Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PENTRU EVALUAREA FINALĂ LA DISCIPLINA

DIDACTICA DOMENIULUI

ATENȚIE! Masterandul va alege și va dezvolta una dintre temele propuse mai jos, într-un eseu
de 3–5 pagini.

1) Aria curriculară Limbă și comunicare. Profesorul de limba și literatura română / limba


modernă (competențe necesare).
2) Metode de învățământ folosite în predarea-învățarea limbii și literaturii române în liceu
/ Metode, procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine în liceu.
3) Didactica textului literar. Text-context-cititor. Practici active de lectură.
4) Avantajele și limitele folosirii computerului în ora de limba și literatura română / limba
modernă. Computerul ca mijloc de informare pentru elev și pentru profesor. Softurile
educaționale.
5) Structura programei școlare pentru învățământul liceal. Analiza programelor de limba
și literatura română / limba modernă pentru liceu.
6) Analiza manualelor școlare: Imaginaţi-vă că, în acest an şcolar, sunteţi profesor de
limba și literatura română / limba modernă la clasa a X-a. Aveţi la dispoziţie trei
manuale pentru clasa a X-a (la alegerea dumneavoastră). Consultaţi respectivele
manuale, alegeţi unul şi justificaţi-vă opţiunea.
7) Exprimare scrisă / exprimare orală. Instruirea elevilor în vederea elaborării textului
argumentativ.
8) Importanța elementelor culturale în predarea limbilor moderne. Nevoia de educație
interculturală.
9) Valorificarea traducerii în învățarea limbilor moderne. Procedee de traducere și
strategii de predare a acestora.
10) Motivarea și implicarea elevului în procesul de învățare a unei limbi moderne.
11) Tipuri de activităţi de învățare la limba și literatura română / limba modernă.
12) Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte, conform
prevederilor programelor şcolare în vigoare (eseu narativ, descriptiv, argumentativ,
reflexiv; texte funcţionale etc.)
13) Predarea literaturii și a elementelor de cultură şi civilizaţie (pentru limba modernă).
14) Forme de organizare şi proiectare didactică: proiectarea didactică, premisă a unei
activităţi didactice de calitate; funcţiile proiectării didactice; conţinutul şi nivelul
proiectării didactice.
15) Formarea și dezvoltarea competenţelor lingvistice: fonetică şi ortografie, lexic,
gramatică (pentru limba modernă).
16) Tehnici de dezvoltare a înţelegerii limbii orale şi scrise şi a exprimării orale şi în scris
(pentru limba modernă).
17) Mijloacele de învăţământ şi integrarea acestora în activitatea didactică; modalităţi de
selecţionare şi utilizare a mijloacelor de învăţământ.
18) Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiectivele şi
funcţiile evaluării şcolare; strategii de evaluare a randamentului şcolar; modalităţi de
elaborare a probelor de evaluare şi a itemilor.
Bibliografie (orientativă):

1. Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învățare, predare, evaluare.


Consiliul Europei, 2003
2. ***Curriculum Naţional: programe pentru clasa a IX-a, MEN, CNC, 1999 şi 2004
3. ***Curriculum Naţional: programe şcolare 2, seria Liceu, Aria curriculară Limbă şi
comunicare, MEN, CNC, 2001 (sugestii metodologice)
4. ***Ghid de evaluare – Limbi moderne, SNEE, Editura Aramis, 2001
5. ***Ghid metodologic, Aria curriculară Limbă şi comunicare – liceu, MEN, CNC,
2002

6. Călinescu, Matei – A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Editura Polirom, Iași,
2003
7. Cerghit, Ioan – Metode de învăţământ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura
Polirom, Iaşi, 2006
8. Cerghit, Ioan – Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri,
strategii, Editura Aramis, București, 2009
9. Ciolan, Lucian – Învăţarea integrată, fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi, 2008
10. Cornea, Paul – Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, București, 1988
11. Cosăceanu, Anca – Didactica limbilor străine. Reconstruţia disciplinară, Editura
Universităţii Bucureşti, 2003, cap. V. Obiective, conţinuturi şi strategii didactice
comunicative
12. Costea, Octavia – Didactica lecturii. O abordare funcțională, Institutul European, Iași,
2007
13. Dragomir. M. – Managementul activităţii didactice, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca,
2003
14. Ferréol, Gilles; Flageul, Noël – Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, varianta
în limba română, Editura Polirom, Iași, 2007
15. Ionescu, Miron – Demersuri creative în predare și învățare, Cluj-Napoca, 2002
16. Ionescu, Miron; Radu, Ioan – Didactica modernă, Cluj-Napoca, 2001
17. Iucu, Romiță – Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, Editura Polirom,
Iași, 2001
18. Marinescu, Valeriu – Predarea-învăţarea limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în
liceu, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007
19. Negreț-Dobridor, Ion; Pânișoară, Ion-Ovidiu – Știința învățării. De la teorie la
practică, Editura Polirom, Iași, 2005
20. Radu, Ion T.; Ezechil, Liliana – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45,
Pitești, 2009
21. Sâmihăian, Florentina – O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale
pentru profesor și elev, București, Editura Art Grup Editorisl, 2014
22. Secrieru, Mihaela – Didactica limbii române, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006
23. Stanciu, Mihai – Didactica postmodernă. Fundamente teoretice, Editura Universității
Ștefan cel Mare din Suceava, 2003
24. Stoica A. – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2003.
25. Strungă, C. – Evaluarea şcolară, Editura de Vest, Timişoara, 1999.

S-ar putea să vă placă și