Sunteți pe pagina 1din 9

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr.

3/2012

IMPACTUL ACTUAL AL THE CURRENT IMPACT OF


EXPLOATĂRII DE CARIERA EXPLOITATION OF JILT
JILŢ SUD ASUPRA APELOR SOUTHERN QUARRY ON
WATERS
Camelia Căpăţînă, Universitatea
“Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, Camelia Căpăţînă, “Constantin Brâncuşi”
Facultatea de Inginerie, Târgu-Jiu, 210152, University of Târgu-Jiu, The Faculty of
Gorj, ROMÂNIA Engineering, Târgu-Jiu, 210152, Gorj,
ROMANIA
REZUMAT
Industria minieră contribuie la poluarea ABSTRACT
factorilor mediului înconjurător, atât prin cantităţile The mining industry contributes to the
mai de reziduuri pe care le produce, cât şi prin pollution of the environmental factors, both by
diversitatea lor. means of the big waste quantities it produces and by
Studii elaborate cu privire la dezvoltarea means of their diversity.
viitoare a activităţii mini ere mondiale au condus la Elaborated studies regarding the future
concluzia că această activitate va creşte, în special development of the world mining activity have led to
prin extinderea exploatării la zi, în cariere, unde se the conclusion according to which this activity will
pot obţine productivităţi incomparabil mai mari faţă grow, especially by the extension of the daily
de cele obţinute în subteran. exploitation, in quarries, where we can obtain
În această lucrare se prezintă impactul productivities incomparably higher than the ones
actual al exploatării de carieră Jilţ Sud asupra apelor. obtained underground.
Pentru a evidenţia influenţa apelor de carieră asupra This paper presents the current impact of
apelor de suprafaţă, respectiv asupra râului Jiu, au exploitation of Jilt Southern quarry on waters. For
fost efectuate măsurători înainte de evacuarea acestor spotlighting the influence of the quarry waters on the
ape în emisar. surface waters, respectively on Jiu river, certain
Au fost determinaţi indicatorii de calitate: measurements were accomplished before evacuating
pH-ul, reziduu fix, materii totale în suspensie, these waters in the outlet.
cloruri, sulfaţi, CCOCr, fenoli, fier, magneziu, calciu. The quality indicators were determined: pH,
Rezultatele experimentale obţinute indică settled waste, total matters in suspension, chlorides,
un impact negativ al exploatării de carieră Jilţ Sud, sulphates, CCOCr, phenols, iron, magnesium,
care se manifestă prin: scăderea nivelului apei calcium.
datorată coborârii nivelelor piezometrice iniţiale, The obtained experimental results indicate a
secarea unor izvoare, reducerea debitelor din negative impact of the exploitation of Jilt Southern
captările subterane apropiate de suprafaţă şi quarry manifested by means of: the decrease of the
modificarea echilibrului fizico – chimic al apelor water level due to the decrease of the initial
subterane şi de suprafaţă. groundwater levels, the drying up of certain sources,
the decrease of the debits in the underground
CUVINTE CHEIE: carieră, indicator, captions close to the surface and the change of the
mineralizare physical-chemical balance of the underground an
surface waters.
1. INTRODUCERE KEY WORDS: quarry, indicator,
Cariera Jilţ Sud este situată în partea mineralization
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

278
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

de nord-vest a Olteniei, respectiv în partea


de sud-vest a judeţului Gorj, pe teritoriul 1. INTRODUCTION
localităţilor Mătăsari, Slivileşti, Dragoteşti The Jilt Southern Quarry is placed in
şi Negomir Perimetrul carierei este delimitat the north-west of Oltenia, respectively in the
convenţional astfel: south-west of Gorj county, on the territory
- La nord – de perimetrul of the towns of Mătăsari, Slivileşti,
minier al carierei Jilţ Nord; Dragoteşti and Negomir. The quarry
- La vest – de perimetrul perimeter is conventionally delimited as
minelor Ploştina şi Leurda; following:
- La sud – de perimetrul - At north – by the mining perimeter of Jilt
minier Tehomir; Northern quarry;
- La est – de zona industrială a - At west– by the perimeter of Ploştina and
bazinului Jilţ. Leurda mines;
În perimetrul minier Jilţ lucrările - At south– by Tehomir mining perimeter;
geologice de explorare au fost începute în - At east– by the industrial area of Jilt basin.
perioada 1959 - 1961, fiind executate 102 In Jilt mining perimeter, the
foraje geologice în reţea 900 - 1000 m, cu exploration geological works were started in
un metraj de 17.462,69 m. 1959 - 1961, and there were 102 geological
În anul 1967 au mai fost executate drillings in the network of 900 - 1000 m, of
încă 3 foraje geologice la limita estică a 17.462,69 m.
perimetrului, cu un metraj de 361,69 m. In 1967, 3 more geological drillings
În scopul stabilirii condiţiilor were executed in the eastern limit of the
tehnico-miniere de exploatare în subteran, perimeter, of 361,69 m.
au fost executate, tot în acea perioadă, In order to establish the technical-
galerii de coastă cu lungimi de 50 – 150 m. mining conditions of exploitation in
Zăcământul de lignit Jilţ, ca şi toate underground, coast galleries having length
zăcămintele din Oltenia de Nord, se of 50-150 m were executed in the same
caracterizează prin variaţia grosimilor lapse of time.
stratelor de lignit până la limita The lignite deposit of Jilţ, like all the
exploatabilă, ajungând uneori sub limită, deposits in Northern Oltenia, is featured by
unele strate prezintă chiar zone de the width variation of the lignite layers until
nesedimentare, de asemenea, rocile din the exploitable limit, sometimes reaching
acoperişul şi culcuşul stratelor de lignit au under the limit, some layers present even
frecvente schimbări de facies[1,3] (fig.1.). areas of non-sedimentation, and also the
rocks on the roof and on the floor of the
lignite layers have frequent facies changes
[1,3] (fig.1.).

Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

279
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

Fig.1.Profil geologic sintetic bazinul minier Jilt


Fig.1.Synthetic geological profile of Jilt mining basin

Din punct de vedere hidrogeologic Hydro-geologically, the exploitation


zona de exploatare a carierei este afectată de area of the quarry is affected by the deep
săpăturile adânci de pe suprafeţe extinse, digging on large surfaces, accompanied by
care sunt însoţite de lucrări de asecare şi drying up and drainage works. After
drenaj. În urma modificărilor însemnate, significant changes, by decreasing the
prin coborârea nivelului hidrostatic până la hydrostatic level to the level of the
cota excavaţiilor din carieră, apele subterane excavations in the quarry, the underground
cantonate în depozitele geologice sunt waters installed in the geological deposits
drenate spre râul Jilţ. are drained to Jilt river.
Formaţiunile acvifere din zonă The aquifer formations in the area
prezintă un acvifer freatic şi unul de present a water aquifer and a depth one. The
adâncime. Apele freatice sunt înmagazinate ground-waters are deposited in the
în depozitele superficiale. Apele de superficial deposits. The depth waters have
adâncime au un nivel liber sau ascensional. a free level or a pilot one.
În general, o zonă minieră constituie Generally, a mining area constitutes
un bazin hidrogeologic de mari dimensiuni, a big-sized hydro-geological basin where
unde sunt întâlnite o serie de orizonturi şi there are a series of aquifer complexes and
complexe acvifere ale căror caracteristici horizons whose hydro-geological features
hidrogeologice sunt în dependenţă de depend on their position to the local erosion
poziţia lor faţă de baza de eroziune locală, basis, on the lithological features of the
de caracteristicile litologice ale rocilor permeable rocks, on the granulometric
permeabile, de variaţiile granulometrice, variations, on the width of the sandbanks in
grosimea bancurilor nisipoase în masa the mass of the earthen formations between
formaţiunilor argiloase dintre stratele de the lignite layers and the frequent facies
lignit cât şi frecventele schimbări de facies. changes.
Apele rezultate din precipitaţii, The waters resulting from
precum şi cele din asecări, sunt dirijate cu precipitations and also the ones from drying
ajutorul pompelor, prin conducte, către out are conducted by means of the pumps,
canale de gardă, apoi spre cel mai apropiat through the pipes, towards the guard
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

280
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

emisar, râul Jilţ. channels then towards the closest outlet, Jilt
În urma cercetărilor întreprinse ca şi river.
din analiza condiţiilor hidrogeologice According to the accomplished
rezultă că orizonturile acvifere din researches and also to the analysis of the
complexul cărbunos al bazinului Jilţ se hydro-geological conditions, it results that
alimentează în zona Văii Motrului la cote în the aquifer horizons in the coal complex of
jur de +180 m, iar mare parte dintre ele de Jilt basin is supplied in the area of Motru
la zona de alimentare până în zona Jilţ Valley at benchmarks at around +180 m,
aflorează prezentând zone de descărcare, and most of them from the supplying area to
ceea ce face să nu întâlnim decât orizonturi Jilt area crop out, presenting discharging
cu nivel liber sau slab ascensionale, fapt areas, a fact that makes us find only
dovedit de lucrările miniere precum şi de horizons having a free level or weakly pilot
forajele de cercetare hidrogeologică sau levels, a fact proved by the mining works
alimentare cu apă efectuate în ultima and by the drillings of hydro-geological
perioadă de timp. research or water supply accomplished
În general, orizonturile nisipoase lately.
situate în acoperişul stratului IV au Generally, the sandy horizons placed
extindere limitată, cu dezvoltare lenticulară on the roof of the 4th layer have a limited
şi nu au legături hidraulice între ele. extension, with a lenticular development
Bancurile şi straturile de nisipuri and they have no hydraulic connections
sunt separate între ele prin argile şi strate de between them.
cărbune care au constituit ecrane The sandbanks and the sand layers
impermeabile, astfel încât parametrii are separated by clays and coal layers which
hidrogeologici sunt diferiţi de la un orizont constituted impermeable screens, so that the
la altul. hydro-geological parameters are different
Activitatea de exploatare a lignitului from a horizon to another.
are o influenţă redusă asupra calităţii apelor The activity of lignite exploitation
de suprafaţă prin: has a reduced influence on the quality of the
- Volumul redus al apelor din surface waters by means of:
precipitaţii şi exfiltraţii, şi ca atare - The reduced volume of waters coming
evacuarea lor se face cu intermitenţă; from precipitations and air evacuations, and
- Încărcarea redusă a acestor as such their evacuation is accomplished
ape cu poluanţi; intermittently;
- Existenţa unor surse reduse - The reduced polluters supply of these
de ape reziduale. waters;
- Experimental - The existence of certain reduced sources
Pentru a evidenţia influenţa apelor of residual waters.
de carieră asupra apelor de suprafaţă, - Experimental
respectiv asupra râului Jilţ, au fost efectuate For spotlighting the influence of the
măsurători înainte de evacuarea acestor ape quarry waters on the surface waters,
în emisar. Au fost analizaţi în special respectively on Jilt river, measurements
indicatorii care influenţează regimul de were accomplished before the evacuation of
mineralizare al unei ape, având în vedere these waters in the outlet. We analysed
faptul că aceste ape nu prezintă o especially the indicators influencing the
impurificare de natură antropică. Pentru mineralization system of a water,
realizarea determinarilor experimentale s-a considering the fact that these waters
utilizat aparatura existenta in laboratoarele present no anthropic impurity. For
specializarii Ingineria si protectia mediului accomplishing the experimental
in industrie a Facultatii de Inginerie: pH- determinations, we used the existent
metru Hanna, balanta analitica Precisa si machines existing in the laboratories of the
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

281
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

etuva electrica Caloris . Metodele de lucru specialization of Engineering and


utilizate corespund STAS-urilor[4] Environmental Protection in Industry of the
Faculty of Engineering: Hanna pH-meter,
REZULTATE ŞI DISCUŢII Precisa analytical balance and Caloris
Rezultatele indicatorilor măsuraţi sunt electrical oven. The used working methods
prezentate în tabelul 1 si in tabelul 2. correspond to the STAS [4]

RESULTS AND DISCUSSIONS


The results of the measured indicators are
presented in table 1 and table 2

Tabelul 1. Indicatori de calitate pentru apele evacuate din cariera Jilţ Sud
Table 1. Quality indicators for the waters evacuated from Jilt Southern quarry
Indicatori UM 2010
de calitate Perioadă prelevare
Quality Sampling time
indicators Febr. Iunie Aug. Noiembr.
February June August November
pH Unit.pH 7,34 7,68 7,36 7,53
MTS mg/L 48 53 38 60
Reziduu fix mg/L 490,6 478,8 81,2 400,4
Settled
Waste
CCOCr mg/L 45,28 50,29 47,78 32,00
Cloruri mg/L 13,117 15,244 7,090 14,535
Chlorides
Sulfaţi mg/L 102,8 111,5 20,1 98,9
Sulphates
Fenoli mg/L 0,101 0,008 0,007 0,007
Phenols
Fier mg/L 0,126 0,144 0,071 0,083
Iron
Magneziu mg/L 48,64 40,53 2,9 33,03
Magnesium
Calciu mg/L 96,19 102,60 16,03 88,17
Calcium

Tabelul 2. Indicatori de calitate pentru apele evacuate din cariera Jilţ Sud
Table 2. Quality indicators for the waters evacuated from Jilt Southern quarry
Indicatori Indicatori UM 2011
de calitate de Perioadă prelevare
Quality calitate Sampling time
indicators Febr. Iunie Aug. Noiembr.
February June August November
pH unit.pH Unit.pH 7,53 7,47 7,70 7,58
MTS MTS mg/L 54 50 53 614
Reziduu fix Reziduu mg/L 381,6 312,6 445,2 413,6
Settled fix
Waste
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

282
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

CCOCr CCOCr mg/L 43,20 45,92 32,14 39,21


Cloruri Cloruri mg/L 12,054 9,217 21,271 23,171
Chlorides
Sulfaţi Sulfaţi mg/L 40,03 129,2 82,7 78,2
Sulphates
Fenoli Fenoli mg/L 0,009 0,007 0,007 0,008
Phenols
Fier Fier mg/L 0,079 0,068 0,149 0,102
Iron
Magneziu Magneziu mg/L 28,07 43,44 57,32 48,27
Magnesium
Calciu Calciu mg/L 65,73 96,19 94,58 82,51
Calcium

Rezultatele reprezintă măsurătorile The results represent the


efectuate pe perioada a doi ani, 2010 şi measurements accomplished during two
2011. years, 2010 and 2011.
Interpretarea rezultatelor s-a făcut în The interpretations of the results was
conformitate cu Normativul NTPA made accordingly to NTPA Normative
001/2002 privind stabilirea limitelor de 001/2002 regarding the establishment of the
încărcare cu poluanţi a apelor uzate supplying limits with polluters of the
industriale şi orăşeneşti la evacuarea în industrial and city used waters at the
receptorii naturali, aprobat prin HG nr. evacuation in the natural receivers,
188/2002 pentru aprobarea unor norme approved by GD no. 188/2002 for
privind condiţiile de descărcare în mediul approving certain norms regarding the
acvatic a apelor uzate, modificată şi discharging conditions in the water
completată prin HG nr. 352/2005. environment of the used waters, amended
Analizând indicatorii determinaţi and completed by GD no. 352/2005.
pentru apele evacuate din carieră se constată By analysing the determined
că doar în cazul materiilor totale în indicators for the waters evacuated from the
suspensie s-au înregistrat depăşiri ale quarry, it is found that only in case of the
concentraţiei maxime admise, frecvenţa total matters in suspension there were
depăşirilor fiind de 100% (Fig.2). registered crossings of the maximum
admitted concentrations, as the overcrossing
frequency is 100% (Fig.2).
70
60
50
conc. (mg/l)

CMA
40 2010
30 2011
20
10
0
II VI VIII XI
Perioada masurare

Fig.2. Variaţia concentraţiei de MTS în apa evacuată din Cariera Jilţ Sud
Fig.2. Variation of MTS concentration in the water evacuated from Jilt Southern quarry
Valorile înregistrate pentru materii The registered values for total
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

283
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

totale în suspensie au fost de la 1,08 ori la matters in suspension were 1,08 to 1,74
1,74 ori peste limita admisă. times higher than the admitted limit.
Pentru ceilalţi indicatori măsuraţi, For the other measured indicators,
valorile obţinute s-au situat sub concentraţia the obtained values were placed under the
maximă admisă. maximum admitted concentration.
Astfel, pentru reziduu fix, Therefore, for settled waste, the
concentraţiile au avut valori cuprinse între concentrations had values contained
81,2 mg/l, cea mai scăzută, şi 490,6 mg/l, between 81,2 mg/l, the lowest one, and
cea mai ridicată, cea ce reprezintă 4,06%, 490,6 mg/l, the highest one, representing
respectiv 22,3% din valoarea limită admisă. 4,06%, respectively 22,3% of the admitted
Pentru consumul chimic de oxigen limit value.
valorile s-au situat între 32,0 mg/l, cea mai For the chemical oxygen
mică şi, respectiv 50,29 mg/l, cea mai mare, consumption, the values were between 32,0
acestea reprezentând 45,7% şi 71,8% din mg/l, the lowest one and respectively 50,29
valoarea limită admisă. mg/l, the highest one, as they represent
Clorurile au înregistrat valori 45,7% and 71,8% of the admitted limit
cuprinse între 7,09 mg/l în cursul anului value.
2010 şi 23,171 mg/l în cursul anului 2011, The chlorides registered values
ceea ce reprezintă 1,42% şi respectiv 4,63% contained between 7,09 mg/l in 2010 and
din valoarea limită admisă. 23,171 mg/l in 2011, representing 1,42%
Concentraţiile de sulfaţi, pe and respectively 4,63% of the admitted limit
parcursul celor doi ani de studiu, au value.
înregistrat valori cuprinse între 20,1 mg/l şi The sulphate concentrations
129,2 mg/l ceea ce a reprezentat 3,35% şi registered values contained between 20,1
respectiv 21,5% din valoarea limită admisă. mg/l and 129,2 mg/l during the two study
Valorile înregistrate pentru fenoli s- years, representing 3,35% and respectively
au situat între 2,3% şi 33,7% din valoarea 21,5% of the admitted limit value.
limită admisă. The values registered for the phenols
Pentru fier, concentraţiile were placed between 2,3% and 33,7% of the
înregistrate pe parcursul a doi ani au admitted limit value.
înregistrat valori ce au reprezentat între For the iron, the concentrations
1,36% şi 2,98% din valoarea limită admisă. registered during the two years registered
În cazul magneziului, variaţiile de values representing between 1,36% and
concentraţie s-au situat între 2,9%, cea mai 2,98% of the admitted limit value.
scăzută, şi 57,32% cea mai crescută, din In case of magnesium, the
valoarea limită admisă. concentration variations were placed
Şi în cazul calciului valorile between 2,9%, the lowest one, and 57,32%
înregistrate s-au situat sub limita admisă. the highest one, of the admitted limit value.
Astfel, cea mai mică valoare a In case of calcium, the registered
reprezentat doar 5,34% din concentraţia values were also placed under the admitted
maximă admisă, iar cea mai mare 34,2%, limit.
Din cele prezentate referitor la apele Therefore, the lowest value
evacuate din cariera Jilţ Sud, ape care pot represented only 5,34% of the maximum
proveni din precipitaţii sau din pânza admitted concentration, and the highest one
freatică, se poate constata că cele mai represented 34,2%,
apropiate valori de concentraţia maximă According to the presented facts
admisă s-au înregistrat pentru „Consumul referring to the waters evacuated from Jilt
chimic de oxigen, magneziu şi calciu”. Southern quarry, waters that may come
Restul indicatorilor analizaţi se situează from precipitations or from the water table,
mult sub limita admisă. we may find that the closest values to the
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

284
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

maximum admitted concentration were


CONCLUZII registered for the “Chemical consumption of
În ceea ce priveşte impactul oxygen, magnesium and calcium”. The rest
activităţilor desfăşurate în cadrul carierei Jilţ of the analysed indicators are placed way
Sud asupra mediului se pot formula under the admitted limit.
următoarele concluzii:
- În desfăşurarea procesului CONCLUSIONS
tehnologic de exploatare a cărbunelui în Regarding the impact of the
cariera Jilţ Sud, sunt parcurse trei faze activities developed in frame of Jilt
principale: excavarea sterilului şi a Southern quarry on the environment, we
cărbunelui cu excavatoare cu rotor, may formulate the following conclusions:
transportul materialului excavat cu ajutorul - In the development of the technological
transportoarelor cu bandă şi depunerea process of coal exploitation in Jilt Souther
acestuia în depozitul de cărbune, respectiv quarry, there are three main phases:
în haldă; excavating the sterile and the coal with rotor
- În activitatea de exploatare la excavators, transporting the excavated
zi cel mai afectat factor de mediu este solul, material by means of the band transporters
prin faptul că sunt scoase din circuitul and laying it down in the coal deposit,
economic mari suprafeţe de teren, necesare respectively in the deposit;
atât exploatării cărbunelui cât şi pentru - In the daily exploitation activity, the most
depozitarea sterilului şi a cărbunelui affected environmental factor is the soil
rezultat; because big surfaces are taken out of the
- Pentru factorul de mediu apă, economical circuit, as they are necessary
are un impact negativ prin: dispariţia unor both for exploiting the coal and for
acvifere existente şi apariţia unor acvifere depositing the sterile and the resulted coal;
noi, datorită cotelor de lucru coborâte, - For the water environmental factor, it has a
coborârea nivelelor piezometrice iniţiale, negative impact by means of: the
efect manifestat prin scăderea nivelului disappearance of certain existing aquifer
apei, secarea unor izvoare, reducerea and the appearance of new aquifers, due to
debitelor din captările subterane apropiate the low working shares, the decrease of the
de suprafaţă, initial ground-water levels, an effect
- În ceea ce priveşte poluarea manifested by decreasing the water level,
apelor de suprafaţă cu ape rezultate din the drying out of certain sources, the debit
activitatea de asecare, singurul indicator cu reduction of the underground captions close
valori peste limita admisă îl reprezintă to the surface,
materiile totale în suspensie. - Regarding the pollution of the surface
waters with waters resulting from the drying
BIBLIOGRAFIE out activity, the only indicator having values
above the admitted limit is represented by
1. Popa A., Fodor D. – Tehnologii the total matters in suspension.
miniere, editura Infomin, Deva, 2001
2. Fodor D. – Exploatarea în REFERENCES
cariere a zăcămintelor de substanţe
minerale şi roci utile, vol. I, editura Corvin, 1. Popa A., Fodor D. – Mining
Deva, 2008 Technologies, Infomin Press, Deva, 2001
3. Bica I. – Elemente de impact 2. Fodor D. – Exploitation in Quarries of
asupra mediului, editura Matrix Rom, the Deposits of Mineral Substances and
Bucureşti, 2000 Useful Rocks, vol. I, Corvin Press, Deva,
4. Intermediu, Controlul calităţii 2008
mediului – Îndrumar de lucrări practic4e, 3. Bica I. – Impact Elements on the
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

285
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

Universitatea Politehnic a Bucureşti, 2003 Environment, Matrix Rom Press,


5. NTPA 001/2002 – normativ privind Bucharest, 2000
stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi 4. Intermediu, Control of Environmental
a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la Quality– Guide of Practical Works,
evacuarea în receptori naturali. Bucharest Polytechnic University, 2003
5. NTPA 001/2002 – normative regarding
the establishment of the supplying limits
with polluters of the industrial and city used
waters at the evacuation in natural receivers.

Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

286