Sunteți pe pagina 1din 3

Dupa asasinarea lui Severus Alexander de catre legiunile din Germania, incepe epoca„Anarhiei

militare", perioadaă de neîîntrerupte lupte civile sş i raă zboaie de apaă rare a hotarelor imperiului,
reprezintaă etapa acutaă a crizei sec. III. In numai 50 de ani se succed peste 25 de îîmpaă ratşi sş i
coîîmpaă ratşi, dintre care doar 2 sau 3 nu au sfîîrsit violent. Acestia sunt generali incercati, desi
provinciali, care, proclamati imparati de armata, elementul decisiv de putere, sunt aproape fara
exceptie asasinati dupa perioade scurte de domnie.Armata se impune îîn aceastaă perioadaă ,ca
principal sprijin sş i garant al autoritaă tşii imperiale. Din Britannia la Eufrat sş i din Mauretania îîn
Egipt, limes-ul este supus unui continuu asediu sş i straă puns îîn numeroase locuri, fortşele
invadatoare paă trund adîînc îîn provincii sş i chiar îîn Italia.
„Criza lumii antice” se instaleaza ca rezultat al navalirilor popoarelor calare de la marginea
imperiului(germani, sarmati, persani, berberi, mauri). Lipsa unui cordon de state clientare este
motivul cedarii provinciilor si formarea unor state separate. Cel mai periculos si mai puternic
adversar al Imperiului roman este in perioada urmatoare Imperiul neopersan al sasanizilor.

Imparatii soldati(238-284)
235-238 Domnia lui Maximin Tracul. Sprijinindu-se exclusiv pe armataă , el duce o politicaă
fiscalaă apaă saă toare pe care o resimt îîndeosebi paă turile bogate, latifundiare sş i municipale. El ii
infrange pe alamani si
236/237 luptaă îîmpotriva sarmatşilor sş i dacilor liberi îîn regiunea Dunaă rii Mijlocii.
238, martie Puternicaă raă scoalaă îîmpotriva lui Maximin Tracul in provincia Africa. Octogenarul
senator M. Antonius Gordianus este proclamat imparat si isi asociaza imparat pe fiul sau,
M.Antonius Gordianus II. Noul îîmpaă rat este recunoscut sş i de Senatul sş i poporul Romei, care-l
declaraă pe Maximin hostis publicus . Razboi civil in Africa de Nord; legiunea III Augusta, ramasa
fidela lui Maximin Tracul, inabusa rascoala.
- La sş tirea mortşii celor doi Gordieni îîn Africa, senatul numeste ca imparati doi senatori cu
drepturi egale: M. Clodius Pupienus si D. Caelsius Calvinus Balbinus, care sunt insa ucisş i de
pretorieni dupaă trei luni de domnie.
-octombrie Asasinarea lui Maximin Tracul in timpul asediului orasului Aquileia. M.Antonius
Gordianus III, nepot al Gordienilor este proclamat imparat.
238 Primul atac al gotilor aliati cu carpii la Dunarea de Jos.
238-244 Gordian III ii infrange, cu ajutorul trupelor auxiliare, de goti, pe persanii care
invadeaza Mesopotamia sub conducerea lui Sş apur I(241-272) in batalia de la Resaina(242).
244 Imparatul Gordian III este asasinat din ordinul lui Filip Arabul(M. Iulius Philippus), fiul
unui seic arab, care se proclama imparat. Incheierea luptelor impotriva persilor din
Mesopotamia incepute de Gordian III.
245-247 Cea mai puternicaă invazie a carpilor îîn tşinuturile romane de la Dunaă re. In urma
luptelor grele duse de Filip Arabul îîn Dacia sş i Moesia, el adoptaă titlul de Carpicus Maximus.
248, 21 aprilie Sarbatorirea implinirii a 1000 de ani de la intemeierea Romei.
249, toamna Filip Arabul este ucis in batalia de la Verona de C. Messius Decius, primul imparat
de origine illira, ridicat pe tron de trupele de la Dunare.El incearca sa revitalizeze Roma si religia
ei. Masurile sale dezlantuie
250 Prima persecutie impotriva crestinilor, generalizata in toate provinciile imperiului.
Izbucnirea unei epidemii de ciuma.
249/250 (iarna) Invazie puternicaă a gotşilor îîn Moesia sş i Tracia, condusaă de Kniva.
250 In regiunile de la E sş i N de limesul danubian sş i renan au loc ample deplasaă ri sş i restructuraă ri
de populatşii, îîn urma caă rora noi triburi germanice intraă îîn contact cu Imperiul roman : francii,
herulii, gepizii, ulterior vandalii.
251 iunie. Decius este îînfrîînt sş i ucis îîn baă taă lia de la Abrittus (Moesia) de gotşii condusş i de Kniva ;
este primul îîmpaă rat care cade intr-o luptaă cu „barbarii".
251-253 Domnia lui C. Vibius Trebonianus Gallus, care incheie pacea cu gotii.
253-260 Domnia lui Valerian(P.Licinius Valerianus).Fiul sau, L.Licinius Egnatius Gallienus,
este numit coregent, incredintandu-i-se apararea provinciilor din Occident si cele de la Dunare.
Prima diviziune geografica a Imperiului.-Frontierele imperiului sunt amenintate: atacuri lansate
de goti, quazi si sarmati(254) si de parti(256). Francii si alamanii strapung limes-ul; triburile
mauritane fac presiuni asupra granitelor din Africa de Nord.
257 Gallienus poartaă lupte îîn nordul Daciei îîmpotriva dacilor liberi, luîînd titlul de Dacicus
Maximus.
260, iunie Infrant la Edessa, Valerian este facut prizonier de Sş apur I, regele persilor; moare in
captivitate.
260-268 Domnia lui Gallienus. Criza statului roman din secolul al III-lea ajunge la apogeu; se
accentueaza procesul centrifug al provinciilor, se intetesc atacurile popoarelor barbare la granite.
Gallienus, unul dintre marii îîmpaă ratşi romani, îîncearcaă saă mentşinaă unitatea imperiului sş i saă
respingaă atacurile de la Rin sş i Dunaă re;el intreprinde sub presiunea evenimentelor, o reforma a
armatei: organizarea unei armate de rezerva si a unui corp calare, pentru interventia rapida in
regiunile amenintate de la hotare, inlaturarea ordinului senatorial de la conducerea legiunilor,
patrunderea masiva a trupelor auxiliare barbare in componenta armatei romane.
260-268 Uzurpatorul M. Cassianus Latinus Postumus intemeiaza in Gallia, Britannia si nordul
Spaniei un regat independent(„cei 30 de tirani”). Consolidarea granitei Rinului.
261 Odenath, principele arab al Palmyrei, care lupta impotriva lui Sş apur I, obtine din partea lui
Gallienus titlul de „corrector totius Orientis”. El reusş esş te saă -i elimine pe uzurpatorii romani din
Orient sş i saă izgoneascaă armatele sasanide, îîntreprinzîînd chiar o campanie in Mesopotamia (262).
266/267 Dupa moartea lui Odenath, Zenobia, sotia lui, se emancipeaza de sub suzeranitatea
romana si initiaza o politica de cuceriri , vizîînd crearea unui mare imperiu palmyrean
independent îîn Orient.
267 Marea invazie, pe mare sş i pe uscat, a gotşilor, aliatşi cu herulii, îîn Peninsula Balcanicaă . Gotii
jefuiesc Atena, Corint, Argos, Sparta.Gallienus iese îînvingaă tor îîn baă taă lia de pe fluviul Nestos, iar
generalii saă i distrug flota gotşilor din Marea Egee.
268 august. Asasinarea lui Gallienus la Mediolanum (=Milano). M. Aurelius Claudius, originar
din Dalmatşia, unul dintre generalii lui Gallienus, este proclamat îîmpaă rat de caă tre armataă .Acesta
respinge o invazie a alamanilor (batalia de la lacul Benacus,268) si in
269 victoria raă sunaă toare a lui Claudius, îîn baă taă lia de la Naissus (=Nis), îîmpotriva gotşilor sş i
herulilor care invadaseraă Peninsula Balcanicaă ,ii aduce cognomenul Goticul sş i pune stavilaă , pentru
cîîteva decenii, atacurilor acestui popor îîmpotriva imperiului.-Regatul Palmyrei cucereste Egiptul.
270-275 Domnia lui Aurelian(L.Domitius Aurelianus) originar din Moesia, succesorul lui
Claudius II Goticul.
271 Sub presiunea atacurilor popoarelor migratoare, a dacilor liberi din afara granitşelor
provindei, îîmpaă ratul Aurelian dispune, îîn vederea consolidaă rii frontierei pe Dunaă re, retragerea
armatei sş i administratşiei romane din Dacia. Majoritatea populatşiei autohtone, puternic sş i
irevocabil romanizataă , raă mîîne îînsaă pe loc, continuîîndu- sş i existentşa neîîntreruptaă , constituind
fundamentul transformaă rilor etnice, social-economice sş i culturale de pe teritoriul romaî nesc,
impunîîndu-se ca elementul de bazaă îîn procesul de formare a limbii sş i poporului romaî n.-Aurelian
infrange o invazie germanica in nordul Italiei.
272-273 Aurelian supune Regatul Palmyrei si recucereste provinciile romane din Asia Mica si
Egipt. Orientul este reintegrat imperiului.
274 Lichidarea secesiunii regatului gallic. Gallia sş i Britannia sîînt reîîncorporate imperiului.
Aurelian restaureaza granitele si unitatea imperiului; primeste titlul de „Restitutor orbis”;
adopta titulatura de „Domn si zeu”(Dominus et Deus). Introducerea cultului soarelui de la
Emesa(Deus Sol Invictus) care, legat de cultul imparatului, este transformat in cult de stat.Roma
este inconjurata de puternice fortificatii.
275 Asasinarea lui Aurelian la Byzantion.
275-276 Domnia imparatului M. Claudius Tacitus.
276-282 Domnia lui Aurelius Probus. El continuaă opera lui Aurelian de redresare a statului,
respingîînd atacurile popoarelor barbare la Dunaă re sş i Rin, la Eufrat sş i la hotarele meridionale ale
Egiptului.
282-283 Domnia lui M.Aurelius Carus.
283 august Cei doi fii ai lui Carus sîînt proclamatşi coîîmpaă ratşi, M. Aurelius Numerianus raă manand
in Orient, iar M. Aurelius Carinus îîn Occident.
284, noiembrie 17 Dupaă asasinarea lui Numerianus, trupele îîl proclamaă impaă rat pe C. Valerius
Diocles (Diocletianus).
285. Baă taă lia de pe rîîul Margus, îîncheiataă cu moartea lui Carinus. Diocletianus raă mîîne unic staă pîîn
al imperiului.