Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA: PREGĂTITOARE

DISCIPLINA: Dezvoltare personală


UNITATEA TEMATICĂ: Salutare primăvară
SUBIECTUL LECŢIEI: Trăire şi manifestare emoţională/Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de abilităţi şi atitudini
DOMENII IMPLICATE ÎN ACTIVITATE:
Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală
Arte vizuale şi abilitați practice
Muzică şi mişcare
MOTIVAŢIA: Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şcolari este importantă pentru că ajută la
formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi; pentru că ajută copiii să se înțeleagă pe sine; pentru că previne
apariţia problemelor emoţionale şi de comportament.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

COMPETENŢE SPECIFICE:

Dezvoltare personală:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul
școlar
Comunicare în limba română:
2.4.Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare,
manifestând interes şi încredere în sine;
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul
apropiat, prin mesaje scurte
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare
uzuală
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă
întâmplări, fenomene, evenimente familiare

Matematică şi explorarea mediului:


3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul
familiar
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două
evenimente succesive

Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de
text şi de ritm;
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau
pe audiţie;

Arte vizuale şi abilităţi practice:


2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în
care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive: - să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
-să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
-să identifice propriile emoţii în situaţii date;
b) afective:- să prezinte interes pentru activitate şi dorinţă de afirmare;
- să participe activ la jocuri
c) motrice: - să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. RESURSE PROCEDURALE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, expunerea, descoperirea, explicaţia, jocul de
rol, povestirea cu predicții, exprimarea corporală, tehnici expresiv-creative, autoanaliza.
b) Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal.

2. RESURSE MATERIALE: laptop, glob pământesc imagini cu persoane care exprimă diferite trăiri
emoţionale (bucurie, furie, tristeţe, teamă)
3. RESURSE TEMPORALE: 35 minute activitate+10 minute activităţi în completare
4. RESURSE UMANE: 26 elevi
5. RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă

6. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor,


evaluarea reciprocă, aprecieri verbale

7. BIBLIOGRAFICE:
☺Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
☺Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003
☺B r e b e n S i l v i a , , , J o c u r i p e n t r u d e z v o l t a r e a i n t e l i g e n ţ e i e m o ţ i o n a l e l a v â r s t a p r e ş c o l a r ă
ş i ş c o l a r ă m i c ă ” , Ed. Reprograph, Craiova, 2010
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Competenţe
Nr. Etapele specifice Conţinuturi / Activităţi integrate Strategia didactică Forme de
crt. lecţiei disciplinelor evaluare
integrate
1. Moment Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră Observarea
organizatoric optimă desfăşurării activităţilor propuse. sistematică
2. Captarea MEM În mijlocul clasei este amplasat un mic a.metode:conversaţia, Observarea
atenţiei 3.2 „univers”: planeta Terra, meteoriți, steluțe. b.mijloace didactice: sistematică
CLR Vom conversa despre planetele sistemului solar imagine reprezentativă, Aprecieri
2.2 și vom descoperi sub meteoriți imagini care coală de flip-chart, jetoane, verbale
DP ilustrează anumite emoții: bucurie, tristețe, lipici;
2.1 furie, nervozitate etc. Vom realiza o planetă a c.forme de organizare:
emoțiilor prin atașarea imaginilor pe globul frontal
pamântesc.
3. Enunţarea Copiii sunt anunţaţi că vom desfășura o a.metode: explicaţia
subiectului activitate de dezvoltare personală în care vom c.forme de organizare.
şi a vorbi despre emoții și comportamente generate frontal
obiectivelor de acestea, vom recunoaște emoțiile de bază,
lecţiei vom împărtași situații în care am trăit anumite
emoții și vom exprima prin mimică și gesturi
emoțiile sugerate.
4. Dirijarea CLR Citesc o adaptare a poveştii Ce-i mai ușor? a.metode: povestirea cu Observarea
învăţării 3.2. (Anexa 1) predicții, problematizarea, sistematică
MEM Solicit elevii să fie atenți și să selecteze tipuri reflecţia personală,
4.2. de emoţii care marchează personajele poveștii. conversaţia euristică
DP Selectăm emoțiile completând „Graficul b.mijloace didactice:
2.1.,3.2. emoţiilor” (Anexa 2 ) atașând etichetei coală flip-chart,
emoticonul corespunzător. Elevii exprimă ceea emoticoane, etichete cu
ce simt în legătura cu comportamentul denumirea emoțiilor traite
personajelor. de personajele poveștii, Aprecieri
Adresez întrebări pentru verificarea înţelegerii povestea ilustrată PPT verbale
textului. c.forme de organizare:
Se desprinde învăţătura povestirii, şi anume că individual, frontal
frica poate genera minciuna, că nu trebuie să ne
fie frică să spunem adevarul, că trebuie să
conștientizăm și să acceptăm consecințele
faptelor noastre.
Se recită poezia „Fiecare încercare”.
5. Asigurarea DP - Interpretarea cântecului „ Ursul păcălit de a.metode: conversaţia Observarea
retenţiei şi a 3.1. vulpe”. euristică, problematizarea, sistematică
transferului CLR Discuții despre emoțiile dorite/nedorite explicaţia, reflecţia
2.3. Dirijez discuţiile cu elevii urmărind: personală Aprecieri
MM2.1  identificarea emoţiilor pozitive (bucuria, b.mijloace didactice:fișă verbale
fericirea) şi negative (frica, furia, tristeţea); de activitate independentă
 înţelegerea de către copii a faptului că este c.forme de organizare:
firesc să simţim atât emoţii pozitive cât şi frontal, individua;
negative, dar important este să învăţăm să ne
controlăm emoţiile negative astfel încât ele să
nu ne influenţeze comportamentul.
 fișă de lucru( Anexa 3 )
6. Încheierea DP Apreciez activitatea elevilor din timpul lecţiei a.metode: explicaţia, Apriecieri
lecţiei 2.1. şi le ofer câte o floare pe care va trebui să reflecţia personală verbale
deseneze un emoticon potrivit pentru emoţia pe b.mijloace didactice: flori
care le-a produs-o lecţia şi să lipească floarea colorate, cariocă; Observarea
în copacul cu emoții. c.forme de organizare: sistematică
individual Autoevaluarea
7. Activităţi MM Le propun elevilor trei activităţi: pictarea a.metode : conversaţia, Observarea
recreative 3.2. pietrelor meteoriți, colorarea personajelor din explicaţia sistematică
AVAP poveste și dansul Fluturașul. Le ofer b.mijloace didactice:
2.6. posibilitatea să aleagă și să participe la acea pietre, acuarele, imagini de
activitate care le place cel mai mult şi le colorat, , CD player
creează o stare de bine. c.forme de organizare: pe
grupe
Anexa 1 – Povestire cu predicții

CE E MAI UȘOR?

Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure (predicții)…….să culeagă ciuperci, să se joace şi să prindă
păsări. S-au simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut ziua. Se însera când au
pornit spre casă şi (predicții) ……i-a cuprins frica. Erau speriati că-i vor certa părinții!
- Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit ce să
facă: (predicții) ….. să spună părinţilor lor o minciună, sau adevărul?
Primul băiat zise:
- Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să înțeleagă şi n-o să mă
certe!
Al doilea zise:
- Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă certe!
- Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e mai uşor să spui
adevărul, fiindcă nu trebuie să mai scorneşti nimic!
Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu foc tatălui său despre
lup, se pomeniră cu pădurarul.
- Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el mirat.
Când auzi asta, tatăl băiatului se înfurie. Nu atât pentru că băiatul întârziase cât pentru faptul că
minţise.
Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Tocmai atunci sosi bunicul la ei! Când
află mama băiatului adevărul, se supără foc. Întâi pentru că băiatul întârziase, şi , în al doilea rând, pentru
că minţise.
Cel de-al treilea băiat şi-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. E drept că mama-sa se întristase
pentru că a întârziat, dar pe urmă l-a iertat. Băiatul și-a cerut scuze și mama lui a fost fericită!
E mai ușor și mai bine să spui adevărul!
Frica trebuie învinsă, nu trebuie lăsată să genereze o minciună!!!
Anexa 2
GRAFICUL EMOȚIILOR

Emoții pozitive Emoții negative

Bucurie Frică

Fericire Tristețe

Mulțumire Supărare

Mirare Furie
Fişă de lucru. Emoţii de bază

1. Colorează casuța de sub simbolul care sugerează tristeţea :

  

2. Realizează corespondenţa între imagine şi emoţia potrivită :

3. Desenează în primul spatiu o situaţie în care ai fost bucuros, în al doilea o situaţie în care ai fost trist, iar în al treilea o
situaţie în care ai dat dovadă de curaj: