Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Stiinte Economice


Specializare Managament ID

ANALIZA COMPARATIVA CONTABILITATE


FINANCIARA SI CONTABILITATE MANAGERIALA

Elev : Marin Narcis Ionut


Conform legii, contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională, dar
contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda natională, cât şi în valută, în
funcţie de natura tranzacţiei respective.

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele


naţionale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia
să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, precum şi
contabilitatea de gestiune( managerială) adaptată la specificul activităţii fiecărei unităţi în parte1.

Contabilitatea financiară (comptabilité générale, comptabilité financière, financial


accounting) are rolul de a înregistra tranzactiile unităţii cu mediul extern, pentru determinarea
situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor obţinute la finele exerciţiului. Informaţiile contabilităţii
financiare se referă la o perioadă trecută şi se fac publice prin intermediul situaţiilor financiare
anuale. De regulă, situaţiile financiare anuale au următoarele componente:

- bilanţ;
- cont de profit şi pierdere;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor de numerar.
- note explicative la situaţiile financiare anuale.
Contabilitatea financiară este clar reglementată, având la bază principiile contabile unanim
acceptate, iar situatiile financiare anuale sunt armonizate atât pe plan national, cât si pe plan
international, pentru a asigura comparabilitatea informaţiei contabile.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii financiare revine


administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii
respective. Însă, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile
revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească
această funcţie, împreună cu personalul din subordine.
Contabilitatea managerială este la dispoziţia conducerii entităţii şi oferă informaţii
managerilor. Astfel, Contabilitatea de gestiune(managerială) furnizează informaţii necesare
elaborării de rapoarte şi analize interne utilizate de management 2. La organizarea contabilitatii
manageriale se va urmări ca informaţiile obţinute să satisfacă atăt necesităţile de informare
prezente, cât şi pe cele din viitorul apropiat.

În mod concret, procedeele şi tehnicile utilizate de contabilitatea managerială se stabilesc


în funcţie de necesităţile managementului, caracteristicile calitative ale informatiilor cerute de
utilizatori, precum şi de particularităţile activităţii desfăşurate. Prin contabilitatea de
gestiune(managerială) mangerii pot obţine informaţii care să asigure o gestionare eficientă a
patrimoniului, respectiv3:

- informaţii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care
desfăşoară activităţi de producţie, prestări de servicii, precum şi informaţii legate de costul
bunurilor vândute pentru persoanele juridice care desfăşoară activitate de comerţ;
- informaţii care stau la baza bugetării şi controlului activităţii de exploatare;
- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor manageriale
privind conducerea activităţii interne;

- alte informaţii impuse de realizarea unui management performant.

Contabilitatea managerială se organizează de către administratorul persoanei juridice


fie prin conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu ajutorul
evidenţei tehnico-operative proprii.
Concepte şi termeni de reţinut
Contabilitate financiară este considerată ca fiind o activitate specializată care îşi defineşte
obiectul, potrivit reglementărilor în domeniu, prin obiectivele proprii ce privesc măsurarea,
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum
şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice care au obligaţii de această
natură.
Contabilitatea managerială(contabilitatea de gestiune) a evoluat continuu, denumindu-
se succesiv: contabilitate industrială, contabilitatea costurilor, contabilitatea analitică, de
exploatare, contabilitate de gestiune, contabilitate manageriala (comptabilité de gestion,
management accounting).

Contabilitatea managerială are rolul de a servi ca instrument în luarea deciziilor de catre


manageri.

Contabilitatea institutiilor publice asigură informatii cu privire la executia bugetelor de


venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum şi pentru întocmirea contului
general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor
sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

Contabilitatea naţională este sistemul de este acea metodă de evidenţă şi analiză


macroeconomică utilizată în statistica majorităţii ţărilor lumii, cu deosebire a celor cu economie
de piaţă, precum şi în calculele şi analizele efectuate de organismele internaţionale(ONU, OCDE).

Contabilitatea publică cuprinde, după cum urmează:


a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor
şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;


c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligatiilor,
care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a
deficitului patrimonial (de la data de 01.01.2006);

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

COMPARAREA CONTABILITĂȚILOR FINANCIARE ȘI MANAGE RIALE

CRITERII DE CONTABILITATE FINANCIARA CONTABILITATE


COMPARARE MANAGERIALA
1. Utilizatorii Utilizatorii interni si externi Numai utilizatori interni
principali de
informație
2. Obligativitatea Organizare impusa de legislatie. Se organizeaza numai daca
organizarii administrarea interprinderii
contabilitatii. hotaraste ca este
necesara.Interprinderile
mari isi defines procedure si
detalii stricte privind
organizarea contabilitatii
manageriale luand in
consideratie specificul
activitatii si necesitatiile
interne de informare.
3. Scopul Intocmirea rapoartelor financiare Asigurarea cu informatie a
contabilitatii. pentru utilizatori. managerilor in scopuri de
planificare,control si
indrumare a activitatii.
4. Sisteme de Sisitem de contabilitate in partida Nu este limitata
contabilitate. dubla. ca,contabilitatea in partida
dubla si poate fi folosit in
orice sistem potrivit.
5. Nivelul de Respectarea obligatory a principiilor Nu exista norme si
reglementare. si a normelor limitar,unicul criteriu fiind
aceptate(regulamente,legi,instructiun unitatea informatiei.
i).
6. Etaloane de Unitate valorica(bani) Orice unitate de masura
masura. potrivita
7. Obiectul evidentei Unitatea economica in ansamblu Diferite subdiviziuni
si analizei. structural ale unitati
economice.
Frecvena intocmirii Periodic in mod regulat. La cerere,in mod
neregulat,dar poate fi impus
rapoartelor.
8. de conducere si regularitratea
rapoartelor interne.

Gradul de Date exacte. Multe date aproximative.


exactitate.
9.

Publicitate. Informatia poate fi publicata uneori se Datele nu se dau publicitatii


deoarece in mare parte
publica in mod obligatoriu.
10 reprezinta taina comerciala.

Funcţiile contabilitǎţii manageriale

Un alt element care individualizeazǎ contabilitatea managerialǎ în cadrul sistemului contabil îl


reprezintǎ rolul acesteia în cadrul entitǎţii, rol manifestat prin funcţiile acesteia. Funcţiile
contabilitǎţii manageriale constǎ într-un set de atribuţii care are ca obiectiv satisfacerea
necesitǎţilor de informaţii a factorilor de decizie (manager general şi celelalte categorii de
manageri: comercial, al producţiei, financiar, managerul de personal). Funcţiile contabilitǎţii
manageriale constau în urmǎtoarele:

a) furnizeazǎ informaţii tuturor factorilor de decizie implicaţi în gestiunea entitǎţii necesar


planificǎrii operaţionale şi financiare;

b) contribuie la agregarea informaţiilor ce reprezintǎ principalul sector de comunicare internǎ în


cadrul entitǎţii între toţi factorii de decizie cu privire la unele aspecte cum ar fi: - informaţii
privind nivelul aprovizionǎrii; - evidenţa operativǎ a producţiei, a ansamblului de resurse şi
determinarea costurilor de producţie şi a preţului de vânzare; - analiza rezultatelor şi a
rentabilitǎţii activitǎţii de desfacere şi financiare; - analiza informaţiilor privind structura
activelor şi a resurselor proprii şi atrase precum şi costul acestora.

c) asigurǎ exercitarea controlului operaţional la nivelul de entitate, funcţie sau subdiviziuni


tehnico-organizatoric ale acestora precum şi evaluarea şi analiza rezultatelor în vederea atingerii
obiectivelor entitǎţii;

d) asistǎ procesul de lucru al deciziilor pe termen scurt (decizii tactice) şi pe termen lung (decizii
strategice).

Bibliografie

1. Ilincuţă Lucian-Dorel, Contabilitate financiară. Teorie, aplicaţii practice şi teste grilă pentru
autoevaluare, vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013.
2. Ilincuţă Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gâdău Liana, Contabilitatea financiară. Aplicaţii practice şi
teste grilă pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
3. Ionescu Luminita, Contabilitate financiară, curs în tehnologie ID/IFR, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2018(în curs de redactare).
4. Ionescu Luminita, Contabilitate şi expertiză contabilă, curs în tehnologie ID/IFR, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2015.
5. Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I, Editura Universitară, Bucureşti,
2009, sau ediţiile următoare.
6. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Ghid pentru pregătirea candidaţilor
la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, Ediţia
a V-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2016.
7. http://www.academia.edu/16653304/Contabilitate_manageriala._conspecte_md_
8. https://econ.ubbcluj.ro/departamente/departamente/fisiere/Contab%20Manageriala%20-
%20Suport%20de%20curs%20LICENTA%20CIG%202017.pdf