Sunteți pe pagina 1din 125

4 9:3

www.dacoromanica.ro
FAMILIILE BOERESTI ROMANE

SERIF1 I

GESEALOGIA A 100 PE CASE


DIN

TARA-ROMANEASCA SI MOLDOVA

DE

OCTFIV GEORGE LECCri

BUCURESTI
1911

www.dacoromanica.ro
*

Sunt peste zece ani de când, sub titlul «Familiile boeresti romane», am publicat cronica ge-
nealogicA a -.tinui insemnat numAr de familii. Fàrà indoialä cà, AtAt din cauza mai multor lip-
suri, cAt si a greutgei de a cercetà trecutul patriei noastre in aceastà directiune cu deosebire,
lucrarea ereà in multe privinte incompletà.
Çu incetul, date noi addogAndu-se, am stabilit pe cAt s'a putut, firul genealogic a multe
case din Tara-Româneasd. si din Moldova.
In seria aceasta, figureazd tablele acelor familii pe cari le-am completat pand acum in
filiatiune neintreruptà, fdrd deosebire de insemndtatea ton; rAttânând ca In seriile ce vor
urmà. sä ià loc at mai multe din alte familii istorice.
Am publicat din nou aceste genealogii, in Urma mai multor stAruinte, si pentru a da
la indemâna celor pe care'i intereseazd, notele ce aveam adunate.
Timpul a privit trecând in fata lui atâtea generatii de. oameni, cu faptele lor, cu mul-
tumirile si nenorocirile ce au avut. Neamuri cari altd datà ereau puternice si d'asupra atkor
alte, s'au stins sau au cAzut in popor. Altele s'au reintors pe drumul celoi- de cari se vor-
beste. Pentru cei de azi, este sigur o multumire a cunoaste pe cei dinainte, mai ales când
ei au contribuit cu inima si cu bratul lor la alcdtuirea istoriei OHL Cunoasterea lor trébue
dar, sä" atragA bAgarea de searrià a .celor pe cari ii intereseazA zilele vechi. Astdzi deose-
birile sociale din pullet de vedere nobiliar nu mai existá. Alte clase se intemeiazd pe deo-.
sebirile de piere, pe mijloacele de ajungere, sau pe Cele de merit in unele tAri. Trecu-
tul când e intrebat, scoate inainte la povestirea faptelor, numele celor cari conduceau pe
atunci. Aceasta e istoria. Boerii de altà datà apartin deopotrivA urmasilor lor ca i trecu-
tului tárii.
In notele ce urmeazà, se vor gAsi câtevà explidri asupra titlurilor i organizArei boe-
rimei din Wile române.
Indexul de aliante coprinde numele de familii, boeresti sau nu, cari .figureazd in genea-
logiile din acest volum, si locul unde se gAseste inrudirea.

B uc tt re §t , 1911.

www.dacoromanica.ro
NOTE ISTORICE

Vechii Domni ai Tarei Romiinesti, zisi Basa- faceau parte numai din vechile dinastii natio-
rabi, erau Duci de Fogáras in Transilvania, nale, a Basarabilor in Valachia $i a Musatinilor
de unde se coborira peste munti si intemeiard In Moldova. In urma Domnii din alte familii,
domnia Valachiei pe la sfarsitul sec. XIII. Prin multe streine de origina, primird dela Turci
ducatele lor de Omlas si de Fagaras, i prin tronul.
Banatul sau Comitatul Zevrinului, erau va- In Moldova, influenta polond a fost puter-
sali ai Regelui Ungariei. In al XVI secol po- nicá', inca din timpul primilor Voevozi, cari se
sesiunile de peste munti nu mai figureazá printre desfdcurd de suzeranitatea regilor Ungariei spre
titlurile lor. a se legà de Poloni. Bogdan, comae de Ma-
Tara Romaneasca, ocupatá de Cumani pArrá' ramures, si firmasii sái, pardsird domeniile lor
la venirea Voevozilor din Fagaras, era nelo- din Ungaria i stabilird Domnia .Moldovei in
cuitd la cam* pe acele timpuri. Vasalii i oa- veacul XIV.
menii de arme ai Domnului, care se stabill Cu mici deosebiri, clasa boereascá din Mol-
intai la Arges (de unde $i numele de Curtea dova are aproape aceeasi alcatuire ca cea din
de Arge$), sunt cei cari formeazá boerimea de Valachia.
la inceput a tdrii noastre. Ei ocupará' sau primira
prin donatiuni mosiile cari pe atunci nu aveau Tara-ronnineasdi sau Valachia (numita de mol-
stapanitori si cu incetul se intinsera spre valea doveni si Muntenia), aveà cu mici schimbari
Dunarei. Vechile centre boere$ti ale Orii sunt temporare, limitele de astazi. Cinci judete al-
In judetele Arges, Muscel, Dâmbovita, Valcea, catuiau Oltenia, tara de dincolo de Olt, gu-
Gorj, apoi Mehedirrti, Dolj, Roman* Prahova, vernata in numele Domnului de Marele Ban al
Buzeu, etc. pand cand, prin inrudiri sau alte Craiovei. (Banatul Olteniei e urmarea vechiului
mijloace de dobandire, se intinserd in restul Banat al Severinului pe care Voevozii Basarabi
il disputau in sec. XIV regilor Ungariei).
Titlurile i organizarea clasei militare sau Capitala tdrii a fost pand la 1660 Targoviste,
stapânitoare, se imprumutard fie de la vecinii dupa care se stramuta la Bucuresti.
unguri si slavi, fie dela imperiul bizantin de Moldova era coprinsd inainte intre Nistru,
uncle am avut asezamantul Curtei. Carpati, Valachia $i Dunarea de jos, avand de
Regimul feudal, sub care domnira cei dintai cloud ori intinderea de astdzi, cu Bucovina
Voevozi, se atenud cu incetul si se transformd anexata de Austria la 1777, si Basarabia cedata
intCo organizare specialà tdriior noastre. Mos- Rusiei la 1812. Multe familii din aceste cloud
nenii sau rdzesii (taranii liberi proprietari), fac tinuturi au rdmas acolo, fiind inscrise in nobi-
legatura intre mica boerime si restul poporului, limea austriacd i ruseasca.
taranii legati de pamântul boerului sau dom- Moldova erà impartita in Tara de sus si Tara
nului, ramasi in stare de serbie. Burghezia in de los. Capitala ei veche era Suceava, iar dela
intelesul ce acest cuvânt are in Wile de apus, 1565 Iasi.
nu a existat pAna in secolul XIX.
Domnii tarii pand pe la inceputul secolul XVII,

www.dacoromanica.ro
VI

Cele mai multe dintre numele de familii s'au pul ocupatiunei Olteniei de Austria (1718-30),
format dela mo$iile pe cari le stgOneau boerii, boerii mai lnsemnati de acolo primiserd cáli-
prin adäogarea particularà de eanul sau escu, ficarea de «consilier imperial»:
cari inse.amnä" origina : «dela» sau «din». Astfel
boerul din Bdleni s'a numit Bdleanu, boerul Japan (si pan=messire, sire), erà titlul cu
din Flore$ti-FloresCul. (Altele s'au format dupd care se precedà totdeauna, In vorbire sau scris,
numele de botez pArintesc : DrAgAnescul, Ste- numele unui boer. Sotia si ficele lui se nu-
fkiescul, etc.). Alte nume sunt vechi patronimice meau -jupeinitei sau japiineasil (In Moldova pAnd
si se gäsesc mult mai rar In Valachia deck In sec. .XVII, si Kneagina).
In Moldova. Astfel : -Nut, Bal$, Dabija. Domn, Doamnd, Domnità, erau titluri ex-
Ot InseamnA pe slavone$te din sau dela (de). clusive ale Principelui domnitor $i casei sale,
Alte titluri deck cele personale ale demnitd- equivalent cu Voevod.
tilor n'au existat la noi. Multi boeri insä" au Copii Domnului si ai boerilor se ziceau coconi.
cApkat dela Imperiul german, cum si dela Po- Cu timpul, toate aceste numiri $i-au trans-
lonia, Ungaria si mai tArziu dela Rusia, titluri format vechiul Inteles.
nobiliare de Principe, comite, baron, etc. In tim- Vel inseamilà «mare». Bit' = fost.

RANGURILE l DEMNITATILE 130ERESTI

1600:

Tara-Romdneascii Hatman si Portar Sucevei=Maréchal de Moldavie..


Mare Postelnic.
Marele Ban al Olteniei sau Craiovei gouverneur,
Parcalabi =Chitelain, gouverneur (de Hotin, de
Lieut.-général d'Olténie. (In seco!. XV si XVI titlu exclusiv
Neamtz, de Roman.)
purtat de Basarabi-Craiovesti si inrudirile lor = Duc).
Mare Vistiernic.
Mare vornic= Grand Justicier
Mare Paharnic. .

Mare Logo f = Chancelier. Mare. Spdtar.


Mare Spiitar=Maréchal de Valachie. Mare Stolnic.
Mare Stolnic= G-d. Pannetier. Mare COMiS,
Mare Comis= G-d. Écuyer. Mare Medenicer.
Mare Clucer= G-d. Veneur. Mare Clucer.
Mare Vistier= G-d. Trésorier. Mare Serdar = Gouverneur (de Soroca, de Orhei).
Mare Paltarnic= G-d. Échanson. Mare Sluger, Mare Jicnicer, Mare Pitar, Mare Ar-
Mare Postelnic= Chambellan. mas, Mare 5etrar, etc.
Mare Aga=Général de l'infanterie (puis maitre de (Mai tirziu se introduse si titlul de Ban).
la police). Urmeaz4 demnifatile smundare: al 2-lea (ftori) logofét,
Mare Serdar= Maréchal du camp. vistier, clucer de arie, farä calificativul de mare (sau vel);
Mare Armas= Grand prévôt. cum si alte titulaturi nelnsemnate.
Mare Stager.
Mare Pitar.
Mare Portar.' In secolul XVIII, apar titlurile de cambiar si di/nib-as.
Mare 5etrar.
Mare cdpitan de dorobanti= Colonel des trobants.
Mare cdpitan de margine, etc.
Mare Piircidab= Chatelain. -- In sec. XIVXVI, erau Boerii cari lOcuiau la mo$iile lor, fArä a luà parte la
castelanii cetafilor Domnesti.
afacerile publice sau a ave4 vre-o demnitate la Curtea
Domneascg, pui-tau titlul onorific de postelnic, ca $i
fiii lor.
Moldova
Mare. Logofet.
Mare Vornic : de Tara de jos, de Tara de sus.

www.dacoromanica.ro
VII

Erarhia titlurilor onorifice in sec. XVIII si XIX Moldova


pAnA la desfiintarea lor.
Mari Logofe, Vornic, Hatman, Vistiernic, Postelnic.
Marile demnitati sau «dregatoriile» boeresti, nu aveau Agá". Spätar, Ban, Comis, Caminar, Paharnic, Serdar,
o gradatiune hotaritä pana dup'ä mijlocul secoIului XVII, Stolnic, Medelnicer, Clucer, Sluger, Pitar, Jicnicer, $etrar.
ci erau mai de aceeasi insemnAtate. In sec. XVIII se sta- Apoi : al II-lea, Ill-lea ; vornici de gloate, etc.
bill erarhia lor, cum si clasele din cari faceau fie-care
parte, in ordinea urmatoare :
La Inceputul sec. XIX se impartira unele din vechile
Tara-Roma neascli titluri, cu atributiuni administrative. Astfel : Logof6t al
Mare Ban. Mari Vornic, Logofel, Spätar, Vistier, Dreptatii, al Credintei, de obiceiuri ; Vornic de politie-
Postelnic, Agä' ($i cämäras). Mare Clucer, Criminar, Pa- etc., si se asimilara cele de rangul I cu ministri de Stat,
harnic, Stolnic, Comis, Serdar, Medelnicer, Sluger, Pitar, Titlurile de. boerii nu mai corespundeau unei sarcine
Setrar, clucer za arie ; apoi ftori-log., ftori-vistier, etc. efective, ci ereau onorifice.

REFERINTE
Documente
Archivele Statului.
Archivele Academiei Romdne.
Archive si documente particulare.
Colectiunea Hurmuzaki (Docum. din archivele imper. din Viena).
Colectiunea Uricarul publicat de Codrescu. Documente publicate In reviste si c'ärti (Rev. pentru Istorie si Ar-
cheologie, Convorbiri !iterare, Archiva Soc. din lasi, Colectiunile Ghibanescu).
Note comunicate de d-I I. Tuducescu, archivist-paleograf.
Table genealogice a diferite familii.

Bibliografie speciall
Bibescu G. Pr., Domnia lui Bibescu-Voda. Cantacuzino Mihai Spatarul, Genealogia Cantacuzenilor, etc. (ed.
din Gazeta Buciumul 1864, si ed. din 1904). C-te A. de Foras, Les Princes Bassaraba de Brancovan. Hasdeu
B. P., Magnum Etimologicum si Archiva istorica a R. Mano ,Const. G., Documente privitoare la familia Mano.
Nicolaescii St., Documente si note privitoare la Basarabi ; articole genealogice. Nasturel General P., Familia boerilor
Parscoveni ; Genealogia famil. Nasturel, etc. Okolski, Orbis Polonus. OdObescu, Despre Vacaresti ; Antiquitätile
din Romanati. Un Phanariote (E. Rizo-Rangabe), Livre d'or de la ,noblesse phanariote. Puscariu I. de, Date
asupra familiilor nob. din Ardeal. Revista pentru Istor. si Archeologie, si Rev. societätii istorice. Tanoviceanu,
Articole genealogice in Archiva Societ. din lasi, etc. -- Sturdza A., Généalogie de la maison S. Xenopol A. D.,
Istoria si Geneal. Casei Callimaki. Rostom ski-Lobanov, Viata lui D. Cantemir. Les Mavrocordato. Genealogii
publicate de diferite fainilii.

www.dacoromanica.ro
VIII

Semne i prescurfäri

casatorit, sotie
n. nascut
mort
(I) (II) din 1-a, 2-a casatorie
ad. adoptat
d., div. despärtit
(b.) copii naturali, bastarzi
Domn, Principe suveran
Pr. Principe
c-te, b-ou comite, baron
Imper. imperial, al Imperiului (german)
f. c. fArà copii
filiatiune nesigura
1575 data and se aflä prin documente
(1700-1750) anii cat a trait
1508-1518 ani de domnie
f. - fost
m., vel mare
i. r. In retragere sau rezerva

www.dacoromanica.ro
CASE POMNESTI SI BOEKEST1

www.dacoromanica.ro
'11P Tihomer Basaraba BASARABA
Duce de Fogoras, Ban de Severin
ia Voevod 1290-1310
=Margarita (?)
Domni i Voevozi ai Térii-Române§ti
TI;? Basaraba cel mare
Voevod al Vrii-Rom. etc.
1310-1330
=Marghita In secol. XIIIXV: Duci de F5gAras si de Amlas, Bani
(corniti) de Severin si ai Olteniei, stäpAnitori ai Basarabiei
si Dobrogei, etc.'
Nicolae Alexandru Bas.
Domn al T.-R. 1330-1364
Duce de FAg., Comite de Sev.
=Clara comitesa de Doboka

Vladislav I Elisabeta Radu Negru Voev. Lenka (Ana) Slava


Domn al T&ii Rom. 1364-1374 =Palatin Ladislas Donm 1374-1385, Duce de A. si Fag., = Vucasin, Regele =Strasimir,
Duce de Amlas si Fag., Ban de Sev. Opolyi Comite de Sev., Domn al Kiliei Serbiei Tar al Bulgarilor
=Ana =Kalinikia din Byzant

Vlad Dobrisan Staico Mircea cel mare


Dan I Domn al T6rii-Rom. 1386-1418
Domn 1385-86 =Mara
= fica Voev. Vuk Brancovici
./.
0 Mihail Voev. Radu cel plesuv TIP Alexandru-Aldea Vlad Dracul '0 Dan
TIP Dan II Radu Domn 1430-34 Domn 1430-1446 Voevod 1425-1431
Domn 1420-24 Domn 1418-20 Domn 1427-37
(cu Dan III) =Maria sora lui Roman al Mold. (urmasii tab. I b.)

Radu Mihail Mircea '11P Vlad Tepes Radu ceE frumos fatä... TIP Vlad cAlugArul
TIP Dan Ill (Danciul) Vladislav II %12) Basaraba-Laiot =Mihai Doinn al T.-R. 1482-1496
Domn 1447-1456 Domn 1472-1476 t 1446 Down al Terii Rom. Doran 1462-1472
Domn 1446-1452. =Rada (Eupraxia)

. t 1480 1456-1462 si 1476 .= Maria din BAleni


=0 DomnitA din Moldova =0 Huniady (?) =Maria (Samonida)

Manzila (b.) Maria Vochita Dragana .31P Radu cel mare Caplea Mircea Neacsa Vladutà (Vlad)
Vladislav Mircea Vlad Mihnea cel r6u Domn 1510-12

.
Dan Domn 1508-10 de la Arges =Stefan Voevod Domn 1495-1508 t 1511 =CalotA Vornicul
pretendent 1460 Voevod t 1476 Tepelus =Catalina =Staico Logof6t =Ana
1493 =Smaranda =Marina de Huniady al Moldovei
= Voica = Vornic Bogdan
,, ,..

j,
qIP Radu de la Afumati Vlad VintilA TIP Petru de la Arges Boba CArstina Radu TIP Mircea Ciobanul hie %12) Dragomir Vlad VIII
Vladislav III Mircea (din I Roxanda Milos Stanciu Stoian Bädica Donut 1545-53 Radu cAlugdrul Domn 1530-32
=Bogdan VodA t1456 (1450-1532) Domn 1522-1529 Domn 1532-35 Radu III Voev. (cAlug. Paisie)
Domn 1523-26 pretendent si 58-59 = Ana, fiica lui
= Ana 1521 al Moldovei =Barbara Hunzar = fata Vornic. Vlaicu = Rada Domn 1534-46
=Stana
pretendent
t 1524 =Kiajna Despina
1553 (Radu VodA)
Domn 1521-22 Rares Voev.
=Ruxanda a lui Neagoe Voev. a lui Rares Voev.
=Ruxanda
I

Vlad TIP Alexandru II Milos Voev. Nicolae Olahus Vlad (din l-a) Zamfira IlinciDräghici Marco TIP Petrasco-cel-bun Vlad Maria Voica Cristina 0' Petru Schiopul Ana Radu
u
e-.

fatà . . TIP Moise


Arhiepiscop de Strigon t 1529 =Moise = Ivasco t 1543 Domn 1553-57 =Balea =Stanciu Domn 1560-63 = Radu t 1591
=Barbu II Domn 1529-30 Domn 1568-77 t 1570 din Benga in Moldova 1574-91
=Caterina Salvarezzo Cancelar al Ungariei Voivod dela Golesti =Voica Socol col

Craiovescul =Zamfira a lui (1493-1562) = Teodora Petrosani =Elena Korepovici


Radu Voev. =Maria Amirali

Alexandru VintilA (din I-a) Maria Petru Cercel TIP Mihai Viteazul (din II-a) Teodora Maria Vlad $tefan (Ill-a)
Zamfira Elena Despina SID Mihnea III Domn 1593-1601 (n. 1557) (l-a) (II-a) t 1602
t 1580 Turcul t 1601 1574 =Dragomir Domn 1583-85
Vistierul t 1590 Domn al T&ii Rom., Mold. si Ardeaiul
=Stefan Keserit Donfn 1577-83 si 85-91 = Velica =Stanca din Drilgoesti
.= Visa

.
=Neaga din TAtArani

Vlad Ibrahim Mustafa fete Catrina Radu Bidiviul Marco Nicolae Petrasco
J-.
Florica Marula
,
Radu Mihnea (din l-a) Voevod 1601 =Precla de la (din Tudora dela Térgsor)

,
Domn al T R. 1611-16 si 1620-23 .(din II-a) Bey Bey Miron Barnovski (4569)
Domn Mold. =Maria din ClAtesti (1584 t 1627) Greci =Socol de la CornAteni
» » Mold. 1616-19 si 1623-29 = Ana fiica lui Radu Serb. Voev.
=Arghira ,(Corbeanca)

Alexandru III CocOnul Ion Mihnea Gavril Ilinca Mihai Ancuta


Caterina Voevod t 1662 = Estrate Leordeanu t 1650 = Constantin
=Moise MovilA =Baptiste Domn 1623-24 si 1631 In Mold. postelnicul
D. al Mold. Velleli =Ruxanda Skerlat 1658

Radu

www.dacoromanica.ro
1b BASARABA

4ID Dan
fiul lui Mircea
Domn 1425-1431

Danciul Basarab
pretendent Voevod, 1443

gitP Basarab ce! Canal. Ana


(Tepelus) . = Staico
Domn .1477-8V 1482t Benga .
= Neaga din Craiovesti

Danciul Tepelus Neagoe Basarab


t
pretendent 1510 Doing. Terii-Rom. 1512-1521

Teodosie Stana
= Despina Militza
din Serbia

Ruxanda Angelina Petru


.
loan
Voev. t 1521 = Steanità = Radu de
Domnul la Afumati
Moldovei Voev.

www.dacoromanica.ro
BASARABA -CRAIOVESTI
2
Brâncoveni

Vechi boeri ai Olteniei, avd tzd ln mantra lor primard


demnitatea ereditard de Bani ai Craiovei. Alia(i de
a proape cu Voevozii-Basarabi, mai tit' rziu ei 'had si Domni
ai Tdrii-Romilnesti (v. si Brdncoveanu).

Vlascan
dupl 1400
= Maina
1._

. Neagoe dela Craiova Harvat


Marele Vornic Logofätul
=Caplea 1460

Danciu Ra du Neagoe Nea ga Neacsa Maria


Barbu Craiovescul Parvu .

=PArcalabul Dobrovoe = Toma Banta


Mamie Ban, 1490 Marele Vornic Mare Comis Mare Postelnic Postelnic =Basaraba Vv. cel Linn-,
t 1520 t 1512 1530 Domn al Tèrii-Rorn.
=Negoslava =fica lui Dum. Jaxic

Pärvul Marga Matei din Brancoveni

,
llinca Preda =Stanca
Marele Ban Mare Batt =Serban, Mare Ban
regent, t 1521 t 1529 al Craiovei, 1522
L

Anca de a Coiani Ivan Marga din Caracal = Vla'san Logof Mu!


Barbu DrAghici Barbu t 1587
Mare Ban Mare Ban =Neagoe Mare Ban Postelnicu
1535 t 1530 1560

$erban Danciul din Brancoveni


Nicolae

,
w. Postelnic Marele Vornic t 1595
pretendent = Stanca
1560 = Maria

Maria David Calea Barbu Matei Basaraba Vv.


ti) Radu $erban Basaraba n. 1580. Domn al T.-Rom. 1633-1654
Voev, t 1620 = David din care din Brâncoveni
din Brâncoveni Briincoveni =Calotà Banul din Parieni = Elena Nästurel dela Heresti
Domn al T.-Rom. 1601-1611
= Elena dela Märgineni =Gorgan Spätarul

Hrizea Vv.
Ancuta Elena Ion Basarab qiiP Constantin Serban
=Nicolae Petrascu =Constantin t 1614 (t 1674)
Voev. Cantacuzino = Argllira Domn al T.-R. 1654-1658
=Balasa a Stoln. Nicolake
=0 Circazianä

www.dacoromanica.ro
M L.1$ A T
3
Domni i Voevozi ai Moldovei

0 Bogdan
din Maramures
Voevod al Moldovei 1360-65
-- Maria

Costea Musat Margarita Latscu Voevod


(Mti$ata) al Moldovei 1365-73 Voevozii de Maraniures.
Voevod In Moldova
pe la 1350 = Ana
0 Bogdan
Comite de Maramures
Petru I *0 Roman I $tefan I Anastasia
Domn i Voev. al Mold. 1375-1391 Doinn al Molclovei 1391-95 (Stetco) = Itirg Koriatovici
= Sora lui Vladislav Regele Poloniei = Anastasia Domn 1394-1399 Voev. al Mold. 1373-75 Dragos Latcu
Voevod 1359-61, In Domn in Moldova
Maramures si Moldova
Ion (Ivascu) Bogdan Alexandru 1 cel bun luga Iurgevici
pretendent 1400 Domn al Moldovei 1400-1433 1400 Sas
1 =Margareta de Losonz Voevod in Mar. si Mold.
2 = Ana 1361-65
3 -=Ringala de Polonia
4 =Maria 5 =Stana
Balk Drag loan
'0 Bogdan II Petru, zis Aron Voev. in Mar. Voevocl 1392 Comite al Secuilor
0 Hie Voev. (din a 2-a) Roman Ana tica.. (din 3 a) Petru II 0 Stefan II Domn 1454-1457 1390
(din a 2-a) = Danciul Voevod (din a 4-a) (din a 5-a) Domn Mold.1449-51
Domn Mold. 1433-43 Domn 1433-1447 =Maria Oltea (t 1464)
=Marinka, sora Reginei Sofia 1447 din Tara-roman. Domn 1448-49 George Dragfy
a Poloniei =Sora lui Ion de Huniad =Maria 1421

0 Stefan ce! Mare alti 4 Hie Alexandru Nicolae


° Roman II Alexandru II Maria copii -j 1501 1436
Domn al Moldovei 1457-1504
Domn 1447-48 Domn 1449; 1451-55 = Vlad Dracul = Marusca In Polonia
. Domnul Munteniei = Evdocnia de la Kiev, t 1467 Bartolomeu Dragfy
=Maria Comnen de la Mangop t 1477 Voevod al Transilvaniei 1493-98
=Maria fica lui Radu Voevod

Maria Petru Rares Voev.


Alexandru Bogdan, Petre Olena (din 2-a) 0 Bogdan III (din a 4-a) (din Maria Rares)
(din 1-a) 1480 (din 2-a) t 1505 Domn Mold. 1504-1517 -1. 1518
= Kneaz Teodor Domn al Mold. 1527-1546
I. 1469 = Ion cel tandr, fiul
Tarului Ion al Moscovei
----:-Roxanda din Muntenia
=Stana Sanguszko =Maria, t 1529
= Elena din Despotii Serbiei

Kiajna- Maria lancu Sasul (?) Constantin


Alexandru V. Alexandru Läpusneanu = Roxanda Bogdan Ana Hid II (din I l-a) 0 Stefan VI Constantin Despina = Ion Moghila (din Caterina, bast.) Bogdan
0 (b.) Stefan Locustä Petru 0 Stefan cel tartar loan = Vlad Donut 1546 (din 2-a) (din 2-a) pretendent
Donut 1517-27 Cornea (din Anastasia. b.) (din 1-a)
(din 2-a) =Mircea Vodd Domn 1579-82 ;
Domn 1538-40 (din 1-a) Domn Mold. 1552-61 Domnul Domn 1551-52 =Maria Paleolog =Elena Nagywaty
Kneajna I- 1526 =Stana a lui Neagoe Basarab Domn 1541 =Caterina Ciobanul
si 1564-68 Terii roman.
,,
.312) Alexandru Ilias Alexandru Voica co co co Wolfgang
a, Ion cel currplit Bogdan ent
pretendent
0 Bogdan IV Evdochia CZ
Domn in Tara-Rom. 1616-18, -c 4. I- 1612, Sandjac t 1583 =Ion Zanne co
(bast.) 1627-29
CL

Donut 1572-74 Domn 1568-72 =Cristea Bals -.1r1

cc,
cc;
o
0.)
de Brusa din Venezia LU
In Moldova 1620-22 E-
= Maria Rostowska
=Maria Huru

Stefan surdul 11D Alexandru Bogdan Casandra Ilias Radu


Petru
Voevod 1585 cel rau = Hrisoscoleo
Domn Tärii-Rom. 1592

www.dacoromanica.ro
1- MOGHILA
4
(sau Plovilä)

Nota. Okolski In qOrbis Polonus» se ocupd de


originele acestei familii: «Ex Romano Imperio primum
in Graecorum Imp. bellando devenit»... Un docum. pa-
pal din 1595 zice: 4-lieremia Mohila di casa reale, des-
cendenta della casa ¡lupia degli Itnperatori di Constan- Moghila
ti no poli». Paharnicul mare
1490

,.
Vascan M.
Parcalab
1550
1 Moghila
Boer in Moldova
= fica lui Hudici (1530)

loan Moghila
Mare Logofet al Mold.
= Domnita Maria Rares
Moghila
Pärealabul de Hotin,
Hetman, 1545
,
Elena
= Dumitru Barnovski,
Hatmanul Mold.
= Anastasia

Eremia George Teodor Schiauna Simeon 4 copii Miron Barnovski


Dotnnul Moldovei Mitropolit al Mare Postelnic =- Hatmanul Domn al Tarii Rom., Domnul Moldovei 1626-29. t 1633
1595-1606 Mold. si Sucevei, Isac Balica 1601 = Sora lui Radu Mihnea Vodal
Principe al Reg. Poloniei 1589 = Marghita
= Elisaveta Ciornartan

Irena Maria Constantin Alexandru Caterina Ana Mihail 1.1P Gavril Petru loan Pavel 'TIP Moise
(Regina) = $tefan Domn Mold. Domn Moldovei .-_-_-. Samuel = Maximilian Pszerebski Domn al Mold. Domn al T.-Rom. Arhiepiscop In serviciul t 1607 Domn al Mold.
= Mihail Coribut Potocki 1607-11 1615-16 Korecki _= kneaz I. Szediwoj 1608 1618-20 si Mitrop. al Ungariei 1630-33
Duce de Wisnowiecki = Nic. Firley o = Wlad Mykowski, Voevod Kievului = Catrina fica lui
CO <E," al Cracoviei (1597-1647) Radu Mihnea Vv.
-1-- = Hetman Stanislas Potocki
Eremia Wisnowiecki Elena
= Miron Costin,
mare Logof.

Mihail Wisnowieclei
Rege al Poloniei
1669-1673

www.dacoromanica.ro
ARGETOIANU
5

Mihai Argetoianul
vel Stolnic, 1650.

Dumitrascu A.
vel Cäpitan, 1690

Cons antin
in.Serclar. Numit Ban
al Craiovei in 1728
= Maria Rosetti
= fica lui Mihai Cantacuzino

Constantin Nicolae Maria


Mare Clucer, Logofät Bengescu
=Maria Slatineanu

lonita
Sluger
= Ecaterina Obedeanu
o
Elena Constantin Petre Smaranda
=Stefan Bibescu 1820 numit Obedeanu Otetelisanu
= Anita Otetelisanu

Constantin
= Ana Rahtivan

Grigore Sofia Smaranda loan Argetoianu


n. 1835 Mäinescu Mäldiirescu n. 1841
General Senator
=Constanta Otetelisanu

loan
n. 1871. Dr. med.,
Secretar de Legatiune
= Clementza Tallewich

Notä. Familie olteanà ca vechi sill:pa/1W la fad.


Alchedinti. Värjoghe din Argetoaia, tritid pe la 1600.

www.dacoromanica.ro
ASL AN
6
Ce a u
Nota. Iordache Aslan lull de sotie pe Anita sora
lui Vasile Ceaur, cu care se stinse acest vedija !leant al
Alcldovei. Unii dintre membrii fantiliei Asian poartd $tefan Ceaurul
numele de Ceaur. Mare Vornic, 1620

Dumitrascu Stefan
din RAckitini

Gheorghe $tefan Voev. Vasile Ceaur Grigorascu


Domnul Moldovei 1653-58 Hatman
=Safta Bou 1660

Dumitrascu Ceaur Asian Vamesul


Mare Logofét t 1691 =1690 Anita Krupenski

Vasile Ceaur Catrina Anita lordache


Comite al (ing. = Antioh = Asian Ftori-Spätar
1716 Cantemir = Anita Ceaur

Gheorghe.
= fata Spät. Dracon
Nicolae
Paharnic
Sanda
=DumitLeo,:scu
Leo
Staroste de CernAtiti, 1725

1 i
Constantin Asian lor1d 7a7c5he
Vornic '
= Efrosina Sturdza ja numele Aslan
1-- ......,
1

Alecu Asian Costache Teodor


(1808-1884) Hatman Vornic t 1862. Paharnic

,...._

t George t Constantin
(din 1-a)

t Dumitru t Alexandru
= Zoe Kristescu
= Felicia Moser de Mostet t 1910
I

RI cZ
.= N ,.
et . =u
(din II-a)

Mihail 7-4
,
C
= Elisa Opran

George
= Angelina Rosetti-
= Elena Hurmuzaki

Teodor
t 1899
I

George
t 1901
=Maria --,--Eug. B. Lätescu =Maria - = Elena =t El omainli a = -,.c.' g e> .....
L n. 1857 C
o
C..1

=. . Turbure
Cantacuzino =M. Cantac.-Basotä _______Ra illet Turbure Selten 'a' = 0 c., ,,s Tescani (f. c.) .

= El
Gisaenoerpaanl

II> nt = Maria Sturdza t


.---I--.. ....._---
I
1.1-1
. I.
11'4
74:

T. I I

tt
i
ct g, t Vra :go ii
1 1

Alexandru o o .-, 1u z o .- % loan Emil -;1 c7 )11

Zulnia Caterina Edgar Henri Estela


CApitan tko
=
.u
.2 '.O o o '0 0 -
1 ci) tn'
0 Oficer de caval. Elisa
=von Lieres Oficer de artil. Miron
= Elena Miclescu u..1
o ILI :.--'
u.i b.0 = Lucia Gane =. P. Grecianu
il ii) m zu Wilkau =Silvia Lecca
L F.
II

www.dacoromanica.ro
BRANCOVEANU
7
(v. Basaraba-Craiovesti)

David din Brancoveni


t 1597.
= Maria a lui Radu Postelnic

Preda Bräncoveanul Stanca


Marele Vornic = Boer din Golesti
=Patina G reclaim

Papa (Matei)
Marele Postelnic. I- 1655
=Stanca Cantacuzino

4:1T Constantin Voda Br.


Domn al Titrii-romlin. 1689-1714
Principe al Imper.
-= Maria a lui Antonie-Vodä din Popesti

Stanca Maria !Linea Salta Constantin Ancu0 Stefan Radu Matei Balasa Smaranda
t 1714 = Constantin =Scarlat Kretzulescu t 1714 = Nic. Rosetti t 1714 t 1714 t 1714 = Manuel 13Aleanti
=_- Radu Vodà Duca Mavrocordat = Anica Bals = Balasa (logodit cu fica Andronic Lambrino
beizadea =Serban Cantacuzino Pr. Cantemir
Grecianu

Constantin Maria
(1707-1757) = Constantin
-= Maria Coslogeanu Alexeanul

Mano el Nicolae
= Zoe Sturdza = Maria Vdcärescu
= Fica lui R. Fälcoianu
= Elena Moruzi

Elena Gregore Maria


Cantacuzen-Pascanu t 1833 = Banul Greg.
= Elisabeta Bals Meant.'

Zoe, fiica lui Mavrocordat,


adoptatä la 1820
= Gheorglie Bibescu

Gregore Brancoveann,
(1827-188(i) (adoptat de bunicul situ)
= Ralu Muzurus Pap
..
Ana-Elisabeta Constantin Caterina-Elena
= Comite Mathieu n. 1875 =Prince de Caraman-
Chimay
de Noailles =....Antoniadès

www.dacoromanica.ro
t BUZESCU

,
Vlad
Christian Vornicul
in 1490

Balica Dumitru
Marcie Ban, 1518 SpAtarul, 1516-20 Páreilabul
t 1545 t 1529
=Maria =Buica

Radu Buzea - Dumitru


Marele Armas Postelnic 1550
=Maria fiica Log. &Mira =Stana
,,
Radu Buzescu Preda Buzescul Stroe
Marele Clucer Marele Ban t 1612 Marcie Stolnic
t 1610 =Catalina (1545 t 1602)
=Stanca din Boldesti =Sinia Rudealica
=Precia

Stroe Radu B. Maria - Mara


Marele Ban t 1647 = lordiche =Preda SpAtarul
= IlincaCatargiu din Cepturoaia

' Matei POstelniculKera


1

-_= tunca
t1673

Barbu Constantin
1718 t 1733
=Maria

lije Buzescu

Fiera Cònstantin
Colonel in Rusia

Patina Constantin
= Vornic Serban CAminar
Stirbei t 1833
=Caterina

Aristia Elena
Oildisteanu Darya ri

Notä. Una din cele mai puternice fantail ale Ord


in sec. XVI XVII, de aproape aliatd cu dononi
Basarabi. Doinenitle strilbune in Oltenia, I ad. Romanati.

www.dacoromanica.ro
B A LE A-N U
9

Petru din Bàleni


Bann'

Radu Clucerul Dragomir


din Biieiii, 1580 Vornicul, 1580

Udrea Grajdana Badea Ivasco Baleanul


Marele Vornic

,
Marele Ban. = Vel-Sp'ätar Lecca
t 1601 t 1635
= Musa

Petru din B. Gheorghe B.


Vel-CaPitanul, 1642 Maitle Ban
(1600-1679)
,,,,,is ,.

J-
Gregore
Postelnic, 1687
Ivasco
Vel-Vornic
= Maria

Stanca
=Serban Stirbei
Anita
= Dicul
Spdtartit
Socol
Clucer, 1650

Cfirstea
Capitan de
Targoviste, 1670
fatä .

= Radii Dudescu
. . Ivasco
Marele Vornic, 1660
t 1683

Gregore
Mare Ban
1

=Smaranda Cantacuzino
= Maria Niisturel
Anca
= Amza
13514ceanu

I,......_
1
1

loan Gregore Bäleanu


Consilier imper. 1730 Mamie Logoft't
= Matia Bengescu

Gregore III Matei Constantin Maria Salta

.
lonita
Vel-portar
= Maria Stirbei =Maria Brincoveami_
Marele Ban, 1820 Postelnic V. Comis = Radu Brailoi =Constantin
Postelnic

Manolake Zoe Nicolae Elena Alexandrina


Moscu = Irina Vaciirescu Nasturel-Herescu Vacgrescu
Caimacam
=Sultana Bäläceanu

Maria Elena George Maria Caterina t Gregore


Emanuel G. Cantacuzino
f. Prefect, senator =George = I. Ghika = Elena Mavrocordat de Blarernberg
= Elisa Florescu Filipescu = Barcilnescti

.,1
= Maria Catargi

Emanuela Yvonne Elisa George Maria t Caterina Elena


Rob. = Nic. Gltika- =George (din II-a) Apostolo
da Roma Comatiesti Stirbey n. 188..

Nota. jupá'n Mihail care &did la an. 1460, este strd-


bunul cunoscut al acestei familii, inruditd de aproape
cu Basarabii. La 1500 Gherghina, nepotul lui Wad
Vodd allugarul, era Pdrcdlab (Castelan) de Poenari.
Vechile posesiuni ale lor au fost Bdleni ci Nucet din
Ddmbovita.

www.dacoromanica.ro
BALACEANO
10

Nota. Trunchiul familial este Constantin cdpilanal


dela Balad i (jul. Teleorman), care &did sub IIlircra
Vodil (1387-1418).Tillul de candle al Imp. In 1689.
Nedelcu din Baladi
m.-Vornicul, 1492
=Ana

. Mosul

Spata din B.
Mare Spatar, 1550
=Mara

Badea Dragomir Balkeanul Mihai Domitrascu


1600 Mare Spatar 1585, 1610 Clucerul postelnic
=Sima
., .,
Petrascu Badea B. Balaceanu . .;
BAlaceanul I «Uprelul». Marele Vornic
1650, 60.
...1 ._., ,. I
---,
Barbu Matei
I
Constantin B.
"

- Hamza (?) ?afore


Dräghici Comite al In per., m.-Ag5, Mare Clucer, 1680
Mare pitar, 1700 m. Clucer Mare Stolnic
=o Pirscm eanu 1690 General-major, t 1693 =Attica Meant'
=Catrina =Maria
,--1--_, Cant4cu-zino
I
,1.___ 1

1
Hrizea Petrascu loan Stanca Ilinca Preda Barbu
Barbu t 1737. Mare Vornic = Dumitrascu AO si M. Postelnic
Mare Vornic Vel pitar
=Ilinca Brezoianu Poenaru 1700
1

.__.,
1

Radu lo tita llinca Smaranda Maria


Constantin .
Stolnic, setrar 1754..
Mare Vornic si Ban
1770 =Catrina Cantacuzino
L.
1

Nicolae Constantin loan Nicolae


Marele Ban Mare Stolnic =Ruxandra SlAtineanti
(1764-1832) = BAlAceanu
=Sultana PArscoveantt = Elena Moi-Lzi

Elena loan Marghi6la Gregore Ruxanda Elena Costache


$tefan Constantin =G. Golescu Drugiinescu Grecianu
m. Logofet, ministru Matei (1798-1878)
Mare Vornic Mare Lpgofet
=Maria Vgrescu
(1797-1850a) =Marie du Mont 1

de Beaufort-Varhegyi
, 1

I _...,
,----
Elena Sultana Maria Constantin Stefan loan Sultana lorgu
nt -. a.) C Frosa loan BAlkeanu .F..--4
..... n. 1853 = C. Gltika-Deleni 13iilriceanu
c ;E N ' , = Voldeinar = o =Ent. BiBeanti = Lens =Constantin n. 1849 ii. 1851

1.Constantin
II. 1828 = I. Jurgea
-5
CO .--
.1., 0 = Kretzulescu Gloirovea nu. Senator
'4-..-
CO
1..)(3
ii;
'05
de Gravais Ministru plenipotentiar
=Angelina Bonfils =--Bar.Rticictnann
' (-)
o
= Elena NUmescu
U 1

Zoe Maria t Alexandrina Angelina lrina Gregore


Constantin =Pierre de de Villetnain n. 1876
(1851-1908) =Eff. Grant =Gr. Ghika =Romalo
=B° René Villemain of. de cav. i. r
oficer de cavalerie
de Coral.

www.dacoromanica.ro
'11
BENGESCU

Mihai Bengescul
Vel-Spätar, 16C0

Barbu Bengescu
t 1659
Vel-CApitan
=Ancuta

Bengescul Stanca Matei Bengescu


=Cornea Britiloi Postelnicul, 1680

Barbu Matei Sta ico Diicul Stanciu


Paharnic, 1716 Consilier iniper. si
Anca administrator al Olteniei, 1718
=-- Maria

Despa Radu loan Stanca Constantin Maria


= lije Stirbei Mare Serdar 1740 =Miliai Caimacam la =. loan
si Consilier imp., 1730 = fiica lui Glogovea nil Craiova Bitleanu
=Maria Argetoianu Str5mbeanu 1747

Bengescu

Maria Bengescu
=Alexandru Samurca§i

Gregore Bengescu
(1824-1889). Ministru
= Elena Golescu
...
George Maria Alexandru Elena
r. 1848 n. 1854 = Al. Racovitzil
Ministru plenipotentiar =Zoe Rosetti =Sc. Tresnea
=Zoe Kretzulescu
=Anna Parys
.,
Alexandrina (din l-a) Elena Ella Maria Elisa Zoe
=.Nicolite Grant Bilicoianu Racottli

Nota. Familia se fine din Stancitt Benga, card


tread pe la 1480, aviind de so(ie pe Ana, sora lui Ba-
sarab Voevod. Fitti setts Benga pierì la 1522. Urmaqii
Ion se atilt mai tdrziu in Gorj, ande au intenzeiat
satul Benge#i ci unde au riimas vechile lor case in-
(cule).

www.dacoromanica.ro
BIBESCU
12

Tudor Bibescul
Nota. Vlad din Bibesti, stdpdnid pe la 1600 /nosh
"in judetal Gorj, unde se afld leaginal familiei.
Mihai
Capitanul, 1690

Barbu Ion
1720

$tefan
1-70

Dina' $tefan
Dim itrie Bibescu = Elena Argetoianu ni. Logofet
(1772-1831)
Mare Vornic
= Efrosina Scanavi
= Caterina Vacarescu

loan Caterina Nicolae


dP Barbu qi:L» Pr. George Bibescu = Zimbrowsky (1820-1888)
(prin adoptiune (1804-1873) Mare Logofét Colonel; Grand-Veneur
Domnul Tarii-rom. 1843-48 = Ana Florescu

.
Stirbey)

,
Gregore
Brancoveanu
George Bibescu
(1833-1902)
Elisa
Filipescu
= Zoe Mavrocordat

J-
= Maria Vdca'rescu

Zoe
=-_ George
Nicolae Caterina Maria
(1832-1890) = General = Comite de = Baron
Elena Alexandru
n. 1842=
Demetru Bibescu
1.,
Elena o ...,
o c,
de Marenzeller -o co
Dim itrie
Cdpitan de cav.
S. .1- = Caterina Bibescu
Oficer superior de cavalerie, Cantacuzino = 1-lék ne Ney I. Florescu Montesquiou- de Courval = Elena GlogoZveea n u a. (div.)
Membre de l'Institut. d'Elchingen Fézensac Kost aki Eptireanu cn
= Valentine Ricquet de
Caraman-Chimay I

---.
I

, I I

Caterina loana Emanuel Anton Nicolae Maria Louis-


Nadeja Marcela George-Valentin Maria Genevieva Elena Philippe
= Nicolae n. 1880 Darvari = Comite = D. Cesianu deputat Secretar de leg.
= Barbu = Marquis de Belloy
Sfirbey Cantacuzino Oficer de artil. i. r. Starjenski
=- Marta Lahovary

Valentina

www.dacoromanica.ro
BR AILOI
13
Paraschiv

.
Brailoiul
-=....Fdrcäseascä
Nota. D11 anal 1500, &did la Vcideni, Barbu Clu-
Udrea Mariuca Barbu Brdiloiul Drdghici cerul Br., trunchiul acestei vechi tamilii din Got".
1660 Glogo% calm 1650, 1664
Mare Clucer

Cornea Bräiloi
Marele Ban, 1695
1* 1706
= Stanca Bengésca

Dumitrascu Maria Matei


Barbu Br. Constantin Argetoianu Vornic la Gorj
Mare Serdar ve! comis (Dositei) = Maria
t 1718 Ve! cdpitan. Consilier
= Maria Filipescu imperial. t 1747
-= Maria Mileasca

Stanca lonitd Anita lordache


Radu 4 bdeti 2 fete Toma
Vornic 1756 = Const. Ve! Stolnic
= Bala$a Mihulet
Bujoreanu
= Maria Bdleanu = Chirata Vamesu Obedeanu
= Maria Cantacuzino

$erban Nicolae Ecaterina Cornea Constantin


Safta Ve! paliarnic Kretzulescu == Maria ispravnic
= Fota Vradoianu Filisanu

Nicolae Br.
Constantin Costache
=Maria Rosetti
(adoptd pe nepotul sau)

Casia Maria
= ZAtreanu

Constantin Br.
Agá. t 1856
= Zoe Viddoianu

Cleopatra
,
loan
Anton Brailoi Caliopi (1810-1889) .,_- Gr. Racovitzd
(1824-1903) Geanoglu Rosetti Faca (div.)
magistrat, senator. Ministru, Pres. al Camerei
= Ecaterina Kociubev
= Caterina Moscu

Nicolae Constantin Elena Cleopatra


Teodor Maria Zoe Alexandru Olga Gdrlesteanu = Co!. Vitzu
I- Constantin Elena George = Maria = G. Duca Cons. C. de compt.
= Caterina Popescu = Const. Cdpitan de cav. n. 1863. Magistrat = A. Berindey -= Florescu .= Maria Lahovary
= Elena Glogoveanu = Costa-Foro Boerescu (div.)
Cesianu =- Ana Brosteanu
=Len
I
,-- I___,
.._ I
,.----i--,
Constantin Zoe
o .r_
u" Caterina Georgeta George Nicolae Antoaneta loana Teodor Maria
o c.> t.o
-5
o

www.dacoromanica.ro
BARCANESCU
14

Dumitru
Vel Vornic, 1600
din Mogosesti

Bunea din GrAdiste


si Mogosesti, 1635
=fica Logof. Paraschiva

Vjlcu Parvu Bärcanescul


Mare paltarnic Vel Spiltar t 1658
t 1679
=Elena

Bunea Matei Vasile BarcAnescul Marga


(Mogosescu) Cantacuzino
Posteline, 1717, 1728
=Maria Filisanti
=Maria de la Popesti
J-
Radu Bärcanescu Mihai Constantin Maria
m. paliarnic zis Filisanu Nlogo$escu = Dudescu
1764 =Anita

Enache 3 tii
V.-Serclar, 1785, si Logof.
ispravnic de Praltova
=Catinca

Scalia B.
(1798-1863)
Aga
= Elena Karagea
,-- -,,
Anica -1. Scarlat Dumitru Alexandrina
f Efrosina =G. Catargi
= Oscar Eliatte Colonel de ca. (1838-1885)
.--- Cécile d'Uxcules Colonel =N. Rosetti-
= Elisa Baleantt Biilanescu
... _......1-
I
loan Radu Dan Elena
f1892 I. 1905 n. 1883 = George Cretzianu
=M. GrAdisteanu

Notä. Familie nand origina contund Cu a Gradi-


stenilor (sec. XVI). ()aria numele dupa mo#a Mogo-
seqti, iar mai tdrziu dupa Biircdnesti din Prahova.

www.dacoromanica.ro
BARBATESCU
15

Tudor postelnicul
din Bdrbätesti, 1640

Constantin Barbateseu
Mare cornis, 1675
=Fauna Ludescu

Mihai B.
Mare paharnic,

,
Maria
=Constantin
Mincu
ni. paharnic
1720
= fica lui Raclu Obedeanu

Mihai
Mare paharnic, 1746
Ilina
=Serban Brezoianu,
Ctindescu =Safta Cantacuzino =Maria Cantacuzino Mare Post.

Mihai Anton B.
Ispravnic de (Habudeanu), 1790
Tfirgoviste =BAlasa Pambere

Barbu Sultana B. Catinca


t 1825 .= loan Caftangiol, = Tamara
nutnit Beirbeitesca

Teodor Catinca Alexandrina loan Barbatescu Elena


=Serclar Nicolae Habudeann =Fr. Ziitreanu =_- Pitar ['Mesa'
t 1870

Maria t Gregore Constantin Elisa loan


= G. Djuvara =Zoe Fotino Chabudeanu =Berlescu (d )
= George Lecca
=Perietzeanu Dr. med. (1849-1900)
=Maria Gudju

Nota. Origina fain, e aceaqi cu a boerilor din JIM-


ne§ti §i a celor din Doice§ti; striplitzea Bilrbdte§tii din
jud. Dâmbovi(a in sec. XVI. Oprea logold tut, din care
se trage Tudor, trtlid sub Mihai-Viteazul (1590, 1600).

www.dacoromanica.ro
BÓGDANi
16

Gheorghe Bogdan
Mare Jicnicer, t 1679

Lupu Bogdan
Hatman al Mold.
1692, 1700
= Ruxanda Canteinir

loan Maria
Mare Logofilt = Vornic Neculce
=_.- fica lui Racovitzd Vodà

Mano!ache B.

Constantin Dumitru
Mare Vornic
I- 1773
t_ , Ana
acloptat de Palladi t 1830 = lordache
=_. Smaranda Rosetti Roset-Rosnovanu

Maria Emanuel Lascar Bogdan


= Mittman Th. Vornic (1801-1854) Vornic (1800-1372)
Bals = Ana Ghika = Smaranda Bals
= Efrosina Ghika

(1-a) (2)
Elena Lupu Leon Caterina George t Lascar Nicolae George
= Colonel (1843-1890) Senator Boerescu it. 1854 =- Henrietta CApitan n. 1856
Mavriki = Maria Docan =_ Maria Inspector gen. administr. Dimaki (1849-1877) General de caval.
KoggIniceanu =- Marg. Rosetti = Maria Rosetti
=Maria Alexandri

(din l-a) (din II)


Ditn'trie Ana Manuela Dim itrie René Vasile- Ema Elena
1386 = D. I3ogdan n. 1377 Henri =R. = M.Sturdza
= Manuela . n. 1887 Rosetti (div.)
Bogdan
....,
Maria Lupu

Nota. Dupd traditie, familia descinde din Bog,


dan-Vorld Domnul Moldovei (1501), printr'un fiu al ace-
staia.Un Bogdan,mare Vornic,trolicì la finele secol. XV.

www.dacoromanica.ro
17
BALS

Nota. Incä din sec. XVI se afld in Iruntea cdor


mai pulernice familii din Moldova. Origina ei este d
jantiliei Balsa din Neapol, coboriitonre din comitii de
Baux din Provensa (sec. XI), mal tdrzitt domnitoare
in Montenegru (XIV). Paharnicul Bah in Moldova,
la 1432.

Teodor Bals
Marc Logoret al Mold.

1
Christea B.
Marele Vornic, 1590
=Domnita Eudoxia
J-
Lupu Matei Gheorghe
Marele LogofCt Confite, 1600 Ptirdilab de Hotin, 1617
= Magdalena a lui Drägutti Marc Logofét
(urrnasii Tab. 17-b)

Bejan
1642

Andrei lonascu Maria Paraschiva


Marc Vornic, 1675 = Logof. Racovitzg Prkjescu
,-
Constantin Iordache Anita Catrina Lupu Vasile
MareLogofet = C. Brilncoveanu Cananou Mare Logokt Ban
= Domnita =Safta Cantacuzen = fiica lui Panaioti
Elena Duca
,.,
Constantin cy_Nrd
Mare Vornic, om -c
,
= CZ ,y,
C
4.4)..
.- co N
CCI 7.'-
.4-, ..,-,
9-. V
ca .
Manole
o
loan
Razu = Elena Bals
lordache
n. 1737.
Nicolae
M. Logofet
Constantin
Mare Logofet Mare Vornic
Teodor Maria
=1. Can- =Zoe
Lupu Mihai
Stolnic
Vasile
Baron in Austria
1756
=" CZ 7c-cs z (/) o Marc Logof0 =Roxanda Ghika =Ana Catargi = Mario Cantacuzino tacuzino Varnav =Catr. Cons. int., Gu-
cn ,7,
= o Sturdza co
ii -5ca = Maria Mavrocordat Adam vernor al
U. Bucovinei, 1777

loan Gregore
=Caterina Alexandru George Constantin Teodor Alexandru Lupu Salta Nicolae Caterina
Gheorghe M. Vistiernic Comite, Sambel. =Ana QJ Mare Logofit =Elena 1-1 ingery Hatman Vornic M. Logofét BrtIncoveanu M.-Post. Mavrocordat
Filipescu -=Smar. Sturdza la C. Rusiei ad U
0,1
(1) Mavrocordat c
= Roxancla Sturdza . = Maria Bogdan =o Cantacuzen-Pascani = Efros. =--Maria
UO ,A =Ana Filipescu Elena Sturdza Gliika Konaki

,
°
II II

Constantin George Ruxanda Alexandru Natalia Smaranda Panaiot Aristida Ana Smaranda Constantin Alexandru E isa Catinca Teodor
Consilier de Stat Consilier de Stat -_,__Anastase Smar. Petru Catargi (1817-1889) =Const. G. Boldur- Al. Sturdza = Natalia =Roxanda = D. Bel- = Lascar (1790-1857)
in Rusia. .=_- Pulcheria Callimaki Basotd Sturdza Kesco Ministru Filipescu Liitescu Ghika Sturdza diman Bogdan Caimacam al Mold.

,
= Ana Eberstein _-,__- Roxanda .= Maria Rosetti
Cantacuzino = Cat. Dimaki
,...1,
Dim*trie Alexandru Caterina Olga Elena Sofia George Mihail Paul Natalia .I. Cons- Maria Caterina Alexandru Elena George Matei Eugen Teodor Victor
Zoe Sturdza =Sofia
Lapontin
Baron
Dortmann
Mavro- Mavro- t 1898 t 1903 n. 1850 =B. Vlii- tantin = B-on Moruzi t 1899. = Ion =Maria n. 1873 -= Cons- n. 1844
cordat cordat =Alexan- doianu René Diplomat Canta- titirbei Magistrat tanta = Cat. Ni-
drina de Godin =Zoe Ro- cuzino = Zoe Manu Florescu_ colescu (d.)
Gugiu setti R.

N
I)
oO =
La
co
0
,=
I-
<7.)
1 Clw
ba ,_
OS
n 4)
t.
..0
,
u Teodor
Inginer
0 1.5.
Cll

,a
x
0,.)
c., ,t
Q)

-,C

www.dacoromanica.ro
BALS
17-b (Urmare)

Gheorghe
(fiul liii Christea B.)
Pilreálab de Hotin, 1617
si Mare Logofet

Vasile
1642
= Maria Hasden

lonasco
Marc Vornic, 1660

Azemia Anita Alexandra Vasile Ruxanda Paraschiva


=Nic. Basotä DrAgusescu = Teod. V.-Logofet, 1721 = Lupu Kostake -= Saul Cerkez
Cantacuzino
.,
Caterina Andrei Ruxanda
Cuza 1756 Cucora nu

Maria Vasile Gregore Sandu


= Stefan Don ici M. Paharnic, 1792 Spatar = tuca lui C. Catargi
_-= flica lui Th. Cantacuzen =0 Kostaki

Safta Toma Teodor Nicolae Elena Teodor Vasile


= Vas ile Lupu Paharnic =Safta Sturdza =Ion Bals Bas-boer, Mare Logofet C'dminar
Log. = Cater. Canano = Const. Cantacuzino (zis Frederik) = Cat. Varnav
=Nastasia Conaki
=Rox. Racovità

www.dacoromanica.ro
18 BELDIMAN

Nicefor Beldiman
Mare Logofat, 1595. t 1615
=Ana

Mihalas Maria
1630 --=Savin Prajescu

Gheorghe Beldiman
Stoinic; 1760
Mare Logofilt, 1770
Mariuta

Alexandru Filip Dumitru


Mare Vornic, 1821 Episcop Vel Stolnic
-= o Rosetti =- Smaranda Neculce-Mutu
= Ileana Konaki
= Elena Grecianu

Profira Vasile Maria lordache


(din. I-a) (din II-a) t 1853 =_Scarlat (1806-1870)
--= D. Cantacuzino- Aga; Ministru Miclescu Vornic, Ministru
Pascanu = Maria Mavrocordato = .... Catargi
,,
Alexandru Dim itrie George Pulcheria Lucia
(1830-1898) t 1873 n. 1842 = Th.Rosetti = Colonel
Om politic =-_-- Elisa Bals Senator P. Shubine
= Etna Callintaki =Maria Mavrojeny
=M. Kogainiceanu

Alexandru Vas.-Ed mond Smaranda George Paul


n. 1855 Oficer in retr. (din 1-a) (din 11-a)

Alexandru
n. 1882
Ministru Plenipotentiar
=---. Martha Faeltling
_L.
Victor
,
Maria-Areta
Oficer

n. 1888
lnginer ; Oficer de art. i. r.
= Winifred Revere Eayres-
Gardner

Nadejda
1908

Nota. Un boar al Moldovei, Beldiman, strdmosul


familiei tread sub Alexandra cel bun (1400-1430).

www.dacoromanica.ro
19 CANTACUZINO
(din Tara-Româneasa)

Ramurile : a lui Matei (Mtigureamt-Deleatiu);


Nota. Familia Cantacuzino (sau Kantacuzen), a a lui Plirvu (Aldgureanu);
dat Imperiglui bizantin mat multi blirbati ilustri, a Stolnicului Constantin si .'tetan-Vodd.
doi Imp'érati, pe loan K. (1341-55) si fiat slits Matei
(t 1383). In Valachia si Moldova se aft' dela 'in-
Mihail Cantacuzino
ceputul secol. XVII. t 1578

Andronic C.

Constantin
Marele Postelnic,
(1553-1595)
in Constantinopol
,
prin lordache
(ramura din Moldova)
t
= Domnita Elena a 1663 pl. 21.
lui Radii Vv. Basarab

fatä Dräghici fatà... Stanca Constantin Mihai


Vintilä Corbeanu t 1677 = I. Catargiu =Papa Brâncoveanu Mare Stolnic Panä Filipescu Mare Spätar
Matei
tV.1686
lordache
t 1692
$erban Voclä
Domnul T.-R.
Marele Spätar, comiteal ling. =Maria t 1716 t
, = Pä'una Buicésca AO.' Mare Spätar 1688

\:n (V. pl. 20 b.


Balasa =-- ...FärcAsanu
urtnare)
,10111

Maria Calita Antita Parvu $erban Maria fatà... Radu 0 $tefan ,,, ,..: 7 Cd ; : Toma Maria
= Cernica Manta = Mihai Mare Stolnic Mare Vornic ,-__- Radu Dudescu =State t 1715 Domn al Tdrii-Rom. 1714 ,e4
General in Rusia =- Const.
Isvoranul Campineanu Ca' ndescu = llinca BAjescu =_ Maria Ruste
= Andreiana Fdlcoianu Leordeanu Mare Spdtar
,--- Stanca Brezoianu
t 1716 =25 o -6
4 C.) Ú = Maria din Ramadan
-_,... ()Anna Grecianu !I cz,'''.
II 7). Popesti.
II 2;2
I

........,
I

Matei Patina Constantin PArvu C. Smaranda Salta Radu (Rudolf)


Canta.-Milgureanu .=_- Barbu =. Ancuta Tamaras t 1751 =_ Pr. Const. = Barbu Väcgrescu General-major in Austria
Constantin (
General in Rusia
Mare Ban, Comite al Imper. Grecianu Mare Stolnic Mavrocordat =._- Negel-Kostake -.=. Elisabeth d'Estival = Ana Schremetev

.
=Puna Rustea

,
=PAuna Tigveanu de Beauffremont
----- Victoria Roseti
I

Parvu Constantin Maria Mihai Radu Safta loan Catrina Smaranda Leopoldina Cecilia fatä
t 1761 = $erban Färcäsanu = Ion Slätineanu fatù Alexandru Abram
Mare Ban
=- Maria Palada = Safta Cantacuzino-
General-major
Mare Ban
Colonel
Principe al Rusiei
= Mincu Vel paharnic =. loan =_ C-te Henri =Graf Malza Baron de Major t 1781
= Elena Hrisoscoleo Deleanu (1723 t ....) = Caterina Mavrocordat
Bärbdtescu = Maria Bozianu B5.Iiiceanu O'Donnel de Moden Fornac Blaizel t 1772rn
= Smaranda Palladi

Maria Enache Elena Maria


= Maria Väcärescu

Maria Paunica Luxanda Nicolae lordache


z
(din 1-a) C. Deleanu-Mägureanu Botez Konaki Costescu .,___. Vistier = Constantin ,--- Alexe Lt. General (1748-1803)
= Ion Guliano m. vistier in Moldova Vatate Cantacuzin Melisin (1761-1841) m. Clucer
= Toader Bals .= Maria Bals =. Elena Gennadi = Maria Pârscoveanu
i

I
Nicolae Descendentä Marghióla Constantin Smaranda Gregore
Mare Logofilt (ramura Cantacuzino = C. Dudescu (1790-1877) Cocorescu (1800-1849)
= Pulcheria Sturdza din Rusia) -= Kellery Caitnacam Mare Vo rnic
= Zoe Státineanu = Luxita Kretzulescu
1

Nicolae loan Vasile 6 fice Alexandrina loan Gregore Adolf Maria Zoe George Smaranda
-=. Cleopatra = Cater. t 1908 = George Mano (1825-1878) (1829-1902) (1839-1910) = C-te Castillon = Gh. Ghika n. 1837. om politic, =Dim. Moruzi
Filipescu Cantac.-Pascanu = Pulcheria Rosetti- Ministru Senator, etc. Magistrat de St.-Victor Prezident al Senatului
ffäränescu = Maria Mavros = Caterina Jarka -= Zoe Bibescu (färä copii)
_-. Caterina BAleanu
I

,.
Maria Pulcheria loan Matei Nicolae Zoe Sevastia Adina Constanta loan C. Elena Olga Alexandrina Carol Adolf Mihail t!rem Nicolae $erban Gregore Alexandra
=_. loan
Palady
Miclescu n. 1852
Inginer
n. 1854
om politic
Ministru plenip.
=_ Marcela Bihescu
-=-- D. Sturdza =. P. Carp Miclescu = Romalo
(div.)
Dr. med.
=. Elena Bals
C. Sturdza Miclescu = lacob n. 1874 n. 1881 Ministru = R. Kretzulescu Major = Cater. Deputat Barbu Catargi
Lucia Romalo Lahovary om de litere, Magistrat =Maria = N. Ghika = Georgeta Sturdza Alexandrina
Secretar de Leg.

--,..
Rosetti-Tescanu Ghika Pallady
-.---.,

41-I
I I

loan Maria Basile loana Elisabeta George loan Alexandru Alice George C ct
+..
ct ... a) = =
=_ Gr. Odobescu = Greg. 4
ca a)
a.)
;...
5a) C bA 1...

Filipescu .
6.
'CM
ms
o
.0. x=
cu
o
CD
=
C
7:4
C
RI
61 L, X V)
=
CZ Cl.)

;E 00

www.dacoromanica.ro
191) CANTACUZINO
(din Tara-Român)

Ramura Principelui 5erban. (Rifoveanu)

$erban
(1635 t 1688)
(fiul Post. Constantin)
D011111111 Tdrii-Roman. 1679 --1688
= fica lui Leordeanu
= Maria ...
I
,.
Casandra Maria Gheorghe Balasa fled ... Smaranda
t 1713 =Constantin Mare Ban al Olt. 1720 =-. Gr. Vlasto = Urdiireanu t 1683
= Dem. Cantemir Bdraceantt General-major in Austr. = Gr. Bäleanu
= Casandra Rosetti
,,
Toma lordache Maria Elena Matei
ni. Clucer Clucer = Toma Brdiloi = Asan Fälcoianu Mare Logofdt
= Maria Brezoianu = Enache = Zoita Dudescu
L 1

Matei Maria fatà ... Constantin Nicolae Maria


Cantac.-Corneanu =_ Mihai Bärbiitescu = Topliceanu (1750-1771) =o Palada = Kretzulescu
= Pätina Cantacuzen = o Rosetti = Damaris
1

George Pârvu Matei


Cdminar t 1827 t 1787 t 1836
= Ruxanda Rifovean u = Elena Bäraceanu
= fica lui Matraca = Elena Cämpineanu
I

Constantin Sultana Catinca George


(1810-1876) Hrisoscoleu Fotino (1812-1890)
=: Maria Budisteanu = Elisa Florescu
= Elena Mavrocordat

Nicolae George Constantin Alexandru loan t Ana George


(1845-1898) Dr. med. n. 1842 (1845-1911) ---, Dr. N. n. 184..
ministru =Sabina Brätianu Inginer Kalinderu = Elena Costa-
-- =- Zoe Warthiadi Foro
== M. Falcoianu
I
1
I
.,
Maria co
ca,
CO
,..,
ct
=
cc,
o
'
%;tr,
=
%.:-,,

c
t loan
(ad.)
George
Oficer super.
(din I-a)
$erban
n. 1878
Elisabeta
= Ion Mano
loan Maria .... Copii
(din a 11)
Georgeta $erban
CO

(7 .o
co
,_, = E. Kalincleru of. de cav, i. r.
o
(..)

www.dacoromanica.ro
CANTEMIR
20
Notä. Familia se trage din hanii tdtari, din tre
cari Demir Witt in sec. XV. Pe la anal 1540 un Can-
temir cre§tinandu-se,se refugid i rdmase in Alo!dova.

Cantemir
boer in Moldova

Teodor Cantemir

%ID Constantin Voda Cantemir


n. 1627
Donmul Moldovei 1684-1693
= Anastasia Gliika
= Ruxanda Gurasiev
= Ana Bantas
., (din a Ill-a) Elisabeta
11P Antioh Vv. gilP Dim itrie Roxanda
t 1736 t
(1663 1723) = SpAtar Lupu Bogdan = Millail Racovitzii. Vv.
Domn al Moldovei Domn al Moldovei, 1710
= fiica lui Duca-Vodà Principe al Imper. si al Rusiei
= Casandra Cantacuzen
= Anastasia Trubetzkoi
J_ (din a 2-a)
Dim itrie Maria Ana Matei Constantin Sergiu Antioh Maria Smaranda Caterina-
Constantin Smaranda
t 1776
General major in Rusia
Secund-major
t 1758
= Comite Const.
Dudescu
= Hatmanul
Palladi
(1704-1771)
= Agripina
Cäpitan al gardei
t 1747
Brigadier
t 1780
(1708-1744)
Ambasador al Rusiei
t1754 (1703-1719)
= Pr. Dimitrie
Lobanow-Rostowski = Anastasia Galitzin Galitzin
= Maria Bals
= Natalia Golovin
= Sofia Pasek

Maria Dumitru
= Pantazi .Colonel rus
C dmpineanu (1749-1820)
= Elisabeta Hruscev .

OD

www.dacoromanica.ro
CANTACUZINO
21
(Moldova)

Mihail Cantacuzen
din Anchiale
,

loan Cantacuzen Dimitrie Andronic


In Constantinopol = Irina Ral ' t 1595
= fica lui Ralli

Mihail Bela Toma '


lordache Constantin
In. Vistiernic in Mold. =Lascar Mare Vornic in Mold. Mare Vistier in Mold. (din care Cantacuzeni
1627 Rosetti la 1650 la 1630-1663 din Tara-Re/lid/teased)
. (t 1666) = Catrina Bucioc
= fica Vorn. Mateia s

1
.-- I
..J.
Dumitrascu Stefan Catrina Nastasia lordache fan... Safta Toma
Domn in Moldova, 1675 Paharnic =Velicico =Ion Mare Stolnic = Vornic =Lupasco Buhus Vel spAtar
=. Alexandra Potocka = Etimia Ciolpan Costin Raeovità Neculce in Mold.
1....._...
1

lordache Hie Catrina loan Cantacuzin


Cantacuzen-Paganu Mare vistier =Hatman Gavril Mare Logofet. t 1691
Vel Spatar =Maria
I
.1._
.
1

Constantin Ilinca Safta Anastasia Balaba Teodor lordache


= Lupu Bals =Stefan Mare Stolnic Cantacuzen-Deleanu

.
Mare Logoftt = V. Costaki- Rosetti
=Maria Vlasta Negel Brtmcoveanu m. Logan, 1738
= o Racovità
I
J-
1

lordache (Gheorghe) Hie Canta 2 fete loan Teodor Gheorghe Balasa Safta * loan C.
Mare Logoftt, 1790 t 1762 Vistier Spiltar = o Rosetti =Aristarch =Cantacu- 1-latman.1760
=Ana Ventura in. Logofet; cronicar Hrisoscbleo zino- = Zoe Ghika
Mägureanu
1 1
I

Roxanda Elena I ie Maria Matei

.
Caterina Dimitrie Mihail Gregore Alexandru Maria
Constantin
=Maria GhikaDeleanu (Unnaqii in
.

Mare Logofet =Maria Grecianu =Elena Btincovan = Elisab. Cantac.- Vfirnav Ghika Sturdza Cantacuzino =Const. Ghika-
= Gr. Ghika Vornic Deleni Tab. 21-b)
=Pulch. Rosetti =Pulcheria Beldiman
... I
., __,
.____
1
___...1 1

Victoria Caterina loan (eZizine») Elisabeta


L

Constantin
Nicolae Pucheria Efrosina Caterina Lascar Casandra Caterina Ruxanda Zoe Elisabeta Casandra Maria
= Hariclea Vogoride = Bats = km =Panaiot = G. Ghika =Barbu Stirbei Mustatza Sutzu de Zotta I. Cantacuzino (1829-1899) = A. Cantacuzen = o Ghika (?)
111. Logoft,t, ministru Argyropol Al Calimaki N. Sutzu Pascanu
=Lucia Pallaii = Lucia de Gand Vádrescu Bals scriitor; Nlinistru
= Zoe Sturdza
__.-1,_(din II) ,
-
1

1 (1-a) . (din II) Alexandru


Pulcheria
=Pr. de Sayn-Wittgenstein = N. Rosnovamt
Adela Constantin
Senator
Alexandru
Senator, Prefect
Lucia
=Al. Mavrocordat
= M. Samsonov
Berleburg = Gr. KogAlniceanu =Maria Argyropol =Ralu Kalimaki (div.)

Vladimir
Lucia f. oficer. t 1910

www.dacoromanica.ro
21-h CA NTACUZINO
(din Moldova)

( Ramura din Rusia i Bavaria)

* loan C.
Ha tman, 1760
-=- Zoe Ghika

Matei
Mare Vornic, consilier
de Stat in Rusia
Ralu Calimaki
,.
Gregore Alexandru
t 1812 Sambelan la Curtea rusii George
General-major Elisabeta Daragan t 1857

,
Colonel in Rusia
= Elena Gorciacov
Matei Nadina Elena Mihail
Ernestina = Sutzu Alexandru Dimitrie Aspasia Nicolae Mihail Gregore Leon
C-te O'Donnel Cons. de Stat ef. t 1881 ,_-_- Maria -= Sofia Olga George
Ghika Tyrconnel Guil. de Elisa Colonel = Emilia = de Giers
Luisa d'Armensberg Cantacuzen d'Armansberg Kotzebue Guvernator
-=- Alexandra Feodorow Donici = Maria Krupenski de Koskull al Basarabiei
Eudoxia Sokolov = Ana Ivanonva (f. c.) = Elena Basotà

George Elisabeta Paul Elena Alexandru Teodor


,.
Cantacuzino -=_ Al. Cantacuzino Maria Constantin Paul Mihail Leon Nicolae Georg e Gregore Artur Alexandru
(din III) n. 1838. (1841-95) In Austria. t 1875
Cantacuzen in Bavaria. (in Rusia) n. 1841
in Bavaria Oficer de caval.
= Elisab. = Carolina = Victoria de ministru plen.
= Maria
QQ

Cantacuzino C-tesa Deym Naclherny ©


Schuwalov

Leon Miltiade Carol


= Ana Wed rescu Olga Frederic Sofia
n. 1864 n. 1874 Maria
= C-te Frederic de
SchiMborn

www.dacoromanica.ro
22 t CANDESCU

Mihnea
Vistiertd din Bädeni
1535, 40

Neagoe
Vel-S
1570

Mihalcea
din PA Adage
Vornicul, 1600, 1632
= Despina

Preda Moise Negoitd Radu Mihalcea Petre


Radii Buzescu Vel-Spiitar t 1658 Clucerul, 1644 Cândescu
Mare Clucer = fata lui Radu Dudescu Despa Marele Vornic t 1658
=-- Sofia din Negoesti

Mihai CAndescu Rada Constantin fatd...


Mare Stolnic, 1680 =_ Constantin Mare Paharnic = Vasile
= Anita Cantacuzino Filipescu Câmpineanul

5erban
Mare Postelnic, 1740
= llina VAcärescu

Constantin CAndescu loan Maria


Marele LogofCt, 1750, 80 Marc Vornic Patada
=Maria Bilrbrttescu =Maria Gillian°
= o SlAtineanu

llinca Alexandrina
(din l-a) (din II-a)
=- Nicolae Lehliu =Scarlat CiImpineanu

Nota. Vechi boeri din tinulul Bueed, inraditi ca


Domnii Orb: Sid pdnirile vechi in Ciinde#i
Stinsii in sec. XIX.

www.dacoromanica.ro
CAMPINEA NU
23

Vasile Câmpineanul
vel-Cdpitan t 1659
= fata lui Radu Candescu

Radu Manta
1700 Comisar hillier. in Oltenia
= Despina din Cisliiu t 1725
=Calita Cantacuzino

PArvu Campineanul
Vel-cdpitan
(emigrat in Moldova)
=Chiajna Albeasca Grddisteanca

Pantazi C. Anita
mare Clucer, 1750 =Panii Filipescu
=Maria Cantemir

Scarlat
mare vornic in 1800
=_ Luxandra Cindescu

Constantin loan Camp. Maria Anica Safta Elena Anastasia


mare Spätar (1798-1862) Ghika Kretzulescu Otetelisanu Cantacuzino SIdtincanu
mare Logofiit, om de Stat
=Catinca Caribol

Alexandrina loan Constantin


= G. Roset-Rosnovanu (1841-1888) Magistrat
Ministru t 190..
= Irena Bellu = Olga Stamatin

loan $tefan Elisa Maria Constanta


Cantemir- Oficer de cav. = Gr. Grecianu Irena =_ Gregore Ghika
Campineanu n. 1876 =C. Sturdza
f. magistrat

Nota. Dintre familiile istorice ale Terii-Rom.;


trage numele dela mosia Campina, pe care o std paned
in sec. XVII.

www.dacoromanica.ro
24 CUZ A

Dumitra§cu Cuza
Comis 1677, mare SpAtar 1690
t 1716
=Safta Jora

Miron Casandra Toader Velicico


Vel-Postelnic =Miron (11) Costin Spätar
1708, 1730
= Ilcana Costin

Safta Catrina loan Cuza Maria


Krupenski Donici ni. SpAtar. t 1788 Cucoranu
= Tudosia....

Nicolae Catinca Alexandru George Arghire


n. 1754 Negri ni. Vornic n. 1758
Mare Posfelnic
= Elena Lupu Kostaki
1

loan Cuza Zoe Varlam Gregore George lorgu Salta Maria Dumitru
C5iiiinar Docan Episcop in. Vornic, Postelnic Agá Rosetti Miclescu
=Sultana Cozzadini Ministru =Ana Movil5

Dumitru Alexandru loan I Sultana loan Constantin Ana Smaranda Anastasia Maria
(1820-1873) .,.-_- Victoria Magistrat; t 1866 Cuza lamandi Manu Sion
Donin al RomAniei 1859-181)6 Rosetti =Smaranda Coroi
=Elena Rosetti (t 1909)

Alexandru Dumitru Georg e Dumitru Roxanda Alexandru


(1861-1890) (ad.) (ad.) t 1881 Sturzescu n. 1857
= Maria Moruzi t 1889 Profesor universa.
= Maria Gane
l
,---
George Alexandru Maria Gregore-
n. 1896 n. 1897 Miron

Nota. Familia apare pila/re marii boeri ai Mol-


dovii in sec. XVII, qi (lupa cum nutnele o arda, este
de origina din Italia.

www.dacoromanica.ro
25 COSTIN

Alexandru Costin
Mare Postelnic, 1630
= Safta Balica

Miron Costin Velicico Vasile


(1633-1691) Hatman al Moldovei t 1683
Mare Logofët, Cronicar t 1691
= Elena Movilä .-__ fica lui toma Cantacuzen

Nicolae loan
Mare Logofët ; Hatman
Cronicar = Safta Jora
= Elena fica lui Duca V.

Ileana Nicolae Costin


= Miron Cuza

Safta
Mare Vornic, 1700
= Ilinca

Miron C. Casandra Maria


,
Victoria
= Ionitä Kretzulescu (Mutul) .-= Vornic Cantacuzen- = Stolnic = Matei
Mare comis Deleanu Luca Flurmuzaki
= Casandra Cuza

Manole
Vel-comis. In Bucovina
= Ana Bulms

Elisabeta Dumitru 2 fete


Castri Cavaler in Austria
= Catrina Flondor

George
t 1885. Oficer de caval.
= Amelie Fleischinann

Miron Costin Irena


Oficer superior de cavalerie
= Sofia VIAdescu

Ansia
n.1898

Non'. Stramosul acestei Mazda era Postelnicul Co-


stin, boar al Moldovei care traia in timpul lui Alexan-
dru-cel-bun (1401).

www.dacoromanica.ro
26 CALLIMAKI

Vasile Calmowl
1660
Arvunia

Teodor
Vornic de Câmpulung
t 1740
=-. Ruxandra Gltika

Gavril 0 loan Calimaki Maria Paraschiva Dim itrie


Mitropolit Domn al Moldovei =George = Andronaki Calimaki
al Moldovei 1758-60 Canario .
=Maria
(1689-1746) = Raluca Sturdza
I
., I

gl'iP Gregore Sevastia IP Alexandru Maria Ana Elisabeta loan Cal.


Domn al Mold.. = Vlasto Donut al Mold. Mavrocordat = Alex. Grecianu (1750-1786). Paliarn.
1760-69 =Sutzu = Elena Gliika Alex. Hrisoverghi =Zoe Sturdza (f. c.)
= Elena Mavrocordat =Ruxanda Catargi

Smaranda Ion Raluca Maria Raluca q;17 Scarlat loan Alexandru Maria
Hanged Cantacuzen = Greg. Ipsilanti DOI1111 al Moldovei terziman M. vornic. t 1837 Boldur-
Deleanu Sturdza 1812-1819 = Roxana . = Elena Conakt (f. c.) Costaki
(n. 1773 t 1821) Mortal = Maria Cuza
= Rux. Mavrojeny
J-,
Alexandru Raluca Efrosina Gregore Alexandru Teodor Smaranda
Bey de Samos Paladi Papaclopol Gen. rus Oficer rus (1836-1894) = Al. Beldiman
= Efrosina = de = Zenaida
Cantacuzino- ... Brent' Moruzi
Pacatitt

Alexandru Ralu Smaranda Zenaida loan


Senator
n. 1866. =Al. Cant.- de Roma n. 1880
=Maria Vernescu Pascanu =.. Ana ViicArescu

Teodora Scarlat
n. 1896

Nota. ['antilie originard din Bucovina si stabilild


la Cdmpulung In sec. XVII.

,
10

www.dacoromanica.ro
CA T A R GI
27
loan Catargi
...
(d) lanache Catargi Nicolae Gheorghe
Ramura din Valahia Mare Ban In Valachia mare Stolnic m. paharnic
1604, 1616, 1635 1630
(rilmas6 din Sec. XVII) = Maria Buzeasca

Constantin
Vel pitar
=Stanca Costescu Apostol Catargi
Mare Comis in Mold.
nobil In Polonia, 1676.

Stefan
m. Vornic Mariana $tefan
= Tita V5cArescu =Stefan Petriceicu Voev.

Barbu lije Catargi


(1807-1862) Mare Logof6t, 1715, 725
om de Stat =Caterina Rosetti
=Caterina C-sd Parravicini
(a)
Catargi
Maria =...Cantacuzino-Pascanu
t 1867
= Leon Beclard
fordache
Mare Vistier
=Pulcheria Rosetti

Constantin Maria Elena Alexandru


(1800-1871) Mare Logof0 =Pr. Gr. Gliika Sturdza Preved. C. Casatie
=Smaranda Bals

Olga Lascar t Elena


,
Alexandrulo fraon ea 47:
(din l-a)
cc: >, cu
= Spiru
= Maria Donici

Dimitrie e n .-... Caterina Mihail


Maria
t 1874
Sofia George
= Alex. t 1906. General Mare Doania. de onoare n. 1839 =Gr. Ventura n. 1843
e
< g,
.b-p.
..,,, o m.-.
on
,.. =E = Elena 7:4 e0./ ug,' =C-te de Oficer de art. i. r.
sina
=Efrem
Obrenovici
Catargi = Al. BArcAnescu
= Lucia Mavrojeny
=P. Mavrojeny =Elena Ghika Ministril plen ipot.
= Efrosina Mano
rx o E n,
4.,.m O
Mavrocordat Alexandric3.,...u.I.L-
e >
.
.., S-t Angelo =Maria Papadopol
=Ana Rosetti o o

1
_,.,
1. , I_ , I

1
___t_t.2___,
_
Milan 1 t Elena Maria Lascar Alexandru Margareta Elena Barbu Maria Olga Alexis 3 fice Margareta Maria Maria Tatiana Elena
Rege al Serbiei = Al. Nicolescu = Em. BAleanu =Elena = Al. Ghika (d.) = Alexandra -
Monteor Cantacuzino

(b)
lordache Catargi i
m. vistiernic
(c)
Stefan
1
... Catargi
Caimacam ; ministru = Safta Negri
=Roxanda Callimaki

Nicolae Calimaki-Catargi Alexandru Lascar fica ... Nicolae Constantin Catinca lordache .

Ministril plenip. f. ministru. t 1901 (1823-1899) =Rusu t 1SS9 =S. Kostake-Negel Ghika =Sofia LAtescu (f. c.)
=Sofia Catargi , 'om de Stat = Catinca Jurgea =Clementina Niedermann
= Efrosina Ventura von Mayenfeld

1
1

Eva t Alice Henri Paul Nicolae George Oscar


t 1902. CApitan Nic la t 1907 =Maria Miclescu
=A. de Basily N. Sutzu n. 1860 n. 1863
=Caterina =Maria = Viorica Cretianu Colonel in Austria .

1.5.motescu VAcArescu = Adela Rosnovanu (d.)

Henri Elena Marcela Robert Zoe

Nota. La 1600 se ilustra printre marii boeri ai Va-


lachiei, Banul Catargi, ai carta urma# se stabilira in
Moldova. O ramurd a familia a ramas in Valachia,
stitzgandu-se in secol. XIX. O alta, coboritoare din
Apostol C., exista Inca in Rusia.

www.dacoromanica.ro
COCORESCU
28

Mihalcea
din Cocoresti
vel Ban, 1595 t 1601
1.,
Petraco Mihna Marica
Spätarul din Coc.
1620

Radu Cocorescul Nicolae


Mare Logofdt, 1650, 60 Postelnic
= Maria
J..1.11,
Vlad Cocorescu Mihai lane Radu
Mare clucer, 1676 Cocorescu I
Mare Log., 1681 1680
=- Maria

Ilinca loan Gheorghe


=Pärvan, vistier

Constantin Matei C. Alecu


vel slujer vornic clucer, ispravnic
1770 1780 1780
= Catinca Hiotu
L
loan Gheorghe
M. Postelnic si Logofet Mare vornic
=.Smaranda Cantacuzino =... Bäläceanti
..
Alexandru Scarlat
=Caliopi Paleologu (1816-1861
= Ana Catopol
,I
I
Smaranda loan Emanuel Ana
=Corlätescu = Julia Lahovary
. Blaremberg

Scarlat lulia
=Madelena Asian

Nota. Vechi boeri din Buzau, cari se trag din


Calotä vornicul i sotia sa Neacsa fica lui Vlad Vv.
Ciilugdrul (sec. XV).

www.dacoromanica.ro
DUDE SCU
29

Nota. -- Veche faiiiilie, care s'a stills in linie bdrbd-


teased In sec. XIX. Anica fica Bannlui C. Dudescu fu
so(ia lui Gr. Cari bol, din ai cdrui urina§i unii an reluat
numele de Dudescu.

Dumitru din Dudesti


Marcie vornic, 1590

Dumitru Dud.

Ruxandra
Marele vistier,
1600.1633

Radu Dudescu
.
Maria
= Gavril Spätarul Marele Singer, 1660
= Catalina Rudeanu
=Neacsa 135leanu

Gheorghe Andrei Radu Dudescu Maria


=Smaranda Mare Logofdt = Matei Bdleanu
Cantacuzino t 1716
= Maria Cantacuzino
,. .
I

Constantin Dudescu Stefan loan Maria Corba


Marcie Ban ; M: paharnic m. vistier =Const. magnat al
Comae al Imp. Nottara Ungariei
=Maria Canteinir
I

Comite Nicolac Zoita Maria Constantin


Marele Ban, 1780 = Matei = lordache
= Anita Stirbei Cantacuzino Kretzulescu

Constantin Elena Manta Maria Safta


Mamie vornic, 1802 = Al. Vaca'rescu Bengescu Sc. Ghika Sutzu
= Luxandra Manu
= Maria Cantacuzen

Alma
= Gregore Caribol
polcovnic

loan Caribol Caterina Alexandru


= Ion C5mpineanu Caribol-Dudescu
=Zoe Kretzulescu
I .... ,.._. I
.,
Petre Ana Maria Constantin Dud. loan Dudescu Elena
Mihail C. Alexandru
Oficer sup. de caval. magistrat t 1S4 =Sm. StetInescu
= Zoe Váciirescu Cilpitan de caval.
= El. Zamfirescu
I

Alexandru Margareta Virginia

11

www.dacoromanica.ro
t DEDULESCU
30
Notä. Faunlie originara din jud. Slain-Raninic, cu-
noscuta din sec. XVI; astazi stinsd.

Dediul Dedulescul
... Boer din Dedulesti
,
Barbu
din Haidai din Deduleti
s
Postelnic, 1620, 30
= fata lui Jipa

Deatcu Gheorghe Dedulescu lonità Negoita Dedulescu


Slujer in 1670 Vel capitan de Focsani Spatar, 1680, 1691 Logofat 1670, 1691
in 1670, 80 = Maria Billaceanu - Precla Leordeantt
I
_L
I
fatä ...
1

Maria Radu fatä ... Nicolae Balasa Negoita


=Ion VAcarescu V.-dpitan de =Neagoe v. pitar = Miltai = Nicol. Mare vistier 1718, 1724
Focsani, 1716 Topliceanu 1718 Topliceanu Bratásanu = Catrina Filipescu
_I
Pavel Mihai
Vel-csápitan de margine Setrar in 1742
in 1740 =Neacsa Vacarescu

Nicolae
ve! pitar 1760, paltarnic
---= Neacsa Strambeanu

Mihalcea Alexandru
Medelnicer 1790 Paharnic
=Zoita 1.

,- I

lord ache Anastase II inca Pava lache


Aga Vel clucer in 1810 =in Rusia Agá in 1829
=o Neculescu =Sultana

Elena Luxandra
=Nicolae (t 1895)
Lahovary = Const. Kretzulescu

www.dacoromanica.ro
31 DRUGANESCU

... Boer din Druganesti

Gheorghe Tudor
Mare Vornic Portarul
(pretendent) t 1673

Ba la§a Matei Gavril


= Aga Matei palm rule 1690 Vornic de TrirgoviOe
Cantacuzino = Vip din Rifov

Preda Drugänescu
vel cilpitan 1730
= Smaranda Isvoranu
= Safta UrdAreanu

Scarlat
Stolnic t 1796
= Map GI eceanu
=Safta
= Sultana

fatà Elena Constantin Gregore Gheorghe Dim itrie lonitä Sultana


=Stolnic = Serdar Clucer dun ina r paltarnic Stolnic t 1825 Lehliu
Alexeanu Topliceanu = Maria Bellu = Tarsia Locusteanu = Luta
= Sinn. 136Iiiceanu

lancu Zinca Alexandru


= Coast Filipescu Cripitan t 188
= Grecof = Masinca Cerkez
= Aristarh
Elena Maria Alexandrina
=Variant

Notà. Coboritoare din Postelnicul Drdgan, care


trdid pe111 an. 1520.

www.dacoromanica.ro
DONICI
32
Nicoara D.
Vistiernicul

Nota. Donici cel bdtriln, cari trdid in Moldova


pd an. 1500, e trunchiul acestei fanzilii, din care gri- Andrei Donici
sin, la 1430 pe Donici diacul. In Basarab!a, de ande e Vornic, 1638
vechia ei origind, au nitnas ranzuri.Nicoard e fiul lui
Andrei, ne point lui Donici vornicul, care trdid la 1550.

Nicolae
Mare Logofät, 1650

Darie Donici (J-a)


= Lupa Jora
= fica lui Apostol
.
Gavril (II-a)
Parcalab de Orhei,
m. Vornic si Logollt, (1665-1740) 1680
=o Mavroclin
1

Miron Ap osto I Nicolae llinca Maria


loan Constantin Smaranda Parcalab Ve! pitar =Toader =loan Leca
Jicnicer Spätar 1750 ,-- M. Sturdza Ve! jicnicer, 1726
Parcalab de Soroca de Hotin Negruz
=Maria Miclescu = Catrina
I
1

Andrei Stefan Constantin Constantin Andrei


Nastasia Darie
ban, vornic -.=--- Alexandra =Maria Bals 2 Vistier, 1760
Jora
=fata lui Scarlatache Buhus
=Catrina Cuza

Zamfira Andronach i
Matei Manolache Smaranda Ralita Mare Logofät, Legist

,
Spatar Postelnic Toma =_- Gr. Räscanu =Andr. Donici =Zamfira Donici
=Elena Rosnovanu Rusu

Andronake Alexandru Petrache


Roxanda Smaranda lordache Nicolae Scarlat
Oh in Besarabia) Agd in Basarabia (1812 1886)
Rosetti Negri Vornic t 1861 =Profira Krupenski
= Catinca Rosetti . I
4

Teodor Nicolae t Darie I- Sofia Alexandru Profira


Maria lancu Dumitru Nicolae lorgu -Zenaida =General
Manolake Nicolae =Lucia Magistrat =.Rosetti
= Olga lfrimovici Catargi --,--- Zoe Emandi t 1909 f. Prefect Grecianu =_--Ema Donici Solescu Grecianu L. Jarka
I
= Casandra Ernandi

Nicolae t Eugen Emanuel George Caterina 1

Constantin
i
Marius
t 1905. Prefect Magistrat Capit. de cav. f. Prefect Emancli
= Eleon. Grecianu =Ema Varnav =... Vladicol Senator

Nicolae Dum itru Lili


Magistrat
www.dacoromanica.ro
FALCOIANU
Petru logofatul
din Fílcoi, 1600

Tudor paharnicul

.
Gheorghe F.
Flcoianul
1650

Radu Falcoianu
.,
Mihu
Mare Vornic, 1668, 1700 m. Stolnic si Vornic, 1681, 700
= Caplea 1680, 1700 = Coanda

Andreiana Negoita Matei F. Paunica Safta


=_Serban Cantacuzino Vel cdpitan Marele Vornic, 1719 Comineanu = Nicolae Brâncoveanu
Vornicu = fica lui Vintilä Bucsanu = Radu Slätineanu
,,
Constantin Maria Dumitrache
= Vornic Radu

Ion (Enache)
Bujoreanu

Stefan
v. Clucer,
1780
.
Alexandru
Serdar 1795 m. Stolnic. 1800
= 'linea Bengésca = Anastasia Dona =Elena Filipescu
= Sevastita Bucsanu

lonita Gheorghe Constantin Matei


= MariaDimitrie Caterina

.
Sofia Stefan
(1835-190 ).
loan
= o Bärciinescu

t George
Ag. t 1878
=-- Zoe Rosetti

Stefan u Scarlat -
GrAdisteanu = N. BrAtianu

Alexandru
t 1849. Serdar
Zoe Bujorean u

Mihail Caterina Sevast ia Aristia Elena


Rudeanu Elena Magistrat n. 1837 1876 General, j 1910 General Desliu Romanescu Tullea Mavrocordat
General, Ministru Wartiacli =-- Alexandrina Ministru ; magistrat. = Maria Costiescu = Elisa
= Alexandrina Bäscoveanu Niculescu no
O =Maria Väcärescu Prisiceanu
=-- Maria Locusteanu >
(din I)
,..
Stefan Lucia t Maria Elena Matei Alexandru cl)
cc%

n. 1869 = N. Romanescu Cantacuzino f. magistrat, n. 1880


Oficer s.de artilerie oficer de a. i. r. Oficer de art. i. r. u
loana Kalinderu =- Alexandrina Desliu

Alexandru

Nota. Veche familia din Oltenia, al cdrei nume


vine dela prima ei stil pa' nire, Fälcoi, in jud. Romanati.
Dragomir vornicul trata la inceputul sec. XVI. Badea
Logofdtul din Fdlcoi (1545) tinea pe Rada fica Dom-
nitei Carstina, din Basarabi.
12

www.dacoromanica.ro
34 FILIPESCU

Nota. La sfilr§itul secol. XV, familia, Inrudild Cu


Domnii Basarabii, stdpd nea Milrgineni apoi Filipe§tiin
jud. Prahova. Origina ei dupd tradifie este din fiigd-
rub de uncle coborird strdmo#i ei la sfdrqitul secol. XIII. Draghici dela Märgineni
Marele Vornic, 1520
=Maria (lela Coiani

Maria Elina Stroe Udrist Draghici


dela Flore§ti =lvasco de
la Golesti

Elena
=Radu Vo(15
1544 dela

Mare armas,
Aiirg neni
m. Vistie rut

Filip
, posteln. dela
Cornilfeni, 1560

Mihai
Serban 1580, 1600

Dumitrasco
dela Filipest
Marele Stolnic, 1630, 50
=Voica

Pana Filipescul
Mare Sp5tar 163Q, 45

Maria
=Barbu Milescu,
=Maria Cantactaino
=Ancuta

Matei
AO, 1670
,
Constantin Filipescu
Vel dpitan; Cronicar
m. Ban

Serban Gregore
(1657-1729)
=Rada Cindescu
1.- ,
Radu
m. Clucer =Balasa Grecianu

Pana ilipescu Constantin

,
JPanä

Mare Ban Stolnic


=Ana Campineanu =Maria Obedeanu

Constantin 3 fete Nicolae Anita Raducan lonita Constantin


Mare Vistier. Bas-boer =Radu V. Stolnic Vistier =Smaranda Guliano
(1750-1817) N5sturel =Maria VAcarescu = Ral. Nenciulescu
=Zoe Gliika

Cleopatra George Gregore Caterina Nicolae Ana Sevasta Maria Alexandru lancu
=General (1765-1855) Mare Ban SIrdineanu Mare Logofat =G. Bals Racovitza Kretzulescu (Vulpe) Cätuittar
Mare Ban si Caimacam; = Tarsia Mano =Safta Chrisoscoleo Mare Vornic

Efrosina Constantin
candidat la domnie

George
=Catinca Bals

Emanuel
..
Zoe Duman! Constantin Gregore Scarlat Cleopatra
11.,
Zoe
(1775-1856)

loan Alexandru Costache Elena


,
Smaranda Alexandrina.
Ohika (1804-48) (1811-1889) = o Bujoreanu Ghika (1807-1854) = Anastasia Colonel = Cantacuzino K retzulescit (1811-1863). =Alexandrina =Maria Mika = D. Filipescu Filisanu Al. Linche
Mare Postelnic si Log. Colonel de cavalerie oin politic Rosetti =E. Racovitza =Ohika Ministru Ghika = I. Otetelisanu
=A. Bals = =o Drugrinescu = Elisa Bibescu
,,
Maria George George Alexandrina Nicolae Alexandru Alexandru Maria Constantza Constantin Maria
Catacaz (1840-1907) =Maria Brileanu Zefcari n. 1861 Senator Jurasco =M. Gherassi =Const.
Maresal al Curtei Reg. Ministru 015nescu
=Natalia Gbika . =Maria Blaremberg
=Lydia Hangery

Gregore Dinu Maria Ella loana


= loana Cantacuzen

www.dacoromanica.ro
FARCASANU
35

Stoica din Farcas


(Aga Farcas)
Vel Aga', 1595

Radu Färcasanul ' Vilaia


Mare Stolnic, t 1658 =Conda Arinasul
=Sora lui David Brancoveanu din Albesti

fica PArvu Barbu F.


=Iordache Logofattil Mare Vistier
Cantacuzino = Dumitrana Grecianu 1670

lordache Hrizea Toderas


1700
I
..../ISIP

$erban Mihai Constantin Matei


v. Vornic Vel capitan 1710 v. $etrar. 1710 paharnic 1709
1719 =Maria Cotofeanu Vel Stolnic 1720

$erban Radu Radu


$etrar 1740 1738 Logofa, 1746
=Marica Cantacuzino =Polihronia Grecianu

Mariuta Matei Radu


= Const. Hrisoscoleo Setrar (egumen) Serdar, 1804
=Otopeanu (f. c.)
= o Barcilnescu
...1._____,
...Färcasanu Tache lancu
(din alta rainurii) =Stanescu t 1864
=o Gigurtu .
=Mavrodin =Elena Topliceanu

Dr5ghici t lorgu Maria t Aristia Radu Zoe Ecaterina Smaranda Emanuel


=Maria Farcasanti =Draghici =Colonel =Maria Lerescu Rusescu Paleologu Minculescu =...Brezeanu
Farcasa nu Movila

Gheorghe t Alexandru Mihai Elena Maria Vasile Nicolae


Frunzl Maior Capitan

Nota. Origina lui Aga Fareas, Haul din rdsboinicii


de /nude a Ira Mihai V., erea din pat. Romanafi.
Mai existd §i o altd ramurd.

www.dacoromanica.ro
36 FLONDOR

Constantin
'ow = fica lui Albotd

Pavel Albota
Mare Vornic, 1630
= Ruxanda Rares

Teodor Albota Flondor


Mare armas, 1678

$erban Flondor
Vornic de CAmpulung
= Catrina Bainski

Teodor loan Flondor Lupa


= o Sttircea in Bucovina =Ion Stdrcea
= Anastasia Arapu

Alexandra Dimitrie Gheorghe Maria Ana Constantin


Stärcea = Ana de Wasilko = ... Gafenco Wasilko Potboj = Paraschiva Kalmutzki

George Caterina Olimpia Alexandru George Gheorghe Dimitrie Nicolae


= Elena = Bar. Wasilko = de Tabora = Stefania = Tabora in Basarabia = o Cdrste
de Wolcinski Aiwas =... Filodor
(urmasii in Rusia)

George Emanuel Gheorghe Efrosina


= Aglaia de Goian Deputat =- Isabela de Buchental = Bar. Hurmuzaki
Elena Zotta
I

Othon Elena
1

Maria Teodor loan Nicolae Elena alti


= Baron Stärcea = Maria = Elena = Elena Mavrocordat 3 copii
= C-te Bigot de St-Quentin Ciuntu Zotta Grigorcea

Constantin George Isabella

Notä. Tradi(ia amid pe Constan/in ca un fitt natural


al lai Ale.vandra Vocla Liipusneanu. -- Un Albotii erci
un. Postelnic al Moldovei la 1530. Astdzi familia se -
a fld in Austria.

13

www.dacoromanica.ro
37 FLORESCU

Corn Aten1

Dräghici Vornicul Maria cea bätran'a


dela Cornäteni, 1580 dela Floresti
(fratele Mariei Florésca) sec. XVI
= Vlädaia (v. Filipescu)

Nicolae Socol Kera Radu Florescul


Paharnicul din_ Corngreni = Jane pah. Mare Cornis
marele clucer t 1654 din Aninoasa t 1634
I
= Stanca

Carstea Vintila Florescu Enache


Cornäteanul Postelnic Istrate Stoian
t 1655 = Mgrica postelnic, 1640 Comisul
1650
=- Anca
Socol
Istrate l' lorescu
1703
= Voichitza

Andronache
vel Vistier In 1717
= fata lui Caliarh

Smaranda Constantin
= Banul C. Florescu
Kretzulescu = Arghira Merisanu

loan Zoe Manolache


t 1846 = Radu Golescu = o Boldescu
= Anica Ghika

for dache M anolache Alecu Florescu Elisabeta


Mare Vornic t 1854 = Elena Carlova = Berindei
= Ana Sutzu Mare Vornic =-- Petre Obcdeanu
= Zinca Faka
,.. ,.
Gregore lancu George Costache Dumitru FI. Elisa Luxita al u loa1n893) Constanta loan Emanuel George Alexandru
= Zoe Assan = Frosa Filitti (1831-1894) t 1875 (1825-1875) = G. Cantacuzino tJ
CU
c

CU
1A.812me2x an ni 1scigt ror u
.m.t be
r.
Th. Bals = Zoe Linche = Alexandrina n. 1844 t 1894
= Alexamlrina Mihälescu LIJ General. Om politic o Ghika General de cav. CApit. de cav.
-tt = Zoe Brailoi
= C. Bibescu = Elena Cornescu N
Alna $ tirbey
L.,:
t Scarlat t Teodor
= Hermance ...
Alexandru Elisa Elena George
Oficer s. de cav. Boerescu
Dumitru Alexandru Teodor Maria t Bonifaciu Maria Elisa Caterina Ana Tinca Maria George
Polizu Sulu t 1883
loan
oficer sup.
Radu Paul
= Olga
Constantza Alexandru
Ministru plenip.
Oficer criv. n. 1861 n. 1863 n. 1866 Cesianu profesor de Szent- Bäleanu Emil Ghika Odobescu
= Louise von Loo_ Magistrat =-. Natalia Filodor oficer de cavalerie Kerestyi de cav. Stolojan =Olga Costescu
-=.-- C.Butculescu = Ana Berindei = Ana Manu = Al. Petrovici-Arm is
= Elena Gealep
I

I. Scarlat Paul Dumitru George Zoe loan (ad.) Maria loana


t 1909 oficer (din I-a)
= El. Kalinderu

www.dacoromanica.ro
GRECIANU
38
si CORNESCU

Fiera

Preda dela Greci Musat


Vel Logof et
=Stana Boldeas ca
L
Papa Stana
.
Maria
Logofetul Vel vistier Mare Vornic -= Stan ot = Jane
= Domnita Florica t 1632 Kretzulesti Postelnicul
= Elena ot Bucsani
..
Buica Ilina Patina Dragan (Dräglhici) Fota tunca
= Petri] Clucerul =. Panä Pilrdescul = Praia din Greci Spätar Radii
Brâncoveanu Mare Vistier t 1655 = Buzescu

Papa Grecianul
Logof et

$erban Parma Radu Grecianu Barbu Petroianu Constantin


ni. Logofet 1680 =.*tefan Vodä in. Logofet 1688 in. Logofet 1700
t 1710 Cantacuzino Cronicar =.Pdtina Cantacuzino

$erban Gregore Gr. Smaranda . Grecianu


Mare Logofet 1710 Mare Ban = Enache cdrniiras = Gregore
= Elina Brancoveanu BräTäsanu

Drag ticean Stefan


Stolnic V. Sluger in 1780

Dumitru
1

Scarlat Greceanu-Cornescu Stanca


Mare Vistier Socoteanu = Elena Bäraceanu
= Caterina Ghika

Constantin Cornescu $tefan


Mare LogoNt si ministru Senator t 1908
= Catinca Obedeanu = Elena Bagration-Prejbeanu

loan Cornescu Constantin C. Paul Zoe Alexandriria


General inagistrat (1830-1905) = Elisa Ghika- = Gr. Vlaliuti = E. Miclescu
(1822-1890) = Elena Manu Deleni Slätineanu

Radu Zoe Elisa


t 1899 =Petre Rosetti =-- Nicolae Ros._
Bälänescu Bälänescu

Nota. Mo0a Greci din Md. Nov aparfine acestei


jamilii Inca din tinzpul Itti Mircea Vocld, pe la 1400.
Ramura numitit Cornescu s'a despiirtit din sec. XVIII.
Alai este incli rantura Colonel Grecianu, a cdrei lega-
tail nu o cunoa§tem.

www.dacoromanica.ro
39 GLOGOVEANU

Vintilá postelnicul
din Glogova, 1630

Constantin
=_- Ilinca a Vornicului
Lupu Glogoveanul
Vel cdpitan, 1670

Staico Nicolae
,
CApitan de Cerneti
Vintilà si m. Stolnic, 1710
= Alexandra

Mihail Matei
t 1731 Consilier imper.,
Consilier imperial 1730
=Stanca Bengescu

loan
Mare LogoRt in Oltenia, 1750
t 1790
= Maria Kretzulescu

Nicolae
Mare Logofel
t 1823
= Elena Ghika

Constantin
(1804-1872)
=. Maria BANceanu
= Elena Otetelisanu

Elena Alexandru Caterina Zoe Nicolae


=- N. ZMreanti Oficer superior de artil., = Al. Miclescu = Dem. Bibescu (din a II-a)
f. Prefect = Celina Filipon

Emil Elena loan George


n. 1885 --= Teodor Brililoi n. 1871. Magistrat, Oficer
oficer de art i. r.
= Maria Butculescu

-
Nota. Din vechile familii ale Olteniei, 4i trage
numele dela moqia Glogova din jud. Mehedinli, pe care
o stdpdnea la inceputul sec. XVI, and trdid Danciul
din Glogova.

www.dacoromanica.ro
14
GHIKA
40
(Ramura din Valachia)

Nota. Veche origind din Albania, unde familia este


canoscutd din sec. XVI. La 1658 George Ghika I dom-
nefte ce! d'cintiii In Moldova: Principi ai Imperialai la Matei G.
1670, in perséna liti Gregore I. Ghika. (1560-1620)

George Ghika
(1600-1664)
Domn al Moldovei 1658-59
Domn al Tarii Roinan. 1659-60
= o Vlasto
j_
Anastasia Gregore I , fata ...
= Constantin Cantemir Domn al prii Roman. 1660-64 = George Rosetti
Domn al Moldovei 1672-74
= Maria Sturdza

Ruxanda Matei Maria


Callimaki = Ruxanda Mavrocordat = Dutnitra$c
Sturdza

Gregore II Maria Alexandru


Dorm al Mold. si Tarii-Rom. = Lascaris Mamma Mare Dragman al Portei
1727-41 $i 1748-52 = Andronic Chrisoscoleo t 1741
= o Mavrocordato = ...Evpraghioti
,,
Matei '31P Scarlat Smaranda Zoe Dumitru Gregore
Dotun al T. R. Domn Mold. si Val. Vlasto Ca.ntacitzen- (1718-1803) t 1777
si Moldovei 1757-62 Deleanti Mare Ban (din care ramura din
= Anastasia Cantactizen- = Efrosina Caragea (1 c.) Moldova, pl. II)
1752-56
= fica lui Basa Deleanu = Maria Väcärescu (7 copii)
Milialopol = fata lui Razu (6 copii)
»
Zoita Anastasia Anita Scarlat Elena Gregore TIP Alexandru Efrosina * Alti copii
Alexandru Ecaterina Costache Mor uzi (n. 1796 t 1862) (vezi Tab. 41-b)
Donut Val. 1766-68 =Scarlat Marc Ban = Dinu Rallet DrAganescu Marc Ban t 1834
= Maria Rizu Cornescu = Ruxanda Filipescu (1750-1802) Dotnn al fárii Rom. 1822-2S Domn al Tarii Ronan.
Ca ntacuzino = Maria Dudescu = Maria Hangeri 1834 1842
=0 Sutzu = fica lui Savescu

Gregore Ruxanda Matei ..


..:. -E.. = Alexandru Dim itrie Nicolae lancu Ruxanda Costache Scarlat Gregore Panaiot Dim itrie .5 3 ,-.7;

= Pr. Constantin = Elisab.


51
(Barba ro$ie) (1793-1845) (1795-862) t 1858 Grädisteanu t 1867 t 1875 t 1860 t 1879 (1816-1897) lei g `,1,' *E:7,
.r. co;
= ...Catargi (din a 2-a) Mare Ban = o Sutzu = Aurélie =Sultana Rosetti (f.c.) om de Stat L)I' R.!:
Hangeri Vasa rescu 0) .'T,cj
RI
u
(1,1
,_,
nd
.>.
,....ce) = Caterina Hierescu
=0 Polizu
m. Ban
= Maria Campineanti
M. LogofM
= Smaranda Mgyropol = Verona Taughir (f.c.)
=Sultana Costesett
Soubiran (f. c.)
= Alex Coressi
A lexandrina
Moscu
=Charlotte
Duport
II LT:
0)

,, co

Adina Irena Zoe Iza Maria


II

Sevastie lancu Ana Aristide Ion Maria Pantazi Efrosina Scarlat 03


loan csi CO Alexandru Lucie
Alexandru
(Oki Ida mare) Sutzu
.

= Alexanclrina = lancu = Zoe Filipescu (1816-1897) =Patiä t 1882 = Lascar (1820-1882) t 1901 o Go
tU)
= V. o
o 0) 7. .?.? .5 0. = ...Tecla la Grange = M-is de I' =Camille = Alex. = Nicol. de
t 1857 Ghika Manu ow de Stat ;
Pr. de Samos
Olanesen = Camille
Guyet
Bogdan = o Golescu a.c;
I ea u
B=Elena
c5 4 c0 05 ccf, =..Nicolescu
= Efrosina Säveseu
Aubespine-
Sully
Roma Mavro-
cordat
Vlado-
ianu
Herz
= ...Cantacuzen- L).
= Alexandrina Mavros de Fernex =AnanI (f)
Pa scanu
.,
II

,, Filitti
(din 1-a)
Nicolae Demetru
Alexandrina Constantin Zoe Dim itrie Scarlat Ana Nicolae Alexandru Nicolae Alexandru Scarlat loan
= Maria = Romulus n. 1862 = Marga reta n. 1845 n. 1865 n. 1873 (din 2-a) (din 3-a)
= lancu Ginka t 1888 = Comite diplomat
Inginer
= Alexandrina Varlam de Ganay n. 1848 Gradi$teanu Magheru diplomat Catargi (div.) = Maria Sulu
=Melania = Elena Burki = I rena
Kretzulescu Cantacuzino
,

3 fice Alexandru Gregore Zoe- cz Maria Alice


; LI
Oficer (1-a) (din 11-a) ca
....
= Er. Nicoleanu = Dr. Andronescu
ea

www.dacoromanica.ro
40-b
GHIKA
(din Valacbia)
H.

* Dumitru
(1718-1803)

Mihail
t 1850
Mare Ban
-=. fata lui Razu

Profira
=-. Mavros
,
Costache
t
Mare SpAtar 1852.
Mare Ban = Blaremberg = o VäcArescu
= Caterina Faka

Elena Gheorghe Olga Vladimir Sofia Constantza Pulcheria Mihail


(Dora d'Istria) t 1896 =Greg. n. 1832 -= Con-file = C-te Ioachim = Achille n. 1835
(1829 t 1888) Ministru Sturdza O'Rurke Rasponi Rasponi
=Pr. Massalski = Zoe Cantacuzino

Mihai Adina
t 1902 = Gregore
Colonel Oránescu
= Elena VAciirescu
Maria Alexandra Mihaila
= S. Cesianu =. I. Filitti

www.dacoromanica.ro
GRADISTEANU
41
Valcul
din Orboiasca, 1600
= Maria

Nota. Neagoe lo goPtul de la Grdd4tea de jos


Gregore Bunea Vistierul (V1a§ca) trilla pe la 1550. Fila silu e Viiku sau Vlaicu.
comis, 1622 dela GrAdiste 1635, 40 Badea stolnicul de la Gr. erea la 1599 pdrallab de Fe-
= Grajdana Oras.
.,
Irak& Nica Gradisteanul Anca Gregore
Vornic, 1670 Mare armas, 1665, 1674 = lanache Logoflt
= Anca Corn54eantil =Stanca din Albesti
(v. Bilrcdnescu)
1 I

Bunea Matei
Armas in 1690, = Maria

$erban
Mare Vornic 1713
= Neaga

Petru Grddisteanu Balasa


= Dumitru
,
Maria
=Matei
1720 in. Stolnic
= Chiajna Nottara Brailoi

I
Mano ache
paharnic Vornic 1770, 89
= Catrina
= Andreiana Costescu

Scarlat ' Gregore


Emanoil mare Vornic
Vornic in. LogofAt
= Elena Moscu = Efrosina Rosetti
= Maria Stirbei

1
1

loan Emanuel
$erban

,
t 1895. Prezid. C. de Compt.

. = Aristia Buzescu =... Poroineanu =Alexandrina Darvari


.

Nicolae Petru Efrosina Emanuel Gregore


Teoni
= Raoul de
Constantin
(1830-1890).
loan.
. (1839-1909) n. 1841 = Paul Guillaume t 1884 . = Zoe Zefcari
General Om politic =Elena Ferekide
Pontbriand Ministru = Elena Otetelisanu
=Elena Sihleanu =Smaranda Olimescu
= Maria Pitesteanu
, ,..
I

Nika Scarlat Tinca loana Maria-loana Nadeja Alexandra Einanuela


Maria loan Constantza (din 1-a)
= C. Stefánescu n. 1861 =de Reineck Alexandrescu n. 1882
f. ministru; = D. Wircanescu
Senator

www.dacoromanica.ro
42 GOLESCU
Leordeanu)
Nota. Baldovin parcalabul, pe la 1480, stdpil ni-
torul vechilor moVi din Muscel, este trunchiul fami-
liei, una din cele mai vechi ale tdrii, de aproape in-
ruditd cu Voevozii Basarabi.(Stroe Leordeatzul erd
fiul lui Fiera mare vornic, care trdid pe la 1600).

Radu din GoleSti


marele Clucer In 1540
= Caplea din Golesti
1,
Ivascu din Golesti Albul Neacsa
Marcie Vornic, t 1584 Mare Clucer Radu din Brancoveni
-= Elena fica lui Radu Voevorl (1551 t1574)
= Elena a lui Udriste din MArgineni = Irina a lui Milos Vocvod

Vlad Tudoran Albu Radu


1580 Slugerul
= Stana din Brincoveni
Eufirnia

Visa
= Stroe Leordeanu
Mare Vornic, 1650

Matei Leordeanul flea ... Preda State Leordeanul


Mare Comis = Serban = Dedulescu mare paharnic
= Ana Cantacuzino = Cantacuzino
I

Radu Golescu ficä ... Stefan Safta Stanca


Marele Spátar, 1700 -,----Constantin -= Radu = Enea
= Maria Tamara Candescu Kretulescu Slätineanti
..
.

Ancuta Zoita Anita


Bäleanu =_- Stefan =-- Nicolae Stirbei
Pärscoveanu

Radu Golescu
(1746-1818)
Marele Ban
=Zoe Florescu

Nicolae (Deli-aga) Ana lordache (George) Golescu


mare Logan = Mihai Racovitza (1768-1848) Constantin (Dinicu)
=Moruzi Mare vornic ; scriitor. (1830-1877)
=_- Cománeanu =- Maria Baläceanu mare Logofát
Zoita Farfara

lancu Demetru Elena Radu George Alexandru


= Josephine Bandy Bengescu Colonel (1820-1880). Ministru
Anica
= Alex. Racovitza
Stefan
Calm cam, ministru
Nicolae Radu
General, Locot. domnesc om politic
Alexandru
Caterina Faka =. Caterina VIAdoianu (1809-1874) (1810-1878) (1817 -1887)

fia ... George Elena George Constantin Zoe Maria Elena Zoe Scarlat Radu Eugenia Alexandru Caterina Vasile Demetru
=Scarlat Ohika
=
In Belgia Cecilia = Zoe Racottá Ferekide = Emil n. 1866 Capitan t 1906 Cdpitan t 1908
Nri i. clo8177
n. n. 1877
G elo8r6goe
Eveline de Coppin Filitti Braescu -= Margareta =Esther Ferekide = Elena Träsnea inginer, oficer i. r. ingnine1r87s5i1v. magistrat oficer i. r.
Cantilli =Maria Cantilli
I

,..------J.--_--, ------)
Zoe Ana Caterina Mario 1

e
Maria Alexandru Zoe loana ...
..
eas
0
co
=
a,
LI.:
'4
c
e a.
.1

la
co

0
et
c
...
ct,
et>
Mihai Margareta $tefan

xo
=
:t- o
U

www.dacoromanica.ro
43 GANE

Nora. - - lncd dela 1500 aceastd Amalie se mentio-


neazd printre boeri insemnati ai Moldovei.

Alexandru Gane
Paharn c mare
1600

!Has G.
Cuparelul

Miron Grigoras
Paralab de Soroca

Toader
lspravnic de aprozi

Sandu
Sit jer

Vasile Condre Miron Gane Toader


1750 . Pitar

Stefan Ion Gane


Vel Con is, 1758 Ban

Enache Dimitrie Matei Gane alti copii Gregore


Spiitar Agd Agá (3 fii)
Ruxanda Väsescu

Matei lanai Anica Matei Nicu Gane


Gane =Dimitrie Gane n. 1835
f. ministru
Sofia Stoianovici

Mircea Lucia Stefan Alexandru Petre Elena Nicolae Caterina Maria


Dr. med. = Emil = Constanta Magistrat oficer de cav. = Teocior Magistrat = Mihai =Sc.
ü.] C. Asian Canano. -=:Ema Negri Emandi = Virginia Turburi Emancli <
Dr'ághici

George Constantin

www.dacoromanica.ro
44 GRECIANU
(Moldova).

Nicolae Grecianu
Medelnicer, 1700
= Anita Coste Adam

lancu Constantin
t 1780 Logofd

loan
t 1831
Paharnic
= Ileana Donici

Catrina
= Hrisoverghi
Nicolae
Caminar
, lancu
Aga
=Safta Calimah

Alecu
Vornic
m. Postelnic = C. Paleologu = Smaranda Buhus = Caterina Buhus = Catinca Bals
= Nastasia Costandaki

I
lancu Gheorghe Safta Elena lancu Nicolae Efrosina
(1812-1858) Agá Donici = Alex. = Catinca Vornic = Mihai
Vornic = Nastasia Bals Beldiman Varnav = Elenca Cantacuzino
= Smaranda Kostaki Ghika

Vasile Agripina Catinca Alexandru Scarlat George loan Clementa Aspasia


= Eleonora G. Ghika =Sandu Dr. med. = Esmeralda Gherghel = Maria Steege General adjutant Ghika V. Roseti
Jurascu Krupenski =Ruxanda Manu = Ana Wiegand (1835 . .)

,,,,1,
.
=Sevastia

(l-a)
Eleonora Maria Alexandru Dimitrie,,, -,-, .,-, Petru ,
al
ecu 4-
c, Al :-1
=
Sebastian Emil .4 Scarlat Maria Elena Lucia
o II).
Donici . = Lupu Krupenski =Adela n. 1860 ,., ..a. ,.., RI = cn = Gener. = Eugen = C-te de
n. 1865 'CO Consul , n
f. ministru=10q c..,cló rzi , ..
=Mih. Sturdza C.; cu E A. Lam brino Mavrodi Zapola
Canano oficer super. RI (1)

= Lucia N de caval. "j 7.'a .t.. >cs


U ILl a.
Vogoride = Elisa AsIan 0.

www.dacoromanica.ro
45 GHIKA
(din Moldova)

Din Gregore V. Ghika, decapitat la 1777, se despart


branole: 1. a) Coinänesti. b) á Princ. Gregore Ill
c) Deleni.
ID George Ghika 2. a) Budesti. b) Brigadier. c) Trifesti. d) Kefale.
(1600 1664)
Domn al Mold. si Terii-Rorn.
= o Vlasto

Gregore I
Domn al Mold. si Terii-Rom. N. A se vedea si pl. 40
Principe al Imper. t 1675
= Maria Sturdza

Matei
= Roxanda Mavrocordat

Alexandru
t 1751
Mare Dragoman

Dim itrie 131P Gregore Il Ghika


Marele Ban t 1777
(din care ramura din Valachia) Domn al Moldovei
(Vezi pl. 40) =Caterina Rizu
..
Constantin George
Mare Logof6t .4.1807 n. 1739 (Beitil)
(Comänesti si Deleni) = Anastasia Kostaki
=Maria Cantacuzen

Dimitrie Ghika Alexandru Caterina George Ghika Gregore Ghika * Alexandru Dumitru
Comane§ti Mare Logofel =Comite Rosen Deleni Budefti (Vezi pl. 45-b.)
=Zoe Rosetti Roxanda Sttirdza =Pulcheria Bals Mare Postelnic
= Caterina Cantacuzen
1

Elena Nicolae Maria Elena Gregore Ghika Aristia George Teodor Casandra Efrosina Vasile George Nicolae
Alex. Sturdza t 1881 =Rosetti- =-- Shubine (1807-1857) = Matei General M. Vornic Sturdza Bals =Cleop. Filipescu = Elena =Elena Rosetti
M. Vornic Rosnovanu Donut al Mold. 1848-56 Cantacuzen . = Elena Donici = Fenareta Stirbei = Clemence Grecianu Catargi

Dimitrie
n. 1839
= Caterina Plagino

Eugen
n. 1840
George
n. 1844
Nicolae
I. 1907
Maria
= Alex. Constantin
(1828-1875)
t loan
(1829-1891)
=
=

=
Elena Sturdza
Ana Catargi

Natalia
I. Bals
c
co
......cs
--.,... 0)..c
03 .4r
,..., ,i,
Alexandru Gregore
,
Ferdinand
=Alexandrina
Constantin Elisa
(din I-a)
Gregore DLuucciaa
(din II-a)
t..
o
:11) a,
co
Efrosina
. Pallady
ta
=Eugen
Elena
t1903 (1846-1910) D. Sturdza n. 1847 0 in
Senator = Caterina = Maria = Teresa Stirbey = Zoe Plagino General =A. Millo
1..

u
1... %)11) cn

=Maria
E et,
t4)
= .4& w
= AdelaColonel Cantactizino Senator > E 7 NI Cantacuzino
CC%

= Zoe Lahovary Kesco Vacek Rusii Alexandrina de =G. Filipescii (...) e Rosnovanti =Sultana Bäläceanu Pandeli
t-3

Maria
=Leon
Nicolae Alexa ndrina Emil Adina Natalia Gregore
Blaremberg

Alexandru Vladimir Dimitrie t Ella Gregore


.., Lucia loan Alexandru loana
=S. Nicolescu-Dorobantu
,...__,
(din' I-a)
Adina .:1 Ei.. ce T.:,
7.". =
-I_
ca
.0.t=
o
O. ..
03
....
el
3.,
a
i. ....
....
CI)
:74 g
,
Nicolae Eugen
(-)

Elena Eugenia
5 1 oit in
-
n. 1875 n. 1897 it. 1867 Diplomat n. 1858 major oficer de cav. E Polizu .c 5 = 'II C) (I.)
.o ,-
(.., -0 a, E architect
,
Greiciisaanti e
Mavrocordat Deputat, =Margareta oficer s. de caval. = El. C
-5
v
c° 1-
° ea ..4 cl
ccz 1g
o in
oficer i. r.
= Yvonne Bileanu
Cretzianu =Constanta Lahovary M
04 >
d iu . -n
X CY

Câmpineanu 1 II
<

Nicolae Ettgen !voila Olga Gregore Constantin Alexandru

www.dacoromanica.ro
45-b
GHIK A
(Moldova)

11.

* George
n. 1739 (Beiul)
= Anastasia Kostaki

Alexandru Dumitru
t 1830 n. 1760.
Brigadier in arm. rusä, SpAtar
consil. int.
= Caterina.Rizo

Coralia Ion Ghika Maria Constantin George Alexandru


BrAiloi Brigadier Plagino = Cat. Catargi n. 1785. Trifeqti n. 1802. (1(efale)
= Efrosina Filipescu =Safta Razu = Caterina Miclescu
= Ruxanda Stirbey
,, II

Alexandru
Ministru plenip.
Gre gore Emil 4 fice Ana t George C

C Elena George Constantin Ion Smaranda


(1847-1911) n. 1848 Fin. Bogdan Colonel = M-is de la Agripina Maria Negruzi =Pulcheria Razu

,
-
=. Maria Mavrojeny Ministru plenip. Ministru plenip. = Agripina Motte-Uzèrc Greciann Cuza
= Maria Kesco =Caterina Florescu Miclescu
t1

Petre loan loana George Henri Georgeta Elisabeta Maria loan Maria Caterina Eduard Albert Eleonora Matild a
n. 1877 ofi cer de Tb. Pallady = N. Can- n. 1860 =A. Rescanu Cantacuzen o = Lucia Palady Gall
Pallady
oficer de cav. i. r. tacuzino oficer s. de art, i. r. E o o-0
4-
= C. Lupascu
caval. =... Singer = Maria de Bartsh E

Eva Dan George

www.dacoromanica.ro
HASDEU
46
(si Petticeic

Gavril zis aampa»


flu] lui David
n. 1547

Toader Petriceicu Efrem Hasdeu Dumitru


Marcie Logofilt Parcälabul de Hotin = Sora lui loan
= nepoata lui Moise Movilä Potcoavä

' 1?? Stefan Vocla Alexandra Stefan Hasdeu Miron George


Petriceicu Mare Paharnic Vel armas
Doinnul Moldovei (1619 73) =_-- Antemia Vartic
= Maria Catargiu = Fica lui Stärcea

George Lupascu Maria


Hasdeu = Vasile Bals
= Constantza Kryzwkowska
,....,
$tefan-Dom inic Gaspar Francisc
Hasdcu (urmas, i in sec.
XVIII)

loan Hasdeu Cas.mir


Cäpitan in garda
polond

Tadeu Felix
t 1835 CApitan
= Comitesa Dennhof
-=-- Valeria

Tadeu Alexandru Boleslas


Colonel in Rusia (1811-1872) t 1886
Scriitor
-= Elisabeta Dancza

t Nicolae Bogdan Petriceicu


Hasdeu
istoric, filolog
(1836 t 1908)
=- Julia...

Julia
(1869 1888)

Notà. La 1475, Stefan Hasdeu, («llizden») spdtar


al Moldovei, prima o spadd dela Regale Mafias al Un-
gariei.

17

www.dacoromanica.ro
HURMUZAKI
47

Manole Hurmuzaki
Vel comis

Christea
Stolnic, 1720

.... Hu -muzaki
logofät

$tefan Constantin

,
Alexandru Mateiu
Postelnic ni. paharnic tn. vistiernic v. medelnicer
=Victoria Costin 1770 (in Bucovina 1775)

Nastasia Doxaki Constantin


Wasilko (1782-1856) Comis

.
Constantin
(1811-1869)
Eudoxiu
(1812-1874)
George
(1817-1882)
Alecu
(1823--1871)
ni. vornic
=Ileana Murgulet

Nicolae
(1826
Elisa
= G. Stu rdza
,,
Efrosina
Petrino
f. ministru Baron al Austr. Baron al Attstr. Baron Hurmuzaki
Om politic ; ciipitan =Efrosina Flondor =Natalia Starcea .
al Bucovinei
,-------- I

Ileana Eudoxiu Constantin Alexandru


de Zotta n. 1845 n. 1863 n. 1869
deputat
-=Stefania de Petrovici

Nota. -
In sec. XVII familia era inrudita Cu neamu-
rile Movild i Murkule( in Moldova de sus. Astdzi
Austria (Bucovina).

www.dacoromanica.ro
48 JORA

Dumitrasco Jora
Mare vornic de Tara de jos,
1617

lonasco J. Gheorghe Apostol


Mare vornic 1630 Sluger 1618, Mare postelnic,
=Simina Arapu päredlab 1637 1630
= Maria

Constantin Gavril Toader


Armas, Sentar, Sluger 1655 =... Vartic
1670 = Tudosica Kostake

Grigoras Maria Anthioh Jora lrimia Toader


1681 -=.Clucer Pralescu Hatnian al Moldovei Serdar
Anghelina Sturdza Marc Logorat, 1711

fatä fata Mihai Safta Safta


= Bals = Stefan Briescu 1750 =0. Rosetti Dutnitrasco Cuza

loan Duntitru
Postelnic
= Maria Millo

Caterina Elisa Alecu Mihaii


G. Krupenski Canano =Sultana Manu = Smaranda Rosetti
= M. Kogälniceanu

Alga Alice Maria Vasile t Mihai


= St. John =D. Rosetti = R. Sturdza -=.. Ciuntu
Tescanu

Mihai

Nota. Familia, din care Jora Stolnicul (raid la anal


1392 ca boer al lui Roman Voev., erd de origina' cdzii-
ceascli. (Un Jora polcovnic de Cazad i moare la 1475).
Gheorgte J. Parcillab de Hotin la 1528.

www.dacoromanica.ro
49 t KORBEANU

Radu
Comisul dala Corbi, 1505

San
Vel-Spd ar, 1560
Cap ea fiica
Banului Teoclosie

Vintild Maria Corbeanca


dela Corbi din Cldtesti, 1569
Mare Vornic, ,-__-Radu post. Bidiviul
1570, 1620 (Basarab)
=- Maria
1,
Teodosie Maria Negoita

.,
Preda
Spdtarul din
Mare Ban

.,
= Maria Buzeasca

Alexandra
=Dragoi
t 1628
=- Vdrite Ndsturel

Dumitrascu
Mare Paharnic
dela Corbi

Vintild Corbeanul
Marcie Ban
Cepturoaia Fdlcoianul 1670 t 1706 1678, 1702
= Ilina Cantacuzino

Constantin Barbu Mihai Maria Smaranda


Mare Pitar Waal' Mare Postelnic = Constantin =._. lorgu slugerul
t 1748 1690 $tirbei (Costescu)
=Maria Brdiloi

Constantin
Setrar 1742
= Marica

Notä. ramille olteneased (C.iorj) stinsd In secol.


XVIII. Petra Spdtarul Radu Comisul dela Corbi,
rude cu Domnul Rada Basarab, trdiau la 1505. Boerul
Moio§, la Corbi,in 1466. Vestita rasa Corvin de Hu-
11.10d pare a (wed aceiaqi origina eu aceastd tamale.

www.dacoromanica.ro
50 KONAKI

llie
Spàlar, 1600

Vasile
Ve! Medelnicer

Anghel Konaki
Mare Comis, 1670
= Paraschiva Venin

loan Costache Konaki


t 1711 AO 1716
o Kostaki

Costache
Paharnic, 1763, si
Mare Vornic
Ileana Catargi

Manolache Gavril
Mare Vornic t 1803 Ve! Vornic
= Ileana Cantacuzino
=Safta Sturdza
(din a ll-a)
.,
Ileana Ecaterina Costake K. Maria Vasile loan Anastasia Ileana
= Alex. Relcliman = Ion Sturdza (Alexandru.1777-18-19) = Nicol. Bals = Elena Manu = Teoclor Bals Cali mak
Mare Logofdt
= Smaranda Donici

Caterina
t 1870
-= Pr. Nicolae Vogoride
=Pr. Eman. Ruspoli

(din l-a) (din a ll-a)


Emanuel Vogoride- Maria Lucia Ruspoli
Konaki =P. de Roma =Rosetti-Rosnovanu 3 fii si 2 fice
= Olga Sturdza =Demetru Grecianu

Notà. Se Irage din vechia fatnilie moldoreand Golia


(satt Gold), din care trdiet la 1460 vornicul Goia.

1S

www.dacoromanica.ro
KRETZULESCU
51

.
Fuior Vintilà paharniéul
Non. Boerii din tiretzulelti, cnnoscuti lii istoriii dela Rämnic dela Balotesti, n. 1510
din scc. XV, man vechile stdpiiniri In jud. VdIcea 1500
irges,§i ereau Inrudifi de apron pe c Dotard Basarabi. = Caplea fica Caplei din Peris

Gheorghe Dobromir Stan logofátul Maria


Mare ogofe Mare Ban =Preda din
din Barbuleti
Tärgoviste

Chirca
Paharnic Stall
Logofatul din Kretzulesti
1604, 1630.
Dragomir Doamna Stanca =Stanca
Mare Ban =Mihai Vodii

Radu Kretzulescu Aléxandra Mine


Mare Logofe = Tudoian Aga Postelnic
1650 din Aninoasa =Doichitza

1
' 1

135rvu Kr. Matei


Marele Postelnic Vel setrar. 1717
(1660-1710)
=Visa

Constantin Matei Safta Zoita


lordache
Marcie Vornic Mare Logof et = M. Gralisteatiu =Stolnic
Mili. Falcoiantt
=Constantin
Asan
(1680-1746)
;; ; =Safta Bräncoveanu

Nicolae .Maria Toma fica ... ficä...


...
Constantin nitlr

,___,I
'Radu Kretzulescu =Balasa = Const. Väcärescu Ve! Ban = Mihälescti = Brezoianu Cia9mn
Marele Comis Mare Ban 1750 =Safta Costin =0 Nicolescu
=Smaranda Caliarh Guliano fat:C.onst. Ramadan
=Safta L__
eordeanu
D,--inu I ..__.:,
,_ I
,
lonita ficä ... S=u1Rtaandau
i
stuCluoisctatch18e14
fatä .:. !lima Manolache fatd ... Caterina Constantin Istrate
lordache = Brezoianu Vadrescu = Luxandra Mare Vornic = Kretzulescu = Sm. Manu Mare =C. Radu
=Smar. Conduratu
Clucer =Glogoveanu =Stolnic M. Ban Ban Geanoglu SlAtineanu
Bucsanu = o RacovitzA Guliano
=Maria Cantacuzino ,

=Florescii
,.
Constantin
,I

Alexandru Salta
$tefänescu
Gheorghe
Mare Clucer
1
la
Mare Logofe
Luxandra
1

=Gr. Cantacuzino
Paharnic Mare LogofEt
=Ana Campineantt =Elena Bucseneasca
,.._____ I

,.. I

1 Constantin Elena
a) =. Nicolae Manolache
loan
= Paulina
Constantin
=Maria
Constantin
(1809 t 1884)
Scarlat
Colonel; Ministru
Dumitru
(1824-94)
. c.6.. a
o u o :.-- u
' cn. N Z; 79 x
,4
eel t.-.1

,,,u) (18 12 1900)


Minru-prezident
Agá.
=Catinca Bräiloi
= Zoe Filipescu Golescu

Florescu Filiresett Ministru-prezident = Elena Vilara General a mg A iM

(div.)
=Ruxanda Dedulescu =Sultana Cl > min. plenip. etc.
BAlAceanu =Sofia lacovenko
1
,..1. I
1

Caterina Elisa -1-- Alexandrina Maria


Leotiard Abigael Melania Sultana Zoe Ana Emanuel = C.
C. Mann = Vla Gl iika =Th. Pallady N. Lahovary
Elena
= lacob Lahovary =Green = D. Oltika = Gr. Maim =George = Alex. Lah ovary Ministru plenip.
Bengescu
,..._ J--_,
=Maria, Lahovary

Emanuel Radu
Diplomat =IrenaCantactizino (d.)
= Catefina Petrovici-Armis

Alexandrina Caterina

www.dacoromanica.ro
52 KOGALNICEANU

Sandu Kogilniceanu
CApitanul, 1700
= fata lui Rango

Vasile
Vel Ca'pitan
1730
1...

Petru Constantin Enache Nicolae


= ..Kesco Stolnic, serdar de Kisinen Stolnic, 1760 Pitar, 1762
=Safta Cronicar
.---Frusina

loan
Jicnicer

!lie K. Alti 6 copii


(1787-1856)
Vornic
=Catinca Stavila

Mihail Elena
(1817-1892) = Teodor Casimir
Om de Stat
=Ecaterina Jora
I.

loan Constantin Maria Vasile


= ... Sturdza n. 1855 =--Varnav-Liteann
Consul gener. G. Beldiman
=Leon Bogdan
Mil ail
= Tarka

Nota. Originarei deja Kolralnic in Basarabla. La


1654 trail Ion Kogdlaireanu.

www.dacoromanica.ro
53 KE SCO

Lucavetzki Kesco
din Tara cazacilor
in Moldova

Petrascu
mare Logofat, 1611

Cons antin
= fica post. lenitzco

Petre K.
setrar

loan Kesco Sint ion Miltalache


Stolnic 1786, 1812 Slujer 1757 jicnicer 1760
in Basarabia
= fica hi lije Cfirste

Petru
mare vornic
=Natalia Bals

Pavel Kesco
Colonel "n Rusia
=Pulcheria Sturdza

Natalia Maria Caterina


-= Milan, Rege =-.Gregore Ghika = Eugen (Mika
al Serbiei

Nota. Familia mold, de originli cdziiceascii (sec.


XVI); rdniasd COpi in Rusia dupti luarea Basarabiei.

59

www.dacoromanica.ro
KOSTAKI
54 (Boldur)

Notä. Fundlia se trage din Boldur, Marcie vornic


al 111oldovei sub Stefan cel mare (1460).Kostaki m.
Slujer, fiul liti lo,,, a dat numele actual al familiei.
Ramuri: Eptireanti, Negel, Boldur, Littescii, Tapan, Kostaki.

Kostaki
Mare Stiller, 1598
=Crtlina C5rste
(i he novici

...Kostake

Gavrilitä
Marcie Vol ii.c 1657, 1680
t 1690
= tica SpItar. Caracas
= Halm. Costan

Solomon Vasile " Elena Lupu Kostaki


Kostaki Mare Vornic t 1716
Marc Vornic Mare Vornic 1693
=
in. Scalar, 1690
fata It i Mattole = Catrina =Catrina Cantacitzen = Ruxa ¡Ida Bats
Rosetti
(?)
..
Toderac Constantin Scarlat l(?)ije Lupu Gavril
Manolake K. Grigoras lordake Mare Vornic
Mare Logof5t 1750 = o Racovitit Marc Vornic 1730
=
in. Spätar
= fica lui Petrascil
Mare Logorát si Caimacant Ban Voruic, 1765
=o Sturdza = o Miclesci, = iriak
= Maria Paladi tata lui RacoNijä
Catargi
1- 1736 ..B.aKn

1 (?)

lordaki fatä ... Vasile Lupu Scarlat Matei Mihalache Constantin K.


Manolache Grigora Constantin
Chicer K.-Epureanu Paharnic t In Rusia = Gr. Bals Kostake Negel Vel c5pitan
=
Stolnic (Patrascan) SpAtar
=Maria Callan°
Tal pan
M. Vornic
------ o Paladi Mare Sp5tar = o Bog,dan
=
Paharnic
llinca Cantacuzino
o Sturdza =Rtixanda Miclescu
=Marghioala Rosetti
=Marita Caragea
Pascanu
I
I 1
1 1

Grigorwu Gheorghe George K. lonitá Lascarachi


Toader lordache Epureanu loan Lascaraki Aga
Omer Agil Ld(escu
=Safta Lambrino Mare Vornic Agri
= ¡Maria Cantacuzino =

=ki-
=o Cali maki =Zaintira Rkscanu =Safta Botez Forest:It Spiitar
=0 KrupensIsi
= o Sainurcasi
J ,_,...
1
L _ 1,_

1
1

Constantin
Gregore Manolache ' Nicolae Smaranda Nicolac lordaclie Stefan Matei Venia Min Alecu Elena. lordache
Boldur-Lritescu Ban
= ... Boldur 0 Razu =Const. Kosta
(1824-1880)
Ministru prezident,
Capsa Niculcescu . Boldur-Kostake
Maior
=-- Catinca
V5ciírescu
Postelnic
=Casandra
(1763-1846)
Mitropolit al Talpan Hattnanul = Elena Kostaki (Patrascan)
oat politic Costaki Moldovei si Sucevei =Efrosina Rosetti
=Maria Sturdza =Attica Bals
I I
I
1

(din l-a) (din II-a) Dumitru Matei Gavri I


Esmeralda Teodor Ion George Eugenia Olga Lupu
loan Caterina Elena Natalia Victor
i .
Senator prefect Senator
Exa rcti
.

=Alex. Bibescu Rescanti Capital] N. Mavrocordat =... Exam' (f. c.) N1aior =Rox. Paladi Bartsch . =Elena
= ... Kurt = o. Sturdza =Eleon. Asian (f. c.) ==CAosniadnuratD Juvara
Canano
=Maria Alb('
I
1
1

Ermeralda Eugenia George Nicolae


Asian

www.dacoromanica.ro
KRUPENSKI
55

Andronaki Krupenski
Vel Jicnicer, 1660
= Maria a Stolnic. Dumitru

Vasile Sandu K. Timu§


y. Medelnicer Vel medelnicer Vel capitan
167S, 1700, 1710
= Anita Ruset

Lupu Krupenski Maria * Gregore


(1697 t 1770) Catargiu Vel medelnicer
Vel Sto line (Descendenta pl. II)
=Sana Cuza

Scarlat Costache lordache Catinca Vasile


Cincel- Spatar Serdar =Daric = Maria
= Rux. = Ilincit =_ Maria Mili' Vilrnav
Catargi Camino

Teodor Gregore Scarlat Zoita Matei


= Smarancla Vornic ni. Vornic Liitescu in Basarabia
Moruzi t 1868 = Paraschiva Rosetti = Caterina Conmeno
= Smar. Catargi
....
Teodor Dim itrie Efrosina George Ekna Alecu Matei Profira Aristia George Nicolae
t 1880 = Principe t 1850 Lan] t 1882 Donici Donea 'in Rusia o2 -
in Rusia Wiaseinsky Colonel = Elena t 1892
=_- Alexandrina Catargi = Catinca Jora Rosetti
,-- I L
1

George Maria Nicolae Efrosina Anatol Mihai Alexandru George Paul Vasile
Consiliet de Stat Hermeziu (1847-1901) Diplomat = Ana Maresaltil Colonel Diplomat
numismat Catargi nobil. Basar.
,--- Aspasia Mavrocorclat = Efr. Cast!

Nicolae Elisabeta 7 copii Alexis


n. 1876
deputat
= Maria Prgjescu

Notà.Fantilie originara' din Polonia, de unde a venit


in Moldova in al XVII sec.Se trage din vedija familie
Rosa, cunoseutd din ,al XIII secol.
www.dacoromanica.ro
55 b.
KRUPENSKI

* Gregore
Vel mcdelnicer
Catrina
(v. pl. I)
..,
Maria Ileana Anita Costache . Iordache Nastasia Sandu Gregore
Roseti OrAsanu Buhus = N. Jora Vornic Ban = T. Rafael dela Betesti dela Poloboc
= Ileana Gheuda =Smaranda Manu Serdar
= Safta Sturdza-Micl.
I

Iordache Enache Sandu Gregore Manolache Catinca Alecu


1

Sp5tar Vornic . ciela Cardclati = Elena Lambrino j 1879


(Chiticeanu) = Ralita Rosetti- Vornic Miclescii = Maria Catargi
-. Maria Silion OrAsanu = Nastasia Canano
I I

Costache Manolachi Maria Costache 5 fice Alecu Sandu George Leon Mihail Alti copil
= Maria Rossi Con is = N. Negri (1808-1870) j 1911 Magistrat Major de cav.
=--- Catinca Gheorghiii =Maria Mann = Ar. Bossi =-- Mina Corvan

--.
I

1
Nicolae Lupu Clara Save! Constantin Emil Edg ar j Manole Sandu 3 copii Alice Margareta Georgeta Alexandru Mihai
t 1900. Senator Razu =- Cleopatra n. 1865 = Hen rieta (1840 1- 1897) Sturdza
=Maria Negri Sturdza Colonel
. Grecianu =-- Catinca Grecianu

Alexandrina Maria Emanuel Nicu Nicolae Constantin


n. 1868 n. 1869
Cápitan i. r. = Lucia VArnav-Liteanil
Deputat

Alexandru Marcela Nicolae Jeaneta C-tin

www.dacoromanica.ro
LINCHE
56
(Le

Antoine de Linche
t 1588
= Jeanne de Botiquín

Thomas
C-te de Moissac, 1596
=_- Louise d'Ornan°

Alphonse
Senior de Moissac
1630
= Marguerite de Blacas

César de Linchou
1715
= Anne d'Oda

Maurice
n. 1680. In Marsilia
= Catherine Roux

loan Francisc loan-Baptist


1760 (1726-1780)
In Moldova Slujer in Valachia
= Maria Hodivoianu

Filip Len§
Mare Vistier si Vornic, 1820
= Elisaveta Carpenisanu

Constantin Elena Alexandru loan George


t 1843 C. Vaca rcscu (1812-1874) (1813-1865) (1826-1887)
= Sultana Billaceantt = Alexandrina Filipescu Colude roman Oficer de cav.
-,--- Elena Florescu = Zoe Slatineanti

t Filip Alexandru Ozar Zoe Ana loan


n. 1851 n. 1849 Florescu Alexandrescu Linche-Slittineanti
f. oficer si diplomat Diplomat, major.i. r. (div.) 1- 1906
.= de Pashalv = Verona Dtlmboviceanti = Zoe Brililoi

Nota. Familia e originard din Italia, de ande 'real


in Corsica (1435), apoi in Francia (1390). Comiti de
Moissac. In Tara ronaineascri din sec. XVIII.

www.dacoromanica.ro
57 LECCA

Aga Lecca
(1550-1608)
Marele Comis ; Castelan de
Keowar ; Baron al imper.

Radu Lecca fiu... Miho


Marele Spdtar in Moldova Marele Logofdt
t 1617 t 1643
Grajclana Bdleanu

Preda Lecca Grajdana Dima Lecca


Mare Spiltar, 1640 Vornic = Runea Clucer 1610 Spiita 1-
= Stanca Rucleanu din Grdcliste in 1640

Constantin Barbu
t 1646 M. Clucer si cdpitan
Domnita Ancuta 1680
a lui Nicol. Petrasco VV.

Radu Lecca
Mare armas, 1725
Elenca Contzescu

loan Ra du
In Ungaria
= Iohana del Monte

Dumitru
t 1835
Anastasia

Constantin
(1810-1887)
Paharnic ; Pictor
= Victoria Otetelisamt

t Cleopatra Gregore George Lecca t Alexanclrina t Dimitrie Constantin


=Gr. Poenaru Oficer de inf. (1843-1899) n. 1845
Oficer superior de cavalerie Senator
= Zoe Monastiriceanu -I- = L. Nenovici
= Elisa Chabuclianu (v. 13Arbiltescu)

(din 1-a) ( din 11-a)


Haralamb Octav George Elvira-Iga Constantin Silvia Victoria
II. 1873 n. 1880 P. Rimniceanu n. 1869 H. Aslan C. Robescu
Oficer de arlil. i. r. Oficer de caval, i. r., Inginer, oficer
om de litere Magistrat de geniu i. r.
=Natalia Bothezat . = Vera Blackett

Nota. De origina italiana"; din familia corsicanit


Lecca,cunoscuth din sec. XII, cdnd trhid Guido L., Co-
tulle de Cinarca. loan-Paul se ilustrd In sec. XV. In
Valachia din secolul XVI.

www.dacoromanica.ro
58 LECCA
(din Moldova)

Aposto Leca
Vel Serdar, 1725
In Basarahia

Teodor
(1727-1809)
,:
lonascu $tefan
la Dorohoi la Botosani
(urmasi)

Nicolae
Gheorghe Lecca
(1802-1832)
Paharnic. la Bacrut
=_ Maria Negurti

loan George Dimitrie


(1825-1876) (1831-1885) (1832-1888)
Ministru Ministru General, Om politic
= En dochia Boteanu =- Maria Mälinescit
,--- Clara Negurti

lunius Dimitrie Caton loan Victor Maria


Senator 1- 1910
Marcel
n. 1860 . t 1898 t 1904 =-- J. Lecca (din 11-a)
= Maria Lecca (d ) Prefect, cleputat Senator, Prefect Maria = R Cantilli
=. Alice Strat Elena Sideri (d.) Lrunotescit

loan Luck' George Laurette Sergiu Radu Nicolae George Mircea Margareta Marcela Mihai
n. 1888 1839 1393 n. 1803 180 I 1 893

Notà. lona§ro Leca crd itarcitiab de Roman la


1609. Gavril L. din care descinde fant, de azi, trdid
pe la 1700. Nu cunort§tenz 'tuneful de innalire at
familia din l'alachia.

www.dacoromanica.ro
MERISANU
59
BUC$ANU

Stoica 'moot
Sec. XVI
I

Petrasco
Logofatul

Barcan de la Bucsani Badea Bucsanu


si Merisani Vel Comisul
Marcie Stolnic, 1610 = Maria
I

Staico Merisanul Dragusin Preda Buxianu Pe tra sco N ea csa


Vistierul Mare Vornic Vel capitan Bucsanu = Negoita
(Euxianul) Vacarescu
Mare Paliarnic, 1670 t la Leva 1661 1672
,
= Marica Buicescu
1
1

Badea Merisanu Barbu Merisanu Vintila

,
'el capitan 1704 Mare Vornic Vel capitan t 1718
= Balasa Secuianu 1718 = Durnitrana Buicesca

Constantin lordache Despa fat:a ...


= llinca Berindei 1736 = Comis = Matei Fdlcoianu
C. Florescu

Tudor
Paliarnic
(1731-1760)

Nota. Veche famine din Tara-romilneascil care s'a


- ilustrat in sec. XVI i XVII, si din care i-amura numild
Merisanu s'a continual pilmi la sfiirsitul secol. XVIII.

21
www.dacoromanica.ro
60 MAUROCORDATO

Notä. De urmele acestei familii se chi pi-in sec. XIV


ln Imperial bizanlin. ln al XVI secol erea stabilitd in
insula Chios, apoi la Constantinopol.
Ortografii: Mavrocordat, Maurocordato.

Mate;

Pan deleon Mavrocordato


de la Chios. 1600
=Elena Massimo

Nicolae
t 1639

Alexandru
...L
=Roxana Beglitzi

loan
Exaporiton (1636-1709)
Mare Dragoman al Portei
=Sultana Chrisoscoleo

e loan M. Ruxanda Scarlat Nicolae Mavrocordat Elena


Domn in Valachia, 1717 = Matei Gliika In. paharnic in Val. (1679-1730) = Ion Rosetti
t 1719 t 1699 Domn al Mold. si prii-I-Zom. 1716-30
Zainfira Gulizno =Ilinca Brancovan = Casandra Cantacuzino
=Sora pah. Ciuki
=Smaranda Ponaiotaki
(din ll-a) (din a Ill-a)
Sultana Alexandru Scarlat 0 Constantin Vv. 0
loan Alexandru
Racovitii t 1738 I. 1726
(din I-a)
(1711-1769)
Domn al Val. si Mold. 1730 - 50
Domn in Moldova 1743. t 1747 n. 1718
=Maria OuHallo =Smaranda Cantacuzen
=Smar. Cantacuzen (f. c.) =Sultana
= Caterina Rosetti

Alexandru Maria Dimitrie loan Smaranda . Sultana 0 Alexandru Caterina Nicolae Constantin Ion Scarlat Caterina George
Domn in Mold. 1782 =0. Bals n. 1740 =o Rosetti- Racovitzli Caragea Domn al Mold, 1785 A. Cantacuzino Mare Ban =Elena Hrisoscoleo mitropolit Ana Sutzu t 1821
= Maria Kalimaki =Maria Sturdza Bibica Principe in Rusia. t 1809 =Smaranda Racovitzd Mare Postelnic
.= Zafira Caragea Caragea = Elena Sutzu
I
L
I
Maria Alexandru Constantin Caterina Alexandru alti Stefan Alexandru loan
Const. Moruzi t 1858 (1780-1850) in Rusia (urinasi In Grecia) copii (urinasi in Grecia Hatman. t 1855 t 1847
Mare LogofOt Mare Vornic si Rusia) -=Smar. Moruzi .=Raluca Rosetti
=Caterina Bals -=Casandra Bals
I

Zoe Dumitru Alexandru Maria Pulcheria Nicolae Maria Alexandru Zoe George 3 fice George Dim itrie
= George Bibescu Nicolae
(1807-1893) Ministru =- V. Belcliman Th. Ghika (1812-1874) = Potner (1820-1895) =A. Figuerra (1802-1858) = Cate. Ma Ghika t 1893. Dr. med.
=Efrosina Spiro-Paul =.Pulcheria General Sambelan, Senator d'Almeida = Maria Schina Senator
Lambrino = Esmaralda Boldur-Lgescu = Elisa Millo .
=Aglae Adamaki
I 1

I
Aspasia Dumitru Alexandru Efrosina Natalia Edgar Leon Emil Ema George Alexandru Elena Dimitrie Elena .
= Nic. Krupen ski =- Elisa Negruzzi -=- Zoe Gliika = I. Catargi .= Nicolae Sutzu n. 1857 n. 1358 t 1902 =Ion Prefect (1844-1908) =General n. 1851 6.13illeanu
o
N c,N.

Ministru plenip. General =Eugenia Lahovary Vera Senator C-te de Dohna Oficer in Rusia =Elenniao1a8Fn615onclor e'an
-= Irena Blaremberg =Maria Ghika- Drosso

.
Mak7 CV 0
rra =- Lucia Cantac.- =Elena Baltazi
Com'dnesti Pascanu

Elisa Dumitru Constantin


--......,
I I
I

_ I
II

Socec ii. 1884


Marie-
Jeanne
Vladimir
n. 1889
George Zoe Alexandru
n. 1894
Margareta Elisa George Olga Maria t George 4 copii George Zoe Elena Nicolae Constantin
Ciolac
93 = Sturdza =Moruzi

www.dacoromanica.ro
MORUZI
61
Antioh
1660

oruzi
LlAdam

= nepoata lu. Pan. Nicusa

George Smaranda Antioh


Mare Postelnic = lacob Rizo in. Postelnic
Mare Vornic
Smaranda Ypsilanti =Sultana Mavrocordat

Alexandru Caterina a? Constantin fatd loan fatä


Ypsilanti Domn in Moldova 1777-82 = Rallet ni. Vornic =- I. Rosetti-Bibica
= o SulgiarogIti

1:1P Alexandru Roxanda Raluca Caterina Anastasia Dimitrie


Damn in Moldova, 1792 J. Calimaki Caliarlii Sturdza Argyropol -#. 1812

, = Zoe Rosetti m. Dragoman al Porfei


=0 Sutzu
I_
, I

Smaranda Efrosina Nicolae Dimitrie 4 copii


Constantin t 1844
m. Dragoman t 1821 = Alex. Mavrocordat Plagino Drogman
=Raluca Mavrocordat =Sevastia Geraki
_
I
I

Panaiot Efrosina Zoe Maria Constantin Constantin Alexandru Sofia Zoe


Alexandru Dimitrie in Rusia t 1878 G. Sutzu N. Sutzu
Ipsilanti (Urmasi in Grecia)

.
t 1873 = Maria t 1859 Typaldos Sutzu
= Adela Sturdza
= Pulch. Cantacuzen

Elisa
Zaimis
=Puicheria Rosetti
=Sm. Bals

Zenaida
Callimaki
.....,
Aspasia
de Roma
Negri

,
-= Aglae Plagino

Dimitrie
n. 1847
Constantin
=Cat. Bals
Alexandru
t 1893
= Cat. Sturdza

Alexandru
(in Rusia)
Dim itrie
--=.Tereza de
Sebastian
Deputat
Dim itrie Maria
= Alex. Cuza
Oficer sup. de cav, i. r. Gizycka
Senator
= Smaranda Cantacuzino
,.
Aglae George Paul Alexandrina Maria S copii
= A. Rosetti n. 1876 Oficer
Oficer de caval. =M. Mavrocordat
=Adina Stirbey (div.)

Dim itrie Maria

NotA. Originara din Byzant, familia se stramutd


in Trebizunda prin secol. XV qi se intoarse la Constan-
tino poi in al XVII. In Moldova pe la 1750.

www.dacoromanica.ro
62 MICLESCU
Borcea
m. Vornic, 1550

lonascu
1000

Gregore Miclescu
Paharnic, 1645, 1653

Gavril
Mare Logofk, 1705
= fata Logof. Dubäu
= Balasa Moreanu

Sandu Constant in Alti copii


Miclescu (din care descendetzti)

Ion Sandu
Vornic Ban
I

Vasile Nicolae Alecu Costache Elena Constantin


la Botosani la Iasi = Elena Scortzescu in Vaslui Mare Vornic

,
K rupens ki
(urmasi) (urmasi) la Roman (urmasi) t 1850
(urmasi) =Zoe Varnav-Liteanu
..
Scarlat lordache Constantin Sofronie Alexandru fata ... fatä
Mare Logofät t 1863 ni. Vornic =.Hatman Lälescu = Vornic
=Maria Beldiman Mitropolit = Catinca Rallet Basot5.
I I
Dumitru Calinik Nicolae Profira lorgu Zoe Agripina Efrosina Catinca Alexandru Natalia Lucia
(1820-1S96) (1822-1866) D. Miclescu = =- Miclescu = Ghika =Mavrojeny =Canano = Caterina = Vasile = Al. Sutzu
om politic Mitropolit primat Glogoveanu Obedeanu

Victor Constantin Constantin Scarlat Ion Demetru George Ema


Constantza .= Deputat =A. Sturdza Oficer s. de art. = D. Kristescu
Boerescu =Sultana Prdjescu -= Olga Cantacuzino

loan

Nota. Acte din an. 1438 dovedesc pe Stanciu Stu-


rostele, strantosul acestei fantail din Moldova de sus.
In aceastä tabelci figureazd numai una din ramuri.
www.dacoromanica.ro
63 MANO

Notä. Vechea originii a familiei e din Italia: Conrad


Manno, cavaler din Florenza, la 1267 ; leronim M. in
Venezia, 1537. La incep. sec. XVII urmasii lid se
stabilird la Constantinopol, de wide ¡recur& in Tarile
Romiine dând nastere la cele 2 ranzure actuate.

George Mano
1600

Manoil
(1610-1095)
Mare Eclesia rh

Mil ail

Manoil
M. Logofiit al Patriarhiei, 1741

Mihail
Mare Logof. Patr.
=Smaranda
.,
Manoil George Mano Sultana Zoita Nicolae
LogofAt al Patriarldei (1726 77) =- Dimitrie Balasaki = Origore Voclä Ghika m. Kortofflax al Patriarli.
=
= Zafira Caragea

. Mare Postelnic, in Tara-Ronz.


= Ruxanda Sutzu
Ion Mavrocordat Efrosina Hangeri

,
Mihail
m. Postelnic
Scarlat
1752-1804
Mare Logofät in Mold.
Alexandru
(1755-1815)
m. Logof. al Patriarh.
Smaranda
= Bsdrcdnescu
Mihail
Mare Vornic Mare Postelnicni. Dragoman
Gregore
Sevasta Hurmuzaki
Dimitrie Alexandru
ni. Spiaar

as
= Kretzulescu Caimacam = Maria Caragea =. Ralu Sutzu
= Ecaterina Sutzu Ralu Ipsilanti =Smaranda Väcàrescu
L ..._, L 1

Constantin 174. CZ
'CC.)
7-Z CZ IÇ Manole j" O :71 Dimitrie Dim itrie George loan cl vz."
= b, Constantin Caterina George Ana Nicolae Constantin as,
:-su Mihail Constantin
Hatman C
Hatman
N
a) -7-: as -,-.5
m. Vornic = Tarsia = Ana t 1869 .. m. Postelnic Vacgrescit (1803loan1874) = Elena = Kociubey Mare Logoft (urmai (urmasi = E. Rizo
=Ecat. Cuzi " X N =Sultana .72.
(i)
= Profira Miclescu Plagino de Grand-Pré -2...)z Caimacam Vi lama =_ Maria Gritdisteanu in Grecia) In Grecia)
Mavrojeny L:. CZ
) mare Vornic
E o (
= Ana Ghika
Ci
., ,.
Smaranda Maria Manole Savel CI R
Petre c .,. .= CZ ....1 cl -_-;
Alexandru Elena George Alexandru Dimitrie Constantin Gregore loan loan
t 1890 +4a Q.,)O,- c
.
Rasty Krupensld m. Vornic (1S24-1O6) e c, (adoptat) = A. Florescu (1833 -I- 1911) = Maria Filisanu Senator (1843 1893) t 1890 = Elena Voinescu
Ct
= Elena Luca General ' X' = C. Cornescu General N
istoric = Maria

,
= Maria Varnav Om de Stat Kretzulescu =Sultana

-
C.1)

al ce o Bascoveanu
= Eugenia Luchidi = Alexandrina Cantacuzino Kretzulescu

(din l-a) (din II)


loan as
',73
s-,
Rodrig a)
as -o Natalia Sultana Mihail Savel Constantin loan Ana George Zoe Constantin loan Mihail loan Savel
n. 1844 as cu n. 1848 So' 2 = G. Pallady n. 1871 n. 1872 = Ion Florescu n. 1876 =-- Matei = Lude Lafoncl CApitan Oficer decay. Oficer I- 1907
is. y,
General c,, c, oficer de caval. t4 Diplomat Magistrat Oficer Bals . (1872-1907)
,--Smaranda '' =Maria Costa-Foro .5. oficer de cav. in r. oficer in r. de cavalerie
Cretzianu a =Elisabeta Cantacuzino

George loan Ana Petre


n. 1903

www.dacoromanica.ro
NECULCE
64

Neculce
ve! Singer
Ecaterina Cantacuzino

Maria loan Neculce Sanda


Vistier Luca Mare Vornic = Done Vistierul
Cronicar (1672-1745) din Valachia
= Maria Bogdan

Alexandru
Vornic
t 1780
Catinca Kostaki

Vasile, zis Mutu


t 1801
SpAtar
= I leana Sturdza
,...
Smaranda llinca Constantin Ion
= Beldi ma n lordache ve! Postelnic Vornic
Cantacuzino =_- o Rosetti Räclucan
Ralu Negri

Nicolae lancu
=0 Fotino = Ileana
Prkjescu

Alecu
(1850-1893)
Zoe Rozin

George Eugenia Emil


n. 1890 Adela

Nota. Fanzilia C11110SCIlid in istoria Moldovei din


secolal XVII.

www.dacoromanica.ro
NASTUREL
65
(Herescu)
Stan din Fieresti
1470
....
Värjoghe
Udriste Nästurel
1510 t 1570
Logofét.
= Duinitra din Bobesti

Cazan
Vel portar
=1)ralma, sora armas Tintea

Radu Nästurel .
de la Fieresti (1565-1641)
Marele Logofét
I
= Despina

$erban Cazan Udriste Nästurel Elina Doamna


t 1628 Vornicul de la Heresti. t 1660 (1593 1652)
Ispravnic de Bucuresti Marele Logofét = Matei Vodd
t 1674 = Maria Corbeanca Basaraba
= Despa

Cazan Udriste Radu Nästurel Marica


Postelnic Paharnic (Toma) = Alexandru,
t
Marele Ban. 1688 Ban. °Norma (Alexeanu)
= Sofia Furduiasca

Marica $erban Nästurel


= Const. Cantacuzino Mare Ban, 1715
= Greg. Baleantt Comite al Imper.
= Hinca Urddreanu

Constantin Balasa
t 1765. =Matei Comiineanu
Mare Ban
= Ancuta Parscoveanu
= Smaranda Baleanu

(din II-a) (din l-a)


Radu N.-Herescu Serban
(1750-1804) Postelnic. t 1800
m. Paharnic
= Anitza Filipescu

Constantin N.-Herescu Ecaterina Stoichitä


(1798-1874) = Alexandru Ghika t 1830
General
ultimul Mare-Ban

Vasile
t 1869

George loan Petre Raluca Elena


General General P. Otetelisanu SteRinescu

loan Vasile $erban Pärvu


Oficer super. Oficer
t 1911

Notä. Traditia aratti pe un Cornil e Hiera sau Henric


Neisturel, venit din Ungaria in sec. XIV. Dupd
lar Here§ti (sau Fiere§ti) din Illov, unii urma§i s'au
numit §i Herescu.
Spita urma§ilor lui 5erban este comunicatd de D-I
G-al P. Ndsturel.
23

www.dacoromanica.ro
NICOLESCU
66
Nota. Numele lamiliei.vine dela muntii Niculele din
fad. Rdmnic-Sdrat, pe cari îi stdplined in secol. XVIII.

Radu Nicolescu
(sau Nectilescu)
vel Capitan

lordache
Postelnic, 1780
= Patina Robescu

Alexandru N. Constantin . . . . Nicolescu Nicolae Nicolescu . ... Nicolescu


Clucer = o Druganescu
_t
1 1

Hristodor Alexandru Gheorghe lorgu Constantin Constantin Josef Constantin


= Elena Bdbeanu Vornic

.,
Nicolescu t 1897. Colonel Clucer
= Zoe Bujoreanu = Maria Costescu- = Maria Babeanu
Comaneanu
a ...--1..
.1...
.
1

Alexandru Zoe Nicolae Vladimir co Leopold Zoe Alexandru .21 2 .2 --cs nos g d.)
c e0 Constantin
= Maria
Kretzulescu
= Polizu-
Micsune§ti
CI 0 Nicolescu CO

Z 4.-
Director Min. Int.
= Ant. Barben
Nicol.-Ianca
= Maria Jianu .ci, cz
03 c
,73
>
O

COI.
4) CO
Ig -0
ncl
c.,
Z
.r.. t
O., hB
CO C
. (ad.)
4.3
CCI
E0 CO U 0.5
L3 V) a,
- -c
I

Alexandru Gregore Nicolae Sofia CI CI 0.)


CI
C
ct
,7)
Oficer i. r. Bontas "C3
0. CI o .> 7
= Elena Catargi o CI
CI
.2 Z .1.7z H
CI eG
o

Gregore

www.dacoromanica.ro
67 NEGRUZ/I

Logofétul Neniul
1650

Gavrilas Neniul
in. Logofët, 1670

Enache N.
zis Negrut
1740

Vasile Negrutzi
Capitanul
= Fata lui Dann
.,
Gheorghe Manole Dinu Darica Ruxanda Enache
Aga in Basarabia t 1823 Vidrasco Negurd Caminar
= fa ta lui Ilski Clucer =. o Voinescu

1
ConstantinI Catinca Elena Alexandru

,
Enache (1809-1866) Gliika
Aga.Scriitor ; ministru
I

Natalia Eugen Leon lacob Elisa Gheorghe


= TCut = Ana Botezat n. 1835. Prezident Mavrocordat = Ana Sturdza (d.). ".3
al Academiei rom.
=Maria Rosetti
Margareta
Constantin Mihail Suzana Natalia Elena Maria Ana
inginer capitan caval. Miclescu Stewart Cerkez
=--- Lucia Miclescu
I

Leon Marta Suzana

Notä. Familie din Moldova de sus, cunoscutti in


timmf lai Vasile Lain!! sub numele de Neniul.

www.dacoromanica.ro
OLANESCU
68

Stanciul din Oläne§ti

,...,,
Tudor
t 1612. Logofet
= Dobrea (Rudeanca)

Logofet
Goran
= Jupanesa din Sravite5ti

Dräghici Sima (.Skilearuk)


t
Vel càpitan. 1727 II logofet.
= Catrina Oteteli§anu = Anca Bujoreanu

Draghici Radu Olanescul


(din care urma§i) Vornic in Gorj
t 1746
= Anuta Scorei

Constantin Kerata alti


(1711-1733) = lile Ziltreanti copii
= Ancuta Pärscoveanu

Constan tin
(1733-1773)
Salta Topliceanu

Stefan
(1762 1801). Clucer
= Safta Costescu

Constantin (Dina)
Paharnic. t 1841
= Anica Conduratu (f. c.)
= Catinca Bellu

Pana
(1816-1885)
Paharnic ; senator
= Maria Ghika

Elisa Constantin Gregore Caterina Smaranda


= Victor Cretzianu n. 1844 (1848-1907) = I). Butculescu t 1902
General Prezident al Camerei Senator (d.) = Nicolae Grädi$teanu
= Maria Filipescu = Adina Ghika

Constantin
n. 1881. Secretar de Leg.
= loana Lahovary (d.)

Ion

Nota. Aceastil familia se gelseste in Oltenia (jad.


Viilcea) din al XV secul. Popa Franco, din care ur-
meaztí filia(iunea el, trditi la 1500; fra tele stiu Stanciul
a pierit in rrisboi la 1523.

www.dacoromanica.ro
69 OBEDEANU

Ion C.:M(1a
CApitanul din Albesti Vel Armas
1[O0 = Vilaia FArcAsanu
=Maria din Obede

Alexe
din Albesti si Obede,
1630

Gheorghe
vel cApi an, 1650
= Sora lui Radu din Tomeni

Parvu Obedeanu Petru Obedeanu Radu Obedeanu


n.paliarnc,1660, 70 Vel Serdar in Oltenia,
1688
= Catrina

Nicolae Despa Constantin Maria fata


m. \ ornic =Radu Comäneanu Consilier imper. 1730 =Constantin = Mihai BArbiltescu
(ales Ban in 1716) =Stanca BrAiloi Filipescu
I

Nicolae Stefan Ilinca Du:nitracu Ecaterina fica ... Maria


ni. Logofet Clucer =Costache Pandia (Bälutä) ni. Stolnic = Clucerul =_ Stril in beanu =.Stefan
=-- Mariuta = o lsvoranu =Balasa FärcAsanit Argetoianu Piirscoveanu
I

I
Alexandrina Petre Obedeanu Smaranda
=- Cretzianu in. Logofet. t 1862 =Pandele
(copii se numesc =o Kretulescu (f. c.) Otetelisanu
Obedeanu) -,-- o SlAtineanu (f. c.)
= Elisabeta Florescu

Gregore Caterina Elena Vasile Obedeanu


w. Logofet. t 1860 = C. Cornescu =Al. Rosetti (1835-1902).
=.Zoe Polizu Colonel
=Natalia Miclescu
a
Alexandrina Ernest Oscar Eduard Constantin Caterina Olga
= Al. Sutzu Pictor Oficer de art, f. magistrat
=Ana Rosianu

Elena

Nota. Vedija famine olteanit a boerilor din Albesti


( Dolj), cunoscutd "in secol. XVI, stdpilnia i mola Obede,
dela care 41 trage numele.

24

www.dacoromanica.ro
OTETELISANU
70

Not5. Strclvechi stliptinitori ai moqiei Otetelis din


Oltenia ( jud. Vilcea). Radu postelnicul laid la 1550.-
o ramurti a ramas la Craiova, cea allá s'a strdmutat
'in sec. XIX la Bucure§ti

Tudor din Otetelis


Sliver, 1590
= Despina

Matei
I. 1625

Stroe din O.
postelnicul, 1640

Vlad Otetelisanul
Spatar 1656, 1677

Radu Preda Gorgan Dragomir Matei (Papa) Constantin


Logofat, 1683 v. Vornic. t 1730 postelnic 1692 1708
= Piluna ntreanu -=. Maria Poenaru

Hie Catrina Preda llinca Barbu Radu Otetelisanu


Vornic (t 1733) Oldnescu Mäldarescu Romanescu vornic de Dolj,1720 = Anita
=-. Maria BAlikeasca -=. Balasa ZAtreann

Uta SmarandaAna
loan Barbu Constantin loan $erban Dräghici
m. Clucer Clucer Serdar t 1793 = Cat. Conduratu Clucer, ispravnic Cgrninar
S. Argetoiann = Safta Bengescu = Cat. Otetelisanu =. Luxandra
= Maria Socoteanu = Zamfira
_L
lordache Catinca Gregore Nicolae DinicA
= Ion Otetelisanti = Poenaru paharnic Clucer, 1815 Otteer4aannu
eS =Argetoianu
mare Vornic =Riosanu
Mare Ag ii
= Sfunti
o nbotea = Smaranda
(1782-1844)
I
(1786-1858)
=- Maria Sevastian

(l-a)
Caterina
I_
= O 13Alteanu
(din II-a)
Petre Constantin Elena loan
.1,,
Constantin
Victoria loan t Constantin Elena Ana
(1795-1876) t 1874
(1812-1891) (Loloescu) (din. I-a) Culcer Frumusanti (1848-1909) -= Maria Reinhardt = C. Glogoveanu
=_Maria Somanescu Colonel Ministru = Elena Serghiacl
= Constantin Lecca

loan
L
Nicolae Maria
,,
Elena
,-_- Raluca Nlisturel

,---.2--,
Petre George Cons antza
-= Elena ClImpineanu
=. Elena Filipescu

loan . Elena
,,
Alexandru
Gregore
= Clara
I. Barbu .
= FI. Paticescu = Cater. Zissu = Zoe Velescu D. lstrate C. Toplicescu n. 1879 = loan Argetclanti t 1899 P. Gradisteanu n. 1855
Brosteanu

Georgeta
lnginer
,'..-,
= Elena Cesianu

se' ban loan


= D. Darvari

Ion-
= Paulina Butculescu

Maria- Alexandru
Henric Natieja Constantin

www.dacoromanica.ro
PARKOVEANU
71

Trufan da
Vel Vistier. j. 1630
=Maria

lordache Párscoveanul
(1615-1675)

Papa
Mare Stolnic
=Ancuta Brincoveanti

=Barbu
ca
,
Preda
Mare Stolnic
Postelnic
Billaceanti (1651 1705)
=Stanca

Stefan Parscoveanu Own itracu Ancuta


Mare Vornic, Consilier imper. =Constantin
(1680-1730 Nilsturel
=Zoita Golescu
1.1.

Stefan ' Ancuta


Marcie. Vornic (si Ban, 1774) =Ccnst. ()Wiesen
=Ilinca Obcdcanu = lordache Colfescu
=Stanca Stirliei
=Kiriaka
.,
Mariuta D um itrana Sultana Ancuta Uta
=G. Cantacuzino =Clucer Farfara =C. BAlAceanti =Bengescu = VIrtdoianu

Nota. Aceastä familie s'a stills in sec. XIX.

www.dacoromanica.ro
72 POENARU

Barbu Brädescu
dela Poiana
Nota. Fatnilie din Oltenia (Dolj), coboriloare din Marele Vornic, 1620, 1635
vechii boeri Brolcle#i,§i al cärei name deriva dela inoqia = Stanca
Poiana (sec. XVl). = Calina

Preda Poenarul Dragon


Mamie Stoinic l'ostelnic
1650, 60.

Dumitrascu P.
Mare Vistier
= Carstina din Belcin (Bengésca)
= fata lui Amza Bälliceanu

Constantin Maria Vasile Matei


Vornic, 1711 =Preda Vistier, 1713 t 1730
= PAtina Oteteli anu = Stanca Grecianu Vornic de Dolj
S
COnstantin Matei Dumitra$cu Matei Toma Constantin Radu
(Scurtu) Verdes Serdar = Profira Ruset (Ram ura Beilanoi)

.
Constantin
(Dincä)
Vornic de Dolj
= Maria Bujoreanu

=_-
,
Petrache
Arion
(Ramura Belcineanu)

Constantin
1- 1787
Barbuceanu
Serdar
Serdar
=- Manda Otetelipnu

, Toma Petrache Constantin Evghenitza Nicolae Verona Polixenia Dumitrache Constantin


= Alexandrina (1799-1875) = Efrosina Väleanu =_- Maria Danielescu Brätianu Polcovnic, t 1826 vt. Logofa
Brädescu Agd ; Efor al $coalelor Berindei -= Maria BrAdescu
= Caliopi Chrisoscoleo
I

(RamuI ra sting
I
i
Constantin
1

Zoe Smaranda Constantin Grigore Vasile Elisa Smaranda in sec. XIX, prin :
Serghiad lacovaki n. 1842 t 1902 Major =- Grecianu =B. Ria9nu Manole, Zamfira Teodorini,
General, Ministru Colonel Tinca Tanoviceanu si I

= Maria Väleanu = Cleopatra Lecca Masinca Aman)


Constantin Alexandru
n. 1860
Petre Maria Mag strat
n. 1866 = Aurora Câncea
Oficer de inf.
= Maria Condeescu (d.)
Constantin
Ra du
www.dacoromanica.ro
PALLADY
73

Paladi
Mare Stolnic, 1648

Toader Paladi Preda


Mare LogoRt. 1680 m. Postelnic 1683
= fica Logof. -Hut =Maria Sturdza
= Ana Cantemir

loan

,
Toader Dumitrascu loan Paladi
Mare LogoNt 1716
1692 = Anitza Racovited

Constantin Maria fatä


=Sandi'
Vistiernic in. Vornic Mare Logofel Stolnic = Manolake
1750 t 1770 Kostake Sturdza

Constantin
Mare Vornic i Logof.
1780

lonitä Paladi lacob Constantin Bogdan


mare Vornic = Casuca Buhus (adoptat de Paladi)
=Maria Millo (f. c.) Hatman
=Ralu Callimaki
I
I,_

lancu Manole Smaranda Toderas Petrache Elisa Costache Lucia


=Natalia Varnav- =Scarlat Agd Buhus = Ana =N. Cantacuzino-

,
Sturdza = Efrosina Ghika Lupascu Pascanu
Liteanu = Emanuel de Bedmar
L

loan Tinca Elisa Pulcheria Gheorghe Teodor loan Petre


=Cater. Natimescu Pallad' ,_-Sturclza CApitan caval. CApitan =Maria = Eleon. Ghika
Carlova =_- Zahareanu = Natalia Manu = Al. Kretzulescu Cantacuzino

Maria Lucia George Alexandru Alexandrina Teodor Ion Vasile Maria


=Canari = Ed. Ghika Oficer de caval. = Gr. Cantacuzino P.ctor t 1910 =C. Enacovici = George
=Barozzi = Kilimoglu = Elisa Pallady = G. Ghika f. magistrat
= Elena Sidery
Racovitzd

Notà. Familia e cunoscutd ln istoria Moldovei din


prima jelmdtate a secol. XVII.

www.dacoromanica.ro
74 PRAJESCU

loan
1550, 70

,
$tefan Nicoard Prkiescu Nastasia Vorontar Pr. Savin Agapia
mare Stolnic mare Vist. si Logofet 1600, 1615 =Bultus mare cornis, 1610 mare Vornic, =Vornic
Pärcälab,1599, 1611 =.- Maria a lui [via =Salomia 1630 Boul
=Teodosia =Maria Beldima il
... I

.._..,___.,
I

loan Marica Gheorghe Lupu loan fata... fatà...


v. paharnic =Lupu mare Clucer 1620, 40 'el Jicnicer =Greg. =Lupul
1630 Häbiisescu =Safta Ghenghe .-,-_- Maria Basotä Ureche Bucium
,----
I

Grigoras loan Teodor


ni. Clucer, 1650 mare Vornic Clucer
=Safta t 1663 1650
=.Paraschiva Bals =-- Maria
I I

Dumitrascu Anita Stefan Alexandra


t 1680 =.Kiriac Clucer 1670, 90 =Dum.
=Maria Häbäsescu Sturdza Drägusescu

Andrei
=Ioana Moreanu
=Maria Sturdza

Alexandra
1775
=Gheorghitä PrAjescu
Jicnicer

lonita
v. Postelnic
=Sultana Miclescu

Raducan Zamfira lancu


Vornic, 1850 Millo (1792-1895)
=Ruxandra Canano Vornic
,._- Agrip. Miclescu (f. c.)
= Profira Negri

Elena Costache lorgu Sultana Maria


=1. Neculce =C. Miclescu =Nic. Krupen3ki

Nicolae

Notä. Pdrcalabul Stanch!, 1500, e trunchiul acestei


printre cele ale Moldovei in al XVI qi
lnceputul sec. XVII.

www.dacoromanica.ro
RÚDEANU
75

Gheorglie
dela Rainnic
Logofet, 1550

Sima Ivan Teodosie Oprea


Chirca
Mare Comis si Logofa t 1617 Postelnic Marele Logofet
1580 = Stroe Buzescit din Ruda 1590, 1600
=Neacsa = Despina =fica Banului Pre(la
,-- I

1
Vlad Preda Teofil
Chesar Rudeanul Mitropolit al
Mare Pallarnic Vistiertd, 1630 v. Spätarul
1635, 1650 Ungro-VIaltiei, 1638
1600, 1625 = Despina
I ,.I
Chirca
1

Chirca R. Andrei Catalina Diicul Rudeanu Teodosie


Parvu Vel Cäpitan din Curtisoara
Logofet, 1630 Mare Ban, Spiliar .=Radit Dudescu Mare Spatar si Logof.
1670, 80 1640
1656

1
I

Stanca Chirca
=Preda Spatarul Mare Singer
Lecca =Ana Cantacuzino

BA lap Elena Barbu Mihai


=B. Grecianu =Matei Cillinescu =Maria Calinescu Postelnic
=Luroianu = o Tufeanu
,.........1.,
' lordache Rud. Nicolae Zoita
Sluger, Polcovnic =Scarlat Kohl
1780

loan
= o Fälcoianu

Vasile
=Sofia Fglcoianu

Constantin .
Colonel
(1843-1910)
=... Fundilteanu
(f. c.)

Vasile Maria
Oficer de artil. Alexianu
= Efr. Sutzu

Nota. Familie inrudild ca Basarabii, origind


apropiatd de a boerilor Kretzule§ti. Detco de Ruda
figureazd la 1467 printre boerii lui Radu Voev.

www.dacoromanica.ro
76 RA COVITZ A

Nota. In secol. XVI familia se mimed Celtan, aved


posesiuni strilvechi in Moldova de sus. Dupti 1800, ur-
ma§ii Pr. 5tefan au rd alas stabilii in Tara-Rotn. Cehan vataful
1595

Apostol Cehan lonascu Cehan


1618 Mare Vornic, 1625

Racovita Cehan
Marele Logofet
t 1662
J._
Nicolae R. Ion Racovitza Cehan
Mare Logof6t, Mare Vornic al Mold.
1673 =Anastasia Cantacuzino
,. ..1
Dumitrascu Teofana Anita CI Mihai Vv. Racovitza &á...
Hattnanul =Spatar Enachi =Pallady Domn in Mold. 1704 ..1727, =lordache
t 1728 in Val. 1741-44 Cantacuzen-Deleanu
= tunca Cantacuzino =--- Elisaveta Cantemir
=Ana fica lui Dediul

Radu . fatä ... fatä ... Dumitrascu lonita 0' Constantin 0' Stefan Vv.lonita flea' .... fica .... Mihalache
(1708-1762) =G. Bals = lord. Mare Vornic 1760 Clucer t 1763 Domn, 1764 =Smaranda =Scarlat . =Negel M. Dragoman
Mare Vornic al Kostaki =Despa Palada =Elena Razu Domn al Mold. =fica lui Ypsilante Mavrocordat Ghika

Ilinca
Mold.
=Maria
1

alie 2 ficeMihai
si T6-ii-rom.

Mare Logof6t, 1815


Constantin
1815
=o AtAa1v7r7o3cordat

I
,
Nicolae
In Valachia Spatar in 'Moldova
I

Gregore
1

Ruxanda Alexandru lancu Ion Nicolae

,--
Nicolae
=Cleopatra
Brailoi
1,......._.,
Lucia loan
= Theodor Bals

,--
Alexandru t Constantin
=Anica Gólescu

J._
t Dumitru Felicia Ana Zoe
=... Damari

Caterina Elena
, =Sm. Alcaz

Gheorghe
1
___-_,
Ion
1

AlexandruE
t 1894 =Negri = Elena v. t 1893 = Elena Cavilla Grant Tresnea =Scarlat lacobe

-
Sn n1a8t3o9r
f. Ministru Dönniges =Elena Bengescu Wartiady Filipescu n.
L
George Florica ao
=Maria Inginer silv. Dr...m me8d.
8iI6
c3
o
Pallady =Alexandrina Cesianu
u
www.dacoromanica.ro
IC
77 ROSETTI
-
(Ramurile din Moldova: - Bibica; - Solescu, Bala-
nescu, Ciortescu; ;-Rosnovanu ;-Raducanii; - dela Orea,
- -
-
Nota. - Vedija origind a ftsrniliei este din Italia,
uncle au rdmas uized urrnaqi qi de unde a 'recut mai
Filipeni; V Tescanu).

tdrziu (sec. XV) la Constantinopol.-Stabilitd in Mol-


dova dupd 1650.

Lascaris Rosetti
in. Logof6t al Patriarhiei

Antonie
(Rainura &Neu):

Domn In Moldova, 1676


1615, 1629
=Bela Cantacuzen
,
Constantin R.

,
Cuparul. t 1684
. Capucehaia
J,.
Matei Zafira George loan Elena Lascar Gheorghe (lordache) Mihai
Caragea Flatman = Elena Rangabe Scarlat Martolache
M. Postelnic Mare Vistiernic si Vornic. t 1719
=.. Ghika m. Vornic, 1701
Mavrocordat =Maria Racovitza = Ileana Bullue
(Vezi Tab. II)
1 1 1

Pauna Nicolae George Stefan Catrina Constantin lordache * Nicolae


:_-_.Gli. Cantaciiiino Cartofilax
= Maria
Agá Mare Vornic =111e Catargi in. Logofe't la Botoeani = PatinaloanFilipescu (v. ratnura
=Safta Jora =o Dabija din Muntenia, pl. 78)
,.. ,,
Scarlat Efrosina Constantin Vasile Andrei Rosetti
Bibica-Rosetti = Giane =Anastasia Cantacuzen ,Cilibiul». vel vistier 1786 Rosnovanu
Dragoman al Portei Paecanu = Safta Bale - mare Logofet
=Maria Sturdza
1 1
L.
O

__ L _ ,.__ _L
loan Mano ache lordache Stefan loan Constantin R. Lascar Alexandru Salta Nicolae
t 1840 (Rosetti) Rosetti-Solescu Rosetti-Bellanescu , (Ciortescu) ni. Vornic w. Logof'et =1. Millo Mare Logof6t 1775
=0 Moruzi 1770 m. Vornic =. Liixan (Ira Catargi =Anastasia Beldiman =Caterina Ghika

==Catinca
=The Sulgiaroglu =Maria Catargi =Smaranda
.-1- ....-,
1 1
....---..,
I

1
._ J...._
Scarlat 2
1
Constantin George Aristide lordache Vasile Petre 4 fice =cu c c, . al
Veniamin Matei Scarlat Vasile c ..-,,?3 .
. he
LGogoomrtghte

I__1
(Urma e i 4' General- t 1883 Mare Postelnic (1786-1874) t 1865 Catargi; Bogdan ; = Elena- -,-, e o ,..,
Episcop co 1 -0
m -
i - = Pulcheria Bale
as
in Grecia) , Major In Ortensia Gbika .., 0 7,3"
=Caterina Sturdza Negri m Logofet de Roman =Caterina Lefter Dimaki
r-:

,
. Ka notsat acuk zi ; CA 4,-',
Austria, .7.:2
=Smar. Lazu (..) II II E
in
.
U
,.--,
1

I
-_,
I I
, ...1... _ I

Vasile loan Caterina Zoe Lucia Constantin Elena CD en


Teodor 0o Nicolae , Pulcheria Stefan Scarlat nra-, f.,1:.3 .7. 4, --.- ci c
Colonel =Olga Cerkez T. o .c n0 eN Alexandru Nicolae
t 1885. Colonel t 1909 n. 1834 ministru. t 1884 = B. Cantacuzen Colonel t 1901. Senator --c
t 1899 =Rox. Ventura
:,...c'.
=Principe .E 4._ ministru-prezid.
N L.-
.0 I8 = Alexandrina (1835 t I9...) =Agripina V)
I-1
6.! o- = 0....
o .. T. .
Htaltm85a3n m. Vistiernic t 1858

.
....

= Olga Stoianovici Alex. Cuza p =Pulcheria E


c et--', L.,ca = Cmaatreira. GGiihiikkaa-Com.

=Sofia Donici Beldiman .-1 E1 1


Barcanescu = Maria Rosnovanu Diamandy ,..,14(1)0
<4...
ILI * t4;:i =Ruxanda Calimaki Maria
in II II
-.1
<I
(din 1-a)...1-__. (II)
,.
I I I
II II
I
,_...
(odin: ja)0
1

(din II)
_
George Aglae Alexandru Nicolae ap elt8r6e8 cp.. = Z 0
LC C
.3 Lascar Alexandru 2 r, ea ciao George R. R. 'Nicolae ei ,1) CtS 7_1
.,,, ta. .'fi-E, ii,..,..`=
n. 1853 =Sc. Varnav 1...
, tIJ... ..I S I; -iT; 216) 5
t 1910 n. 1865 1868 = Ema Ghika- = Aglae Moruzi OJT,. -0.-' (1834-1906) E l= cCZV;
J cct
(1843-1891)
o cn =n,a2
cc tn LT1
a-I an
Ministru plenip. Diplomat f. Prefect Senator
1,5
Budesti <3 .e en, =Adela U.1 o
E o
=Olga de Giers x u"` = tJ 5) ... paFaCaauntac.-

CU cScarlat
=...Ghermani = Elisa Cornescu =Zoe Cornescu cx co cu ACI e°x1°a nndeirina
-a
5_ o -4 cn az Ce
11 II .e. d Ciimpineanu n. ril ii Ce II II = Lucia Vogoride u
-o ifi

1
,.L.,.. .1
ljli
1
II.
ll Ii

Teodor c n n George Adela ue Anton


n. 1888
co T.; ...
cU
o -el -a
adneLl
-e' e -0 -= e Ghika SecEremt.
u al C n
2 v,
c
vc xa) co
x
Cli
.0 ..R' '-.i.
t.)

www.dacoromanica.ro
77b ROSETTI
(Moldova)

* Manolache
m. Vornic, 1701
Ileana Buhus

Stefan fatä fat:A


m. Vornic 1720 =-Kostake = Gr. Vatatze
o Arsaki

Stefan
ban
lordache (Gheorghe)
= Catrina Kostandaki

Nicolae
Vornic
,Lascar
Comis
Stefan
loan R.
n. 1705

George
=. Maria Krupenski Rosetti-Tescanu
= Cat. Sturdza =Elena Dimaki
...
loan Caterina Radu (Räducanu) Zoe Gheorghe CI =
= Ca
V
::,. = Gre gore D um itru
Maria Roset-Donici ni. Logofa =-- Alex. Moruzi (dela Ow) T.:
ci,
__. =
...c.:
o
.

(dela Filipeni) in. Vornic


Rosnovanu =Elena Bals (f. c.) Zafira Donici ,,,, rx co C., CZ
------Sevasta Dann =- Catinca
Efros. Mann C..) c,
C4
= Krupenski
0
0
Pulcheria Maria Aglae Lascar Radu Dumitru Constantin Grego re Du m itru cn gi Elena nL Constantin
Moruzi Tb. Bals Argyropol t 1884 t 1872 Felicia Donici = Ar. Docan Efrosina
e_
=Matei =. Elena Jora
Ministru Ministru Krupenski t.0
CD
= Krupenski a) 0, = Angela Moser
--= Aglae Gliika cn
L) =Efros. Romalo
I I

(din II) (din Ill)


Radu CC CL)

7,
cn
C ce Pulcheria a.) cc o a, Angelica Dumitru
n. 1853 =Mill. Sutzu - -ED =o = Asian (d.)
o= 71.1 (1854 1897)
= Elena Bogdan
as .
"ra
-
,Tzs'

En co
U") Z
.J
=Alice Jora
< Ej
CC
I
II

Radu Henri Eugen Madelena Maria Constantin Elena


n. 1877 = Mih. Cantacuzino n. 1881 = Costin
Oficer de St.-maj.
Ioana Stirbey

www.dacoromanica.ro
ROSE TTI
78
(Ramura din Valachia)

Constantin
Cuparul
In Mold° a. 1- 1684

lordache
Marc Vorn.c in Mold.
=Maria Racovitzd

* Nicolae Rosetti
In Va achia
Comite al Imper. si Ung., 1733

Scarlat Elisabeta
Ana Brancovan
= Lucrezia de Caruga

Alexandru Dumitru
,
Constantin

,
Maria
-= Constantin = Zoe Balleanti = Comite Cicurtin M. Loge& = o Baliiceanu Paharnic
Argetoianu =_- Janson _=. Elena Obedeanu = Maria Lehliu
I

Dumitru
1

Constantin Efrosina Scarlat Alexandru loan Zoe Nicolae


mare Clucer (1816-1885) =_ Gr. Graclisteanti (1802-1872) -1' 1850 -r 1866 = C. Fdlcoianu .= Zoe Cornäteanu
Om de Stat = Elisa Kretzulescu
=Maria Grant

Radu Caterina Mircea Sofia-Libertate Vintila Horia Sultana Anastasia


= Radu Golescu t 1882 =1. Pilat n. 1853 n. 1856 = Ulyse Cretzianu =_ Gr. Filipescu
(1820-1868) .

Vornic = M. Korné = Elisa Iatropol Director al Camerei


= Casia = Ana Kaechélé = Emma Tastevin
,--- I

.---,

Coralia Du in itru Maria Caterin a Zoe Ana cl Constantin Maria


= C. Grunau
P. Sgvescu n.1850. = lacob = Al. D-ng de on. a Curtei = Titu 11. 1881
Publicist Negruzzi Budisteanu = A. Bengescu Maiorescu Magistrat (div.)
=... Gheorghiti = Maria Grozescu
C.)

Radu Noenda
n. 1874.
Om de Mere
=L. Coroi

www.dacoromanica.ro
79 RIOSANU

,
Stoica din Riiosi
Mare Vistier 1595, 1600 pe la 1600
f 1620
=Dochia
Mi os
LogoMt, 1630
=Balasa

Dumitrascu Sta mate


Riosanul, 1680 Pa ha rnic
= Hirsova

Barbu Rioanu
Vel CApitan, Ispravnic,
1713, 32
= Ilinca

Radu
logofct
= Aspra

Riosanu Constantin
armas, 1790
=Rama

Thosanu loan Barbu


la Bucuresti la Craiova
=Uta Otetelisanu

Atanasie lonitä Zoe lonitA Marghioala CAnut


Paliarnic (1799-1874) t 1855. Serdar Urdaleanu
=Zoe lsvoranu
, J-
t Elena Alexandru Mihail t Aristia
n. 1844 (1851-1906) =C. Boerescu Barbu
Senator =Al. Porumbaru =Sinaranda Poenaru
=Zoe Portimbartt
,
t L_____
Gregore Aristia Zoe Elena Alexandrina Elisa Ana Alexandru Nicolae Petre ...fice
n..1875 =G. Peretz =A. Cantemir n. 1892 =Marg.
Deputat Caloianu
,

NotA. Familia e cunoscutif In istorie sub Mihai


Viteazul, Mud Stoica era mare vistier al acelui Domn.
Prin femei coboard din Radu Calomfirescu. Numele
vine dela satul Riio§i din jud. Gorj.

www.dacoromanica.ro
STIRBEI
80
Cernica Stirbei
Nota. Veche si mare familie a rerii-Romlittesti, stir"-
panitoarea nzosiei Isvoral din jud. Olt in sec. XVI. Pr.
Barbu, fiul lui D. Bibescu, a continual aceastii tamale
fiind 'ado ptat de Vornicul Barbu Stirbei.
Harvat Stirbei
,
Calea (?)
Mare Vornic, 1600
= kiajna
Neacsa
= Ivasco Comisul
Spätar

Tudor Stirbei = Maria Cernica


Vornic
dela lsvor.
Clucer 1630, 1650

Radu Stirbei Cernica alti copii Maria


(Calueirul) din lsvor
Mare Comis
= Neacsa

Constantin Praxia Tudor *erban Cernica


Radu Stirbei Mare Armas
Isvoranul. 1682, 90 Mare Ban, 1706 = Tufeanu =Stanca
Mare Armas = Marina Corbeanu Häleanu = Maria .. (copii)
1

Dumitru Constantin $erban Badea Stirbei Draganescu


(din care descinde lije Mare Vornic Mare Vornic, 1765
familia Isvoranu) Consilier imper. 1720 m. Clucer Mare Logofa
= Despina Bengescu = Zamfi ra = Dumitrana Strambeanti = Päuna Buzescu
., J._
Barbu Fotache loan
Nicolae Maria Maria Luxandra Stanca
=Manol. Geanoglu Pärscoveanu Mare Vornic, 1800 Mame Mare Vornic, 1832
= Anita Golescu lonita BAleanu t 1828
GrAdisteanu = Caterina
I

v. Golescu Barbu Stirbey


(1799-1869)
(ad,) (v. Bibescu)
Domnul Térii romanesti 1848-56
= Elisabeta Cantacuzino-Pascanu

Alina Alexandru Elena Dimitrie


t Gregore t George Fenareta Elisa = Alexandrina de
= Tb. Ghika = Bellu = General I. (1836-1895) = Colonel
General Larisch Joika
=... Valory- Deleni Florescu Ministru
= Maria Ghika-Comdnesti
Fould.
.:
Maria Adina George loana Marta Elisa
Elisa Elena Barbu Zoe = Cotnite de =Baron Felix
=G. Bals =Moruzi (d.) n. 1883 = R. Rosetti
= A. Marghiloman (d.) f 1897 n. 1873
Prez. Cons. s. agric,
t 1896
= G. Cretzianu Deputat Blom Gerliczy
=Ion Brätianu =- E. de Reineck
Oficer de are. i. r. = Elisa Bàleanu
= Nadeja Bibescu

Maria Nadeja Elena Caterina Alexandrina

www.dacoromanica.ro
81
SLATINEANU

SlAtineanu

Ene SlAtineanu Nicolae


1720, 1735. Vel Varne Paharnic, 1720
=Stanca Leordeanu = BAlasa
= Maria

fata ... fatä ... Zoita Ra du Constantin Maria loan Slatineanu


=Scarlat =Constantin =C. Nlilfalescu Mare Vornic Vistier, 1758 = Argetoianu m. Clucer
Grecianu CAndescu = Zoe Kretzulescu = Smaranda Cantacuzino
=Safta Frdcoianu

Scarlat fatà.... lordache Dim itrie Luxandra lancu


t 1808 =Barbu Mare Logof6t i Clucer =N. 13A1Aceanti =Smaranda
Mare Logof0 VAcilrescu Caimaca m = Elena Palada Lipoveanu
Catinca Filipescu = Despa Racovitz6

loan Zoe Costache Barbu lordache .Elena Nicolae


Mare Logof. al drepRitei =Const. Clucer t 188.. Paharnic Comis =Petre (1798-1873)
Preyed. al Casatiei Cantacuzino = Elena DeOiu
.

Consilier la C. de Casatie = Anastasia Obedeanu = Elena Cotzofeanu


=Maria Nicolescu =Maria Lehliu Câmpineanti
I I I
I
,-- Is_

Mina Zoe
= Hahn = Linche
Ana Zoe Maria
= Vlahutzi = Zalewski =Cesianu = C. Filitti
Elena Profira Ana
=Nicolae = D. Berindei
Mosco
Elena
=Rallet
Matei
E
5
ct,
0,3o
Scarlat
t 1908
=Smaranda
MurgulescuII4.
co
mi"

oo
Constantin
n. 1852
Oficer super. de cav..
= Lea Cretzianu
I

George Emanuel Nicolae a = CZ = al


n. 1874. n. 1878
C
01 45
>
:7,72 't1 (A

Magistrat - = Li..1
I
C
ct;
CA
CI3
V 04Nll:
....1

= E. Garof lid CZ
4.,
4a 0
CIJ
is U
j,..
-,...,
5 ai

Nota. Numele familial vine dela ora u1 Slatina,


ande era stabilitd in seco!. XVII.

www.dacoromanica.ro
SARATEANU
82

Dumitru postelnicul
din Cepturoaia, 1560

Radu Badica
(vezi Buzescu)
=Stana a lui Stanciu vistier
,
Dragomir
post. ot $drata
Vistier Comisul
din Cepturòia =Griijdana din Bäleni 1580
= viicluva lui Drag.. Piirdescul

Negoita Mihai Dragomir Preda


Descenclenta familiei
Greceanu din Oltenia post. ot Särata Postelnic 1652 t Clucer
t pe la 1630 =Rada
,......---,
I

Barbu Dragomir Mihai


I uzba$ luzbas Co nis
t 1654 =. Dochia
= Evda

Negoita Sarateanu Evda Stoichitä


Palu rnic = Paraschiv Spatarul
=Neacsa din Negoesti t 1686
I

.,--
I
Dragomir Vlad Ilinca Maria Stoichita
= Danciul din - Mihul t 1707
Ungurei ot BrAnceni =-- Dumit rana
Riltescu

Neagoe

lane Pârvu
t 1756. Capucehaia
,

= Neacsa Doicescu

Constantin (Dinu)
Ftori-vist er 11832
= Musa Musceleanu

Dumitrache
t 1858. ,aharnic
= Voica Glodeanu
= Margar. Maxin-Mihulef

Caterina Constantin
= Durn. Vernescu (1841-1903)
Magistrat, Senator
= LepAddtescu
.

Elisa Constantin
C. Gealep n. 1862
Magistrat
Oficer de inf, i. r.

28

www.dacoromanica.ro
V

STURDZA
83

Non.- Din sec. XV, incepiind cu. Sturdza, marele


Logoflit al lui Alexaadru-cel-bun (1430),membrii acestei
familii an avid cele mai inalte demnitiffi ale Moldovel.--
Origina ei trebuie gdsita in familia italiand Struzza
(sau Stroza), crinoscutd din al XII secol.

loan Sturdza
Hatman al Moldovei, 1550
=Neacsa Holmlea

Dumitru
mare vistiernic, 1581
I. 1615
.,
Matei Vasile
Barboi mare Vistiernic, 1658 Hatman
Kneazul = fica lui Gheorghe Stefan Vv.
(Ceaur)

Salta Maria Teodor !lie Sturdza Kiriak Alexandra


=Gr. 115bAsescu =Gregore I Spiltar Portar de Suceava rArcAlab de Hotin, 1670 =Preda Pa tali
Ghika Comae ar Imp. 1683 =Alexandra Priljescu
=Safta Petriceicu =Ana Isarie
I

(l-a) (II-a)
loan Angelina Maria Anastasia *Sandu
Salta =Man. Hrisoverghi Cuparul
=Matei Filipescu Mare Vornic, 1705 =Greg. Jora = Ion Buhus
(Vezi plana II-a)

._
= Irina Bucium
.,
Constantin Mihail
Caterina Sandu m. Vornic
Maria Mare Logofa, 1730 =Ana Catargi =o Kostake
=lord. Rosetti =Ion
IonBogdan
Bogdan
=Safta Palady
..-
I
i
$teofgaonfa Glieorghe
Dumitru

,
Constantin , Stolnic
Caterina loan Maria
= Lupu Bogdan m. Logofa Rosetti are Vornic, 1768
liare mare Logofèt
=Ruxanda Ghika =Ruxanda Mamuna = o Palady
=Eudoxia Caliarh =Maria Razu
I

-1.- ._... 1

I
Maria Gregore
1

Si sat ni edr u Constantin


Smaranda Scarlat

_..__Elena
Catrina Dumitru 4 fice =cu : Zoe Ban
lordache
in. LogoRt
Zoe
Callimaki Sturdza Mare Logof0 M. Sturdza, Konaki, Brancovan Filipescu t 1816
General in Rusia
Mavrocordat
=
Mare Logof&
Maria Calli maki =Caterina Moruzi =Maria Cattail°
=Sultana Ventura Neculce, C. Bals
=Elena Rosetti

,_L
=Elena Bals
L
= Sultana Moruzi
,,..... I i ,..._____J--, 1,a§a ..-
I
.,
>, Smaranda Constantin BA lord ach e
ilP Mihail Sturdza Elena
lordache ,c, ca =
.-. C
cc: = .. .Yci, Constantin co :,-:,
e..-.
ct O 0.,7.1
.r. 0.- Ca Cd
... N .0 =
.11 CO
Alexandru
(lela MicIduoni
Alexandru Roxanda
=Graf Donut al MoldoVei,
ccs
.17 C
ecci-... =A. Gliika Al. Bals Mare Logofet =St. Catargi =Casandra Ghika
=Smar. Palady
rn. Vornic .
cz

co
e . .i-u
e. ch .13
cd
C.,

0,
.1.
CO C
cr) c.
e
dela Skeia
m. Vornic
'7.." 2"
eo ..
ckci-q- N 2;1 "---°... C
o to)iz. co
=
CC1
-.
x CO
=
Vornic
-I- 1854
Diplomat d'Edling 1834-49
,E,'
ox,1 ,.. =General = Cater. Cantacuzino
:-. - Safta H urmuzaki ....1
co (.-
gn . ' co C =Agripina Rosetti u
to.= c.,
-= ...1
= =Caterina Sturdza =Elis. de Hufeland (t 1882) c4 ., Harting
m = E --
.

=Elisab. Rosetti O
u. cltn
t.) 0.. = ...1
(r)
C4
=Smaranda Vogoride II II

_
I

_ J.._____,
no .1'.
1
,
Dimitrie
(din l-a)
I

Gregore
(din II-a)
Maria George
1

Alexandru 0, e'..7-
.0 N
CZ U, Grigore
(din
Milialliade
Maria t = Elena Stoianovici
.15
ca >, Dumitru .5" 4. E ,,,, m
-o - e rq
m cc,
bi) u Dumitru eN
CU u,-
o '-c; George -o =Pr. Gortciacov 1865 (1820-1891) 7. -0 ur 2 Colonel
(1822-1903)
1-..'"u
ca c's = Elisabeta t3-i7.9
ô;';
Z.1
C=
ca "E' t)
.., a rE
n. 1833
Om de Stat
vs. N co n. 1842
=Maria Gliika x_.
g co =Pr. Eugen
Gagarin
(1818-1908)
=Caterina Sturdza Om politic Oficer s. In Rusia Diplomat ,t) 1.
--, c:
..,-.,
co (ii
=Maria Sutzu 3 .- - .12=o 1,71 6
. =Olga Rosetti

.
n. c.
Cl/
a, Ghika-Deleni
cc) 1 .>
,.. 0,,
z II =-- Zoe Cantactizino
1.1-1(4
°<
c4 .
=Olga Gliika
II
5 II
Il ji II n I
ll
.._
1 .
1__, I

(ad.)
1 Olg(adin I-1 Olga Adela Maria Gregore Aspasia
1