Sunteți pe pagina 1din 2

Convertoare electromecanice Electromechanical Converters

Obiectiv principal Course Objective


Introducerea, înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor Introduction, understanding and deepening of
fundamentale privind convertoarele electromecanice, fundamental concepts of electromechanical
foarte mult utilizate in aplicaţiile din ingineria converters, very much used in systems engineering
sistemelor. Sunt prezentate ecuaţiile de bază, applications. The basic equations, their operating
caracteristicile de funcţionare şi metodele de încercare characteristics and test methods are presented.
ale acestora.

Curs Course
2 ore/săptămână, total 28 ore 2 hours weekly, 28 hours total
• Noţiuni generale despre masinile electrice. • General concepts of electric cars.
• Transformatorul electric. Elemente constructive, • Electric transformer. Constructive elements,
principiul de funcţionare si ecuaţiile operating principle and transformer equations,
transformatorului, diagrame fazoriale si scheme phasorical diagrams and equivalent schemes.
echivalente. Reginurile de functionare ale Transformer operating queens: naked, short circuit
transformatorului: gol, scurtcircuit si sarcina. and load. Parallel coupling and operation of
Cuplarea si funcţionarea în paralel a transformers. Operation in non-symmetrical load of
transformatoarelor. Funcţionarea in sarcina transformers.
nesimetrica a transformatoarelor. • Asynchronous machine. Elements constructive
• Masina asincrona. Elemente constructive principle and operating regimes. Equations of the
principiul si regimurile de funcţionare. Ecuaţiile asynchronous machine, phasor diagrams and
maşinii asincrone, diagrame fazoriale si equivalent schemes. Mechanical characteristics, start,
scheme echivalente. Caracteristicile mecanice, speed control and braking of asynchronous motors.
pornirea, reglajul vitezei si franarea motoarelor • Synchronous machine. Constructive elements,
asincrone. principle of operation, equations and phasorical
• Maşina sincronă. Elemente constructive, diagrams of synchronous generators. Electromagnetic
principiul de funcţionare, ecuaţiile si diagramele torque and static angular characteristic. Coupling and
fazoriale ale generatoarelor sincrone. Cuplul parallel operation of synchronous generators.
electromagnetic si caracteristica unghiular Synchronous motors: equations, operating
statica. Cuplarea şi funcţionarea în paralel a characteristics and starting methods.
generatoarelor sincrone. Motoare sincrone: • DC machine.Constructive components, Generator
ecuaţii, caracteristicile de funcţionare si metode c.c. derivation. Cc motors: mechanical characteristics,
de pornire. starting, adjusting speed and braking.
• Masina de curent continuu. Elemente
constructive, Generatorul de c.c. derivatie.
Motoare de c.c.: caracteristicile mecanice,
pornirea, reglarea vitezei si frânarea.

Laborator Laboratory
2 ore/săptămână, total 28 ore 2 hours weekly, 28 hours total
• Instructajul de protecţia muncii. Prezentarea • Work safety training. Presentation of the laboratory
laboratorului • Study of three-phase electric transformers: schemes
• Studiul transformatoarelor electrice trifazate: and groups of connections
scheme si grupe de conexiuni • The efficiency of the transformer determined by the
• Randamentul transformatorului determinat prin direct method
metoda directa • Coupling and parallel operation of three-phase
• Cuplarea si funcţionarea în paralel a transformers.
transformatoarelor trifazate. • The three-phase asynchronous motor operating
• Caracteristicile de funcţionare ale motorului characteristics (direct method)
asincron trifazat (metoda directa) • Determination of the asynchronous motor efficiency
• Determinarea randamentului motorului asincron by the indirect method
prin metoda indirecta • Adjusting the speed of asynchronous motors by the
• Reglarea turaţiei motoarelor asincrone prin rheostatic method
metoda reostatica • Self Synchronous Generator Study
• Start-up and V-sync features of the synchronous
• Studiul generatorului sincron autonom
engine
• Pornirea şi caracteristicile în V ale motorului
sincron • Coupling and parallel operation of synchronous
• Cuplarea si funcţionarea in paralel a generators
generatoarelor sincrone • Study of the c.c. with separate excitation
• Studiul generatorului de c.c. cu excitaţie separata • Study of the c.c. with excitation bypass
• Studiul motorului de c.c. cu excitaţie derivaţie • Study of the c.c. with series excitation
• Studiul motorului de c.c. cu excitaţie serie • Final assessment of laboratory activity
• Evaluarea finală a activităţii de laborator