Sunteți pe pagina 1din 13

CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE

2.1. SISTEMUL DE ACHIZIŢII PUBLICE


2.1.1. Noţiune
O administraţie eficientă este aceea care reuşeşte să încheie contracte de achiziţii
publice prin dezvoltarea de proiecte, toate în interesul comunităţii. Dintre toate activităţile
guvernamentale care au la bază contracte, achiziţiile publice au o însemnaătate deosebită, motiv
pentru care sunt cele mai vulnerabile corupţiei. Achiziţiile publice joacă un rol important în
economia statelor membre Uniunii Europene, reprezentând aproximativ 16% din PIB-ul UE.
Contractele de achiziţii publice se realizează în cadrul sistemului de achiziţii publice, iar pentru o
bună cunoaştere a acestui contract este nevoie mai întâi de a avea o imagine asupra acestui
sistem.
Ca o definiţie, sistemul achiziţiilor publice desemnează ansamblul regulilor,
principiilor, instituţiilor şi acţiunilor referitoare la modul de cheltuire a banilor publici în
interesul comunităţii şi în care cererea lansată de o autoritate contractantă se întâlneşte cu
oferta unui operator economic .

2.1.2. Elementele sistemului de achiziţie publică


Elementele sistemului de achiziţie publică sunt: autoritatea de reglementare, autorităţile
contractante, operatorii economici şi supraveghetorii sistemului.
2.1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice este institutia care gestioneza sistemul de achizitii publice din România, având ca rol
fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii în domeniul
achizitiilor publice.1 Este o instituţie publică, independentă, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Guvernului. Rolul A.N.R.M.A.P. este elaborarea, promovarea şi implementarea
politicii în domeniul achiziţiilor publice.
2.2. Autoritatea contractantă este orice organism al statului-autoritate publică sau
instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional sau local, care atribuie contractele de
achiziţii publice.
2.3. Operatorii economici joacă în cadrul sistemului de achiziţii publice rolul
prestatorului, al vânzătorului sau al executantului. Operatorii economici sunt interesaţi să intre în
relaţii contractuale cu organismele statului pentru a-şi atinge scopul de a desfăşura activităţi în
condiţii de eficienţă economică, depunând o ofertă clară, concisă, completă, serioasă.

1
www.anrmap.ro

3
2.4. Supraveghetorii sistemului
2.4.1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 2 este
autoritatea de reglementare în domeniul achiziţiilor publice care, prin Direcţia Generală de
Control verifică şi avizează toate anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, verifică
rapoartele de evaluare, emite acorduri pentru încheierea contractelor de achiziţie publică, impune
măsuri corective, aplică sancţiuni pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legislative din
domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică.
2.4.2. Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism
independent cu activitate jurisdicţională care soluţionează contestaţiile formulate în cadrul
procedurii de atribuire. C.N.S.C. se pronunţă asupra legalităţii procedurilor desfăşurate de
autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică şi trebuie să emită opinii
asupra litigiului, dacă instanţa de judecată solicit acest lucru.
2.4.3. Ministerul Finanţelor, prin Unitatea pentru Cordonarea şi Verificarea Achiziţiilor
Publice(UVCAP), verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achiziţii publice.
2.4.4. Curtea de Conturi (C.C.) este autoritatea publică a statului care exercită auditul
extern în sectorul public în calitate de Instituţie Supremă de Audit, şi implicit efectuează auditul
în domeniul achiziţiilor publice.
2.4.5. Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale3(ASSI) este o instituţie
publică ce dezvoltă şi operează sistemele informatice în materia achiziţiilor publice4.

2.5. Scopul sistemului de achiziţii publice


Scopul sistemului de achiziţii publice este dedicat satisfacerii interesului public şi este
statuat în ordonanţa ce reglementează contractele de achiziţie publică5, reprezentând asigurarea
concurenţei între operatorii economici, garantarea tratementului egal si nediscriminarea
operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică şi
asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire de către
autorităţile contractante.

2
OUG nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autoritaţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizareaa Achiziţiilor
Publice
3
OUG nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea A.S.S.I.
4
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Manual operaţional pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică, vol. I, 2009 , p. 23
5
Art. 2 alin (1) din OUG nr. 34/2006 ,modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
4
2.6. Principiile sistemului de achiziţii publice
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea,
eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii6.

2.2.CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE

2.2.1. Noţiune
Achiziţiile publice reprezintă un mod de dobândire definitivă sau temporară, de către o
persoană juridică, definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii prin
atribuirea unui contract de achiziţie publică. Achiziţiile publice constituie un potenţial mijloc de
profit pentru companiile private care alimentează sectorul public, atât în ţară, cât şi în afară.
Termenul de achiziţie, în general, semnifică forma contractuală având ca obiect
cumpărarea de produse sau servicii. Sensul este de procurare, cumpărare de obiecte. Achiziţia se
concretizează, practic, în bunul obţinut prin acest mijloc, în condiţii avantajoase de preţ7.

Astfel, contractul de achiziţie publică, aşa cum a fost definit de legiuitor, reprezintă
contractul care include şi categoria contractului sectorial, cu titul oneros, încheiat în scris, între
una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori
economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii8.
Pe de altă parte, contractul sectorial este contractul de achiziţie publică care se atribuie
în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: apă, energie,
transport, poştă9.

2.2.2. Legislaţia în domeniu

6
Art. 2 alin (2) din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
7
Tiberiu Pavelescu, Tratat elementar de drept administrativ, Ed. Sitech, 2007, pag. 236
8
Art. 3, lit f din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
9
Art. 229, alin.(2) din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG
nr. 77/2012
5
Sistemul de achiziţii publice în România este reglementat în prezent prin mai multe acte
normative, iar principalele acte normative ce reglementează domeniul contractelor de achiziţii
publice sunt:
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.
337/2006, modificată şi completată prin: Legea nr.128/2007, OUG nr.94/2007, OUG nr.
143/2008, OUG nr.228/ 2008, OUG nr.19/2009, OUG nr.76/2010, Legea nr. 279/2011, OUG nr
114/2011, OUG nr 77/2012, Legea nr 76/2012.
- Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată prin HG nr.
1056/2006, HG nr.1337/2006, HG nr.834/2009, HG nr.1045/2011, HG nr.219/2012, HG nr.
183/2013.
- Ordinul nr. 155/2006- Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
- HG nr. 1660/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţii publice prin mijloace electronice;
- Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.107/2009, modificat prin Ordinul nr.122/2009.
2.2.3. Principiile contractului de achiziţie publică
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt statuate în
ordonanţa ce reglementează achiziţiile publice şi explicate de autoritatea în domeniu. Aceste
principii sunt preluate din directivele europene. Astfel, conform articolului 1 din ordonanţă,
avem:
a) nediscriminarea, respectiv asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale
astfel încât orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul să poată participa
la procedura de atribuire şi la posibilitatea de a deveni contractant la un contract de achiziţii
publice10;
b) tratamentul egal, însemnând stabilirea şi aplicarea în mod nediscriminatoriu a
criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât

10
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, op. cit., vol. I, p. 33

6
orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i
se atribui contractul respectiv;
c) recunoaşterea reciprocă, respectiv acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite
în mod licit pe piaţa UE, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autorităţile
competente din alte state, a specificaţiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel
naţional11;
d) transparenţa, înseamnând aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
e) proporţionalitatea, ceea ce asigură corelaţia între necesitatea autorităţii contractante,
obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite;
f) eficienţa utilizării fondurilor publice, reprezentând aplicarea procedurii de atribuire
astfel încât să se obţină o maximizare a rezultatului urmărit din punct de vedere economic, dar se
vor lua în considerare, dacă este cazul, şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul
social sau în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile12;
g) asumarea răspunderii, reprezentând determinarea clară a sarcinilor şi
responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se totodată
asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei deciziilor adoptate pe parcursul
derulării acestui proces.13

2.2.4. Trăsăturile contractului de achiziţie publică


Autoritatea publică urmăreşte achiziţionarea unui produs, a unei lucrări sau a unui
serviciu, iar particularul urmăreşte încasarea contravalorii produselor furnizate, a lucrărilor
executate sau a serviciilor prestate, astfel că putem observa trăsăturile specifice contractului de
achiziţie publică:
- este un contract sinalagmatic întrucât prin încheirea sa dă naştere la obligaţii reciproce
între părţi14;
- este un contract cu titlu oneros, respectiv, fiecare parte contractantă încearcă să-şi
procure un avantaj, nefiind legat în mod esenţial de bani;
- este un contract solemn - se încheie în scris între una sau mai multe autorităţi
contractante pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte;

11
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, op.cit. vol. I, p. 36
12
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, op. cit., vol. I, p. 39
13
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, op.cit., vol. I, p. 42
14
Veronica Stoica, Contracte speciale, vol, ediţia a IIa, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 13
7
- este un contract comutativ - existenţa şi întinderea ogligaţiilor sunt conoscute de părţi
din momentul încheierii contractului de achiziţie publică;
- are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- tipul contractului se stabileşte în funcţie de obiectul principal al acestuia;
- încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat15.

2.2.5. Formele contractului de achiziţie publică


Conform ordonanţei în vigoare16, contractele de achiziţie publică, după destinaţia lor, au 3
forme:
A) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect fie
execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile de construcţie sau instalaţii sau execuţia unei
construcţii; fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile de
construcţie sau instalaţii sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea prin
orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii
contractant17.
B) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât
contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare,
inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. În ceea ce priveşte
obiectul principal al acestui contract, acesta este furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu,
operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de
furnizare.
Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi
prestarea de servicii este considerat contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor
este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv.
C) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul
de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii aşa cum
sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale(servicii de întreţinere şi reparare, servicii
de transport terestru, aerian, transport de corespondenţă pe uscat şi aerian, servicii de
telecomunicaţii, servicii financiare,servicii informatice şi servicii conexe, servicii hoteliere şi de
restaurant etc.

15
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, op.cit.., vol. I, p. 42
16
Art. 3 din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
17
Prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil,
destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnică sau economic, OUG nr. 34/2006, modificată şi completată
cu OUG nr. 76/2010 art. 4, alin.(2)
8
Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi
prestarea de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este
mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

2.2.6. Domeniul de aplicare ale contractelor de achiziţii publice -activităţi relevante


Activităţi relevante, în sensul legiuitorului18, sunt acele activităţi desfăşurate în
sectoarele de utilităţi de către întreprinderi publice sau alţi subiecţi de drept, pentru sau în
legătură cu următoarele domenii: apă, energie, poştă, transporturi, exploatare a unui areal
geografic.
Activităţi relevante în domeniul apei sunt considerate punerea la dispoziţie şi/sau de
reţelele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport şi
distribuţie de apă potabilă;
Activităţi relevante în domeniul energiei sunt considerate punerea la dispoziţie şi/sau
exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie,
transport şi distribuţie de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electric şi, pe
deasupra, livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele fixe
destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport şi distribuţie de
combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică.
Activităţi relevante în domeniul transportului sunt considerate punerea la dispoziţie
sau exploatarea de reţele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe
calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe bază de graphic (ex: transportul în
comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze, transport pe cablu).
Activităţi relevante în domeniul poştei sunt considerate:
- servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate (colectarea, sortarea, transportul
şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale-corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice,
colete poştale conţinând bunuri cu/fără valoare comercială-indiferent de greutate);
- servicii de gestiune a serviciilor de curierat (serviciile care preced şi urmează
expedierii);
- servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta elecronică şi furnizate integral prin
mijloace electronice inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor
codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată;

18
Art. 229, alin (2) din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea
OUG nr. 77/2012

9
- servicii privind trimiterile poştale, cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă,
care nu poartă adresă;
- servicii financiar-poştale, care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe
bază de conturi curente poştale;
- servicii filatelice;
- servicii logistice, care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele
poştale.
Sunt considerate activităţi relevante într-un domeniu care presupune exploatarea unui
areal geografic în scopul prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi
combustibili solizi sau în scopul punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi
aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor
terminale de reţea de transport19.

2.2.7. Părţile contractului de achiziţie publică


A) Autoritatea contractantă
Conform OUG nr.34/2006,modificată la zi, poate fi autoritate contractantă: atât oricare
organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori
la nivel regional sau local sau oricare organism, altul decât cele de mai sus, cu personalitate
juridică.
Scopul pentru care au fost înfiinţate este de a satisface nevoi de interes general fără
caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către o autoritate
contractantă sau de către un alt organism de drept public.
Acestea se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante sau
unui alt organism de drept public.
De asemenea, mai poate fi autoritate contractantă oricare asociere formată de una sau
mai multe autorităţi contractante menţionate mai sus sau oricare întreprindere publică ce
desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile în domeniul apei, energiei, transportului, poştei
sau exploatării unui areal geografic prevăzute în ordonanţă20, atunci când aceasta atribuie
contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor
activităţi. De asemenea alta autoritate contractantă poate oricare subiect de drept, altul decât cele
menţionate mai sus, care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile în domeniul apei,
energiei, transportului, poştei, în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate

19
Art. 235-240. OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
20
OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
10
competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru
destinate efectuării respectivelor activităţi.

B) Contractantul
Contractantul este ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de
achiziţie publică21.
Contractantul este orice furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică
română sau străină, care a câştigat o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
În ceea ce priveşte furnizorul, executantul sau prestatorul străin, legea prevede că aceasta
beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul,
executantul sau prestatorul român în ţară în care el este rezident22.

C) Operatorii economici
Sunt furnizorii de produse, prestatori de servicii sau executanţi de lucrări-persoane
fizice sau juridice, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane, cu activitate în
domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de
operatori, la procedura de atribuire23 a unui contract de achiziţie publică. Mai mulţi operatori
economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a
fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în
cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură
reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului24.

2.3. TRANSPARENŢĂ ŞI PUBLICITATE


Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de
achiziţie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea anunţurilor de intenţie,
anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire. Pentru realizarea unei transparenţe
şi publicităţi reale, actele normative în vigoare au prevăzut mai multe mijloace ca: anunţul de
intenţie, anunţul/invitaţia de participare şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie.

21
OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2010 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
22
Tiberiu Pavelescu, op. cit., pag. 352
23
art 41, OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
24
art 44, OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
11
Începând cu 1 ianuarie 2007, trebuie să se înscrie obligatoriu în SEAP şi să se publice
anunţuri de intenţie şi de organizare a achiziţiei publice, chiar şi pentru o simplă cerere de ofertă,
indiferent de valoarea contractului, astfel că autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite
spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către operatorul SEAP (Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice), utilizând în acest sens doar mijloace electronice25. Pentru
asigurarea transparenţei, aceste anunţuri se publică şi în Monitorul Oficial, partea a VI a26, dar
conform moficărilor aduse în 2010, această publicare în Monitor nu mai este obligatorie, aşa cum a
fost până de curând.
Publicarea este obligatorie, astfel, anunţul de participare, de intenţie şi de atribuire se
publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi, opţional, în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.
Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie atunci când
autoritatea contractantă este o instituţie/autoritate a statului sau o asociere de aceste
instituţii/autorităţi iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează
să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 130.000 euro, ori atunci când autoritatea
contractantă este un subiect de drept public sau întreprindere iar valoarea estimată a contractului
de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a
400.000 euro sau când valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este
mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro27.
Anunţul de participare
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de
participare atunci când urmează a iniţia procedura pentru oricare modalitate de atribuire a unui
contract de achiziţie publică (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau
negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru), când iniţiază procesul sau lansează un
sistem dinamic de achiziţie sau când organizează un concurs de soluţii28.
Anunţul de intenţie
Autoritatea are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie atunci când
urmăreşte să beneficieze de reducerea perioadei cuprinsă între transmiterea anunţului de participare
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene precum şi opţional în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, Achiziţii publice şi data limită de depunere a ofertelor şi dacă valoarea

25
Aceste anunţuri se completează utilizând formularele standard disponibile în SEAP, la adresa elicitatie.ro
26
Art. 49 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012
27
Art. 55, OUG 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
28
Art. 54, OUG 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
12
totală estimată a contractelor care urmează să fie atribuite sau încheiate în următoarele 12 luni, este
egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. 000 euro (pentru achiziţionare produse sau
prestare servicii) sau 5.000.000 euro (pentru contracte de lucrări). Anunţul de intenţie se publică
numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunţ simplificat de
informare prealabilă către Comisia Europeană29.
Transparenţa acţiunilor trebuie analizată atât din unghiul constituirii unui cadru normal,
legal, de desfăşurare al activităţilor cât şi ca mijloc de atragere a cât mai multor participanţi la
procedura de încredinţare a achiziţiei publice. Toate acestea se pot realiza, prin trei mijloace:
publicitate, punerea la dispoziţia candidaţilor, fără discriminare, a tuturor informaţiilor necesare
pentru întocmirea şi prezentarea ofertei şi asigurarea unei permanente comunicări, încadrată în
limitele şi condiţiile stipulate în actele normative, între autoritatea contractantă şi ofertanţi.
Asigurarea comunicării între organizatorul procedurii şi participanţi apare ca necesară pentru
clarificarea unor probleme ce pot decurge din interpretarea documentaţiei de întocmire şi
prezentare a ofertei şi a modului de organizare şi desfăşurare a procedurilor.
Anunţul de atribuire
Anunţul de atribuire se publică în scopul asigurării transparenţei şi trasabilităţii
procedurii, şi nu în ultimul rând pentru monitorizarea modului de funcţionare a sistemului
achiziţiilor publice30.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire
în cel mult 48 de zile după ce a finalizat fie procedura de atribuire (prin licitaţie deschisă, licitaţie
restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,
cerere de oferte sistem dinamic de achiziţii) prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau
încheierea acordului-cadru, fie a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului
câştigător31.
Accesul publicului la informaţii se realizează prin grija autorităţii contractante care are
obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. Este
obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.

29
art. 53 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr.
77/2012, anunţul simplificat transmis Comisiei Europene conţine informaţii utile referitoare la intenţie, publicat pe
pagina de Internet proprie autorităţii contractante)
30
A.N.R.M.A.P., op. cit., vol. I, p. 151
31
Art. 56, OUG 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
13
Ordonanţa impune reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de
servicii de publicitate media32. În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare
anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro,
autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire,
în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi
pe pagina proprie de internet, pe lângă respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de
publicitate.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriile de
calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să
fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de
publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului
obţinut.
În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate,
autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un raport de evaluare a impactului achiziţiei
serviciilor de publicitate.
Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele
clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii
contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai
fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar
final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

2.4. CONFLICTUL DE INTERESE


Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice,
autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de
natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul,
în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai
în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei nu este de natură a distorsiona
concurenţa. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare şi/sau

32
prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau
alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice, art.
58, alin (2) din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată prin Legea nr. 278/2010 privind aprobarea OUG nr.
76/2010
14
evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare, evaluare a candidaturilor
ofertelor:
a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau
subcontractanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi;
c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante
se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare33.
Încălcarea acestor reguli atrage excluderea din procedura de atribuire a
ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului care are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se
află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
Legea interzice contractantului dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului
de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de
atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub
sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.34

33
Art. 69, OUG 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
34
Art. 70, OUG 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012
15