Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

INSPECTOR , CLS. I, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului urbanism


si amenajarea teritoriului

1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu


modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul Civil-cartea a III a, titlul II, capitolul III –Limite juridice ale dreptului
de proprietate privata;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General
de Urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
7 . Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificările si completările ulterioare.
8. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, (cap. I,
cap. II, cap. III, cap IV, cap. V, cap. IX, cap. X), cu modificările şi completările
ulterioare;
9. H.G nr 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
10. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora
11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
12. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 7/1996 a cadastrului, cu modificarile si completarile uletrioare

S-ar putea să vă placă și