gh. Postescu.
Mombrii consiliului : Gh. Niculescu Daca; Gh. Lupu, S. Scutarescu, N. I. Ioaniu.

SOCIETATEA PENTRU FURN1TURI ELITARE natä colectiv de catre d, director general Qubsemnatul pierzand foaia de dispensi
Impreuna au d. director locotenent. colonel t3 de terviciul railitar, din contingentul
C. Felix, ,sau de citre ace§tia cu d. procu- 1916, o declar nula in maim oricui se va
Extras depe procesul-verbal al consiliului de ad- rator Charles Leuthold.
minHratie din 28 Aprilie 1916. Cioroia nu Ion, comuna Var voru, judetul
p. Consiliul de administratie, Boambei. Dolj.
Consiliul nume§te director al -societatii
pe d. locotenent-colonel Corneliu Felix, Grefa tribunalului Ilfov, seclia I Qubsemnatul, pierzând certificatul de scud
pentru ca Impreuni cu organelo directiu- romercialei 13 tire de serviciul militar, eliberat de con-
nii si condu ea a f aceril e societii tii, e siliul de recrutare BrAila, din contingentul
dreptul reprezinte sa semneze firma Prez-,:ntul extras se vireazi pentru a se
publica in Monitorul O ficial.
anulni 1900, 11 declar nul in maiAe oricui
societatii tmpreuna cu un administrator al s'ar gasi,
societatii_ sati cu directorul general. p. Grefier, Andrei Predescu. Strul Schoenfeld, calea Vietoriei No, 152
Corespondenta curenta. va putea fi sem- Dosarul No. 1.787/915. Bueure.; ti.

COTA OFICIALI A BURSEI DIN BUCURESTI, PE ZIUA DE 2 (15) MAIU 1916


On RICK F.Pf 0IIRSUL ZILE,1
ZAiONTITRI AVANSIII0 M0NgDX ()lento Conte drickaiate
Cek Oferite Com te lnehela te

Lonara
Paris
literHa
cek
cok
cek
-- -
_
--
--
`.."5- 22
WO
il51/3
Ban= Nationalá Ocont . -
e
deposite
. 'MIMS pa
5016

00/0
Napoleon
Corcana sermon* (marea)
..,s austrlacA tie Mille
_
- --- .-
-
cak _ -- Carta de depuneri ; avails
Visas
Vilas efeetiv
Co morns
- - 80
106 pa depozite .

2 lam:aria 1448.
;J4aile14 47.4.11:1Li5. .70,1.84C1134.. t'44.nrfaditt. $ varrriA ca

www.digibuc.ro