Sunteți pe pagina 1din 4

Ghidul Comisiei de monitorizare SCIM

Cuprins
1. Ce este Comisia de monitorizare SCIM?
2. Care sunt criteriile de numire a membrilor?
3. Care sunt atribuțiile Comisiei?
4. Ce responsabilităţi au membrii Comisiei de monitorizare SCIM?
5. Când se întrunește Comisia de monitorizare SCIM?
6. Ce documente se elaborează în cadrul Comisiei de monitorizare SCIM?
1. Ce este Comisia de monitorizare SCIM?
Comisia de monitorizare SCIM este structura din cadrul entității publice cu atribuţii privind
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării/dezvoltării sistemului de control
intern managerial.
Numirea comisiei se face prin decizie/dispoziție internă a conducătorului entității.
Comisia este formată din preşedinte şi membrii Comisiei, continuitatea activităţii fiind asigurată de
către un secretar.

Important: Prin grija conducătorului entității vor fi actualizate fișele de post cu atribuțiile
specifice ale membrilor Comisiei de monitorizare.

2. Care sunt criteriile de numire a membrilor?


Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura organizatorică, care se
actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedinte. Secretarul comisiei şi
înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte.

Important: Președintele Comisiei de monitorizare trebuie să fie o persoană cu funcţie de


conducere.
Membrii Comisiei de monitorizare SCIM sunt numiți în funcție de gradul de instruire în domeniul
sistemului de control intern și de încărcarea fișei de post.
Exemple concrete:
Unități de învățământ preuniversitar:

- președintele Comisiei: directorul adjunct/contabil şef;


- secretarul Comisiei: administratorul financiar/administratorul de patrimoniu/ secretarul
unității;
- membri: personal didactic auxiliar/ personal nedidactic.

Unități administrativ teritoriale:


- președintele comisiei: viceprimarul/secretarul UAT;
- secretarul comisiei: secretarul UAT/ contabilul șef;
- membri: șefii de compartimente.
3. Care sunt atribuțiile Comisiei?
 Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și asigură
actualizarea periodică a acestuia, o dată la 12 luni sau oricând este nevoie;

 Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează


indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;

 Analizează informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, realizată de


către secretarul Comisiei de monitorizare SCIM, pe baza raportărilor anuale întocmite la nivelul
compartimentelor;

 Coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în condiţii de


regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor entităţii publice;
 Analizează şi prioritizează riscurile semnificative;

 Analizează desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la


nivelul compartimentelor și aprobă Registrul de riscuri;
 Întocmește rapoartele semestriale/anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului
de control intern managerial la nivelul entităţii publice, precum şi situaţiile deosebite, care se transmit
entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele prevăzute de lege;

 Acolo unde se consideră oportun, îndrumă structurile funcționale din cadrul entității în
elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de
controlul managerial.

Important : Dispozițiile Comisiei de monitorizare SCIM au caracter obligatoriu.

4. Ce responsabilităţi au membrii Comisiei de monitorizare SCIM?


 Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de
către executanţi, în limita competenţelor şi reponsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din activitățile
compartimentului respectiv;

 Asistă responsabilii de riscuri de la nivelul compartimentelor, în procesul de administrare a


riscurilor şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile;

 Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi


înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni
corective şi preventive etc.);
 Informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate
în cadrul compartimentului;

 Asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la


progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul
adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Important: Atribuţiile membrilor Comisiei SCIM trebuie transpuse în fişele de post ale
persoanelor în cauză.

5. Când se întrunește Comisia de monitorizare SCIM?


Şedinţele Comisiei de monitorizare SCIM au loc periodic, semestrial sau când este cazul.

6. Ce documente se elaborează în cadrul Comisiei de monitorizare SCIM?


 procese verbale și minute ale ședințelor;
 liste de activități procedurabile;
 liste de codificare a procedurilor;
 rapoarte privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial.

S-ar putea să vă placă și