Sunteți pe pagina 1din 7

Matematică – clasa a V-a prof.

Silvia Doandeș

Fracţii ordinare

 Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare

 Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor

 Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural

 Procente

 Reprezentarea unei fracţii ordinare pe axa numerelor

 TEST

1
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare

1) Scrieţi fracţiile: trei cincimi; cinci sferturi; trei 7) Haşuraţi părţile din întreg indicate în dreptul
jumătăţi; şase pe opt; nouă zecimi; trei supra şase. fiecărui desen.
; ; ; ; ; . 5
12
2) Completaţi tabelul:
1
Fracţia Numărătorul Numitorul 12
a 5
8 12
b 13 12
6 1
c 8) Reprezentaţi în cinci moduri fracţia .
7 11 4

d
2 3

5 0 6 52 7 0 3 2
3) Din scrierile: , , , , , , ,
2 10 0 87 7 0 41 1
9) Reprezentaţi următoarele fracţii şi comparaţi
nu reprezintă fracţii: ………………………. cu întregul.
pentru că: ……………………………………… 2 3 4
4) Scrieţi ce fracţie din întreg reprezintă partea 3 3 3
haşurată în fiecare din desenele următoare: 2 3 4
…1 …1 …1
3 3 3
10) Dintre fracţiile:

1 5 7 5 11 0 7 11 13 8 14
a) b) c) d) , , , , , , , , , , ;
3 7 3 5 12 1 7 10 12 8 2
5) În care dintre următoarele desene este a) subunitare sunt:
3
reprezentată fracţia ?
4 b) supraunitare sunt:

c) echiunitare sunt:

11) Scrieţi fracţiile:


a) b) c) d)
a) echiunitare, cu numitorii mai mici decât 5:
6) Cum împart (în mod egal) patru copii zece
biscuiţi?
b) supraunitare, cu numărătorii egali cu 7:

Fiecare copil primeşte ……..……………… c) subunitare, nenule, cu numitorii egali cu 6:

2
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor

a c
 Două fracţii şi se numesc echivalente (egale) dacă a  d  b  c 2 6
b d 
7 21
a 3 3 2 6
 A amplifica fracţia cu un numărul natural nenul n, înseamnă a înmulţi şi  
b 5 5  2 10
numărătorul a şi numitorul b cu n.
 Dacă n  1 este un divizor comun al numerelor a şi b, atunci a simplifica 15 15  5 3
a  
fracţia cu numărul natural n, înseamnă a împărţi şi numărătorul şi 20 20  5 4
b
numitorul la n.
 Prin amplificare sau simplificare, obţinem fracţii echivalente cu cea dată.
 O fracţie este ireductibilă dacă nu se mai poate simplifica.

1) Scrieţi fracţiile echivalente care reprezintă 4) Înconjoaraţi fracţiile care nu aparţin şirului de
părţile haşurate din riglete. fracţii egale.
2 4 6 5 8 10
a) a)
3 6 9 8 12 15
=
3 6 9 12 15 16
b)
4 8 12 16 20 24
b) 2 4 6 8 15 12
= c)
7 14 21 28 35 42
5) Între fiecare pereche de fracţii puneţi semnul
2) Scrieţi două fracţii echivalente pentru părţile = sau .
haşurate, la fiecare desen. 2 6 15 5 3 9
a) b) c)
5 15 10 3 5 20
30 6 2 70 33 3
d) e) f)
40 8 7 20 22 2

= = = 6) Găsiţi perechile de fracţii echivalente.


1 9 1 9 14 2 18 3
3 24 2 27 28 5 45 8

= = = 7) Transformaţi următoarele fracţii, prin


simplificare, în fracţii ireductibile.
3) Găsiţi numărătorul sau numitorul. 8 21 9
a) = b) = c) =
22 18 18
3 12 4 2
a)  b)  c) 
4 8 15 3 12 5 8 10
d) = e) = f) =
40 12 6
20 1 8 1 7 12 18 10
d)  e)  f)  g) = h) = i) =
6 24 2 21 16 6 25

3
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural

2 35 km
Exemplu din 35 km = ?
5
7 km 7 km 7 km 7 km 7 km
5
La corespund 35 km.
5 1
5
1
La corespund 35 km : 5 = 7 km. 2
5 5
2 2 2
La corespund 7 km  2 = 14 km. Deci din 35 =  35 = 35 : 5  2 = 14.
5 5 5

1) Un ciclist are de parcurs un drum în linie dreaptă. Pleacă din A şi vrea să ajungă în B.
3
Îngroşaţi segmentul ce reprezintă din drum.
5
2) Haşuraţi părţile indicate în dreptul fiecărui desen.
5 3 5
12 4 5

1 1 2
2 6 3
3) Calculaţi: 2 3 1
a) din 9 = b) din 28 = c) din 74 =
3 7 2
1 4 9
d) din 50 = e) din 26 = f) din 900 =
2 13 100

4) Adevărat sau fals?


1
a) „O treime din 12 kg reprezintă 9 kg.” ( ... ) b) „15 minute reprezintă dintr-o oră.” ( ... )
4
1
c) „Trei sferturi din 8 l reprezintă 6 l.” ( ... ) d) „30 cm reprezintă dintr-un metru.” ( ... )
2
4
5) Un miriapod are 42 de picioare, iar un păianjen are doar din numărul de picioare ale unui
21
miriapod. Câte picioare are păianjenul?

6) O cofetărie a primit 240 kg de făină. Completează tabelul care arată consumul pe trei săptămâni:
prima săptămână a doua săptămână a treia săptămână
1 1 1
din 240 kg = din 240 kg = din 240 kg =
2 3 6
Câte kg de făină au mai rămas după cele trei săptămâni?

7) Într-o livadă sunt 96 de pomi. O treime sunt meri, un sfert sunt peri, iar restul sunt pruni. Câţi
pruni sunt în livadă?
2 2
8) Dintr-un bazin cu 1000 l de apă s-au scos odată şi apoi din rest. Câţi l de apă au mai rămas?
5 4

4
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Procente

În activitatea cotidiană întâlnim de multe ori noţiunea de „procent”.


procent  cuvânt de origine latină format din
pro „la, pentru” şi centrum „sută”.

Exemple a) La bancă dobânda este de 3%.


21 42 42 %
b)   42 %
50 100
Exerciţii rezolvate
7
a) 7% din 800=  800  800 : 100  7 = 8  7 = 56
100
25 1
b) 25% din 12=  12   12  12 : 4 = 3
100 4

1) Folosiţi scrierea p% pentru: 4) Pentru fiecare desen, haşuraţi suprafaţa


indicată:
37
a) = ………
100
a) 50 %
149
b) = ………
100
b) 100 %
c) 65 la sută = ………

d) 28 procente = ……… c) 75 %

2) Scrieţi ca fracţie cu numitorul 100 şi apoi 5) Indicaţi, prin procente, suprafaţa haşurată
ca procente: în fiecare desen:
17
a) = = …… % a) = ………. %
10
3
b) = = …… %
4 b) = ………… %
1
c) = = …… %
2
c) = ………… %
3
d) = = …… %
25 6) Calculaţi şi apoi completaţi spaţiile punctate:
3) Scrieţi ca fracţie ireductibilă:
a) 3% din 500 este ………
a) 38% =
b) 25% din 40 este ………
b) 15% =

c) 50% din 72 este ………


c) 190% =

d) 25% = d) 150% din 8 este ………

5
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Reprezentarea unei fracţii ordinare pe axa numerelor

A B C D E F
Exemplu
0 1 2 3 4 5
0 1
5 5 5 5 5 5

1 2 3 4


A(0); B ; C ; D ; E  ; F(1).
5 5 5 5

1) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în trei părți egale.

           
Scrieţi coordonatele punctelor: A   ; B   ; C   ; D   ; E   ; F   .
           

8 4 12
2) Plasați, pe axa de mai sus, numerele: , , .
3 3 3
3) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în opt părți egale.

           
Scrieţi coordonatele punctelor: A   ; B   ; C   ; D   ; E   ; F   .
           

13 3 1 8
4) Plasați, pe axa de mai sus, numerele: , , , .
8 2 4 8
5) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în zece părți egale.

           
Scrieţi coordonatele punctelor: A   ; B   ; C   ; D   ; E   ; F   .
           

41 15 27 67 860
6) Reprezentaţi pe axă şi apoi ordonaţi crescător numerele: , , , , .
5 2 3 10 100

6
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii ordinare  TEST

54
1p. 1) Pentru fracţia numărătorul este ……, iar numitorul este ……
13
1p. 2) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în opt părți egale.
 
a) Scrieţi coordonata punctului M   .
 

13
b) Plasați, pe axa de mai sus, fracția .
8
4 6 2 5 11 0 5 11 13 1 12
1p. 3) Dintre fracţiile: , , , , , , , , , , ;
3 7 11 5 12 1 5 10 12 1 3

a) subunitare sunt:

b) supraunitare sunt:

c) echiunitare sunt:

1p. 4) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare.


3 12
a)  ( ); pentru că:
6 24
372 12
b)  ( ); pentru că:
713 13
7 7 7
1p. 5) Amplificaţi fracţia pe rând cu: a) 2;  b) 5. 
8 8 8

6 900
1p. 6) Simplificaţi fracţiile următoare: a)  b) 
8 500

7 13
1p. 7) Folosiţi scrierea p% pentru: a) = b) =
10 50

2
1p. 8) Pisicile dorm din timp. Câte ore dorm ele în 24 de ore?
3

1p. 9) Am depus la bancă 8 300 lei cu o dobândă de 4% pe an. Ce sumă de lei voi primi ca dobândă
după un an?