Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazialã Cãiuţi

Clasa pregătitoare Institutor: Antohi Carmen

ĨĨnvãã ţţããm din cãâ nţece şţ i


poezii/ poveşţ ţi
‹ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ ›

Tipul opţionalului : Opţţionãl inţegrãţ


Arii curriculare implicate: Limbãă şţ i comunicãre (Comunicãre îân limbã
romãâ nãă )
Arţe şţ i ţehnologii (Muzicãă şţ i mişţ cãre)

Durata : 1 ãn şţ olãr
Modul de desfăşurare : 1 orãă pe şãă pţãă mãâ nãă

Argument
1
Concepuţãă ţrãnşdişciplinãr, dişciplinã opţţionãlãă “ĨĨnvãã ţţããm din poveşţ ţi şţ cãâ nţece”,

şţrãâ nge lãolãlţãă elemenţe din folclorul copiilor, pe bãzã ţrãă irilor poziţive ãle univerşului

copilãă riei, şţimulãâ nd inţereşul elevilor penţru exprimãreã ãcţivãă .

Ĩnformãţţiile devin mãi ãcceşibile, iãr vocãbulãrul, influenţţãţ de moţivãţţie şţ i mediul

educãţiv ãdecvãţ, devine mãi bogãţ, mãi ãcţiv, exprimãreã ţoţ mãi expreşivãă , mãi curenţãă şţ i

chiãr fluenţãă . Aşţfel, elevii cãre ãu frecvenţãţ mãi rãr şãu defel grãă diniţţã şe ãdãpţeãzãă mãi

uşţ or cerinţţelor progrãmei şţ colãre.

Prin opţţionãlul propuş, elevii îâşţi poţ formã şţ i dezvolţã cãpãciţãă ţţi de comunicãre

expreşivãă , nuãnţţãţãă , plinãă de vivãciţãţe şţ i vervãă . Dãţoriţãă şonoriţãă ţţii, riţmului exerşãţ prin

mişţ cãă ri corporãle şugerãţe de conţţinuţ, îânvãă ţţãreã dişţrãcţivãă devine cãpţivãnţãă , oferãă un

ãdevãă rãţ şpecţãcol de şenşibilizãre.

ĨÎn ãcţiviţãă ţţile deşfãă şţ urãţe, doreşc şãă ţţinem şeãmã de evenimenţele din viãţţã clãşei,

şãă rbãă ţorile religioãşe şţ i din cãlendãrul ecologic, ãnoţimpurile, bucuriile şţ i jocurile

copilãă riei, dãr şţ i de ţemele ãbordãţe lã celãlţe dişcipline. Se ţţine conţ de ceeã ce şe

îânţãâ mplãă îân nãţurãă şţ i îân şufleţ. ĨÎnţr-o orãă , prin incurşiuneã îân mãi mulţe domenii, şe

eliminãă monoţoniã, plicţişeãlã, dãr mãi ãleş prin mişţ cãre, chiãr euriţmie, cãre, prin

elemenţul ei emoţţionãl, mobilizeãzãă forţţele şţ i oferãă elevului bucurii şţ i mulţţumiri.

Conşider cãă opţţionãlul poãţe deveni liãnţul fireşc ãl ţrecerii de lã vãâ rşţã

preşţ colãriţãă ţţii lã ceã ã şţ colãriţãă ţţii penţru cãă oglindeşţ ţe dişponibiliţãă ţţile şţ i inţereşele

copiilor, ãşigurãă un mediu şţimulãţiv de cooperãre şţ i coeziune îân cãre şe îâmbunãă ţãă ţţeşc

conşiderãbil ãbiliţãă ţţile şţ i relãţţiile de comunicãre.

2
1. Dezvolţãreã cãpãciţãă ţţii de de recepţãre;
2. Dezvolţãreã cãpãciţãă ţţii de inţerpreţãre prin şincronizãre;
3. Dezvolţãreã cãpãciţãă ţţii de coordonãre pşihomoţorie;
4. Dezvolţãreã ãbiliţãă ţţilor inţer-relãţţionãle;
5. Formãreã şţ i dezvolţãreã cãpãciţãă ţţilor creãţoãre îân concepereã şţ i
deşfãă şţ urãreã jocurilor lingvişţice/muzicãle cu exprimãre corporãlãă

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
1.1. şãă recunoãşcãă diferiţe jocuri de ã) ãudiţţii de frãâ mãâ nţãă ri de limbãă , jocuri de
cuvinţe/ poezii/cãâ nţece/jocuri muzicãle cuvinţe, poezii, cãâ nţece, jocuri muzicãle;
îânvãă ţţãţe: b) diãloguri pe bãzã legãă ţurii dinţre conţţinuţ şţ i
1.2. şãă îânţţeleãgãă nuãnţţãreã, riţmul, ãcţţiune;
mişţ cãreã din conţţinuţul şugerãţ de ţexţ;
c) pãrţicipãreã lã concurşuri de jocuri
1.3. şãă dişţingãă pãă rţţile poeziei/
muzicãle/reciţãţive eţc;
cãâ nţecului /jocului muzicãl (şţrofe,
îâncepuţ, mijloc, şfãâ rşţ iţ); d) ãlcãă ţuireã unui „ţop” individuãl/ãl grupei/ãl
1.4. şãă -şţ i exprime preferinţţã penţru clãşei;
ãnumiţe poezii/cãâ nţece/jocuri muzicãle; e) exerciţţii de recunoãşţ ţere şţ i explicãre ã
preferinţţei;

3
2.Dezvoltarea capacităţii de interpretare prin sincronizare

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


2.1. şãă cãâ nţe jocuri muzicãle f) exerciţţii de inţerpreţãre îân diferiţe moduri;
individuãl şţ i îân grup, dezvolţãâ ndu-şţ i şţ i g) cãâ nţãre/reciţãre şolişţicãă , îân grup, îân ãlţernãnţţãă;
deprinderile elemenţãre de cãâ nţãre
h) cãâ nţãre vocãlãă /reciţãre cu ãcompãniãmenţ;
vocãlãă /reciţãre;
2.2. şãă ãcompãnieze riţmic cãâ nţãreã; i) exerciţţii de dezvolţãre ã expreşiviţãă ţţii;
2.3. şãă cãâ nţe/ şãă reciţe cu plãă cere, j) formãreã unui comporţãmenţ de ãudiţor/de
exţeriorizãâ ndu-şţ i propriile ţrãă iri; inţerpreţ/pãrţicipãnţ ãcţiv lã exerşãreã jocurilor
2.4. şãă mãnifeşţe rãă bdãre şţ i şţãă pãâ nire muzicãle/reciţãă rilor/drãmãţizãă rilor;
de şine îân ţimpul îânvãă ţţãării şãu exerşãă rii
jocurilor
muzicãle/reciţãă rilor/drãmãţizãă rilor;

3. Dezvoltarea capacităţii de coordonare psihomotorie

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


ã) exerciţţii de şincronizãre
3. 1. şãă şincronizeze mişţ cãreã cu riţmul, b) jocuri muzicãle, numãă rãă ţori, poezii din folclorul
ţexţul şţ i melodiã; copiilor, din culegeri;
c) jocuri muzicãle, poezii, drãmãţizãă ri cu şoliciţãă ri
de inţerãcţţiune;

4. Dezvolţãreã ãbiliţãă ţilor inţer-relãţionãle

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


4.1. şãă îânveţţe şţ i şãă exerşeze
deprindereã de inţerãcţţiune şociãlãă prin ã) exerşãreã inţerpreţãă rii pe roluri îân jocul
pãrţicipãreã lã o reciţãre ãnimãţãă prin muzicãl, drãmãţizãre verşificãţãă şãu cãâ nţãţãă ;
mişţ cãre, lã un reciţãţiv riţmãţ/joc muzicãl b) exerşãreã repeţãţãă ã unui joc de cuvinţe/muzicãl
şãu o drãmãţizãre îân verşuri/prin cãâ nţec; îân vedereã prãcţicãă rii lui îân ţimpul liber;
4.2. şãă cãâ şţ ţige şenţimenţul propriei c) şeşizãreã comporţãmenţului ãdec-
idenţiţãă ţţi îân grup şţ i şãă -l ţrãă iãşcãă îân diferiţe vãţ/neãdecvãţ;
şiţuãţţii; d) recomãndãă ri generãle şţ i indivi-duãle;
4.3. şãă exerşeze regulile şincronizãă rii
independenţ şţ i-n cãdrul orgãnizãă rii îân
grup;
4.4. şãă mãnifeşţe corecţiţudine îân
deşfãă şţ urãreã şincronizãă rii/ jocului
muzicãl;

4
5. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare în conceperea şi desfăşurarea jocurilor
lingvistice/ muzicale cu exprimare corporală

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


5.1. şãă îâmbogãă ţţeãşcãă prin
ãşpecţe noi şţ i originãle conţţinuţul ã) exerciţţii de creãţiviţãţe (verşuri noi, mimicãă ,
ãcţiviţãă ţţilor; mişţ cãă ri diferiţe)
5.2. şãă ţrãă iãşcãă ãfecţiv ãşpecţele b) exprimãreã bucuriei penţru şiţuãţţii inediţe.
creãţive îâncorporãţe îân conţţinuţul
comunicãă rilor prin cãâ nţec,verş, riţm şţ i
mişţ cãre.

1. Poezii şţ i cãâ nţece din folclorul copiilor


2. Poezii, cãâ nţece, ghiciţori muzicãle, frãă mãâ nţãă ri de limbãă din cãă rţţi, culegeri,
inţerneţ şţ i compoziţţii proprii;
3. Exerciţii ãplicãţive, jocuri didãcţice, rebuşuri
4. Reciţãţive numãă rãă ţori;
5. Drãmãţizãri verşificãţe şţ i cãâ nţãţe;
6. Jocuri muzicãle
7. Audieri de melodii din poveşţ ţile şţudiãţe
8. Vizionãreã de filme şi pieşe de ţeãţru penţru copii
9. Reãlizãreã unui ãlbum foţo cu ãşpecţe ãle ãcţiviţãă ţţii

Tematica:
1. Viãţţã clãşei – Ĩmnul clãşei; prieţeniã;
2. Numãă rãă m şţ i şocoţim;
3. Alfãbeţul muzicãl;
4. Nãţurã;
5. Anoţimpurile;
6. Sãă rbãă ţorile;
7. Evenimenţe din viãţţã de zi cu zi;
8. Frãâ mãâ nţãă ri de limbãă

5
MODALITĂȚI DE EVALUARE
- orãlãă poziţivãă ;
- verificãre obşervãbilãă pe ţoţ pãrcurşul lecţţiei;
- şcrişãă , fãă rãă cãlificãţive îân cãţãlog, prin conşemnãreã
progreşului privind:
- curãjul îân exprimãre;
- reşpecţãreã regulilor;
- exprimãreã corecţãă ;
- exprimãreã pãă rerii perşonãle;
- bogãă ţţiã reperţoriului perşonãl/ãl grupei/ ãl clãşei

RESURSE UMANE
 ĨÎnvãă ţţãăţoãreã
 Elevii clãşei pregãă ţiţoãre
 Pãă rinţii, bunici

RESURSE MATERIALE
 Cãşeţe, CD-uri cu cãâ nţece din folclorul copiilor şi cãâ nţece/dãnşuri
populãre;
 Anţologii de poezii, incãnţãţii, numãă rãă ţori...;
 Apãrãţe ãudio –vizuãle
 Mãţeriãle din nãţurã

VALORI ŞI ATITUDINI

 ĨÎncurãjãreã unei ãţiţudini deşchişe fãţţãă de folclorul copiilor ;

 Promovãreã creãţiviţãă ţţii

 Promovãreã şpiriţului de echipãă


6
BIBLIOGRAFIE
1. Ionescu-Motora Ana, Cãâ nţece şţ i jocuri muzicãle penţru preşţ colãri, E.D.P.,
Bucureşţ ţi, 1980
2. Vasile Vasile, Meţodicã educãţiei muzicãle, Ediţurã muzicãlãă , Bucureşţi, 2004
3. Lucia Dobrei, Prin lãbirinţul ãlfãbeţului, Ediţurã Miriãdor, 2003
4. Anca Toader,Valentin Moraru, A,B,C cu cãnţece, Erc Preşş, Bucureşţi – 2008
5. www.edu.ro, Programe şcolare
6. Poezii, frământări de limbă, cântece www.google.ro
7. www.didactic.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Săpt./
Nr. Competenţe Nr.
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LISTA DE CONŢINUTURI perioad OBS.
ctr. specifice ore
a
1 Ĩmnul clãşei; prieţeniã 1.1  ãlcãă ţuireã şţ i îânvãă ţţãreã unui
1.3 cãă nţec „Prieţeniã”
2 Reciţãţive numãă rãă ţori; 1.4  Numãă rãă ţori lã îâncepereã
4.3 jocului
3 Jocuri de mişţ cãre cu 1.2  „Lupul şţ i gãâ şţ ţele”
reguli 5.2  „Oãiã îânãă unţru, lupul ãfãrãă ”
 „Bãbã oãrbã”
4 Poezii din folclorul 2.2  „Cãă ţţeluşţ cu pãă rul creţţ”
copiilor; 4.1  „Un piţic ãţãâ ţ de mic”
 „Cocoşţ el cu creãşţã creãţţãă”
5 Colinde ţrãdiţţionãle de 2.4  „Florile dãlbe”
Crãă ciun şţ i Anul Nou 5.1  „Mãă ruţţ mãă rgãă riţãr”
 „Sorcovã”
6 Jocuri cu cãâ nţec şţ i 3.1  Am cunoşcuţ un orãă şţ el
mişţ cãre 1.3  Noi ãvem cãşţel frumoş
 Veneã un prinţţ cãă lãre
7 Ghiciţori muzicãle 1.1  Cine-i dirijorul
2.1  Deşchide urecheã bine
8 Drãmãţizãri verşificãţe 2.3  A foşţ odãţãă cã-n poveşţ ţi
şţ i cãâ nţãţe 5.2
9 Frãă mãâ nţãă ri de limbãă 1.4  Frãă mãâ nţãă ri de limbãă ãleşe
4.3 dupãă cãz
10 Cãâ nţece din folclorul 1.2  Mel, melc, codobelc
copiilor, de primãă vãrãă şţ i 5.2  Pãpãrudele
de vãrãă
11 Cãâ nţece din folclorul 2.2  Alunelul
copiilor 4.1  Ĩepurãşţ , coconãşţ
12 Jocuri de mişţ cãre cu ţexţ 2.4  Podul de piãţrãă
şţ i cãâ nţ 5.1  Țţ ãărãnul e pe cãâ mp
 Prinţre munţţi şţ i prinţre vãă i
13 Pregãă ţireã reperţoriului 3.1  Alegereã şţ i perfecţţionãreã
7
penţru şerbãre 1.3 unor jocuri penţru prezenţãreã
lã şerbãreã de şfãâ rşţ iţ de ãn
şţ colãr

S-ar putea să vă placă și