Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Manual de utilizare
al P`mântului
Pe vremea r`posatului (pe care eu l-am „prins” doar vreo 7 ani) p`streaz` dreptul de a respira aer curat, noi ne otr`vim singuri.
intelectualitatea român` râvnea atât de mult la exprimare liber`, S-a mai împ`mântenit ideea cum c` dac` ai ma[in` „de teren” –
iar omul de rând la democra]ie, încât cu u[urin]` s-a putut porni SUV – esti contraecologist [i, involuntar, am ajuns s` purt`m pic`
revolu]ia eliber`rii din gheara comunismului. Nu e deloc unor adev`rate bijuterii tehnologice, la realizarea c`rora
r`u...acum tot românul se poate exprima „cu-cuvintele lui”, iar speciali[ti din bran[a noastr` muncesc intens, doar pentru c`
democra]ia scald` egoismul, pervenitismul, grosol`nia [i intere- avem impresia (în cel pu]in 70% dintre cazuri pe bun` dreptate)
sele unora care, „iste]i” fiind la vremea lor, s-au a[ezat confortabil c` sunt conduse de adev`ra]i borfa[i intelectualiza]i for]at. Pun
pe moalele imunit`]ii parlamentare, construindu-[i sfera corupt` r`m`ga[ c` cel pu]in 50% dintre noi [i-ar achizi]iona un astfel de
pe care [i-o între]in cu sim] de r`spundere pe baza func]iilor „tanc” dac` [i-ar permite. Pân` la urm`, indiferent de ce automo-
înalte. Îns`, vremurile grele provoac` schimb`ri negative chiar [i bil comercializeaz`, oricare constructor vrea s` î[i multiplice
în comportamentul cet`]eanului cu bun sim]. averea. C` într-o zi Audi vinde un Q7, iar Peugeot vinde 10 buc`]i
Nu am apucat s` „simt” vremurile de dinaintea revolu]iei, dar de C1, tot una este, ambii constructori [i-au realizat obiectivul,
ascultând „sfatul b`trânilor” [i uitându-m` în pozele cu doar c` prin strategii diferite.
Bucure[tiul [i oamenii de odinioar`, parc` m` apuc` nostalgia.
Domnule!...parc` aveau mai mult bun sim] oamenii atunci.
Egoismul [i lipsa de interes pentru ceea ce se întâmpl` în jurul
nostru sunt convins c` se g`sesc oriunde în lume, dar unii parc`
“Egoismul [i lipsa de interes pentru ceea ce se
le au în sânge. A fost nevoie doar de un imbold în ’89 ca s` ne
„d`m arama pe fa]`”. Demagogia la nivel înalt, birocra]ia la nivel întâmpl` în jurul nostru sunt convins c` se g`sesc
mediu [i lenea la nivel de reabilitare a infrastructurii rutiere sunt la oriunde în lume, dar unii parc` le au în sânge. A
ele acas`. fost nevoie doar de un imbold în ’89 ca s` ne
Nu mi-am început întâmpl`tor pleiada de idei prin a critica felul „d`m arama pe fa]`”. Demagogia la nivel înalt,
de a fi al românului, ci pentru c` tocmai ac]iunile negative pe care birocra]ia la nivel mediu [i lenea la nivel de reabi-
noi le întreprindem zi de zi se vor r`sfrânge mai devreme sau mai litare a infrastructurii rutiere sunt la ele acas`.”
târziu tot asupra noastr` sau a copiilor no[tri.
Toat` lumea vorbe[te despre poluare, efectul de ser` [i rezul-
Ce poate fi mai minunat pentru un specialist auto decât s`
tatele acestor factori asupra climei la nivel global. To]i [tiu..to]i
în]eleag` cum func]ioneaz` tehnica de vârf ce doteaz` un Q7,
cunosc...dar nimeni nu aplic`. Ministerul Mediului se face c` ne
Touareg sau Cayenne. Parafrazând ideea unui profesor drag de la
instruie[te, iar noi ne facem c` în]elegem, doar c` banii sunt
sec]ia de Autovehicule Rutiere din Bucure[ti: „Datoria noastr`
arunca]i pe campanii f`r` efect, iar aerul plin de praf [i substan]e
este s` devenim suficient de inteligen]i pentru a în]elege noile
toxice tot în pl`mânii no[tri se filtreaz`. Pentru mine e clar – con-
tehnici implementate pe automobile, dar`mite s` ne gândim la
sider incon[etien]` de ambele p`r]i.
îmbun`t`]irea lor”. Este o idee „a naibii” [i dureros de adev`rat`.
Pe de-o parte suntem îndruma]i s` consum`m cu rezerv` curent
Ce am scris pân` acum reprezint` doar a mia parte din ce a[ vrea
electric, iar pe de alt` parte, administra]ia local` a sectorului 3
s` exprim prin acest editorial. Restul de 99,9% trebuie în]eles din
din Bucure[ti pune în post oameni care se trezesc în jurul orelor 9 titlu.
diminea]a pentru a opri iluminarea stradal`. Codul rutier prevede Manualul de utilizare al p`mântului este un concept, o încercare
utilizarea luminilor de întânlire în afara localit`]ii chiar dac`
de a trezi în fiecare dintre locuitorii planetei respectul fa]` de
aceast` energie - consumat` în principiu inutil - produce emisii
mediul înconjur`tor [i responsabilitatea pentru genera]iile
de bioxid de carbon...[i exemplele pot continua.
Tr`gând cu ochiul [i în ograda altor ]`ri, m-am minunat aflând c` viitoare. Manualul de utilizare al p`mântului nu ar avea nici un
în Suedia, de exemplu, 80% din Ford Focus-urile comercializate efect dac` l-am tip`ri. Manualul de utilizare al p`mântului tre-
sunt Flexifuel, adic` pot fi alimentate cu bioetanol E80, un com- buie s` ni-l form`m singuri, în suflet, în con[tiin]` [i s` se
bustibil alternativ mult mai pu]in poluant mai ales din punct de reg`seasc` mai apoi în majoritatea ac]iunilor pe care le între-
vedere al concentra]iei de CO2 emise. Iat` c` în timp ce unii î[i prindem zi de zi.

ING. MARIUS CRISTIAN URUCU

Autotehnica - februarie 2008 3


CUPRINS

12 – 13 Expotech: Auto Tehnica Workshop – Târgu Mure[’’

14 – 19 Legisla]ie: “Ordonan]a nr.35 privind omologarea


vehiculelor rutiere [i eliberarea c`r]ii de identitate a acestora”

Service
21 – 25 Sistemul de reducere a emisiilor prin evaporare

26 – 27 Diagnoza sistemelor ABS cu mega macs 55

Standardele din ce mai stricte for]eaz` produc`torii sa

21
g`seasc` noi modalit`]i de a reduce emisiile de orice fel
produse de automobilele moderne. Acest lucru implic` nu
numai emisiile care ies pe ]eava de e[apament dar [i ori-
care alte emisii degajate de autovehiculul, chiar [i atunci
când motorul nu func]ioneaz`.

2 Campania “ADAM, te a[tept`m acas`!”

3 Editorial: “Manual de utilizare al P`mântului”

Actualitatea
6 – 8 Actualitatea

10 Opinia mea: “S` prostim…prostimea!”


„Via]a social` din România anului 2008 v`zut` prin ochii critici ai unui Datorit` randamentului superior pe care îl are în procesul
cet`]ean obi[nuit” Pentru unii pamflet... pentru al]ii realitate. de conversie al energiei mecanice în energie electric`,
alternatorul s-a dovedit a fi varianta constructiv` optim`
adoptat` pentru func]ia de generare a curentului electric
40
pentru sistemele electrice [i electronice ale automobilului.

28 – 31 Distribu]ia variabil` Nissan VVEL

32 – 34 ContiTech atrage aten]ia asupra produselor


contraf`cute

36 – 37 Tata Motors va produce automobilul care


func]ioneaz` cu aer!

40 – 44 Func]ionarea [i verificarea alternatorului

46 – 48 Conceptul Volvo ReCharge


Conceptul ReCharge este realizat pe baza modelului Volvo C30 [i dispune de
propulsie electric` pentru fiecare roat` în parte. Elementul inedit const` în
modul de înc`rcare a bateriei – la o priz` obi[nuit`.
Nissan a introdus un sistem de distribu]ie variabil` cu arhi-
tectur` total nou`, ce urmeaz` a fi implementat` în
perioada 2007-2010 sub programul “Verde” pe o gam`
nou` de motoare mai eficiente, care permit cre[terea per -
forman]elor în combina]ie cu reducerea emisiilor.
28 50 – 53 BSI – baza sistemului de multiplexare al PSA

54 – 55 Retrotehnica: “Mici, dar cu reputa]ie mare”


Dac` sunte]i convin[i c` automobilele din clasa mini sunt cele mai mici pro-
duse vreodat`, atunci nu a]i v`zut tot. Un Mini One sau autohtonul L`stun sunt
mastodon]i pe lâng` ce s-au gândit britanicii s` realizeze la începutul anilor ’50.

4 Autotehnica - februarie 2008


CUPRINS

62 – 64 Statistici: Top vânz`ri automobile – Ianuarie 2008

65 |nscrieri [i abnoamente

66 Despre a treia variant` a taxei auto

Termenul BSI vine de la “Built-in System Interface”, adic`


“Interfa]` integrat` în sistem” [i a fost introdus de c`tre
PSA în anul 2000. În termeni simpli, BSI este o unitate
central` de control sau interconectare care permite dis -
50
tribuirea [i managmentul informa]iilor într-o re]ea de ECU
(Unitate Electronic` de Control) montat` pe automobil.

56 SMART – Made în România

Caroserii
57 – 59 Repara]ie local` cu UV în vopsitoria auto (partea II)
Dup` spusele speciali[tilor, metoda de reparare local` cu raze ultra-violete,
prezentat` în prezentul articol, reprezint` un pas important în economisirea
timpului necesar unei repara]ii locale mici sau medii, cu suprafe]e mai mici de SMART este rodul unei idei ap`rute acum mai bine de 10

57
0,04 mp. ani, când un grup de entuzia[ti au demarat cercet`rile
pentru crearea unei game de echipamente pentru service
auto care s` respecte cele mai ridicate standarde de cali -
60 – 61 Primul ajutor pentru lucr`ri de calitate tate la pre]uri adaptate pie]ei române[ti.

PARTENERI
3M (60 – 61); 4Cars (31); AB
Inclusive – ContiTech (32 – 34);
Atto Soft/Last Test (Insert);
Încerca]i un exerci]iu de imagina]ie! Închide]i ochii [i Autonet (26 – 27, cop.4);
închipui]i-v` într-un model Dacia 1300… Acum
deschide]i ochii! … Ve]i r`sufla melancolici, dar, Autotest (35); Banner Batteries
inevitabil, ve]i r`mâne cople[i]i în fa]a inova]iei, a (45); Bosch (7); Eco European
progresului tehnologic.
Cu un design ce combin` liniile simple într-o viziune Consulting (51); Federal Mogul
futurist`, acesta se poate înscrie cu succes la cate- (Insert); Fervill (37); IHR (53);
goria automobilul uni-sex. Consola central` dispus`
pe vertical`, asem`n`toare aspectului “Apple”, Kvaio Solutions (Insert);
propune un melanj al tehnologiilor de ultim` or`, cu Lubexpert (49); Mercom (15);
rafinamentul [i elegan]a feminin`. Cine spunea c`
tehnologia este doar pentru b`rba]i?!.... Meteor (38 – 39); Motoractive
(17); Novatech (9, 43).

Autotehnica - februarie 2008 5


ACTUALITATEA

Automobilul islamic va avea busola Daimler va folosi tehnologia Fuel Cell totipuri cu pile de combustie, care au
spre Mecca în serie, pân` în 2012 acumulat, de-a lungul timpului, în timpul
Iran Khodro, principalul constructor iranian Directorul responsabil cu dezvoltarea testelor, câteva milioane de kilometri. În
de automobile, preg`te[te lansarea unui tehnologiei fuel cell la Daimler, Christian fine, un al treilea constructor de automo-
nou model, pân` în 2010. Acesta se Mohrdieck, a declarat recent c` pro- bile care a anun]at c` va implementa
dore[te a fi la fel ca cele produse de ]`rile
duc`torul german va putea folosi pila de aceast` tehnologie în serie, în urmatorii
membre ale Organiza]iei Conferin]ei
Islamice (OCI) [i vizeaz` dezvoltarea combustie în produc]ia de serie pân` în ani, este Hyundai.
economiei acestor pie]e. În februarie, la anul 2012 sau, cel tarziu, pân` în 2015, Sursa: Autonews
Teheran, s-au intâlnit mai multe p`r]i la pre]uri competitive.
interesate de producerea noului model, Dac` acest termen se va
respecta, Mercedes-Benz
va fi cu doar câ]iva ani în
urma concurentului de
peste ocean, General
Motors, care inten]ioneaz`
s` introduc` tehnologia
fuel cell în produc]ia de
serie pân` în 2010. Pân`
în prezent, Daimler a rea-
printre care constructorul malaezian Proton lizat peste 100 de pro-
[i al]i produc`tori din Turcia. Conform unor
surse oficiale, unul dintre elementele
op]ionale ale automobilului va fi o busul` Motorul DiesOtto Mercedes, premiat Vorbim de 238 de cai putere [i de un
care va indica permanent direc]ia spre
Mecca sau un simbol al Coranului. Iran la Paris cuplu de 400 Nm în condi]iile în care
Khodro dore[te ca automobilul islamic s` Mercedes a primit prima dovad` a faptu- consumul declarat este de 5,3 litri/100
fie arma de contracarare a “monopolului lui c` noua gam` de propulsoare km iar emisiile se încadreaz` sub 130
europenilor, americanilor [i japonezilor în gCO2/km.
DiesOtto, prezentat` în premier` în
domeniul auto”. Investi]ia va fi de aproxi-
2007 la Salonul Auto de la Frankfurt, Principiul de func]ionare al motorului
mativ 500 de milioane de dolari. Iran
Khodro, primul constructor din Orientul este o reu[it` din punctul de vedere al DiesOtto se încadreaz` undeva între cel
Apropiat, produce în momentul de fa]` tehnologiei utilizate. a motoarelor cu benzin` [i cele diesel,
automobile în parteneriat cu Renault [i În cadrul galei "Festival Automobile de unde [i denumirea. La sarcini mici [i
PSA (Peugeot - Citroen). International", desf`[urat` la Paris, medii func]ionarea motorului se rea-
Surs`: Autonews
Mercedes a primit premiul "Environment lizeaz` cu amestecuri stratificate (speci-
Ferrari contraf`cute, Grand Prize" pentru DiesOtto. Explica]ia fice motoarelor cu injec]ie direct` de
de vânzare în Sicilia! juriului interna]ional: "DiesOtto benzin`), iar la sarcini ridicate cu
Italienii sunt cunoscu]i c` achizi]ioneaz` reprezint`, în substan]a sa, viitorul amestecuri omogene, care pot fi aprinse
produse Gucci sau ceasuri Rolex motoarelor cu combustie intern`". sau nu de la bujie. Principalele atuuri ale
contraf`cute, îns` de curând poli]ia a Motorul DiesOtto este un propulsor cu acestui motor const` în raportul de com-
descoperit c` aceia[i italieni pot contraface
patru cilindri de 1.8 litri pe benzin` care primare variabil [i rata mare de gaze de
pân` [i automobile Ferrari pentru a le vinde
mai ieftin. vine cu o putere demn` de un V6 [i cu evacuare recirculate.
Astfel, poli]ia italian` a pus sub acuzare 15 valori ale consumului [i ale emisiilor
persoane pentru faptul c` au construit identice cu cele ale motoarelor diesel. Surs`: Mercedes Benz
bolizi sport de culoare ro[ie pe care le-au
vândut unor colec]ionari de automobile
clasice la un pre] foarte mic, totul sub pres-
tigioasa emblem` Ferrari.
Majoritatea pieselor folosite pentru ansam-
blarea automobilelor erau contraf`cute [i
doar foarte pu]ine originale. Falsificatorii
foloseau subansamble de la alte automo-
bile, ca s` arate exact ca un Ferrari model
328 GTB, care a fost produs în anii '80.
Unele dintre ele au fost vândute chiar [i la
pre]ul de 20.000 de euro. Poli]ia a confis-
cat 21 de astfel de automobile, 14 dintre
ele fiind deja vândute, iar 7 se aflau înc`
"în produc]ie" în garajele din Sicilia.
Surs`: Bitnews

6 Autotehnica - februarie 2008


ACTUALITATEA

Haynes – Între]inere "ca la carte"! BMW lanseaz` sistemul Assist Emer- sistemele sale, care vor oferi informa]ii
Motive de bucurie din partea utilizato- gency Call mult mai precise [i mai complet decât,
probabil, un eventual martor care ar opri
rilor Volvo, anume cei ce de]in mo-
BMW lanseaz` un sistem care se poate pe marginea [oselei. În principiu, sis-
delele S40 [i V50, din pricina lansarii
dovedi de mare ajutor în cazul producerii temul func]ioneaz` cu ajutorul unor sen-
ultimei edi]ii la linia Haynes de
unui accident. Denumit BMW Assist zori “infiltra]i” în airbag-urile [i în carose-
între]inere, carte "sfânt`" pentru cei
Emergency Call, acesta lucreaz` “mân` ria ma[inii, care determin` cu acurate]e
ce se afl` în dificultate cu
în mân`” cu Connected Drive, sistemul tipul de accident petrecut [i ac]ioneaz`
"minun`]iile" lor motorizate. în consecin]`.
deja prezent pe automobilele
Trecând la fapte concrete, manualul În prezent, o jumatate de milion de auto-
produc`torului german. În eventuali-
acoper` temeinic toate lans`rile pe mobile BMW beneficiaz` de sistemul cu
tatea producerii unei coliziuni, sistemele
benzin` [i diesel a celor dou` modele apel de urgen]` automat în ]`ri precum
trimit o alarm` la num`rul de urgen]` în
începând cu luna martie a anului Australia, Kuwait, SUA, Italia [i
mod automat.
2004, "întinzându-se" pân` la cele Informa]iile trimise la serviciul de Germania.
lansate în iunie, 2007. Manualul ofer` urgen]` includ date precise despre locul Surs`: BMW
ilustra]ii clare [i instruc]iuni, prezen- accidentului, cum a
tând chiar o dezasamblare [i asam- avut acesta loc, auto-
blare complet` a celor dou` modele, mobilul sau automo-
cât [i o examinare extrem de bilele implicate,
minu]ioas` care acoper` toate starea de avariere a
aspectele cu privire la modelele în autoturismelor [i
chestiune. eventualele trauma-
Precum utilizatorii auto s-au putut tisme suferite de
obi[nui, [i astept` de altfel, cu alte pasageri. Iat`, deci,
titluri Haynes, manualul vine înc`rcat c` pasagerii rani]i ast-
cu o "colec]ie" impresionant` de sfa- fel nu vor mai trebui
s` a[tepte s` îi
observe cineva pentru
a telefona la Salvare.
Ajutorul va veni chiar
de la automobilul [i

ZF VectorDrive – imbold pentru VectorDrive este limitat din punct de


trac]iunea spate vedere constructiv, în sensul c` poate fi
folosit doar de automobilele cu
Specialistul în transmisii ZF lucreaz` la un trac]iune pe ro]ile din spate, dar, se
diferen]ial electronic ieftin, destinat auto- pare, BMW [i-a ar`tat deja interesul.
mobilelor cu trac]iune spate. VectorDrive Dac` un produc`tor premium se arat`
întrune[te avantajele diferen]ialelor bloca- interesat nu vedem ce i-ar împiedica pe
bile cu ale celor clasice. Astfel, în majori- generali[ti, inclusiv când vine vorba s`
tatea situa]iilor de deplasare diferen]ialul dezvolte modele dedicate.
func]ioneaz` ca unul
obi[nuit, în timp ce pe vira-
turi în leg`tur` cu între]inerea je (când o roat` poate
vehiculelor, ponturi pentru depistarea pierde aderen]a) - prin
diverselor "afec]iuni", [i informa]ii frânare selectiv` - împarte
utile pentru reducerea semnificativ` a optim cuplul între ro]ile
timpului necesar desf`[ur`rii anumitor motoare.
Aceste sisteme exist` deja
activit`]i generale asupra automo-
pe automobilele cu
bilelor.
trac]iune integral`, dife-
În concluzie, ultima edi]ie la linia
ren]a fiind c` produsul ZF
Haynes ne convinge c` "surprizele
este mai compact [i mai
mari vin în pachetele mici"
economic de produs, f`r`
s` se fi f`cut rabat la per-
Surs`: Haynes forman]e.

8 Autotehnica - februarie 2008


OPINII POLITICE

România este o ]ar` minunat`, p`cat de ea c`-i populat`. pentru c` gagica vreunui b`iat s`-[i schimbe colec]ia de Luis
Profitând de aceasta, cei care ne conduc fac tot posibilul s` Vuitton [i silicoanele. Ce faci? Anun]i în mass media c` vrei s`
se men]in` la ciolan [i s` fure cu toate membrele din dotare m`re[ti taxa cu 50%, opinia public` va fi scandalizat`, vor fi
f`r` a fi deranja]i în vreun fel de opinia public`. mi[c`ri de strad`, presa va urla, etc… Apoi, anun]i c`, la pre-
Întrucât unii dintre ei sunt suficient de fraieri ca s`-[i atrag` siunea opiniei publice ai decis s` renun]i la idee, iar taxa va fi
antipatia opiniei publice, m-am hot`rât s` public un manual, majorat` cu doar 25%. Astfel toata lumea va fi fericit`: gagica
bazat pe experien]a altor ale[i, de prostire a opiniei publice , va înlocui vechile Vuitoane din colec]ia toamn`-iarn` cu cele
care s` le permit` s` fure cât pot, iar cei care îi voteaz` s` fie din colectia iarn`-primavar`, baiatul î[i va lua [i o extra –
ferici]i c` sunt c`lca]i în picioare. amant` c`reia îi va putea oferi în dar ni[te Bentley-uri sau Q7,
Capitolul 1. Manipularea prin mass media iar opinia public` va fi fericit` c` a redus la jumatate
Opinia public` reprezint` o mas` de indivizi, care produc bani, preten]iile guvernului [i va gândi “B`, ce le-am tras-o”.
deci implicit o mas` de indivizi de la care pot stoarce bani. Ce faci când ai probleme cu justi]ia [i vrei s` fii votat? Simplu!
Pentru a-i putea determina s` renun]e la produsul muncii lor Urli ca din gur` de [arpe c` e[ti persecutat politic pentru c` ai
în favoarea alesului, trebuie ac]ionat la nivel subcon[tient. vrut s` lup]i împotriva grupurilor de interese. De exemplu, o
Românul este interesat de bârf`. Bârfa face parte din ADN-ul f`tuc` blond` care prime[te zilnic sute de milioane doar pentru
fiecarui individ, deci, pentru a putea “ac]iona în voie” trebuie faptul c` unii opresc pe marginea drumului apare zilnic la TV
s` i se ofere subiecte de bârf`, astfel încat el s` nu mai fie luptând împotriva celor care fac bani f`r` ca s`-i dea [i ei o
atent la ce se întampl` în jur. De exemplu, se decide majo- parte. Pre[edintele calc` în picioare Constitu]ia [i apoi apare la
rarea pre]ului la combustibili. Cum se poate face asta f`r` a TV vorbind despre “asanare moral`”, “lupta anticorup]ie” etc.
scoate în strad` sute de mii de oameni care s` protesteze? Ce faci când oamenii mor în fa]a farmaciilor a[teptând
Simplu. Cu o s`pt`mân` înainte de eveniment se lanseaz` în medicamente, mor în fa]a spitalelor din cauza lipsei de interes
Victor Bala[

S` prostim… prostimea!
mass-media, pe toate canalele o tem` “DE INTERES”, cum ar a medicilor, când profesorii cer[esc de foame [amd?
fi “Mihaela R`dulescu este din nou îns`rcinat`? – Vom afla Elementar! Creezi un scandal politic [i arunci vina pe cel`lalt.
doar peste 2 s`pt`mâni!”. Din acest moment va începe o Oamenii nu vor mai [ti ce s` cread` [i vor tace. Se vor uita ca
frenezie na]ional` în care to]i, de la mic la mare se vor întreba boii la “certurile” dintre guvern [i pre[edinte [i vor comenta ca
dac` este sau nu, dac` da – cu cine, [amd. Astfel subiectul la galerie.
combustibili va trece pe planul 2. Acestea ar fi câteva chestii elementare. Dar cum vrei s`
Ok, dar cum faci cu presa? Presa – câinele de paz` al p`c`le[ti prostimea atunci când vrei s` furi pe fa]` sfidând
democra]iei… Simplu! Oamenii nu cump`r` decât ziare care întregul popor? Elementar! G`se[ti o justificare a ac]iunii! De
public` subiecte care îi intereseaz`. S` presupunem c` într-un exemplu, niste generali vor s` intre în top 300 între primii
ziar apare pe prima pagin` un articol “Irinel Columbeanu (nu zece. Cum se face? Pai…mai întâi creezi “problema”: ]ara
m` întreba]i c` nu [tiu cine e `sta [i de ce e celebru) a facut noastr` nu are avioane de lupt` [i ne trebuie 4.000.000.000
(4 miliarde) euro s` lu`m avioane! Par]ial corect. Dar în câte
sex cu so]ia”, articol înso]it de o poz` cât toat` pagina cu o
r`zboaie participam noi acum? Cine ne amenin]` atât de grav
jun` în ]â]ele goale, iar în alt ziar un articol, tot pe prima teritoriul? Oare cât este “parand`r`tul” pentru aceast`
pagin` cu subiectul “Guvernul m`re[te impozitele pentru afacere? Dar oamenii vor sta ferici]i c` au avioane. Spune]i-i
întreprinz`tori” înso]it de o poz` a sinistrului de finan]e . Ce bolnavului care î[i împarte patul de spital cu înc` 3 [i care
ziar se va cumpara? Primul evident! m`nânc` la pranz supa de ap` cu arome de praf de legume
Televiziunile procedeaz` la fel. Pentru a masca distrugerea diluate c` are avioane de 4 miliarde…sa vede]i ce fericit va fi.
mi[c`rii sportive din România [i lipsa aproape total` a Alt exemplu: Vrei sa faci bani mul]i, repede [i corect? F`
sportivilor români din competi]iile interna]ionale, [tirile autostrazi! Cum au ajuns la putere, ale[ii au blocat contractul
sportive sunt de genul “Gigi Becali [i-a umflat roata la Bechtel pe motiv de pre] prea mare (a se citi “`ia [i-au luat
ma[in`”, “Cristi Borcea a declarat c` îi e foame”, [amd…toate dreptul…noi nu ?”) [i l-au renegociat. Acum pre]ul e de 2 ori
evident [tiri de mare interes pentru opinia public`. Când se mai mare, iar autostrada…“e \n lucru..”. Când va fi gata
descoper` c` un român, care din cauza condi]iilor interne, a (indiferent de form`) to]i vor aplauda, noi vom exulta, pe
motiv c` avem str`zi, [i totul va fi fost uitat. Ne vom reaminti
plecat din ]ar` [i a reusit s` ajung` campion mondial la vreo
de ea dup` 3 luni când asfaltul va începe s` cedeze.
disciplin`, luptând pentru al]ii, dintr-o dat` se trezesc to]i [i îl
În concluzie, prostirea poporului rom#n se poate face simplu ,
transform` în erou na]ional. Dar pân` atunci el nici nu exista. repede [i ieftin. Ofer` oamenilor 100 de posturi TV ca s` nu
Dar ce faci în cazul în care totu[i vrei s` iei o m`sur` pe care poat` ie[i din cas`, d`-le manele, certuri televizate, elodii,
oricât ai încerca nu o po]i masca? Simplu! For]ezi nota. De popone]i [i ]â]e [i te-ai scos. Între timp…FUR~ cât po]i [i pi[`-
exemplu: Tu, ca guvern, vrei s` m`re[ti taxa de drum cu 10% te pe ei…mama lor de fraieri…

10 Autotehnica - februarie 2008


EXPOTECH

Auto Tehnica Workshop


23 Februarie Târgu Mure[
Un nou succes pentru tehnica auto din România

În Mai 2006, revista Auto Tehnica


a lansat, în premier` în Rom#nia,
un ciclu de manifest`ri care î[i
propunea s` pun` fa]` în fa]` pe
speciali[tii din domeniul auto cu
firmele care comercializeaz`
echipamente de profil, totul sub
cupola unei manifest`ri care s`
cuprind` [i conferin]e pe teme de
interes pentru ace[tia. Impactul a
fost nea[teptat de bun, înt`rindu-
ne convingerea c` organizarea
ulterioar` a unor astfel de mani-
fest`ri la nivelul întregii ]`ri poate
cre[te nivelul de cultur` tehnic`
general`.
La aproape 2 ani de la primul
Workshop organizat la Cluj,

12 Autotehnica - februarie 2008


EXPOTECH

Revista Auto Tehnica a organizat la


Targu Mure[ cea de-a 8-a mani -
festare de acest gen, având ca tem`
“PREZENTAREA, DIAGNOSTICAREA [I
REPARAREA SISTEMULUI COMMON
RAIL”
La acest eveniment au participat
aproximativ 200 de persoane, [i 20
de firme expozante.
Interesul dezvoltat de speciali[tii
auto din jude]ul Mure[ [i cele limi -
trofe acestuia a fost imens. Le-au
înt`rit convingerile [i suplinit nevoia
de cunoa[tere Dl. Ing. Ruzsa Janos –
trainer al firmei Autonet [i de dl. Ing.
Dan Cioceanu – Director General al
firmei RUNE, doi speciali[ti
des`vâr[i]i, care au creat în
amfiteatrul plin de oameni o atmos-
fer` plin` de entuziasm [i profesio-
nalism.
Întrucat orice am spune despre acest
eveniment ar suna ca o laud` de
sine, prefer`m s` l`s`m imaginile s`
vorbeasc`.

Autotehnica - februarie 2008 13


LEGISLATIE

ORDONAN}A nr. 35 din 14 iulie 2005


pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor
rutiere [i eliberarea c`r]ii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circula]ie pe drumurile publice din
România.

Textul actului publicat în M.Of. nr. European` sunt exceptate de la preve- la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul
673/27 iul. 2005 derile alin. (1) vehiculele rutiere noi care rutier nou; acordurile de la Geneva -
de]in omologare comunitar` (CE) de tip acordul privind adoptarea de prescrip]ii
În temeiul art.108 din Constitu]ia a întregului vehicul valabil`. (4) Pân` la tehnice uniforme aplicabile vehiculelor
României, republicat`, al art.1 pct. III.8 data ader`rii României la Uniunea cu ro]i, echipamentelor [i pieselor ce pot
din Legea nr. 209/2005 privind abil- European`, pentru vehiculele rutiere noi fi montate sau utilizate pe vehicule cu
itarea Guvernului de a emite ordonan]e, prezentate pentru omologare na]ional` ro]i [i condi]iile de recunoa[tere reci-
Guvernul României adopt` prezenta de tip a întregului vehicul [i care de]in proc` a omolog`rilor eliberate pe baza
ordonan]`. omologare comunitar` (CE) de tip a acestor prescrip]ii, încheiat la Geneva la
Art. I. - Ordonan]a Guvernului întregului vehicul valabil`, procedura de 20 martie 1958, la care România a
nr.78/2000 privind omologarea omologare na]ional` de tip a întregului aderat prin Decretul nr.371/1976, [i
vehiculelor rutiere [i eliberarea c`r]ii de vehicul cuprinde numai certificarea con- Acordul privind adoptarea de regle-
identitate a acestora, în vederea admi- formit`]ii tipului de vehicul rutier prezen- ment`ri tehnice mondiale aplicabile
terii în circula]ie pe drumurile publice din tat cu tipul de vehicul omologat în autovehiculelor, precum [i echipa-
România, publicat` în Monitorul Oficial Uniunea European`, pe baza documen- mentelor [i componentelor ce pot fi
al României, Partea I, nr.412 din 30 ta]iei respective privind omologarea montate [i/sau utilizate pe autove-
august 2000, aprobat` cu modific`ri [i comunitar` (CE) de tip a întregului hicule, încheiat la Geneva la 25 iunie
complet`ri prin Legea nr. 230/2003, se vehicul, existent` sau prezentat` la 1998, la care România a aderat prin
modific` [i se completeaz` dup` cum R.A.R. de c`tre fabricantul vehiculului, Legea 97/2002.”
urmeaz`: reprezentantul acestuia sau importator. 4. Articolul 2 va avea urm`torul cuprins:
1. Titlul ordonan]ei va avea urm`torul (5) De la data ader`rii României la “Art. 2. - (1) Pentru fiecare tip de vehicul
cuprins: “ORDONAN]A privind omologa- Uniunea European` sunt exceptate de la rutier omologat de tip, R.A.R. elibereaz`
rea, eliberarea c`r]ii de identitate [i cer- prevederile alin. (1) privind omologarea fabricantului vehiculului, reprezentantu-
tificarea autenticit`]ii vehiculelor rutiere vehiculele rutiere utilizate care au fost lui acestuia sau importatorului: a) certifi-
în vederea înmatricul`rii sau înregistr`rii înmatriculate ultima dat` într-un stat catul de omologare na]ional` a unui tip
acestora în România” membru al Uniunii Europene.” de vehicul. În baza omolog`rii na]ionale
2. Articolul 1 va avea urm`torul cuprins: 3. Dup` articolul 1 se introduce un nou de tip a întregului vehicul, de]in`torul
”Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere pot fi articol, articolul 11, cu urm`torul omolog`rii de tip elibereaz` o copie a
înmatriculate sau înregistrate în cuprins: “Art. 11. - În sensul prezentei certificatului de omologare de tip pe
România numai dup` omologarea [i cer- ordonan]e, termenii de mai jos au care se va atesta conformitatea vehicu-
tificarea autenticit`]ii acestora, dup` urm`torul în]eles: vehicul rutier - un sis- lului fabricat cu tipul omologat [i care va
caz, de c`tre Regia Autonom` «Registrul tem mecanic care circul` pe drumurile înso]i fiecare vehicul fabricat în confor-
Auto Român», denumit` în continuare publice din România, cu sau f`r` mitate cu tipul de vehicul omologat; sau
R.A.R., organism tehnic specializat al mijloace de autopropulsare, [i care se b) certificatul de omologare CE a unui tip
Ministerului Transporturilor, utilizeaz` în mod normal pentru trans- de vehicul, de la data aderarii României
Construc]iilor [i Turismului. (2) portul de persoane [i/sau m`rfuri ori la Uniunea European`. În baza
Categoriile de vehicule pentru care este efectuarea de servicii sau lucr`ri; vehicul omolog`rii comunitare (CE) de tip a
obligatorie omologarea în vederea înma- rutier nou - un vehicul rutier aflat înain- întregului vehicul, de]in`torul omolog`rii
tricul`rii sau înregistr`rii în România se tea primei înmatricul`ri, primei înre- de tip elibereaz` un certificat de confor-
stabilesc prin ordin al ministrului trans- gistr`ri sau primei utiliz`ri, dup` caz; mitate care va înso]i fiecare vehicul fa-
porturilor, construc]iilor [i turismului. (3) vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier bricat în conformitate cu tipul de vehicul
De la data ader`rii României la Uniunea care nu îndepline[te condi]iile prev`zute omologat. (2) În vederea înmatricul`rii

14 Autotehnica - februarie 2008


LEGISLATIE

sau înregistr`rii în România, R.A.R. “Art. 5. - (1) Omologarea na]ional` de individual, ori c`ruia nu i s-a eliberat
elibereaz` cartea de identitate a vehicu- tip a întregului vehicul se acord` de cartea de identitate a vehiculului de
lului, conform prevederilor prezentei c`tre R.A.R., la cererea fabricantului, a c`tre R.A.R. conform prevederilor
ordonan]e. (3) Eliberarea c`r]ii de iden- reprezentantului acestuia sau a importa- prezentei ordonan]e.”
titate a vehiculelor include [i încadrarea torului, persoana juridic` român`. (2) La 9. Articolul 7 va avea urm`torul cuprins:
de c`tre R.A.R. a vehiculelor rutiere din omologarea na]ional` de tip a întregului “Art. 7. - (1) Omologarea na]ional` de
punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea vehicul, R.A.R. recunoa[te certificatele tip a unui vehicul în ceea ce prive[te sis-
ce prive[te nivelul emisiilor poluante ale de omologare de tip ale unui vehicul în temele, echipamentele, piesele, compo-
acestora.” ceea ce prive[te sistemele, componen- nentele [i entit`]ile tehnice ale acestuia
5. Articolul 3 va avea urm`torul cuprins: tele [i entit`]ile tehnice ale acestuia, se acord` de c`tre R.A.R., la cererea
“Art. 3. - Omologarea unui vehicul rutier emise de c`tre autorit`]ile competente fabricantului, a reprezentantului acestu-
este de tip sau individual`, dup` cum din statele membre ale Uniunii Europene ia sau a importatorului, persoana
urmeaz`: a) omologarea na]ional` de tip în baza directivelor specifice aplicabile, juridic` român`, dac` vehiculul
a întregului vehicul reprezint` procedura [i certificatele de omologare de tip ale îndepline[te condi]iile tehnice [i admi-
administrativ` prin care R.A.R. certifica unui vehicul în ceea ce prive[te echipa- nistrative aplicabile. (2) În baza
faptul c` un tip de vehicul rutier mentele, piesele [i componentele aces- omolog`rii na]ionale de tip a unui
îndepline[te condi]iile tehnice [i admi- tuia emise de c`tre autorit`]ile compe- vehicul în ceea ce prive[te sistemele,
nistrative aplicabile conform legisla]iei în tente din statele care sunt p`r]i contrac- echipamentele, piesele, componentele
vigoare; b) omologarea individual` a tante la acordurile de la Geneva în baza [i entit`]ile tehnice ale acestuia, R.A.R.
unui vehicul reprezint` procedura regulamentelor CEE-ONU aplicabile. (3) elibereaz` un certificat de omologare
administrativ` prin care R.A.R. certific` Omologarea comunitar` (CE) de tip a na]ional` de tip. (3) De la data ader`rii
faptul c` un vehicul rutier îndepline[te întregului vehicul se acord` de c`tre României la Uniunea European`,
individual condi]iile tehnice [i adminis- R.A.R., la cererea fabricantului sau a omologarea comunitar` (CE) de tip a
trative aplicabile conform legisla]iei în reprezentantului acestuia, de la data unui vehicul în ceea ce prive[te sis-
vigoare; c) omologarea comunitar` (CE) ader`rii României la Uniunea temele, componentele [i entit`]ile
de tip a întregului vehicul reprezint` pro- European`. (4) La omologarea comuni- tehnice ale acestuia se acord` de c`tre
cedura administrativ` prin care R.A.R. tar` (CE) de tip a
certific` faptul ca un tip de vehicul rutier întregului vehicul,
îndepline[te condi]iile tehnice [i admi- R.A.R. recunoa[te
nistrative aplicabile conform legisla]iei în certificatele de
vigoare armonizate cu legisla]ia comuni- omologare de tip
tar` în domeniu.” ale unui vehicul în
6. Articolul 4 va avea urm`torul cuprins: ceea ce prive[te
“Art. 4. - (1) Omologarea individual` a sistemele, compo-
unui vehicul rutier se acord` pentru: a) nentele [i entit`]ile
vehiculele rutiere noi fabricate, impor- tehnice ale acestu-
tate sau introduse în România, în num`r ia emise de c`tre
de cel mult 10 buc`]i de acela[i tip, de autorit`]ile compe-
c`tre aceea[i persoan` juridic` sau tente din statele
fizic`; b) vehiculele rutiere care au fost membre ale
înmatriculate ultima dat` în alt` ]ar`, cu Uniunii Europene
excep]ia, de la data ader`rii României la în baza directivelor
Uniunea European`, a vehiculelor specifice aplica-
prev`zute la art. 1 alin. (5); c) vehiculele bile.”
rutiere care au suferit modific`ri prin 8. Articolul 6 va
care au fost afectate caracteristicile avea urm`torul
men]ionate în cartea de identitate a cuprins: “Art. 6. -
vehiculului. (2) Omologarea individual` Este interzis` co-
se acord` de c`tre R.A.R. prin reprezen- mercializarea unui
tan]ele jude]ene sau a municipiului vehicul rutier care
Bucure[ti.” nu a fost omolo-
7. Articolul 5 va avea urm`torul cuprins: gat, de tip sau

Autotehnica - februarie 2008 15


LEGISLATIE

R.A.R., la cererea fabricantului sau a c`r]ii de identitate a vehiculului. (2) La European`, în cazul vehiculelor
reprezentantului acestuia, dac` vehicu- modific`rile men]ionate la alin. (1), în prev`zute la art. 1 alin. (5), dac` vehicu-
lul îndepline[te condi]iile tehnice [i cazul interven]iei la sistemele care lul corespunde din punct de vedere al
administrative aplicabile armonizate cu privesc siguran]a circula]iei, protec]ia st`rii tehnice.”
legisla]ia comunitar` în domeniu. (4) În mediului, eficien]a energetic` [i 15. Articolul 12 va avea urmatorul
baza omolog`rii comunitare (CE) de tip a protec]ia împotriva furturilor [i care sunt cuprins: “Art. 12. - (1) Vehiculele rutiere
unui vehicul în ceea ce prive[te sis- reglementate de directivele/regula- prezentate în vederea omolog`rii sau
temele, componentele [i entit`]ile mentele Uniunii Europene sau de regula- eliber`rii c`r]ii de identitate a vehiculu-
tehnice ale acestuia, R.A.R. elibereaz` mentele CEE-ONU, trebuie utilizate lui, dup` caz, care nu pot fi identificate
un certificat de omologare comunitar` numai echipamente, componente, de c`tre R.A.R. din cauza lipsei sau
(CE) de tip. (5) Omologarea entit`]i tehnice, piese [i materiale de modific`rii numerelor de identificare a
interna]ional` (CEE-ONU) de tip a unui exploatare de origine sau omologate ori acestora, astfel cum au fost ele realizate
vehicul în ceea ce prive[te echipa- certificate conform legisla]iei în vigoare. de c`tre constructor sau de c`tre
mentele, piesele [i componentele aces- (3) Modific`rile men]ionate la alin. (2) autorit`]ile competente, dup` caz, nu
tuia se acord` de c`tre R.A.R., la cererea pot fi efectuate numai de operatori eco- pot ob]ine eliberarea c`r]ii de identitate
fabricantului sau a reprezentantului nomici autoriza]i de R.A.R., conform le- a vehiculului [i nici eliberarea unuia din-
acestuia, dac` vehiculul îndepline[te gisla]iei în vigoare.” tre documentele men]ionate la art. 13
condi]iile tehnice [i administrative apli- 12. Alineatul (2) al articolului 10 va alin. (5). (2) Vehiculele rutiere înmatri-
cabile. (6) În baza omolog`rii avea urm`torul cuprins:“(2) Datele culate sau înregistrate în România, care
interna]ionale (CEE-ONU) de tip a unui despre vehicul se înscriu de c`tre R.A.R. nu pot fi identificate, nu pot ob]ine elib-
vehicul în ceea ce prive[te echipa- [i, dup` caz, de c`tre detinatorul erarea unuia dintre documentele
mentele, piesele [i componentele aces- omolog`rii de tip a întregului vehicul.” men]ionate la art. 13 alin. (5) [i nici
tuia, R.A.R. elibereaz` un certificat de 13. Dup` alineatul (5) al articolului 10 eliberarea/modificarea c`r]ii de identi-
omologare interna]ional` (CEE-ONU) de se introduce un nou alineat, alineatul tate a vehiculului.”
tip.” (6), cu urm`torul cuprins: “(6) La 16. Articolul 13 va avea urm`torul
10. Articolul 8 va avea urm`torul radierea unui vehicul rutier, ca urmare a cuprins: “Art. 13. - (1) La înmatriculare
cuprins: “Art. 8. - (1) Eliberarea certifi- cas`rii acestuia sau a exportului, autori- în România, de]in`torii vehiculelor
catelor de omologare interna]ional` tatea competent` care efectueaz` rutiere, cu excep]ia celor noi, vor face
(CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în radierea are obliga]ia de a re]ine cartea dovada efectu`rii de c`tre R.A.R. a cer-
ceea ce prive[te echipamentele, piesele de identitate a vehiculului [i de a o tific`rii autenticit`]ii acestora. (2)
[i componentele acestora se face în transmite R.A.R. Pe cartea de identitate Certificarea autenticit`]ii unui vehicul
conformitate cu acordurile de la Geneva. a vehiculului se va men]iona «Vehicul rutier const`, dup` caz, în: a) atestarea
Ministerul Transporturilor, Construc]iilor casat» sau «Vehicul exportat».” faptului c` principalele sale elemente de
[i Turismului prin R.A.R. [i, respectiv, 14. Articolul 11 va avea urm`torul identificare sunt originale [i/sau nu au
R.A.R. sunt desemnate de Guvernul cuprins: “Art. 11. - Eliberarea c`r]ii de fost supuse unor modific`ri neautorizate;
României, parte contractant` la acor- identitate se face în urm`toarele b) atestarea identit`]ii vehiculului în
durile de la Geneva, ca departament condi]ii: a) în cazul omolog`rii individ- raport cu datele men]ionate în cartea de
administrativ [i, respectiv, serviciu uale, precum [i în cazul vehiculelor identitate a acestuia; c) atestarea faptu-
tehnic, în conformitate cu acordurile de rutiere deja înmatriculate sau înregis- lui c` vehiculul nu figureaz` la data efec-
la Geneva. (2) R.A.R. îndepline[te în trate în România, dac` vehiculul poate fi tu`rii certific`rii autenticit`]ii ca dat în
numele Ministerului Transporturilor, identificat [i corespunde legisla]iei [i urm`rire pe plan intern sau interna]ional
Construc]iilor [i Turismului procedurile reglement`rilor aplicabile; b) în cazul conform bazelor de date aflate la dis-
administrative referitoare la aplicarea existen]ei unei omolog`ri na]ionale de pozi]ia autorit`]ilor competente din
acordurilor de la Geneva.” tip a întregului vehicul valabile, în baza România; d) atestarea faptului c` formu-
11. Articolul 9 va avea urm`torul copiei certificatului de omologare larul-tip al documentului care confirm`
cuprins: “Art. 9. - (1) Pentru men]inerea na]ional` de tip a întregului vehicul; c) înmatricularea anterioar` a vehiculului,
în circula]ie, vehiculele rutiere înmatricu- de la data ader`rii României la Uniunea eliberat de autorit`]ile competente din
late sau înregistrate în România care au European`, în cazul existen]ei unei ]ara de provenien]`, este autentic
suferit modific`ri prin care sunt afectate omolog`ri comunitare (CE) de tip a (numai pentru vehiculele aflate la prima
caracteristicile men]ionate în cartea de întregului vehicul valabile, în baza certifi- înmatriculare în România). (3)
identitate a vehiculului trebuie supuse catului de conformitate CE; d) de la data Activitatea de certificare a autenticit`]ii
omolog`rii individuale [i modific`rii ader`rii României la Uniunea se efectueaz` prin metode nedistructive

16 Autotehnica - februarie 2008


LEGISLATIE

de c`tre speciali[tii R.A.R., în labora- spectarea cerin]elor precizate la art. 9 mentele, piesele [i componentele aces-
toare organizate în spa]iile proprii sau în alin. (2) [i (3) referitoare la efectuarea tuia; f) efectueaz` încerc`ri necesare
spa]ii apar]inând unor operatori eco- modific`rilor la vehiculele rutiere înma- pentru verificarea îndeplinirii condi]iilor
nomici. (4) Certificarea autenticit`]ii se triculate sau înregistrate. (2) Se tehnice impuse în vederea acord`rii
efectueaz` pentru: a) vehiculele rutiere sanc]ioneaz` cu amend`: a) de la 1.000 omolog`rii na]ionale de tip a întregului
utilizate supuse omolog`rii individuale în lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapt` vehicul; g) efectueaz` încerc`ri necesare
vederea primei înmatriculari în România; prev`zut` la alin. (1) lit. a); b) de la 300 pentru verificarea îndeplinirii condi]iilor
b) vehiculele rutiere înmatriculate în lei (RON) la 500 lei (RON) faptele tehnice impuse în vederea acord`rii
România [i care î[i schimb` de]in`torul; omolog`rii comunitare (CE) de tip a
prev`zute la alin. (1) lit. b) si c). (3)
c) vehiculele rutiere prev`zute la art. 1 întregului vehicul, de la data ader`rii
Contraven]iile prev`zute la alin. (1) lit. a)
alin. (5). (5) Pentru vehiculele care core- României la Uniunea European`; h)
[i c) se constat` [i se sanc]ioneaz` de
spund din punct de vedere al certific`rii efectueaz` încerc`ri necesare pentru
c`tre personalul R.A.R. împuternicit în
autenticit`]ii, R.A.R. elibereaz` un certifi- verificarea îndeplinirii condi]iilor tehnice
acest scop de c`tre Ministerul
cat de autenticitate sau o not` de identi-
Transporturilor, Construc]iilor [i impuse în vederea acord`rii omolog`rii
ficare, dup` caz. (6) Pentru vehiculele
Turismului. (4) Contraven]ia prev`zut` la na]ionale de tip a unui vehicul în ceea ce
care nu corespund din punct de vedere
alin. (1) lit. b) se constat` [i se prive[te sistemele, echipamentele, com-
al certific`rii autenticit`]ii, R.A.R.
sanc]ioneaz` de c`tre personalul ponentele [i entit`]ile tehnice ale aces-
elibereaz` o not` de constatare. (7)
tuia; i) efectueaz` încerc`ri necesare
Sunt exceptate de la certificarea auten- Inspectoratului General al Poli]iei împu-
pentru verificarea îndeplinirii condi]iior
ticit`]ii autovehiculele destinate com- ternicit în acest scop de c`tre Ministerul
tehnice impuse în vederea acord`rii
peti]iilor sportive [i vehiculele istorice. Administra]iei [i Internelor. (5)
omolog`rii comunitare (CE) de tip a unui
(8) Certificatul de autenticitate al unui Prevederile prezentei ordonan]e referi-
vehicul în ceea ce prive[te sistemele,
vehicul rutier sau nota de identificare a toare la contraven]ii se completeaz` cu
acestuia, dup` caz, este valabil/valabil` componentele [i entit`]ile tehnice ale
cele ale Ordonan]ei Guvernului
timp de 60 de zile de la data eliber`rii acestuia, de la data ader`rii României la
nr.2/2001 privind regimul juridic al con-
acestora.” Uniunea European`; j) efectueaz`
traven]iilor, aprobat` cu modific`ri [i
17. Articolul 131 va avea urm`torul încerc`ri necesare pentru verificarea
complet`ri prin Legea nr. 180/2002, cu
cuprins: “Art. 131. - Pentru îndeplinirea îndeplinirii condi]iilor tehnice impuse în
modificarile [i complet`rile ulterioare.”
atribu]iilor sale conform prevederilor vederea acord`rii omolog`rii
19. Articolul 15 va avea urm`torul
prezentei ordonan]e, R.A.R. are acces la interna]ionale (CEE-ONU) de tip a unui
cuprins: “Art. 15. - (1) R.A.R., organism
bazele de date referitoare la eviden]a vehicul în ceea ce prive[te echipa-
tehnic specializat al Ministerului
vehiculelor rutiere înmatriculate [i înre- mentele, piesele [i componentele aces-
Transporturilor, Construc]iilor [i
gistrate în România, precum [i la bazele tuia; k) verific` la de]in`torul omolog`rii
Turismului, îndepline[te urm`toarele
de date privind vehiculele date în de tip conformitatea produc]iei [i ia
atribu]ii în conformitate cu prevederile
urm`rire pe plan intern [i interna]ional m`surile necesare pentru men]inerea
prezentei ordonan]e: a) acord` omolo-
aflate la dispozi]ia autorit`]ilor compe- acesteia pe toat` durata de fabrica]ie a
garea na]ional` de tip a întregului
tente din România, pe baz` de protocol tipului respectiv de vehicul; l) impune
vehicul; b) acord` omologarea comuni-
încheiat între autorit`]i.” de]in`torului omolog`rii de tip
18. Articolul 14 va avea urm`torul tar` (CE) de tip a întregului vehicul, de la
men]ionat la lit. k) remedierea
cuprins: “Art. 14. - (1) Constituie contra- data ader`rii României la Uniunea
defec]iunilor de fabrica]ie constatate în
European`; c) acord` omologarea
ven]ii urm`toarele fapte: a) comer- mod repetat la mai multe vehicule
na]ional` de tip a unui vehicul în ceea ce
cializarea unui vehicul rutier care nu este rutiere de acelasi tip [i care pun sau pot
prive[te sistemele, echipamentele,
omologat sau nu de]ine carte de identi- pune în pericol siguran]a circula]iei ori
piesele, componentele [i entit`]ile
tate a vehiculului eliberat` de R.A.R. protec]ia mediului; m) supravegheaz`
tehnice ale acestuia; d) acord` omolo-
conform prevederilor prezentei ordo- conformitatea cu tipul omologat a
garea comunitar` (CE) de tip a unui
nan]e, dup` caz; b) men]inerea în circu- vehiculelor rutiere, sistemelor, echipa-
vehicul în ceea ce prive[te sistemele,
la]ie a unui vehicul care a suferit modi- mentelor, componentelor [i entit`]ilor
componentele [i entit`]ile tehnice ale
fic`ri prin care au fost afectate caracte- tehnice ale acestora introduse pe pia]`;
acestuia, de la data ader`rii României la
risticile men]ionate în cartea de identi- n) supravegheaz` conformitatea materi-
Uniunea European`; e) acord` omologa-
tate a vehiculului, f`r` ca modificarea s` alelor de exploatare introduse pe pia]`;
rea interna]ional` (CEE-ONU) de tip a
fi fost men]ionat` în aceasta; c) nere- o) acord` omologarea individual` a unui
unui vehicul în ceea ce prive[te echipa-
vehicul rutier; p) efectueaz` încerc`rile

18 Autotehnica - februarie 2008


LEGISLATIE

necesare pentru verificarea îndeplinirii de identitate în cazul refuzului de privind cartea de identitate a vehiculului,
condi]iilor tehnice impuse în vederea predare a c`r]ii de identitate constatat publicate în Monitorul Oficial al
acord`rii omologarii individuale a unui de executorul judec`toresc cu ocazia României, Partea I, nr.110 din 28 mai
vehicul; r) elibereaz` cartea de identitate execut`rii silite.” 1993. (4) Ordinele prev`zute la alin. (1)
a vehiculului; s) asigur` modificarea 22. Dup` articolul 17 se introduce un [i (2) se public` în Monitorul Oficial al
c`r]ii de identitate a vehiculelor care au nou articol, articolul 171, cu urm`torul României, Partea I, [i se actualizeaz` ori
suferit modific`ri prin care au fost afec- cuprins: “Art. 171. - (1) Prin ordin al de câte ori este nevoie.”
tate caracteristicile men]ionate în cartea ministrului transporturilor, construc]iilor Art. II. – În termen de 90 de zile de la
de identitate a vehiculului; t) asigur` [i turismului se stabilesc: a) categoriile data public`rii prezentei ordonan]e în
eliberarea duplicatului la cartea de iden- de vehicule pentru care este obligatorie Monitorul Oficial al României, Partea I,
titate a vehiculului; u) efectueaz` omologarea în vederea înmatricul`rii sau Ministerul Transporturilor, Construc]iilor
opera]iunile impuse la certificarea au- înregistr`rii în România; b) categoriile de
[i Turismului va actualiza Reglement`rile
tenticit`]ii vehiculelor [i elibereaz` certi- vehicule pentru care se aplic` omologa-
privind condi]iile tehnice pe care trebuie
ficatul de autenticitate, nota de identifi- rea na]ional` de tip a întregului vehicul
s` le îndeplineasc` vehiculele rutiere în
care sau nota de constatare, dup` caz. [i categoriile de vehicule pentru care se
vederea admiterii în circula]ie pe dru-
(2) În func]ie de neconformit`]ile con- aplic` omologarea comunitara de tip
murile publice din România RNTR 2,
statate, R.A.R. poate impune (CE) a întregului vehicul; c) procedura de
aprobate prin Ordinul ministrului
de]in`torilor omolog`rii de tip m`suri acordare a omolog`rii de tip a întregului
privind sistarea comercializ`rii [i/sau vehicul; d) procedura de acordare a lucr`rilor publice, transporturilor [i
retragerea lotului de vehicule necon- omolog`rii de tip a vehiculului în ceea ce locuin]ei nr.211/2003, publicat în
forme, cu interdic]ia comercializ`rii sau prive[te sistemele, echipamentele, com- Monitorul Oficial al României, Partea I,
a folosirii pân` la remediere ori ponentele [i entit`]ile tehnice ale aces- nr.275 din 18 aprilie 2003, cu
retragerea din circula]ie a vehiculelor tuia; e) procedura de acordare a modific`rile [i complet`rile ulterioare,
neconforme cu tipul omologat. omolog`rii individuale a vehiculului; f) precum [i Reglement`rile privind
(3) Cheltuielile datorate retragerii din cir- procedura de certificare a autenticit`]ii omologarea vehiculelor rutiere, a
cula]ie, remedierii neconformit`]ilor [i vehiculelor; g) condi]iile tehnice aplica- echipamentelor [i a componentelor pen-
repunerii în circula]ie a vehiculelor sau, bile în vederea acord`rii omolog`rii de tru vehicule rutiere, eliberarea c`r]ii de
dup` caz, a lotului de vehicule se tip a întregului vehicul; h) condi]iile identitate a vehiculelor rutiere, certifi-
suport` de c`tre de]in`torul omolog`rii tehnice aplicabile în vederea acord`rii carea autenticit`]ii [i identificarea
de tip.” omolog`rii de tip a vehiculului în ceea ce vehiculelor rutiere RNTR 7, aprobate prin
20. Articolul 16 va avea urm`torul prive[te sistemele, echipamentele, com- Ordinul ministrului transporturilor, con-
cuprins: “Art. 16. - (1) La epuizarea ponentele [i entita]ile tehnice ale aces- struc]iilor [i turismului nr. 36/2003,
spa]iului destinat înscrierii caracteristi- tuia; i) condi]iile tehnice aplicabile în publicat în Monitorul Oficial al României,
cilor tehnice ale vehiculului ori a datelor vederea acord`rii omolog`rii individuale Partea I, nr.575 din 11 august 2003, cu
de identitate ale de]in`torilor, R.A.R. a vehiculului. (2) Prin ordin comun al modific`rile [i complet`rile ulterioare.
este obligat s` elibereze o nou` carte de ministrului transporturilor, construc]iilor
Art. III. - Ordonan]a Guvernului
identitate a vehiculului. (2) Pentru [i turismului, al ministrului administra]iei
nr.78/2000 privind omologarea
situa]ii speciale, Ministerul [i internelor [i al ministrului finan]elor
vehiculelor rutiere [i eliberarea c`r]ii de
Transporturilor, Construc]iilor [i publice se stabilesc instruc]iunile privind
identitate a acestora, în vederea admi-
Turismului poate aproba eliberarea cartea de identitate a vehiculului. (3) Pe
terii în circula]ie pe drumurile publice din
c`r]ilor de identitate cu valabilitate limi- data intr`rii în vigoare a ordinului
România, aprobat` cu modific`ri [i com-
tat` în timp, dar nu mai mult de un an.” prev`zut la alin. (2) se abrog` Hot`rârea
21. Articolul 161 va avea urm`torul plet`ri prin Legea nr. 230/2003, cu
Guvernului nr.610/1992 privind cartea
cuprins: “Art. 161. - (1) În cazul de identitate a vehiculului, publicat` în modific`rile [i complet`rile aduse prin
pierderii, furtului sau distrugerii c`r]ii de Monitorul Oficial al României, Partea I, prezenta ordonan]`, dup` aprobarea
identitate a vehiculului, R.A.R. poate nr.262 din 21 octombrie 1992, [i acesteia prin lege, va fi republicat` în
emite un duplicat al c`r]ii de identitate, Instruc]iunile ministrului de interne, ale Monitorul Oficial al României, Partea I,
cu avizul autorit`]ii competente care a ministrului finan]elor [i ale ministrului dându-se textelor o nou` numerotare.
efectuat înmatricularea sau înregis- transporturilor nr. Art. IV. - Prezenta ordonan]` intra în
trarea, dup` caz. (2) De asemenea, 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a vigoare la 90 de zile de la data public`rii
R.A.R. poate emite un duplicat al c`r]ii Hot`rârii Guvernului nr.610/1992 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Autotehnica - februarie 2008 19


Te abonezi [i câ[tigi –
Februarie - Martie 2008
Pentru februarie-martie, premiile puse la dispozi]ie sunt:
KVAIO SOLUTIONS Autonet Auto Tehnica

Premiul I:
o trus` de scule KRAFTWERK
oferit` de
KVAIO SOLUTIONS

Premiul II: 5 salopete oferite de Autonet

P r e m i u l I I I : 5 mou[i tip “Mercedes”


oferi]i de A u t o T e h n i c a
SERVICE
21 – 25 Sistemul de reducere a 28 – 31 Distribu]ia variabil` 36 – 37 Tata Motors va produce 46 – 48 Conceptul Volvo 54 – 55 Retrotehnica: “Mici, dar
emisiilor prin evaporare Nissan VVEL automobilul care ReCharge cu reputa]ie mare”
26 – 27 Diagnoza sistemelor 32 – 34 ContiTech atrage func]ioneaz` cu aer! 50 – 53 BSI – baza sistemului 56 SMART – Made în România
ABS cu mega macs 55 aten]ia asupra pro - 40 – 44 Func]ionarea [i verifi- de multiplexare al PSA
duselor contraf`cute carea alternatorului

Sistemul de reducere
a emisiilor prin evaporare
Deoarece standardele privind emisiile sunt din ce în ce mai stricte, autovehiculele trebuie s` fie în conformitate cu aceste reguli

Standardele din ce mai stricte


for]eaz` produc`torii sa g`seasc`
noi modalit`]i de a reduce emisi-
ile de orice fel produse de auto-
mobilele moderne. Acest lucru
implic` nu numai emisiile care ies
pe ]eava de e[apament dar [i ori-
care alte emisii degajate de
autovehiculul, chiar [i atunci
când motorul nu func]ioneaz`.
Toate automobilele moderne pe benzin` sunt doate cu sistemul EVAP

Cea mai mare contribu]ie la ceea ce vor dac` nu este montat bu[onul. mai repede se transform` în vapori.
numim emisii pasive ale vehiculelor este Un factor care face ca benzina s` se Orice tip de vapori de combustibil care
evaporarea combustibilului. Benzina în evapore foarte rapid este c`ldura. pot ie[i în atmosfer` contribuie la emisi-
stare lichid` se transform` u[or în C`ldura înconjoar` combustibilul din ile totale de hidrocarburi (HC) dezvoltate
vapori. Dac` se las` un bidon cu ben- sistem chiar din momentul în care aces- de automobil.
zin` f`r` capac, se observ` c` peste o ta p`r`se[te rezervorul. De acolo, com- De aceea, în prezent, toate vehiculele
perioad` de câteva zile cantitatea bustibilul este pompat prin sistemul de produse sunt echipate cu sisteme de
r`mas` va fi mai mic`. Acela[i lucru se alimentare spre cilindri. Cu cât com- re]inere [i eliberare controlat` în admisie
va întâmpl` [i cu benzina dintr-un rezer- bustibilul se înc`lze[te mai mult cu atât a vaporilor de combustibil ce pot sc`pa
în atmosfer`. Sistemul în care se afl`
combustibilul este închis [i este proiec-
tat s` p`streze în interior atât lichidul cât
[i vaporii, pân` când acestea sunt uti-
lizate la formarea amestecului carbu-
rant. În ]`rile civilizate, chiar [i „pistolul”
de alimentare a rezervorului este special
realizat, astfel încât vaporii care pot ie[i
prin gâtul de umplere în timpul
aliment`rii cu combustibil sunt conser-
va]i pân` în momentul în care pot fi uti-
liza]i (sistemul ORVR).
Sistemele mai vechi de emisii prin eva-
porare nu erau deloc monitorizate.
Odat` instalate pe automobil era relativ
Buduful de cauciuc de pe „pistolul-pomp`” are rolul de preluare a vaporilor ce ies din rezervor în timpul
dificil s` se determine cât de bine
aliment`rii cu combustibil func]iona acel sistem.

Autotehnica - februarie 2008 21


SERVICE

Apari]ia OBD II (sistemul de diagnosti-


care încorporat) a adus cu sine [i sis-
temul de testare a emisiilor prin evapo-
rare. Noile implement`ri au oferit sis-
temului OBD II capacitatea de a testa
sistemul în rutina lui, pentru a asigura c`
func]ioneaz` conform standardelor.
Testele sunt efectuate în fundal [i nu ar
trebui s` fie resim]ite de [ofer. Dac` un
vehicul nu trece testul de emisii prin
evaporare, sistemul OBD II pune în
func]iune martorul luminos de la bord
(MIL) [i înregistreaz` un diagnostic cu
cod de eroare (DTC), avertizând astfel
[oferul [i specialistul din service de
eventualele probleme care ar putea avea
efecte negative asupra mediului.

Func]ionarea sistemului
Supapa de purjare
Sistemele mai vechi aveau doar câteva
componente cheie. Acestea includeau:
de vid. De obicei, cu ajutorul unui comu- motor transmisie (ECU). Sunt utilizate
rezervorul, canistra, supapa de purjare [i
tator cu vid [i a unui termometru, sis- acelea[i componente de baz`, cu
conductele de leg`tur` dintre acestea.
temul bloca curgerea vaporilor pân` ad`ugarea purific`rii controlate [i a
Vaporii de combustibil erau ghida]i din
când motorul atingea temperatura de supapelor de aerisire. Capacul rezer-
rezervor spre canistra cu carbon activ,
func]ionare, pentru a limita efectul com- vorului continu` s` joace un rol impor-
unde erau re]inu]i pân` când puteau fi
bustibilului suplimentar asupra tant, deoarece trebuie s` men]in` un
direc]iona]i spre galeria de admisie [i
fiabilit`]ii [i a emisiilor. mediu sigilat, f`r` scurgeri deasupra
consuma]i ca [i carburant. Sistemele
Lucrurile s-au mai complicat de atunci. gâtului de umplere. Multe sisteme includ
foarte primitive foloseau un sistem de
Administrarea vaporilor din combustibil în rezervor, pentru testare, [i un senzor
conducte cu vacuum pentru a determina
este acum monitorizat` [i controlat` de de presiune. Testarea sistemului de
când vaporii pot intra în conduct` [i
c`tre modulul de control al grupului evaporare este realizat` numai atunci
pentru a bloca debitul inutil [i circuitul
când sunt respectate anumite valori ale
parametrilor (presiunea din rezervor,
nivelul de combustibil din rezervor, etc).

Sisteme de emisii prin evaporare


În condi]ii normale de func]ionare, supa-
pa de aerisire se deschide în timpul
purj`rii, permi]ând astfel aerului
proasp`t s` intre în rezervor. Supapa de
purjare se închide normal [i este ajus-
tat` de modulul de control al grupului
motor transmisie (ECU) pentru a contro-
la debitul vaporilor de combustibil.
Supapa de purjare permite vaporilor de
combustibil [i aerului s` curg` din ca-
nistr` în motor, unde sunt consuma]i.

Monitorizarea [i testarea sistemului


EVAP
Cum s-a men]ionat anterior, OBD II nu
poate asigura specialistul c` sistemele
de emisii prin evaporare func]ioneaz`
Schema sistemului de re]inere [i control a vaporilor emi[i în rezervor perfect [i f`r` scurgeri. Astfel, se fac
1 – Unitatea Electronic` de Control (ECU) – comand` eliberarea în admisie a vaporilor anumite teste specifice pentru a avea
2 – Supapa de purjare – controleaz` eliberarea în admisie a vaporilor
siguran]a c` totul func]ioneaz` corect.
3 – Canistra cu carbon activ – re]ine [i stocheaz` vaporii

22 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

scurgeri foarte mari. Modulul de control


al grupului motor (ECU) comand` pur-
jarea cu supapa de aerisire închis`,
ceea ce ar face ca senzorul de presiune
s` indice un anumit nivel al vacuumului.
O scurgere mare ar împiedica produ-
cerea vacuumului în sistem, iar acesta ar
genera un cod de eroare. Acest test este
realizat doar în timpul unei purj`ri nor-
male a canistrei, dup` ce s-a realizat
testul de suprasaturare [i s-a determinat
c` aceasta nu este înc` suficient de
plin`. Nivelul combustibilului în rezervor
trebuie s` fie cuprins între 15 [i 85%.
Testul pentru scurgeri minore este o veri-
ficare activ`, realizat` pentru a detecta
mici scurgeri. Testul func]ioneaz` imedi-
Canistra cu carbon activ at dup` ce vehiculul trece de testarea la
vid slab [i doar dac` nivelul com-
Aceste teste [i metodele variaz` de la indice un nivel ridicat de presiune în tim- bustibilului este, din nou, între 15 [i
produc`tor la produc`tor [i chiar de la pul acestui test. 85%.
model la model. Testarea la vid în exces este o verificare În timp ce un vacuum înc` mai este
În continuare vor fi prezentate câteva pasiv`, realizat` pentru a detecta prezent în rezervor, supapele de aerisire
generalit`]i despre testele OBD II asupra restric]iile din canalul de aerisire. Testul [i de purjare primesc comand` de
emisiilor prin evaporare. Pentru mai este realizat în timpul purj`rii cantit`]ii închidere [i deci sigilare a sistemului.
multe informa]ii despre testele realizate acumulate, când supapa de aerisire este Modulul de control al grupului motor
asupra unui anumit model de automobil, deschis`, iar canistra cu carbon activ transmisie (ECU) monitorizeaz` senzorul
se consult` informa]iile specifice. suprasaturat`. În condi]ii normale, sen- de presiune din rezervor pentru a deter-
Testarea la pornire reprezint` o verificare zorul de presiune din rezervor nu ar tre- mina cantitatea de vacuum pierdut`
pasiv`, creat` pentru a detecta anumite bui s` indice un nivel ridicat al vacuumu- (descre[tere). Dac` rata de sc`dere
restric]ii sau blocaje de-a lungul supa- lui în timpul acestui test. Înainte de a se este prea rapid`, atunci ECU va înregis-
pei. Testul se poate realiza atunci când realiza acest test, trebuie respectate cri- tra o eroare DTC corespunz`toare.
supapa de aerisire este deschis`, supa- teriile men]ionate anterior, ca [i în cazul Sistemele mai vechi sunt calibrate pen-
pa de purjare este închis`, motorul este testului la pornire. tru a detecta scurgeri foarte mici (1mm),
rece [i cheia este în pozi]ia PORNIT, cu Testarea canistrei suprasaturate (a sis- în timp ce sistemele noi pot detecta
motorul oprit. Acest test func]ioneaz` temelor non-ORVR) este o verificare scurgeri de dou` ori mai mici (0,5mm).
doar dac` se respect` aceste criterii. De pasiv`, care monitorizeaz` comanda Este posibil ca aceste sisteme s` nu
exemplu, nivelul combustibilului din re- ECU pentru supapa de purjare, deter- func]ioneze perfect de-a lungul întregii
zervor trebuie s` fie undeva între 15 [i minând gradul de înc`rcare al canistrei. perioade de func]ionare a automobilului.
85%. În condi]ii normale, senzorul de Testarea la vid slab este o verificare Dac` verific`rile mai sus prezentate nu
presiune din rezervor nu ar trebui s` activ`, realizat` pentru a detecta sunt trecute, atunci sistemul de diag-
noz` încorporat OBD II trebuie s` anun]e
[oferul c` exist` o problem`. Pentru a
corecta aceast` problem` [i a repune
vehiculul în func]iune cât mai rapid [i
mai eficient posibil este nevoie de o
strategie. Acestea sunt câteva reguli de
baz` menite s` ajute:
• se înregistreaz` toate codurile de
eroare ale sistemului de diagnosticare
înainte de [tergerea acestora;
•se consult` materialul de referin]`
pentru a determina defini]ia codurilor
de eroare (DTC) înregistrate;
•dac` sistemul de diagnosticare a
înregistrat o scurgere în sistemul EVAP,
se aplic` procedurile necesare de

Autotehnica - februarie 2008 23


SERVICE

detectare a scurgerilor [i remediere a poate fi evident`. mente de testare [i localizare a scurge-


avariilor care le-au produs; Având de a face cu vapori HC care sunt rilor din sistemele EVAP de când au
•dac` sistemul de diagnosticare a explozibili, se evit` orice ce ar putea pro- ap`rut primele sisteme. Acestea nu se
înregistrat un circuit sau vreo compo- duce aprinderea. Acest lucru înseamn` g`sesc de obicei pe pia]` în magazinele
nent` care nu func]ioneaz` corect, c` fumatul sau activit`]ile care pot ge- cu piese de repara]ii. Pentru a acoperi
pentru completare, se aplic` metode nera scântei sunt interzise. acest deficit al pie]ei, câteva companii
de verificare suplimentare; Presiunea necesar` pentru a testa sis- independente produc`toare de echipa-
•se [terg codurile de eroare din memo- temul este extrem de sc`zut`, de cel mente, au dezvoltat anumite sisteme de
rie [i se utilizeaz` automobilul în ace- mult 18 bar. testare pentru post-vânzare. Întotdeauna
lea[i condi]ii ca [i cele precedente trebuie folosite echipamente speciale
apari]iei codurilor de eroare; Alte echipamente pentru testarea pentru sistemele EVAP, deoarece se
•se asigur` c` sistemul a fost reparat [i scurgerilor EVAP lucreaz` cu un combustibil inflamabil.
c` nu apar acelea[i coduri de eroare Cei mai importan]i dealeri de echipa- Furnizorii de sisteme de emisii reco-
din nou. mente tehnice au avut aceste echipa- mand` întotdeauna folosirea gazului
inert pentru aceste teste de scurgeri
Uneori, codurile de eroare pot face
referire indirect la sistemul EVAP [i
cauzele pot fi gre[it interpretate. De
exemplu, dac` supapa de purjare este
blocat` deschis (permi]ând evacuarea
permanent` a vaporilor în admisie), ECU
aten]ioneaz` printr-un cod DTC c`
amestecul carburant este prea bogat în
combustibil, dar nu [i cauza sigur`.

Verificarea sistemului EVAP


[i a scurgerilor
Verifica]i dac` rezervorul este plin. Dac`
este plin sau aproape plin, modulul de
control al grupului motor transmisie
(ECU) este posibil s` nu realizeze
testele, iar scurgerile de la capacul rezer-
vorului sau gâtul de umplere pot fi mas-
cate. Majoritatea vehiculelor construite
dup` 1999 au un sistem de realimenta-
re cu recuperare, care blocheaz` vaporii
existen]i în rezervor în timpul
realiment`rii (ORVR). Când rezervorul
este plin, plutitorul de verificare de la
cap`tul conductei de umplere a rezer-
vorului izoleaz` conducta de umplere [i
astfel scurgerea de pe lâng` capac Un dispozitiv generator de fum poate u[ura diagnosticarea [i repararea sistemului EVAP

24 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

EVAP. Azotul este cel mai utilizat gaz sigila sistemul.


inert. Dup` ce sistemul
Utilajele aprobate EVAP produc un fum este închis, se
care nu este toxic [i care nu d`uneaz` conecteaz` un dis-
c`rbunelui activ din interiorul canistrei de pozitiv generator de
re]inere a vaporilor. Aceste ma[ini fum aprobat EVAP.
func]ioneaz` la o presiune strict contro- Se selecteaz`
lat`, care nu poate fi modificat` de uti- „punctul de verifi-
lizator. Un regulator al ma[inii de emisii care” dorit pe
EVAP men]ine presiune de func]ionare ma[ina de emisii [i
între 3,2 [i 3,5 bar. Fabrican]ii de auto- se urm`re[te bila din
mobile folosesc acest control al presiunii interiorul debit-
neajustabile pentru a reduce riscul dete- metrului. Când bila
rior`rii sistemului EVAP. O presiune exce- intr` în stare de
siv` ar putea crea o scurgere fals` sau o repaus, se a[eaz`
for]` care s` deschid` o supap` care ar indicatorul ro[u
trebui normal s` fie închis`. lâng` bil`. Pozi]ia
indicatorului va
Verificarea scurgerii marca debitul curent
astfel c` nu exist` presiune.
Sistemul OBD II poate afi[a un cod de cauzat de o anumit` scurgere.
Se deschide/închide supapa solenoid de
eroare (DTC) P0442 sau P0456. Pentru Mai departe, se fixeaz` controlul ma[inii
10 pân` la 15 ori în timp ce se urm`re[te
a confirma c` aceste scurgeri chiar exist` de fum în pozi]ia de TEST, se umple sis-
debitmetrul. Supapa poate r`mâne
[i pentru a continua repara]ia f`r` a de- temul EVAP cu azot [i se urm`re[te din
în]epenit` sau poate atârna intermitent
ranja func]ionarea EVAP, este necesar un nou comportamentul debitmetrului.
în timpul acestui test. Dac` r`mâne
test rapid. Se pune cheia de contact în Dac` bila se afl` sub indicatorul ro[u,
în]epenit` chiar [i o singur` dat`, trebuie
pozi]ia PORNIT [i se opre[te motorul. atunci exist` o scurgere, dar este mai
înlocuit`.
Supapa de purjare este închis` pentru c` mic` decât cea de la punctul de control.
Dac` nu se dispune de o ma[in` de fum,
aceasta este pozi]ia normal`. Pentru Dac` bila r`mâne deasupra punctului de
se poate folosi [i un analizor de gaze,
eliberearea vaporilor se utilizeaz` dispo- control, atunci exist` o scurgere mai
pentru a determina nivelul ridicat de
zitivul de controlare a purj`rii, care mare, care va conduce la un cod de
hidrocarburi HC din jurul scurgerilor sis-
eroare al sistemului de diagnosticare
deschide sistemul EVAP c`tre conducta temului EVAP.
auto, deoarece este mai mare decât cea
de aspira]ie.
de la punctul de control. Dac` bila se
Când sistemul EVAP se testeaz` pe un Când nu exist` nici o scurgere
afl` într-o pozi]ie ridicat`, atunci trebuie
autoturism Ford, modulul de control al Sunt anumite cazuri când sistemul pare
pompat fum în sistem [i urm`rite sem-
grupului motor transmisie (ECU) rea- s` nu aib` nici o scurgere în timpul testu-
nalele de fum sau depunerile de culori
lizeaz` o testare de putere care poate fi UV. Cu toate acestea, dac` se umple lui. Un motiv poate fi capacul rezervorului,
f`cut` cu ajutorului unui dispozitiv de sistemul cu azot [i bila debitmetrului care poate fi de proast` calitate ori poate
scanare, [i care trece peste to]i solenoizii scade sub valoarea zero, sistemul este a fost l`sat desf`cut. Pe de alt` parte,
[i releele (cu excep]ia injectoarelor). etan[at – [i astfel azotul nu curge. Cu cât rezervorul poate fi prea plin, astfel încât
Dac` dori]i s` utiliza]i un dispozitiv de bila urc` într-o pozi]ie mai înalt`, cu atât testul nu poate fi realizat cu precizie.
scanat pentru a închide ventilul solenoid, mai mare este scurgerea. Anumite scurgeri dispar când temperatu-
deconecta]i ventilul de administrare a Multe sisteme EVAP permit, cu ajutorul ra cre[te, [i astfel vehiculul trebuie testat
vaporilor (VMV) pentru ca acesta s` nu dispozitivului de scanare, manevrarea din nou când motorul este rece. Dac` re-
se deschid`. Spre deosebire de Ford [i solenoidului în pozi]iile PORNIT/OPRIT zervorul a fost prea plin, clientul trebuie
GM, care folosesc vacuumul, Chrysler î[i (supapa deschis` sau închisa). Se pom- s` se întoarc` dup` ce a condus autotu-
testeaz` sistemul de scurgeri cu ajutorul peaz` fum în sistem, apoi se scaneaz` rismul astfel încât s` mai consume din
presiunii. Pompa de detectare a scurge- solenoidul cu ajutorul dispozitivului de combustibil.
rilor (LDP) folose[te o conduct` de vacu- scanare. Când scannerul spune c` ven- Nu mai exist` alte cauze sau op]iuni pen-
um [i un solenoid cu sistem arc- tilul este deschis, fumul ar trebui s` ias` tru sistemul EVAP dac` autoturismul
din supap` în partea posterioar` a ajuns la service nu prezint` nici o scur-
diafragm` pentru a crea presiunea nece-
vehiculului. gere. Dac` sistemul a detectat o scurgere
sar` test`rii sistemului. Când solenoidul
Când supapa solenoid este deschis`, (a înregistrat un cod de eroare), dar
este alimentat [i diafragma este în
atunci bila debitmetrului ar trebui s` sar`, scurgerea respectiv` nu a putut fi detec-
pozi]ia UP, ventilul este închis. Prin
astfel indicând debitul. Când se închide tat` în acel moment, se înregistreaz`
urmare, este nevoie de o surs` de vacu-
supapa solenoid, fumul nu ar trebui s` informa]iile, se [terg datele din sistemul
um dar [i de o modalitate pentru a de diagnosticareare [i se observ` dac`
înc`rca LDP (programul de diagnoz` al mai ias` din supap` [i bila ar trebui s`
cad` la baza debitmetrului, indicând acestea reapar dup` o vreme.
scurgerilor) pentru a închide ventilul [i a Surs`: Wells Counter Point

Autotehnica - februarie 2008 25


DIAGNOZA
DIAGNOZA
NOI TEHNOLOGII

Distribu]ia variabil`
Nissan VVEL
Aduce îmbun`t`]iri semnificative performan]elor dinamice [i de mediu

Se consider` distribu]ie variabil`


complet` atunci când durata de
deschidere [i în`l]imea de ridicare a
supapelor sunt variabile, iar
momentele de închidere [i
deschidere a acestora nu sunt fixe.
Pân` la apari]ia distribu]iei variabile,
procesul de control al admisiei
gazelor unui motor cu aprindere
comandat` a reprezentat un com-
promis între putere [i cuplu, pe de o
parte, [i consum de combustibil,
emisii [i confort, pe de alt` parte.
Sistemul VVEL contribuie cu pân` la 10% pentru reducerea emisiilor de CO2

Nissan a introdus un sistem de


distribu]ie variabil` cu arhitectur` total
nou`, ce urmeaz` a fi implementat` în
perioada 2007-2010 sub programul
“Verde” pe o gam` nou` de motoare mai
eficiente, care permit cre[terea perfor-
man]elor în combina]ie cu reducerea
emisiilor. Noul sistem combin`
tehnologiile VVEL (Variable Valve Event
and Lift) [i C-VTC (Continuous Valve
Timing Control), realizând astfel un con-
trol complet al curgerii aerului în cilindri.
Noul sistem de distribu]ie variabil` va fi
disponibil atât pentru motoarele desti-
nate Nissan cât [i pentru Infiniti, marca
de lux a acestuia.
Primul model pe care a fost implementat
acest nou sistem este Infiniti G37
coupe, lansat înc` din aprilie 2007.
În timp ce motoarele conven]ionale con-
troleaz` curgerea aerului în cilindri prin
intermediul clapetei de accelera]ie,
motoarele echipate cu VVEL controleaz`
acest procedeu prin varierea continu` a
momentelor de deschidere [i în`l]imilor
Motor Infiniti G37: V6, VVEL, 3.6 litri, 330 CP
de ridicare a supapelor. Mai mult de

28 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

Prin intermediul excentricului, culbutorul [i cele dou` elemente de leg`tur` (A [i B) închid supapele de admisie prin transferarea la cam` a mi[c`rii de rota]ie
a arborelui de ac]ionare. Mi[carea camei poate fi variat` prin rotirea arborelui de control de c`tre motorul electric DC [i schimbarea pârghiilor elementelor de
leg`tur` A [i B.

atât, prin ad`ugarea [i a sistemului C- • Eficien]` ridicat`: la sarcini mici [i • R`spuns prompt al motorului: con-
VTC, se pot decala [i timpii fazelor de mijlocii, sistemul controleaz` admisia trolul aerului admis prin supape
distribu]ie. Rezult` o mai bun` umplere aerului în cilindri chiar din supape ([i nu îmbun`t`]e[te r`spunsul rapid al
a cilindrilor prin reducerea pierderilor de dintr-o clapet` obturatoare); la tura]ii motorului; rezultatul se observ` mai ales
pompaj, optimizându-se echilibrul dintre mici [i mijlocii (pedala de accelera]ie la acceler`ri bru[te.
performan]e [i emisii. este ap`sat` la mai pu]in de jum`tate • Performan]e crescute: la tura]ii
În func]ie de regimul de func]ionare, din cursa maxim`), în`l]imea de ridicare reduse, supapele de admisie se deschid
noul motor ofer` urm`toarele avantaje: a supapelor de admisie este redus`. pentru o perioad` mai scurt`,

30 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

împiedicând trimiterea înapoi spre gazelor de evacuare s` creasc`, iar con- regimurile mici [i mijlocii, sistemul VVEL
admisie a amestecului aer-combustibil vertorul catalitic s` fie activat cât mai se preteaz` perfect motoarelor cu
[i îmbun`t`]ind cuplul motor; la tura]ii rapid; emisiile de hidrocarburi (HC) sunt capacit`]i cilindrice ridicate, care în ge-
ridicate, în`l]imea de ridicare a supa- reduse la sarcini mici [i mijlocii prin neral lucreaz` la tura]ii mai reduse.
pelor de admisie cre[te, ob]inându-se reducerea în`l]imii de deschidere a
Pân` în 2010, Nissan va dota astfel de
un cuplu motor cât mai mare. supapelor de admisie – cre[te viteza
• Gaze de e[apament mai curate: la aerului admis în cilindri, combustibiliul motare atât cu sisteme cu distribu]ie
pornire, când motorul este înc` rece, este dispersat în particule mai fine, variabil`, cât [i cu injec]ie direct` de
momentele de deschidere a supapelor arderea este mai eficient`. benzin`.
sunt optimizate, astfel încât temperatura Datorit` eficien]ei crescute mai ales la Surs`: Nissan
SOLUTII

ContiTech Air Spring Systems atrage


aten]ia asupra produselor contraf`cute
Comunicat de pres`

Cererea de sisteme de suspensii pneumatice ContiTech cre[te tot mai repede


în Europa de Est. Competen]a tehnic` a clientului duce la acordarea unei importan]e
tot mai mari produselor originale. Pernele de aer ieftine se uzeaz` mai repede,
fiind astfel [i mai scumpe, [i deasemenea sporesc riscul defect`rii autovehiculului.

Calitatea nu se poate copia pur [i simplu: Chiar dac` produsele contraf`cute abia dac` prezint` diferen]e vizuale, la o testare se dovedesc devieri
majore fa]` produsele originale.

Hannover, Septembrie 2007. lumea întreag`. Pentru a-[i extinde pozi]ia de lider pe pia]`
Europa de Est este o pia]` important` pentru ContiTech AG este de la sine în]eles c` tehnica know-how-ului [i standar-
din Hannover. Cel mai mare specialist în tehnologia cauciu- dul de calitate provin de la sediul central din Germania.
cului [i a maselor plastice din domeniul Non-Tire-Rubber are Argumentul agen]ilor de vânz`ri de pe pia]a pieselor de
ca principal scop, men]inerea calit`]ii [i implicit diminuarea schimb, referitor la faptul c` amplasamentul de produc]ie ar
costurilor de între]inere a vehiculelor, pe parcursul întregii putea spune ceva despre calitatea unui produs, este pericu-
durate de utilizare a acestora. ContiTech produce exclusiv los. În Bursa, Turcia, deja exist` mai mult de zece
perne de aer de prim` calitate, acestea fiind recunoscute ca produc`tori de perne de aer contraf`cute, f`r` competen]e
model, în ceea ce prive[te securitatea [i performan]a. De OE. ContiTech Air Spring Systems produce din principiu doar
aceea, în calitate de produc`tor OE (OE-original equipment- marf` de prim` calitate – chiar [i pentru pia]a de piese de
produse originale) compania avertizeaz` împotriva pro- schimb (after market).
duselor contraf`cute.
Ca lider pe pia]a european` în domeniul suspensiilor pneu- Calitatea nu se poate copia pur [i simplu
matice, ContiTech dispune de [apte sucursale r`spândite în Calitatea nu poate fi copiat` pur [i simplu. „Produsele con-

32 Autotehnica - februarie 2008


“Produsele contraf`cute,
cauzeaz` costuri suplimentare
posesorului de autovehicule, iar
în ceea ce prive[te calitatea, nu
se pot compara cu produsele
ContiTech.
Fabrican]ii de produse
contraf`cute [i comercian]ii
acestora nu prezint` realitatea“

traf`cute sunt în general fabricate f`r` a avea cuno[tinte


despre produs [i procesul de prelucrare. Spre deosebire de
acestea, ContiTech testeaz` [i dezvolt` în permanen]`
întreaga sa gam` de produse. Produsele contraf`cute
cauzeaz` costuri suplimentare posesorului de autovehicule,
iar în ceea ce prive[te calitatea, nu se pot compara cu pro-
dusele ContiTech. Fabrican]ii de produse contraf`cute [i
comercian]ii acestora nu prezint` realitatea“, afirm` Christan
Pfiz, responsabil pentru vânzarea de perne de aer pe pia]a
de piese de schimb din Europa de Est. Faptul c` exist` dife-
ren]e în ceea ce prive[te calitatea a fost confirmat abia anul
acesta de c`tre un produc`tor renumit de axuri, dup` efectu-
area unor verific`ri structurate ale calit`]ii. Chiar dac` în
unele cazuri izolate nu se observ` vizual decât mici diferen]e,
rezultatele testelor arat` devieri semnificative.
Pe lâng` materialele pe care ContiTech le-a dezvoltat special
pentru perne de aer, produsul original se mai deosebe[te [i
prin anumite caracteristici ale structurii pernei de aer. În
plus, este necesar` respectarea în permanen]` a proceselor
de produc]ie speciale. Acestea reprezint` premisa pentru o
calitate neschimbat` [i nu pot fi garantate de c`tre
produc`torii de produse contraf`cute. Abaterea de la carac-
teristicile produsului poate duce la cele mai variate defecte
[i neconcordan]e. De aceea, companii de renume precum
BMW, DaimlerChrysler, Volvo, Scania, MAN, RVI [i DAF
voteaz` pentru ContiTech.
Uimitor este faptul c`, în parte, produsele contraf`cute sunt
vândute la pre]uri comparabile cu cele pl`tite pentru perne
de aer OE. Se poate presupune c` este vorba de profituri
exagerate sau pre]uri de cump`rare supraevaluate. În
majoritatea ]`rilor, produsele contraf`cute trebuie oferite la
pre]uri foarte avantajoase, deoarece se uzeaz` repede chiar
dac` drumurile sunt bune, iar condi]iile de temperatur`
moderate.

Produsele surogat reprezint` un risc [i pentru comerciant


Pernele de aer contraf`cute nu ascund un risc doar pentru
proprietarul de autovehicul, ci [i pentru comerciant, a[a cum
arat` exemplul urm`tor: Un comerciant cu zece ani de expe-
rien]` în vânzarea de perne de aer a achizi]ionat piese de
schimb ieftine pentru a face fa]` cererilor mari, dar în scurt
timp a avut o experien]` negativ` cu un produs contraf`cut.
Proasta calitate a pernelor de aer era s`-l coste pierdera
renumelui s`u de persoan` de contact pentru produse de
SOLUTII

independent, de a dezv`lui partea negativ` pe care a


experimentat-o în domeniul produselor contraf`cute, a
stârnit un mare interes public.

Clientul de[tept calculeaz`


Pe pia]a pieselor de schimb, comercian]ilor de pro-
duse contraf`cute le place s` prezinte ca argument
pro-cump`rare o garan]ie sau o durat` de via]` com-
parabil` cu cea a produselor OE. Proprietarii de
vehicule utilitare mai experimenta]i îns`, urm`resc
costurile de între]inere pe toat` durata de utilizare a
vehiculului. Ei [tiu c` este prea simplu s` iei în con-
siderare doar durabilitatea. „Tot mai mul]i clien]i finali
care sunt preocupa]i de costurile de între]inere [i de
starea tehnic` a parcului auto pe care-l de]in iau în
considerare [i influen]ele suspensiei pneumatice
asupra întregii periferii (rulment, amortizor,
caroserie)“, afirm` Pfiz. În cazul pieselor componente
ce formeaz` un ansamblu cu suspensia se poate
ajunge la o defectare prematur`. Acest lucru sublini-
az` înc` o dat` faptul c` nu totul poate fi substituit
de un surogat. Fabrican]ii de produse contraf`cute nu
pot acorda nici un fel de garan]ie în ceea ce prive[te
faptul c` pernele de aer oferite au caracteristicile de
suspensie adecvate. Ace[tia se concentreaz` exclusiv
asupra urm`torului aspect: produsele s` fie
asem`n`toare celor originale în ceea ce prive[te
partea vizual` [i în domeniul geometriei de contact.

Preten]ii ridicate fa]` de produs


Comercian]ii de perne de aer prezint` un mare interes
referitor la metodele tehnice de produc]ie a acestora.
De aceea, ContiTech î[i invit` partenerii [i clien]ii
acestora în Germania, pentru a vizita laboratoarele,
aparatele de verificare [i centrala de dezvoltare.
Deoarece acest lucru nu este întotdeauna posibil,
Perne de aer pe standul de prob`: Pe lâng` materialele pe care ContiTech le-a dezvoltat exper]ii ContiTech ofer` informa]ii [i la fa]a locului
special pentru sistemele de suspensii pneumatice, pernele de aer de la ContiTech se despre materiale [i tehnologie [i ofer` [colarizare
mai deosebesc [i prin anumite caracteristici ale structurii. Aceste caracteristici [i o partenerilor de vânz`ri, atât în domeniul produselor
respectare continu` a proceselor de fabrica]ie speciale reprezint` premisa pentru o cali- cât [i al standardelor de calitate. ContiTech Air Spring
tate neschimbat`. Aceasta nu poate fi garantat` de cei care ofer` produse contraf`cute. Systems este singurul produc`tor de sisteme de sus-
pensie pneumatice care ofer` exclusiv calitate origi-
calitate. Pentru a-[i recâ[tiga statutul a relatat într-un articol nal` [i poate astfel s` garanteze clientului c` produsul se
pentru presa de specialitate despre experien]ele sale pe potrive[te pentru aplica]ia dorit`, c` este fiabil [i prezint`
care le-a avut cu produsele surogat. Dorin]a sa, ca partener siguran]` [i confort.

ContiTech AG, Hannover, este cel mai mare specialist pe electronice, anvelope [i elastomeri tehnici. Compania a
plan mondial în tehnologia cauciucului [i a maselor plas- atins în anul 2006 o cifr` de afaceri de 14,9 miliarde Euro
tice din domeniul Non-Tire-Rubber. Compania dezvolt` [i [i are aproximativ 89.000 de angaja]i în lumea întreag`.
fabric` piese func]ionale, componente [i sisteme pentru
industria auto [i alte industrii. Are aproximativ 22.000 de
angaja]i, iar în anul 2006 a atins o cifr` de afaceri ce
dep`[e[te 2,8 miliarde Euro. ContiTech este o divizie a
Continental AG, furnizor de frunte în industria auto pentru
sisteme de frânare, componente de caroserie, produse

34 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

Tata Motors va produce


automobilul care func]ioneaz` cu aer!
Indienii de la Tata Motors sunt într-o expansiune vizibil` [i continu` s` atrag` aten]ia

Recent, Tata Motors a anun]at


c` vrea s` construiasc` un
automobil propulsat cu aju-
torul aerului comprimat.
Indienii reu[esc astfel s`
r`mân` în centrul aten]iei lumii
auto, dup` recenta lansare a
celui mai ieftin automobile din Previziunile din primul num`r al revistei Auto Tehnica referitoare la introducerea \n serie a automobilului
alimentat cu aer s-au adeverit
lume, Tata Nano.

Aceast` idee a propulsiei cu aer va fi francez, Guy Negre, care a dat celor de moment OneCAT, va fi echipat cu un
finalizat` destul de repede, posibil chiar la Tata Motors dreptul de a-l implementa propulsor în doi cilindri, iar pistoanele
anul viitor. Nu va închipui]i c` Tata în serie. vor fi antrenate de un flux puternic de
Motors a dezvoltat aceast` tehnologie. Teoretic, principiul e relativ simplu. aer comprimat [i nu de aprinderea com-
Proiectul apar]ine unui inventator Automobilul, care se nume[te pentu bustibilului ca la motoarele clasice.
Aerul sub presiune va fi stocat în rezer-
voare solide din fibr` de carbon, inte-
grate în structura [asiului. În ora[,
aceast` surs` de propulsie va fi sufi-
cient` pentru deplas`rile normale [i, în
plus, aerul nu cost` nimic, ca s` nu mai
vorbim de faptul c` nu exist` emisii de
CO2. Viteza maxim` de deplsarea a
automobilului ar trebui s` se situeze,
conform inginerilor, undeva în jur de 110
km/h. Deci OneCAT este destinat în prin-
cipal traseelor urbane.
Rezervoarele de aer comprimat se pot
înc`rca în doar 3 minute la un compre-
sor de mare capacitate. Cum aceast`
solu]ie nu este mereu la îndemân`,
inginerii vor echipa automobilul cu un
compresor care, conectat la o surs` de
curent conven]ional`, va putea umple
complet rezervoarele în doar 4 ore.
De asemenea, OneCAT va primi un sis-
tem de înc`lzire a aerului, care intr` în

36 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

Automobilul va avea un pre] extrem de convenabil, spun cei de


la Tata Motors, dar va fi preferat probabil pe pia]a local` [i
eventual de ecologi[ti. Aceasta pentru c` automobilul, al c`rui
[asiu este facut din fibr` de sticl`, cânt`re[te doar 350 kg [i
va fi lipsit` probabil de elemente [i sisteme de confort.
Unii spun c` proiectul pare pu]in cam fantezist, mai ales în
ideea de acaparare [i a pie]elor de pe alte continente. Dar e
vorba de Tata Motors. Au promis c` fac automobilul de 2500
doari [i au f`cut-o.
Surs`: Tata Motors

Rezervorul poate fi alimentat complet rapid în 3 minute la o surs` sta]ionar`


sau în 4 ore de la compresorul din dotare

cilindri pentru a m`ri presiunea, dar [i autonomia. Acest sis-


tem, care folose[te combustibili clasici, deci [i polueaz`, va fi
necesar pentru depl`sarile mai lungi, dar cei ce s-au ocupat de
proiect spun c` nivelul consumului de combustibil clasic va fi
unul foarte redus.
Automobilul ar urma s` debuteze anul viitor, dar mai sunt
unele aspecte care trebuie studiate. Primul [i cel mai impor-
tant este siguran]a în caz de accident. Exist` riscul ca deterio-
rarea rezervoarelor, care înmagazineaz` o presiune uria[`, s`
duc` la dezintegrarea automobilului. Totu[i, francezul care a
pus la punct proiectul, spune c` rezervoarele nu vor exploda ci
vor elibera presiunea relativ controlat în caz de accident, astfel
încât s` nu se desprind` fragmente periculoase din rezervoare, Motorul func]ioneaz` pe acela[i principiu ca [i cele clasice, doar c` aerul com -
care s` pun` în pericol integritatea ocupan]ilor. primat ia locul amestecului aer-combustibil aprins.

Autotehnica - februarie 2008 37


SERVICE

Func]ionarea [i
verificarea alternatorului
Principiul de func]ionare [i tehnici de testare

O component` vital` a unui automobil o


reprezint` sistemul electric. Acesta
cuprinde totalitatea pieselor [i subsis-
temelor ac]ionate, sau doar comandate
de un semnal electric. În principiu, sis-
temul electric poate fi divizat în dou`
p`r]i oarecum distincte. Prima este con-
stituit` din consumatori, elementele
care utilizeaz` energia electric` (circuitul
de aprindere, circuitul de iluminare,
ac]ionarea accesoriilor etc). A doua,
despre care [i vorbim, este reprezentat`
de generatori, ansamblurile care
genereaz` curentul electric [i anume:
bateria de acumulatori (care conserv`
energia sub form` chimic`) [i alterna-
torul, care are rolul de a transforma
energia mecanic` primit` de la motor în
energie electric`.
Simplitatea constructiv` face din alternator un dispozitiv eficient [i robust

Datorit` randamentului superior pe care dinamul sau magnetoul, însa nici unul func]ionare furnizorul curentului electric
îl are în procesul de conversie al energiei dintre acestea nu a fost capabil s` con- necesar aliment`rii consumatorilor este
mecanice în energie electric`, alterna- cureze cu avantajele oferite de alterna- alternatorul. Bateria are rol de generator
tor, motiv pentru care sunt [i dep`[ite de curent electric doar la pornirea
torul s-a dovedit a fi varianta construc-
tehnologic. motorului, când trebuie s` furnizeze
tiv` optim` adoptat` pentru func]ia de
Sistemul electric al unui automobil are o curent pentru ac]ionarea electromotoru-
generare a curentului electric. De-a lun- func]ionare regenerativ`, ceea ce lui [i a sistemului de aprindere la
gul timpului, s-au utilizat [i alte tipuri de înseamn` c` în regim normal de motoarele cu aprindere prin scânteie,
ma[ini electrice generatoare, cum ar fi respectiv bujii incandescente la
motoarele cu aprindere prin comprimare
- Diesel. Este adev`rat c` exist` [i
baterii de trac]iune, utilizate pentru auto-
mobilele electrice sau hibride, dar aces-
tea reprezint` un caz aparte despre care
vom vorbi într-una din edi]iile viitoare.
Dup` ce motorul porne[te, alternatorul
este ac]ionat de acesta [i începe s`
debiteze curent în sistem, la o tensiune
superioar` tensiunii înregistrat` la bor-
nele bateriei în stare de repaus. Astfel,
bateria trece din rolul de generator de
curent în rolul de consumator, absorbind
curentul necesar reînc`rc`rii. A[adar,
alternatorul este practic furnizorul de
curent electric în timpul func]ionarii

40 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

motorului, interpretarea conform c`reia


alternatorul încarc` bateria iar aceasta
furnizeaz` curentul sistemului electric
fiind eronat`. Într-adev`r acumulatorul
are un rol, acela de a închide circuitul.
Se poate scoate firul de la borna plus a
acestuia dup` pornirea motorului [i se
va constata c` motorul va continua s`
func]ioneze, îns` exist` riscul arderii
diodelor [i a releului regulator dac`
acesta este electronic.
Pentru a genera curent, alternatorul
prime[te energie mecanic` de la motor
[i pe baza fenomenului de induc]ie mag-
netic`, genereaz` la bornele sale o ten-
siune electric`. Alternatorul propriu-zis
se compune în esen]` dintr-un rotor [i
un stator. Rotorul se nume[te inductor [i
are rolul unui magnet permanent, iar
statorul se nume[te indus [i reprezint`
bobinajul în care se induce curent elec-
tric prin varia]ia fluxului magnetic gene- magnetic indus în stator. aib` valori cuprinse între 5 [i 10 ohmi, în
rat de rotor, varia]ie ce se realizeaz` prin Rotorul poate produce câmp magnetic func]ie de puterea nominal` a alterna-
rotirea acestuia în interiorul statorului. doar dac` prime[te un curent electric. torului. Dac` ohmetrul indic` o rezis-
Dispunerea bobinajului de pe stator [i Pentru alimentarea rotorului se utilizeaz` ten]` mai mare, aceasta poate fi rezul-
tatul unor perii uzate sau al stratului de
oxid depus pe inelele colectoare. Dac`
ohmetrul indic` o rezisten]` mai mic`,
aceasta poate fi interpretat` prin scurt-
circuitarea spirelor bobinei rotorului,
devenind necesar` rebobinarea acestuia.

Statorul Verificarea rezisten]ei pe circuitul rotorului

plasarea polilor magnetici ai rotorului inelele colectoare [i periile alimenta- Desigur, cele dou` defecte pot fi simul-
sunt astfel realizate, încât liniile de câmp toare (c`rbunii – la alternatoarele mai tane [i se pot masca reciproc, de aceea
magnetic generat de rotor s` intrsecteze vechi). Unul dintre c`rbuni este legat la se recomand` inspectarea individual` a
perpendicular spirele statorului, pentru masa sistemului iar cel`lalt poart` de- periilor [i inelelor colectoare. Inelele pot
ca efectul inductiv s` fie maxim. Pentru numirea de born` de excita]ie. fi cur`]ate cu smirghel fin iar arcurile de
aceasta, rotorul are o bobin` [i dou` Verificarea integrit`]ii circuitului rotorului la c`rbuni întinse, aceast` ultim` solu]ie
piese polare sub form` de ghear`, ce se face m`surand cu un ohmetru rezis- fiind îns` temporar`, recomandându-se
realizeaz` a[a-numi]ii "poli aparen]i". Ei ten]a electric` înregistrat` între borna de schimbarea periilor.
realizeaz` varia]ia maxim` a câmpului excita]ie [i mas`. Aceasta trebuie s` Statorul, la rândul s`u, are trei bobine în

Autotehnica - februarie 2008 41


SERVICE

Pentru verificarea integrit`]ii pun]ii de


diode, acestea trebuie verificat`, una
câte una, cu un circuit simplu de curent
continuu – sunt suficiente o baterie [i
un bec. Diodele trebuie s` conduc`
curentul electric doar într-un sens (prin
inversarea polarit`]ii bateriei de test sau
prin inversarea firelor la bornele
bateriei), adic` într-un sens becul ar tre-
bui s` se aprind` iar în cel`lalt nu.
Pentru verificarea diodelor, nu este
necesar` demontarea [i izolarea aces-
tora.
Dup` cum se [tie, viteza de rotire a
arborelui cotit (tura]ia motorului) influ-
en]eaz` direct viteza de rotire a rotoru-
lui, implicit viteza de varia]ie a fluxului
magnetic [i deci tensiunea furnizat` de
alternator. Pentru alimentarea con-
sumatorilor îns`, este nevoie de o tensi-
une constant`, de 13,2 vol]i. Aici inter-
vine rolul releului regulator, care con-
troleaz` tensiunea indus` în rotorul
alternatorului, prin mic[orarea acesteia
pe m`sur` ce cre[te tura]ia alternatoru-
lui. Astfel, la ie[ire, tensiunea va
r`mâne constant`.
Pentru verificarea func]ionalit`]ii sis-
temului electric în ansamblul s`u, este
care ia na[tere tensiunea electric`. torului. Aceast` tensiune trebuie necesar un voltmetru (multimetru). Se
Acestea se verific` tot cu un ohmetru, redresat`, adic` transformat` în curent m`soar` mai întâi tensiunea la bornele
m`surându-se rezisten]a electric` a continuu. bateriei, cu motorul oprit, tensiune ce
fiecareia în parte - trebuie s` aib` valori Acest lucru este realizat de puntea de trebuie s` aib` valori cuprinse între 12
cuprinse între 2 [i 5 ohmi. diode, ce con]ine 6 diode montate în a[a [i 13 vol]i. Dac` tensiunea este mai
Din descrierea de mai sus rezult` c` la fel încat la intrare primesc tensiunea alter- mic`, poate indica doar o stare de
bornele statorului se culege o tensiune nativ` trifazat` (din cele 3 fire de la "neînc`rcare" a bateriei, datorit` spre
electric` alternativ` trifazat` (deoarece bobine), iar la ie[ire furnizeaz` tensiune exemplu unui repaus prelungit, nu
sunt 3 bobine), iar fluxul magnetic continu` (pe dou` borne – practic una, neap`rat o defec]iune a sistemului elec-
cre[te [i descre[te pe m`sura apropierii cealalt` fiind solidar` cu masa sistemu- tric. Dup` aceasta, se porne[te motorul,
[i dep`rt`rii polilor magnetici ai induc- lui). se p`streaz` conectat voltmetrul la

Verificarea rezisten]ei pe circuitul statorului Puntea de redresare cu diode

42 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

bornele bateriei [i se urm`re[te tensi- supratensiunii. Dac` tensiunea este mai în condi]iile nivelului de dezvoltare actu-
unea citit` de acesta în func]ie de mic`, trebuie diagnosticat tot sistemul al. De exemplu, sistemul STOP/START
tura]ia motorului, adaugând diferi]i con- electric generator, respectiv alternatorul de la Valeo include o unitate de operare
sumatori în sistem (becurile din sis- propriu-zis (rotorul, statorul), puntea de care include atât demarorul [i alterna-
temul de iluminare). Cât timp tura]ia diode [i releul regulator. torul. Tendin]a de hibridizare, în prim`
alternatorului este deasupra tura]iei În cazul unei defec]iuni la sistemul elec- instan]`, iar apoi de aplicare a
nominale (la ralanti spre exemplu), volt- tric al automobilului, aceasta va continua tehnologiilor bazate pe pila de com-
metrul trebuie s` indice o tensiune cât s` func]ioneze, îns` folosind bateria ca bustie va scoate din c`r]i nevoia
mai pu]in variabil`, adic` în jurul valorii generator de curent. Se recomand` între- utiliz`rii unui alternator. Vom vedea ce
de 13,5 vol]i. Dac` tensiunea este mai ruperea oric`ror consumatori pentru a ne rezerv` viitorul din acest punct de
mare de 14V, releul regulator trebuie putea parcurge o distan]` cât mai mare. vedere.
reglat (dac` permite acest lucru), altfel De[i este un dispozitiv eficient [i robust,
consumatorii risc` s` cedeze datorit` zilele alternatorului clasic par num`rate Surs`: Motorlife

Sistem de fixare a alternatorului [i întindere a curelei care îl ac]ioneaz`

44 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

Conceptul
Volvo ReCharge
Automobilul electric “înc`rcabil la priz`” cu motor 1.6 Flexifuel “de rezerv`”

Un utilizator care nu se deplaseaz` cu automobilul mai mult de 120 km pe zi va trece rar pe la o sta]ie de alimentare cu carburant.

“Este o diferen]` notabil` între conceptul Volvo “înc`rcabil la priz`” [i automobilele hibrid din prezent.
În timp ce la majoritatea automobilelor hibrid clasice bateria asist` propulsia doar pentru perioade
scurte, independent sau al`turi de motoarele termice, conceptul ReCharge este proiectat astfel încât
majoritatea utilizatorilor s` se deplaseze folosindu-se doar de energia din baterie. Pentru siguran]`,
automobilul este dotat [i cu un motor termic, ca surs` suplimentar` de putere în cazul în care bateria
se consum`.”
Ichiro Sugioka – director de proiect Volvo ReCharge

Conceptul ReCharge este realizat pe


baza modelului Volvo C30 [i dispune de
propulsie electric` pentru fiecare roat`
în parte. Elementul inedit const` în
modul de înc`rcare a bateriei – la o priz`
obi[nuit` (plug-in hybrid). Când bateria
este înc`rcat` la maxim, ReCharge are o
autonomie de 120 km, distan]` par-
curs` exclusiv cu propulsie electric`.
Autonomia este sim]itor m`rit` când,
dup` epuizarea energiei din baterie,
intr` în func]iune motorul termic 1.6
Flexifuel, care poate fi alimentat cu E85

46 Autotehnica - februarie 2008


NOI TEHNOLOGII

(85% bioetanol, 15% benzin` f`r`


plumb) sau mixtur` a acestuia cu ben-
zin` f`r` plumb, în orice propor]ie.
Avantajul principal conferit de bioetanol
const` în reducerea emisiilor de CO2 cu
pân` la 80%, în func]ie de propor]ia în
care este combinat cu benzin` f`r`
plumb. Energia mecanic` dezvoltat` de
motorul termic este mai apoi transfor-
mat` de c`tre un generator în energie
electric` [i utilizat` pentru înc`rcarea
bateriei.
Cum majoritatea dintre noi nu ne
deplas`m zilnic cu automobilul mai mult
de 100 km, ReCharge poate deveni
practic un automobil permanent electric,
cu performan]e remarcabile: accelerare
0-100 km în 9 secunde, vitez` maxim`
160 km/h. Bateria este înc`rcat` de la o re]ea de curent conven]ional` (timp pentru înc`rcare complet` – 3 ore)
Dup` informa]iile oferite de cei de la
Volvo, când este utilizat ca atare,
ReCharge ar trebui s` emit` cu cel pu]in
66% mai pu]in CO2 decât cel mai per-
formant automobil hibrid disponibil pe
pia]`. Emisiile pot fi chiar mai reduse
dac` energia electric` de înc`rcare a
bateriei provine din surse ecologice cum
ar fi biogazul, centralele hidro [i
nucleare.
În cazul deplas`rii exclusiv în regim elec-
tric, costurile de operare sunt estimate a
fi cu aproximativ 80% mai mici decât
cele necesare unui motor pe benzin`
similar. De exemplu, pentru o deplasare
de 150 km, cu bateria înc`rcat` com-
plet, vor fi necesari mai pu]in de 2,8 litri
de combustibil, rezultând o economie de
1,9 litri/100 km. Singurul cost supli-
mentar va fi dat de curentul electric con- Dup` înc`rcarea complet` a bateriei, ReCharge se poate deplasa 120 km cu propulsie exclusiv electric`.
sumat de la re]ea pentru înc`rcarea
ini]al` a bateriei. Înc`rcarea complet` func]iune, astfel încât la intrarea în pentru fiecare roat`, confer` capacitate
dureaz` 3 ore, dar chiar [i înc`rcarea urm`torul ora[ s` dispun` de propulsie de trac]iune independent`.
timp de o or` poate ajuta automobilul s` electric`. • Motorul cu patru cilindri 1.6 Flexifuel
se deplasaseze cel pu]in 45 km. ac]ioneaz` un generator, care ali-
Pe parcursul unei deplas`ri, motorul cu Câte un motor electric pentru fiecare menteaz` cele patru motoare electrice
ardere intern` porne[te automat atunci roat` atunci când bateria este desc`rcat`.
când nivelul de înc`rcare al bateriei Arhitectura hibrid serie (la care nu exist`
scade sub 30%. Chiar [i a[a, leg`tur` mecanic` între motorul termic Automobil electric cu motor termic pe
conduc`torul automobilului are în orice [i ro]i) a conceptului ReCharge include post de “rezerv`”
moment op]iunea de a controla cele mai recente inova]ii tehnologice: Pe lâng` generatorul electric performant,
func]ionarea motorului termic prin sim- • Bateria de acumulatori de tip litiu- sistemul hibrid al conceptului ReCharge
pla ap`sare a unui buton. Aceast` polimer este pozi]ionat` în portbagaj, include [i o unitate auxiliar` de putere
func]ie permite conduc`torului s`-[i ges- neafectând totu[i foarte mult volumul (APU), care preia energia electric` pro-
tioneze energia electric` disponibil`. De util al acestuia. Timpul de bun` dus` de generator [i o distribuie la
exemplu, la deplasarea pe autostrad`, func]ionare al bateriei dep`[e[te durata fiecare din cele patru motoare electrice.
de[i bateria este suficient înc`rcat`, de via]` recomandat` a automobilului. Neavând leg`tur` mecanic` cu ro]ile,
ideal ar fi ca motorul termic s` fie pus în • Patru motoare electrice, câte unul motorul termic poate func]iona la un

Autotehnica - februarie 2008 47


NOI TEHNOLOGII

trac]iunea este 4x4 (AWD) în adev`ratul


sens al cuvântului, fiecare roat` fiind
controlat` individual, în func]ie de nece-
sit`]i.
Ca un concept care se respect`,
ReCharge dispune [i de sistem de
frânare cu recuperare de energie (la
frânare cele patru motoare se trans-
form` în generatoare care încarc` bate-
ria), iar sistemul de frânare propriu-zis
este de tip “brake by wire”, (vezi articolul
“EWB – Viitorul sistemelor de frânare”
din edi]ia trecut`).
În speran]a c` va exista unul, a[tept`m
cu interes modelul de serie bazat pe
acest concept deosebit de interesant.

regim optim (polul economic) din punct [i ele special adaptate propulsiei elec- Surs`: Volvo
de vedere al eficien]ei [i a emisiilor. În trice. Dup` cum este [i de a[teptat, Adaptare: C.M.U
principiu, cu mici modific`ri, APU poate
func]iona în regim de generator [i poate
suplini nevoile unei gospod`rii în cazul
unei pene de curent.

Motoare electrice special dezvoltate


Principalele componente electrice de
putere – generatorul pentru APU [i cele
patru motoare electrice au fost dez-
voltate de Volvo împreun` cu speciali[ti
britanici de la PML Flightlink.
Având câte un motor electric pentru
fiecare roat`, distribu]ia maselor [i efi-
cien]a mecanic` sunt evident
îmbun`t`]ite. Pe de alt` parte, randa-
mentul sistemului electric este superior
ranamentului unei transmisii mecanice,
care în acest caz nu î[i mai are locul.
Când nivelul de înc`rcare al bateriei scade sub 30% sistemul porne[te automat motorul termic, care
Anvelopele dezvoltate de Michelin sunt încarc` bateria. Acela[i lucru îl poate face [i conduc`torul, prin ap`sarea unui buton de pe bord.

La frânare, cele patru motoare electrice de la ro]i se transform` în generatoatoare, transformând astfel o
parte din energia cinetic` a automobilului în energie electric` de înc`rcare a bateriei.

48 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

BSI – baza sistemului


de multiplexare al PSA
No]iuni pe care speciali[tii din service-urile Citroen [i Peugeot trebuie s` le cunoasc`

Mul]i tehnicieni care au lucrat cu marci


precum Peugeot sau Citroen au auzit de
termenul “BSI”, dar câ]i dintre ace[tia
cunosc detalii despre ce înseamn` [i
cum func]ioneaz` acest sistem?
Termenul BSI vine de la “Built-in System
Interface”, adic` “Interfa]` integrat` în
sistem” [i a fost introdus de c`tre PSA în
anul 2000. În termeni simpli, BSI este o
unitate central` de control sau inter-
conectare care permite distribuirea [i
managmentul informa]iilor într-o re]ea
de ECU (Unitate Electronic` de Control)
montat` pe automobil.
Un automobil modern include peste 50 de unit`]i electronice de control (ECU)

Ce este multiplexarea? “Data-Bus”, adic` “Magistral` de date”. la magistrala de date, la nevoie, poate
Multiplexarea, sau MuX, implic` vehicu- Fiecare parte din “dat`” (cu sensul de solicita informa]ii. Utilizarea unor astfel
larea mai multor p`r]i de informa]ie între informa]ie) con]ine un cod unic “ID” [i de re]ele devine o necesitate în
diverse componente electrice sau elec- informa]ia propriu-zis`. În aceast` condi]iile actuale, când num`rul de ECU
tronice printr-un singur canal, numit situa]ie, orice sistem de control conectat montate pe un automobil este într-o
cre[tere drastic`. Zilele când pe automo-
bile se montau 2 sau 3 ECU sunt de mult
apuse, iar în prezent, un num`r de 10
ECU este deja comun multor modele de
clas` medie, putându-se ajunge la peste
50 de ECU pe un automobil de top.
Multiplexarea permite fabrican]ilor s`
simplifice necesitatea multitudinii de fire
[i conectori, salvând astfel spa]iu, greu-
tate [i bani.

Schema de Multiplexare PSA


Înainte de a explica cum este implemen-
tat BSI în sistem [i care este rolul aces-
tuia, devine necesar` în]elegerea arhi-
tecturii dezvoltat` de PSA atunci când
BSI a fost introdus. Automobilele PSA cu
sisteme de multiplexare sunt echipate
cu 3 re]ele separate, fiecare legat` de o
singur` unitate (central`) de inter-
Interconectarea BSI cu principalele sisteme ale automobilului conectare, BSI-ul.

50 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

• Re]eaua sistemului de propulsie sistemelor de siguran]`. De exemplu, în zori [i o trimite mai departe prin magis-
înglobeaz` controlul: motorului, trans- cazul unei frân`ri bru[te, cerin]ele sis- trala de date c`tre BSI, de unde celelalte
misiei, suspensiei [i a sistemului ABS. temului de control al stabilit`]ii sunt ECU pot accesa, dac` este nevoie, infor-
• Re]eaua pentru confort înglobeaz` suplinite în detrimentul sistemului ma]ii legate de acest parametru. [i pen-
controlul: multitudinii de instrumente, r`spunz`tor cu radioul. Multe alte apli- tru c` viteza de deplasare a automobilu-
sistemului de climatizare [i a ca]ii de rutin` sunt preluate [i controlate lui este un parametru interesant atât
radioului/CD. de c`tre aceste microprocesoare pentru motor, transmisie, ABS, cât [i
• Re]eaua pentru caroserie înglobeaz` (comanda [terg`toarelor, a luminilor pentru sistemele de securitate, radio,
controlul: dispozitivelor pentru siguran]` etc.). naviga]ie sau climatizare, devine evident
[i securitate, cum ar fi sistemul SRS [i motivul pentru care se utilizeaz` multi-
alarma/imobiliser-ul. Distribuirea datelor plexarea în cadrul acestor aplica]ii.
Lu`m ca exemplu “viteza de deplasare a
Structura BSI automobilului”. Vom observa cum acest Interfa]a de diagnosticare
BSI dispune de propriile microproce- parametru este utilizat de mai multe ECU Rolul BSI în cadrul unui automobil PSA
soare [i de numeroase cuple de pentru func]ionarea corect` a fiec`rui este crucial. Utilizarea echipamentelor
conectare, prin intermediul c`rora per- sistem în parte. Dup` cum se [tie, viteza de diagnosticare corespunz`toare este
mite transferul informa]iilor cu mai multe de deplasare a automobilului este esen]ial` pentru:
ECU simultan [i la viteze ridicate. Pe de m`surat` de senzori parte ai sistemului 1. Diagnosticarea erorilor.
alt` parte, microprocesoarele sunt pro- ABS. Unitatea de control a sistemului Prin conectarea la BSI a unui num`r atât
gramate, la nevoie, s` acorde prioritate ABS preia informa]ia primit` de la sen- de mare de module, uneori este dificil s`
determin`m dac` eroarea provine de la
unitatea de interconectare (BSI) sau de
la sistemele satelit conectate la ea
(ECU). Prin utilizarea diagnostic`ri seri-
ale este posibil` citirea oric`rui raport de
eroare [i determinarea cu acurate]e a
sursei vicioase. Rutina de diagnosticare
a BSI include:
• citirea codurilor de eroare (DTC –
Diagnostic Trouble Codes);
• proceduri de activare pentru verifi-
carea func]ion`rii componentelor;
• informa]ii de configurare a sistemului
pentru verificare.

2. Configurarea sistemului.
Cu atâtea intr`ri/ie[iri în/din BSI este
necesar ca modulul de procesare al aces-
tuia s` fie programat exact în concordan]`
cu configura]ia automobilului. Informa]ii

52 Autotehnica - februarie 2008


SERVICE

(proiectoare), care ini]ial, la cump`rare,


nu f`ceau parte din dotarea standard. În
acest caz, înainte de punerea în func]iune,
programul modulului de procesare trebuie
actualizat la noua configura]ie.
3. Programarea unit`]ilor BSI înlocuite
Cu mici excep]ii, programarea unei
unit`]i BSI nou înlocuit` implic` intro-
ducerea datelor la un nivel aseman`tor
cu cel utilizat la o configurare obi[nuit`.
Totu[i, anumite detalii importante
despre automobil sunt foarte greu pro-
gramabile, cum ar fi de exemplu seria
[asiului (VIN).

Concluzie
În principiu BSI este doar un alt modul
electronic de control ce ne între]ine convin-
gerea c` tehnologia de interconectare a
unit`]ilor electronice implementate pe
Tester special PSA pentru diagnosticarea BSI automobil are un poten]ial teribil. Faptul c`
cerin]ele pentru configurare [i diagnosti-
care implic` un anumit grad de tehnologie
precum tipul sistemului de alarm`, tipul supus` înlocuirii/ad`ug`rii/înl`tur`rii de
nu ar trebui îns` s` ne sperie.
sistemului audio, num`rul de portiere sau subsisteme, se impune ca informa]iile
diametrul de a[ezare al anvelopelor sunt aferente noilor schimb`ri s` fie introduse
necesare în scopul optimiz`rii func]ion`rii prin reprogramarea modului de procesare.
Surs`: PSA
sistemelor automobilului. Dealungul tim- De exemplu, unui Citroen vechi de un an
Adaptare: C.M.U
pului configura]ia automobilului fiind se dore[te a i se monta lampi de cea]`
RETROTEHNICA

Mici, dar cu reputa]ie mare


Automobile mai mici decât v` imagina]i vreodat`

Dac` sunte]i convin[i c` automo-


bilele din clasa mini sunt cele mai
mici produse vreodat`, atunci nu
a]i v`zut tot. Un Mini One sau
autohtonul L`stun sunt
mastodon]i pe lâng` ce s-au gân-
dit britanicii s` realizeze la
începutul anilor ’50. Compania
Peel Engineering Ltd a fost
înfiin]at` în 1950 [i este renumit`
pentru producerea modelelor P50
[i Trident, despre care urmeaz` s`
discut`m în prezentul articol.

Peel P50 Motorul Zweiral Union de 49 cmc este Printre multe alte teste întreprinse de
Modelul P50 a constructorului britanic ajutat pentru propulsie de o cutie de pasiona]i, s-a dovedit c` un traseu de
Peel este recunoscut de Cartea viteze cu trei rapoarte, toate pentru mers 24 de km prin Londra poate fi parcurs cu
Recordurilor drept cel mai mic automobil înainte. Pentru mersul înapoi, P50 într-un timp cu 30 de minute mai
de serie produs vreodat`, care poate cir- conduc`torul trebuie s` coboare din scurt decât cu un automobil sedan.
cula legal. automobil, s` apuce de mânerul cromat La apari]ie, P50 costa 199 de lire ster-
P50 a fost conceput` [i construit` de din spatele acestuia [i s` îl deplasaze line, comparativ cu 250 de lire sterline,
Cyril Cannell [i Henry Kissack [i lansat` cât este nevoie. Caroseria din fibr` de pre]ul pentru acea vreme a unei motoci-
în 1962 la un salon de motociclete din sticl` este suficient de u[oar` încât mer- clete bine cotat`. Deoarece au fost pro-
Marea Britanie. sul în “mar[arier” s` nu devin` o sarcin` duse doar 100 de exemplare (1963-
P50 a fost prezentat ca un automobil de 1964), iar în prezent mai sunt în stare
foarte grea. Viteza maxim` constructiv`
ora[, în care înc`pea o persoan` ([ofe- de func]ionare doar 20 originale, P50
pentru P50 este de 61 km/h, iar con-
este apreciat la o valoare mult mai mare
rul) [i o saco[`. Printre dot`rile standard sumul de combustibil de 2,5 l/100 km.
(între 20.000 [i 35.000 de lire sterline).
se num`rau [terg`torul de parbriz [i un Diametrul exterior al ro]ilor Avon Kart
În prezent, în Marea Britanie mai exist`
sigur bloc optic. este de 38 cm.
doar 2 modele P50, unul de]inut de o
Conduc`torul lui P50 aproape c` ocup` persoan` particular`, iar cel de-al doilea
tot spa]iul disponibil din habitaclu. este expus la muzeul Peel Transport.
Pedalele sunt dispuse ca [i la un auto- Date tehnice
mobil normal, iar instrumentele de bord Segment: Microcar
sunt inexistente, fiind considerate inutile Caroserie: Coupe cu o portier`
pentru un automobil atât mai mic. Motor: 49 cmc, doi timpi, 4,2 CP
Teoretic, un automobil pe trei ro]i, cu Transmisie: manual`, 3 trepte
motor mai mic de 1000 cmc [i greutate Ampatament: 127 cm
de sub 50 kg este clasat tehnic în grupa Lungime: 134 cm
motocicletelor. În acest caz, vitezometrul L`]ime: 99 cm
nu face parte din dotarea obligatorie. În`l]ime: 120 cm
Este [i cazul lui P50. Greutate: 59 kg

54 Autotehnica - februarie 2008


RETROTEHNICA

Peel Trident
Trident (1964) a fost cel de-al doilea micro-
automobil produs de Peel Engineering. Acest
nou model, din clasa micro-superioar`, dar
tot pe trei ro]i, dispunea de dou` locuri în
habitaclu, cu op]iunea ca scaunul pasageru-
lui s` devin` loc pentru bagaje atunci când
este nevoie. Elementul interesant era
acoperi[ul sferic transparent, care ia f`cut
pe mul]i s` numeasc` modelul Trident “OZN-
ul terestru”.
Comparativ cu modelul P50, Trident avea
dimensiuni “generoase”, iar dac` era dotat
cu motorul de 99 cmc, viteza maxim`
cre[tea pân` la 75 km/h, cu un consum de
combustibil asemen`tor modelului P50.
Într-o reclam`, cei de la Peel spuneau c`
deplasarea cu Trident este “aproape mai
ieftin` decât mersul pe jos”.
Modelul Trident a f`cut înconjurul lumii
odat` cu apari]ia în serialul de televiziune
american “Monster Garage”, unde o echip`
de ingineri au încercat s` monteze pe acest
micro-automobil un motorul ce echipeaz`
performantul Suzuki Hayabusa. Proiectul a
fost un e[ec, iar modelul neterminat a fost
distrus într-un spectacol cu un singur glonte
de calibrul 50.
Trident a fost produs în patru echip`ri: un
loc, dou` locuri, automatic [i electric.
În prezent, pentru “modestul” pre] de 10.000
de lire sterline oricine poate comanda o
replic` a modelelor Peel P50 sau Trident. Cu
siguran]` conducerea unui astfel de automo-
bil este un mod de a ie[i în eviden]`.
Date tehnice
Segment: Microcar
Caroserie: Coupe cu deschidere a
acoperi[ului sferic transparent
Motor: 49 cmc, doi timpi, 4,2 CP, iar unele
modele au fost dotate cu motor de 99 cmc
Triumph Tina
Transmisie: manual`, 3 trepte
Lungime: 183 cm
L`]ime: 107 cm
Surs`: Peel Microcars

Autotehnica - februarie 2008 55


MADE IN ROMANIA

SMART - Made în România


Dovada c` [i la noi se poate

SMART este rodul unei idei ap`rute


acum mai bine de 10 ani, când un grup
de entuzia[ti au demarat cercet`rile
pentru crearea unei game de echipa-
mente pentru service auto care s`
respecte cele mai ridicate standarde de
calitate la pre]uri adaptate pie]ei
române[ti.

Analizorul de gaze SMART dispune de tehnologie actual` la un pre] adaptat pie]ei române[ti

româneasc`.
Particularit`]i constructive:
• M`surarea simultan` a 5 gaze : CO,
HC, CO2,O2, NO
• Afi[aj LCD
• Calcularea coeficientului lambda pen-
tru 3 tipuri de combustibil: benzina, GPL,
alcool
• Meniu în limba român`
• Sond` de m`surare temperatur` ulei
inclus`
• Filtru noxe pe sonda de admisie
• Turometru universal inclus
Date tehnice:
• Domeniu de m`surare:
- HC: 0 - 9999 ppm
- CO: 0 - 10%
- CO2:0 - 20 %
Dup` ani de cercet`ri, experimente [i greutatea maxim` de 3,5t
- O2: 0 - 25%
prototipuri au fost lansate pe pia]` Stand testare suspensii – Stand compu-
- NO: 0 - 5000 ppm
primele echipamente la standarde inter- terizat pentru testarea, prin metoda
• Rezolu]ia :
na]ionale produse în România. EUSAMA, a suspensiilor autovehiculelor
- HC: 1 ppm
Analizor de gaze – Poate m`sura 5 gaze cu greutatea maxim` de 3,5t - CO: 0,01%
(CO, HC, CO2, O2, NO) [i calculeaz` Stand testare frâne pentru auto- - CO2:0,01%
coeficientul LAMBDA pentru 3 tipuri de camioane - O2: 0,01%
combustibil: benzina, GPL, alcool (sau Analizorul de gaze SMART - NO: 1 ppm
alt combustibil la cerere) Rodul a 8 ani de cercet`ri, SMART Gas • Timp de înc`lzire: 10 min
Stand testare frâne pentru autoturisme – Analyser reprezint`, din punct de vedere • Timp de r`spuns: <10s
Stand computerizat pentru testarea sis- tehnologic, unul dintre cele mai Dimensiuni : 266 (l`]ime) x 183
temului de frânare al autovehiculelor cu avansate analizoare de pe pia]a (în`l]ime) x 360 (adâncime)
Produc`tor Universal Service SRL, Strada Avicola nr. 26, Mih`ile[ti, jude]ul Giurgiu
http://echipamente.uv.ro

56 Autotehnica - februarie 2008


CAROSERII
57 – 59 Repara]ie local` cu UV în 60 – 61 Primul ajutor pentru lucr`ri 62 – 64 Statistici: Top vânz`ri auto - 66 Despre a treia variant` a taxei
vopsitoria auto (partea II) de calitate mobile – Ianuarie 2008 auto

Repara]ie local` cu UV în
vopsitoria auto (II)
Tehnologie sigur` într-un timp scurt

Pentru c` în domeniul vopsitoriei


auto timpul [i costurile reprezint`
parametrii principali, reducerea
acestora a reprezentat dintotdeauna
o preocupare a speciali[tilor din
domeniu. Dup` spusele acestora,
metoda de reparare local` cu raze
ultra-violete, pe care o vom prezenta
în cele ce urmeaz`, reprezint`
un pas important în economisirea
timpului necesar unei
repara]ii locale mici sau medii,
cu suprafe]e mai mici de 0,04 mp.
În doar 45 de minute o zgârietur` adânc` devine invizibil`

Caracteristicile principiului
Principala tr`s`tur` ce caracterizeaz`
aceast` metod` const` în utilizarea unei
game complete de produse compatibile
UV, care permit ob]inerea unor timpi de
lucru foarte mici.
Comparativ cu metodele tradi]ionale
principala diferen]` const` \n reducerea
timpului necesar proces`rii produselor –
sunt folosite produse “gata de uti-
lizare”;Produse necesare specifice:
degresant antisiliconic, chit, grund
(fond), solvent grund, lac, solvent lac.
Chitul diluat se toarn` într-un pistol HVLP Echipament necesar: lamp` uscare cu UV.

Chitul diluat este aplicat prin spray-ere pe suprafa]a direct avariat` Timp de 3-4 minute suprafa]a este supus` ilumin`rii UV

Autotehnica - februarie 2008 57


CAROSERII

Suprafa]a este r`cit` cu aer comprimat Suprafa]a chituit` este cur`]at` abraziv

Desf`[urarea procesului
(continuare)
A. Chituirea efectiv` – dac` este abso-
lut necesar, chitul utilizat se dilueaz`
cu un produs special în propor]ie de
maxim 10%; dup` 3-4 minute de ilu-
minare UV se freac` cu hârtie abraziv`
P 420/400; suprafa]a vecin`
suprafe]ei care include avaria se
finiseaz` cu hârtie abraziv` fin` P
800/1000; la final se [terge cu hârtie
umed` moale.

B. Aplicarea vopselei – se realizeaz`


normal, cu un pistol de vopsit HVLP

Suprafa]a se spal` cu produs nesiliconic [i se cur`]` cu hârtie umed` moale

Iat` rezultatul dup` cea de-a doua chituire Aplicarea vopselei se face cu un pistol de vopsit HVLP

58 Autotehnica - februarie 2008


CAROSERII

C. Aplicarea lacului – se aplic` primul strat de lac; timp de 1


minut (dac` vopseaua folosit` a fost pe baz` de solvent) sau
2 minute (dac` vopseaua folosit` a fost pe baz` de ap`)
suprafa]a se las` s` se usuce natural; suprafa]a este supus`
ilumin`rii UV timp de 2 minute, la o distan]` de 15/20 cm.;
se aplic` cel de-al doilea strat de lac; suprafa]a este supus`
ilumin`rii UV timp de 2-4 minute.
D. Poli[area – dup` r`cire, dac` este nevoie, cu hârtie
abraziv` se corecteaz` eventualele mici imperfec]iuni; se
trece apoi la poli[are.
Surs`: Centro Studi Auto Riparazioni


Adaptare: Eugen Colbi[
Lacul acrilic este special adaptat utiliz`rii în cadrul aplica]iilor UV
Se aplic` primul strat de lac
Timp de 1 minut suprafa]a este supus` ilumin`rii UV

Se aplic` cel de-al doilea strat de lac

Timp de 2-4 minute suprafa]a este supus` ilumin`rii UV Suprafa]a este r`cit` cu aer comprimat
Poli[area se realizeaz` cu echipamentele [i produsele adecvate Automobilul este gata pentru predare

Autotehnica - februarie 2008 59


SOLUTII

60 Autotehnica - februarie 2008


SOLUTII

Autotehnica - februarie 2008 61


STATISTICI

Top vânz`ri automobile - ianuarie 2008

62 Autotehnica - februarie 2008


STATISTICI

Autotehnica - februarie 2008 63


STATISTICI

64 Autotehnica - februarie 2008


INSCRIERI SI ABONAMENTE

TALON DE ABONAMENT
Prime[te acas` AUTO TEHNICA, revista de care AI NEVOIE!
Doresc .............. abonament(e) la revista lunar` AUTO TEHNICA, \ncep#nd cu luna .............., anul ..............

Durata abonamentului:  6 luni  12 luni

Pre]ul abonamentului: 6 luni - 50 RON* 12 luni - 95 RON*

Firma:......................................................................................................................................................................
Adresa:..............................................................................................Cod po[tal.....................................................
Localitate:......................................................................................... Jude] .............................................................
Director General ...............................................................................Mobil: ............................................................
Tel........................................ Fax ..................................................... E-mail............................................................
Cod fiscal.......................................................................................... Nr inreg Reg Comertului J...../.........../...........
Cont.................................................................................................. Banca ...........................................................
Domeniul de activitate .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Plata se efectueaz` \n contul X-Meditor SRL, nr. RO05 RZBR 0000 0600 0668 8453, deschis la RAIFFEISEN BANK,
Ag Obregia. Trimite]i formularul astfel completat \mpreun` cu copia ordinului de plat`, prin fax, la num`rul 021.683.17.14,


sau prin po[t` pe adresa X-MEDITOR SRL, Str. Iarba C#mpului nr. 24, Sector 4, Bucure[ti.
Rela]ii la numerele de telefon 021.683.06.85; 031.405.90.33 ; 031.405.90.34
* Pre]urile includ T.V.A

Autotehnica - februarie 2008 65


REDACTIA

A treia variant` a taxei auto AutoTehnica


se va calcula în func]ie de Revista AUTO TEHNICA este editat` de:
X-MEDITOR srl
nivelul emisiilor de dioxid Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
J40/10863/2005;

de carbon pe kilometru CUI: R17700980;


Capital Social: 144.000 RON
Cont: RO05RZBR0000060006688453
Raiffeisen Bank – Sucursala Obregia
Noua variant` a taxei auto, cea de-a În Uniunea European`, 18 state
Redac]ia Revistei „Auto Tehnica”
treia pe care o preg`te[te în prezent impun taxe la achizi]ionarea unui Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucure[ti
guvernul, va con]ine o component` autoturism. Bazele pe care aceastea Tel 021.683.06.85 ; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
nou` referitoare la cantitatea de sunt pl`tite, formulele de calcul, Fax: 021.683.17.14
emisii de dioxid de carbon a unui e-mail: office@xmeditor.ro
nivelurile, precum [i scopurile pentru
http://www.xmeditor.ro
autovehicul pe kilometru. Executivul care sunt impuse, difer` de la stat la
va trebui s` retrimit` aceast` variant` stat. Din acest motiv, Comisia Director General: Victor BALA{
la Comisia European` pentru un acord European` a propus, în urma unor (victor@xmeditor.ro)
informal [i ulterior s` o aprobe. O studii ale pie]ei auto europene rea- Coordonatorul publica]iilor Auto Tehnica:
eventual` decizie a Comisiei Europene Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
lizate inclusiv de c`tre exper]i inde-
de închidere a procedurii de infringe- (nszi@xmeditor.hu)
penden]i, instituirea unei taxe unice în
ment va fi luat` numai dup` publi-
toate cele 27 de state membre. O ast- Colectivul de redac]ie:
carea actului în Monitorul Oficial.
fel de tax` ar urma s` fie calculat`, în Redactor {ef: Cristian Marius URUCU
Emisiile de dioxid de carbon sunt
primul rând, în func]ie de emisiile de (cristian@xmeditor.ro)
înscrise în cartea tehnic` a autoturis-
dioxid de carbon [i s` se pl`teasc` Publicitate: Annamaria BOHÂL}EA
melor de c`tre produc`tori. Nivelul (any@xmeditor.ro)
acestora rezult` din mai mul]i factori, anual. Prin urmare, actualele taxe de
Layout & Design: Gabriel DUMITRU
cei mai importan]i fiind capacitatea înmatriculare, dar [i taxele anuale de (gabi@xmeditor.ro)
cilindric` a motorului [i consumul de drum, s` fie eliminate treptat. Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU
combustibil. Propunerea se afl` înc` în dezbaterea (mili@xmeditor.ro)
Premierul T`riceanu a declarat, în forului european. Prin unificarea mo- Coordonator v#nz`ri: Emöke Monica NEGRU
delului de taxare, Comisia (monica@xmeditor.ro)
urma discu]iilor cu organiza]iile de
PR & Marketing: Liliana Dobrila
mediu, c` Ministerul Mediului a primit inten]ioneaz` s` ob]in` o mai mare (lili@xmeditor.ro)
sarcina de a modifica noua form` a transparen]` a pie]ei, competi]ie Anda Vlase
taxei auto pe principiul emisiilor de corect` între produc`torii [i comer- (anda@xmeditor.ro)
dioxid de carbon. T`riceanu a dat ca cian]ii din cele 27 de state, eliminarea
exemple taxele percepute în Fran]a [i Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiadó,
dublei tax`ri [i protec]ia mediului.
Austria. Oktatás- és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ, Csaba u. 21
Taxe de înmatriculare se mai pl`tesc
Fran]a a introdus de la începutul aces- în Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Colaboratori:
tui an o tax` de poluare pentru auto- Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
turisme care este fixat` în func]ie de Olanda, Polonia, Portugalia, România, Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor O}~T, Prof.
emisiile de dioxid de carbon pe kilo- Dr. Ing. Petru BRÂZA{, Ing Rudolf BALINT, Prof. Dr. Ing.
Slovenia. Aceste taxe variaz` de la 7%
metru. Cuantumul taxei este cuprins Matei V|N~TORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin DOBROT~, Ing.
în Spania [i 105% în Danemarca, dar
între 200 [i 2.600 de euro [i se Constantin GOLUBOVICI, Prof Dr. Ing Adriana MANEA,
numai opt dintre ele iau drept criteriu Conf. Dr. Ing. RO{CA Radu, Prof Dr. Ing Lauren]iu
pl`te[te la prima înmatriculare.
de calcul emisiile de dioxid de carbon. MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward RAKOSI, Ing Cornel
Nivelul de emisii de la care automo-
Pe de alt` parte, multe dintre aceste MARINESCU, József MOLNÁR, Ing Dorin MURE{AN, Ing
bilele sunt considerate foarte polu-
state au avut dezacorduri cu forul Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan T~TAR, Ing. Adrian
ante [i, în consecin]`, sunt taxate mai
executiv european din cauza taxelor VASILESCU, ing. Vicky BURACHU, Florin OLARU, Liliana
mult, sunt cele care emit peste 160
de înmatriculare, dezacorduri care au RUSU, Robert TUZSON, Teodor DUMITRU
de grame de dioxid de carbon pe kilo-
metru. Austria a instituit o tax` la ajuns la proceduri de infringement, ca
I.S.S.N. 1841-5962
prima înmatriculare a autoturismelor [i în cazul României, sau chiar la
care reprezint` pân` la 16% din pre]ul ac]ionarea la Curtea European` de
de cump`rare a acestora [i este Justi]ie, a[a cum sunt cazurile Greciei
Responsabilitatea pentru con]inutul materialele publicate revine \n exclu-
bazat` pe consumul de combustibil. [i Finlandei. sivitate autorilor. Reproducerea oric`rui material ap`rut
\n revist` este interzis` f`r` acordul scris al X-Meditor România.

66 Autotehnica - februarie 2008